Foto over lokalplanområdet ved F.L Smidth II tillæg 3

F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre udvikling af F.L. Smidths ejendom til fortsat at rumme virksomhedens hovedsæde, nyt boligbyggeri og daginstitution

Høringsfrist:

22. september 2020
Indsendt af:
Søren Gravesen
Dato: 22. juli 2020
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer på Grønttorvet, anser jeg det som en nødvendighed med passage over/under banen for at binde områderne sammen. Områderne emmer af liv og det kan kun være en fordel for beboerne, området og erhvervsdrivende med en bedre infrastruktur. 
Læs høringssvar fra Søren Gravesen
Indsendt af:
PER BREDHOLT FREDERIKSEN
Dato: 22. juli 2020
Svarnummer:
12
By:
Valby
Postnr.:
2500
Idet jeg takker for muligheden for at afgive høringssvar, vil jeg gerne tilkendegive, at jeg anser F.L. Smidths- og Grønttorvsområderne for byudviklingsprojekter, som er kommet godt fra start, og som tegner lovende. Det aktuelle projekt, som dette lokalplanstillæg omhandler, lægger i naturlig forlængelse heraf. Hvis projekterne for alvor skal komme i mål som vellykkende byudviklingsprojekter, må det forudsættes, at den trafikale infrastruktur understøtter at beboerne i de nye boligområder kan bevæge sig let mellem dem samt til den norlige del af Valby. I den sammenhæng er det bekymrende, at der ikke er afsat penge til at at realisere kommuneplanen og lokalplanen for Grønttorvsområdet for så vidt angår en  stiforbindelse på tværs af banen i forlængelse af Ramsingsvej til Grønttorvsområdet.  Det er endvidere bekymrende, at anlægget af stiforbindelsen i kommunens optik tidligst kan begyndes i 2025, da det forudsættes, at HOFOR forinden etablerer en skybrudsskakt på arealet. Arbejdet med at få etableret en bro- eller tunnelforbindelse på tværs af banen bør fremskønnes og opprioriteres - ikke mindst i lyset af at store dele af Grønttorvsområdet er færdigt allerede i 2021, herunder med mange nye beboere, som har børn i den skolesøgende alder.
Læs høringssvar fra PER BREDHOLT FREDERIKSEN
Indsendt af:
Martin Qwist
Dato: 22. juli 2020
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer på Grønttorvet er det ikke svært at forestille sig, hvad en stiforbindelse mellem Grønttorvet og Ramsingsvej vil gøre for området. Det vil binde to attraktive men også lidt gemte områder af byen sammen og indbyde til både passage og ophold. Det vil desuen være til gavn for både institutioner og erhverv i området. Stiforbindelsen er med i forslaget, men mangler finansiering til den videre analyse forud for en egentlig projektering. Baseret på min daglige gang i begge områder, så vil jeg mene, at det er af største vigtighed for en god by med sammenhængskraft, at planerne om stiforbindelsen fuldføres. Gerne sideløbende med eller samtidig med F.L. Schmidt-projektet, da det vil øge sandsynligheden for, at erhvervsdrivende og institutioner vil have en interesse i at investere tid og ressourcer i at opbygge et godt bymiljø i området.  
Læs høringssvar fra Martin Qwist
Indsendt af:
Kenneth Riis Broxgaard
Dato: 22. juli 2020
Svarnummer:
10
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som tidligere beboer i Maskinfabrikken og nuværende beboer på Grønttorvet vil jeg påpege vigtigheden af en forbindelse over togskinnerne mellem Høffdingsvej/Ramsingsvej og Grønttorvet.  Dette for at sikre sammenhæng mellem ny og gammel Valby, nemmere adgang for skole/institutionsbørn i området, nem adgang til kommende butikker/restauranter på Grønttorvet, hurtig og sikker adgang til butikslivet/Spinderiet fra Folehaven/Grønttorvet.  Det vil skabe nemmere venskaber mellem børn i de 2 kvarterer Maskinfabrikken/Grønttorvet med en nem og sikker forbindelse.  Ved at skabe forbindelsen vil det også øge kundegrundlaget for de kommende butikker og restauranter på Grønttorvet. Dette er yderst vigtigt for at undgå et dødt nybygget område. Butikker er med til at skabe liv i nyt område og vigtigt for områdets udvikling. 
Læs høringssvar fra Kenneth Riis Broxgaard
Indsendt af:
Flemming Diehl
Dato: 21. juli 2020
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som det er pt. er man ved at isolere det nye Grønttorv fra resten af Valby, så det er utroligt vigtigt at holde fast i broen over jernbanen til Grønttorvet. Det fremgår af tidl. lokalplan for vores område, at der er planlagt en bro, og det vil være til gene for nuværende og fremtidige beboere, såfremt dette spares væk. Samt vil det hindre en bedre integration af det centrale Valby med de nye yderområder, der er i vækst. 
Læs høringssvar fra Flemming Diehl
Indsendt af:
Tina
Dato: 21. juli 2020
Svarnummer:
8
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som nabo til det kommende byggeri, vil jeg tilstede mig tidligere høringssvar angående vigtighedeb i at holde fast i broen over jernbanen til Grønttorvet. Dettr vil give en forhøjet sammenhængskraft mellem områderne samt passe godt ind i den generelle plan for sammenhæng samt tilgængelig til disse områder. Beboerne på grønttorvet vil lettere komme til de andre boligområder samt butiksområdet omkring Valby Langgade, hvorved man kan forvente en hyppigere brug af både butikker og cafeer. Desuden vil det gøre Valby st mere tilgængelig. Den anden retning vil en cykelbro kunne benyttes bl.a. af dem der ønsker at benytte Valby Parken, og sammen med cykelstien i Vierslevparken vil dette skabe gode gå- og cykelmuligheder mellem f.eks. Valby Madkinfabrik og havet. Cykelstien vil også passende fungere sammen med den planlagte cykelsti gennem Kulbanekvartere/parken, som derved vil understøtte udviklingen i dette område. 
Læs høringssvar fra Tina
Indsendt af:
Camilla H Tarp
Dato: 21. juli 2020
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som kommende butik og beboer i området grønttorvet vil det være alfa omega at få forbundet de to nye bolig områder med hinanden og resten af 'midtbyen' - det ville være ærgerligt at se butiksdød i området som man ser i andre nybyggede boligområder, da det giver en helt anden puls og stemning med butikslivet - og endda også da det er et krav for bygherrerne at inkludere butikker i bunden af bygningerne.  så: en forbindelse vil medføre liv og puls til begge områder og være med til at undgå butiksdød.
Læs høringssvar fra Camilla H Tarp
Indsendt af:
Vibeke Milwertz
Dato: 21. juli 2020
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hej, tak for det tilsendte vedr.  udbygningen af Fl. Smidth-grunden. Jeg ønsker indledningsvis at gøre opmærksom på, at jeg ud fra det tilsendte har meget svært ved at se den helt nøjagtige placering af den nye høje bygning i forhold til min egen. Findes der måske nogle mere oplysende tegninger/fotografier (fra øst mod vest), der afdækker dette? Så modtager jeg dem meget gerne! MEN: Jeg er meget trist over at erfare, at Fl. Smidth agter at opføre et særdeles voldsomt højhus-byggeri ud mod Vigerslev Alle i Valby. Højhuset vil med sin beliggenhed på grunden og med sin højde på op til 39-40 meter (!) formentlig totalt fjerne vores/min dejlige udsigt mod vest, incl. udsigt til både helt fantastiske solnedgange, til himlen, til Lykkeboskolens smukke tage/tårne, til byens tage i det hele taget, til den nuværende høje Fl. Smidth-bygnings flotte gule solafskærmning og - ikke mindst - til den imponerende flagstang, som i hvert fald jeg nyder hver evig eneste gang, det er flagdag. Jeg forstår i øvrigt slet ikke, hvorfor der åbenbart er givet en særlig tilladelse til dette høje byggeri, når det placeres i et område, der (bortset fra Fl. Smidths nuværende hovedsæde) er præget af langt lavere byggeri - fra Ramsingvej til Gl. Køge Landevej og fra Vigerslev Alle til Ib Schønbergs Alle. Og pt med mange grønne oaser til både børn og voksne. Det er stærkt kritisabelt, synes jeg. Bedre bliver det jo ikke af, at bebyggelsesprocenten på hele grunden bliver meget høj og med meget få/små 'åndehuller' for gamle som nye beboere, for gamle som nye ansatte og for de nye institutionsbørn m.fl. Og biltrafikken i vores område må tillige forventes kraftigt forøget! Både fsva varekørsel, nye ansatte, nye beboere og nye institutionsbørn, der skal hentes og bringes. Dette strider da imod København Kommunes normale bestræbelser på at begrænse biltrafikken i byen og da ikke mindst i sådan en ny bydel som denne her i Valby. Hvorfor er dette nu pludseligt ikke noget problem? Og hvor skal alle disse biler parkere? Her er jo i forvejen alt for få p-pladser på terræn! Angående larm, støv, kørsel og øvrige ulemper ifm. byggeriet vil jeg meget gerne have præciseret den forventede byggeperiode, herunder piloteringsperioden. Med venlig hilsen Vibeke Milwertz    
Læs høringssvar fra Vibeke Milwertz
Indsendt af:
Lene Eiberg Becker
Dato: 18. juli 2020
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Dansborg hallens Kiosk
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som nabo til det kommende byggeri, synes jeg det er utroligt vigtigt, at holde fast i broen over jernbanen til Grønttorvet. Det fremgår af tidl. lokalplan for vores område, at der er tiltænkt en bro, der både skal forbinde Grønttorvet til det øvrige Valby, ligesom den også skal benyttes som skolevej. Desuden er den tænkt ind i det kommende cykelområde uden om trafikerede veje. Broen volder bygherre en del problemer, ligesom FB byg på Grønttorvet, også snart har bygget så tæt, at jeg er bange for at den går i "glemmebogen" til trods for at KK har brugt økonomiske midler til en arbejdsgruppe der har arbejdet for at få broen etableret. I københavn laves der mange broer, og det skal der også her. Jeg kan kun håbe på at andre vil følge op denne sag.   
Læs høringssvar fra Lene Eiberg Becker
Indsendt af:
Margit Møller Bonde
Dato: 8. juli 2020
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er ejer af et dejligt rækkehus på Poul Reumerts Vej i Valby. Byggeriet bliver dermed vores nærmeste nabo. Lad mig slå fast, at vi bakker op om en forskønnelse af området og heller ikke har noget imod at få genboere, i stedet for den nu tomme bygning. Men det er højden på de nye bygninger der især bekymrer os.  Da vi købte huset fremgik det ikke af lokalplanen at der ville være udsigt til at bygningerne måtte blive højere. Dette var derfor vores udgangspunkt ift. soltimer. Ift. oplægget har jeg og min familie følgende bekymringer: 1) Mindre lys. Den ekstra forskudte etage betyder at vi får færre soltimer ud fra de skyggediagrammer vi har set. Vores have og dermed vores køkken-alrum vil miste betydelig sol, hvis byggeriet bliver højere end det eksisterende. Det er muligvis en bagatel for  bygherre, men det er det ikke for os der lever der.  2) Jeg synes det er ærgerligt at en høj byggeprocent skal være det tungestvejende ift. himmel, sol og grønne områder. Vi er bekymret over de manglende grønne områder i oplægget. Alt det grønne er på tagene og det er rigtig flot, men det kan vi ikke færdes på, eller se. Hvor skal alle de mange børn lege og spille bold? Hvor skal vi dyrke vores sociale ude-liv, som er en stor del af vores naboskab - her tænker jeg også på de kommende nye beboere. Der er store smukke grønne træer, plantet lige efter vores huse er opført omkring 2008. Nu skal de fældes. Hvorfor? (Buster Larsens Vej - langs med det kommende byggeri) 3) Øget trafik. Med en ny daginstitution kommer der mere gennemkørende trafik, både biler og cykler. Vi ønsker ikke mere trafik i form af biler forbi vores huse (Buster Larsens Vej mellem rækkehusene og det nye byggeri). Kan man overveje gennemkørsel forbudt? Kan man opretholde ensretningen? Skal vi til at have flere biler parkeret herude? Vi er mange der har et stort ønske om færre biler i vores område.  4) Til allersidst bekymrer jeg mig om byggeprocessen. Hvordan håndteres støv, svineri, larm og allermest sikkerheden (bakkende lastbiler mv.) for vores børn i perioden?  JA TAK til nye naboer og flotte bygninger, men IKKE på bekostning af soltimer, grønne områder og trygge omgivelser for vores børn! Kan der ikke findes kompromiser i oplægget så alle beboer, både eksisterende og nye, ikke taber så meget?  Vi har allerede en god dialog med bygherre, men det er ikke deres hjem det gælder - det er vores! 
Læs høringssvar fra Margit Møller Bonde
Indsendt af:
Thomas D. Carlsson
Dato: 8. juli 2020
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
1) Stiforbindelser mellem Ib Schønbergs Allé og Høffdingsvej, som kommer til at gå gennem den sydlige del af byggeområdet, bør bibeholdes både gennem hele forløbet og efterfølgende, da det er en meget benyttet skolevej for mange børn.   2) Ib Schønbergs Allé bør på inden måde benyttes som transportvej for tung trafik til byggeriet. Det er et boligområde med mange børn. Ligeledes er både Ramsingsvej og Høffdingsvej skolevej for mange. Hvordan sikres disse veje bedst ift. tung trafik? 3) Mange rækkehuse i Valby Have på Buster Larsens Vej ligger tæt op af grunden der skal bebygges. Der bør ikke bygges højere eller tættere på end de nuværende bygninger, de de allerede nu tager udsyn og lys fra beboerne.  4) Byggeriet skal indeholde p-pladser nok til kommende beboere, da området allerede i forvejen er presset på dette felt.   
Læs høringssvar fra Thomas D. Carlsson
Indsendt af:
Jesper Nielsen
Dato: 2. juli 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EF Tove Mäes Vej 1-11, m.fl.
By:
Valby
Postnr.:
2500
1. Som bestyrelsesmedlem i et tilstødende byggeri, anses det som uheldigt, at bygherre ikke har været i dialog med os for at diskutere bedst mulig integration og en flydende overgang til den diskuterede matrikel. Dette skaber bekymring for meget adskilte og kunstigt opdelte bydele, jf. punkt 9, og at dette ikke vil føre til den optimale udvikling af området. 2. Det ønskes at de flotte, store træer ved skæringen Ramsingsvej / Poul Bundgaards Vej (hvis vejen ”fortsættes”) bevares. Disse må om nogle kvalificere sig som bevaringsværdier træer. Her ligger byggefelt C, hvor træerne tydeligvis må fældes for at bebygge dette område. En I eller L-formet karré, i stedet for det nuværende O, ville kunne muliggøre dette, og samtidig skabe et nødvendigt grønt byrum. 3. Der ønskes bedre undersøgelser af det øgede trafikpres på Vigerslev Allé og Gl Køge Landevej, som yderligere bebyggelse i området vil medføre. Løsninger på dette bør være en forudsætning for yderligere byggeri i området. 4. FLSmidth koncernen optager i øjeblikket en stor mængder parkeringspladser i området Valby Maskinfabrik gennem privat leje, hvilket presser beboerne i området. Det bør i ombygningen sikres, at FLSmidth helt og holdent kan varetage egne parkeringsbehov, og at der sikres relativt nærliggende parkeringspladser (mod betaling) til beboerne i området. 5. Der ses meget positivt på omlægningen af Ramsingsvej til at være med fodgænger- og cykelvenlig, men den trafikale bekymring i punkt 3 fremgår fortsat. 6. Ifm. begrænset terrænparkering savnes der uddybning af mulighed for midlertidig parkering og tilgang for biler ifm. ind- og udflytning. Dette er et problem som der er store udfordringer med i det tilstødende Valby Maskinfabrik. 7. Ifm. begrænset terrænparkering savnes der mulighed for gratis eller billigere midlertidig time-parkering, f.eks. 3-timers gratis parkering som der opleves i det tilstødende Valby Have (men ikke Valby Maskinfabrik). Dette vil gøre området mere fremkommeligt for gæster til beboerne. 8. Det påskønnes af det grønne nordlige område åbnes som offentlig park. 9. Der savnes forslag til bedre integration og naturlig overgang i den samtlige linje mellem lokalplanens område og Valby Maskinfabrik, både nord og syd for Poul Bundgaards Vej. Det frygtes, at det kommer til at fremstå som to tydeligt adskilte områder. 9.a. Herunder kunne det foreslås Buster Larsens Vej forlænges til at sno sig igennem matrikelafgrænsningen for at forbindes til Poul Bundgaards Vej, og dermed skabe en bedre forbindelse på tværs gennem hele det gamle FLS område. 10) Det anbefales, at der i lokalplanen fremgår, at der skal etableres en grundejerforening for området, når første byggeri står færdigt. 11) I skyggediagrammerne fremgår ikke de 125 nye ungdomsboliger ved Modelværkstedet på Poul Bundgaards Vej, og er derfor ikke fuldt repræsentative. 12) Den nye, høje kontorfløj mod Vigerslev Allé vil fundamentalt ændre på udsigten og roen blandt lejlighederne langs Tove Mäes Vej, som har vestvendt altan. Den eksisterende, lavere bygning stjæler allerede noget aftensol om sommeren, så den nye højde på 39 meter vil kun forværre dette problem. 13) Ift. forlængelsen af hhv. Poul Bundgaards Vej og Bodil Ipsens Vej således, at de forbindes til Ramsingsvej for bløde trafikanter, ønsker vi, at det i lokalplanen foreskrives, hvordan det sikres, at det netop kun er bløde trafikanter, som kan benytte disse veje. I Valby Maskinfabrik har vi store udfordringer med brandvejene, som kun er tiltænkt bløde trafikanter, men hvor billister dagligt tiltrænger sig adgang ved at fjerne enten permanente eller midlertidige (ifm. byggeri) forhindringer, og med et etableret vejlaug for området, som ikke tager ansvar og søger at udbedre eller kommunikere regler, vilkår og løsningsmuligheder til beboerne i området. 14) I lokalplanen beskrives det, at man ønsker at bevare træerne ved alléen, men at der gives tilladelse til at de fældes såfremt det er til gene for byggeriet. Her ønsker vi, at det beskrives således, at træerne på den østlige side af alléen med garanti bør bevares, da det fungerer som skjold mod visuelle- og støj-gener imod naboejendommene.
Læs høringssvar fra Jesper Nielsen
Indsendt af:
Donald Macfarlane
Dato: 29. juni 2020
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Dette bør ikke påvirke beboerne for meget - HVIS al bygge trafik foregår kun via Ramsingsvej og at cykelstien mellem Ib Schønbergs alle og Ramsingsvej ikke forstyrres. Der skulle absolut ikke være nogen konstruktionstrafik gennem boligområdet øst for stedet. F. L. Smidth har historisk blokeret boligtrafik gennem deres område, og det er kun ret, at deres byggeri og trafik overhovedet ikke udnytter nogen af områderne øst for byggepladsen. Projekt mæsigt er der også ingen grund til at byggeriet ikke kan gennemføres på tværs af alle planlagte bygninger og ikke strækkes ud over for lang tid.
Læs høringssvar fra Donald Macfarlane

Sider