Oprettet: 1. september 2020
Svarnummer:
27

Indsendt af

Dorota Beres

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar vedr. høring om bebyggelse af FL Smidth-grunden

 

Efter gennemlæsning af forslaget til bebyggelse af FL Smidt-grunden, skriver jeg som bekymret beboer i Valby Have. Jeg ser mange udfordringer i forslaget, som bør gennemgås igen i et nyt forslag inden det godkendes.

 

Valby Have er en eftertragtet prototype

Valby Have er en prototype på et boligområde, som længe har været eftertragtet i Københavns Kommune. Her er grønne områder, lavt byggeri med kig til himmelen og store boliger, der tiltrækker børnefamilier med høj indkomst, plads til blandende boligforhold med ejere og lejere og plads til ungdomsboliger.

 

Valby Have – åbent for alle, driftet af beboerne selv

Området har i årenes løb stået imod at blive bygget tættere og tættere med tiltagende trafik og tiltagende pres på friarealer. Pt. er Valby Have løbet tør for friareal – og her er endda talt tagterrasser på de nyere bygninger med. Arealer, som reelt ikke er offentligt tilgængelige!

 

Områdets skoler og institutioner lægger pres på de tilgængelige friarealer, og områdets ejerforeninger kæmper dagligt med den tiltagende vedligehold og trafiksikring for at tilgodese både beboere og besøgende.

 

Besøgende har vi rigtig mange af. Folk nyder at gå, cykle og køre gennem området på de små veje. Nærliggende offentlige institutioner gør brug af vores legepladser, skraldespande, cykelstativer og p-pladser. Især den kørende trafik er en belastning, og er ved at nå et punkt, hvor det ikke længere er trygt at børnene leger eller færdes på udearealerne.

 

Kvaliteten udvandes på bekostning af nabobyggerier

Valby Have er alle steder ved at nå en belastning, som ejerforeningernes drift ikke kan følge med i længere. Og kan vi ikke følge med, kommer områdets karakter til at ændre sig og blive mindre attraktivt. og blive en mindre attraktiv nabo. Sådan noget smitter.

 

Med bebyggelsen af FL Smidt-grunden, udfordres Valby Have yderligere. Noget, der kunne løses bedre med forslaget til bebyggelsen af FL Smidt uden at ødelægge Valby Have på et nybyggeris bekostning. Udfordringer handler primært om de trafikale forhold i Valby Have og manglen på friareal og grønne områder, som bebyggelsen af FL Smidt kun forværrer.

 

Trafikal ro og sikkerhed, samt tilstrækkelige grønne områder er højt skattede elementer, som i byudviklingsøjemed er dem, der får et område til at lykkes.

 

Problematikker og løsninger

Derfor vil jeg opliste problematikker og foreslå løsninger til de væsentligste udfordringer jeg ser i forslaget til bebyggelse af FL Smidt:

 

1. Trafikalt

1a. Trafikken i Valby Have

Det er essentielt for Valby Have, at trafikken ikke øges yderligere gennem området! Dette gælder alle veje i Valby have, som er smalle, har adskillige stikveje og er udfordret af parkerede biler, som bakker ud på vejene. Vi er hårdt presset, og der er dagligt uhensigtsmæssige og farlige situationer og ofte ulykker for især vores skolebørn, som skal langt til distriktskolen.

 

1b. Cykeltrafik

Cykeltrafikken fra Ny Ellebjerg Station er i dag placeret langs banen og giver plads til meget høj fart. Denne trafik bør bibeholdes i områdets yderkant, men bløde trafikanter bør sikres på stien fra Valby Have til Ramsingsvej, hvor mange færdes til og fra skolerne på Høffdingsvej.

 

1c. Tilkørsel til Karré 6

Tilkørsel for forældre, medarbejdere, drift- og varebiler til daginstitutionen i Karré 6 via Valby Haves Ib Schønbergs Allé er ekstremt uhensigtsmæssig. Denne omdirigering af trafikken vil skabe kaos i området på en sidevej til Gl. Køge Landevej, der i forvejen er udfordret af parkerede biler, begrænset udsyn for alle typer trafikanter, højre vigepligt og utallige stikveje. Adgangen til Karré 6 bør foregå via Ramsingsvej, som trafikalt kan rumme den større mængde besøgende, har erhverv langs begge sider af vejen, og ikke får nær samme mængde blød trafik, som Valby Have.

 

Desuden ses at der i forslaget ikke er taget højde for det meget farlige og trafikerede kryds Ib Schønbergs Allé, Lise Ringheims Vej og Lily Brobergs Vej, som ikke tåler yderligere trafikal belastning hverken i forhold til personsikkerhed, men ej heller ift. drift med beskadigede træer, ødelagte kantsten og belægninger, samt store støjgener for de mennesker, som bor ud til.

 

Yderligere ses det ikke at der i forslaget er taget hensyn til de mange mennesker, der bevæger sig ind og ud af parkeringshuset og krydser Poul Reichards Vej, som er etableret uden fortov eller cykelsti.

 

1d. Løsningsmuligheder for trafik

Alt i alt løser forslaget til bebyggelse af FL Smidt ikke de trafikale forhold i og omkring området. Dette bør gentænkes og præsenteres igen med fokus på trafikbetjening af FL Smidt bebyggelsen fra nærliggende større færdselsårer. Som alternativ bør også placeringen af daginstitutionen gentænkes til en beliggenhed længere oppe af Ramsingsvej, i nærhed af FL Smidts blivende bygninger, hvor trafikken kan ledes udenom Valby Have.  

 

2.  Det hårdt pressede friareal

Forslaget til bebyggelse af FL Smidt har ikke indtænkt grønne områder ind til et aktivt byliv, som kommuneplanen foreskriver. Der er meget stor tæthed, ulig kommunens ønsker for den ydre del af kommunen, og der mangler grønne områder til leg og aktivitet.

 

Forslagets mangler vil lægge et stort pres på Valby Haves grønne områder, som i forvejen bruges flittigt af rigtig mange udefrakommende, men driftes af Valby Have selv. Dette er helt uacceptabelt og der er et stort ønske fra Valby Have for at netop det grønne tilgodeses og udvides.

 

Forslaget til bebyggelse af FL Smidt fjerner desuden velvoksne og sunde træer på grønt areal til fordel for nyt tæt karrébyggeri. Dette er også uacceptabelt og bør genovervejes. For eksempel kan boligerne i Karré 5 og 5 fjernes og der kan etableres et eget grønt område til FL Smidt -bebyggelsen.

 

Beboernes ønske

Jeg håber at ovenstående skaber klarhed over forholdene i Valby Have og hvordan en fremtidig nabobebyggelse på FL Smidt-grunden negativt kan påvirke området, hvis ikke forslaget er gennemarbejdet.

 

Jeg vil på det kraftigste opfordre til at forslaget til bebyggelse af FL Smidt tages op til revision med ovenstående in mente, og at vores embedsmænd og politikere husker at se på det store billede, der er vedtaget for udbygningen af København, fremfor at se en lille profit i forbindelse med at byens erhvervsdrivende kan sælge deres arealer fra til højest bydende – men uden tanke for den massive påvirkning der har på bydelens ellers positive udvikling.

Få nyt om høringer

Abonnér