Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Rikke Ernst
Dato: 27. marts 2015
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Forældre
By:
Kbh Nv
Postnr.:
2400
Som forældre i Nord Vest tilknyttet Holbergskolen og de tilhørende fritidstilbud, har vi en reel bekymring for områdets fremtid. Gennem de sidste 10 -15 år har området udviklet sig til at være et attraktivt område for både ældre og børnefamilier. Ændrer man på skole/fritidsdelen, så det kun er attraktivt op til 3. klasse, risikerer man at ødelægge området da mange vil flytte deres børn til kommuneskoler i Gentofte eller Gladsaxe. I vores datters klasse (4. kl.) er der siden efterårsferien flyttet 6 børn til folkeskoler i Gladsaxe kommune. Et antal der nok ikke vil falde, hvis forslaget om et samlet fritidscenter tilbud på TK realiseres. Der er kun 1.3 km til TK men det er af befærdede veje (Tuborgvejen) børnene skal cykle/gå på, for at komme derover. TK bliver et stort fritidscenter, der med de længere skoledage og dets størrelse nok ikke vil være tillokkende for mange. Vi frygter alternativet vil blive at flere helt fravælger områdets skoler eller i stedet helt vælger at flytte til de omkringliggende kommuner - Gentofte og Gladsaxe, hvor ejendomsskatten tillige er billigere. En kedelig udvikling for et område, som i den grad ellers er ved at løfte sig.
Læs høringssvar fra Rikke Ernst
Indsendt af:
Kristian Kimer
Dato: 27. marts 2015
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
Kristian Kimer
By:
København V
Postnr.:
1656
Der kan ikke være nogen som helst tvivl om, at mindre daginstitutioner er at foretrække frem for store. Børn, uden kontakt med voksne hele dagen? Børn, der skal "bippe" sig selv ud, når de går hjem..? Tanken er katatrofal. En komplet misforståelse af begrebet "børneinstitution". Tryghed og formålstjenlig opdragelse bliver skabt i overskuelige omgivelser og ved menneskeligt nærvær. Og det af den enkle årsag, at mennesker skaber mennesker, og robotter skaber robotter. Menneskelig nærvær og voksenkontakt til vores børn, tak. /Kristian Kimer
Læs høringssvar fra Kristian Kimer
Indsendt af:
marie bonfils
Dato: 26. marts 2015
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
forælder
By:
København K
Postnr.:
1366
Jeg er ligeledes bekymret på både mine børns og andre børns vegne og i det hele taget kulturen omkring pasning af vores børn. Store institutioner er ikke vejen frem. Det er indlysende for alle der arbejder med børn og har børn der går i institutioner. Mine børn går alle 3 på henholdsvis frit, klub og junior på Dronen Venlig hilsen Marie Bonfils
Læs høringssvar fra marie bonfils
Indsendt af:
Isabella Vagtholm
Dato: 26. marts 2015
Svarnummer:
17
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1970
Jeg er bekymret. Store institutioner er ikke vejen frem. Nærheden går tabt og det går ikke, når det er børn, der er tale om!
Læs høringssvar fra Isabella Vagtholm
Indsendt af:
Annette Foltmann
Dato: 26. marts 2015
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
SPIA
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Annette Foltmann
Indsendt af:
Forældrebestyrelsen
Dato: 26. marts 2015
Svarnummer:
15
Virksomhed / Organisation :
Klynge Ø3 / BUF
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Nedenstående høringssvar blev ikke registreret ved 1. høringsrunde - er derfor taget med til 2. høringsrunde Forældrebestyrelsen, i Klynge Ø3, har til forældrebestyrelsesmøde d. 29. januar 2015 drøftet Fremtidens Fritidstilbud og har nedenstående holdninger til fremtidig struktur. MED Udvalgets bemærkninger til de konkrete implementeringsplaner omkring Kildevældsskolen: Det undrer forældrebestyrelsen at spørgsmålet omkring kommunalisering eller ej af selvejende fritidshjem på nuværende tidspunkt ikke virker afklaret. Det vil være vigtigt at ledelsen i den fremtidige struktur er ligeværdig så det enten er en klyngeleder eller en daginstitutionsleder på samme niveau som skolelederen, der er leder af de kommende fritidstilbud Med udgangspunkt i børnenes trivsel og personalets arbejdsmiljø ønsker forældrebestyrelsen at der kommer en hurtig afklaring omkring fremtidig placering, struktur og rammer af det kommende fritidshjem. Forældrebestyrelsen forventer at personalet i Børnevængets Frit/Klub afdeling har mulighed for at følge børnene over i det nye fritidstilbud og dermed bliver garanteret jobsikkerhed. Forældrebestyrelsen ønsker at Børnevænget bliver opnormeret på 0-6 års området og dermed får lov til at beholde fritidshjemmets nuværende lokaler. Fremtidens Fritidstilbud skaber store enheder hvor det enkelte barn har risiko for at drukne i mængden. Det er vigtigt at de pædagogiske rammer er i orden og at der er nok personaler. Vigtigt at de fysiske rammer matcher den pædagogiske struktur. Det vil være vigtigt for forældrebestyrelsen, at den nye struktur kan fastholde den høje pædagogiske kvalitet, der er på nuværende tidspunkt i fritidstilbuddene. I overgangsperioden, hvor børnene begynder at søge mod Kilden Klub og Frit så der er få børn tilbage i Børnevænget, burde BUF kompensere så økonomien øges i Børnevængets fritidshjemsafdeling. Det vil være en måde at sikre nok personaler uden at ressourcerne tages fra de andre enheder og klyngen. Det vil være vigtig for forældrebestyrelsen af den nye struktur og rammer i Fremtidens Fritidstilbud understøtter inklusionstanken i Københavns Kommune. På nuværende tidspunkt er Fremtidens Fritidstilbud ikke så konkret for forældrebestyrelsen. Forslaget beskriver kun bygninger og lokaler men ikke indholdet. Forældrebestyrelsen anbefaler at der kommer en høring til ift. indholdet. MED Udvalget mener følgende bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud Model for fritidsinstitutioner: Model for fritidscentre: Det er utrygt for forældrebestyrelsen at der ikke er kommet en afklaring omkring hvad et fritidscenter betyder, størrelsen og fremtidig placering. Det undrer forældrebestyrelsen at debatten omkring fremtiden for de nuværende klubber er så fraværende. Forældrebestyrelsen har svært ved at tage stilling til disse spørgsmål da forældrebestyrelsen ikke ved hvad de forskellige modeller indebærer. Forældrebestyrelsen efterspørger flere oplysninger til 2. høringsrunde. Det der er vigtigt for forældrebestyrelsen er at der er en sammenhæng i børnenes liv. På vegne af forældrebestyrelsen Sine Ditlev Bihlet Formand
Læs høringssvar fra Forældrebestyrelsen
Indsendt af:
MED Udvalget
Dato: 26. marts 2015
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Klynge Ø3 / BUF
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Nedenstående høringssvar kom ikke igennem ved sidste høring og er derfor taget med til denne 2. høringsrunde MED Udvalget, i Klynge Ø3, har til MED Udvalgsmøde d. 12. januar 2015 drøftet Fremtidens Fritidstilbud og har nedenstående holdninger til fremtidig struktur. MED Udvalgets bemærkninger til de konkrete implementeringsplaner omkring Kildevældsskolen: MED Udvalget mener, at det med den nye struktur vil blive vanskeligere i Klynge Ø3, at arbejde med overgangene og integrationen mellem fritidshjem og klub og mellem børnehave og fritidshjem. Det er yderst beklageligt, da overgangene og integrationen mellem fritidshjem og klub og mellem børnehave og fritidshjem er et arbejde som, i Klynge Ø3, har været udbygget og fungeret særdeles fleksibelt og tilfredsstillende for børn og forældre igennem de seneste år. Når det er sagt ønsker MED Udvalget at påpege betydningen af at værne om ”de små i det store” ved den nye struktur i det fremtidige fritidstilbuds størrelse. Det har afgørende betydning for børnene at der følges et nærhedsprincip, hvor børn har mulighed for at have en tæt relation til bestemte voksne. MED Udvalget opfordrer til at processen tænkes udført, så det bliver en god oplevelse for børn, forældre og personale, hvor børneperspektivet og personalets arbejdsmiljø tænkes ind. MED Udvalget opfordrer til at der er særlig opmærksomhed på de små enheders udfordringer i overgangsperioden – udfordringer med faldende børnetal og dermed dårlig økonomi. MED Udvalget tager det for givet at personalet fra Børnevænget følger med børnene til Kilden Frit og Klub og, at der skal tages hånd om ansættelsesretslige konsekvenser. I denne proces kan der være risiko for faldende børnetal i Børnevænget. MED Udvalget har en forventning om at Kilden som modtagende institution er opmærksomme på de personaletilpasninger, der kan blive nødvendige i Børnevænget. Også før den endelige dato grundet forældrenes ønske om at starte i Kilden med det samme. Personalets jobsikkerhed er yderst vigtigt for MED Udvalget. Det vil kunne øge jobsikkerheden for den enkelte personaler hvis Børnevængets fritidshjemsafdelingen rent organisatorisk bliver fusioneret med Kilden Klub og Frit med det samme. Den største stressfaktor for personalet er at situationen er uafklaret hvilket skaber stor usikkerhed omkring fremtidig ansættelse Når fritidshjems- og klubbørnene flyttes til lokalerne i Kilden Klub og Frit har MED Udvalget et ønske om at bibeholde lokalerne i Børnevænget så de på sigt kan benyttes til 0-6 års pladser. Det vil på sigt betyde at Børnevængets størrelse forbliver rentabel. MED Udvalget opfordrer til at der planlægges en proces, hvor også Klynge Ø3 medinddrages, for at sikre med inddragelse og ejerskab af processen. MED Udvalget mener følgende bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud Model for fritidsinstitutioner: MED Udvalget peger på at fritidsinstitutioner indgår i klynger/netværk. MED Udvalget har et ønske om at fritidstilbuddene fortsat hører hjemme på det pædagogiske område og ikke på sigt bliver en afdeling under skolelederen. For MED Udvalget er det vigtigt at praksis omkring 1:1 ledelse bliver ligeværdigt. Derfor ser MED Udvalget det mest optimalt at ledelsessamarbejdet er mellem klyngeleder og skoleleder. Hvis fritidshjemmene kommer udenfor klynger vil det være vigtigt at fritidshjemslederen kommer på samme niveau som skolelederen i ledelsesstrengen. Model for fritidscentre: MED Udvalget peger på at fritidscentre indgår i klynger/netværk MED Udvalget har et ønske om at fritidstilbuddene fortsat hører hjemme på det pædagogiske område og organiseres så sammenhængskraften sikres i børnenes liv. Hvilket er vigtigt at sikre da børnene i fritidscentre stadig er i en aldersgruppe hvor der er andre behov end i ungdomsklubberne. Med Udvalget er opmærksomme på at den længere skoledag evt. ikke vil give det store behov for at gå i klub På vegne af MED Udvalget Martina Wellm / Liv Underdal Næstformand / Formand/Klyngeleder Klynge Ø3
Læs høringssvar fra MED Udvalget
Indsendt af:
Trine Christiansen
Dato: 26. marts 2015
Svarnummer:
13
Virksomhed / Organisation :
Thorshave på islandsbrygge
By:
København S
Postnr.:
2300
Hjælp os med at finde en løsning så vi kan bevar de små fritidshjem på Islandsbrygge Kære B&U Som I ved har vi VIREKELIG forsøgt at kæmpe for bevarelse af vores fritidshjem på Islandsbrygge. Det ser ikke ud til at være hørt på os endnu. Hvad skal der til ? Det bør være muligt for os selv at vælge om vi ønsker at vores børn skal gå på et KÆMPE eller et mindre fritidshjem. Pia Allerslev har i denne uge udtalt sig til bryggebladet, her udtaler du at det ikke behøver at være én stor matrikel. Det kan sagtens være flere forskellige steder, der så har en fælles ledelse. - Hvorfor er dette forslag så ikke med i udkastet ? så vi bevare de nuværende klynger med 1 leder ? Pia Allerslev du udtaler også at du har været på institutioner med over 300 børn, som du synes har fungeret fint. Men husker du/I på at det nuværende forslag betyder at bryggebørn skal være sammen med minimum 500 andre børn på 2 matrikler ? Jeg mener bestemt ikke du har ret i at forældrene er tilfredse med det nuværende forslag med 1:1 ledelse på 2 matrikler. Har I glemt eller overset at læse anbefalingerne fra fagpersonale ? For det er LANGT fra alle børn der trives i så store miljøer. Det må være muligt at lytte/samarbejde sig frem til en løsning så bryggebeboerne trygt kan sende deres børn afsted i fritidshjem i 2016. Bryggeforældre bør have mere end en mulighed for pasning og selv kunne vælge fritidshjem i fremtiden – det er trods alt os der kender vores børn bedst. Håber I vil ændre jeres nuværende tiltag der hedder 1:1 ledelse på 2 matrikler til 1:1 ledelse på 4/5 matrikler. BH Trine Bjørn
Læs høringssvar fra Trine Christiansen
Indsendt af:
Katrine Houmøller
Dato: 25. marts 2015
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg skrev sidst og gør det igen, men jeg orker det næsten ikke. Der er meget at sætte sig ind i og det virker unægtelig meget som om I ikke hører på nogle af de svar, der kom til høring sidst. Når man som jeg har 2 små børn, ja så er der måske ikke så meget overskud i hverdagen og måske er det det, I kalkulerer med, når I vælger at ignorere os forældre. Men nu gør jeg det så alligevel – bruger mig tid – og håber at det denne gang vil nytte. De forældre, der bekymrer sig og gerne vil høres her, det er jo de samme mennesker, som bor og betaler skat i Københavns Kommune. Ja det er sådan set bla også os, der stemmer på jer. Gennem de seneste år er det blevet tiltagende mere almindeligt at vi bliver boende i Hovedstaden også når vi får små børn. At vi vælger byen og ikke alle flytter til forstaden og bosætter os i et hus. Jeg er sikker på, at Københavns Kommune er glad for, at så mange familier bliver og bidrager med børn, liv, tid, forbrug og skattekroner. Så vidt jeg ved, har København også en ret god økonomi. Det er mig derfor en gåde, hvorfor man (efter min mening) nu er godt i gang med at gøre børnefamiliernes vilkår for pasning så meget ringere end de er i dag??? Vi har indtil videre valgt at blive på Bryggen og vi er rigtig glade for at bo her. Vi troede, at vi med valget af Krudtuglen som institution til vores 2 børn kunne tilbyde dem et sted at høre til frem til de fylder 10 år. Vi troede at vi kunne tilbyde vores børn at følges af under samme tag i hele 6 år. Det kan vi så måske ikke alligevel!!! Min datter fik første plads da hun var 2 år og 2 måneder. Min søn er nu 9 måneder og det ser ud til, at vi også må væbne os med tålmod hvad angår ham. Men vi har gjort det med glæde, da vi kan se mange fordele ved at have vores børn i Krudtuglen. Et mindre sted, hvor der er plads til børn i alderen 1 – 10 år. Hvor man ikke kun har glæde af at følges med sine søskende, men også med sine venner og de voksne som man lærer at kende som lille. Det gør mig ked, trist, harm og gal, at vi en et land som Danmark og et ny som København ikke mener at kunne stille med et bedre tilbud til vores børn. Det er bare ikke ok!!!! Jeg har ikke en færdig løsning til Jer politikere, men jeg vil foreslå at I starter med at sætte jer ind i den forskning, der er blevet præsenteret undervejs i denne debat. Så vidt jeg har kunne konstatere, så er der kun data, som taler imod store enheder og ingen der taler for. Med venlig hilsen Katrine Houmøller
Læs høringssvar fra Katrine Houmøller
Indsendt af:
Mikkel Blaabjerg Poulsen
Dato: 25. marts 2015
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
2000
Jeg skriver på vegne af en lang række mennesker, jeg kender, der har børn i institutioner på Island Brygge. Det drejer sig om Krudtuglen, Skibet og Bryggehuset Jeg selv er bosiddende i Frederiksberg Kommune, men de har bedt mig hjælpe om at formulere dette brev efter flere samtaler. Jeg arbejdede selv i en årrække, mens jeg læste som medarbejder i flere børnehaver og fritidshjem og har prøvet at være ansat i både små og store institutioner. Den bekymring alle forældre deler, og som jeg deler med dem, er meget reel og ligetil: For store institutioner er dårlige for børnenes trivsel. Pædagoger og andre ansatte har selvfølgelig svære ved at skabe nærvær, tæthed og overblik over børnene i store institutioner, børnene bliver udsat for væsentligt højere og stressende lydniveauer, skal overskue en større verden, og har svære ved at danne de tætte og udviklende relationer til andre børn og voksne i en stor flok. Der er mere drøn på, og det er svære at spotte det enkelte barns sær behov. Det går simpelthen ud over de små mennesker, hvis man nedlægger de nuværende institutioner, for at samle børnene på færre m2 i et større antal. Bekymringen bakkes også op af en forskningsrapport, som I sikkert allerede på nuværende tidspunkt kender til af Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose. http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2015/02/27/134850.htm Heri konkluderes det også, at det især er udsatte børn der kommer til at lide ekstra. Der er i disse år på mange områder sket en centralisering, rationalisering og effektivisering på en række fritidstilbud, og vi er godt som borgere, forældre, venner til andre forældre klar over, at der ikke er ubegrænsede kommunale midler, og at man bliver nød til at spare og tænke klogt flere steder. Men der er ikke altid god økonomi i at forringe kvaliteten i tilbuddene. Det kan man se på en lang række statslige og kommunale tilbud. De økonomiske konsekvenser på sigt, af ikke at få samlet børn op i tide - som netop fritidhjemmene kan være med til - kan i længden vise sig at være dyrere for Københavns Kommune i en lang række andre instanser. Børn skal ikke stues sammen som kvæg i stordrift. Børn har krav på nærvær. Derfor håber vi alle, at I vil genoverveje jeres nedlægninger. På vegne af forældre fra Islands Brygge, Mikkel Blaabjerg Poulsen
Læs høringssvar fra Mikkel Blaabjerg Poulsen
Indsendt af:
Klyngeleder Allan Franck Nielsen
Dato: 25. marts 2015
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Klynge BI4
By:
Kbh.Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Klyngeleder Allan Franck Nielsen
Indsendt af:
Maria elshave
Dato: 25. marts 2015
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
krudtuglen
By:
københavn s
Postnr.:
2300
i stedet for ødelægge et godt børnemiljø - er mit forslag følgende: lav en 1:2 struktur, lad de selvejende fusionerer og blive til 1 enhed ( derved er der sparet 2 leder, lad skolen og kkfoen fortsætte som hidtil med tæt samarbejde med de selvejende institutioner.
Læs høringssvar fra Maria elshave
Indsendt af:
Lærke Ammitzbøll Bogh
Dato: 25. marts 2015
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Forælder
By:
København N
Postnr.:
2200
Dette høringssvar er skrevet ud fra min erfaring som ansat i PPR, som psykologistuderende og ikke mindst som mor til tre, hvoraf de to ældste går på fritidshjem (Skt. Stefans Fritidcenter). Jeg mener at der er flere problematiske aspekter i udspillet om fremtidens fritidstilbud. De to mest væsentlige er, som jeg ser det, størrelsen på de nye SFO'er og det faktum at mange børn vil skulle tilbringe hele dagen i de samme lokaler. At de nye fritidstilbud bliver så meget større vil gøre det vanskeligere at give børn den nærhed og tryghed som de har brug for. Hvis børnene skal forholde sig til rigtig mange børn og voksne efter de har haft en lang skoledag vil mange af dem sandsynligvis komme på mentalt overarbejde. Det kan især blive rigtig svært for de børn, der på den ene eller anden måde kræver særligt tilrettelagt pædagogik, altså de inkluderede børn, børn med særlige behov, eller hvad vi nu vælger at kalde dem. hvis inklusionsprojektet skal lykkes, er det vigtigt at det enkelte barn kan rummes i forudsigelige og trygge omgivelser og dette er der bedre forudsætninger for at skabe i mindre sammenhænge. Jeg ser også en ulempe i, at fritidstilbudene skal samles på skolerne, og jeg har selv aktivt valg et fritidhjem på en anden matrikel en skolens til mine børn. Jeg synes det er vigtigt at børnene oplever et skel mellem skole og SFO/fritidshjem, gerne med nogle forskellige ansigter, med lærere i skolen og pædagoger på fritten. Hvis et barn kæmper med det faglige i skolen, eller har fået en rolle i klassen, der er svær at være i kan det være rigtig godt at skulle et andet sted hen med en ny konstellation af børn og voksne bagefter, med mulighed for at skabe andre relationer og udleve andre potentialer end de faglige/skolerelaterede i nogle andre omgivelser. Denne mulighed tages fra børnene, hvis de skal være i de samme lokaler med de samme mennesker fra 8-17. Jeg vil synes, at det er helt utroligt trist, hvis mine børn bliver frataget muligheden for at gå fra skole og hen på deres fritidshjem, hvor de i andre omgivelser kan udvikle andre sider af sig, end dem de udvikler i skolen. Med venlig hilsen Lærke Ammitzbøll Bogh
Læs høringssvar fra Lærke Ammitzbøll Bogh
Indsendt af:
Daniel Steinvig
Dato: 25. marts 2015
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Daniel Steinvig
Indsendt af:
Maria Elshave
Dato: 24. marts 2015
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Mor er skuffet. ! Jeg vil som forældre skabe et godt børneliv til mine børn, det må jeg gå ud fra i også vil - derfor er det så forbløffende, at se jeres nyeste forslag, som lokalt ligner det første til forveksling. Alle de faglige augmenter, som ligger til grund for vores høringssvar, bliver overhørt af jer politikker og jeres embedsmænd: Jer som er valgt af folket, til at varetage vores fælles interesser, og repræsenterer befolkningen. Jeg føler mig meget krænket, og det gør jeg fordi, i ikke har lyttet, til de eksperter der er på området, de fagfolk som har med børnene og deres trivsel at gøre hverdag, i stedet er børnene blevet økonomi. hvornår er det sidste gået godt? at ændre en struktur så radikalt ( Skolereformen ? ) som også var en spare øvelse mere end hvad kvaliteten var. De er VORES Børn dine og mine, som dette vil ramme - Jeg ved mange politikker har været på besøg ude i institutioner, og at argumenterne er, at der skal være flere små enhede ,ude i de kæmpe institutioner, som i vil fremtvinge. jeg mangler at der kommer faglige argumenter og undersøgelser der påviser at dette er til gavn for vores børn, hvilken nabo lande fører denne "Pædagogik" INGEN Tværtimod og hvordan kan det så være? Jo det er der mange årsager til, de tager HENSYN til hvad der er godt for Børnene, de har FAGLIGHEDEN i spil! derudover mangler jeg undersøgelser der påviser at 1:1 strukturen giver en positiv effekt, indtil nu, kan det være svært at arbejde Lærer til pædagog og pædagog til lærer, der er en faglig kløft som tager år, at fylde op, og det samme med ledelsen Skolelederen - pædagogisk leder - kkfo leder. ". Derud tænker jeg, og man har tænkt tanken, at forhøje prisen på fridtids tilbud, jeg tror de fleste forældre gerne vil betale for et godt alternativ. På denne måde kunne det økonomiske aspekt måske positivisters. Sidst men ikke mindst har er vi på Islandsbrygge ved at skulle have en ny skole, ville det ikke være en ide, ikke at ændre i organisationen indtil denne skole er på plads, og at man derved i kommunen har et overblik, og ikke en mindst en plan for, hvordan den nye skole skal kører på driften? M.v.h Maria Elshave
Læs høringssvar fra Maria  Elshave
Indsendt af:
Søren Hansen
Dato: 24. marts 2015
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Forælder
By:
København S
Postnr.:
2300
Som forælder til to drenge i Krudtuglen er det med stor bekymring jeg ser på den planlagte lukning af fritidshjemmet. Dels tror jeg det vil blive svært for min ældste søn at finde sig til rette på Skibet med de mange mange børn, dels tror jeg at det næppe vil blive gavnligt for min yngste søn i børnehaven; eller de øvrige børn i Krudtuglen for den sags skyld, hvis Krudtuglen i stedet bliver udvidet med børnehavebørn. Krudtuglen er kendetegnet ved stor intimitet hvor børnene socialiserer og drager omsorg for hinanden på tværs af aldersgrupperne; godt hjulpet af et fagligt dygtigt og engageret personale. Det var netop af disse årsager vi i tidernes morgen var så heldige at kunne vælge Krudtuglen til, i vores familie. Dette kan man kun frygte vil gå tabt.
Læs høringssvar fra Søren Hansen
Indsendt af:
Simone Lykke
Dato: 24. marts 2015
Svarnummer:
4
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1850
Det oplæg der nu er udlagt vedr. organiseringen af fremtidens fritidstilbud er ganske simpelt uhørt. Argument efter argument er stillet for beslutningstagerne, som efter måneders dialog nu blot viser, at der ikke foregår kommunikation på et acceptabelt akademisk og demokratisk niveau. Eksperter fraråder at de små institutioner nedlægges på baggrund af børns behov for nærvær, tydelige voksne blandt mange andre argumenter og jeg står paf over, at der står embedsmænd og politikere, der vælger at overhøre dette. Uanset hvad, så er dette en prioritering, der bør vælges og økonomi er ikke et stærk argument medmindre der vælges at se bort fra de udgifter der fremover vil findes i terapi, rådgivning osv. - listen er lang. Vi bliver nødt til at være enige om, hvad det vil sige, at have de bedste muligheder for at leve et værdigt liv med flest muligheder og ikke pålægge fremtidens børn et liv, hvor de sociale kompetencer og relationer ryger mere og mere i baggrunden til fordel for besparelser og tynde argumenter. Over 90% af Københavns forældre er i dag glade for de tilbud der er, og jeg ser ingen grund til at ændre på noget der rent faktisk fungerer godt - og slet ikke til det værre. Forståeligt, hvis embedsmænd ånder i nakken og en kompromis på findes, men det er fejt at skabe en illusion om dialog, der blot afvises og de oprindelige idéer alligevel ses bort fra. I må forholde Jer til Jeres egne manglende kompetencer og uvidenhed omkring dette emne og lytte og imødekomme de tanker, som de reelle eksperter deler med Jer. Børn skal ikke gøres op i økonomi og praktiske løsninger. Kan ikke forestille mig, at én eneste beslutningstager af hjertet vil sige ja til, at de ønsker at børn skal være ligesom burhøns (populær formulering i denne sag). I må simpelthen komme op med en bedre løsning, hvor I med den økonomiske agenda og dem/os med den humanistiske agenda rent faktisk samarbejder og kommer frem til den bedst mulige løsning. I sidste ende handler det her simpelt om fremtidens børn og hvilke mennesker vi gerne vil skabe og være repræsentanter for de valg, som vi som samfund undervejs politisk, har truffet. Der er nogle helt fundamentale "menneskerettigheder", som vi har været så heldige at skabe de sidste mange årtier på baggrund af vores velfærdssamfund, som vi ikke skal lege russisk roulette med. Jeg håber I vil lytte og repræsentere den røde og humanistiske ledelse, vi danskere har stemt ind, så det giver mening for os, at det er Jer som enkeltindivider, der repræsentere vores land og værdier. Det er dejligt at have mulighed for at sende et høringssvar, men endnu bedre rent faktisk at blive hørt!
Læs høringssvar fra Simone Lykke
Indsendt af:
iben tangdaard
Dato: 24. marts 2015
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
forælder
By:
københavn ø
Postnr.:
2100
Angånde sammenlægningen af fritidshjemmet Tårnet/Skatkisten og KKFOen på Østerfarimagsgade Skole: Fritidshjemmet Tårnet er en velfungerende enhed, som med sit personale og sin rolige lokation tilbyder et alternativ til den kaotiske og hårdt pressede østerfarimagsgade skole incl. skolegård. At presse alle børnene i fritidstilbud over på skolens KKFO-område vil afstedkomme forringelse af både de fysiske og de psykiske rammer for børnene. Tabes Tårnet/Skatkisten som en enhed Personalets unikke kapaciteter og rum + udearealers muligheder - så tabes børenes daglige tryghed, voksen-kontakt og hele ideen om, at fritidstilbudet er et TILSKUD og en optimering af til barnets udvikling, og ikke en opbevaring af barnet.
Læs høringssvar fra iben tangdaard
Indsendt af:
Mette dragelykke
Dato: 24. marts 2015
Svarnummer:
2
By:
copenhagen s
Postnr.:
2300
Lav først en redegørelse for fx Ørestad fritidshjem, og find ud af for/imod. Efter min mening er der et helt utrolig dårligt indeklima, både fysisk og psykisk. Det minder om en børne "opbevarings-anstalt".
Læs høringssvar fra Mette dragelykke
Indsendt af:
Kirsten Stigsgaard-Larsen
Dato: 24. marts 2015
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
www.kirstenstigsgaard.dk
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Selvfølgelig skal der lyttes til eksperterne, som siger børn og personale trives bedre i små enheder. Der er jo lige blevet lavet en rapport fra Århus universitet http://www.avisen.dk/ny-forskning-fraraader-daginstitutioner-med-mere-end_311075.aspx, der dokumenterer dette, så hvor svært kan det være at lytte til det ?? Ingen har glæde af kæmpe-Campus tankegangen, måske er det en spareøvelse, men hvad der spares på det spildes på sigt, når flere børn og voksne bliver tabt i de alt for store enheder. Jeg forstår faktisk ikke det kan være så svært at forstå, ej heller lytte til selve institutionerne, som kæmper for deres overlevelse. Børn og voksne trives i mindre enheder, hvor de lærer hinanden at kende og opbygger trygge relationer. Så lad det være, og brug krudtet på noget andet, feks, på ekstra pædagogisk personale i folkeskolerne og institutionerne, hvor inklusionsbørn i høj grad lider under for lidt personale.
Læs høringssvar fra Kirsten Stigsgaard-Larsen

Sider