Oprettet: 22. juli 2020
Svarnummer:
12

Indsendt af

PER BREDHOLT FREDERIKSEN

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Idet jeg takker for muligheden for at afgive høringssvar, vil jeg gerne tilkendegive, at jeg anser F.L. Smidths- og Grønttorvsområderne for byudviklingsprojekter, som er kommet godt fra start, og som tegner lovende. Det aktuelle projekt, som dette lokalplanstillæg omhandler, lægger i naturlig forlængelse heraf. Hvis projekterne for alvor skal komme i mål som vellykkende byudviklingsprojekter, må det forudsættes, at den trafikale infrastruktur understøtter at beboerne i de nye boligområder kan bevæge sig let mellem dem samt til den norlige del af Valby. I den sammenhæng er det bekymrende, at der ikke er afsat penge til at at realisere kommuneplanen og lokalplanen for Grønttorvsområdet for så vidt angår en  stiforbindelse på tværs af banen i forlængelse af Ramsingsvej til Grønttorvsområdet.  Det er endvidere bekymrende, at anlægget af stiforbindelsen i kommunens optik tidligst kan begyndes i 2025, da det forudsættes, at HOFOR forinden etablerer en skybrudsskakt på arealet. Arbejdet med at få etableret en bro- eller tunnelforbindelse på tværs af banen bør fremskønnes og opprioriteres - ikke mindst i lyset af at store dele af Grønttorvsområdet er færdigt allerede i 2021, herunder med mange nye beboere, som har børn i den skolesøgende alder.