Oprettet: 21. september 2020
Svarnummer:
57

Indsendt af

Peter juhl

Virksomhed / organisation

Hr.

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Til rette vedkommende,

 

Jeg bor i rækkehusene i Valby Have og er som sådan nabo til den sidste af F.L. Smidth-grunden, som nu udvikles. Af denne grund er jeg naturligt interesseret i udviklingen af området.

 

Indledningsvis vil jeg bemærke, at der er mange gode ting i forslaget. Det er godt, at det bevaringsværdige hovedkontor for F.L. Smidth bevares. Ligeledes er det godt, at grunden åbnes op for offentligheden. De nye boliger på den sydlige del af grunden ser også flotte ud i forslaget, men der er dog en række forhold, som er væsentlige at påpege:

 

Støj:

Den største støjforurening kommer fra banen, hvor den nye fly-over ved Vigerslev Allé har hævet banen, hvilket med øget støjbelastning. Ligeledes skaber den øgede trafik via Ringsted-banen mere støj, som kun forventes at stige med yderligere udvidelser af Ny Ellebjerg st., der på sigt med nye perroner også skal  betjene tog til lufthavnen via Øresundsbanen.

 

Derfor er støjafskærmning meget vigtigt. Lokalplanens område III er det eneste område, som mangler støjafskærmning mod banen. Område I/IA har sikret støjafskærmning vha. Parkeringshus, som også agerer støjafskærmning.

 

På side 21 fremgår: ”Af hensyn til støj fra banen skal der etableres støjafskærmning af friarealerne i form af en op til 5 m høj støjskærm langs banen ført om hjørnerne ved grænsen mod naboejendommene. Hvis der opnås enighed med ejerne af naboejendomme om forlængelse af støjskærmen langs banen på deres ejendomme i nødvendigt omfang, bliver etablering af støjskærmen om hjørnerne unødvendig.”

 

På tegning 8 er det illustreret, hvordan en støjafskærmning ”kan føres om hjørnerne” af den nye ejendom. Støjafskærmningen bør dog føres sammen med den eksisterende støjafskærmning, så der ikke skabes nye uhensigtsmæssige konsekvenser, fx støjtunneler i mellem de støjafskærmninger.

 

Det bør derfor skærpes, at de to støjafskærmninger bygges sammen, alternativ overlapper hinanden, så der ikke skabes uhensigtsmæssige løsninger. Det bør betales af bygherre, da det ikke er fordyrende ift. den foreslåede løsning.

 

Facader:

Der er god takter ift. Beskrivelsen af facader. Det er dog væsentligt at understrege, at sammenhængen til Valby Have og Maskinfabrikken med udbredt anvendelse af tegl på facader. Det vil skabe en god og flot sammenhæng på tværs af områderne.

 

Grønne arealer:

I forslaget er det flot med begrønning af facader og tage, men den høje bebyggelsesprocent skaber udfordringer ift. Grønne arealer omkring bygningerne. Der er i forvejen pres på de grønne arealer i Valby Have og Maskinparken, hvorfor grønne arealer og legepladser bør sikres højere grad end foreslået.

 

Det er fornuftigt at give adgang til børneinstitutionens legeplads uden for åbningstid, hvilket vil være med til at aflaste de øvrige legepladser i området. Men der er ligeledes meget vigtigt at sikre muligheder for de ældre børn som ikke benytter legepladser og sandkasser, men derimod har brug for ophold, boldbaner, skater-baner eller lignende.

 

Højde mod rækkehusene i Valby Have:

Forslaget tager  i en vis grad højde for højden af rækkehusene i de tilstødende bygninger, men det er fortsat  væsentligt højere. En blødere og mere organisk overgang er at foretrække.

 

Sikker skolevej til Vigerslev Allé Skole:

Selvom den største del af lokalplanområdet tilhører Kirsebærhavens skoledistrikt, er der fortsat mange børn i Valby Have og Maskinparken, som går på Vigerslev Allé Skole.  Derfor er det rigtig godt med en mere sikker skolevej med fortov og ny cykelsti langs Ramsingsvej. Krydset ved Ramsingsvej og Vigerslev Allé udvides, men bliver kun mere problematisk med længere krydsning for fodgængere og cyklister. Det trænger til at blive gjort mere sikkert for de mange skoleelever, som går i skole hver dag. Alternativt kan hastigheden nedskiltes i skolens mødetid og om eftermiddagen, når børnene skal hjem fra skole eller fritidshjem eller til klubben på den anden side af vejen. Dette bør indarbejdes i forslaget eller som minimum adresseres i anden sammenhæng.  

 

Trafikbetjening af området og parkering:

Det er væsentligt og kontorer, boliger og børneinstitution trafikbetjenes fra Ramsingsvej, da der ellers vil skabes uholdbart meget trafik i Valby Have.

 

Ligeledes i byggeperiode bør der tænkes på en sikker afvikling af trafikken, da mange børn færdes i området til daglig, fx ifm. skole og fritidsaktiviteter.

 

Det er godt, at den sidste del af F.L. Smidth-grunden udvikles, - det vil løfte hele området. Men som det fremgår af ovennævnte, kan forslaget forbedres på væsentlige punkter.

 

Med venlig hilsen

Peter Juhl

Poul Reumerts Vej 27

2500 Valby

 

Få nyt om høringer

Abonnér