Oprettet: 22. september 2020
Svarnummer:
68

Indsendt af

A/B Henrikshøj

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar A/B Henrikshøj (Vigerslev Allé 90-94)

Den foreslåede lokalplan medfører en række problematikker, som vil forringe områdets værdi for de eksisterende beboere i den gl. karrébebyggelse på Vigerslev Allé (og i Valby Maskinfabrik og i Valby Have)

Vi er glade for byens udvikling og særligt muligheden for at ibrugtage grønne arealer, men man skal indtænke nybyggeri i den eksisterende boligmasse. 

 

Kolossen – højden på byggeriet

Vi vil på det kraftigste opponere mod de op til 9 etager lokalplanen lægger op til i tillæg 3. Det er en væsentlig forringelse af "bo" kvaliteten i de lejligheder som mister udsyn på Vigerslev Allé. Der er i dag et langt kig, som de seneste år er blevet begrænset mere og mere med udbygningen af bl.a. Valby Maskinfabrik/Valby Have og Grønttovet. Det lange kig er særligt sundhedsfremmende i en by, hvor vi rykker tættere og tættere sammen. Og hvor lys og luft dermed påvirkes i højere og højere grad. Det nye "tårn" vil være alt for dominant. Særligt i vinterhalvåret, hvor der ikke er blade på træerne.

 

Kolossen – farve og bevaringsværdi

Den høje bygning i ca. 39 meter er skæmmende. Byggeriet bør i højere grad falde ind med de eksisterende røde karre-bebyggelser i 5 etager (inkl. høj stue/kælder). Når bygninger er udpeget med høj bevaringsværdi, så bør dette respekteres, således at alle bygninger med høj bevaringsværdi fastholder denne status i lokalplanforslaget. Det er uklart, hvilken begrundelse der ligger hvorfor bygning 1 og 4 pludselig ikke længere har høj bevaringsværdi

Bygningen er i øjeblikket bevaringsværdig, men den foreslåede ændring vil være så gennemgribende, at den ikke på nogen måde har noget med den bevaringsværdige bygnings udtryk at gøre. Det foreslåede udseende og materialevalg vil også betyde, at bygningen ikke minder om Bygning A og B

Der skal dog lyde stor ros til forslaget for at indtænke de røde farver, så en grå kolos ikke vil skæmme yderligere. Man henstiller til at hele byggeriet skal stå i røde tegl og ikke ”brunlige nuancer”. Vi henstillet ligeledes til, at der ikke anvendes metalfacader og tag. For at sikre at beboerne ikke generes af genskind.

 

Bebyggelsesprocent

En bebyggelsesprocent på 140 for området vil føre til et meget tæt byggeri i det byggefelt, der er udset til kommende boligområde. Der er i forvejen rigtig meget nyt boligbyggeri i området, hvilket giver stort pres på lege- og opholdsområder. Den samlede bebyggelsesprocent bør fastlægges lavere.

 

Trafik

Trafikale problematikker på indtænkes. A/B Henrikshøjs andele mod Vigerslev Allé ligger i et "rødt" område rent lydmæssigt. Og dermed i et område hvor det er sundhedsskadeligt jf. kommunens egne optegnelser. Det bør sikres, at lyden begrænses (særligt asfalt/beplantning eller lign). Vigerslev Allé er i forvejen belastet af støj, og den megen trafik gør, at man i forvejen oftest ikke kan have vinduer eller altandøre åbne, uden at blive generet af støj og partikelforurening.

Da trafikstøjen overstiger vejledende grænseværdier, og en forøgelse på 1/3 flere biler pr dag, vil påvirke endnu mere. Vil det give forringet livskvalitet og i værste fald en kortere levetid.

 

 

Allén

Allén bør sikres i projektet og træerne bevares. Træalleen fra Vigerslev Allé ønskes bevaret igennem hele byggeriet. Fjernelse af enkelt træer og overvejelsen om at genplante alle træerne på alleen vil betyde, at der vil gå mange år, inden træerne igen når en højde som giver afskærmning fra FL Smidths hovedkontor.

 

Parken og grønne arealer

Den offentlige park ud til Vigerslev Allé vil stort set ligge i konstant skygge bag den meget høje Bygning A og den foreslåede højde på Bygning C. Da parken samtidig ligger ud til Vigerslev Allé, der allerede er meget trafikeret, og som med opførelsen af endnu flere boliger blot vil blive endnu mere trafikeret, vil parkens værdi blive ganske lille.

Der bør indtænkes en bedre sammenhæng mellem arealerne. Med mulighed for at gå igennem private gårde, skabes der ikke offentlige rum, tværtimod skabes grobund for konflikter. Der bør planlægges med U-forme, L-forme i stedet. Så der kan skabes reelle offentlige rum, med plads til udeaktiviteter og rekreation.

 

Konklusion

En så drastisk ændring af lokalmiljøet, vil påvirke sundhed, trivsel og livskvalitet. En udsigt til en høj bygning, mere trafik og forurening vil forringe lejlighedens både økonomiske værdi og herlighedsværdi. Lejlighederne har i dag udsigt til grønne træer og himmel, hvorfor vores beboere netop har bosat sig her. Og lokalplanen har ikke, indtil nu, lagt op til, at dette ville ændres.

Med disse pointer indstiller vi til, at den nordlige ende af tillægget til lokalplan ikke gennemføres.

 

Få nyt om høringer

Abonnér