Oprettet: 20. september 2020
Svarnummer:
46

Indsendt af

Ralf Toftgaard Dann

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Som ejer af et rækkehus i Valby Have tæt på udbygningen af det nye F.L. Smidth område har vi stor interesse i hvad der reelt kommer til at ske. Selve udbygningen har et kæmpe potentiale og kan bidrage meget positivt til bydelen og livet i hele området, men vil meget gerne nævne nogle af de udfordringer vi ser.  

 

Trafik

Nedenfor er listet de udfordringer, vi ser som følge af et ønske om at placere en institution i Karre 6 med tilkørsel via Valby Have (Ib Schønbergs Allé) for forældre og gæster i bil, renovation, varelevering og anden færdsel. 

Det er centralt for Valby Have, at trafikken ikke øges gennem beboelsesområdet. Dvs. det skal sikres, at trafikken ikke ledes gennem Buster Larsens Vej. Det anbefales derfor, at Buster Larsens Vej lukkes for gennemkørsel i begge retninger mellem Ib Schønbergs Alle og Poul Reumerts Vej. I stedet kan dette vejstykkes benyttes af børn til leg, men bibeholdes som en brandvej i tilfælde af dette skulle være nødvendigt.

Skolevejen for mange børn vil gå via stien mellem karre 5 og 6. Der henstillet til at trafikken fjernes fra dette område jf. ovenstående punkt A1, samt stien indeholder chikaner for cyklister således cykeltrafikken så vidt muligt holdes på cykelstien langs banen.

Gang og cykelbroen over banen er et vigtigt element der skal hjælpe til en sikker skolevej. Broen mellem Grønttorvet og FLS er vigtig for sammenhængen i Valby og skolevejen – specielt med de nye skoledistrikter.

 

Andre relaterede trafikale konsekvenser:

Der gøres opmærksom på til-/frakørsel fra parkeringskælder. Denne trafik sker via Poul Reichhardts Vej til og fra Ib Schønbergs Allé.

Der gøres opmærksom på belægning på vejen foran parkeringshuset. Dette er i dag fliser, hvilket ikke forventes at kunne klare øget trafik. Derudover er dette en stillevej med legende børn. Vejen har heller ikke fortov på begge side og krydses af mange fodgængere på vej til og fra parkeringshusets forskellige indgange.

Der gøres opmærksom på parkeringshusets til-/frakørsler (stuen, 1. og 2. etage). Der er i forvejen regelmæssigt problemer med ulovligt parkerede biler, der helt eller delvist blokerer for adgangen til parkeringshuset.

I krydset mellem Lise Ringheims Vej og Ib Schønbergs Alle er der i dag dårligt udsyn samt højre vigepligt. Da denne højre vigepligt i dagligdagen ikke respekteres, er dette et kryds, hvor der ofte er lige ved at ske ulykker – og nogle gange sker ulykker (specielt mellem cyklister og bilister).

Til- og frakørsel fra parkering på Ib Schønbergs Alle er allerede i dag risikabelt, da udsynet er begrænset (parkering på alleens nordside er vinkelret). For at øge trafiksikkerheden for særligt de bløde trafikanter bør det etableres mindst et yderligere vejbump på Ib Schønbergs Allé.

Krydset mellem Gl. Køge Landevej, Carl Jacobsens Vej og Ib Schønbergs Allé er i dag belastet af kødannelse ved højre- og venstresving fra Gl. Køge Landevej. Dette forventes at blive forværret ved yderligere trafik til og fra Valby Have.

Som konsekvens af den øgede belastning nævnt under punkt 7 vil nogle forældre vælge krydset ved Kirsten Walthers Vej og Gl. Køge Landevej, som nås via Clara Pontoppidans Vej. Som ved punkt 1 ønskes trafikken dog heller ikke ledt via Clara Pontoppidans Vej. Området er særligt udfordret af, at områdets legeplads er omgivet af vej på alle dens fire sider. De små trafikanter omkring legepladsen skal ikke udsættes for endnu flere farer. Det anbefales derfor at der etableres chikaner på Clara Pontoppidans Vej for at gøre gennemkørsel besværlig, således at trafikken ikke ledes denne vej.

Generelt gælder, at højre vigepligt i området dagligt skaber uheldige situationer. Med øget trafik er der øget risiko for alvorlige uheld, særligt for de bløde trafikanter. Højre vigepligt bør fjernes fra hele området, og der bør etableres ubetinget vigepligt (hajtænder) i stedet.

 

Belastning af rekreative områder

Med Valby Haves tætte bebyggelse er der allerede et maksimalt pres på rekreative områder, hvor især legepladsen i Valby Have er overbelastet. Det medfører dels meget støj for de omkringboende og dels voldsom slitage på redskaber og beplantning.

Vi ser ikke i den eksisterende plan, at der etableres rekreative områder i et omfang, som modsvarer det øgede antal af beboere. Især bliver der mangel på større, sammenhængende legepladser, som også rummer aktivitetsmuligheder for de større børn, selv hvis daginstitutionens legeplads åbnes for offentligheden.

 

Vi ønsker, at der etableres flere legepladser og rekreative arealer, end planen lægger op til, og at disse også understøtter lege- og aktivitetsmuligheder for større børn.

 

Biodiversitet

Vi ønsker, at der ved beplantning af området i overensstemmelse med kommunens strategi for biodiversitet skabes arealer, der ikke er velfriserede parker, hvor det primære kriterium er, de skal være billige at holde.

Vi ønsker også at træerne på FLSmidth grunden foran Rækkehusene i Valby Have bevares. For over 12 år siden har FLS på vejene af rækkehusene plantet træer der har vokset sig store og sunde. Disse træer bør bevares således 12 års vækst ikke går til spilde.

 

Højde og altaner på etagebyggeri

Beboerne ser etagebyggeriet som en væsentlig forringelse af områdets livskvalitet og deres ejendomsværdi, da mængden af sol reduceres drastisk for flere ejendomme. Flere boliger vil formodentligt ikke længere få direkte sollys i deres bolig. Dette skyldes både højden på bebyggelsen over for rækkehusene (Karre 5) samt højden på Karre 6. Den tilbagetrukne etage (halve etage) direkte foran rækkehusene bør fjernes. Vores primære fokus er, at beboerne i Valby Have bliver generet mindst muligt og her vægtes dagslys meget højt. Der er af bygherre ad flere omgang oplyst at bebyggelsen ikke vil blive højere end den eksisterende, men selv en ½ meter vil betyde meget og derfor vil vi gerne sikre byggeriet mod rækkehusene ikke overstiger det eksisterende inklusiv ventilation og andet på det fulde etageareal.

Derudover ser vi det som en stor udfordring med altaner der vender mod rækkehuserne ift. indkig lige ind i rækkehuse og ned i haver.

 

Vi ønsker, at byggeriet langs Buster Larsens Vej trækkes så langt tilbage fra vejen som muligt, bliver så lavt som muligt og får altaner mod Ramsingsvej og ikke ind mod Buster Larsens Vej.

 

Belastning af området fra byggepladsen

Vi har i Valby Have adskillige gange gennem de seneste 10 år haft byggerier umiddelbart op til området, og det har hver gang givet anledning til problemer. Dels har entreprenørerne og deres ansatte som oftest opført sig hensynsløst over for området beboere (herunder, at de generelt har ignoreret tidsgrænser for støjende arbejde, også når de gentagne gange blev gjort opmærksom på dem).

Og dels har det i praksis været særdeles vanskeligt at få entreprenører til løbende at rydde op efter sig (f.eks. jord fra lastbiler) og at udbedre de skader, lastbiler og maskiner forårsager på belægninger, beplantning og gadeudstyr.

Bygherrer er altid meget velvilligt indstillede i forhold til at vise hensyn til naboer og til at rydde op efter sig, men skubber i praksis ansvaret ned til underentreprenører, som kun har sigte på at få afsluttet opgaven så hurtigt og billigt som muligt.

I det omfang, byggeriet skal bruge Valby Haves veje, vil det være en voldsom belastning af både Buster Larsens Vej, Ib Schønbergs Allé og Bodil Ipsens Vej, hvor der må imødeses både slitage, snavs og støj, hvis der skal køre tunge lastbiler og arbejdskøretøjer igennem. Og der skal tages særligt hensyn til områdets børn, der skal kunne færdes trygt.

Vi ønsker, at det bliver pålagt bygherre at bruge Ramsingsvej som tilkørsel til byggepladsen, og i det omfang, det ikke kan undgås at bruge Valby Haves veje, at der opstilles klare betingelser om tilbageførsel af området til den stand, det havde før byggeriet gik i gang samt løbende oprensning af vejene. Det vil også være i kommunens interesse, såfremt beboernes ønske om at kommune overtager vejene, imødekommes.

 

Skoler og daginstitutioner

Vi frygter, at Københavns Kommune (endnu en gang) planlægger etablering af et stort beboelsesområder uden at samtænke det med de øgede behov for skoler og daginstitutioner i området, der følger med, når et stort antal familier flytter ind. Dette har historisk i Valby medført til tider meget uhensigtsmæssige (set fra et borgerperspektiv – måske ikke fra et forvaltningsperspektiv) og ind i mellem meget ulogiske omlægninger af skoledistrikter med det resultat, at børn i Valby Have og på Grønttorvet har skulle gå i skole langt fra bopælen og med nogle meget utrygge skoleveje.

 

Det ville være godt, hvis kommunen kunne være på forkant med udviklingen frem for at gå i gang med at etablere skoler, der i bedste fald kan åbne 6-7 år efter, at man har erkendt behovet, og dermed ikke har fået indrettet infrastrukturen hensigtsmæssigt.

Få nyt om høringer

Abonnér