Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Høringsfrist:

1. maj 2015
Indsendt af:
Kathrine anker kofoed
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
921
By:
København v
Postnr.:
1650
Jeg er mor til emilio 1.d (garverskolen) og Oscar der skal i o.d på Tove Ditlevsens skole (Saxogården). Det er med stor beklagelse at jeg har fulgt udviklingen i drøftelserne om lukning af de mindre fritidshjem men henblik på at bygge en stor. Jeg vil hermed gerne tilkendegive min store bekymring herfor. Mine drenge er videbegærlige og meget kontaktsøgende og har behov for voksen kontakt. Netop derfor har jeg valgt Saxogården og Garvergården, der kan rumme denne kontakt. Jeg håber og krydser fingre for at I besinder jer og lader disse fritidshjem bestå. Jeg kan forstå at der er masser af muligheder i den kommunalbygning som Garvergården ligger i.
Læs høringssvar fra Kathrine anker kofoed
Indsendt af:
Jeffrey Riese
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
920
By:
København
Postnr.:
1370
Dronen Fritidshjem for Sølgade School The Dronen Fritidshem is a great afterschool program that our daughter loves. She comes home and tells us about about the fun projects that she has done with her friends and the staff. Everyday is something exciting. There are so many different types of activities and projects for the kids. The outside play area is an amazing space that lets the kids run free and explore. It is so important for the youth living in the city to have room to get good physical activity. It would be terrible if Dronen were to close down and have the kids move to Klerkagade or Brandstationen. I have visited both of these locations and they are much smaller and do not have anywhere near the same amount of outside space the children to play. The bond that our daughter has formed with the staff at Dronon is very strong. She feels safe and close with everyone and changing this structure would be a shame. I sincerely hope that you will listen to all of the parents who appose this change. We all feel very strongly and will fight to keep Dronen open. Thank you very much, Jeff
Læs høringssvar fra Jeffrey Riese
Indsendt af:
Anne Müllertz
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
919
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
NOGLE GANGE KAN DET VÆRE DYRT AT SPARE!! Baggrunden for "Fremtidens Fritidstilbud" er er først og fremmest en effektivisering (nydansk for besparelse) og en bedre organisering i forhold til samarbejdet mellem skole og fritidshjem. Jeg kan godt forstå behovet for at skabe bedre rammer for samarbejdet, da dette langt fra har fungeret optimalt efter skolereformens opstart med alvorlige konsekvenser for både arbejdsmiljøet for skolepædagoger og store frustrationer på både skole og fritidshjemssiden. Derfor giver det mening for mig at forsøge at styrke kommunikationsveje og beslutningsprocesser gennem 1:1 ledelse. Jeg ser dog ikke nogen tungtvejende grund til at man ikke de steder i byen, hvor der er behov for det, kan have mulighed for en 1:2 - ledelse. Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ser et problem i at lederen på fritidshjemssiden er en KKFO-leder, da denne er underlagt skoleledelsen og der derfor ikke er tale om et ligeværdigt forhold. I forhold til effektivisering (lukning af mindre fritidshjem og oprettelsen af store KKFOér på én matrikel frygter jeg, at det vil blive forbundet med store omkostninger. Det er muligt, at man kan spare penge på både husleje og lønninger gennem en sammenlægning, men på det menneskelige plan kan det komme til at koste dyrt både for børnene og personalet. De undersøgelser, som er lavet på området peger alle på, at mindre institutioner er bedre til at sikre trivsel i børnegruppen. Nærhed og kendskab til de enkelte børn er en forudsætning, for at lave et godt pædagogisk arbejde og jeg tvivler på, man kan garantere det i institutioner med 500-600 børn. Desuden tror jeg børnene har godt af at færdes i andre omgivelser end skolen i deres fritid. Og det er hensigtsmæssigt, at forældre har flere forskellige tilbud at vælge mellem, fordi børn er forskellige. Helt konkret håber jeg på at BR vil høre på disse indvendinger, som jeg ikke er ene om, og beslutte en løsning for Islands Brygge med en 1:2 ledelse bestående af skolen på den ene side og KKFO´en Skibet og en sammenslutning af de selvejende fritidshjem på den anden side. Hvis det ikke er tilfældet håber jeg i det mindste, at implementeringen vil blive udskudt til der er kommet klarhed over den kommende skoleudvidelse på Islands Brygge, så de ikke om få år igen skal ske en stor omstrukturering. Til slut vil jeg gerne udtrykke min tilfredshed med min søns fritidshjem Krudtuglen. Han er et barn, som har brug for overskuelige omgivelser og nærværende kendte voksne for at fungere optimalt i sin hverdag og det tilbyder Krudtuglen, men jeg kan tvivle på, om en kæmpestor institution vil kunne det. Min datter starter på Krudtuglens fritidshjem om 14 dage og jeg håber hun kan få lov til at få fire gode år der. Anne Müllertz, pædagog og mor til tre
Læs høringssvar fra Anne Müllertz
Indsendt af:
Debbie Gelineck Holm
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
918
Virksomhed / Organisation :
Smørblomsten
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune Denne henvendelse vedr. fremtidens fritidstilbud v./ Husum Skole, herunder særligt Fritidshjemmet Smørblomsten. Som forældre til et barn (og indenfor de næste år 3 børn) på Fritidshjemmet Smørblomsten, er vi glade for at se, at Københavns Kommune efter første høringsrunde om fremtidens fritidstilbud har lyttet til os, og nu lægger op til at bevare fritidshjemspladser på Smørblomstens matrikel, samt at der lægges op til en fremtidig organisering som selvejende institution. Når det er sagt, er tiden kommet til at indse det fornuftige i at bevare de tre velfungerende fritidstilbud omkring Husum Skole (Smørblomsten, Trommen og Stafetten), som tilsammen tilfredsstiller forskellige ønsker og behov hos børn og forældre. For os som forældre er der flere grunde til at bevare Smørblomsten som særsklit tilbud: • En overskuelig og veldrevet institution, hvor alle børn kender alle pædagoger og omvendt • En institution, der giver tryghed og nærvær for børn og forældre • En institution med en lang historie og traditioner, som børn og forældre ser frem til • En institution som qua sin størrelse gør det muligt for alle børn at deltage i alle større aktiviteter i fællesskab (teater, koloni, svømning o.l.) • En institution, hvor mobning og dårlig omgangstone er ikke-eksisterende (det får aldrig lov at spire på grund af det store fokus på fællesskab) • En institution, hvor de ældste børn lærer at tage godt imod nye børn, og hvor børnene forstår at begå sig på tværs af alder • En institution, der favner den forskellighed, der er repræsentativ for området • En institution med et erfarent, dedikeret og motiveret pædagogisk personale, der ofte yder lidt ekstra Den særlige pædagogiske tilgang på Smørblomsten er bundet op på en spredning af børnene på alle klassetrin i indskolingen, hvor de ældste børn lærer fra sig, og de yngste børn suger til sig, så de senere kan lære fra sig. Mange af aktiviteterne har udgangspunkt i det fællesskab, Smørblomstens personale sætter en ære i at opbygge, hvor børnene lærer respekt for hinandens færdigheder og forskelligheder. Derfor kan et pædagogisk tilbud af meget høj faglig kvalitet, som det Smørblomsten giver, kun lade sig gøre, hvis der også er en aldersmæssig spredning i børnegruppen. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at Fritidshjemmet Smørblomsten bevares med en spredning af børn på alle klassetrin i indskolingen. Københavns Kommunes intention om, at der på fritidsområdet for børn i alderen 6-9 år skal skabes en 1:1 struktur ved hver skole kan ved første øjekast virke logisk og strategisk velfunderet. Ikke desto mindre, så adskiller virkelighedens verden sig fra dette tankesæt. Børn har behov for nærvær og tryghed og det pædagogiske personale fortjener en synlig ledelse. Vi håber at kommunen vil se hvordan forskelligheden i de nuværende tre fritidshjem kan bevares i en 1:1 struktur med én fælles ledelse til institutioner på flere matrikler. Vi vil opfordre til at bevare Smørblomsten som et selvejende fritidshjem med en egen bestyrelse, men indenfor en rammeaftale med de 2 andre tilbud omkring Husum skole. Endnu en særlig ting, vi gerne vil fremhæve ved Fritidshjemmet Smørblomsten, er, at der på matriklen i dag findes både vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Huset rummer i dag således børn fra 0-18 år, med en fælles institutionsbestyrelse. For mange børn betyder det en nem og tryg overgang imellem de forskellige institutionstyper, noget som principielt vægtes højt i forslaget til fremtidens fritidstilbud, så hvorfor gøre det vanskeligere i praksis? En anden fordel ved et hus, der rummer børn fra 0-18 år, er den mulighed for kombinationsstillinger, som ledelserne her i høj grad har benyttet sig af. Kombinationsstillingerne skaber mulighed for at sikre en mere tryg overgang imellem de forskellige institutionstyper, fordi der er voksne, som børnene kender fra tidligere. Samtidig giver det en mulighed for at sikre fuldtidsstillinger til fritidshjemmets personale, som har været en udfordring efter skolereformen - her har man fundet en god løsning, som også har pædagogiske visioner. Afslutningsvis vil vi gerne opsummere, at vi ønsker: • Smørblomsten som en fritidsinstitution med en spredning af børn på alle klassetrin i indskolingen • Smørblomsten som en selvejende institution på en selvstændig matrikel • Smørblomsten med en udtalt decentral ledelsesstruktur og en egen bestyrelse, eventuelt inden for en rammeaftale i en 1:1 struktur. Med venlig hilsen Debbie & Mikael Gelineck Holm
Læs høringssvar fra Debbie Gelineck Holm
Indsendt af:
Stine Prammann
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
917
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
forældre Møllegade Fritidshjem
By:
København N
Postnr.:
2200
Læs høringssvar fra Stine Prammann
Indsendt af:
Joy Frimann Hansen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
916
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Tingbjerg Heldagsskole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
hermed vedlagt høringssvar fra skolebestyrelsen på Tingbjerg Heldagsskole
Læs høringssvar fra Joy Frimann Hansen
Indsendt af:
Tilde Pleman
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
915
Virksomhed / Organisation :
PFC (tæt ven af familie i pfc)
By:
Rødovre
Postnr.:
2610
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Tilde Pleman
Indsendt af:
Janni Meisner
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
914
Virksomhed / Organisation :
Præstevængets Fritidscenter (Bedsteforældre)
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Janni Meisner
Indsendt af:
Danni
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
913
Virksomhed / Organisation :
Krudtuglen
By:
København S
Postnr.:
2300
At I tager forældrenes frie valg, når børnene når skolealderen er uacceptabelt og som borger i København vil jeg ikke finde mig deri. Det strider simpelthen mod al sund fornuft at nedlægge Krudtuglens fritidshjem og dermed intentionen om, at søskende kan gå i samme institution fra de er 0 – 10 år. Jeg har et barn som går i Krudtuglens fritidshjem og et barn som står på ventelisten til Krudtuglens vuggestue. Vi har valgt Krudtuglen først og fremmest fordi rygtet, fortalte, at det var en helt fantastisk institution med mangeårige traditioner, en stabil medarbejdergruppe med forskellige kompetencer og livssyn og på dette grundlag evnede, at rumme enhver familie. Vi fik en plads til vores barn og fandt hurtigt ud af, at rygtet, talte sandt. Hurtigt følte, både os som forældre - og vores barns os hjemme og vi blev alle set og hørt. Selv vores noget, set i bagspejlet, urimelige krav blev tilgodeset. Hvis Krudtuglens fritidshjem nedlægges, skal bror og søster altså skilles fra hinanden. Min søn skal i en institution med over 500 børn, og jeg kan intet stille op hvis han mistrives. Det er jo helt skørt. Vent med at træffe en beslutning til den nye skole er klar. Men min klare anbefaling er, at i bevare Krudtuglen som den nu og langt ud i fremtiden. Bevar Krudtuglen. Bevar de små institutioner. Og bevar vores frie valg.
Læs høringssvar fra Danni
Indsendt af:
Bent Andersen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
912
Virksomhed / Organisation :
PFC (Bedsteforældre)
By:
Holeby
Postnr.:
4960
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Bent Andersen
Indsendt af:
Signe Andersen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
911
Virksomhed / Organisation :
Voldparken Fritidshjem
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Så har man givet Voldparken Fritidshjem dødsstødet i de nye planer om stororganisering, ganske som forventet, selvom der gang på gang bliver meldt ud at der bliver lyttet. Men det lader ikke til at der bliver lyttet til os. Det hedder sig at "vi som forældre vel nok kan forstå at det er nemmere at fordele Voldparkens godt 80 børn på de andre og større fritidshjem?". Ja tak, det forstår vi. Men hvad hjælper det ærlig talt med forståelse når implementeringen sker på bekostning af både os og vores børns daglige trivsel indtil det hele er på plads og vi tilsyneladende bare skal forstå at et unikt fritidstilbud, der med flere årtiers erfaring og kulturdannelse i lokalområdet “bare” kan omlokalisere børnene og indfinde sig på andre matrikler fordi det er nemmest? Som i sidste høringssvar fra denne kant, er der ikke så meget nyt under solen, og det vil stadig være nødvendigt at forholde sig til følgende: - Hvor er logikken i at fjerne børnene fra deres nærområde? - Hvordan vil man sikre Voldparkens Fritidshjems børn og forældre i forhold til at børnene skal sikkert hjem om eftermiddagen? - Hvordan sikres ligeledes en følgeordning for de børn der bor i Voldparken og Arildsgård, men går på specialskoler og ikke vil kunne få fritidshjemsdelen til at gå op i en højere enhed, når denne lokaliseres langt væk fra bopælen? - Er en udvidet åbningstid indtænkt i planerne så nødvendigheden ved at Voldparken Fritidshjem der har åbent til 17.30 bliver tilgodeset for de, der ikke har andre muligheder, såsom flekstid eller tidligere fri fra arbejde? - Med hvilket fagligt belæg mener man at børn skal blive i de eksisterende lokaler på skolen i deres fritidsliv? Her med reference til “udnyttelse af eksisterende lokaler”. På Korsager Skole vil størstedelen af de afsatte midler skulle udnyttes på udearealerne. - Har man, for alvor, overvejet konsekvensen af at forældrene grundet den korte fritidstid og længere transport fra bopælen udmelder deres børn og de i stedet skal befinde sig på områderne ved Voldparken og Arildsgård om eftermiddagen? Alternativt, når beslutningen foreligger som den gør, er at man overvejer en satellit-konstruktion der inkluderer Voldparken Fritidshjem, eventuelt for de helt små klassetrin der ikke selv kan gå til og fra skole, samt for de børn der kommer fra specialskoler. Mit forslag til organiseringen er, at det også for Voldparken Fritidshjems vedkommende, fortsat bliver under den selvejende paraply, med en afdelingsleder på hver satellit. Der er flere mulige konstruktioner i satellit-tanken, der gør at samtlige matrikler kan bevares til fordel for lokalområdet, men hvor overvejelserne kan være en rokering i indhold/alder/klassesamling eller lignende, efter nøje fagligt samråd med de involverede parter, så børnene fortsat sikres en velfunderet og høj kvalitet i fritidslivet. Jeg mener at den selvejende model står stærkest i forhold til at sikre fritidspædagogikken i dette tilfælde. Jeg mener ikke at skoleleder og skolebestyrelse skal være afgørende instans når der skal prioriteres i hverken pædagogik eller økonomi. Ligeledes mener jeg at den selvejende model vil stille de ansatte stærkere i forhold til et ligeværdigt skolesamarbejde. Vigtigst af alt at det fortsat vil signalere at den unikke danske fritidspædagogik er prioriteret øverst, i forhold til børnenes lange skoledag, og den efterhånden allestedsnærværende skolificering og læringsfokuserede milimeterplanlægning af hele børnenes dag på skolens matrikel. Jeg mener at børnene drager fordel af et lokaleskifte efter en lang skoledag og er sammen med uddannede pædagoger, der kan spare med forældreråd og ledelse; ikke inspektør og skolebestyrelse. En vellykket fusion af skole og fritidsliv kræver et højt fokus på den individuelle udvikling der sker for børnene i et stærkt fritidstilbud. Ønskes KKFO modellen vil det i så fald fordre en stærk ledelse, der evner at spille ligeværdigt op til skoleledelsen, for at sikre en høj prioritering af fritidspædagogikken. Bevar det stærke fritdstilbud som Voldparken Fritidshjem er, med fagligt og økonomisk overskud, som alle børnefamilier i Arildsgård, Kobbelvænget og Voldparken nyder godt af, og giv fortsat forældre til skolebørn muligheden for selv at vælge, i stedet for at spille roulette med fritidslivet for de familier der bor her, bare fordi det er nemmest.
Læs høringssvar fra Signe Andersen
Indsendt af:
Helle Helweg Poulsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
910
Virksomhed / Organisation :
Lyt nu hvad vi siger fra alle bydele!
By:
København V
Postnr.:
1617
Kære politikere i Børne- og Ungdomsudvalget Kære Børne- og Ungdomsforvaltning Jeg håber, at I er bevidste om den enorme mængde af høringssvar der strømmer ind ifm. Fremtidens Fritidstilbud. Jeg håber I er klar over, at de mange bekymrede røster IKKE er et udtryk for forkælet piveri - men derimod et udtryk for, at I med dette reform-forslag i dén grad er ude af trit med os, som har valgt jer. Vi havde tillid til, at I repræsenterede os...det er I desværre tæt på at bevise, at I ikke gør. Men I kan nå det endnu. Og det vil være uanstændigt ikke at lytte! Prøv at høre, hvad menneskerne bag de mange høringssvar siger: De fortæller jer om byens mange unikke og højt skattede, små og mellemstore fritidshjem. De fortæller jer, at det går alt for hurtigt. De fortæller jer, at vores børn og de dygtige voksne omkring dem er stadig i gang med at kapere skolereformen. De fortæller jer, at det er ALT for tidligt, at I vil lave reformer på fritidsområdet. Vent, vent, vent - ting tager tid! Det eneste der går hurtigt er at tabe børn på gulvet! Og det er dét, som I er ved at gøre lige nu. Derfor: Stands fritidsreformen - I kan stadig nå det. INGEN vil synes dårligt om jer - tværtimod vil I give jeres vælgere et klart signal om, at I lyttede, da vi kom med alle vores mange nødråb! Vi er dybt frustrerede. Vi er fortvivlede. Vi er grædefærdige. Vi har ikke lyst til at sende vores børn i privatskole - men det er reelt det eneste alternativ vi har. Men selv privatskolerne er nu fyldt op...med børn fra de familier, som gav op før os andre, da vi blev og kæmpede videre. Lad ikke vores kamp være forgæves. Jeg beder jer af hele mit hjerte og hjerne - stop Fremtidens Fritidsreform og bevar de små og mindre fritidshjem til vores 0.- 3. klasses børn! Tak fordi I (forhåbentlig) lyttede. Dette høringssvar dedikerer jeg til alle de mange børnefamilier, som faktisk gerne ville sende et personligt høringssvar til jer - men som ikke fik det gjort pga. travlhed, manglende nattesøvn, dagligdagens hektik eller manglende ressourcer. Tro endelig ikke, at "den der tier, samtykker". På vegne af alle bekymrede forældre i hele København, som har børn der ikke vil kunne magte at gå på et kæmpe-fritidshjem. De bedste hilsener Helle Helweg Poulsen Mor til Sofie og Ida på Vesterbro, Garvergården (0-10 års integreret institution med fritidshjem)
Læs høringssvar fra Helle Helweg Poulsen
Indsendt af:
Drivhuset
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
909
Virksomhed / Organisation :
Fritidshjem/Klub
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar ang. Organisering af Fremtidens Fritidstilbud Personalet på Drivhuset, Emdrupvej 134, 2400 NV., vil gerne takke mange gange for at være blevet hørt omkring argumenterne for mindre institutioner, og at resultatet for Drivhuset/Skrænten er blevet, at de fremover ligger på to matrikler. Vi vil dog stadig påpege, at fritidshjem og klub i samme hus er en pædagogisk rigtig konstellation. Der vil kunne arbejdes kontinuerligt med det enkelte barn eller børnegrupper, samt at den vidensdeling, som foregår i dag, er uerstattelig. Dette skal ses i tråd med Kommunens mål om tidlig indsats i forhold til brydning af social arv, ungdomskriminalitet og inklusion af børn med særlige behov. At få unge mennesker ind på det rette spor i livet. Hvis kommunen trods mange pædagogiske og psykologiske modargumenter bliver ved med at holde fast i, at klubtilbud skal være i store fritidscentre, vil vi opfordre til også at lade disse centre være fordelt på flere matrikler. Vores erfaringer og viden om børn er, at mange børn (og måske især de ressourcesvage) ikke vil vælge klubtilbud, der ligger for langt væk fra skolen. Der må derfor findes en mulighed for et klubtilbud nord for Emdrupvej. Ang. vores fremtidige organisering: • Vi ønsker, at være i klynge eller netværk med andre institutioner, der svarer til vores egen. Institutioner, der arbejder med skolebørn. I dag er vores primære samarbejdspartner skolen, og det er indlysende at interesse, viden og indsigt i skolebørn og unges udvikling og fritidsliv bedst varetages af fagfolk inden for området. Vi ønsker forældrerepræsentanter i bestyrelsen, som repræsenterer skolebørn. Derfor ønsker vi en ledelse/bestyrelse med disse kompetencer. • Vi ønsker, at vores overordnede leder skal have indsigt og interesse for fritidshjem og klubber. • Vi ønsker, at vores daglige/pædagogiske leder har en kortere forretningsgang til forvaltningen, således at der frigives tid til selve institutionen og dens personale. • Vi ønsker at føle ejerskab til de beslutninger, der tages ved at være med i processen, i stedet for at få direktiver. • Vi ønsker at føle ejerskab i, at budgettet overholdes ved at have indsigt. • Vi ønsker at kunne forhandle Ny Løn direkte med vores nærmeste overordnede, og derved springe et mellemled over. Et mellemled som ikke kender os. • Vi ønsker et tværfagligt samarbejde med andre institutioner, der står med de samme udfordringer som os selv. Sparringspartnere, der har samme indsigt. Evt. et reflektionsrum. Med venlig hilsen personalet i Drivhuset, Emdrupvej 134, 2400 NV
Læs høringssvar fra Drivhuset
Indsendt af:
Susanne Alm
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
908
Virksomhed / Organisation :
Forælder - Garvergården/TDS
By:
København V
Postnr.:
1650
Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget! Vi er dybt frustrerede over forvaltningens planer om at nedlægge fritidshjemmene og etablere ét stort fritidshjem på/ved TDS! For os har det været meget vigtigt, at vores børn går på et mindre fritidshjem, hvor der er en helt anden ro og trygge rammer end i en stor fritidsinstitution. Da vi skulle vælge fritidsinstitution var det derfor helt bevidst, at vi fravalgte KKFO’en på TDS og i stedet valgte Garvergården, som er et lille og overskueligt fritidshjem. Vi er rigtig glade for Garvergården, som altid har tid til børnene og yder masser af varme og omsorg. For os giver det ingen mening at nedlægge nogle helt fantastiske og velfungerende fritidshjem og i stedet etablere én stor fritidsinstitution med plads til 448 børn. Det er skræmmende, at forvaltningen er i gang med at ændre fritidsstrukturen uden at have sat sig ind i, om det overhovedet vil være godt for børnenes trivsel. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har for nyligt udgivet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner” - en rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Her fremgår det, at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. Rapporten konkluderer, at det IKKE kan anbefales at oprette store daginstitutioner med op til 100 børn eller mere. Lytter forvaltningen slet ikke? Forvaltningen skriver i høringsmaterialet, at der ikke er tale om en skjult besparelse, og at der ikke skal spares på børneområdet, da børnene er fremtiden. Jamen fint! Så lad børnene beholde deres fritidshjem! På TDS gives der den ene dispensation efter den anden til at proppe 30-31 børn ind i klasselokalerne, selv om konsekvensen er uro og mistrivsel. Vi har set børn, der ringes hjem med hovedpine, som bliver indadvendte og ikke vil i skole om morgenen. Deres frirum har hidtil været et trygt og godt fritidshjem. Med forvaltningens forslag om en ny stor fritidsinstitution på/ved TDS mister børnene dette frirum. I stedet kan de se frem til en hel dag, hvor de er stuvet sammen i lokaler, som ikke er beregnet til fritidsliv og med udearealer, der i forvejen dårligt kan rumme de nuværende 100 børn på KKFO’en. TDS ligger klemt inde mellem Enghave Plads, metrobyggeri og beboelsesejendomme. Vi kan ikke se, at der er mulighed for at udbygge skolen, så den kan rumme 448 børn og deres fritidsliv. Og selv om det kunne lade sig gøre, så er det, som nævnt, stik mod den megen forskning, som jo netop peger på, at det IKKE kan anbefales at oprette institutioner med over 100 børn. Det fremgår, at forvaltningen ønsker at ændre fritidsstrukturen, fordi den skal støtte op om skolereformen og være med til at bære denne igennem. Men, hvornår er det lige, at vores børns fritid er blevet inddraget til dette formål? Hvorfor er det, at vores børn skal være prøvekaniner både med skolereform og nu også ny fritidsstruktur? Lad os dog vente til skolereformen er ordentlig implementeret, så kan I undersøge, om fritidsstrukturen også skal ændres, men ikke nu! Det er alt for tidligt! Et andet af forvaltningens argumenter, for at lave store fritidsinstitutioner på skolerne, er fordelen ved lokalefællesskabet. Dvs., at KKFO’en kan benytte skolens faciliteter såsom gymnastiksal, musiklokale, boldbaner mv. Det lyder jo også rigtig godt, men der tages bare ikke højde for, at det ikke kan lade sig gøre i praksis, fordi der simpelthen ikke er nok personale. Det ser fint ud på papiret, at børnene har alle disse muligheder for at benytte skolens faciliteter i fritiden, men i praksis kræver det, at der er en medarbejder i musiklokalet, en i sløjd osv., og det er der ikke midler til. Det er altså fuldstændig ligegyldigt, at der er en masse faciliteterne, når de reelt ikke kan benyttes. Herudover skriver forvaltningen, at man sagtens kan etablere ”det små i det store”, hvilket flere institutioner i dag gør. Her har børnene mulighed for at trække sig tilbage i et ”hjerterum/pusterum”, når de har behov for roligere omgivelser. Skræmmende, at børn skal søge tilflugt for at få fred og ro samtidig med, at de udstilles, så alle kan se, hvem der ikke har det godt i dag og trænger til at være alene! I de store institutioner er der heller ikke den samme mulighed for fri leg. Vi ved fra KKFO’en på TDS, at børnene, når de møder ind, starter med et børnemøde, hvor de skal vælge, hvilken aktivitet de vil deltage i den pågældende dag. Simpelthen, fordi personalet har så mange børn, at det er den eneste måde, de har styr på, hvem der er hvor. I Garvergården har børnene nogle helt andre muligheder for fri leg. De skal ikke vælge en aktivitet, men kan lege frit i dukkekrogen, mormorstuen, værkstedet, legepladsen mv., fordi rammerne er trygge og overskuelige. Vi ønsker, at I stopper op og lytter til alle os forældre og bevarer vores nuværende fritidshjem! Hvis I - MOD ALT FORVENTNING - gennemtrumfer 1:1-modellen på trods af alle vores protester, så håber vi, at I i det mindste vil tage de forslag, som Garvergården og Saxogårdens forældrebestyrelser har indsendt, til efterretning. Dvs. lave en 2:1-model for TDS, hvor Garvergården og Saxogården slås sammen til ét fritidshjem med egen leder og organiseret i klynge/netværk eller som minimum, at Garvergården og Saxogården får lov til at blive på de nuværende matrikler OG vedblive at indskrive børn i begge fritidshjem, indtil nye fritidslokaler står HELT klar, og alle børnene kan flyttes samtidigt. Men mest af alt, håber vi, at I lytter og bevarer vores fritidshjem!!!! Med venlig hilsen Susanne Alm
Læs høringssvar fra Susanne Alm
Indsendt af:
Helle Helweg Poulsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
907
Virksomhed / Organisation :
Garvergården, 0-10 års institution
By:
København V
Postnr.:
1617
Kære politikere i Børne- og Ungdomsudvalget Kære Børne- og Ungdomsforvaltning Jeg håber, at I er bevidste om den enorme mængde af høringssvar der strømmer ind ifm. Fremtidens Fritidstilbud. Jeg håber I er klar over, at de mange bekymrede røster IKKE er et udtryk for forkælet piveri - men derimod et udtryk for, at I med dette reform-forslag i dén grad er ude af trit med os, som har valgt jer. Vi havde tillid til, at I repræsenterede os...det er I desværre tæt på at bevise, at I ikke gør. Men I kan nå det endnu. Og det vil være uanstændigt ikke at lytte! Prøv at høre, hvad menneskerne bag de mange høringssvar siger: De fortæller jer om byens mange unikke og højt skattede, små og mellemstore fritidshjem. De fortæller jer, at det går alt for hurtigt. De fortæller jer, at vores børn og de dygtige voksne omkring dem er stadig i gang med at kapere skolereformen. De fortæller jer, at det er ALT for tidligt, at I vil lave reformer på fritidsområdet. Vent, vent, vent - ting tager tid! Det eneste der går hurtigt er at tabe børn på gulvet! Og det er dét, som I er ved at gøre lige nu. Derfor: Stands fritidsreformen - I kan stadig nå det. INGEN vil synes dårligt om jer - tværtimod vil I give jeres vælgere et klart signal om, at I lyttede, da vi kom med alle vores mange nødråb! Vi er dybt frustrerede. Vi er fortvivlede. Vi er grædefærdige. Vi har ikke lyst til at sende vores børn i privatskole - men det er reelt det eneste alternativ vi har. Men selv privatskolerne er nu fyldt op...med børn fra de familier, som gav op før os andre, da vi blev og kæmpede videre. Lad ikke vores kamp være forgæves. Jeg beder jer af hele mit hjerte og hjerne - stop Fremtidens Fritidsreform og bevar de små og mindre fritidshjem til vores 0.- 3. klasses børn! Tak fordi I (forhåbentlig) lyttede. Dette høringssvar dedikerer jeg til alle de mange børnefamilier, som faktisk gerne ville sende et personligt høringssvar til jer - men som ikke fik det gjort pga. travlhed, manglende nattesøvn, dagligdagens hektik eller manglende ressourcer. Tro endelig ikke, at "den der tier, samtykker". På vegne af alle bekymrede forældre i hele København, som har børn der ikke vil kunne magte at gå på et kæmpe-fritidshjem. De bedste hilsener Helle Helweg Poulsen Mor til Sofie og Ida på Vesterbro, Garvergården (0-10 års integreret institution med fritidshjem)
Læs høringssvar fra Helle Helweg Poulsen
Indsendt af:
Martin Jacobsen og Julie Thorsted
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
906
Virksomhed / Organisation :
forældre
By:
København NV
Postnr.:
2400 - Bellahøj Fritidscenter
Kære medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og BUF Det reviderede forslag for fritidsinstitutionerne tilknyttet Rødkilde Skole indebærer, at det fremtidige fritidstilbud skal fordeles på Bellahøj Fritidscenters (BFC) tre matrikler og KKFO’s matrikel på skolen. Derudover foreslås det, at BFC skal organiseres som en KKFO. Min dreng på 7 år er skiftet fra KKFO Rødkilden efter 3 måneder til den selvejende Bellahøj Fritidscenter (BFC). Da jeg både kender KKFO Rødkilden og BFC, føler jeg mig kvalificeret som bruger, til at sammenligne de to institutionsformer med et forslag til et fremtidigt fritidstilbud. I BFC er der kortere fra tanke til handling, det vil sige, at der hurtigere arrangeres aktiviteter, fleksibelt efter børnenes behov. Den mulighed og det engagement har jeg slet ikke oplevet i KKFO Rødkilden til trods for at de økonomiske rammer efter sigende skulle være de samme. Det finder jeg tankevækkende, når BFC med de mange hverdagsinitiativer kontinuerligt har overskud på budgettet hvert år. Dermed ser jeg ikke bare BFC som rentabel i forhold til børnenes behov for udfoldelse men også rent økonomisk. Generelt set er det dokumenteret, at medarbejdere i små institutioner har færre sygedage end medarbejdere i store. Jeg tænker, at det hænger sammen med, at medarbejdere i mindre institutioner generelt set har et større engagement og føler større ansvar for børn og arbejde. Der kan gå mange penge spildt i stress og anden sygdom, såfremt personalet skal omorganiseres til brug på flere matrikler dagligt. Derudover har pladsbetingelserne naturligvis også betydning for sygdomsfraværet, både for børn og voksne. Da KKFO’er har flere børn pr m2 end selvejende institutioner, virker det som et tilbageskridt at skulle gøre BFC til en KKFO. Generelt set må man antage at sygdomsramt personale har mindre overskud til omsorg og til at understøtte børnenes individuelle personlighedsudvikling. Der er i forvejen skåret på antallet er personale i de københavnske institutioner de sidste år. En så velbjerget kommune som Københavns Kommune burde være sit ansvar bevidst og investere i byens børn i form af mulighed for pædagogisk kvalitet med plads til forskellighed og plads til udfoldelse. Jeg oplever på alle måder at det vil være et tilbageskridt og uambitiøst vælge KKFO-løsningen for BFC, så mit forslag er naturligvis at bevare BFC som selvejende institution. Jeg mener også, at de KKFO og BFC må fungere separat, hvad angår nuværende personale, da det tager langt tid at opbygge en ny pædagogisk linje med en unik kultur, og at man risikerer at miste et topengageret personale i BFC ved en sammenlægning. Samtidig foreslår jeg, at børneopdelingen bibeholdes, således at forældrene kan ønske forskellige fysiske rammer på hhv. KKFO og BFC. I forhold til klubbørn, mener jeg, at det er meget vigtigt, at dette tilbud fortsat er fysisk placeret på Rødkilde Skole eller BFC. Det er vigtigt, at børnene har et sted at komme i nærområdet, og at de ikke vælger tilbuddet fra på grund af utryghed med ukendte børn og pædagoger i fjerne lokaliteter. Resultatet kan blive ensomhed og utryghed hjemme i en al for ung alder. At BFC og KKFO Rødkilden ville kunne fortsætte med separate fritidsklubber ville dog give kontinuerlig voksenkontakt i trygge og kendte rammer, så det er naturligvis den foretrukne løsning. Tak for jeres tid Med venlig hilsen Julie Thorsted, forældre på BFC
Læs høringssvar fra Martin Jacobsen og Julie Thorsted
Indsendt af:
Tina Truelsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
905
By:
Kbh.NV
Postnr.:
2400
Høringssvar vedr. Fremtidens fritidstilbud. Jeg ønsker en pædagogisk ledelse der har al personaleledelse. Jeg mener at børnenes fritid har lidt under det enorme fokus der har været på folkeskolen og den nye skolereform. Desuden mener jeg, at vi kan bevare samarbejdet med skolen under ”stærkt samarbejde” som jeg ser masser af potentiale i. Jeg mener også, at samarbejdet styrkes med det faktum at vi deler lokaler med skolen, og ser ingen grund til at det gode samarbejde mellem pædagoger, medhjælpere og lærere kommer til, at lide skade under en ren pædagogisk ledelse. Derudover ønsker jeg svar på hvad der menes med ”sattelitmatrikel” på KKFO Fynshuse. ? Samtidig medsender jeg det tidligere høringsvar . Med venlig hilsen Tina Truelsen. Tr. på KKFO Fynshuse Høringssvar vedr. Fremtidens fritidstilbud. 5 februar 2015 Pædagogisk personale på KKFO Fynshuse V/ Grøndalsvængets skole, peger på følgende anbefalinger, i forbindelse med udviklingen af fremtidens fritidstilbud: Vi ser gerne ledelsesstruktur, organisering og pædagogik i kommunale klynger , for derved at fastholde et samlet pædagogisk 0-18+ års perspektiv i klynger, forankret i Serviceloven. Vi anbefaler model 1. Alle fritidshjem bliver kommunale institutioner i klynger og de nuværende KKFO'er der ønsker at ændre status til fritidshjem, for derved at indgå i klyngestruktur, får retten til dette. Vi ønsker at KKFO Fynshuse, uagtet at vi fremadrettet kommer til at dele lokalefaciliteter med Grøndalsvængets skole, ændrer status til fritidshjem og forankres under serviceloven i kommunal klynge. Dette vil betyde at vi - i forhold til hvad folkeskolereformen har betydet, for fuldtidsstillinger på fritidshjem - kan sikres timer nok, internt i klyngeregi. Samtidig peger vi på en 1:1 ledelse, for derved at sikre ligeværdighed mellem fritids og skoledelen, i samarbejdet mellem klyngeleder og skoleleder. På den måde medvirkes der til, at skabe en professionel retning og udvikling mellem to selvstændige institutioner. Vi anbefaler, at der foretages en 2. høringsrunde, hvor alle får mulighed for at kvalificere de endelige organisatoriske, fysiske og strukturelle løsninger. Venlig hilsen Pædagogisk personale på KKFO Fynshuse Anne de Place Karin Larsen Jane Olsen Frederik Alsig Steen Offersen Henrik Jensen Tina Truelsen
Læs høringssvar fra Tina Truelsen
Indsendt af:
jacob leistner
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
904
By:
københavn s
Postnr.:
2300
Om 500 børn i en institution er for mange eller ej, er det essentielt at bevare muligheden for et barn og dets forældre at kunne vælge en mindre institution
Læs høringssvar fra jacob leistner
Indsendt af:
Mette Klitten
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
903
Virksomhed / Organisation :
Pingvinen
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære medlemmer af børne- og ungdomsudvalget Jeg er som forældrer alvorlig bekymret for Københavns kommunes forslag om ny organisering af fritidstilbud. Med de nye kæmpeinstitutioner er jeg bange for at mange børn vil blive glemt og klemt i hverdagen. llige nu oplever vi at vores børn på Pigvinen bliver både hørt og set, og man kan være sikker på at der bliver taget hånd om der, hvis barnet har en dårlig dag eller mistrives. Er det også et realistisk scenarie med en kæmpeinstitution? Hvorfor ikke lade tingene være når de nu fungerer så godt? Lige nu bliver der bygget en kæmpeinstitution ved Sundbyøster skole. Tror I ikke børnene efter en lang skoledag har brug for at komme væk fra skolen og få en pause itrygge og rare rammer? Og hvad med alle de gode initiativer på Pingvinen der ryster såvel børn, forældre og personale sammen? Skal de bare uddø? Det er netop her at der sker integration og alle uanset sociale lag, etnisk herkomst osv mødes på lige fod. Kan alle samles op i en kæmpeinstitution? næppe. Jeg håber og tror på at I vil tage de mange hørringsvar fra både forældre og personale alvorligt. For er vi i bund og grund ikke enige i, at vi vil vores børn det bedste? Mange venlige hilsner, Mette Klitten
Læs høringssvar fra Mette Klitten
Indsendt af:
Anette Mejlby
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
902
Virksomhed / Organisation :
Naturfritidshjemmet
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg skriver fordi jeg syntes det er en frygtelig udvikling der er ved at ske for vores børn. Først den nye skolereform som har givet mange problemer og nu vil i også ødelægge fritidshjem tilbudene. I min datters klasse har de været ramt af meget sygdom blandt lærerne som har betydet mange forskellige vikarer som gør børn utrygge i hverdagen og når man så som min datter har det svært i skolen i forvejen gør det ingen gavn. Nu er hendes fritidshjem også lukningstruede og det er der hun har det bedst på hele dagen. Hvad skal jeg som mor stille op? ? Fremtid med flere problemer nu på både MEGET stor skole og så meget stor fritidshjem larm og utryghed dagen lang. Hvilken slags børn får vi ud af det?? Ellers kan jeg flytte hende på en anden og mindre skole, det vil sige længere til skole og de nye kammerater bor så også længere væk dette vil også give problemer. Så kan jeg også vælge at flytte væk fra de vante omgivelser måske på landet starte forfra med ny skole nye kammerater. Hvorfor skal vi ud i det bare fordi i politikere skal eksperimentere med vores børn. Vi er jo glade for at bo hvor vi gør. Har i ikke lært noget efter jeres eksperiment med den nye skolereform som også har givet mange problemer. Hvornår stopper i??? Med venlig hilsen En meget fustreret mor.
Læs høringssvar fra Anette Mejlby
Indsendt af:
Bestyrelsen for Fundamenterne
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
901
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Fundamenterne
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Læs høringssvar fra Bestyrelsen for Fundamenterne
Indsendt af:
Sonny Stenersen Jørengen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
900
Virksomhed / Organisation :
Forælder - Garvergården
By:
København V
Postnr.:
1650
Jeg er far til Lilje i 1. klasse på TDS, som går i Garvergården fritidshjem og Ludvig, som skal starte i børnehaveklasse på TDS og i Garvergården om en måned. Som pædagog er jeg meget bekymret over de planer, forvaltningen har om at nedlægge velfungerende fritidshjem for at etablere én stor fritidsinstitution på skolen. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har lige udgivet ”Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner”, som er en rapport om børns trivsel, læring og udvikling i store og små daginstitutioner. Her konkluderes det bl.a., at der er en række udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling. OG at det derfor ikke kan anbefales at oprette store daginstitutioner med op til 100 børn eller mere. Derfor: Kom nu ind i kampen og lyt til eksperterne på området, i stedet for endnu engang at lave ændringer på børneområdet uden overhovedet at have undersøgt forholdene på forhånd! Vi valgte Garvergården fritidshjem til vores børn, fordi vi ønsker, at vores børn skal være i et fritidshjem, hvor der rent faktisk er fokus på kerneydelsen og pædagogikken, og hvor vores børn har mulighed for fri leg. Vi ønsker ikke, at de skal stuves sammen i en stor KKFO på skolen, hvor hverken lokaler eller udearealer er indrettet med henblik på fritidslivet, og hvor fokus er på skole frem for fritidspædagogik. Så lyt nu til alle de høringssvar, der er kommet og drop forvaltningens planer om at implementere 1:1-modellen. Bevar i stedet vores nuværende og velfungerende fritidshjem herunder Garvergården! Med venlig hilsen Sonny Stenersen Jørgensen
Læs høringssvar fra Sonny Stenersen Jørengen
Indsendt af:
Rahwa Mokenen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
899
Virksomhed / Organisation :
Præstevængets Fritidscenter
By:
Kbh Ø
Postnr.:
2100
Jeg vil gerne gøre opmærksom på følgende særlige forhold, der gør sig gældende for de tilbud, som PFC i sin nuværende organisationsform tilbyder de tilknyttede børn i fritidsordningen. PFC er bygget op omkring nogle grundprincipper, der handler om tryghed, fællesskab, tolerance og udfordring. PFC har et særligt friluftsfokus, hvor friluftsaktiviteter udgør det primære pædagogiske middel. Friluftsaktiviteterne er struktureret som man kender det fra foreningslivet, hvilket vil sige, at børnene er tilknyttet faste hold og programsatte aktiviteter. PFC har tre busser som er nerven i friluftsaktiviteterne. Det kan i øvrigt bemærkes, at PFC er en økonomisk sund forening. Typiske aktiviteter på programmet er følgende: • kanosejlads • vandsikkerhed og svømning • båltænding og madlavning over bål • kort og kompas • førstehjælp • håndtering af kniv og økse • læring om knob Gennem disse aktiviteter danner børnene relationer indbyrdes og med de voksne, og træner derved sociale kompetencer, venskaber og evnen til at samarbejde. Ved at lære nye færdigheder styrkes børnenes selvtillid og deres samlede kompetencer øges. Det aktive foreningsliv styrkes derudover ved at inddrage forældre, søskende og bedsteforældre udenfor institutionens åbningstid i tilbud som kolonier, fester og weekendudflugter, som ligeledes er baseret på udendørs aktiviteter. De faste voksenstyrede aktiviteter har bl.a. den funktion at skabe trivsel og nærvær, da personalet har mulighed for at følge børnenes udvikling og trivsel tæt i mindre grupper. For at kunne levere disse forskellige tilbud arbejder PFC sammen med en række andre foreninger som Børneringen, Kano og Kajakklubben i Bagsværd Kommune, KFUM og Naturstyrelsen. Med henblik på den igangsatte reform, er vi stærkt bekymrede for: • at børnenes udvikling indenfor ovennævnte rammer vil blive udvandet eller bortfalde helt. • at det aktive foreningsliv med højt forældreengagement i børnenes trivsel og udvikling vil forsvinde. • Særligt at de tilbudte friluftsprogrammer ikke vil kunne opretholdes. Jeg vil derfor opfordre til, at de kommende overvejelser omkring den fremtidige struktur i Københavns Kommune tilgodeser de former for tilbud og den pædagogik, som PFC og den aktive forældregruppe hidtil har kunnet give børnene. Bestyrelsen for PFC vil meget gerne indgå i en åben dialog om mulighederne for at opnå dette. For yderligere information om PFC henvises til www.pfc2300.dk, hvor produktet er tydeligt beskrevet i program, årshjul og aktiviteter.
Læs høringssvar fra Rahwa Mokenen
Indsendt af:
Tanja Møgelberg
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
898
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til fremtidens fritidshjem - 2. Runde Kære Børne og ungeudvalg. Først vil jeg rose Jer, for at have lyttet til bekymringerne omkring Lundehusskolen ulighed i første høringsrunde. Lundehusskolen er en mangfoldig skole med mange forskellige familier, hvilket jeg ser mange fordele i, i et samfundsperspektiv. Jeg bakker fuldt op om plads til forskellighed. Min store bekymring ligger i at lukke et meget velfungerende fritidshjem, som Emdrup Søgård og bibeholde Lunden, som tilsynelandende bliver fravalgt af de ressourcestærke forældre, som ønsker at deres børns fritid foregår væk fra skolens matrikel. Bliver denne løsning en realitet, kan det få store sociale konsekvenser i lokalområdet, da flere familier som har valgt Lundehusskolen vil fravælge den. Jeg håber at i igen tager alle høringssvarne til efterretning og lytter til os!!!! Lad Emdrup Søgård bestå og luk Lunden. Hilsen en mor til to (en i vuggestue og et kommende skolebarn)
Læs høringssvar fra Tanja Møgelberg
Indsendt af:
Peter Gocht-Jensen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
897
Virksomhed / Organisation :
Skrammellegepladsen/Lundehusskolen
By:
Kbh. Ø
Postnr.:
2100
Med det reviderede forslag for Lundehusskolens fritidstilbud, der aktuelt er i høring, vil antallet af matrikler være ændret i forhold til nu. PÅ den baggrund, synes det mærkeligt, at man anbefaler en ny struktur og opdeling i hhv. fritidshjem og centre. De nuværende institutioner er i dag velfungerende og attraktive tilbud som også formår at tiltrække ressourcestærke familier. Skoledistriktet er præget af stor social diversitet og for at bryde den sociale arv, er det essentielt at man i folkeskolen fortsat formår at fastholde det ressourcestærke element. Skrammellegepladsen er et helt unikt sted, der formår at være noget for både stærke og mindre stærke børn og familier. Interaktionen mellem frit og klubbørn på samme matrikel har stor pædagogisk betydning. Store og små lærer af hinanden og spejler sig i hinanden. Omgivelserne er grønne og fantastiske og der er noget for enhver smag - hvad enten man er til træarbejde i værkstedet, leg i dukkekrogen eller havearbejde. Også klubbørnene finder glæde i at få tildelt et lille hus med tilhørende have, som passes forår og sommer. Som frit-barn ser man op til de store og stoltheden i de nye klubbørns øjne er ubeskrivelig. Jeg er overbevist om, at færre børn vil droppe ud af fritidstilbuddene fra integrerede institutioner i forhold til hvis de er opdelt i hhv. frit og klub. Det er i overgangene, at faren for frafald er størst. Skrammellegepladsen er selvejende og bør forblive det! Kun sådan fastholdes engagementet og følelsen af ejerskab blandt personale og forældre. Og Skrammellegepladsen skulle gerne fortsat være attraktivt for dygtige, engagerede medarbejdere. Jeg kan på ingen måde se gevinsten ved en evt. kommunalisering - tværtimod! De nuværende institutioner er allerede i forskellige velfungerende netværk og det virker f.eks. vanvittigt, at splitte RYAC op i forskellige enheder med hvert sit netværk. Det gamle ordsprog "If it ain't broke don't fix it" er også aktuelt i denne sammenhæng. Men da 1:1 princippet synes at vægte højt i kommunal sammenhæng, må et netværk af selvejende institutioner være at foretrække. Lunden har sin helt egen historie og egen population. Jeg tror, at børnene fra Lunden ville profitere af at blive fordelt blandt de øvrige institutioner, der både har en mindre skæv social fordeling samt flere attraktive område og aktiviteter at byde på. ALTSÅ: Bevar Skrammellegepladsen som selvejende institution med både fritidshjem og klub og lad den danne netværk med andre selvejende institutioner.
Læs høringssvar fra Peter Gocht-Jensen
Indsendt af:
Charlotte Nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
896
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1650
Læs høringssvar fra Charlotte Nielsen
Indsendt af:
sidsel nielsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
895
By:
København N
Postnr.:
2200
Nørre fælled Skole: Har 2 piger der går på Nørre fælled skole. Jeg må udtrykke min bekymringer omkring organisering af skolens klubtilbud. Jeg mener det er meget vigtigt at skolen har et tilbud på skolen for de 10-13 årige børn. Hvor skal et evt. samlet klubtilbud for Nørrebro park skole, Rådmandsgade og Nørre fælled skole ligge fysisk? Jeg vil ikke være tryk som forældre ved at mine børn skal transporterer sig ned af Jagtvej for at komme til et klubtilbud kl.15 om eftermiddagen hvor der er meget trafik. Nogle dage vil de kunne være der kort tid hvorefter de måske skal videre til fritids interesser. Vi har på Nørre fælled skole en struktur hvor fritids og klub tilbudene ligger under skolens ledelse. Dette ønsker jeg som forældre skal forsætte da jeg kan se det giver god mening for børnene at have de sammen voksende både i skole og fritidsordningen. Venlig hilsen Sidsel Nielsen
Læs høringssvar fra sidsel nielsen
Indsendt af:
Erik Hauerberg
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
894
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
det Maritime Ungdomshus
By:
København
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Erik Hauerberg
Indsendt af:
christina hansen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
893
Virksomhed / Organisation :
pingvinen
By:
kbh s
Postnr.:
2300
Jeg syntes at en omstrukturing af fritidsordninger så vidt muligt bør undgås. Hvorfor ikke lytte til de pædagogiske og psykologiske udtalelser istedet for at trumpfe regerings forslag i gennem der ikke fungere i praksis og rammer vores børn og vores fremtid. Hertil kan man stille spørgsmålet hvad er det for et samfund vi ønsker at skabe ? pingvinen er instition med tryghed og nærhed i hverdagen. Der er et godt forælder samarbejde der både knytter børn og forældre på kryds og tværs af kulturelle og sociale forskelle. Pingvinen tager mange gode intiativer i form af støtteforeningen, banko, fredagscafe, pingvinløb, hvor overskudet går til den årlige koloni, hvor alle børn deltager hvad enten de kommer fra ressourcestærke eller-svage familier, alle inkluderes. De nye reformer og om struktureringer vil skabe et større skel og klassedeling i samfundet og familier der er hårdt sat vil reproducere den sociale arv, da børnene ikke oplever støtte og inklusion fra andre "lag" idet de er hevet ud af folkeskolen og bliver sat i privatskole og fritidsordning. Jeg opfordre stærkt til at man lytter til fagpersoners udtalelser og tager dem alvorligt, idet det omhandler vores kære børn og set i større perspektiv vores samfund fremtid. Vi ønsker at vores "pingvin" forbliver som den er nu, så vi ikke skal være prøveklud for endnu et regeringstiltag, hvor man ikke aner hvad konsekvensen er på længere sigt. vi ønsker mangfoldighed og plads til forskellighed.
Læs høringssvar fra christina hansen
Indsendt af:
Claes Thomsen
Dato: 1. maj 2015
Svarnummer:
892
By:
København S
Postnr.:
2300
Min datter går på OHB. En enhed af en størrelse hvor hun stort set er bekendt med navne på alle de andre børn samt har et tæt forhold til pædagogerne der alle kender de børn som kommer på stedet. Det giver en nærhed samt trygt miljø hvori min datter trives. Samme nærhed kan uanset hvordan man vender og drejer det aldrig opnås på en børnefabrik med 500 børn. Men ikke kun nærheden vil gå tab. Det er illusorisk at tro at det i en sådan konstruktion vil være muligt at tilbyde samme pædagogiske udbud som er tilstede i en størrelse som OHB. Bevares, ens barn vil da kunne blive passet, men den menneskelige udvikling der følge med et godt pædagogisk arbejde vil være ikke eksisterende. Det her er vores børn og deres udvikling det drejer sig om. Det er det dummeste sted I i kan spare penge.
Læs høringssvar fra Claes Thomsen

Sider