Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 26. marts 2015
Svarnummer:
14

Indsendt af

MED Udvalget

Virksomhed / organisation

Klynge Ø3 / BUF

Postnr.

2100

By

Østerbro

Høringssvar

Nedenstående høringssvar kom ikke igennem ved sidste høring og er derfor taget med til denne 2. høringsrunde

MED Udvalget, i Klynge Ø3, har til MED Udvalgsmøde d. 12. januar 2015 drøftet Fremtidens Fritidstilbud og har nedenstående holdninger til fremtidig struktur.

MED Udvalgets bemærkninger til de konkrete implementeringsplaner omkring Kildevældsskolen:
MED Udvalget mener, at det med den nye struktur vil blive vanskeligere i Klynge Ø3, at arbejde med overgangene og integrationen mellem fritidshjem og klub og mellem børnehave og fritidshjem. Det er yderst beklageligt, da overgangene og integrationen mellem fritidshjem og klub og mellem børnehave og fritidshjem er et arbejde som, i Klynge Ø3, har været udbygget og fungeret særdeles fleksibelt og tilfredsstillende for børn og forældre igennem de seneste år.

Når det er sagt ønsker MED Udvalget at påpege betydningen af at værne om ”de små i det store” ved den nye struktur i det fremtidige fritidstilbuds størrelse. Det har afgørende betydning for børnene at der følges et nærhedsprincip, hvor børn har mulighed for at have en tæt relation til bestemte voksne.

MED Udvalget opfordrer til at processen tænkes udført, så det bliver en god oplevelse for børn, forældre og personale, hvor børneperspektivet og personalets arbejdsmiljø tænkes ind.

MED Udvalget opfordrer til at der er særlig opmærksomhed på de små enheders udfordringer i overgangsperioden – udfordringer med faldende børnetal og dermed dårlig økonomi.

MED Udvalget tager det for givet at personalet fra Børnevænget følger med børnene til Kilden Frit og Klub og, at der skal tages hånd om ansættelsesretslige konsekvenser.

I denne proces kan der være risiko for faldende børnetal i Børnevænget. MED Udvalget har en forventning om at Kilden som modtagende institution er opmærksomme på de personaletilpasninger, der kan blive nødvendige i Børnevænget. Også før den endelige dato grundet forældrenes ønske om at starte i Kilden med det samme.

Personalets jobsikkerhed er yderst vigtigt for MED Udvalget. Det vil kunne øge jobsikkerheden for den enkelte personaler hvis Børnevængets fritidshjemsafdelingen rent organisatorisk bliver fusioneret med Kilden Klub og Frit med det samme. Den største stressfaktor for personalet er at situationen er uafklaret hvilket skaber stor usikkerhed omkring fremtidig ansættelse

Når fritidshjems- og klubbørnene flyttes til lokalerne i Kilden Klub og Frit har MED Udvalget et ønske om at bibeholde lokalerne i Børnevænget så de på sigt kan benyttes til 0-6 års pladser. Det vil på sigt betyde at Børnevængets størrelse forbliver rentabel.

MED Udvalget opfordrer til at der planlægges en proces, hvor også Klynge Ø3 medinddrages, for at sikre med inddragelse og ejerskab af processen.

MED Udvalget mener følgende bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud

Model for fritidsinstitutioner:
MED Udvalget peger på at fritidsinstitutioner indgår i klynger/netværk.
MED Udvalget har et ønske om at fritidstilbuddene fortsat hører hjemme på det pædagogiske område og ikke på sigt bliver en afdeling under skolelederen.
For MED Udvalget er det vigtigt at praksis omkring 1:1 ledelse bliver ligeværdigt. Derfor ser MED Udvalget det mest optimalt at ledelsessamarbejdet er mellem klyngeleder og skoleleder.
Hvis fritidshjemmene kommer udenfor klynger vil det være vigtigt at fritidshjemslederen kommer på samme niveau som skolelederen i ledelsesstrengen.

Model for fritidscentre:
MED Udvalget peger på at fritidscentre indgår i klynger/netværk
MED Udvalget har et ønske om at fritidstilbuddene fortsat hører hjemme på det pædagogiske område og organiseres så sammenhængskraften sikres i børnenes liv. Hvilket er vigtigt at sikre da børnene i fritidscentre stadig er i en aldersgruppe hvor der er andre behov end i ungdomsklubberne.
Med Udvalget er opmærksomme på at den længere skoledag evt. ikke vil give det store behov for at gå i klub

På vegne af MED Udvalget

Martina Wellm / Liv Underdal
Næstformand / Formand/Klyngeleder Klynge Ø3

Få nyt om høringer

Abonnér