Oprettet: 7. september 2020
Svarnummer:
34

Indsendt af

Mikael Bonde

Virksomhed / organisation

Grundejerforeningen Valby Have

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

I relation til bebyggelsen af FLSmidth-grunden er vi en gruppe beboere i Valby Have der i dette skriv ønsker vi at konkretisere de udfordringer, vi stadigvæk ser i relation til bebyggelsen, samt henstille til konkrete løsninger. 

De primære udfordringer med bebyggelsen af FLSmidth-grunden er relateret til:

A) De trafikale forhold for små og bløde trafikanter i Valby Have

B) Etagebyggeri tæt på den nuværende bebyggelse – højde og altaner

C) Manglen på grønne områder til leg og aktiviteter

 

A. Trafikale udfordringer:

Nedenfor er for det første listet de udfordringer, vi ser som følge af et ønske om at placere en institution i Karre 6 med tilkørsel via Valby Have (Ib Schønbergs Allé) for forældre og gæster i bil, renovation, varelevering og anden færdsel. 

 

Det er centralt for Valby Have, at trafikken ikke øges gennem beboelsesområdet. Dvs. det skal sikres, at trafikken ikke ledes gennem Buster Larsens Vej. Det anbefales derfor, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. I stedet kan dette vejstykkes benyttes af børn til leg, men bibeholdes som en brandvej i tilfælde af dette skulle være nødvendigt.

Skolevejen for mange børn vil gå via stien mellem karre 5 og 6. Der henstillet til at trafikken fjernes fra dette område jf. ovenstående punkt A1, samt stien indeholder chikaner for cyklister således cykeltrafikken så vidt muligt holdes på cykelstien langs banen.

Gang og cykelbroen over banen er et vigtigt element der skal hjælpe til en sikker skolevej. Broen mellem Grønttorvet og FLS er vigtig for sammenhængen i Valby og skolevejen – specielt med de nye skoledistrikter.

 

Andre relaterede trafikale konsekvenser:

Der gøres opmærksom på til-/frakørsel fra parkeringskælder. Denne trafik sker via Poul Reichhardts Vej til og fra Ib Schønbergs Allé.

Der gøres opmærksom på belægning på vejen foran parkeringshuset. Dette er i dag fliser, hvilket ikke forventes at kunne klare øget trafik. Derudover er dette en stillevej med legende børn. Vejen har heller ikke fortov på begge side og krydses af mange fodgængere på vej til og fra parkeringshusets forskellige indgange.

Der gøres opmærksom på parkeringshusets til-/frakørsler (stuen, 1. og 2. etage). Der er i forvejen regelmæssigt problemer med ulovligt parkerede

biler, der helt eller delvist blokerer for adgangen til parkeringshuset.

I krydset mellem Lise Ringheims Vej og Ib Schønbergs Alle er der i dag dårligt udsyn samt højre vigepligt. Da denne højre vigepligt i dagligdagen ikke respekteres, er dette et kryds, hvor der ofte er lige ved at ske ulykker – og nogle gange sker ulykker (specielt mellem cyklister og bilister).

Til- og frakørsel fra parkering på Ib Schønbergs Alle er allerede i dag risikabelt, da udsynet er begrænset (parkering på alleens nordside er vinkelret). For at øge trafiksikkerheden for særligt de bløde trafikanter bør det etableres mindst et yderligere vejbump på Ib Schønbergs Allé.

Krydset mellem Gl. Køge Landevej, Carl Jacobsens Vej og Ib Schønbergs Allé er i dag belastet af kødannelse ved højre- og venstresving fra Gl. Køge Landevej. Dette forventes at blive forværret ved yderligere trafik til og fra Valby Have.

Som konsekvens af den øgede belastning nævnt under punkt 7 vil nogle forældre vælge krydset ved Kirsten Walthers Vej og Gl. Køge Landevej, som nås via Clara Pontoppidans Vej. Som ved punkt 1 ønskes trafikken dog heller ikke ledt via Clara Pontoppidans Vej. Området er særligt udfordret af, at områdets legeplads er omgivet af vej på alle dens fire sider. De små trafikanter omkring legepladsen skal ikke udsættes for endnu flere farer. Det anbefales derfor at der etableres chikaner på Clara Pontoppidans Vej for at gøre gennemkørsel besværlig, således at trafikken ikke ledes denne vej.

Generelt gælder, at højre vigepligt i området dagligt skaber uheldige situationer. Med øget trafik er der øget risiko for alvorlige uheld, særligt for de bløde trafikanter. Højre vigepligt bør fjernes fra hele området, og der bør etableres ubetinget vigepligt (hajtænder) i stedet.

 

B. Højde og altaner på etagebyggeri

Beboerne ser etagebyggeriet som en væsentlig forringelse af områdets livskvalitet og deres ejendomsværdi, da mængden af sol reduceres drastisk for flere ejendomme. Flere boliger vil formodentligt ikke længere få direkte sollys i deres bolig. Dette skyldes både højden på bebyggelsen over for rækkehusene (Karre 5) samt højden på Karre 6. Den tilbagetrukne etage (halve etage) direkte foran rækkehusene bør fjernes. Vores primære fokus er, at beboerne i Valby Have bliver generet mindst muligt og her vægtes dagslys meget højt. Der er af bygherre ad flere omgang oplyst at bebyggelsen ikke vil blive højere end den eksisterende, men selv en ½ meter vil betyde meget og derfor vil vi gerne sikre byggeriet mod rækkehusene ikke overstiger det eksisterende inklusiv ventilation og andet på det fulde etageareal.

Gene fra altaner lige over for Rækkehuse med indkig lige ind i rækkehuse og ned i haver.

 

C. Manglen på grønne områder til leg og aktivitet

Der er ikke tænkt grønne områder ind til et aktivt byliv. Der mangler grønne områder til leg og aktivitet. Dette kan afhjælpes ved eksempelvis at boligerne i Karre 5 og 6 reduceres/fjernes. Sammen med institutionen i Karre 6 kunne der etableres et grønt område med boldbane i stedet for. Højden på Karre 5 og/eller 6 kan dermed reduceres og sikre mere lys til beboerne samt et grønt område for hele bydelen (som mangler, fordi der i forvejen er bygget meget tæt).

Bevar træer på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have. For over 12 år siden har FLS på vejene af rækkehusene plantet træer der har vokset sig store og sunde. Disse træer bør bevares således 12 års vækst ikke går til spilde.

 

 

OPSUMMERING AF POTENTIELLE LØSNINGER

I vores øjne er der fire mulige løsninger på de problemer og udfordringer, der er skitseret ovenfor:

- Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej.

- Sikre højden på karre 5 over mod rækkehusene ikke bliver højere end det eksisterende.

- Karre 5 fjernes til fordel for et grønt område med boldbane i sammenhæng med institutionen i Karre 6. Dermed sikres mere lys til beboerne samt et grønt område for hele bydelen (som mangler, fordi der i forvejen er bygget meget tæt).

- Institutionen flyttes tættere på FLSmidths nye hovedbygning, og dermed fjernes trafikken fra Valby Haves område.

- Træer på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have bør bevares/genplaceres.

 

Vi håber, dette giver indsigt i de udfordringer vi ser i Valby Haves i forhold til bebyggelse på FLSmidth grunden.

Få nyt om høringer

Abonnér