Foto over lokalplanområdet ved F.L Smidth II tillæg 3

F.L. Smidth II tillæg 3 med kommuneplantillæg - lokalplanforslag

Lokalplanen vil muliggøre udvikling af F.L. Smidths ejendom til fortsat at rumme virksomhedens hovedsæde, nyt boligbyggeri og daginstitution

Høringsfrist:

22. september 2020
Indsendt af:
Hua
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
43
By:
Valby
Postnr.:
2500
Den nuværende ib Schonbergs alle / Gl. Køge Landevej Krydset kan ikke håndtere den øgede trafik, hvis denne Lokalplaner er godkendt. Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads. Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.
Læs høringssvar fra Hua
Indsendt af:
Jacob Rasmussen
Dato: 20. september 2020
Svarnummer:
42
By:
Valby
Postnr.:
2500
Udbygningen af F.L. Smidth-området har potentiale til at bidrage positivt til bydelen og livet i området. Dog er der nogle punkter, som vi mener, at planen ikke adresserer i tilstrækkelig grad, og som – hvis de ikke håndteres – kan medføre en lang række problemer, som man vil blive nødt til at forholde sig til senere, hvor det er vanskeligere at gøre noget ved dem.   Belastning af rekreative områder Med Valby Haves tætte bebyggelse og især Valby Maskinfabriks meget tætte bebyggelse (her er i lokalplanan dispenseret for den normalt maksimalt tilladte bebyggelsesprocent), er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning. Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden. Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.   Biodiversitet Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.   Trafik Etableringen af et nyt boligområde vil give øget pres på parkering i Valby Have, da erfaringen fra Valby Maskinfabrik tydeligt viser, at en meget stor del af beboerne vil have biler men ikke vil ønske at købe plads i parkeringsanlæg og derfor søger mod gadeparkering. Hvis dette ikke reguleres frygter vi, at det parkeringskaos, der tidligere herskede i Valby Have før indførelse af 3-timers-zonen, vil genopstå. Et nyt byggeri vil utvivlsomt bidrage med mange flere biler, der søger gadeparkering men til gengæld en meget lille udvidelse (hvis overhovedet nogen) af antallet af gadeparkeringspladser. Det handler ikke kun om brugen af parkeringspladser, men at der med de mange biler, der kører rundt for at lede efter p-pladser, skabes en øget trafik i området, som ikke harmonerer med de tanker, der var for Valby Have. Fx er der omkring rækkehusene delte områder til både biler og leg, men børnene bliver jo afbrudt i legen en gang i minuttet fordi der en bil, der skal passere. Så de områder der var tænkt som rekreative arealer, er nu de facto en vej. Men hvor er de rekreative arealer så at finde? Det er også hævet over enhver tvivl, at etableringen en daginstitution med tilkørselsvej udelukkende via Ib Schønbergs Allé vil skabe megen trafik i morgentimerne, hvor denne vej i forvejen er meget belastet. Inden for et kort tidsrum færdes på denne vej (ikke altid lige trafiktrænede) børn og forældre på cykel på vej til skole og daginstitutioner og bilister, der forlader området (især fra parkeringshuset på Poul Reichardts Vej) på vej til arbejde. Oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-huset via Lise Ringheims Vej til Ib Schønbergs Allé er dårlige pga. parkerede biler. Sammenholdt med, at vigepligtsforholdene i området (højre vigepligt) er svære at gennemskue for mange, der ikke bor i området, skaber det allerede som det er nu hver morgen uoverskuelige og farlige trafiksituationer. Vi ser ikke i planen tiltag, der er egnet til at håndtere dette problem. Igen er er Valby Have planlagt til at være et lukket område, der kunne håndtere egen trafik, men nu skal Valby Have håndtere trafik fra dels Valby Maskinfabrik og nu det nye byggeri. Trafikken væk fra den planlagte daginstitution er planlagt til at gå via Poul Reichardts Vej. Dette er problematisk af flere årsager. Vejens belægning er for det første ikke beregnet på at kunne klare så meget biltrafik med den eksisterende belægning. Dernæst er der et sikkerhedsspørgsmål, da vejen ikke har noget egentligt fortov, og børn er vant til at kunne færdes trygt der, da der ikke er biltrafik. Vi ønsker, at der udarbejdes en sammenhængende plan for trafikken i Valby Have-området, der tager hensyn til både sikkerhed, parkering og belastning af vejene. Som en del af denne plan ønsker vi, at Københavns Kommune overtager drift og vedligeholdelse af vejene i Valby Have, der lige nu er private fællesveje.   Indkørsel til området fra Gl. Køge Landevej Den øgede færdsel til området må forventes at skabe kø til svingning fra Gl. Køge Landevej ind på Ib Schønbergs Allé. Dette er allerede som det er i dag, et problem. Igen er det kryds oprindeligt kun tiltænkt at skulle håndtere Valby Haves beboere, men benyttes allerede nu af de udefrakommende, der kører igennem eller leder efter P-plads. Vi ønsker, at der etableres svingbaner på Gl. Køge Landevej til indkørsel på Ib Schønbergs Allé, således som det allerede er tilfældet i krydset ved Kirsten Walthers Vej/Gl. Køge Landevej et par hundrede meter derfra.   Indkig i rækkehusene Byggeriet langs Buster Larsen Vej vil være meget tæt på rækkehusene. Det vil give indkigsgener for rækkehusenes beboere, især da der er planlagt altaner ud til Buster Larsens Vej. Rækkehusene er på havesiden meget åbne, dels pga. gårdhaverne og dels pga. store vinduespartier på alle tre etager.   Støj fra lejlighederne Altanerne mod Buster Larsens Vej udgør også et selvstændigt problem i forhold til støj, som området i forvejen er meget belastet af. Erfaringerne fra både etageejendommene langs Bodil Ipsens Vej og fra Pontoppidanparken viser, at altandørene står åbne en meget stor del af sommerhalvåret, og at musik fra lejlighederne og samtaler fra altanerne (selv i normalt toneleje, men især ved selskabelige sammenkomster) høres særdeles tydeligt, bl.a. fordi områdets mange hårde, parallelle facader betyder, at lyden ikke kan undslippe, men bliver kastet ned gennem rækker og veje. Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.   Belastning af området fra byggepladsen Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem). Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr. Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt. I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt. Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.   Skoler og daginstitutioner Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje. Det ville være rart, hvis kommunen denne gang kunne være en smule på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.          
Læs høringssvar fra Jacob Rasmussen
Indsendt af:
Lene Eiberg Becker
Dato: 15. september 2020
Svarnummer:
41
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedr FLS området. Som beboer i Valby Have, som i dag fremtræder som et åbent område, med et mindre grønt areal til legeområde, men med frit kig til himmel og dejlig lys, ønsker vi på ingen måder et byggeri der er højere end det der er i dag fordi vi har rækkehuse der ligger mindre end 10 m fra det kommende byggeri. Den halve etage med altan, hvor der er direkte indkig til alle tre etager i rækkehusene, skal på ingen måde etableres, det vil i den grad være krænkende for de beboere der skal leve med dette, og høre ikke ind under at være omstillingsparate, som er det ord, Københavns kommune elsker at bruge. Jeg ved, at indkigsproblemer, ofte blive overset, men det må ikke ske i dette tilfælde. Valby Have har privat fælles veje, som vi gør meget ud af at holde, ligesom vi har bekostet etablering af vejbump for at forhindre stærk kørsel. Desuden har vi i dag vi i dag højre vigepligtsregler, som det endnu ikke er lykkedes os, at få ændret trods det at Grundejerforeningen utallige gange har rettet henvendelse til Københavns kommune vejændring, med ønsket om, at vi måtte etablere hajtænder, så vi undgår flere ulykker, ligesom vores området er foretrukket af alle køreskoler, fordi det kun findes 2 steder i København. Dette giver daglig en masse farlige trafiksituationer. Kørsel til den kommende daginstitution, vil kun forværre disse problemer, ligesom det parkeringsrod der vil være morgen og aften ved aflevering og afhentning af børn. Grundejerforeningen har igennem flere uger, observeret hvor mange pladser vi har ledig omkring kl. 08.00 det er ca. 2-3 plader, og med de 6 pladser der indgår i de kommende byggeplaner, er overhovedet ikke nok. Det vil uden tvivl betyde at stresset forældre smider der biler udenfor de eksisterende parkerede biler, så vores beboer ikke kan komme ud. En kendt situation fra et andet sted i Valby. De forældre der råber op om trafiksikkerhed, er de desværre ofte de værste, når tiden er knap. En situation som vi i Valby Have, oplevet meget intenst inden vi 3 timers parkering. Valby Have har et mindre grønt område, hvor der er etableret en legeplads, som er meget brugt, dels at vores egne børn, men også af de omkring liggende daginstitutioner og skoler. Området er meget belastet, og udgiften til vedligeholdelse og drift påhviler Grundejerforeningen. Området kan ikke rumme flere børn, derfor er det største ønske et sted hvor der kan sparkes til en bold, Vi har alt, men ikke det, så vi håber at der vil blive taget højde for dette. Det er vigtigt at tænke de større børn ind i projektet, og ikke bare en lille gård, hvor boldspil vil opleves som en daglige gene, og medføre en masse vrøvl. Jeg bor i dag ud til vores legeplads, hvor vi elsker at opleve små børns leg, men boldspil ned i beton underlag time efter time, er temmelig generende. Høringssvar vedr FLS området. Som beboer i Valby Have, som i dag fremtræder som et åbent område, med et mindre grønt areal til legeområde, men med frit kig til himmel og dejlig lys, ønsker vi på ingen måder et byggeri der er højere end det der er i dag fordi vi har rækkehuse der ligger mindre end 10 m fra det kommende byggeri. Den halve etage med altan, hvor der er direkte indkig til alle tre etager i rækkehusene, skal på ingen måde etableres, det vil i den grad være krænkende for de beboere der skal leve med dette, og høre ikke ind under at være omstillingsparate, som er det ord, Københavns kommune elsker at bruge. Jeg ved, at indkigsproblemer, ofte blive overset, men det må ikke ske i dette tilfælde. Valby Have har privat fælles veje, som vi gør meget ud af at holde, ligesom vi har bekostet etablering af vejbump for at forhindre stærk kørsel. Desuden har vi i dag vi i dag højre vigepligtsregler, som det endnu ikke er lykkedes os, at få ændret trods det at Grundejerforeningen utallige gange har rettet henvendelse til Københavns kommune vejændring, med ønsket om, at vi måtte etablere hajtænder, så vi undgår flere ulykker, ligesom vores området er foretrukket af alle køreskoler, fordi det kun findes 2 steder i København. Dette giver daglig en masse farlige trafiksituationer. Kørsel til den kommende daginstitution, vil kun forværre disse problemer, ligesom det parkeringsrod der vil være morgen og aften ved aflevering og afhentning af børn. Grundejerforeningen har igennem flere uger, observeret hvor mange pladser vi har ledig omkring kl. 08.00 det er ca. 2-3 plader, og med de 6 pladser der indgår i de kommende byggeplaner, er overhovedet ikke nok. Det vil uden tvivl betyde at stresset forældre smider der biler udenfor de eksisterende parkerede biler, så vores beboer ikke kan komme ud. En kendt situation fra et andet sted i Valby. De forældre der råber op om trafiksikkerhed, er de desværre ofte de værste, når tiden er knap. En situation som vi i Valby Have, oplevet meget intenst inden vi 3 timers parkering. Valby Have har et mindre grønt område, hvor der er etableret en legeplads, som er meget brugt, dels at vores egne børn, men også af de omkring liggende daginstitutioner og skoler. Området er meget belastet, og udgiften til vedligeholdelse og drift påhviler Grundejerforeningen. Området kan ikke rumme flere børn, derfor er det største ønske et sted hvor der kan sparkes til en bold, Vi har alt, men ikke det, så vi håber at der vil blive taget højde for dette. Det er vigtigt at tænke de større børn ind i projektet, og ikke bare en lille gård, hvor boldspil vil opleves som en daglige gene, og medføre en masse vrøvl. Jeg bor i dag ud til vores legeplads, hvor vi elsker at opleve små børns leg, men boldspil ned i beton underlag time efter time, er temmelig generende.     Høringssvar vedr FLS området. Som beboer i Valby Have, som i dag fremtræder som et åbent område, med et mindre grønt areal til legeområde, men med frit kig til himmel og dejlig lys, ønsker vi på ingen måder et byggeri der er højere end det der er i dag fordi vi har rækkehuse der ligger mindre end 10 m fra det kommende byggeri. Den halve etage med altan, hvor der er direkte indkig til alle tre etager i rækkehusene, skal på ingen måde etableres, det vil i den grad være krænkende for de beboere der skal leve med dette, og høre ikke ind under at være omstillingsparate, som er det ord, Københavns kommune elsker at bruge. Jeg ved, at indkigsproblemer, ofte blive overset, men det må ikke ske i dette tilfælde. Valby Have har privat fælles veje, som vi gør meget ud af at holde, ligesom vi har bekostet etablering af vejbump for at forhindre stærk kørsel. Desuden har vi i dag vi i dag højre vigepligtsregler, som det endnu ikke er lykkedes os, at få ændret trods det at Grundejerforeningen utallige gange har rettet henvendelse til Københavns kommune vejændring, med ønsket om, at vi måtte etablere hajtænder, så vi undgår flere ulykker, ligesom vores området er foretrukket af alle køreskoler, fordi det kun findes 2 steder i København. Dette giver daglig en masse farlige trafiksituationer. Kørsel til den kommende daginstitution, vil kun forværre disse problemer, ligesom det parkeringsrod der vil være morgen og aften ved aflevering og afhentning af børn. Grundejerforeningen har igennem flere uger, observeret hvor mange pladser vi har ledig omkring kl. 08.00 det er ca. 2-3 plader, og med de 6 pladser der indgår i de kommende byggeplaner, er overhovedet ikke nok. Det vil uden tvivl betyde at stresset forældre smider der biler udenfor de eksisterende parkerede biler, så vores beboer ikke kan komme ud. En kendt situation fra et andet sted i Valby. De forældre der råber op om trafiksikkerhed, er de desværre ofte de værste, når tiden er knap. En situation som vi i Valby Have, oplevet meget intenst inden vi 3 timers parkering. Valby Have har et mindre grønt område, hvor der er etableret en legeplads, som er meget brugt, dels at vores egne børn, men også af de omkring liggende daginstitutioner og skoler. Området er meget belastet, og udgiften til vedligeholdelse og drift påhviler Grundejerforeningen. Området kan ikke rumme flere børn, derfor er det største ønske et sted hvor der kan sparkes til en bold, Vi har alt, men ikke det, så vi håber at der vil blive taget højde for dette. Det er vigtigt at tænke de større børn ind i projektet, og ikke bare en lille gård, hvor boldspil vil opleves som en daglige gene, og medføre en masse vrøvl. Jeg bor i dag ud til vores legeplads, hvor vi elsker at opleve små børns leg, men boldspil ned i beton underlag time efter time, er temmelig generende.          
Læs høringssvar fra Lene Eiberg Becker
Indsendt af:
Clara
Dato: 14. september 2020
Svarnummer:
40
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer på den anden side af Vigerslev Allé, vil en sådan en høj bygning påvirke udsigten og ikke mindst dagslyset i min og andres lejligheder. Især i vinter halvåret. Jeg synes dog rigtig godt om at forbinde grønttorvet med "resten" af Valby. Men ønsker, at byggeriet/hovedbygningen bliver mindsket væsentligt i højden.
Læs høringssvar fra Clara
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
39
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Rita Rasmussen
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
38
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er beboer på Høffdingsvej og oplever en kaotisk trafik morgen og eftermiddag da der ligger skoler og institutioner.jeg mener ikke man lave en lokalplan uden at indtænke den øget trafik på Høffdingsvej med flere boliger og endnu en institution 
Læs høringssvar fra Rita Rasmussen
Indsendt af:
Mette Christensen
Dato: 8. september 2020
Svarnummer:
37
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby den 7. september 2020. Høringssvar vedr. Forslag til tillæg 3 til lokalplan 391 og kommuneplantillæg. F.L. SMIDTH II TILLÆG 3. Efter at have læst forslag om ændring af lokalplan I forhold til F.L. Smidth har jeg følgende kommentarer. Det virker helt grotesk med et forslag om en høj, og meget massiv bygning på Vigerslev Allé. Både I forhold til højde, placering, vindpres, forøgelse af trafik hvor både en skole og i et boligområde bliver påvirket. Et stort byggeri i 8 – 9 etagers højde i et kvarter med bevaringsværdige karrébebyggelser 3 – 5,5 etager, vil stå som en voldsom klods I lokalområdet. Jeg har fuld forståelse for at et firma ønsker at få mere tidssvarende kontorer, men af hensyn til lokalområdet vil det for mig give mening, at man bygger i en højde på 4-5 etager som generelt er i området, bortset fra den bygning F.L. Smidth I forvejen har. Kunne man grave nogle etager ned? Ændring af lokalplanen vil bla. få trafikale konsekvenser med en væsentlig ændring af trafik og trafikstøj. Vigerslev Allé er I forvejen belastet af støj, og der er tidspunkter I løbet af dagen, hvor der er så meget trafik at man ikke kan have vinduer eller altandøre åbne uden at blive generet af støj og partikelforurening. Trafikstøjen overstiger vejledende grænseværdier, og en forøgelse på 1/3 flere biler pr dag, vil påvirke endnu mere. Derudover vil folkesundheden blive påvirket. Det kan give forringet livskvalitet og I værste fald en kortere levetid. En anden konsekvens er at der endnu engang vil være allé træer, der bliver fældet. Hvilket vil være en forringelse af uderummet. De skyggediagrammer der er lavet tager udgangspunkt i slut marts til midt juni, en periode hvor solen står højere på himlen. Samtidig står der at nabobebyggelsens friarealer og facader først vil blive påvirket om eftermiddagen forår/efterår og sommer aftenen. Det giver på ingen måde mening, da det er de perioder hvor der mulighed for udeliv og at være på altaner. Samt at de der bor i stuen og 1.sal få endnu mindre sol og lys. En udsigt til en høj, og for mig grim bygning, mere trafik og forurening samt, mindre grønt vil være en forringelse af min livskvalitet og lejlighedens herlighedsværdi. Jeg bor med udsigt til grønne træer og udsigt til himlen, hvilket var det der gjorde, at jeg I sin tid købte min lejlighed. Da jeg ønskede lys og udsigt og ikke at voldsomt kontor landskab foran min lejlighed. En så drastisk ændring af lokalmiljøet, vil derfor påvirke både min sundhed, trivsel og min livskvalitet. Der er i forvejen meget trafik, men jeg kan sidde og nyde træer, himmel og fugletræk fra min altan. Dog med ørepropper i. Venlig hilsen Mette Christensen.
Læs høringssvar fra Mette Christensen
Indsendt af:
Ann Ottesen
Dato: 8. september 2020
Svarnummer:
36
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ønsker at modsætte mig dette byggeri grundet alle de negatie sider jeg frygter det vil medføre for os der bor i ejendommene overfor. Jeg frygter der vil komme for stor bygge tæthed, det vil ødelægge det nuværende frie udsyn til åbne vider, samt jeg frygter det vil skygge for de mange timers sol vi har på altanen om sommeren.   Hilsen   Ann Ottesen
Læs høringssvar fra Ann Ottesen
Indsendt af:
Tine
Dato: 7. september 2020
Svarnummer:
35
By:
Valby
Postnr.:
2500
Svar til byggeplanerne på FLSchmidt grunden: 1. Bebyggelsesprocenten på området (140%) er for høj. Københavns Kommune og lokaludvalget fejler i første omgang her ved at tillade den byggetæthed. Det gør måske godt for kommunekassen, men det gør ikke noget godt for naboerne, som gerne vil leve et liv her, hele døgnet, hele ugen, hele året. Hvordan trives man som beboer i Valby/København, det vil jeg beskrive nedenfor.  2. Bebyggelsesprocenten betyder, at man bygger i højden, bl.a. FLSchmidt hovedbygningen med 40 meter, til gene for naboer i Valby Maskinpark og på Vigerslev alle. Den høje hovedbygning tager udsigten fra sine naboer, så den skal gøres lavere, max. 8 etager. 3. Jeg foreslår, at man fjerner den nordligste beboelsesbygning, så der er plads til mere FLS Schmidt der, så kan FLS schmidt hovedbydningen bliver lavere. Desuden bør de øvrige beboelsesbygninger ikke ændre ved skyggeforholdene overhovedet for nogen af nabobygningerne. Det bør være rammen for nybyggeriet.  4. Skab mere plads mellem bygningerne, også til nabo-områderne, og lav et reelt grønt opholdsrum i området, ligesom man har det i Valby Maskinpark og Grønttorvet, fremfor alene kantbeplantninger, beplantede mure og lukkede gårdmiljøer. 5. Når I laver gårdmiljøerne, så sørg for mest muligt græsareal og beplantning fremfor asfalt og diverse belægninger. 4. Borgermødet den 7.9.20 har karakter af orientering og ej en reel mulighed for have indflydelse på det vigtigste, nemlig: højden af bygningerne og tætheden af byggeriet. Det andet er småtterier, som ikke har afgørende betydning. Om der er 300 eller 345 træer, en allé eller en tunnel til Valby Maskin Park er selvfølgelig vigtigt, men ikke afgørende. Det vigtigste, og af reel betydning for naboernes livskvalitet, var vist planlagt og besluttet way ahead. Det er ikke reel borgerinddragelse. Vurdering: Alt i alt er forslaget i sin nuværende form en forringelse for naboerne til FLSchmidt området. Det er ikke et forslag i balance med sit nærmiljø. Det tager mere end det giver, gør indhug i naboernes lysforhold og udsigt, som er betydende for deres livskvalitet, mentale og fysiske sundhed. Tænk  over, om I selv ville ønske at få taget jeres lysindfald og udsigter, der hvor I nu bor. I har nu muligheden for at skabe en plan, som er det modsatte: Som ikke tager fra sine naboer, men giver noget til dem og indgår i en harmoni med dem. Forslagene ovenfor vil bidrage til at skabe denne smukke balance og harmoni. Beslut jer for, at I vil være det lysende eksempel til efterfølgelse på virkeligt betænksomt og godt naboskab. Just because you have the power to do it, og fordi tingene ikke behøver at blive gjort, som det er sket og sker mange andre steder i København lige nu. Til glæde for jeres naboer, som afhænger af jer.  
Læs høringssvar fra Tine
Indsendt af:
Mikael Bonde
Dato: 7. september 2020
Svarnummer:
34
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Valby Have
By:
Valby
Postnr.:
2500
I relation til bebyggelsen af FLSmidth-grunden er vi en gruppe beboere i Valby Have der i dette skriv ønsker vi at konkretisere de udfordringer, vi stadigvæk ser i relation til bebyggelsen, samt henstille til konkrete løsninger.  De primære udfordringer med bebyggelsen af FLSmidth-grunden er relateret til: A) De trafikale forhold for små og bløde trafikanter i Valby Have B) Etagebyggeri tæt på den nuværende bebyggelse – højde og altaner C) Manglen på grønne områder til leg og aktiviteter   A. Trafikale udfordringer: Nedenfor er for det første listet de udfordringer, vi ser som følge af et ønske om at placere en institution i Karre 6 med tilkørsel via Valby Have (Ib Schønbergs Allé) for forældre og gæster i bil, renovation, varelevering og anden færdsel.    Det er centralt for Valby Have, at trafikken ikke øges gennem beboelsesområdet. Dvs. det skal sikres, at trafikken ikke ledes gennem Buster Larsens Vej. Det anbefales derfor, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. I stedet kan dette vejstykkes benyttes af børn til leg, men bibeholdes som en brandvej i tilfælde af dette skulle være nødvendigt. Skolevejen for mange børn vil gå via stien mellem karre 5 og 6. Der henstillet til at trafikken fjernes fra dette område jf. ovenstående punkt A1, samt stien indeholder chikaner for cyklister således cykeltrafikken så vidt muligt holdes på cykelstien langs banen. Gang og cykelbroen over banen er et vigtigt element der skal hjælpe til en sikker skolevej. Broen mellem Grønttorvet og FLS er vigtig for sammenhængen i Valby og skolevejen – specielt med de nye skoledistrikter.   Andre relaterede trafikale konsekvenser: Der gøres opmærksom på til-/frakørsel fra parkeringskælder. Denne trafik sker via Poul Reichhardts Vej til og fra Ib Schønbergs Allé. Der gøres opmærksom på belægning på vejen foran parkeringshuset. Dette er i dag fliser, hvilket ikke forventes at kunne klare øget trafik. Derudover er dette en stillevej med legende børn. Vejen har heller ikke fortov på begge side og krydses af mange fodgængere på vej til og fra parkeringshusets forskellige indgange. Der gøres opmærksom på parkeringshusets til-/frakørsler (stuen, 1. og 2. etage). Der er i forvejen regelmæssigt problemer med ulovligt parkerede biler, der helt eller delvist blokerer for adgangen til parkeringshuset. I krydset mellem Lise Ringheims Vej og Ib Schønbergs Alle er der i dag dårligt udsyn samt højre vigepligt. Da denne højre vigepligt i dagligdagen ikke respekteres, er dette et kryds, hvor der ofte er lige ved at ske ulykker – og nogle gange sker ulykker (specielt mellem cyklister og bilister). Til- og frakørsel fra parkering på Ib Schønbergs Alle er allerede i dag risikabelt, da udsynet er begrænset (parkering på alleens nordside er vinkelret). For at øge trafiksikkerheden for særligt de bløde trafikanter bør det etableres mindst et yderligere vejbump på Ib Schønbergs Allé. Krydset mellem Gl. Køge Landevej, Carl Jacobsens Vej og Ib Schønbergs Allé er i dag belastet af kødannelse ved højre- og venstresving fra Gl. Køge Landevej. Dette forventes at blive forværret ved yderligere trafik til og fra Valby Have. Som konsekvens af den øgede belastning nævnt under punkt 7 vil nogle forældre vælge krydset ved Kirsten Walthers Vej og Gl. Køge Landevej, som nås via Clara Pontoppidans Vej. Som ved punkt 1 ønskes trafikken dog heller ikke ledt via Clara Pontoppidans Vej. Området er særligt udfordret af, at områdets legeplads er omgivet af vej på alle dens fire sider. De små trafikanter omkring legepladsen skal ikke udsættes for endnu flere farer. Det anbefales derfor at der etableres chikaner på Clara Pontoppidans Vej for at gøre gennemkørsel besværlig, således at trafikken ikke ledes denne vej. Generelt gælder, at højre vigepligt i området dagligt skaber uheldige situationer. Med øget trafik er der øget risiko for alvorlige uheld, særligt for de bløde trafikanter. Højre vigepligt bør fjernes fra hele området, og der bør etableres ubetinget vigepligt (hajtænder) i stedet.   B. Højde og altaner på etagebyggeri Beboerne ser etagebyggeriet som en væsentlig forringelse af områdets livskvalitet og deres ejendomsværdi, da mængden af sol reduceres drastisk for flere ejendomme. Flere boliger vil formodentligt ikke længere få direkte sollys i deres bolig. Dette skyldes både højden på bebyggelsen over for rækkehusene (Karre 5) samt højden på Karre 6. Den tilbagetrukne etage (halve etage) direkte foran rækkehusene bør fjernes. Vores primære fokus er, at beboerne i Valby Have bliver generet mindst muligt og her vægtes dagslys meget højt. Der er af bygherre ad flere omgang oplyst at bebyggelsen ikke vil blive højere end den eksisterende, men selv en ½ meter vil betyde meget og derfor vil vi gerne sikre byggeriet mod rækkehusene ikke overstiger det eksisterende inklusiv ventilation og andet på det fulde etageareal. Gene fra altaner lige over for Rækkehuse med indkig lige ind i rækkehuse og ned i haver.   C. Manglen på grønne områder til leg og aktivitet Der er ikke tænkt grønne områder ind til et aktivt byliv. Der mangler grønne områder til leg og aktivitet. Dette kan afhjælpes ved eksempelvis at boligerne i Karre 5 og 6 reduceres/fjernes. Sammen med institutionen i Karre 6 kunne der etableres et grønt område med boldbane i stedet for. Højden på Karre 5 og/eller 6 kan dermed reduceres og sikre mere lys til beboerne samt et grønt område for hele bydelen (som mangler, fordi der i forvejen er bygget meget tæt). Bevar træer på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have. For over 12 år siden har FLS på vejene af rækkehusene plantet træer der har vokset sig store og sunde. Disse træer bør bevares således 12 års vækst ikke går til spilde.     OPSUMMERING AF POTENTIELLE LØSNINGER I vores øjne er der fire mulige løsninger på de problemer og udfordringer, der er skitseret ovenfor: - Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. - Sikre højden på karre 5 over mod rækkehusene ikke bliver højere end det eksisterende. - Karre 5 fjernes til fordel for et grønt område med boldbane i sammenhæng med institutionen i Karre 6. Dermed sikres mere lys til beboerne samt et grønt område for hele bydelen (som mangler, fordi der i forvejen er bygget meget tæt). - Institutionen flyttes tættere på FLSmidths nye hovedbygning, og dermed fjernes trafikken fra Valby Haves område. - Træer på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have bør bevares/genplaceres.   Vi håber, dette giver indsigt i de udfordringer vi ser i Valby Haves i forhold til bebyggelse på FLSmidth grunden.
Læs høringssvar fra Mikael Bonde
Indsendt af:
Morten Pedersen
Dato: 6. september 2020
Svarnummer:
33
By:
Kbh
Postnr.:
2500
I forbindelse med det nye byggeri er det efter min mening vigtigt at tage hensyn til følgende: -Biltrafikken på vejene der afgrænser legepladsen Grønningen i Valby Have bør IKKE øges og bør i stedet reduceres ifht. nuværende niveau. -Der bør etableres en gang- og cykelbro over jernbanen til at forbinde FLS-grunden med Grønttorvet. -Der bør anlægges et grønt, rekreativt område i nærområdet hvor større børn kan udfolde sig på en boldbane. -Træer på byggegrunden ældre end 10 år bør så vidt muligt bevares eller genplaceres.
Læs høringssvar fra Morten Pedersen
Indsendt af:
Mette Ørskov
Dato: 4. september 2020
Svarnummer:
32
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer på Vigerselv Allé 92 og bestyrelsesmedlem i A/B Henrikshøj er jeg meget bekymret over de nye planer om byggehøjden på den nye bebyggelse. Jeg ser at skyggetegninger viser, at der ikke skulle være problemer. MEN, det giver beboerne, herunder undertegnede, en ny udsigt. Idag er der er langt kig, som de seneste år er blevet begrænset mere og mere med udbygningen af bl.a. Valby Maskinfabik/Valby Have og Grønttovet. Jeg er glad for byens udvikling og særligt muligheden for at ibrugtage grønne arealer, men man skal indtænke nybyggeri i den eksiterende boligmasse.  Den høje bygning i ca 39 meter er skæmmende. Ikke blot for det eksisterende fredede byggeri, som nu ikke kommer til at stå som noget særligt for sin tid. Da den nye bygning vil "overtage" som dominant. Det er under al kritik. Der bør tages hensyn til det eksiterende byggeri og lade den nuværende fredede høje bygning stå, som et monoment for sin tid. Og ikke lade den drukne i nybyggeri. Man bør vise samme hensyn som med kirker. Byggeriet bør i højere grad falde ind med de eksiterende røde karre-bebyggelser i 5 etager (inkl. høj stue/kælder). Der skal dog lyde stor ros til forslaget for at indtænke de røde farver, så en grå kolos ikke vil skæmme yderligere. Derudover vil bygningen fuldstændigt ødelægge beboernes udsigt. Det lange kig er særligt sundhedsfremmende i en by, hvor vi rykker tættere og tættere sammen. Og hvor lys og luft dermed påvirkes i højere og højere grad. Det nye "tårn" vil være alt for dominant. Særligt i vinterhalvåret, hvor der ikke er blade på træerne. Derudover skal der i højere grad indtænkes de trafikale problematikker. I forvejen ligger A/B Henrikshøjs andele mod Vigerslev Allé i et "rødt" område rent lydmæssigt. Og dermed i et område hvor det er sundhedsskadeligt jf. kommunens egne optegnelser. Hvordan kan det sikres at lyden begrænses (særligt asfalt/beplantning mv.)? Hvordan kan det sikres at forurening begrænses (biler der holder i tomgang ifm. kø)? Og hvordan kan den trafikale sikkerhed sikres? Slutteligt vil jeg kritisere at I endnu engang vil lade træer i alleen slagte for udbygninger. Der bør sættes et beløb af for at sikre alleen i dette projekt.  Mette Ørskov Valby.
Læs høringssvar fra Mette Ørskov
Indsendt af:
Anders Bo Jensen
Dato: 3. september 2020
Svarnummer:
31
By:
Valby
Postnr.:
2500
Den nye, høje kontorfløj mod Vigerslev Allé vil fundamentalt ændre på udsigten blandt lejlighederne på den modsatte side af Vigerslev Alle. I Vinterhalvåret vil mange ejendomme/lejligheder henligge i mørke og ikke længere have sollys pga. den høje bygning foran. Det må også formodes at vindforholdene omkring den store klods vil påvirke omgivelserne betydeligt samt beboerne omkring den høje bygning vil blive påvirket af lyset fra kontorerne, som jo kommer tættere på, som allerede fra det gamle gule højhus lyser op og kan ses langt væk i aften- og nattetimerne.  Jeg vil derfor ønske at man begrænser højden på dette byggeri, for at begrænse generne på det omkringliggende eksisterende boligbyggeri.
Læs høringssvar fra Anders Bo Jensen
Indsendt af:
Lise Bülow
Dato: 2. september 2020
Svarnummer:
30
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg har følgende bekymringer omkring de nye planer for FLSmidth byggeriet. Især øget trafik i området hvor VIRKELIG mange børn løber rundt, samt sikring af bro over til Grøntorvet, da nuværende veje ved Gl. Køgelandevej ikke er optimalt for små børn, og absolut ikke tryghedsskabende ift. Kirsebærskolen.   1. Det er centralt for Valby Have, at trafikken ikke øges gennem beboelsesområdet. Dvs. det skal sikres, at trafikken ikke ledes gennem Buster Larsens Vej. Det anbefales derfor, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. I stedet kan dette vejstykkes benyttes af børn til leg, men bibeholdes som en brandvej i tilfælde af dette skulle være nødvendigt. 2. Skolevejen for mange børn vil gå via stien mellem karre 5 og 6. Der henstillet til at trafikken fjernes fra dette område jf. ovenstående punkt A1, samt stien indeholder chikaner for cyklister således cykeltrafikken så vidt muligt holdes på cykelstien langs banen. 3. Gang og cykelbroen over banen er et vigtigt element der skal hjælpe til en sikker skolevej. Broen mellem Grønttorvet og FLS er vigtig for sammenhængen i Valby og skolevejen – specielt med de nye skoledistrikter.
Læs høringssvar fra Lise Bülow
Indsendt af:
Lasse G. Eriksen
Dato: 1. september 2020
Svarnummer:
29
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedrørende høringssvar i relation til bebyggelsen af FLSmidth grunden. Som beboer med direkte udsyn til bebyggelsen på den sydlige del af grunden (karre 5 og 6), så ser jeg en del udfordringer i relation til bebyggelsen.   Mine bekymringer kan især henledes til: • Højden af beboelsesbyggeriet på den sydlige del af byggegrunden, herunder det nye byggeri på p-pladsen, som ligger op ad togbanen. Dette byggeri vil tage den smule sol, som vi har på vores terrasser og forringe værdien af vores boliger betydeligt m. Vi har købt et hus med mulighed for flere timers eftermiddagssol, som vil forsvinde med højden på det nye byggeri i karre 5 samt 6. Man bør vise hensyn, og bygge lavere i disse karreer. Muligheden bør være der for at bygge højere i andre karreer, hvor man ikke generer andre og dermed opnå samme antal boliger.   • De trafikale forhold vil blive betydeligt dårligere for os som beboere i Valby Have. Jeg ser det som et stort problem, at der lægges op til, at trafikken til den nye institution skal ledes via vejene i Valby Have. Vi har over tid fået begrænset trafikken på vejene omkring vores boliger, til glæde for alle beboere. Øget trafik vil især gå ud over vores børn, som løber og leger på de stille veje vi har i dag, men også for os voksne, som roligt kan færdes i området. Sikkerheden for især de yngre trafikanter vil med planerne bliver betydeligt forringet. Man bør lukke for gennemkørsel på det stykke vej på Buster Larsens Vej, som ligger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. Dette stykke vej bliver i dag flittigt brugt af små og store børn til leg, men vil med planerne ikke kunne benyttes til dette længere. Institutionen bør flyttes tættere på FLSmidths nye hovedbygning, og dermed fjerne trafikken fra Valby Haves område.   Jeg ser det i øvrigt som et stort problem, at biltrafikken øges i krydset mellem Gl. Køge Landevej, Carl Jacobsens Vej og Ib Schønbergs Allé. Dette kryds er i dag belastet af stor kødannelse ved højre- og venstresving fra Gl. Køge Landevej. Med planerne vil dette blive forværret betydeligt.   Vi skal samtidig passe på de børn, der leger på legepladsen Grønningen. Der skal være plads til børn i alle aldre. Øget trafik omkring legepladsen, vil gøre legepladsen farlig at færdes på for de mindste.   Sammenlagt vil den øgede trafik i vores område, gøre det mere usikkert at færdes, hvilket primært går ud over vores børn. Området er netop kendt, som et sted, hvor det er sikkert at færdes, og hvor vores børn kan lege i trygge rammer.   • Der er tænkt grønne områder ind i byggeplanerne, men slet ikke nok. Derudover håber vi på at træerne på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have bliver bevaret.   Jeg håber, at dette giver en idé om de udfordringer jeg ser hos os i Valby Have og i forhold til bebyggelsen på FLSmidth grunden.   Med venlig hilsen En bekymret boligejer Lasse G. Eriksen
Læs høringssvar fra Lasse G. Eriksen
Indsendt af:
Jesper Petersen
Dato: 1. september 2020
Svarnummer:
28
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg vil gerne tilslutte mig kommentarerne om den trafikale situation og presset på naboområdet Valby Have. Der er i dag allerede nærmest trafikalt kaos i området, når børn og forældre skal til og fra områdets institutioner og skoler. Det pres vil blive væsentligt forøget, hvis boligmassen udvides så markant, som der lægges op til i lokalplansforslaget. Derudover vil der i byggeperioden med meget tung trafik kunne opstå mange farlige situationer, når børn og deres forældre skal til/fra skoler og institutioner. Jeg bor selv i naboområdet, Valby Have, som oprindeligt var fint proportioneret ift. grønne arealer. Over årene er presset på arealerne dog taget markant til, da andre naboområder har fået lov til at udvide bebyggelsesprocenterne. Det medfører mere støj og større vedligeholdelsesudgifter for os, så det er vigtigt, at en ny bebyggelse får tilstrækkeligt med grønne arealer. Her synes jeg også det er vigtigt, at gamle flotte træer bevares i videst muligt omfang.
Læs høringssvar fra Jesper Petersen
Indsendt af:
Dorota Beres
Dato: 1. september 2020
Svarnummer:
27
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedr. høring om bebyggelse af FL Smidth-grunden   Efter gennemlæsning af forslaget til bebyggelse af FL Smidt-grunden, skriver jeg som bekymret beboer i Valby Have. Jeg ser mange udfordringer i forslaget, som bør gennemgås igen i et nyt forslag inden det godkendes.   Valby Have er en eftertragtet prototype Valby Have er en prototype på et boligområde, som længe har været eftertragtet i Københavns Kommune. Her er grønne områder, lavt byggeri med kig til himmelen og store boliger, der tiltrækker børnefamilier med høj indkomst, plads til blandende boligforhold med ejere og lejere og plads til ungdomsboliger.   Valby Have – åbent for alle, driftet af beboerne selv Området har i årenes løb stået imod at blive bygget tættere og tættere med tiltagende trafik og tiltagende pres på friarealer. Pt. er Valby Have løbet tør for friareal – og her er endda talt tagterrasser på de nyere bygninger med. Arealer, som reelt ikke er offentligt tilgængelige!   Områdets skoler og institutioner lægger pres på de tilgængelige friarealer, og områdets ejerforeninger kæmper dagligt med den tiltagende vedligehold og trafiksikring for at tilgodese både beboere og besøgende.   Besøgende har vi rigtig mange af. Folk nyder at gå, cykle og køre gennem området på de små veje. Nærliggende offentlige institutioner gør brug af vores legepladser, skraldespande, cykelstativer og p-pladser. Især den kørende trafik er en belastning, og er ved at nå et punkt, hvor det ikke længere er trygt at børnene leger eller færdes på udearealerne.   Kvaliteten udvandes på bekostning af nabobyggerier Valby Have er alle steder ved at nå en belastning, som ejerforeningernes drift ikke kan følge med i længere. Og kan vi ikke følge med, kommer områdets karakter til at ændre sig og blive mindre attraktivt. og blive en mindre attraktiv nabo. Sådan noget smitter.   Med bebyggelsen af FL Smidt-grunden, udfordres Valby Have yderligere. Noget, der kunne løses bedre med forslaget til bebyggelsen af FL Smidt uden at ødelægge Valby Have på et nybyggeris bekostning. Udfordringer handler primært om de trafikale forhold i Valby Have og manglen på friareal og grønne områder, som bebyggelsen af FL Smidt kun forværrer.   Trafikal ro og sikkerhed, samt tilstrækkelige grønne områder er højt skattede elementer, som i byudviklingsøjemed er dem, der får et område til at lykkes.   Problematikker og løsninger Derfor vil jeg opliste problematikker og foreslå løsninger til de væsentligste udfordringer jeg ser i forslaget til bebyggelse af FL Smidt:   1. Trafikalt 1a. Trafikken i Valby Have Det er essentielt for Valby Have, at trafikken ikke øges yderligere gennem området! Dette gælder alle veje i Valby have, som er smalle, har adskillige stikveje og er udfordret af parkerede biler, som bakker ud på vejene. Vi er hårdt presset, og der er dagligt uhensigtsmæssige og farlige situationer og ofte ulykker for især vores skolebørn, som skal langt til distriktskolen.   1b. Cykeltrafik Cykeltrafikken fra Ny Ellebjerg Station er i dag placeret langs banen og giver plads til meget høj fart. Denne trafik bør bibeholdes i områdets yderkant, men bløde trafikanter bør sikres på stien fra Valby Have til Ramsingsvej, hvor mange færdes til og fra skolerne på Høffdingsvej.   1c. Tilkørsel til Karré 6 Tilkørsel for forældre, medarbejdere, drift- og varebiler til daginstitutionen i Karré 6 via Valby Haves Ib Schønbergs Allé er ekstremt uhensigtsmæssig. Denne omdirigering af trafikken vil skabe kaos i området på en sidevej til Gl. Køge Landevej, der i forvejen er udfordret af parkerede biler, begrænset udsyn for alle typer trafikanter, højre vigepligt og utallige stikveje. Adgangen til Karré 6 bør foregå via Ramsingsvej, som trafikalt kan rumme den større mængde besøgende, har erhverv langs begge sider af vejen, og ikke får nær samme mængde blød trafik, som Valby Have.   Desuden ses at der i forslaget ikke er taget højde for det meget farlige og trafikerede kryds Ib Schønbergs Allé, Lise Ringheims Vej og Lily Brobergs Vej, som ikke tåler yderligere trafikal belastning hverken i forhold til personsikkerhed, men ej heller ift. drift med beskadigede træer, ødelagte kantsten og belægninger, samt store støjgener for de mennesker, som bor ud til.   Yderligere ses det ikke at der i forslaget er taget hensyn til de mange mennesker, der bevæger sig ind og ud af parkeringshuset og krydser Poul Reichards Vej, som er etableret uden fortov eller cykelsti.   1d. Løsningsmuligheder for trafik Alt i alt løser forslaget til bebyggelse af FL Smidt ikke de trafikale forhold i og omkring området. Dette bør gentænkes og præsenteres igen med fokus på trafikbetjening af FL Smidt bebyggelsen fra nærliggende større færdselsårer. Som alternativ bør også placeringen af daginstitutionen gentænkes til en beliggenhed længere oppe af Ramsingsvej, i nærhed af FL Smidts blivende bygninger, hvor trafikken kan ledes udenom Valby Have.     2.  Det hårdt pressede friareal Forslaget til bebyggelse af FL Smidt har ikke indtænkt grønne områder ind til et aktivt byliv, som kommuneplanen foreskriver. Der er meget stor tæthed, ulig kommunens ønsker for den ydre del af kommunen, og der mangler grønne områder til leg og aktivitet.   Forslagets mangler vil lægge et stort pres på Valby Haves grønne områder, som i forvejen bruges flittigt af rigtig mange udefrakommende, men driftes af Valby Have selv. Dette er helt uacceptabelt og der er et stort ønske fra Valby Have for at netop det grønne tilgodeses og udvides.   Forslaget til bebyggelse af FL Smidt fjerner desuden velvoksne og sunde træer på grønt areal til fordel for nyt tæt karrébyggeri. Dette er også uacceptabelt og bør genovervejes. For eksempel kan boligerne i Karré 5 og 5 fjernes og der kan etableres et eget grønt område til FL Smidt -bebyggelsen.   Beboernes ønske Jeg håber at ovenstående skaber klarhed over forholdene i Valby Have og hvordan en fremtidig nabobebyggelse på FL Smidt-grunden negativt kan påvirke området, hvis ikke forslaget er gennemarbejdet.   Jeg vil på det kraftigste opfordre til at forslaget til bebyggelse af FL Smidt tages op til revision med ovenstående in mente, og at vores embedsmænd og politikere husker at se på det store billede, der er vedtaget for udbygningen af København, fremfor at se en lille profit i forbindelse med at byens erhvervsdrivende kan sælge deres arealer fra til højest bydende – men uden tanke for den massive påvirkning der har på bydelens ellers positive udvikling.
Læs høringssvar fra Dorota Beres
Indsendt af:
Jesper Stig Andersen
Dato: 30. august 2020
Svarnummer:
26
By:
Valby
Postnr.:
2500
Ganske bekymret over forslaget. Som en grøn kommune med et socialt ansvar og politiske mål om familier og børneliv i byen er følgende punkter afgørende, og et evt projekt skal i videst muligt omfang tage hensyn hertil: - minimere risikoen for øget trafik i et område med legende børn, skoler og institutioner. Nyt byggeri bør lede til mindre trafik - ikke mere - Der bør tages hensyn til naboerne og ikke bygges højere end fx Valby Have. Højt byggeri skaber lange skygger på vores breddegrader og skaber uskønt bymiljø - Nyt byggeri bør lede til væsentlig flere grønne og rekreative områder - også til gavn for naboer.
Læs høringssvar fra Jesper Stig Andersen
Indsendt af:
Malika Pedersen
Dato: 28. august 2020
Svarnummer:
25
By:
Valby
Postnr.:
2500
Tak for muligheden for at afgive hørringsvar. Som beboer i Valby Haves grundejerforening K1 ønsker jeg at gøre opmærksom på et par bekymringspunkter i oplægget til lokalplanen. Der er rigtig mange børn, som anvender stien mellem Valby have og hjørnet mellem Ramsingsvej og Høffdingsvej, som skolevej. Med udsigten til byggeri i flere år, er det meget vigtigt, at denne adgang sikres under hele byggeriet. Stien skal sikres som en sikker skolevej. Meget gerne ved at etablere en fodgængerovergang, samt ved at undgå at tung trafik til byggeriet kan bruge Høffdingsvej som indkørsel. Ved at etablere en daginstitution i byggefeltet tættest på banen risikeres der endnu mere trafikalt kaos på hjørnet mellem Ramsingsvej og Høffdingsvej. Der mangler parkeringsmuligheder ved institutionen og adgangsforhold til denne. Dette bør tilføjes planen. Der mangler generelt grønne områder og legeområder I flere af byggefelterne. Der er allerede et stort pres på legepladsen i Valby Have, og det er vigtigt, at denne aflastes af tilsvarende legepladser i nye byggerier. Det er bekymrende, at træer, som kategoriers som bevaringsværdige samtidig kan gives tilladelse til at fældes. Der er stor mangel på store træer i området efter byggeri i mange år. Det vil være et kæmpe plus for området at bevare de mange flotte træer, der allerede er på grunden og afvise at give tilladelse til at fælde trærerne. Ligeledes er det vigtigt, at de træer der etableres på grunden, skal være egnede til at være i tæt byggeri og modstandsdygtige overfor leg og børn og ikke påvirke kloaker og belægning. Dette har desværre ikke været tilfældet i Valby Have, hvor man har været nødt til at fælde alle de 12 år gamle Poppeltræer, som har ødelagt kloaker og belægning.
Læs høringssvar fra Malika Pedersen
Indsendt af:
Louise Blicher Sørensen
Dato: 13. august 2020
Svarnummer:
24
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer i andelsforeningen Henrikshøj med udsigt fra min terrasse over mod den nye bebyggelse betragter jeg en udvidelse fra 3 til 8 etager som meget omfattende og ikke i overensstemmelse med de omliggende byggerier. Bebyggelsen på Valby Maskinfabriksvej og Tove Maas vej er på fire etager, og for at sikre en glidende overgang til den nye bygninger med Fl. Smidt A/S nye hovedindgang ser jeg en etagehøjde på max 6 etager som passende ind i omgivelserne, der også omfatter Henrikshøj bygge højde på 4,5-5 etager. 
Læs høringssvar fra Louise Blicher Sørensen
Indsendt af:
Maria Hjarner Baranski
Dato: 12. august 2020
Svarnummer:
23
By:
Valby
Postnr.:
2500
Poul Reichhardts Vej, Ballinghus. Beboer bemærkning til forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 391 ”F.L. Smidth II”. 1) Til lokalplantillægget ønskes der indarbejdet mulighed for etablering af integreret daginstitution, da Valby er et populært område for familier med små børn. 2) Der bør opsættes støjværn således, at støjværnet beskytter hele Valby Have mod S-togs støjen, da nuværende støjniveau umuligt kan leve op til miljøstyrelsens grænseværdier. Støjværnet foreslås opsat fra under broen (Gammel Køge Landevej) og hele vejen hen forbi F.L. Smidths matrikel, så støj ikke kan forplante sig langs bygningerne. 3) Opbakning til ønsket om gangbro og dermed en forbindelse mellem Valby have/F.L. Smidth og grønttorvet, men her bør støjværn dog også tages med i overvejelserne, da der bor bebeore rigtig tæt på jernbanen.
Læs høringssvar fra Maria Hjarner Baranski
Indsendt af:
Daniel
Dato: 5. august 2020
Svarnummer:
22
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg kan kun til fulde tilslutte mig koret af personer som brændende ønsker sig en cykelforbindelse mellem Grønttorvet til Ramsingsvej. Jeg cykler dagligt med mine to drenge på hhv. 5 og 7 år. For nuværende er det kun muligt ved enten at krydse Gl. Køge Landevej eller ved at køre ud på Retortvej. Begge veje er stærkt trafikeret, der bliver kørt meget stærkt og store dele af Retortvej er uden separat cykelsti. Særligt i myldretiden har jeg, alene inden for de sidste tre måneder, oplevet flere særdeles farlige episoder hvor jeg og/eller mine børn er blevet overset af bilister. Efter min oplevelse vil en fast cykel- og gangforbindelse over jernbanen øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter betragteligt. Jeg er ikke klar over hvor mange børnefamilier der bor på Grønttorvet, men det er min klare oplevelse at det er en meget stor andel. Grønttorvet rummer pt. én daginstitution, yderligere én er under opførsel og fra 2026 åbner der også en ny skole på Grønttorvet. Jeg opfatter der som decideret uansvarligt hvis ikke, at man tilsikrer at der etableres en ny og mere sikker cykel- og gangforbindelse. Foruden det rent trafiksikkerhedsmæssige aspekt så vil en ny forbindelse ligeledes øge tilgængeligheden til Grønttorvet og den nye Grønttorvspark samt Caféliv betragteligt.
Læs høringssvar fra Daniel
Indsendt af:
Jacob Krogh Keldsen
Dato: 4. august 2020
Svarnummer:
21
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
København S
Postnr.:
2450
Banedanmark har ingen bemærkninger til den tilsendte plan på nuværende tidspunkt. Vi vil dog gøre opmærksom på at ved byggeri nær banen skal Banedanmark høres jvf. Jernbanelovens §24. Det i lokalplanforslaget foreslåede byggeri ligger i en nærhed til banen der gør at det anbefales at tage kontakt til Banedanmark tidligt i planlægningsfasen når der foreligger målfaste tegninger. Med venlig hilsen   Jacob Krogh Keldsen Arealgeograf Cand. Scient Naturforvaltning M: +45 23812809   Banedanmark Infrastruktur, Arealforvaltning Vasbygade 10 2450 København S banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Jacob Krogh Keldsen
Indsendt af:
Julie Walbech
Dato: 29. juli 2020
Svarnummer:
20
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det vil være en oplagt mulighed at binde grøntorvet sammen med "Gammel Valby", I skabelsen af "Ny Valby". Således Grøntorvet vil blive bundet sammen med den resterende del af Valby, og ikke lige isoleret bag togbanen. Dette vil kunne fremme bylivet på begge sider af togbanen. Samt gøre forbindelse til Valby station meget mere tilgængelig.
Læs høringssvar fra Julie Walbech
Indsendt af:
Karen M Olsen
Dato: 23. juli 2020
Svarnummer:
19
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg er beboer på Grønttorvet. Jeg synes, byudviklingen i området er startet godt. Det er dog væsentligt for en fortsat positiv udvikling, at der afsættes midler til etablering af en gang- og cykelsti over eller under banen, så Grønttorvsområdet forbindes til den gamle etablerede del af Valby. Jeg mener også det er vigtigt at en sådan forbindelse bliver etableret inden for det næste år eller to, for at sikre en god udvikling af erhverslivet på begge sider af banen.
Læs høringssvar fra Karen M Olsen
Indsendt af:
Stella
Dato: 23. juli 2020
Svarnummer:
18
By:
Valby
Postnr.:
2500
Helt klart skal der være gangbro fra grønttorvet over banen, så valby bliver mere en cykelby.
Læs høringssvar fra Stella
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 23. juli 2020
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Alexander Malykke
Dato: 23. juli 2020
Svarnummer:
16
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hvis ikke der fra politisk side tages beslutning om at etablere en bro/stiforbindelse til gående og cyklende over banen har man de facto valgt at isolere Grønttorvet fra resten af Valby. 
Læs høringssvar fra Alexander Malykke
Indsendt af:
Natascha Wass
Dato: 23. juli 2020
Svarnummer:
15
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ser det som yderst vigtigt at de forskellige lokalområder i Valby bliver forbundet, så vi alle får glæde og gavn af hinanden og områdets ressourcer istedet for at blive små indviduelle indesluttede samfund. Ydermere er det væsentligt at det er muligt at kunne cykle og gå rundt i en cykelby som København.
Læs høringssvar fra Natascha Wass
Indsendt af:
Emma Johanne
Dato: 23. juli 2020
Svarnummer:
14
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg synes at det er en rigtig god ide, at få forbundet det nye og det gamle Valby sammen med en cykelbro.  Det vil gøre cykelturene meget nemmere, når man skal til Valby st., spinderiet og de hyggelige gader. 
Læs høringssvar fra Emma Johanne

Sider