Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
René Sommer Lindsay
Dato: 2. maj 2015
Svarnummer:
1011
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Jeg har ved den tidligere høring indsendt en længere høringssvar med forslag til struktur for Lundehusskolens fritidstilbud. En del af dette svar vil derfor være gentagelser, men for at gøre det kort og klart: RYAC, Skrammel, Græshoppen og Søgård bør bevares som fritidshjem. Institutionerne bør organiseres som selvejende. INTEGRATION - DEN EGENTLIGE UDFORDRING “Det er afgørende, at den utilsigtede sociale og etniske opdeling imellem fritidstilbudene omkring Lundehusskolen nedbrydes i en ny samlet fritidsorganisation. Vi er åbne over for, at fritidsorganisationen organiseres som selvejende”. Dette var udvalgets kommentarer til netop Lundehusskolens udfordringer. Det viser, at der er kommet en forståelse for de konkrete forhold på Lundehusskolen, der har et spraglet opland men fungerer som en reel folkets skole, der bringer børn med mange forskellige baggrunde sammen. Fritidshjemmene formår desværre ikke tilsvarende at samle både høj og lav men er socialt og etnisk opdelte. Ressourcestærke forældre vælger Lundehusskolen, fordi der er fantastiske fritidshjem som Skrammellegepladsen, RYAC og Emdrup Søgård som ved deres kultur og pædagogik er unikke – og kulturbærende. Ordet kulturbærende vil jeg gerne fremhæve, fordi det er stærke kulturbærende og kulturskabende fritidstilbud, som understøtter det implicitte politiske ønske om bedre integration. Jeg mener også, det er vigtigt, at Lundehusskolen nedbryder den nuværende sociale og etniske opdeling, som man ser i fritidshjemmene. Udfordringen som både forvaltning og politikere skal anerkende er, at det er utrolig meget nemmere at integrere ressourcesvage børn i et godt tilbud, end det er at integrere ressourcestærke børn i et dårligt tilbud. Mange ressourcestærke forældre lader sig ikke integrere. De vil i stedet vælge skolen fra, hvis de bliver “tvunget” over i det mindst attraktive fritidshjem. Det vil ikke gavne nogen. Udnyt i stedet den lange tradition der er for stærke selvejende fritidstilbud og organiser dem med de tidligere kommunale institutioner som ét samlet fritidstilbud. BEVAR DET KULTURBÆRENDE Søgård, RYAC og Skrammel er kulturbærende institutioner, som Lundehusskolen skal udnytte, så godt og så længe skolen kan. Hele styrken ved institutioner som Emdrup Søgård, Skrammel og RYAC er, at de er kulturskabende og kulturbærende. På Søgård og RYAC kan man bogstaveligt gå fra 0-13 år. Og på Skrammel kan et “majbarn” på 5 år være tæt på de 10-årige, der bygger huse og passer have og dermed lige så stille få den kultur, som hører til institutionerne ind under huden. Hvis man derimod har gået 4 år på (et nyt og større) Lunden og skal skifte til Skrammel, vil meget af det fritidsliv, der foregår på institutionen ikke give nogen mening. Det er integrationen der er hele styrken. Lad være at smide den væk. RYAC spiller en helt særlig rolle i Ryparken, hvor mange unge rødder har et samlingspunkt og et holdepunkt i institutionen. RYAC oppebærer det sociale og kulturelle liv i Ryparken, og er en af de ting, der får udefrakommende til at vælge Ryparken til. At nedlægge fritidshjemmet ville bryde med en velfungerende integration, der FORSLAG TIL ALTERNATIV IMPLEMENTERINGSPLAN - Dette forslag hidrører fra den oprindelige høring i februar. I det omfang et fritidshjem tvinges til lukning foreslår jeg Lunden - Her er et positivt bud på, hvordan en nytænkning af fritidsstrukturen både kan bevare de små fritidshjem og samtidig kan styrke Lundehusskolen som folkeskole og – netop som I ønsker – hjælpe til at gøre den til forældrenes førstevalg. Skab en stor skole med liniefag og liniefritidshjem fra 0. klasse En stor institution på Lundehusskolen vil være en forringelse i forhold til i dag. Vi kan godt opnå en tættere integration mellem skolen og fritidshjemmet inden for de nuværende rammer – og på fritidshjemmenes præmisser. Tænk alternativt. Fritidshjemmene kan godt organiseres under én hat. Formålet skal bare være at holde fast i den kvalitet, der er i mangfoldigheden. Lad alle fritidshjemmene bevare deres unikke kultur, og gør Lundehusskolen til en mangfoldig folkeskole, hvor man vælger sine liniefag allerede fra 0. klasse. Dem der elsker friluftsliv med dyr får både undervisning og fritidshjem på RYAC. Hovedparten af tiden på skolen, men med særlige lektioner og hele forløb på RYAC og i naturparken. Dem der ønsker at blive “mesterbyggere” får både undervisning og fritidshjem på Skrammel. Emdrup Søgård og Græshoppen kunne samles og fokusere på sundhed og bevægelse med de store boldbaner. Lunden kunne udnytte placeringen på skolen til at dyrke den faglig fordybelse. Børnene (og forældrene) kunne vælge en linie fra 0. klasse og har så mulighed for at forfølge en interesse gennem hele skoleforløbet – både i liniefag og i fritidsaktiviteter på institutionerne. De vil også have bedre mulighed end i dag for at skifte mellem de attraktive pasningstilbud, da der vil være en logisk kobling til læringsmål og temaer inden for de enkelte linier. Lundehusskolen kunne være et godt tilbud både til de bogligt stærke, de naturinteresserede, dem der vil hamre søm og dyrke sport. Og ved at samle det under én ledelse kan man i dialog med skolen også give børnene de bedste muligheder for at udleve deres potentialer. Lav fire linier til de (normerede) fire spor, men én (fri) fritidshjemsleder Lundehusskolen er normeret til at have fire spor. Disse spor behøver ikke være tro kopier af hinanden. Udnyt den volumen der er i en stor skole til at gøre det mere mangfoldigt frem for at forsøge at pakke mangfoldigheden ned i én institution på skolen. En skoleleder. Fire spor. Fire liniefag. En fritidstilbudsleder. Fire liniefritidstilbud: 1. Sundhed og bevægelse (Emdrup Søgård og Græshoppen) 2. Mesterbygger (Skrammel) 3. Friluftsliv og naturfag (RYAC) 4. Heldagsskole (Lunden) Der kan fint være én leder for de fire linier, som Lundehusskolens fremtidige fritidstilbud skal understøtte. Det bør være en leder af en selvejende institution, da erfaringen i området er, at de selvejende institutioner er dygtigst til at opbygge en stærk kultur, der netop dyrker særligheden og mangfoldigheden. NOTE TIL BUDGETTET Det fremgår af budgettet, at forvaltningen forventer en anlægsøkonomi på 22,6 mio. kr. og at det vil afføde en nettodriftsreduktion på 0,3 mio. kr. Det forekommer indlysende uklogt at foreslå en så omfattende strukturændring for en så beskeden besparelse. Lad dog være med at ødelægge noget, der virker, på så spinkelt et grundlag.
Læs høringssvar fra René Sommer Lindsay
Indsendt af:
Martin Buck Hegaard
Dato: 2. maj 2015
Svarnummer:
1010
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Vores famile ønsker ikke at de små institutioner bliver nedlagt. Vi er - og har siden starten - været meget glade for Thorshave og har oplevet at vores søn Emil har haft glæde af både nærheden i institutionen og forskelligheden i forhold de institutioner, som han klassekammerater går. Den geografiske spredning mellem fritidsordninger gr at børnene sammen kan udforske områder på en anden måde, tale sammen på en anden måde og mødes i klassen på forskellige baggrunde. Derudover er kulturerne i de forskellige fritidshjem en mangfoldighed og en kilde til faglig diversitet, både på bryggen hvor vi bor og i resten af København. Bevar de små fritidshjem.
Læs høringssvar fra Martin Buck Hegaard
Indsendt af:
Mette Broberg Hejlesen
Dato: 2. maj 2015
Svarnummer:
1009
By:
København S
Postnr.:
2300
Der er af yderste nødvendighed at bevare de små fritidshjem, så der er mulighed for at mere sensitive børn kan trives. De store fritidshjem bliver for upersonlige. Der er her på Bryggen et særligt godt samarbejde og sammenhold på Artillerivej 71, og dette bør bevares.
Læs høringssvar fra Mette Broberg Hejlesen
Indsendt af:
Annette Braae & Jesper Pedersen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1008
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi adopterede vores søn i januar 2011. Han var på det tidspunkt et stort børnehavebarn. Vi lagde derfor vægt på at finde en integreret institution med både børnehave og fritidshjem til ham. Når man er adoptivbarn har man, for at have de bedste muligheder for at knytte sig til sin nye familie og de nye omgivelser i det hele taget, brug for tryghed, regelmæssighed, ikke for mange store forandringer, og frem for alt overskuelige rammer. Krudtuglen viste sig at være det perfekte valg. Der blev fra dag 1 afsat en pædagog til at hjælpe ham i gang med alle de nye udfordringer, herunder de sproglige. Og hvis og når han havde behov for det, kunne vores søn sætte sig over i vuggestuen og slappe af i de små børns selskab. Allerede efter et år i børnehaven skulle vores søn videre i skolen - og dermed på fritidshjem. Skolen var en stor omvæltning for ham med de mange hundrede børn og den megen larm og de mange indtryk, MEN - når skoledagen var ovre, kom han over i sine vante, trygge rammer på Krudtuglen med de voksne og børn, han kendte i forvejen. Han går nu i 2. klasse og elsker stadig sit åndehul med de velkendte pædagoger, tumlesalen, værkstederne og de rummelige udendørs forhold. Vi er slet ikke i tvivl om, at Krudtuglen har været kraftigt medvirkende til, at vores søn nu er en glad dansk skoledreng, der er faldet overordentigt godt til i sit nye fædreland. Vi håber, at fremtidige adoptivbørn og andre potentielt følsomme børn vil få de samme muligheder som ham. Og vi tror ikke, at en kæmpeinstitution på en enkelt matrikel er svaret på dette håb!
Læs høringssvar fra Annette Braae & Jesper Pedersen
Indsendt af:
Laura Krogh Jensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1007
Virksomhed / Organisation :
Bellahøj Fritidscenter
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære politikere i BUU og medarbejdere i BUF Jeg er pædagog og arbejder på Bellahøj Fritidscenter (BFC) - en stor, selvejende fritidsinstitution tilknyttet Rødkilde Skole. Her mod afslutningen af 2. høringsperiode sidder jeg med en følelse af at have været til eksamen – vel at mærke uden at kende pensum og uden at vide, hvad der skal til for at bestå. På baggrund af de implementeringsforslag for fremtidens fritidstilbud ved Rødkilde Skole, der er udarbejdet, og ikke mindst på baggrund af de begrundelser for reformen, der angives, vil jeg stille nogle spørgsmål, som jeg håber, I vil reflektere over, inden I beslutter jer for at fratage byens børn deres frirum i den mangfoldighed af fritidsinstitutioner, der findes i dag. Hvorfor har I valgt at vedtage en principbeslutning om ledelsessamarbejdet mellem skolelederne og institutionslederne uden at inddrage disse? Det er dårlig ledelse – og dårlig stil i en kommune, hvor flertallet af vælgerne har sat deres kryds ved et parti til venstre for midten med begrundede forventninger om en politik på børne- og ungdomsområdet, som modsvarer Borgerrepræsentationens sammensætning. Hvorfor talte I ikke med ledelsesgrupperne på de enkelte skoler og fritidsinstitutioner, inden de lokale forslag blev udarbejdet? Som forslaget ser ud i dag, skaber I usikkerhed og utilfredshed hos medarbejdere og ledere over hele byen - og utryghed hos børnene, som dagligt giver udtryk for deres bekymring for fremtiden. Hvorfor har I fravalgt at undersøge, hvilke institutioner og institutionstyper, forældrene i et givet skoledistrikt rent faktisk foretrækker? Det burde være ret enkelt at se på indskrivningsønsker og ventelister på de enkelte institutioner. Hvorfor har I finansieret implementeringen af skolereformen i København ved massive besparelser på fritidsdelen? De få skolepædagogtimer, der er tilført skolerne, skal deles mellem rigtig mange børn – på Rødkilde Skole 6 halvtids skolepædagoger til over 740 børn – hvilket i praksis betyder, at en skolepædagog eksempelvis skal levere understøttende undervisning til en klasse på 28 børn alene. Heldigvis har vi stadig timerne til Stærkt Samarbejde, som i dette skoleår overvejende er blevet brugt til at sikre, at det er voksne nok sammen med børnene i de sidste lektioner. Det er tankevækkende, hvor meget fritidshjemsbørnene inden sommerferien kunne nå at lave på fritidshjemmet i det samme tidsrum – med mange flere voksne. For mig som pædagog er det uforståeligt, at processen med at reformere fritidsområdet bliver grebet an, således at alle de overordentlig kompetente ledere og medarbejdere på hele området tvinges ud i en kamp for overlevelse i stedet for at blive inddraget i et konstruktivt, fagligt funderet udviklingsarbejde. Men måske er det nemmere på den måde. Pædagoger og lærere har nemlig holdninger til, hvad der er godt for børn. Med håbet om, at Bellahøj Fritidscenter kan bestå! Mange bekymrede hilsner Laura Krogh Jensen
Læs høringssvar fra Laura Krogh Jensen
Indsendt af:
Vicky Hørbye
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1006
Virksomhed / Organisation :
Børnehuset Vor Frue
By:
københavn K
Postnr.:
1209
Jeg er en frustreret forældre til et børnehavebarn og et "fritbarn" i Børnehuset Vor Frue. Min frustration går ud på at min datter muligvis skal hen til en SFO, hvor der for det første ikke er plads nok, på trods af at hun har en plads, men for det andet kun er ansat een pædagog (lederen) samt 10-16 medhjælpere.... Og virker intet mindre end kaotisk sted at være. Bare det at mine børn går i samme hus, hjælper virkelig, os som familie, i hverdagen. Der er også det store plus at ved overgangen fra børnehave til skole/fritidshjem er en stor tryghed i at komme "hjem" til huset efter en skoledag, fyldt med nye indtryk. Hun kender alle børnene og alle de voksne på kryds og tværs. Børnehuset Vor Frue kan dateres tilbage til 1907. Det i sig selv synes jeg er bevaringsværdigt. Jeg gik selv i fritidshjemmet i 80'erne og da min datter skulle starte, var det samme leder som da jeg gik der, og det siger også meget om stedet. 2 af pædagogerne er der stadig fra dengang, som nu er 31 år siden. Størstedelen af de ansatte er uddannet pædagoger, både i børnehaverne og fritidshjemmet og det kan mærkes. Der er tid og rum til det enkelte barn, og de er rigtig gode til at integrere udenlandske børn med den danske kultur. Pt. er der adskillige sprog at høre, når man træder ind ad døren, såsom engelsk, amerikansk, italiensk, tysk, polsk, russisk. Det er da dejligt at vores børn kommer hjem fra BVF og spørger til hvad det og det ord betyder, da de har lært nogle nye fremmedord idag ;0) Det siger igen noget om de tilvalg vi dog trods alt stadig kan gøre som forældre, men også det vil blive begrænset, hvis jeres nuværende beslutning bliver gennemført. Bevar os som vi nu engang er... hvor mangfoldighed, integration og vores børn har 1. Prioritet. Det er med stor undren at forvaltningen og udvalget har til sinde at ødelægge noget der virker så godt... Lyt og læs nu hvad alle vores høringssvar handler om og handl derefter...
Læs høringssvar fra Vicky Hørbye
Indsendt af:
Majbritt Framke
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1005
Virksomhed / Organisation :
Smørblomsten
By:
Brønshøj / Husum
Postnr.:
2700
Kære politikere Jeg er mor til en pige i 2. klasse. Efterhånden kan jeg ikke lade være med at tænke sådan: - at heldigvis har hun kun et år tilbage i frit, for med alt det kaos og utryghed I byder i fremtiden, er det godt hun ikke skal gå der særlig meget længere. Og sådan skal det da ikke være!!! De 4 år i fritter skulle gerne være 4 trygge år med med nærvær i en lille institution og god kontakt til få voksne som kender alle børnene. Det er glædeligt at Smørblomsten får lov til at blive på matriklen, fremtiden bekymrer alligevel ift fællesstyre. Hvor meget får Smørblomsten - og de andre fritidshjem - selv lov at bestemme? Jeg synes også at al denne sammenlægning endnu engang skaber kaos i hverdagen, som lige siden skolestart efter sommerferien har været kaotisk pga skolereformen. Der er ikke særlig god trivsel i skoletiden - og snart måske heller ikke efter skoletid. Kan I nu ikke snart lade både skole og fritidshjem få den ro og kontinuitet der skal til for at få glade og trygge børn. Bevar de små fritidshjem og lad børnene forblive i deres trygge miljøer. Ungdomshuset som Smørblomsten er en del af, rummer et unikt pædagogisk miljø. Der er skabt et fællesskab i huset med kombinationsstillinger børnehave/frit og frit/klub, således at huset rummer tilbud for børn og unge i alderen 0-18. Jeg håber I lytter og hører hvad vi siger, os der ser børnene hver dag og mærker hvordan de har det - nemlig os forældre og pædagogerne. Mvh Majbritt, mor til pige i 2. klasse.
Læs høringssvar fra Majbritt Framke
Indsendt af:
Lars Fløche
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1004
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup har vedhæftet et høringssvar her.
Læs høringssvar fra Lars Fløche
Indsendt af:
Helle Helweg Poulsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1003
Virksomhed / Organisation :
Garvergården
By:
København V
Postnr.:
1617
Kære Forvaltning og Politikere, Situationen på Tove Ditlevsen Skole er meget specielt - ifølge Forvaltningen selv er den faktisk uden sidestykke: Ud af 448 eksisterene Frit-pladser ligger kun de 100 i dag inden for Forvaltningens ønskede 300-meter grænse. De øvrige 338 ligger på fritidshjemmene Garvergården. Saxogården og Vestervang, som alle ligger 700-800 meter væk. Og det giver rigtig god mening at lade disse 3 fritidshjem blive hvor de er - for tag lige et kig på skoledistriktets udformning. Det er en laaang rektangel, hvor TDS ligger helt oppe i den nordlige ende. Her bor selvfølgelig nogle få af børnene - dejligt for dem! Men vores andres børn må dagligt passere forbi 1 eller 2 andre kommuneskoler på deres vej til TDS. Vi har derfor bevidst prioriteret et fritidshjem til vores 2 skolebørn (nu i 0. og 3. klasse), som ligger tæt på vores bopæl, når nu skolen ligger langt væk. Og ja, vi prøvede at få vores børn på en af de "nærmere" skoler, men blev afvist pga. at der ikke var plads til os fra nabodistriktet. Derfor: Bevar Garvergården, Saxogården og Vestervang - det er en stor hjælp i hverdagen, at vores børn er i nærmiljøet! Det er rigeligt at vi hver morgen skal "pendle" fra den ene ende af Vesterbro til den anden! Med venlig hilsen Helle Helweg Poulsen Mor til Sofie 3.D og Ida 0.D i Garvergårdens fritidshjem
Læs høringssvar fra Helle Helweg Poulsen
Indsendt af:
Mustafa Katirci
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1002
By:
København V
Postnr.:
1665
 Tænk langsigtet og ikke på pengene, hjertet først når det handler om vores børn.
Læs høringssvar fra Mustafa Katirci
Indsendt af:
Birgitte Kristiansen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1001
By:
København V.
Postnr.:
1721
Jeg er mor til en dreng, som går på det fantastiske fritidshjem Vestervang. Han har siden sin start på fritidshjemmet udviklet sig i hvad der for ham og mig har været trygge og overskuelige rammer. Dette havde helt sikkert ikke været tilfældet, hvis han var endt i en kæmpe KKFO. Han er typen, som så mange andre børn, der trives bedre og har lettere ved at skaber nære relationer i et miljø, hvor der er plads til at blive set og hørt og man ikke bare en der bliver glemt i kæmpemængden. Jeg støtter op omkring at Vestervang fritidshjem ønsker at være den 1:1 selvejende fritidsinstitution, der er tilknyttet Tove Ditlevsens Skole. De fysiske rammer på Vestervang, de varierede tilbud og forankringen i lokalmiljøet samt et yderst kompetent personale, gør Vestervang til den bedste fritidsinstitution, jeg kunne ønske for mit barn. Jeg håber, at politikerne lytter til hvad forældre og fritidsinstitutioner/pædagoger har at sige, da det trods alt er dem, der har med børnene og børnenes trivsel at gøre på det daglige plan. Jeg håber, at der bliver lyttet og taget højde for alle børns behov og at der ikke bare fokuseres på besparelser.
Læs høringssvar fra Birgitte Kristiansen
Indsendt af:
Bestyrelse, MED og ledelse i Klynge Ø5
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
1000
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge Ø5
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar fra MED udvalg, bestyrelse og ledelse i Klynge Ø5 til ”Fremtidens fritidstilbud ved Sortedamskolen” Idet vi henviser til tidligere høringssvar for mere udførlig argumentation, vil vi kort tilkendegive: Om organisering og ledelsesstruktur Vi er enige i forvaltningens anbefaling af, at det fremtidige samlede fritidstilbud for 0.-3. klasse ved Sortedamskolen organiseres i en kommunal klynge. Vi bifalder desuden, at den nuværende KKFO placeres i den kommunale klynge, og at den selvejende institution Færgegården afkobles Sortedamskolen, så pladserne overgår til den kommunale klynge. I forlængelse heraf vil vi anbefale, at fritidstilbuddet placeres organisatorisk i klynge Ø5. Derved vil klynge Ø5 kunne fastholde et 0-10 års perspektiv i det pædagogiske arbejde. Halvdelen af fritidspladserne er i forvejen placeret under klyngen. Vi har opfattet princippet om 1:1 ledelse som et ligeværdigt samarbejde mellem to ledere på samme ledelsesniveau. I dette tilfælde en klyngeleder og en skoleleder. På denne måde kan sikres et stærkt og ligeværdigt samarbejde mellem en skolefaglig vinkel og et fritidspædagogisk udgangspunkt. Om de fysiske rammer Vi er tilfredse med, at høringsmaterialet lægger op til, at Klynge Ø5 nuværende fritidshjems matrikler bruges i den fremtidige struktur til glæde for både skole og fritidsinstitution, i erkendelse af, at det ikke er muligt at samle hele fritidstilbuddet på Sortedamskolens område. Når det er sagt, er vi enige i, at der gøres hvad der kan for at skaffe fysisk rum til pladserne fra den selvejende institution gennem tilbygning på skolens område. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det er fysisk muligt at øge børnetallet i Remisen. Om den praktiske gennemførsel Vi ser positivt på forvaltningens oplæg om, at den konkrete flytning af børn, personale og tilbud aftales med de involverede parter, når der er taget endelig beslutning om organiseringen. På vegne af MED-udvalget, bestyrelsen og ledelse. Britt Riese-Andersen, Klyngeleder Ø5
Læs høringssvar fra Bestyrelse, MED og ledelse i Klynge Ø5
Indsendt af:
Jasper Winding Sloth
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
999
Virksomhed / Organisation :
Bryggehuset på Islands Brygge
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere, hvad skal vi gøre for at i reelt lytter? De mange høringssvar burde få jer til at tænke jer om endnu engang, og det er helt i orden blive klogere. Min datter går i børnehaven i Bryggehuset og skal starte i skolen og dermed fritidshjemmet til sommer. Vi flyttede hende fra en institution på Vesterbro til Bryggehuset sidste sommer, netop fordi vores datter derved kunne undgå endnu et skift når hun skal starte i skole. Planen var at hun kunne fortsætte i fritidshjemmet i Bryggehuset. Hvis I gennemfører denne uigennemtænkte reform skal hun skifte om et år igen - og det til en institution med over 500 børn. Som jeg kender min datter er det ikke lige det hun vil have bedst af. Min datter er en stille pige og skal bruge noget tid til at lære andre at kende inden hun åbner sig. Hun vil ikke få den tid hun har behov for til at lære andre at kende, hvis hun skal gå sammen med 500 andre børn. Hun vil utvivlsomt også miste voksenkontakt, da hun ikke er frembrusende af natur. Jeg har altid ment at det rigtige for min datter var at komme i kommuneskolen, og jeg var glad da vi flyttede på bryggen og hørte en masse positiv omtale om skolen på Islands Brygge. Men nu er jeg kommet alvorligt i tvivl om det nu også er det rigtige. Skolen er fyldt til langt op over bristepunktet pga. af den massive tilflytning af børnefamilier som vi også selv tilhører. Desværre har kommunen ikke i tide fået tænkt nye skoler og institutioner ind i deres planer, så der nu kommer til at gå minimum 5 år før den nye skole står færdig på Bryggen. Imens fortsætte tilstrømningen af tusindvis af børnefamilier, så skolen bliver endnu mere overfyldt. Det er ikke holdbart, derfor er jeg for første gang alvorligt begyndt at overveje om vi skal søge alternativer. Hvis dette forslag bliver gennemført på fritidsområdet, vil der blive flyttet 200 ekstra børn ind på skolens fritidsordning, hvor der i forvejen går 300 børn, som der dårligt nok er plads til. Endnu en grund til at søge alternativer. Jeg håber nu inderligt at i lytter til de mange høringssvar, og at i prøver at forstå den situation som Bryggen er i. Det eneste rigtige er at udskyde beslutningen omkring organiseringen af fremtidens fritidstilbud indtil den nye skole er klar på Islands Brygge. Dermed bibeholdes de små fritidshjem : Thorsanna, Krudtuglen og Bryggehuset som de er idag, evt. med én samlet ledelse. Alt andet vil betyde totalt kaos på Bryggen i mange år frem, og det vil være gambling med min datters fremtid. Med venlig hilsen Jasper Sloth
Læs høringssvar fra Jasper Winding Sloth
Indsendt af:
karina Christensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
998
Virksomhed / Organisation :
Thorshave
By:
Kbh s
Postnr.:
2300
Åhhhh. Det er så Ærgeligt når det er vores guld som kommer i klemme. Min søn går på Thorshave. Vi elsker de meget kompetente og nærværende voksne. Min søn elsker dem. Og de giver god tryghed i hverdagen. Min søn trives i en institution som ikk er for stor. Hvor der er plads til den enkelte og hvor hvert enkelt barn bliver set og hørt . Hvor der er mulighed for at være den det enkelt barn er. Jeg nyder når jeg henter min søn og han Løber ude på legepladsen. Sammen med kammerater. Spiller fodbold. Og måske nogen gange fodre hønsene eller de nyerhvervede ællinger. Eller bare er den dreng der nyder legepladsen med sine kammerater. Jeg vil og min søn vil være ked af hvis dette skal udskiftes i hverdagen. Med noget der kan tindere til kaos eller for mange børn på et sted. Min søn har brug for noget der ikke er for stort. Det samme gælder mange andre forældre. Og børn. Som går i Thorshave. Vores børn er børn. Og har ret til en hverdags om giver dem tryghed og ro i hverdagen. Bevar Thorshave..og vores børns tryghed.. det er deres fremtid. ☺
Læs høringssvar fra karina Christensen
Indsendt af:
Torsten Thiessenhusen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
997
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har fået at vide at institutionen "Vor Frue" skal omlægges til enten børnehave eller fritidshjem, ved at fjerne kombinationen af begge slags under et tag. Dertil kan jeg kun sige: Det er absolut uforståeligt hvorfor der skal pilles ved noget som fungerer - faktisk fungerer LANGT bedre end den typiske københavnske institution. Hvorfor kan politikerne ikke bruge sund fornuft? If it ain't broken, don't fix it! At have en lille kombineret institution passer muligvis ikke ind i politkernes planer om at yderlige skære i omkostningerne. Men at børnene (**mine** børn, vel at mærke!) nyder godt af den nuværende situation, **skal** med i regnestykket. Politikerne vil have store børneopbevaringsfabriker. Politikerne vil have ensartede skolefabriker. Politikerne vil i bund og grund blot have low-budget børnepasning. Men - at at børn har behov for overskuelige omgivelser - at børn nyder godt af konstante rammer over lange perioder - at børn kan lære noget fra at være sammen med børn i andre aldersgrupper (sociale kompetencer!) - at børn godt kan lide at være i det samme hus blot rykke op fra børnehaven til frit - at børn kan "forberede" sig på skolen ved at være sammen med frit-børn fra deres hhv. fremtidig skole Er det intet værd?! Plus - at forældre er bedst hjulpet med at have søskene i samme hus - at forældre er super tilfreds med et ikke-anonymt personale som de kender over mange år - at en lille institution med engageret personale er en meget bedre samarbejdspartner end en stor opbevaringsanstalt Og ikke mindst: Da der ikke foreligger konkrete grunde til at ændre på et velfungerede system, får jeg jeg en stærk mistanke at det i bund og grund blot er endnu en "spare"-øvelse. Eller nærmere en nedskæring. Først blev folkeskolereformen trukket ned over hovedet på lærerne uden at eleverne reelt fik noget ud af det (tænk blot på inklusions-fiasko'en). Og med denne reform som baggrund er turen nu kommet til fritidshjemmene, eller hvad? Inden den kære læser springer over resten af teksten: Det er ikke uden grund at jeg har denne negative indstilling over alle forandringer som kommer fra politikernes side. Nej, det er derimod en læring fra 10 års konstant forværring af kvaliteten på børnepasningsområdet. I tvivl? Læse videre: I 2003 kom min søn i vuggestue, alt var fint. Der var personale, og børn forblev i vuggestuen til de fyldte 3 år. Nu om dagen kommer de i børnehaven når de fylder 2 år 10 måneder - i teorien. I praksis meget tidligere. Man skal være tabt bag en vogn hvis man ikke kan se hvorfor: Børnehavebørn er meget billigere en vuggestuebørn. Hvad med "luksusgoder" som koloni? For 10 år siden tog børnehavebørn på koloni. Nu om dagen er kolonier døde. Det er jo klart at institutionerne bliver nødt til at droppe dem når der bliver skåret på budgetten! Politikerne kan være meget tilfredse - de har "sparet" penge ved at stjæle oplevelser fra vores børn. Well done, hr. finansminister! Hvad med mad til børnehavebørn? Et halvhjertet forsøg som kulsejlede fordi den ikke kunne (ville) finansieres. Et rigt land midt i Europa kan ikke finansiere frokost til sine børnehavebørn! En skam uden lige. 300 mio kroner i Københavns kommune bliver væk for at par år siden. Gæt hvordan det kompenseres for? Nedskæringer igen! Mere end 10 år ned af bakken må være nok. Hold fingrene væk fra Vor Frue og bevar den som den er. Den fungerer fint, og har ikke fortjent at blive offer for en eller anden politiker eller anonym embedsmand som vil spare penge eller omsætte nogle forskruede reformideer (som hverken holden vand eller overlerver i mere end få år). Behold Vor Frue i dens nuværende form, og bevar en positiv undtagelse fra en børnepasningssektor på kronisk nedtour. Det er trods alt også mine skattekroner som I råder over. Husk nu det. Mvh, Torsten far til 2 børn, heraf 1 i Vor Frue og 1 tidligere i Vor Frue
Læs høringssvar fra Torsten Thiessenhusen
Indsendt af:
Mian Nørhave Hansen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
996
Virksomhed / Organisation :
Garvergården
By:
København V
Postnr.:
1661
Jeg skriver dette høringssvar fordi jeg er dybt bekymret for at mine børn skal gå på en kæmpe KKFO. Min datter Lina Nørhave Frost går på Gavergårdens fritidshjem og i 1. klasse på Tove Ditlevsens skole. I løbet af hendes tid som børnehavebarn i Børnehaven "Hestestalden", kom pædagogerne til os forældre og fortalte, at Lina stort set ikke kom til de voksne. Lina forsvant i mængden, fordi hun ikke gjorde opmærksom på sig selv. Jeg glemmer aldrig denne kommentar fra en pædagog:" Vi ligger stort set ikke mærke til hun er her!" Det skar i mit hjerte!! Da det blev fritidshjems tid for Lina søgte jeg specifikt om at hun kunne komme på Garvergården, trods hun ikke har gået der i vuggestue eller børnehavn. Heldigvis fik hun plads og fra dag et, var hun glad for at være der. Vi som forældre er glade for at se, at hun kan interagere med de voksne og være tryg nok til at spørge om hjælp osv. Garvergården ser det enkelte barn og forstår hvordan de skal give individuel hensyn. Lina er et sensitivt barn og selv i skolen får vi beskeder om, at hun skal lære, at turde at række fingeren op og børnehaveklasselæreren sagde til en samtale, at hun skulle huske Lina for ellers ville hun forsvinde i mængten. Jeg ved, at Lina ikke er det eneste barn der er særlig sensitivt og/eller introvert af personlighed og derfor ikke vil kunne trives på en kæmpe KKFO. Der er en grund til, at der findes små fritidshjem og der er en grund til ,at vi som forældre vælger, at vores børn skal gå der, det er ikke bare for hyggens skyld. Det handler om trivsel og muligheder for at vores børn bliver set på og anerkendt som dem de er. de små fritidshjem er særlige vigtige for dem der er særlige sensitive og holder sig for sig selv. Jeg ved, at min datter vil være et barn der forsvinder i mængden, det stikker langt ind i hjertet at tænke på. Børn bør ses som det individ de er og børn er forskellige og kan klare forskellige udfordringer også socialt. Introverte personligheder bliver drænet for energi hvor der er mange mennesker, larm og uro, de personer vil ønske sig væk og når de kommer hjem, ønsker de kun at blive hjemme for sig selv. For de personligheder kan en kæmpe KKFO være med til at børn fravælger at være sociale i fritiden. Jeg håber I lytter og læser og beslutter med fornuften. Tak fordi I tog jer til til at læse det her! Med venlig hilsen Mian Nørhave Hansen mor til Lina
Læs høringssvar fra Mian Nørhave Hansen
Indsendt af:
Katrine Engelsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
995
By:
København S
Postnr.:
2300
Lyt til eksperterne og al den erfaring de mange pædagoger har. Tænk på børnene, der vil drukne i mængden på meget store institutioner. Det handler om nærhed og kontakt, noget der er en mangelvare i forvejen i de danske institutioner generelt. Tænk langsigtet og ikke på pengene, hjertet først når det handler om vores børn.
Læs høringssvar fra Katrine Engelsen
Indsendt af:
Line Rix
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
994
By:
København V
Postnr.:
1749
Vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud (sagsnr. 2015-0061285) Kære Børne- og Ungdomsudvalg i Københavns Kommune Jeg skriver dette høringssvar i forbindelse med udvalgets overvejelser omkring organiseringen af Fremtidens Fritidstilbud. Jeg er mor til Otto, som er 7 år og til daglig elev på Vesterbro Ny Skole. Derudover er Otto også en del af fritidshjemmet Bryggergården. Begge dele er meget velfungerende, som det er i dag. Ændret status til KKFO Det er med meget stor bekymring, at vi som forældre er blevet informeret om Børne- og Ungdomsudvalgets planer om at lade Bryggergården - sammen med UNO - overgå til en KKFO status. Jeg vil stærkt appellere til, at Bryggergården fortsat har status af et fritidshjem frem for en KKFO af følgende årsager: Det er centralt for børnenes sociale udvikling, at ledelsen af fritidshjemmet alene er fokuseret på denne opgave. Fritidsinstitutionen bør dermed afgjort ledes af personer med pædagogisk kompetence frem for skoleledelsen, som har et naturligt andet fagligt fokus. Den pædagogiske ledelse i Bryggergården har mange gange vist sit klare værd i forbindelse med eksempelvis håndtering af mobning og integration af udsatte elever. En opgave, som skoleledelsen ikke har tilsvarende fokus på. Fysisk placering Endvidere kan man se, at Børne- og Ungdomsudvalget lægger op til, at klubtilbuddet nedlægges på Bryggergården. Det er stærkt foruroligende. Det vil være en barriere for mange børn at skulle gå til helt over til Dannebrogsgade fremfor at blive i nærområdet omkring Vesterbro Ny Skole. Det vil afgjort betyde, at mange børn vil gå direkte hjem efter skole fremfor at benytte sig af det gode klubtilbud, som er meget afgørende for børnenes trivsel og sociale relationer. Der er så mange skift i forvejen - og børnene stortrives på Bryggergården. Det er børnene, som er tabere i denne indsats, hvis Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om dette meget forkastelige forslag om at nedlægge Bryggergården som fritidshjem fastholdes. Kære politikere: 1) Fasthold klubtilbuddet på Bryggergården (altså bevar fritidstilbud og klub organisatorisk i klynge VE3 Børnefortællingen), da det er så vigtigt for børnenes sociale udvikling. 2) Undlad at Bryggergården - sammen med UNO - skal overgå en KKFO, da vi ønsker en pædagogisk ledelse af vores børns fritid. På forhånd stor tak. Bedste hilsner Line Rix Rahbeks Allé 9D, st. 1749 København V
Læs høringssvar fra Line Rix
Indsendt af:
Ane Nexø-Nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
993
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Politiker Først og fremmest ønsker jeg Du skal vide jeg er taknemmelig for at 3 ud af 4 lokationer for Husum Skoles Frittidstilbud består. Men jeg er fortsat bekymret for de åbenlyse stordriftsfordele som jeg forestiller mig at grundtanken bag fremtidens organisering og jeg mangler svar på følgende. Hvordan vil I sikre samme voksen/barn kontakt med så stor en børnegruppe og personalegruppe? Hvordan vil I sikre samme voksen/forældre kontakt med så stor en personalegruppe? Hvordan vil I sikre at børnenes nuværende frittidstilbudsaktiviteter og fritidstilbudenes visioner fastholdes ved sammenlægning af 3 så forskellige institutioner? Jeg ser frem til at få svar på mine bekymringer for mit barns velværes skyld. På forhånd tak Ane Nexø-Nielsen
Læs høringssvar fra Ane Nexø-Nielsen
Indsendt af:
Lars Lethin
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
992
Virksomhed / Organisation :
Klubben Thomas P. Hejle
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære politikere og andre interessenter. Jeg er ansat som pædagog gennem to år i Klubben Thomas P. Hejle og far til to skønne børn på 2 og 6 år. Jeg finder det af allevigtigste betydning, at pædagoger samt deres ledelse, har mulighed for at have indflydelse på og påvirke egen kultur og værdier i institutionen, fordi dette af min erfaring skaber de mest engagerede medarbejdere. Dette resulterer i større arbejdsglæde og gladere børn. Derfor har jeg valgt at arbejde i en selvejende institution. Her kan jeg opretholde en ordentlig løn og en pædagogisk værdighed, der får mit liv og min familie til at hænge sammen. Før arbejdede jeg i en kommunal (ikke selvejende) institution, hvor midler, arbejdstid og jobsikkerhed hurtigt og effektivt blev skåret væk, med følger som usikkerhed, spekulationer og hastige forandringer, som jo næsten selvskrevet resulterede i medarbejderflugt og hastigt faldende børnetal. Det må ikke ske i Klubben Thomas P. Hejle! Pædagoger og ledelse har opbygget en kultur og organisering som virker, og som vi til stadighed tilpasser vores børn og unges behov! Vi har fået den højeste søgning af børn i lang tid, og dem må vi/I ikke skuffe! Lad os beholde vores status som selvejende institution! Hvis den nye idé til klyngen Indre by/Christianshavn ikke kan indeholde en selvejende klub, så er der plads til os i Østerbro Syd selvejende netværk! Jeg opfordrer til besindighed og til ikke at tage for hurtige beslutninger "ned over hovedet" på dem, som har positive erfaringer på børn/ungeområdet, men at tage dem på råd. I sidste ende er det forældre og børn det går ud over, hvis valgfrihed iblandt forskellige klubbers størrelse, udbud og særpræg forringes. Jeg ønsker et mangfoldigt og motiverende København for mig og mine næste! Kh. Lars Lethin
Læs høringssvar fra Lars Lethin
Indsendt af:
Camilla Olsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
991
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har en søn på 2 1/2 År som er født med en sjælden lidelse, som hedder Microthalmia og Iris Colobom som betyder i det hele store at han er blind på højre øje og at det er mindre end "normalt". Men da Han ellers er en fuldt normalt udviklende dreng (lidt følsom) så går han i alm integreret institution hvor pædagogerne har tæt samarbejde ( og de kender alle børnene) og hvor både vuggestuebørn og børnehave børn leger side om side. Min søn stor trives fordi pædagogerne har overblik og har tid til omsorg og tryghed. Dette er ikke muligt for min søn at have i sin dagligdag i en Kæmpe institution (lige som alle andre børn) Det er ikke hensigtsmæssig. Nu må i åbne øjnene og høre på forældre til de børn som er vores alles fremtid. Og som skal have en god start i livet ud over den forældre som os forældre giver dem hjemmefra...... Børn er ikke bare et CPR nr. De er MENNESKER.... Og vi som voksne og forældre vil gøre ALT for vores børn også når vi er nød til at arbejde og nogle Andre skal passe vores børn så vælger vi det som føles godt og hvor børn føler sig trygge. Og det er ikke muligt i Kæmpe institutioners. SÅ NEJ TAK HERFRA........... Fra min søn og jeg.
Læs høringssvar fra Camilla Olsen
Indsendt af:
Pernille Bendix
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
990
Virksomhed / Organisation :
Pakhuset
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Brønshøj 1. maj 2015 2. runde af høringssvar fra Pakhuset i Brønshøj vedr. Fremtidens Fritidstilbud Vi har bemærket, at der i den ændrede model er foreslået fritidsinstitution på to matrikler, hhv Præstekærs og Brønshøj Skoles. I tråd med vores første høringssvar vil vi gerne understrege, at vi ser den værdifulde fritidspædagogik truet, når den skal afholdes i samme rammer, som der holdes skole. Derfor er den foreslået inddragelse af Præstekærs matrikel - under de givne omstændigheder – rart at se. Vi er dog fortsat bekymrede for de børn, der ikke får plads her men på Brønshøj Skoles matrikel, og det er derfor vores udtalte ønske og anbefaling, at når vores børn endelig har fri fra skole, så fortsætter de ikke i klasserne. Vi ønsker, at der på Brønshøj Skole indrettes tilstrækkelige selvstændige faciliteter, der fremmer den frie, kreative leg og et eget miljø, evt. på Brønshøj Skoles ”gamle skole”. Vi ser det stadig som en kvalitet, at børnene får et miljøskifte og en lille spadseretur med frisk luft. Vi har noteret os, at det anbefales, at institutionen organiseres som selvejende – i tråd med den nuværende organisering af Præstekær. Det huer os. Med venlige hilsner på vegne af bestyrelsen for Pakhuset Pernille Bendix
Læs høringssvar fra Pernille Bendix
Indsendt af:
Flemming Kongsfelt
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
989
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen i Stafetten ved Husum Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Til Kultur og fritids borgmester Pia Allerslev (V) og Børne- og Ungdomsudvalget Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Stafetten ved Husum Skole Vi er glade for at høre, at I anbefaler at bevare alle 3 nuværende fritidshjemsmatrikler med organisering som selvejende med ledelse på Stafetten. Dette giver stor mangfoldighed og mulighed for at tilgodese det enkelte barns behov, da alle tre fritidshjem er unikke på hver deres måde. Vi er dog meget bekymret for tilbuddet til klubbørn, hvis de nuværende 110 klubpladser som Stafetten har, bliver nedlagt/flyttet til andre klubber i området. Det eneste reelle tilbud til klubbørn fra Husum skole foruden Klubben i Stafetten er Smørhullet. Vi ser det ikke som et værdigt tilbud til vores børn, at så mange børn skal være samlet hver dag i Smørhullet. Vi ser ikke andre klubtilbud som et reelt tilbud til børn på Husum skole, da børnene så skal langt væk fra skolen for at gå i klub, og samtidigt krydses flere stærkt befærdede veje. Stafettens klub er i dag et sted, hvor børn føler sig trygge, og hvor der er masser af nærvær og kontakt med de voksne i klubben, dette er noget vi meget gerne ser fortsætte i fremtiden. Vi vil gerne anbefale at de nuværende 110 klub pladser som Stafetten har, bliver på Stafettens matrikel og kommer til at fungere som selvstændig enhed under det nye fritidscenter Brønshøj-Husum. Vi frygter at mange børn og forældre vil fravælge klubtilbud, hvis det forudsætter lang og trafikeret transport for at komme i klub. Stafettens unikke sammensætning hvor børnene følges helt fra børnehave til klub fungerer rigtigt godt og giver en institution med mange trygge børn, som møder de samme ansigter hver dag, og et engageret personale, som trives og lever for deres arbejde. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Stafetten.
Læs høringssvar fra Flemming Kongsfelt
Indsendt af:
Holger C. Kirketerp
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
988
By:
2300
Postnr.:
2300 København S
Høringssvar vedr. forslag om fremtidens fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge Fra Holger C. Kirketerp og Anne Sofie Fogtmann Forældre til Ziggy Fogtmann Kirketerp, 0.y og fritidsbarn i Krudtuglen og Eik Fogtmann Kirketerp, som går i Krudtuglens børnehave. Forslag om videre proces koblet til planer for ny skole samt fastholdelse af aldersintegreret tilbud: Bryggen er den eneste bydel i København, der har fået bevilget en ny skole, fordi vi her i nu snart 15 år har oplevet et – selv for København - voldsomt byggeboom, der har medført en tilstrømning af virkeligt mange nye familier. Her er det lykkedes for Københavns Kommune at gennemføre et kvarter, der virkeligt lever op til visionerne om ’a liveable city’, og derfor vil vi foreslå følgende som alternativ til forvaltningens forslag om fremtidens fritidstilbud tilknyttet Skolen på Islands Brygge: Vi foreslår: • At den videre proces for udviklingen af fremtidens fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge kobles til udviklingen af den nye skole, så vi får et netværksskabende og alsidigt fritidstilbud, der støtter aktivt op om integrationen af nye og gamle beboere, bl.a. af de mange nye børnefamilier. • At relevante nøgletal bl.a. den forventede lokale befolkningstilvækst, herunder især børnedemografien kortlægges og tilvejebringes den videre debat, således • At de relevante lokale, traditionsrige og pædagogisk stærkt faglige institutioner samt forældre og øvrige interessenter her i lokalområdet, der vil et sammenhængende Bryggen med plads til social, kulturel og økonomisk forskellighed, kan inddrages i den videre proces på et oplyst grundlag og, • At den fortsatte udvikling af fremtidens fritidsstruktur på Bryggen kommer til at hvile på et princip om, at de aldersintegrerede tilbud bevares, så vores børn fortsat har adgang til rammer for et hverdagsliv, hvor de kan danne venskaber på tværs af alder og miljø. I de aldersintegrerede tilbud dannes relationerne tidligt mellem forskellige børn og voksne fra familiernes start. Og de sociale relationer understøttes i dag via det aldersintegrerede tilbud helt op til indskolingen er afsluttet. Det betyder, at der i dag dannes nogle langtidsholdbare relationer blandt børn og unge på Bryggen, som hviler på venskaber, der er dannet i nære rammer, og som derfor omfatter forskellige slags børn, også de sarte og de udsatte. • At de aldersintegrerede fritidspladser på Krudtuglen bevares, så vores to drenge fortsat får adgang til hinandens venner – selvom der er 4 år i mellem dem. VI er begge fuldtidsarbejdende forældre, så timerne fra 14-17 sammen i en velfungerende aldersintegreret institution – den daglige nærhed er væk, hvis forvaltningens forslag gennemføres. Et afslutningsbillede fra Krudtuglen: På 10. dag efter vores snart 3-årige Eik startede i Krudtuglens børnehave, sad han i hyggestuen og spillede ludo med Ziggys klassekammerats storebror fra 2. klasse, da vi kom for at hente ham og hans storebror om eftermiddagen.
Læs høringssvar fra Holger C. Kirketerp
Indsendt af:
Tina Hasselgren
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
987
Virksomhed / Organisation :
Saxogården Fritidshjem
By:
København V
Postnr.:
1666
Til Børne- og ungdomsudvalget og Børne- og ungdomsforvaltningen Kære politikere, vi mangler stadig argumentation og beviser for hvad det er der er så godt ved de store fritidshjem. Vores børn har brug for kendte ansigter og tydelige voksne, som ved hvor børnene er. Små, tydelige, rolige og trygge rammer. Også når man er et barn som ikke råber op. Det giver et lille fritidshjem muligheden for. Hvis forvaltningen og BUU ønsker at være troværdige i denne proces, og stå ved visionen om at skabe høj kvalitet og værne om vores børn og deres udvikling, er I nødt til at standse op og lægge ud med at vise os hvor vi er på vej hen. Vise os hvori kvaliteten, udviklingen og omsorgen for vores børn består, og hvordan Fremtidens Fritidshjem ser ud for os! Luk øjnene op, slå ørerne ud og tænk jer om en ekstra gang. Overvej de konsekvenser dette her tiltag kan få for rigtigt mange børn, og for Københavns Kommune i det lange løb, hvis børnene ikke får den tryghed og det nærvær de har brug for. Lad os få lov til at sove roligt om natten i vished om at vore børn (ihvertfald på fritten) er i trygge og nærværende rammer. Og lad os undgå at skulle bruge store dele af de penge I sparer på denne øvelse, på socialpædagogiske tiltag for endnu flere sårbare børn. Hilsen endnu en bekymret mor
Læs høringssvar fra Tina Hasselgren
Indsendt af:
Sidse Zimmermann
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
986
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg er mor til en dreng, der starter på Islands Brygge skole og dermed også fritidshjem efter sommer, og jeg er bekymret for at hans kommende fritidshjemsliv. Jeg synes, at det er beskæmmende, at Københavns Kommune vil presse en 1:1-løsning ned over Islands Brygge skole, når situationen omkring skolen, der i forvejen er presset på grund af markant øgede børnetal, er så uafklaret. Min dreng starter i en årgang med syv spor; det er rigtig mange børn samlet på et sted, som vil have stor gavn af et fritidstilbud adskilt fra skolen. Derved bliver der tale om et fritidstilbud frem for blot en forlængelse af skoledagen. Det er en ekstrem dårlig investering at forringe forholdene for børnene og køre stordrift ved at presse dem ind på et fritidshjem med mere end 500 børn. Meget forskning har kunne påvise, at en indsats i de tidlige år har stor individuel psykologiske konsekvenser senere i livet, men også positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Det vil sige, at det er både økonomisk og etisk gavnligt at satse på små børn – blandt andet ved at skabe nærvær ved at bibeholde de mindre fritidshjem. Kære politikere, brug fornuften, prøv at sætte jer i børnenes sted og lad være med at lave om på det, der kan være med til at øge værdien i børnenes hverdag – nemlig et varieret fritidstilbud på Islands Brygge
Læs høringssvar fra Sidse Zimmermann
Indsendt af:
Alima Adou
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
985
By:
Kbh. K
Postnr.:
1370
Jeg er forælder til en pige, som elsker at gå på Sølvgades Skole og fritidshjemmet Dronen. Jeg er stærkt utilfreds med forvaltningens forslag til fremtidens fritidstilbud. Dronen er et fantastisk sted med et yderst kompetent personale med trygge rammer og gode faciliteter, hvor børnene kan udfolde sig kreativt og fysisk, samt et dejligt udeareal. Børnene stortrives, alle ved hvem hinanden er - både voksne og børn. Lige nu er der en god overgang fra fritidshjem til klub. Fritidshjemsbørnene kender klubben,har mødt de voksne før og føler sig trygge med at skulle fortsætte i klub. Der er et godt samarbejde mellem fritidshjemmet og klubben. Så hvorfor ændre på noget så velfungerende som fritidshjemmet Dronen??? Forslaget vil få fatale konsekvenser for mange familier. Vejen til Klerkegade/Adelgade er lang og trafikeret, når man bor i Nørrevold distriktet, hvilket stort set alle børnene på fritidshjemmet Dronen gør. En flytning fra lokalområdet vil for de fleste familier betyde, at mange ikke vil kunne nå at hente børn til en respektabel tid. Vi håber virkelig på at forslaget bliver trukket tilbage. Alt for mange familier vil blive negativt berørt, hvis alt skal rykkes væk fra lokalområdet - både skole og fritidshjem. Hvis denne spareplan bliver gennemført, overvejer vi mere og mere at flytte vores barn til et privat skole/fritidstilbud i vores lokalområde, da ALT hele tiden bliver forringet! Med venlig hilsen Alima Adou
Læs høringssvar fra Alima Adou
Indsendt af:
Kweku Sarquah
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
984
By:
Kbh. K
Postnr.:
1370
Jeg er forælder til en pige, som elsker at gå på Sølvgades Skole og fritidshjemmet Dronen. Jeg er stærkt utilfreds med forvaltningens forslag til fremtidens fritidstilbud. Dronen er et fantastisk sted med et yderst kompetent personale med trygge rammer og gode faciliteter, hvor børnene kan udfolde sig kreativt og fysisk, samt et dejligt udeareal. Børnene stortrives, alle ved hvem hinanden er - både voksne og børn. Lige nu er der en god overgang fra fritidshjem til klub. Fritidshjemsbørnene kender klubben,har mødt de voksne før og føler sig trygge med at skulle fortsætte i klub. Der er et godt samarbejde mellem fritidshjemmet og klubben. Så hvorfor ændre på noget så velfungerende som fritidshjemmet Dronen??? Forslaget vil få fatale konsekvenser for mange familier. Vejen til Klerkegade/Adelgade er lang og trafikeret, når man bor i Nørrevold distriktet, hvilket stort set alle børnene på fritidshjemmet Dronen gør. En flytning fra lokalområdet vil for de fleste familier betyde, at mange ikke vil kunne nå at hente børn til en respektabel tid. Vi håber virkelig på at forslaget bliver trukket tilbage. Alt for mange familier vil blive negativt berørt, hvis alt skal rykkes væk fra lokalområdet - både skole og fritidshjem. Hvis denne spareplan bliver gennemført, overvejer vi mere og mere at flytte vores barn til et privat skole/fritidstilbud i vores lokalområde, da ALT hele tiden bliver forringet! Med venlig hilsen Kweku Sarquah
Læs høringssvar fra Kweku Sarquah
Indsendt af:
Marie Louise Christensen og Dennis Jensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
983
By:
København SV
Postnr.:
2450
Det er med stor fortvivlelse og beklagelse, at vi har erfaret, at KK overvejer at nedlægge børnehavepladserne i Idrætsinstitutionen Bavnehøj. Denne overvejelse kan vi kun stille os helt uforstående overfor. Allerede efter ganske kort tid i Idrætsinstitutionen Bavnehøj fik vi som forældre fået et fantastisk godt indtryk af institutionen, hvor der eksisterer en helt unik og velfungerende personalegruppe med en meget høj grad af pædagogisk faglighed og overskud samt en stærk faglig ledelse. Idrætsinstitutionen Bavnehøj udgør et vigtigt element i den prioritering, der ligger for området, og som i disse år undergår en kraftig udvikling, hvor fokus ligger på at binde det gamle Sydhavnen sammen med de nyere kvarterer ved Sluseholmen og Teglholmen. Vi ser Idrætsinstitutionen Bavnehøj som en strategisk brik og et særdeles vigtigt bindeled i den henseende. Derudover er institutionen helt nyopført og har indrettet sig efter de behov og med de faciliteter, en idrætsinstitution med børn i omhandlende aldersgruppe måtte have. Det kan igen kun vække underen ift. ovenstående overvejelser. Til slut bakker vi til fulde op om det høringssvar, som Forældrebestyrelsen i Ve6 har indsendt, og håber, det er muligt at finde en løsning, da vi udelukkende af indlysende grunde kun ser institution bevaret. Med venlig hilsen Marie Louise Christensen og Dennis Jensen Forældre til to børn i Idrætsinstitutionen Bavnehøj
Læs høringssvar fra Marie Louise Christensen og Dennis Jensen
Indsendt af:
Dorte lindblad Hansen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
982
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg finder det bekymrende at forslaget, vil erstatte de institioner, vi værsætter højt og som er idealle for vores børns forskellige behov. De mangfoldig Institionerne er tilpasset efter manges års virke og erfaring. Institionerne bevæger sig i lokalsamfundet og børne lærer at kunne begå sig i området, på egen hånd. De fungerer og de rumme, netop fordi de er små og overskuligt. Forslaget er et panisk og uepatisk forsøg på at sparer på vores børns livskvalitet, hvor overskulige og genkendlige rammer er kendetegnet, alle kender alle, og hvor der er en personellegruppe, der kan overskue og have det arrangement og ro til at skabe det god børne liv i instionerne. Voksende som ønsker at arbejde i små overskulige rammer. Jeg syntes forslaget er uden visioner, uden pædagogik og uden sikring for en helhedsorienter for atalle børn, med forskellig behov, bliver set og deres evner udvikles. Vi lever i en tid hvor alting går så hurtigt og er konstant under forandringer. Her er vores institioner med historie, med en fast struktur og gamle trationer. Her er roen, på tros af travlehed i familien. Her er vores anker. Spørgsmålet er om hvor meget der bliver sparet, hvis man indregner de sygedagpengene, man skal betale når personlet ikke kan honorer kravne og arbejdsstresset som også vil være en konsekvens af forslaget. dernæst er der de børn som det ikke gavner at være i institioner af 500 til 700 børn. Børn som vil mistrives og vil få nedsat indlæring og trivels. De børn vil der være en risiko for at kunne finde i kontanthjælpssystemet, sener i livet. De vil i alle omstændigheder, få mindre ud af deres skolegang, af den grund at de ikke kan rumme så mange mennesker, lyd og larm. jeg tror ikke på at de økonomiske besparelser kan stå alene. Til regnstøttet skal der også være udgifter til sygdagpeng for det personale der vil gå ned med stresss som vil starte i indstillingsprocessen og fremad. Samt de børn der vil have en negativ konsekvens og som ikke vil fungerer i mega skoler og megainstitioner og som ikke få de nødvendige vilkår for at kunne starte på en ungdomsuddannelse, men lander på kontanthælp. Ved at stemme for forlaget, sviger i de børn og personale, der har brug for vokse ansvarlig politiker i en tid der står i forandrings tid. Hvordan vil politikerne tiltrække den veluddannet og kompetente medarbejder? Med forslaget mister min søn muligheden for at forsætte i fritidshjemmet i sin gamle børnehave parkhus. Det er et stort tab for ham. Jeg har skrevet min 6 årige dreng, på til privat skole. Det bliver nødvendigt for min dreng, som er hybersensetiv, hvis forslaget bliver ført ud i livet. Han skal ikke tabes på gulvet. jeg er klar til at tag mit ansvar som mor, hvis I svigter Jeres. venligst socialrådgiver og psykoterapeut Dorte Lindblad Hansen
Læs høringssvar fra Dorte lindblad Hansen

Sider