Foto over lokalplanområdet ved F.L Smidth II tillæg 3

F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre udvikling af F.L. Smidths ejendom til fortsat at rumme virksomhedens hovedsæde, nyt boligbyggeri og daginstitution

Høringsfrist:

22. september 2020
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Lokalplanforslaget opfylder ikke målet om, at alle københavnere skal have let adgang til attraktive grønne områder og byrum. Planen opfylder efter DNs opfattelse heller ikke kommuneplanens mål om, at alle boliger i nye byområder skal have et grønt område indenfor 300m. Det foreslås derfor, at der anlægges et nord-sydgående grønt bånd gennem hele lokalplanområdet og, at der anlægges et større grønt område for eksempel i planområdets sydlige del i stedet for bebyggelsen i karré G. Se vedhæftede dokument. 
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Lotte Martlev
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
72
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby d.22 september 2020. Høringssvar vedr. F.L. SMIDTH II tillæg 3, forslag til tillæg 3 til lokalplan 391 og kommuneplantillæg. Som beboer i andelsforeningen AB Henrikshøj (Vigerslev Alle) er jeg bekymret over planerne for ændring af den nuværende lokalplan – herunder planerne ift. byggehøjden – 39! meter, på den nye bebyggelse. Det vil komme til at tage betragtelig dagslys og udsyn fra min (og øvrige beboere på Vigerslev Alle) lejlighed, hele året rundt, hvilket jeg ikke finder acceptabelt! Den nye bygning vil fremstå som en mastodont og ødelægge det eksisterende lokalmiljø. Her udover vil en ændring af lokalplanen bl.a. få store trafikale konsekvenser, hvor de trafikale forhold på Vigerslev Alle (og øvrige veje omkring byggeriet), vil blive markant forringet. Der skal tages højde for, at Vigerslev Alle i forvejen ligger i et ’rødt’ område rent lydmæssigt. En forøgelse på 1/3 flere biler pr. dag vil give øget trafikstøj, samt mere forurening, hvilket bl.a. vil påvirke muligheden for at have vinduer og altandøre ud til Vigerslev Alle åbne, uden at blive generet af støj og partikelforurening. Selve byggeriet vil medføre tung trafik, støjgener, byggestøj, samt forurening i luften for naboer til den store byggeplads. Det vil være en kæmpe forringelse af levevilkårene! En så stor ændring af lokalmiljøet, med planer om en høj bygning, mere trafik, byggestøj og forurening, vil forringe min livskvalitet, samt potentielt være skyld i en forringelse af værdien af min lejlighed – både økonomisk og herlighedsværdien.
Læs høringssvar fra Lotte Martlev
Indsendt af:
Lotte Martlev
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
71
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby d.22 september 2020. Høringssvar vedr. F.L. SMIDTH II tillæg 3, forslag til tillæg 3 til lokalplan 391 og kommuneplantillæg. Som beboer i andelsforeningen AB Henrikshøj (Vigerslev Alle) er jeg bekymret over planerne for ændring af den nuværende lokalplan – herunder planerne ift. byggehøjden – 39! meter, på den nye bebyggelse. Det vil komme til at tage betragtelig dagslys og udsyn fra min (og øvrige beboere på Vigerslev Alle) lejlighed, hele året rundt, hvilket jeg ikke finder acceptabelt! Den nye bygning vil fremstå som en mastodont og ødelægge det eksisterende lokalmiljø. Her udover vil en ændring af lokalplanen bl.a. få store trafikale konsekvenser, hvor de trafikale forhold på Vigerslev Alle (og øvrige veje omkring byggeriet), vil blive markant forringet. Der skal tages højde for, at Vigerslev Alle i forvejen ligger i et ’rødt’ område rent lydmæssigt. En forøgelse på 1/3 flere biler pr. dag vil give øget trafikstøj, samt mere forurening, hvilket bl.a. vil påvirke muligheden for at have vinduer og altandøre ud til Vigerslev Alle åbne, uden at blive generet af støj og partikelforurening. Selve byggeriet vil medføre tung trafik, støjgener, byggestøj, samt forurening i luften for naboer til den store byggeplads. Det vil være en kæmpe forringelse af levevilkårene! En så stor ændring af lokalmiljøet, med planer om en høj bygning, mere trafik, byggestøj og forurening, vil forringe min livskvalitet, samt potentielt være skyld i en forringelse af værdien af min lejlighed – både økonomisk og herlighedsværdien.
Læs høringssvar fra Lotte Martlev
Indsendt af:
Alice Jensen
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
70
Virksomhed / Organisation :
E/F Buster Larsens Vej 1-5 m.fl.
By:
2500
Postnr.:
2500
På vegne af E/F Buster Larsens Vej 1-5 m.fl. indsender jeg herved indsigelse. Vi er nærmeste genboer til en del af det planlagte byggeri. Vi har i ejerforeningen har følgende bekymringspunkter: Højde og bebyggelsesprocent på det kommende byggeri vil være væsentlig højere end andre bygninger, som ligger rundt om vores ejendom. Det er klart uventet og til gene for os. Mindre lys – de høje bygninger vil betyde en væsentlig reduktion af lys og solskinstimer til vores lejligheder og rundt om ejendommen. Der bør tages større hensyn til os, som allerede bor her. De planlagte udvidelser af vejnettet i vores område vil være til stor belastning for hele Valby Maskinpark. Vi har i dag lejligheder i et stille kvarter, hvor børn kan færdes trygt. Vi ønsker under ingen omstændigheder at være gennemkørsels-kvarter for trafik mellem Gammel Køge Landevej og Ramsingvej. Lad mig slå fast, at vi bakker op om en forskønnelse af området og nye genboer, men IKKE på bekostning af soltimer, grønne områder og trygge omgivelser for vores børn!  
Læs høringssvar fra Alice Jensen
Indsendt af:
Mikael Bonde
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
69
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Valby Have
By:
Valby
Postnr.:
2500
We believe that the new development will significantly increase the traffic in the area. Currently there are three gate ways to the area (Ib Schønbergs vej, Kirsten Walthers vej , Ramsingsvej ). It seems to us that the traffic load from Ib Schønbergs alle will be diverted through Valby Have and Clara Pontopiddans vej ( not only during  opening hours of day care institution , but throughout the day) posing a serious traffic load to Valby Have and especially to the only playground of the area.  We ask for an independent  traffic simulation analysis during different hours of  the day- based on realistic number of cars for the new residences ( 1 per apartment as a minimum ), based on which we would like to discuss protective measures (road bumps, partly closed roads , fencing of park, etc) at the expenses of the adjacent development. We are concerned that the new development is focusing on developing a maximum number of apartments at the expense of open space. The only open space that the new development offers is at the interiors of the courtyards of blocks 2 to 5 , which we do not believe are going to be genuine public spaces due to size (the blocks are 1/3 of a typical Copenhagen perimeter block as seen in Vesterbro, Nørrebro, Frederiksberg and ½ the size of traditional Valby blocks) and to poor lighting conditions. The idea of “zipping” public spaces together from north to south through the blocks  (FL Smith campus to block 1 daycare institution) is in our opinion naïve and does not constitute public space, when one is lead through semi private courtyards .  Simply the noise nuisance from non-residents will eventually lead to residents to close the gateways and turn their courtyards into private. The above wouldn’t be a problem if it didn’t mean an imminent overloading of the only true public space in the neighborhood , Clara Pontopiddans park.  The park is already filled today with inhabitants of Valby Have. What will happen when 75,000 m2 total size of apartments will be de facto users of the same space? How will the noise nuisance affect Valby Have? Will there be too many kids claiming the same play zones? We wonder how it is possible for a new development of this size to not predict a truly open urban space to cater to its own inhabitants,  in a similar way that Valby Have has ? We agree sharing is caring, and we are willing and happy to share, but we are concerned that the amount of people will overwhelm our park. Ramsingsvej is considered a skybrud channel in the new masterplan. At the same time , the design of the blocks consider ground level apartments at pavement level ( similar to Maskinefabrik) .  Charming as this idea might seem, there is an obvious contradiction to urban behavior( levende kantzoner) and urban safety strategies . We can’t help wondering how the new apartments will be affected in a case of heavy rain and how will Valby Have might be affected as a consequence of potentially insufficient rainwater control strategy? The above comments are from our external advisor and reflect our concerns.  
Læs høringssvar fra Mikael Bonde
Indsendt af:
A/B Henrikshøj
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
68
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar A/B Henrikshøj (Vigerslev Allé 90-94) Den foreslåede lokalplan medfører en række problematikker, som vil forringe områdets værdi for de eksisterende beboere i den gl. karrébebyggelse på Vigerslev Allé (og i Valby Maskinfabrik og i Valby Have) Vi er glade for byens udvikling og særligt muligheden for at ibrugtage grønne arealer, men man skal indtænke nybyggeri i den eksisterende boligmasse.    Kolossen – højden på byggeriet Vi vil på det kraftigste opponere mod de op til 9 etager lokalplanen lægger op til i tillæg 3. Det er en væsentlig forringelse af "bo" kvaliteten i de lejligheder som mister udsyn på Vigerslev Allé. Der er i dag et langt kig, som de seneste år er blevet begrænset mere og mere med udbygningen af bl.a. Valby Maskinfabrik/Valby Have og Grønttovet. Det lange kig er særligt sundhedsfremmende i en by, hvor vi rykker tættere og tættere sammen. Og hvor lys og luft dermed påvirkes i højere og højere grad. Det nye "tårn" vil være alt for dominant. Særligt i vinterhalvåret, hvor der ikke er blade på træerne.   Kolossen – farve og bevaringsværdi Den høje bygning i ca. 39 meter er skæmmende. Byggeriet bør i højere grad falde ind med de eksisterende røde karre-bebyggelser i 5 etager (inkl. høj stue/kælder). Når bygninger er udpeget med høj bevaringsværdi, så bør dette respekteres, således at alle bygninger med høj bevaringsværdi fastholder denne status i lokalplanforslaget. Det er uklart, hvilken begrundelse der ligger hvorfor bygning 1 og 4 pludselig ikke længere har høj bevaringsværdi Bygningen er i øjeblikket bevaringsværdig, men den foreslåede ændring vil være så gennemgribende, at den ikke på nogen måde har noget med den bevaringsværdige bygnings udtryk at gøre. Det foreslåede udseende og materialevalg vil også betyde, at bygningen ikke minder om Bygning A og B Der skal dog lyde stor ros til forslaget for at indtænke de røde farver, så en grå kolos ikke vil skæmme yderligere. Man henstiller til at hele byggeriet skal stå i røde tegl og ikke ”brunlige nuancer”. Vi henstillet ligeledes til, at der ikke anvendes metalfacader og tag. For at sikre at beboerne ikke generes af genskind.   Bebyggelsesprocent En bebyggelsesprocent på 140 for området vil føre til et meget tæt byggeri i det byggefelt, der er udset til kommende boligområde. Der er i forvejen rigtig meget nyt boligbyggeri i området, hvilket giver stort pres på lege- og opholdsområder. Den samlede bebyggelsesprocent bør fastlægges lavere.   Trafik Trafikale problematikker på indtænkes. A/B Henrikshøjs andele mod Vigerslev Allé ligger i et "rødt" område rent lydmæssigt. Og dermed i et område hvor det er sundhedsskadeligt jf. kommunens egne optegnelser. Det bør sikres, at lyden begrænses (særligt asfalt/beplantning eller lign). Vigerslev Allé er i forvejen belastet af støj, og den megen trafik gør, at man i forvejen oftest ikke kan have vinduer eller altandøre åbne, uden at blive generet af støj og partikelforurening. Da trafikstøjen overstiger vejledende grænseværdier, og en forøgelse på 1/3 flere biler pr dag, vil påvirke endnu mere. Vil det give forringet livskvalitet og i værste fald en kortere levetid.     Allén Allén bør sikres i projektet og træerne bevares. Træalleen fra Vigerslev Allé ønskes bevaret igennem hele byggeriet. Fjernelse af enkelt træer og overvejelsen om at genplante alle træerne på alleen vil betyde, at der vil gå mange år, inden træerne igen når en højde som giver afskærmning fra FL Smidths hovedkontor.   Parken og grønne arealer Den offentlige park ud til Vigerslev Allé vil stort set ligge i konstant skygge bag den meget høje Bygning A og den foreslåede højde på Bygning C. Da parken samtidig ligger ud til Vigerslev Allé, der allerede er meget trafikeret, og som med opførelsen af endnu flere boliger blot vil blive endnu mere trafikeret, vil parkens værdi blive ganske lille. Der bør indtænkes en bedre sammenhæng mellem arealerne. Med mulighed for at gå igennem private gårde, skabes der ikke offentlige rum, tværtimod skabes grobund for konflikter. Der bør planlægges med U-forme, L-forme i stedet. Så der kan skabes reelle offentlige rum, med plads til udeaktiviteter og rekreation.   Konklusion En så drastisk ændring af lokalmiljøet, vil påvirke sundhed, trivsel og livskvalitet. En udsigt til en høj bygning, mere trafik og forurening vil forringe lejlighedens både økonomiske værdi og herlighedsværdi. Lejlighederne har i dag udsigt til grønne træer og himmel, hvorfor vores beboere netop har bosat sig her. Og lokalplanen har ikke, indtil nu, lagt op til, at dette ville ændres. Med disse pointer indstiller vi til, at den nordlige ende af tillægget til lokalplan ikke gennemføres.  
Læs høringssvar fra A/B Henrikshøj
Indsendt af:
Mia Pedersen
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
67
By:
Valby
Postnr.:
2500
Gener for rækkehusenes beboere Vi ønsker, at det nye byggeri holdes i samme højde som rækkehusene. Vi ønsker endvidere, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Etagebyggeriet vil medføre en væsentlig forringelse af livskvalitet og rækkehusenes ejendomsværdi, da mængden af sol reduceres drastisk for flere ejendomme. Flere boliger vil ikke længere få direkte sollys i deres bolig og have. Dette skyldes både højden på bebyggelsen over for rækkehusene (Karre 5) samt højden på Karre 6.   Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere i særdeleshed i forbindelse med de planlagte altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.  Altaner vil give et direkte kig ned i haverne, og til værelser på første og anden sal og påvirke privatlivet i rækkehusene ude og inde.   Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.     Belastning af rekreative og grønne områder Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.   Yderligere bebyggelse vil endvidere tilføre øget trafik til området, hvilket ikke harmonerer med de tanker, der oprindeligt var for Valby Have. Veje/områder omkring rækkehusene er beregnet til både biler, gående, cykelister og leg. Allerede nu er der en del trafik på vejene/områderne, hvilket er til fare og gene for legene børn. De områder der oprindeligt var tiltænkt som rekreative arealer, udgør allerede nu hovedsageligt trafikerede veje. Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Trafik Etableringen af en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej børn og forældre på gåben og cykel på vej til skole og daginstitutioner ad stien gennem FL Smidth-området til Høffdingsvej samt bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Valby Have er planlagt til at være et lukket område, der kun kan håndtere egen trafik. Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje. Endvidere ønskes adgangen fra Ib Schønbergs Allé til Buster Larsens Vej begrænset, således at den kørende trafik til og fra en kommende daginstitution  ikke føres gennem rækkehusområdet.   Belastning af området fra byggepladsen I det omfang byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt. Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.
Læs høringssvar fra Mia Pedersen
Indsendt af:
Henrik Jensen
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
solgaven Valby
By:
valby
Postnr.:
2500
Beboerrådet Solgaven Ramsingsvej 4-26 høringssvar vedr. tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II og forslag til kommuneplantillæg. Hermed indsendes høringssvar fra beboerne på Ramsingsvej 4-26 Da vi er mange blinde og stærkt svagsynede der bor på Ramsingsvej og dermed dagligt færdes i det berørte område, har vi følgende bemærkninger. Det er vigtigt for os at tilgængeligheden for blinde og stærkt svagsynede også er i højsædet i forbindelse med omlægningerne, så det også fremover er trygt for os at færdes i området. I forbindelse med ombygningen af krydset Ramsingsvej/ Vigerslev Allé, er det vigtigt at sikkerheden for blinde og svagsynede etableres, med opmærksomhedsfelter, ledelinjer, lyd fyr mv. Derudover kan vi forstå at Ramsingsvej indgår i planerne for vandafledning. I denne forbindelse vil vi kraftigt opfordrer til at nedbør fra skybrud mv. afledes, så vores parkeringsplads ikke fyldes af vand, ligesom vi ønsker vores kælderrum mv. sikrede mod oversvømmelse fra afledt nedbør. Vi står gerne til rådighed, hvis uddybninger ønskes eller der er spørgsmål. Med venlig hilsen På Beboerrådet Solgaven Ramsingsvej 4-26 Henrik Jensen Og Dennis K Rasmussen
Læs høringssvar fra Henrik Jensen
Indsendt af:
Silvia Giulia Pirola
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
65
By:
Valby
Postnr.:
2500
Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området. Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.   Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde?   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem).   Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.   Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.   I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.   Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Silvia Giulia Pirola
Indsendt af:
Rikke Munch Juul
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
64
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som ejer af rækkehus på Lily Brobergs Vej i Valby Have, deler jeg en række overvejelser og bekymringer med mine naboer, i forhold til planerne for udbygning af F.L. Smidth-området.  Først skal det nævnes, at udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området.  Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning. Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden. Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde?   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem). Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr. Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt. I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.   Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Rikke Munch Juul
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 22. september 2020
Svarnummer:
63
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Vedr. forslag til lokalplan F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske forhold.   Når bygninger er udpeget med høj bevaringsværdi, så bør dette respekteres, således at alle bygninger med høj bevaringsværdi fastholder denne status i lokalplanforslaget. Det er uklart, hvilken begrundelse der ligger hvorfor bygning 1 og 4 pludselig ikke længere har høj bevaringsværdi og hvorfor en såkaldt Bevaring- og Udviklingsplan kan ophæve denne vurdering. Der er en klar visuel sammenhæng mellem bygning 2 og 4 og denne går tabt ved nedrivning af bygning 4. Bygning 4 var tilmed den “fine”, hvor der var indrettet direktørens spisesal og direktørens rygeværelse. Ved nedrivningen ændrer man således ikke blot bygningshierarkiet, men også det kulturhistoriske hierarki. Ligeledes bør laboratoriebygningen fra 1954, der også er tegnet af Palle Suenson, bevares og sikres. De omtalte bygninger har udover deres kulturhistoriske betydning og værdi også en arkitektoniske værdi, hvor brugen af tegl og det enkle formsprog viser Suensons funktionalistiske inspiration. Den høje bygning i midten af planområdet er fra 1980 og tegnet af virksomhedens egen tegnestue, hvilket siger noget om virksomhedens størrelse. Bygningen indeholdt bl.a. kantine og derudover en underjordisk forbindelsesgang. Bygningen er et visuelt pejlemærke for området og bør også udpeges som bevaringsværdig og ikke erstattes af nyt højhusbyggeri. I lokalplanforslaget lægges der op til at bygningshierarkiet bevares. Dette er svært at se på visualiseringen på side 13, hvor den nye bygning klart dækker for den bevaringsværdige bygning og den nye tværbygning ændrer også bygningshierarkiet markant. F.L. Smidt er en del af den københavnske industrihistorie, der udviskes disse år bl.a. pga. nedrivningerne i området. Museet har gentagne gange argumenteret for områdets kulturhistoriske betydning og at alle bygninger og spor indgår i et samlet kulturmiljø, der nu endnu engang bliver svært aflæseligt. Således skrev vi følgende i 2008:   “F.L. Smidth området er sammen med flere af de store industriområder rundt om København en del af Københavns industrielle kulturhistorie. Industrikomplekserne afspejler en udvikling fra den tidlige baggårdsindustri og industrifabrikation i brokvarterene og indre by, mod større og større industrimiljøer, hvor pladskrav og infrastrukturelle behov adskiller sig markant fra den tidligere industri. F.L. Smidth komplekset består derfor ikke kun af produktionsbygninger, men i lige så høj grad også af marketenderi, administrationsbygninger og for eksempel forskningsenheder, hvor prototyper er blevet udarbejdet. Det er Københavns Bymuseums vurdering at det er vigtigt at bevare denne helhed og mangfoldighed i området.  Det er vigtigt at bevare områdets formidlingspotentiale, som formidler af Københavns og Valbys industrielle epoke. Områdets særegenhed er netop, at det adskiller sig fra de omkringliggende boligkvarterer og erhvervsområder, der alle i et gensidigt samspil har været hinandens eksistensbetingelse.  Det er en kvalitet, at F.L. Smidths komplekset er bygget over en lang årrække med varierende arkitektoniske træk, og derfor også rummer en mængde forskellige bygninger med forskellige udtryk. Bygningsmangfoldigheden afslører at F.L. Smidth har været afhængig af teknologisk udvikling og har måttet tilpasse sig skiftende tiders behov og udvikling... Det kulturhistoriske formidlingspotentiale afhænger også i stor grad af at F.L. Smidth komplekset bevares i sin helhed. Sammenspillet mellem de store, markante bygninger og de mange små bygninger samt jernbanesporene viser på fornem vis et stort fabriksanlægs kompleksitet... Bevares F.L. Smidth komplekset ikke i sin helhed kan man frygte, at de gode intentioner ender i et uklart, amputeret og mislykket område.”   Udover at bygningernes bevaringsværdi bør fastholdes, så bør også bygningerne i planopmrådets sydlige del indtænkes i planforslaget. Områdets kulturhistoriske betydning kan også ses her: http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/f-l-smidth Museet har følgende kommentarer i forbindelse med det arkæologiske ansvarsområde: Projektområdet er i midt 1950érne bebygget og jordarbejdet ses på luftfoto fra 1954. Der ses dog områder, der ikke har været intensivt bearbejdet, og da boreprøverne viser, at der et tykt lag overjord på området, skønnes de nederste lag mod morænen at være bevarede. Sammenholdt med fund af bronzealder og jernalder omkring projektområdet, kan der stadigvæk være spor af dette være intakte. Museet vil på den baggrund, meget gerne kontaktes før der finder jordarbejde sted. Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf. museumslovens § 26). Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Magdalena Rogowska
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
62
By:
Valby
Postnr.:
2500
Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området. Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem. Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager. Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje. Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej. Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning. Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden. Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser. Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde? Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri. Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik. Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje. Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads. Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra. Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem). Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr. Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt. I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt. Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes. Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje. ​Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Magdalena Rogowska
Indsendt af:
Bartosz Rogowski
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
61
By:
Valby
Postnr.:
2500
Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området. Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem. Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager. Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje. Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej. Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning. Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden. Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser. Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde? Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri. Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik. Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje. Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads. Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra. Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem). Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr. Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt. I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt. Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes. Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje. Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Bartosz Rogowski
Indsendt af:
Simona Grinberg
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
60
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboere i Valby Have er vi i vores familie bekymret over byggeriprojektet, og især det manglende hensyn til skoler og daginstitutioner.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.   Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde?   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem).   Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.   Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.   I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.   Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Simona Grinberg
Indsendt af:
Tomas Grinberg
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
59
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboere i Valby Have er vi i vores familie bekymret over byggeriprojektet, og især det manglende hensyn til skoler og daginstitutioner.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.   Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde?   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem).   Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.   Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.   I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.   Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Tomas Grinberg
Indsendt af:
Daniel Nolan
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
58
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som ejer af rækkehus i Valby Have helt tæt op ad F.L Smidth grunden har vi selvsagt stor interesse i planerne for udbygning af dette område, som giver anledning til en del bekymringer. Højde og altaner Vi ser etagebyggeriet som en væsentlig forringelse af områdets livskvalitet og deres ejendomsværdi. Flere boliger vil få deres direkte sollys påvirket og flere vil formodentligt ikke længere få direkte sollys i deres bolig, hvilket selvsagt ikke er ønskværdigt. Formodning er baseret på både højden på den nye bebyggelse, primært overfor Buster Larsens Vej. Formålet må være at sikre, at det nuværende lysindfald i boliger i Valby Have bliver fuldstændigt upåvirket af det nye byggeri. Derudover er det en kæmpe udfordring, at der lægges op til, at altaner skal vende mod rækkehusene i Valby Have, da de dermed har indkig til både vinduer, herunder soveværelser samt haver. Vi ønsker, at det nye byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej. Trafik Med den nye institution med tilkørsel via Valby Have, er der en bekymring for, at trafikken i Valby Have bliver ledt gennem beboelsesområderne. Så det er vigtigt, at trafikken ledes uden om Buster Larsens Vej, hvorfor det anbefales, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. Det er vigtigt, at det meste trafik til det nye bebyggelsesområdet ledes via Ib Schønbergs Alle. Der kan dog være en frygt for, at der ledes en del trafik ind i Valby Have via Kirsten Walthers Vej, da der i krydset i begge retninger ved Gammel Køge Landevej og Kirsten Walthers Vej er svingbaner, som går det nemmere at kommer ind i Vsalby Have end gennem Ib Schønbergs Alle, hvortil der ikke er nogen svingbaner. Ved at lede mere trafik ind i Valby Have via Kirsten Walthers Vej, skabes der mere pres og trafik på vejene omkring den fælles legeplads i midten af Valby Have, hvilket skaber nogle mere usikre og utrygge rammer for områdes børn og andre brugere af legepladsen. Det anbefales derfor at der etableres svingbaner fra Gammel Køge Landevej og ned af Ib Schønbergs Alle. Derudover anbefales det at der etableres chikaner på Clara Pontoppidans Vej for at gøre gennemkørsel besværlig    Konsekvenser af byggeplads Vi ønsker i vides muligt omfang, at al kørsel til og fra en kommende byggeplads skal ledes igennem Ramsingvej og dermed uden om Valby Have. Såfremt det ikke kan undgås bør der opstilles utvetydige krav om, at området bliver reetableret i den stand før igangsættelse af byggeriet samt at der løbende foretages oprydning og rensning af vejene, så hele Valby Have ikke kommer til at ligne en stor byggeplads, men at det holdes til et absolut minimum.
Læs høringssvar fra Daniel Nolan
Indsendt af:
Peter juhl
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
57
Virksomhed / Organisation :
Hr.
By:
Valby
Postnr.:
2500
Til rette vedkommende,   Jeg bor i rækkehusene i Valby Have og er som sådan nabo til den sidste af F.L. Smidth-grunden, som nu udvikles. Af denne grund er jeg naturligt interesseret i udviklingen af området.   Indledningsvis vil jeg bemærke, at der er mange gode ting i forslaget. Det er godt, at det bevaringsværdige hovedkontor for F.L. Smidth bevares. Ligeledes er det godt, at grunden åbnes op for offentligheden. De nye boliger på den sydlige del af grunden ser også flotte ud i forslaget, men der er dog en række forhold, som er væsentlige at påpege:   Støj: Den største støjforurening kommer fra banen, hvor den nye fly-over ved Vigerslev Allé har hævet banen, hvilket med øget støjbelastning. Ligeledes skaber den øgede trafik via Ringsted-banen mere støj, som kun forventes at stige med yderligere udvidelser af Ny Ellebjerg st., der på sigt med nye perroner også skal  betjene tog til lufthavnen via Øresundsbanen.   Derfor er støjafskærmning meget vigtigt. Lokalplanens område III er det eneste område, som mangler støjafskærmning mod banen. Område I/IA har sikret støjafskærmning vha. Parkeringshus, som også agerer støjafskærmning.   På side 21 fremgår: ”Af hensyn til støj fra banen skal der etableres støjafskærmning af friarealerne i form af en op til 5 m høj støjskærm langs banen ført om hjørnerne ved grænsen mod naboejendommene. Hvis der opnås enighed med ejerne af naboejendomme om forlængelse af støjskærmen langs banen på deres ejendomme i nødvendigt omfang, bliver etablering af støjskærmen om hjørnerne unødvendig.”   På tegning 8 er det illustreret, hvordan en støjafskærmning ”kan føres om hjørnerne” af den nye ejendom. Støjafskærmningen bør dog føres sammen med den eksisterende støjafskærmning, så der ikke skabes nye uhensigtsmæssige konsekvenser, fx støjtunneler i mellem de støjafskærmninger.   Det bør derfor skærpes, at de to støjafskærmninger bygges sammen, alternativ overlapper hinanden, så der ikke skabes uhensigtsmæssige løsninger. Det bør betales af bygherre, da det ikke er fordyrende ift. den foreslåede løsning.   Facader: Der er god takter ift. Beskrivelsen af facader. Det er dog væsentligt at understrege, at sammenhængen til Valby Have og Maskinfabrikken med udbredt anvendelse af tegl på facader. Det vil skabe en god og flot sammenhæng på tværs af områderne.   Grønne arealer: I forslaget er det flot med begrønning af facader og tage, men den høje bebyggelsesprocent skaber udfordringer ift. Grønne arealer omkring bygningerne. Der er i forvejen pres på de grønne arealer i Valby Have og Maskinparken, hvorfor grønne arealer og legepladser bør sikres højere grad end foreslået.   Det er fornuftigt at give adgang til børneinstitutionens legeplads uden for åbningstid, hvilket vil være med til at aflaste de øvrige legepladser i området. Men der er ligeledes meget vigtigt at sikre muligheder for de ældre børn som ikke benytter legepladser og sandkasser, men derimod har brug for ophold, boldbaner, skater-baner eller lignende.   Højde mod rækkehusene i Valby Have: Forslaget tager  i en vis grad højde for højden af rækkehusene i de tilstødende bygninger, men det er fortsat  væsentligt højere. En blødere og mere organisk overgang er at foretrække.   Sikker skolevej til Vigerslev Allé Skole: Selvom den største del af lokalplanområdet tilhører Kirsebærhavens skoledistrikt, er der fortsat mange børn i Valby Have og Maskinparken, som går på Vigerslev Allé Skole.  Derfor er det rigtig godt med en mere sikker skolevej med fortov og ny cykelsti langs Ramsingsvej. Krydset ved Ramsingsvej og Vigerslev Allé udvides, men bliver kun mere problematisk med længere krydsning for fodgængere og cyklister. Det trænger til at blive gjort mere sikkert for de mange skoleelever, som går i skole hver dag. Alternativt kan hastigheden nedskiltes i skolens mødetid og om eftermiddagen, når børnene skal hjem fra skole eller fritidshjem eller til klubben på den anden side af vejen. Dette bør indarbejdes i forslaget eller som minimum adresseres i anden sammenhæng.     Trafikbetjening af området og parkering: Det er væsentligt og kontorer, boliger og børneinstitution trafikbetjenes fra Ramsingsvej, da der ellers vil skabes uholdbart meget trafik i Valby Have.   Ligeledes i byggeperiode bør der tænkes på en sikker afvikling af trafikken, da mange børn færdes i området til daglig, fx ifm. skole og fritidsaktiviteter.   Det er godt, at den sidste del af F.L. Smidth-grunden udvikles, - det vil løfte hele området. Men som det fremgår af ovennævnte, kan forslaget forbedres på væsentlige punkter.   Med venlig hilsen Peter Juhl Poul Reumerts Vej 27 2500 Valby  
Læs høringssvar fra Peter juhl
Indsendt af:
Winnie Skov
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
56
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer i Valby have er jeg enig i følgende overvejelser ang. udbygning af F.L. Smidt området: Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området. Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanandispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.   Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have bilermen ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde?   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.    Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem).    Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.    Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.   I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.    Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.    Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.       
Læs høringssvar fra Winnie Skov
Indsendt af:
Jannie Hammershøi
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
55
Virksomhed / Organisation :
Dansk Blindesamfund
By:
Taastrup
Postnr.:
2630
Dansk Blindesamfunds høringssvar vedr. tillæg 3 til lokalplan 391-2 F.L. Smidth II og forslag til kommuneplantillæg.   I Dansk Blindesamfund har vi fundet det nødvendigt at indsende bemærkninger til lokalplanen, idet der - efter vores vurdering – bor op mod 100 blinde og stærkt svagsynede på Ramsingsvej. Det er derfor afgørende for os at sikre, at der i forbindelse med omlægningerne også er fokus på tilgængelighed, så det fremover er trygt at færdes i området - også for mennesker med et alvorligt synshandicap.   Det er vores forståelse, at ændringerne i lokalplanen vil medføre en ombygning af krydset Ramsingsvej/ Vigerslev Allé, og at Københavns Kommune i den forbindelse vil stille krav om en tilgængelighedsrevision af krydset for derigennem at sikre, at anbefalingerne i ”Færdelsarealer for alle” følges. Vi kan naturligvis kun bifalde, at der foretages en tilgængelighedsrevision af krydset, og samtidig understrege vigtigheden af, at fx trafiksignaler opsættes efter de nyeste retningslinjer fra Vejdirektoratet.   Derudover vil i Dansk Blindesamfund gerne opfordre til, at kommunen aktivt tager initiativ til en dialog med grundejerforeningerne på Ramsingsvej med henblik på, at der som minimum også skal finde en tilgængelighedsvurdering af Ramsingsvej sted. For de mange blinde og stærkt svagsynede beboere i området vil det være yderst utryghedsskabende, hvis fx den forventede etablering af midterhelle på Ramsingsvej ikke forsynes med taktile afmærkninger (retnings- og opmærksomhedsfelter).     Med venlige hilsner Jannie Hammershøi Forretningsudvalgsmedlem Dansk Blindesamfund
Læs høringssvar fra Jannie Hammershøi
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
54
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet er høringssvar fra HOFOR A/S.
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Monika Kovacic og Christian Vogel
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
53
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som nærmeste beboer i Valby Have, sætter vi pris på udviklingen af området. Vi ønsker at det nye byggeri bidrager til et sikkert og grønt område, hvor børn i alle aldre kan lege trygt og naboer mødes i rekreative områder, men også kan gå hver til sit uden at føle sig overvågede af hinanden pga for tæt/uhensigtsmæssig bebyggelse. Vi er bekymrede for at legepladsen i Valby Have bliver for lille til områdets børn, samt hvor større børn skal lege. Hvordan vil de trafikale forhold udvikle sig og støtte tryg leg og færdsel i området? Vi byder nye naboer velkomne, men ønsker at dette sker på en måde hvor ingen føler sig overvågede og alle har glæde af solen. Kan man arbejde yderligere med vinklerne mellem rækkehusene på Buster Larsens Vej og det kommende byggeri for at sikre privatliv og harmonisk samspil mellem bygningerne? Kan man bibeholde den nuværende afstand til rækkehusene på Buster Larsens Vej og ikke bygge højere ud mod rækkehusene? Kan man bibeholde de flotte træer i stedet for at plante nye? Ift byggeprocessen, så kan gener ikke undgås, men vi håber at kommunen vil være med til at sikre klare rammer overfor bygherre. Vi er trådt ind i en ny virkelighed hvor hjemmearbejde ikke kan undgåes. God kommunikation og hensyn bør derfor få skærpet opmærksomhed. Vi håber vores interesse i et trygt og grønt område, hvor vi vælger til hvornår vi er sammen og hver for sig, er delt og ser frem til godt samarbejde.
Læs høringssvar fra Monika Kovacic og Christian Vogel
Indsendt af:
Morten Munkager Knudsen
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
52
Virksomhed / Organisation :
Core Property Management P/S
By:
København V
Postnr.:
1609
Jeg er repræsentant for Core Property Management, der er formueforvalter og ejer igennem fonden Core Bolig IV 110 lejligheder på Tove Mäes Vej 13-27, Valby Maskinfabriksvek 17-19 samt Vigerslev Allé 71. Det er bebyggelsen mod Vigerslev Allé direkte øst og nærmeste nabo til FL Schmidts hovedsæde. Vi vil gerne på det kraftigeste opponere mod de op til 9 etager lokalnplanen lægger op til i tillæg 3.  De er meget tydeligt at flere lejligheder mister hele aften solen fra ca. kl. 18.00 til solnedgang i sommer perioden på deres terrasser og balkoner - noget som ikke kan accepteres. Det er en væsentlig forringelse af "bo" kvaliteten i de berørte lejligheder. Dertil er der ikke bygget ejendomme af samme karaktér og højde i Valby Maskinfabrik - det bør genovervejes om de samme højde ikke også skal være gældende for FL Schmidts hovedsæde.      
Læs høringssvar fra Morten Munkager Knudsen
Indsendt af:
Tobias Baadsgaard
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
51
By:
Valby
Postnr.:
2500
Denne nye lokalplan medfører en række problematikker, som vil forringe områdets værdi for de eksisterende beboere specielt i Valby Maskinfabrik og Valby Have samt umiddelbart nord for Vigerslev Allé. Byggeriet af den nye Bygning C i den nordlige ende bliver meget højere end i dag. Byggeriet vil føles klodset og voldsomt i forhold til de omkringliggende bygninger både i Valby Maskinfabrik og på Vigerslev Allé. Disse naboer vil få frataget en del af deres udsigt. Bygningen er i øjeblikket bevaringsværdig, men den foreslåede ændring vil være så gennemgribende, at den ikke på nogen måde har noget med den bevaringsværdige bygnings udtryk at gøre. Det foreslåede udseende og materialevalg vil også betyde, at bygningen ikke minder om Bygning A og B. Det vil også medføre lysgener for naboerne, at bygningen skal have så meget glasfacade, som vil give en blændende genskin. Træalleen fra Vigerslev Allé ønskes bevaret igennem hele byggeriet. Fjernelse af enkelt træer og overvejelsen om at genplante alle træerne på alleen vil betyde, at der vil gå mange år, inden træerne igen når en højde som giver afskærmning fra FL Smidths hovedkontor. Selve byggeriet vil medføre år med tung trafik og støjgener samt byggestøv og anden forurening i luften for naboer til den store byggeplads. Det vil være en stor forringelse af levevilkårene i dagligdagen. Den offentlige park ud til Vigerslev Allé vil stort set ligge i konstant skygge bag den meget høje Bygning A og den foreslåede højde på Bygning C. Da parken samtidig ligger ud til Vigerslev Allé, der allerede er meget trafikeret, og som med opførelsen af endnu flere boliger blot vil blive endnu mere trafikeret, vil parkens værdi blive ganske lille. Folk vil ikke benytte en park, der både ligger i skygge, og som ligger ud til en meget trafikeret og larmende vej. Med opførelsen af de mange nye boliger i den sydlige ende, vil der komme mange flere biler i området, og der vil derfor kommen megen mere trafik på Ramsingvej og Vigerslev Allé samt vejene, der fører hen til Vigerslev Allé. Derfor bør specielt den nordlige ende af tillægget til lokalplan ikke gennemføres.
Læs høringssvar fra Tobias Baadsgaard
Indsendt af:
Anders Hviid
Dato: 21. september 2020
Svarnummer:
50
By:
Valby
Postnr.:
2500
Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på gadeparkering i Valby Have samt væsentlig øget trafik i området. Dette er uhensigstmæssigt i forhold til de allerede etablerede rekreative områder i Valby Have der var planlagt til at være et lukket område. I særdeleshed vil etableringen af en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Igen unhensigtsmæssigt i forhold til, at Valby Have var planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu bliver området væsentligt belastet af gennemkørende trafik. Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik. Der bør udarbejdes en plan for trafikken i Valby Have der tager hensyn til områdets lukkede natur og i særdeleshed de rekreative områder. I forbindelse med selve byggeriet, bør det også indskærpes overfor bygherre og underentreprenøre at Valby Have ikke må benyttes til gennemkørsel og at Ramsingsvej skal benyttes istedet.  
Læs høringssvar fra Anders Hviid
Indsendt af:
Cecilie Christiansen
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
49
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ønsker at påpege nogle bekymringer jeg har angående det nye byggeri på 39 m på F.L. Smidths hovedsæde. En bygning på 39 meter stride imod lokalplanen som siger at en bygning på denne placering ikke må overstige 9 etager. Ifølge tegningerne for det nye byggeri, vil den nye bygning C være 2-3 etager højere end den nuværende bygning 3, som er på 8 etager. En ny bygning med sådan en højde vil dermed overskride lokalplanen, hvilket jeg ikke ser som noget positivt. Jeg er til gengæld meget begejstret for at den nye bygning C vil blive fremført i farver og materialer som passer til den nuværende bygning 3. Hvad jeg til gengæld er ked af, er at denne nye høje bygning fuldstændig vil overstråle en ellers meget pæn og historisk fredet bygning. Det er meget beklageligt at bygning 3 fremover ikke vil komme til sin ret i bybilledet. I perspektiv vil jeg fremhæve at runde tårn (inklusive observatorium) er på 41,55 meter. Den nye bygning C vil dermed kun blive 2 meter lavere end runde tårn. Den helt store forskel på runde tårn og bygning C bliver dog, at bygning C bliver meget mere dominant i bybilledet, og jeg har desværre mange bekymringer om, at bygning C kommer til at fremstå mere som en mur end som så meget andet. Og i den sammenhæng vil jeg gerne fremhæve, at den såkaldte offentlige park, som kommer til at være mellem bygning C og Vigerslev Allé formentlig kommer vil at blive meget lidt brugt. Der vil aldrig komme til at være nogen form for sol grundet bygning C og 3 tilsammen. Dette er en skam, når nu der bruges så mange penge på en ellers fantastisk idé, nemlig at få Valby til at hænge sammen. Igen vil den meget høje bygning fremstå, som en intimiderende skyggedannende mur, som nærmere vil dele Valby i to. Som beboer på Vigerslev Allé er jeg også meget bekymret for ændringen af livskvaliteten hos borgere beboende på Vigerslev Allé. Bygning C vil nemlig ikke bare være dominerende, men også fritage os for det meste himmel, vi nyder så meget hver dag. Vi nyder meget den nuværende mængde af sol samt udsigt vi har, og jeg ser helst ikke at vi som beboere får fritaget disse. Derfor foreslår jeg, at den nordligste karre bliver inddraget til erhverv, så bygning C kan blive bygget et par etager lavere. Den nordligste karre skal ifølge planen bygges således at den kan benyttes til erhverv alligevel, og det vil derfor give god mening at inddrage denne.
Læs høringssvar fra Cecilie Christiansen
Indsendt af:
Claus Christensen
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
48
By:
Valby
Postnr.:
2500
Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i Valby Have. Der er dog en række problematiske ændringer, hvor vi gerne ser ændringer:   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have.   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede idag et problem, med lange køer til følge. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til gener med rod, støj og overskredne parkeringsregler.   Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.   Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.   I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind.
Læs høringssvar fra Claus Christensen
Indsendt af:
Andreas
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
47
By:
København
Postnr.:
2500
Som beboer på Vigerslev Allé, er jeg meget skeptisk over for den nye "park" ud mod vigerslev Allé som FL Smidth vil etablere. Den nye høje bygning vil blokere for solen fra syd og den eksisterende bygning blokerer allerede solen fra vest. I praksis vil det betyde at den nye park, vil være dækket af skygge hele dagen og aftenen. Parken vil dermed få meget lille værdi for borgere. Mit forslag er derfor at den nye bygning skal være lavere, evt så den får samme højde som den eksisterende bygning (som er på 8 etager). Det vil også skabe mere harmoni i bybilledet.
Læs høringssvar fra Andreas
Indsendt af:
Ralf Toftgaard Dann
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
46
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som ejer af et rækkehus i Valby Have tæt på udbygningen af det nye F.L. Smidth område har vi stor interesse i hvad der reelt kommer til at ske. Selve udbygningen har et kæmpe potentiale og kan bidrage meget positivt til bydelen og livet i hele området, men vil meget gerne nævne nogle af de udfordringer vi ser.     Trafik Nedenfor er listet de udfordringer, vi ser som følge af et ønske om at placere en institution i Karre 6 med tilkørsel via Valby Have (Ib Schønbergs Allé) for forældre og gæster i bil, renovation, varelevering og anden færdsel.  Det er centralt for Valby Have, at trafikken ikke øges gennem beboelsesområdet. Dvs. det skal sikres, at trafikken ikke ledes gennem Buster Larsens Vej. Det anbefales derfor, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. I stedet kan dette vejstykkes benyttes af børn til leg, men bibeholdes som en brandvej i tilfælde af dette skulle være nødvendigt. Skolevejen for mange børn vil gå via stien mellem karre 5 og 6. Der henstillet til at trafikken fjernes fra dette område jf. ovenstående punkt A1, samt stien indeholder chikaner for cyklister således cykeltrafikken så vidt muligt holdes på cykelstien langs banen. Gang og cykelbroen over banen er et vigtigt element der skal hjælpe til en sikker skolevej. Broen mellem Grønttorvet og FLS er vigtig for sammenhængen i Valby og skolevejen – specielt med de nye skoledistrikter.   Andre relaterede trafikale konsekvenser: Der gøres opmærksom på til-/frakørsel fra parkeringskælder. Denne trafik sker via Poul Reichhardts Vej til og fra Ib Schønbergs Allé. Der gøres opmærksom på belægning på vejen foran parkeringshuset. Dette er i dag fliser, hvilket ikke forventes at kunne klare øget trafik. Derudover er dette en stillevej med legende børn. Vejen har heller ikke fortov på begge side og krydses af mange fodgængere på vej til og fra parkeringshusets forskellige indgange. Der gøres opmærksom på parkeringshusets til-/frakørsler (stuen, 1. og 2. etage). Der er i forvejen regelmæssigt problemer med ulovligt parkerede biler, der helt eller delvist blokerer for adgangen til parkeringshuset. I krydset mellem Lise Ringheims Vej og Ib Schønbergs Alle er der i dag dårligt udsyn samt højre vigepligt. Da denne højre vigepligt i dagligdagen ikke respekteres, er dette et kryds, hvor der ofte er lige ved at ske ulykker – og nogle gange sker ulykker (specielt mellem cyklister og bilister). Til- og frakørsel fra parkering på Ib Schønbergs Alle er allerede i dag risikabelt, da udsynet er begrænset (parkering på alleens nordside er vinkelret). For at øge trafiksikkerheden for særligt de bløde trafikanter bør det etableres mindst et yderligere vejbump på Ib Schønbergs Allé. Krydset mellem Gl. Køge Landevej, Carl Jacobsens Vej og Ib Schønbergs Allé er i dag belastet af kødannelse ved højre- og venstresving fra Gl. Køge Landevej. Dette forventes at blive forværret ved yderligere trafik til og fra Valby Have. Som konsekvens af den øgede belastning nævnt under punkt 7 vil nogle forældre vælge krydset ved Kirsten Walthers Vej og Gl. Køge Landevej, som nås via Clara Pontoppidans Vej. Som ved punkt 1 ønskes trafikken dog heller ikke ledt via Clara Pontoppidans Vej. Området er særligt udfordret af, at områdets legeplads er omgivet af vej på alle dens fire sider. De små trafikanter omkring legepladsen skal ikke udsættes for endnu flere farer. Det anbefales derfor at der etableres chikaner på Clara Pontoppidans Vej for at gøre gennemkørsel besværlig, således at trafikken ikke ledes denne vej. Generelt gælder, at højre vigepligt i området dagligt skaber uheldige situationer. Med øget trafik er der øget risiko for alvorlige uheld, særligt for de bløde trafikanter. Højre vigepligt bør fjernes fra hele området, og der bør etableres ubetinget vigepligt (hajtænder) i stedet.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning. Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde. Vi ønsker også at træerne på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have bevares. For over 12 år siden har FLS på vejene af rækkehusene plantet træer der har vokset sig store og sunde. Disse træer bør bevares således 12 års vækst ikke går til spilde.   Højde og altaner på etagebyggeri Beboerne ser etagebyggeriet som en væsentlig forringelse af områdets livskvalitet og deres ejendomsværdi, da mængden af sol reduceres drastisk for flere ejendomme. Flere boliger vil formodentligt ikke længere få direkte sollys i deres bolig. Dette skyldes både højden på bebyggelsen over for rækkehusene (Karre 5) samt højden på Karre 6. Den tilbagetrukne etage (halve etage) direkte foran rækkehusene bør fjernes. Vores primære fokus er, at beboerne i Valby Have bliver generet mindst muligt og her vægtes dagslys meget højt. Der er af bygherre ad flere omgang oplyst at bebyggelsen ikke vil blive højere end den eksisterende, men selv en ½ meter vil betyde meget og derfor vil vi gerne sikre byggeriet mod rækkehusene ikke overstiger det eksisterende inklusiv ventilation og andet på det fulde etageareal. Derudover ser vi det som en stor udfordring med altaner der vender mod rækkehuserne ift. indkig lige ind i rækkehuse og ned i haver.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem). Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr. Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt. I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt. Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.   Det ville være godt, hvis kommunen kunne være på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.
Læs høringssvar fra Ralf Toftgaard Dann
Indsendt af:
Mette Schou
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
45
By:
Valby
Postnr.:
2500
Spændende med udbygningen af F.L. Smidth-området, men også potentielt en række problemer, for området omkring byggeriet. Belastning af rekreative områder I et område med allerede tæt bebyggelse og få rekreative områder, ser vi et øget pres på områderne i Valby Have, fx legepladsen, der allerede til tider er overbelastet.   Vi ønsker, at der etableres legepladser og rekreative arealer, svarende til det øgede beboerantal.   Trafik Øget pres på gadeplansparkering, hvis beboere som tidligere set ikke ønsker at tilkøbe plads i p-hus. Det er til gene for beboere og legende børn. Fx er der ved rækkehusene områder til både biler og leg, hvor børn bliver afbrudt i leg fordi bil er skal passere.   Øget pres på morgentrafikken via Ib Schønbergs Allé, med etablering af indkørsel til ny institution. Utrænede trafikanter på vej til institution og skole, dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé og vigepligtsforholdene (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området. Valby Have er planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Bl.a. hensynsløs adfærd fra bygherre og entreprenører. Fx ved at ignorere tidsgrænser for støjende arbejde og udbedring de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune igen planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden tanke for det øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med.   Påbegynd etablering af skoler allerede nu i takt med byggeriet.
Læs høringssvar fra Mette Schou
Indsendt af:
Casper Pedersen
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
44
By:
Valby
Postnr.:
2500
Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området. Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.   Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.   Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser.   Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde?   Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri.   Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik.   Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads.   Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje.   Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem).   Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.   Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.   I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.   Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.   Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.        
Læs høringssvar fra Casper Pedersen

Sider