Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 er i offentlig høring frem til d. 18. september

Høringsfrist:

18. september 2022
Indsendt af:
Birte U.Oedersen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
215
Virksomhed / Organisation :
Medlem Amager Fælleds venner, DN, Dansk Botaniske Forening
By:
K
Postnr.:
1429
Vi har i forevejen for lidt natur/vild natur i Kbh, derfor er det helt "vildt" forkert, at bygge på Amager Fælled. Argumenterne for at bygge der, er helt hen i vejret. Biodiversiteten forringes i den grad - det er allerede sket, men den kan vende tilbage hvis "Fælledby projektet" stoppes. Vi skal ha' mere natur ikke mindre. B  
Læs høringssvar fra Birte U.Oedersen
Indsendt af:
Signe Bang
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
214
Virksomhed / Organisation :
Foreningen Amager Fælleds Venner
By:
Tårnby
Postnr.:
2791
Hvor er alle vi børn og voksne Københavnerne heldige at have Amager Fælled - byens stolthed og grønne lunge, den uundværlig bynære vilde natur i gåafstand. Klimaet og naturen er alarmerende truet, og de byggeforberedelser der foregår på Lærkesletten på Amager Fælled skriger derfor mod al sund fornuft og går stik i mod Kommunens ønske om mere biodiversitet!! Denne uhyggelige massakre på truede dyr og natur må stoppes straks - en Fælledby bliver en Fjendeby både for resten af Amager Fælled og for byens borgere nu og i fremtiden! Jeg og 76% af Københavnerne efterlyser politikere der straks træder i karakter, og ikke stikker halen mellem benene, fordi de har sagt ja til dårlige aftaler om bekvemt byggeri direkte midt i københavnernes unikke åndehuller! OPFORDRING: Vær så venlig at lytte til de mange tusinde ansvarlige borgere - stop byggeplaner og byggeforberedelser midt i naturen og genetabler den ødelagte biodiversitet på Lærkesletten og i Tornsangerland NU!  
Læs høringssvar fra Signe Bang
Indsendt af:
Stine Lindhardt
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
213
By:
Vanløses
Postnr.:
2720
Høringssvar Biodiversitets strategi og handlingsplan Jeg deltog i borgermødet tirsdag d. 13.9.22. Godt initiativ. Det var et orienteringsmøde om strategien og  Det er dog svært at se, hvad indbyderne er kommet hjem med fra de deltagende borgere. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på nogle ting som kom frem på mødet. Strategien rummer mange forslag, men hvor er redskaberne til at give biodiversitet og natur bedre vilkår i Kbh? Kommunen er 1. bygherre, 2. den er grundejer (og -sælger) og den er 3. udlejer.  I alle de positioner skulle kommunen udarbejde krav og specifikationer, der tager højde for større biodiversitet og naturudbredelse. Ideen om at strategien skulle afspejle sig i hele kommunen, i alle forvaltningerne, var virkelig fin. Men hvordan tænkes det implementeret? Hvor er politikernes krav og ikke mindst finansiering til at det sker.  Hvor er pengene? Det var helt uklart hvordan visionerne skulle finansieres    Træer.  Alle tænkelige arealer bebygges, og de bebygges tæt. Med kun små frimærker af lavtvoksende siv og græs imellem bygningerne.  Af hensyn til både biodiversitet og CO2 binding må vi have flere træer. Det modsatte sker. Fælleden mindskes, der fældes massivt ved Tingbjerg Lynetteholmen udbygges mmm. Hvor er kravene om at der skal plantes store træer? Og hvornår fastlægges det at det også skal ske ved al nybyggeri. Kommunen må pålægge parkeringsanlæg og lagerhaller (Pelikan mmm) at anlægge solceller og grønne tage på de store flader.    Desuden er der en kommentar til den blå plan. Der skal konkrete handlinger til i forhold til det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)"   Ved næste borgermøde skal man evt. gøre sig klart, hvad borgerne har brug for.  Hvad har borgerens brug for at de kan handle helt personligt -  på egen grund, i gadefællesskab eller havefællesskab og med hvilke midler kan man søge hvor. Desuden skal kommunen se positivt på at også private arealer vil lægge om og bevare gamle træer (som lunger i byen) og øge biodiversiteten også til gavn for hele byen       Mvh Stine Lindhardt, Vanløse
Læs høringssvar fra Stine Lindhardt
Indsendt af:
Stinne Grønaa Nielsen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
212
By:
København S
Postnr.:
2300
Københavns kommune er så privilegeret, så rig, at have et naturområde med biodiversitet, der langt overstiger de almindelige byparker, nemlig Amager Fælled. Fordi det er et stort sammenhængende område, har der udviklet sig et komplekst dyre- og planteliv. En høj biodiversitet. Men med de foreløbige tiltag for at bygge (endnu mere) på Amager Fælled, er der allerede sket reducering af arter.  Arter er hindret i at yngle, reder er med al sandsynlighed blevet fjernet, dyrelivet omkring er reduceret. Det er sket på trods af kommunens hidtidige strategi for biodiversitet.  Ikke mindst i vinter, forår, sommer 2022. Statusopgørelser bør derfor ske hyppigere end årligt. Visionen i ”Forslag til biodiversitet i København 2022-2050” om at vende tilbagegang af arter i København, bør derfor indbefatte - at Fælledby projektet, og øvrige større planlagte projekter om at bygge på Amager Fælled standses - at Amager Fælled i sin helhed fortsat/igen skal indgå som en væsentlig faktor i Københavns kommunes strategi for rig biodiversitet. Så Amager Fælled, som stort naturområde fortsat kan spille ”en vigtig rolle for variationen og antallet af arter. Her er mange levesteder for dyr og planter, som både er med til at opretholde byens bestand af arter, men også er med til at tiltrække flere”. Det er en realisering af  intentionen om at fastholde byens store naturområder  som er ”en forudsætning for at opretholde og understøtte byens mange arter”. Ja, den største biodiversitet på land findes i byens større grønne områder. Amager Fælled og Utterslev mose. Derfor bør indgå helt konkret i planen at disse områder bevares, om muligt sikres yderligere. På baggrund af global biodiversitetskrise og nutidig data om biodiversitet i områderne, bør ikke fortsættes med hidtidige byggeplaner med efterfølgende kortlægning, inden tidssvarende tiltag i forhold til biodiversiteten der. Med mindre intentionen er tab af biodiversitet. Tiltag for biodiversitet i de områder kan ikke udsættes. Det fremgår af forslaget, at kommunen ønsker at prioritere områder på Amager Fælled lige omkring Fælledby-projektområdet. Hvordan tænkes det realistisk at prioritere (bevare, forbedre) natur og biodiversitet i et område, der står overfor massiv menneskelig aktivitetspres hvis Fælledby-projektet realiseres?  Stoppes planer om Fælledby-projektet ikke, fremstår dette forslag ikke som reelt. Hvor lægges der i forslaget vægt på at give naturen plads? Ikke blot som mål for menneskelig aktivitet? Naturen har brug for plads. Dét skal københavnere lære. Som borger i København tvivler jeg på seriøs indsats for biodiversitet fra kommunens side, når der udarbejdes en biodiversitetsstrategi, imens biodiversitet reduceres i stor skala i kommunen. Dvs aktuel praksis på ”by-udviklingsområdet” går i modsat retning, og gør det meget hurtigt. Er det en oplyst forvaltnings plan? i en ”grøn hovedstad”? Selvfølgelig skal Københavns Kommune arbejde for at understøtte fredninger af naturområder. Ikke kun på papiret. Selvfølgelig skal ”byens eksisterende biodiversitet med levesteder, fødesøgningsområder og stor artsrigdom bevares og understøttes, dér hvor den allerede findes”. Og hvor de sidste 6 måneders ødelæggende aktivitet har reduceret liv, men der endnu er mulighed for genoprettelse af biodiversitet, fx på Amager Fælled. Det er nu planer og visioner skal føres ud i livet.
Læs høringssvar fra Stinne Grønaa Nielsen
Indsendt af:
John Frisenvænge
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
211
Vedhæftede filer: 1
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Det foreliggende udkast til biodiversitetsstrategi udmærker sig ved smukke ord og luftige formuleringer, som i vid udstrækning kan realiseres uden reel betydning for natur og biodiversitet. Derimod savnes konkrete indsatser for navngivne arter og naturområder, hvor kommunens indsats kan bedømmes i forhold til den natur, som er målet for strategien. Desuden savnes blandt andet en kobling mellem indsats for biodiversitet og den overordnede planlægning, der skaber rammerne for arter og naturtypers muligheder. Disse synspunkter uddybes i vedhæftede dokument.
Læs høringssvar fra John Frisenvænge
Indsendt af:
Anni Nielsen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
210
By:
Herlev
Postnr.:
2730
En strategi for biodiversiteten i København er vigtig, men endnu vigtigere er sikringen af den højeste biodiversitet, der allerede eksisterer! Forberedelserne til byggeri på Amager Fælled har allerede fjernet levestederne for lærkerne, viberne, skovhornuglerne og rådyrene. Tilmed vil en række andre fugle som gulbugen, græshoppesangeren og løvsangere forsvinde fra kommunen. Er det at sikre biodiversiteten? Mange andre fuglearter, herunder nattergalen, vil drastisk falde i antal pga. 5000 menneskers daglig tryk. I en tid, hvor naturen er så voldsomt under pres, må vi stoppe op, for når dyrene først er væk, er de væk for stedse. Bevar hele Amager Fælled og sørg for at indføre en træpolitik, så gamle træer beskyttes, og sæt i gang med plantningen af de tusindvis af træer, som borgerne er stillet i udsigt. Med venlig hilsen Anni Nielsen
Læs høringssvar fra Anni Nielsen
Indsendt af:
Johnny Jensen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
209
By:
København Ø
Postnr.:
2100
I strategiforslaget skriver I (p. 25): „I den grå by handler det i høj grad om, at borgere, brugere og ejere motiveres til at skabe plads til natur og biodiversitet“.   Københavns Kommune har ca. 59.000 almene lejligheder, hvoraf en stor del er samlet i større enheder med store grønne arealer og tilknyttet driftspersonale. På samme måde findes en række større andelsforeninger med tilsvarende grønne områder, som også driftes af ansat personale.   Jeg bor selv i en stor andelsforening på Ydre Østerbro med ca. 15.000 m2 græsareal, og foreningen grænser op til to almene boligforeninger med grønne arealer af nogenlunde samme størrelsesorden.   Der er såvel i min andelsforening som hos de to naboer mindre tilløb til at konvertere de store græsarealer til områder med mere natur og biodiversitet, men opgaven er stor for bestyrelser bestående af såkaldt menige mennesker. Hertil kommer, at græsområder der ‘forvildes’ også skal driftes på en anden måde end græsarealer, en opgave som driftspersonalet ikke er uddannet i eller har naturligt anlæg for.   Jeg vil derfor foreslå, at strategien også opretter en pulje til brug for ikke-kommunale boligforeninger med større grønne arealer og tilknyttet driftspersonale.   Motivationen for at „skabe plads til natur og biodiversitet“ kunne fx tilvejebringes via et tilbud, hvor kommunen stiller et beløb plus sagkyndig bistand til rådighed mod, at boligforeningen betaler halvdelen. Samtidig forpligtes foreningerne til at stille sit driftspersonale til rådighed for et kursusforløb efter Københavns Kommunes retningslinjer.   Venlig hilsen Johnny Jensen Ryparken 6, 2100 København Ø  
Læs høringssvar fra Johnny Jensen
Indsendt af:
Bianca Brahmer Svendsen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
208
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det første tema i strategien lyder på at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet - en meget vigtig og betydelig strategi, da det er helt afgørende for at skabe biodiversitet at vi faktisk bevarer den smule unikke og mangfoldige natur vi allerede har i København. Derfor er det nødvendigt og fuldstændig essentielt at byggeriet på amager Fælled bliver stoppet! Amager Fælled er et større sammenhængende naturområde i en storby som huser mange arter, samt fredet arter som stor vandsalamander. Det er derfor helt grotesk at det sted i københavn der har en stor mangfoldighed af arter bliver bebygget, og en standsning af dette byggeri skal være den vigtigste prioritet i en biodiversitetsstrategi. At stoppe byggeriet og bevare amager Fælled/Lærkesletten vil både være til gavn for biodiversiteten og beboerne i København. Vigtig at der også er fokus på naturplejen i strategien. Og for at skabe god naturpleje og øge biodiversitet er store græssende dyr som heste meget vigtige. Det er ikke kun fantastisk for dyrene der går der, som kan leve mere frit og naturligt i de områder det kan lade sig gøre (som fx på amager fælled), men også for de mange andre arter disse store dyr vil gavne. Naturen skal have forstyrrelser, og ikke blive tilgroet med førne, og det kan store helårs græssende dyr gøre noget ved!
Læs høringssvar fra Bianca Brahmer Svendsen
Indsendt af:
Mette Birchholdt
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
207
By:
København
Postnr.:
2300
Vi har brug for at beskytte den eksisterende biodiversitet, derfor må vi straks indstille ethvert byggeri på natur. Amager Fælled er et af de områder i København, der har den højeste biodiversitet, men den er stærkt truet af byggeri. Det er vigtigt at få stoppet byggeriet af Fælledby og ført området tilbage til en tilstand, hvor der er plads til en levedygtig population af ugler, lærker og andre trækfugle samt insekter, krybdyr og planter, hvoraf mange er sjældne.
Læs høringssvar fra Mette Birchholdt
Indsendt af:
Dansk Botanisk Forening
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
206
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1350
Se venligst vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Dansk Botanisk Forening
Indsendt af:
Jørgen Dahl Madsen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
205
Virksomhed / Organisation :
Miljøudvalget, Østerbro Lokalråd
By:
København
Postnr.:
2100
Østerbro Lokalråd kan give sin støtte til et særdeles veludarbejdet forslag til biodivercitetsplan. Betydningen støttes af professor Katherine Richardsons konklusion 2019, ISBN 9788793772175,  - at være "mere bekymrede for biodiversitets-krisen end klimakrisen". Der bør derfor tilrettelægges en tilsvarende indsats for klima og biodiversitet økonomisk, organisatorisk og politisk. Indsatsen skal være konkret som de allerede gennemførte projekter, hvor blot nævnes 2 flotte indsatser - det grønne byrum Sankt Kjelds plads - kompostjord fra genbrugsstationerne til fri afhentning  Nye eksempler på konkrete hurtige initiativer er - flere træer til hurtig realisering af dem nyligt vedtagne træplan (ex ydre Østerbro gade) - støtte til beboer initiativet "Københavns Gadehaver og Grønne Byrum" København kan vise det åbne land betydningen af vægt på biodiversitet. Ca. 80 procent af nedgangen i artsmangfoldighed tilskrives landbruget udenfor de store byer (Richardson) Med tillykke til Københavns kommune for et flot udspil. Vi står til rådighed med støtte og bistand. Venlig hilsen Jørgen Dahl Madsen  Fmd. Østerbro Lokalråds Miljøudvalg
Læs høringssvar fra Jørgen Dahl  Madsen
Indsendt af:
Gunhild Riske
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
204
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. Forslagene til biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025  Københavns Kommune har glædeligt udnævnt mursejlerne til en af byens 10 fokusarter i kommunens biodiversitetsstrategi. Tak for det.    Hvis den enkelte borger, andelsboligforening, skole, institution osv. skal have en chance for at hjælpe fuglene, er der brug for en klar anvisning på kommunens hjemmeside om det detaljerede praktiske forløb involveret i opsætning af redekasser eller redesten til fuglene.    Vedhæftet eksempler på nogle af de praktiske spørgsmål, som Københavns Kommune kunne hjælpe med at besvare på hjemmesiden. Jo tydeligere information, desto større chance er der for at give de trængte mursejlerne en meget tiltrængt hånd.   
Læs høringssvar fra Gunhild Riske
Indsendt af:
Morten Müller Aagaard
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
203
By:
FREDERIKSBERG
Postnr.:
2000
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025)
Læs høringssvar fra Morten Müller Aagaard
Indsendt af:
Anne Gryholm
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
202
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København S
Postnr.:
2300
Amager fælled er Københavns grønne lunge, derfor skal byggeriet på Lærkesletten straks stoppes, ellers kan Ikke tage købehavns kommunes plan for biodiversitet alvorligt.  Det er alt for meget bynær natur der går tabt, hvis byggeriet forsætter, vi københavnere har brug for alle de grønne åndehuller og de skal ikke inddrages eller nedlægges pga byggeri.  Vi skal passe på den natur vi har og de arter der lever der, de forsvinder i et alt for hurtigt tempo.  Så vær sød at lytte til borgerne og så genetableret det der er tilbage af Amager fælled, der er allerede tager for meget.   
Læs høringssvar fra Anne Gryholm
Indsendt af:
Dorte Østergren-Olsen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
201
By:
København S
Postnr.:
2300
Danmark hat brug for mere natur ikke mindre. Vores hovedstad, København har på Amager Fælled unik natur, hvor arter forsvinder. De sidste år er viber, nattergale, sanglærker og skovhornugle forsvundet fælleden. Som borger i København boende på Vestamager vil jeg sige værn om naturen, stop ødelæggelserne og drop Fælledby. Vi københavnere vil give mere biodiversitet til verden ikke mindre.
Læs høringssvar fra Dorte Østergren-Olsen
Indsendt af:
Pernille
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
200
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Kære Københavns Kommune Jeg mener, det er uhyrligt og uforsvarligt ikke at lytte til eksperterne med forstand på bio- og dyrediversitet og miljø.  Jeres planer er under al kritik og IKKE tilstrækkelige i bevaringen af det unikke dyreliv på fx. Amager Fælled.  Viben er forsvundet. Hornuglen lige så. Andre fugle som lærken er kraftigt reduceret!!! Det er direkte skandaløst! Bio- og dyrediversiteten er vores eksistensgrundlag. I høj grad på længere sigt. Vi skal give den rette plads til at rette op på de skader, der allerede er sket og bevare dét der er - til glæde og gavn for mange kommende generationer! Byggeri og penge må ALDRIG ødelægge naturen. Vi borgere ønsker at bevare naturen og det unikke dyre- og planteliv! Vi ønsker det i vores smukke hovedstad som i resten af landet.  Vær nu visionære og alliér jer med de allerbedste eksperter og find så den rette løsning med tanke på bevaring af dyrelivet og naturen. Stop ødelæggelsen. Lad os være stolte af de politiske beslutninger, der foretages på både naturens og menneskenes vegne! Stop AL byggeri på Amager Fælled og alle de andre truede områder. Nu! Nævner også gerne Lynetteholm: Stop det! Venligst
Læs høringssvar fra Pernille
Indsendt af:
Jack Howe
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
199
By:
København n
Postnr.:
2200
Det er fantastisk, at Københavns Kommune anerkender biodiversitetskrisen og at vi er nødt til at handle på den. Der er nogle gode initiativer i planen (kortlægning og monitering af biodiversitet, transformation af monokulturer mv.), men der mangler mere ambition og konkrete initiativer/mål. Strategien skaber ikke tilstrækkelig grobund for den fundamentale omstilling, som naturen i byen har brug for. En konkretisering af strategien og handleplanen kunne fx bestå i: Konkrete målbare mål for biodiversitet Steds- og tidsbestemte projekter, som kunne fungere som inspiration for senere projekter Bedre beskrivelse af drift med ’øje for biodiversitet’ – hvad menes der konkret at ændre på? Incitamenter og hjælpemidler til private grundejere At stille krav til nybyggeri og anlæg (fx minimumskrav for en andel af arealet, der skal anlægges og plejes så det understøtter naturen) At stille lignende krav til land som kommunen ejer (fx kolonihaver) At genoverveje skadelige projekter (fx Lynetteholm) Fredning af kirkegårde og andre truede steder (fx Amagerfælled) Bedre støtte til og koordinering af frivillige organisationer. Indsatserne på tværs af forvaltningerne kunne suppleres og få langt større effekt, hvis man inddrager og udnytter de frivillige organisationers viden og arbejdskraft.  Uden ambitiøse, konkrete mål er jeg bekymret for, at denne plan ikke opfylder sit potentiale og mangler kraft i forhold til at konkurrere med de mange politiske og økonomiske interesser, der er til stede. Til gængæld er det godt at se, at planen vil blive revideret årligt. Jeg ser frem til at følge fremdriften.                 
Læs høringssvar fra Jack Howe
Indsendt af:
Amager Fælleds Venner
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
198
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Fælleds Venner
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede høringssvar fra Amager Fælleds Venner.
Læs høringssvar fra Amager Fælleds Venner
Indsendt af:
Ingrid Tramm
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
197
By:
Frederikseberg C.
Postnr.:
1809
Det er dybt bekymrende at der bygges på Amager Fælled samt planlagt byggeri på Stejlepladsen. Det er to naturskønne "vilde" områder midt i København, hvor dyr, fugle, insekter og planter trives samt forplanter sig. Vi har allerede mistet flere og sjældne arter - så bevar Amager Fælled her! Det er byens vigtigste og mest artsrige sammenhængende naturområde i København. Vi kan simpelthen ikke tåle at miste flere grønne områder. Det er dybt dybt bekymrende. Vær dog lidt fremsynet Kbh.'s Kommune! Tænk hvis ingen havde tænkt sig om og fredet Central Park område midt i New York ?! Tænk på vores efterkommere! Jeg beder jer. Nu har I en mulighed for at frede et helt unik naturområde, et rekreativt område, mange bruger hver eneste dag. Vær firstmovers - det vil komme godt tilbage for alle. Desuden er det jo en gammel lossepalds, hvor der er kørt alt muligt affald ud i dekader. Hvordan har man tænkt sig at mennesker skal bo dér - der må være dybt forurenet jord. Hvad viser jordprøverne ?
Læs høringssvar fra Ingrid Tramm
Indsendt af:
Bjarne Sinkjær
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
196
By:
København SV
Postnr.:
2450
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes handlingsplan for biodiversitet   Københavns Kommune har udformet en biodiversitetsstrategi, i samarbejde med grønne organisationer. Den 4-årige handlingsplan indeholder gode og dårlige elementer. Jeg støtter følgende elementer:   - at mindst 30 % af Københavns areal skal være udlagt som offentligt tilgængelige, grønne områder. - at planen revideres og fremlægges hvert 4. år. - at kommunens afdelinger hvert år skal reportere om deres grønne tiltag de har udført i årets løb, og nye tiltag det komme år. - at der indhentes ny viden.   Midlertidig indeholder planen en række mangler, dels at den er tænkt for snævert, dels at den er uforpligtende:   Planen skal indtænkes i en større strategi   Jeg mener ikke at planen kan stå for sig selv, men skal inddrage andre elementer der er forbedrende for livet i byen, både for dyr og mennesker.   Her tænker jeg eksempelvis på at træer og andre grønne vækster medvirker til at sænke temperaturen i byer. Træernes kølende effekt kan reducere overfladetemperaturen i europæiske byer om sommeren med op til 12 °C i nogle regioner, ifølge undersøgelser. I modsætning hertil har grønne områder uden træer en ubetydelig effekt. Takket være politikernes passivitet overfor den kommende klimakatastrofe, kan vi ikke undgå at de fulde konsekvenser rammer os. Derfor bør grønne tiltag som dette indtænkes i forslaget, samt lokalplaner, i forhold til nybebyggede områder.   Planen kan ende med at være greenwashing   Vi står overfor en biodiversitetkatastrofe, den 6. masseudryddelse i klodens historie. 1.844 arter af danske dyr, planter og svampe er truede ifølge den nyeste danske rødliste fra 2019. Det betyder, at de er i høj risiko for at uddø i den danske natur. De danske politikere har gang på gang valgt at se stort på det pres, mennesker lægger på den omgivende natur. Hver eneste gang økonomi står overfor natur, taber naturen. Danmark kan lide at bryste sig af at være en grønt land. I virkeligheden er vi en af de værste nationer til at forbruge begrænsede ressourcer og producere affald. Det er ikke de danske politikere der passer på den danske natur, det er EU.   Denne plan fra Københavns Kommune er bevidst skrevet med så få forpligtigelser som muligt. Der er en overhængende fare for at denne plan, ligesom eks. de talrige vandmiljøplaner gennem tiden, ender med blot at være tomme løfter der skal forhale nødvendige tiltag, og manipulere befolkningen. Ren Greenwashing. Hvordan ved jeg det? Med regeringens finanslovsforslag står det uafhængige ekspertorgan, Klimarådet, til at få skåret to tredjedele af sit budget fra 2024. Det vil betyde medarbejderflugt og dårligere analyser. Så man udformer fine planer, og undergraver dem efterfølgende. Med den ene hånd snakker politikerne i København om grønne områder, mens de med den anden hånd ødelægger grønne områder, eks. byggeriet på Amager Fælled, Lynetteholmen, og den del af Tippens grønne områder som kommunen vil bebygge med en ‘midlertidig’ pavillonby for ukrainske flygtninge. Når et sådant område først er inddraget, bliver det jo aldrig ført tilbage igen.   Jeg har været med til to høringsmøder. På begge møder har jeg spurgt ind til budgettet om denne plans budgetter, men har ikke kunne få oplyst et konkret tal; det nærmeste jeg kom var et ‘tocifret millionbeløb’. Selv et generøst budget på 30 millioner, er en ubetydelig del af kommunens samlede budget på 47,4 milliarder kr. Det er politikernes svar på den kommende biodiversitetkatastrofe. Ingen afsavn. Ingen penge. Ingen forpligtigelser.   Derfor mener jeg at følgende forpligtigelser skal skrives ind i planen:   - at budgettet tilpasses nødvendige tiltag til at vende udviklingen, tiltag som er forslået af fagfolk, i stedet for at tiltag begrænses af budgettet. - at de mindst 30 % af Københavns areal, som skal være udlagt som grønne områder, skal defineres indenfor en overskuelig årrække og med en fast deadline. - at hvis grønne områder inddrages til eks. bebyggelse, så skal der i hvert enkelt tilfælde gøres rede for hvilke områder der kan gøres grønt, som kompensation for det område der et gået tabt. -   at budgettet skal fastlægges, under fuld gennemsigtighed, for en længere tidsperiode eks. 4 år.   Afslutningsvis mener jeg:   - at der skal sikres de nødvendige høringsfrister så NGO’ere kan komme med kvalificerede høringssvar. - at parker og kirkegårde fredes. - at de større, sammenhængende arealer skal have den højeste prioritet. - at der skabes grønne korridorer mellem disse områder.   Med venlig hilsen,   Bjarne Sinkjær
Læs høringssvar fra Bjarne Sinkjær
Indsendt af:
Kirstine Desian
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
195
By:
København N
Postnr.:
2200
Først og fremmest er det vigtigt at stoppe de projekter der skader naturen og biodiversiteten, som Lynetteholmen og byggeriet i Amager Fælled. Sørg i stedet for at støtte andre kommuner i at udvikle spændende bæredygtige levesteder. Og lad os bo i mindre boliger, og deles om det der allerede er bygget. Vi kan ikke fortsætte med at nedprioritere naturen for byggeprojekter, hvis vi vil have natur og biodiversitet (hvilket er en forudsætning for menneskers liv på længere sigt). Jeg tænker vi må lære at leve på andre måder, mere i pagt med naturen. Leve i små energivenlige boliger, deles om fællesrum. Plukke mere mad direkte i naturen. I stedet for at stjæle mere fra naturen til menneskers ideer om veje, huse, kultur og arbejdsliv, skal vi give mere tilbage til naturen, og finde nye måder at leve sammen på. Hvis vi giver mere plads til naturen, skal den nok selv stå for at skabe diversiteten.
Læs høringssvar fra Kirstine Desian
Indsendt af:
Nikolaj Noel Christensen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
194
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).
By:
Brønshøj, København
Postnr.:
2700
Til Københavns Kommune og DN København. Tema 3: Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet. Der er flere gode takter i den uddannelsesmæssige del af strategien, men der er dog særlig en ting som er virkelig slående og det er manglende på naturdannelse (Jvf Friluftsrådet rapport fra 2020). For den almen dannelse om natur er skrevet ind med følgende "koble biodiversitet sammen med leg, læring og dannelse" punk 1, men den egenttligt naturdannelse manglende fuldstændigt i foreløbige oplæg og det grænser til pinligt ikke mindst set i lyset af Friluftsrådet store arbejde de sidste par år. Så det vil virkelig klæde strategien, at indskrive naturdannelse og måske endda ligeledes bæredygtig dannelse (jvf den nylig rapport afleveret til Pernille Rosenkrads Tegl d.16 September 2022). da uddannelse og læring handler om os alle og det forhold vi hver især har til naturen og det vi gør i fællesskab sammen i naturen og med biodiversiteten. Et andet punkt er "Ligesom fx børn og unge kan opleve og lære om naturens dynamik, kende forskel på arter og naturtyper m.m" dette er klassiske naturlære og rækker slet ikke langt nok i forhold til den natur- og biodiversitet krise mennsket har bragt sig selv i. Så igen få indskrevet naturdannelse som et bærende filosofisk og praktisk element i strategien. Det tredje punkt "det sker med udgangspunkt i skolernes og daginstitutionernes egne områder og nærområde" dette er godt, da det er håndgribeligt både for pædagogerne, børnene og ikke mindst hvis man får inviteret biologer og naturfaglige mere ind på selve skolerne, hvor man ligeledes kunne lave en rewilding og tænke mere vild med udgangspunkt i naturdannelsesprincipper (Jvf Friluftsrådet rapport 2020). Mange venlig hilsner Nikolaj Noel Christensen DPU og forhenværende Næstformand i Forum for uddannelse for bæredygtig udvikling / RCE-Danmark.
Læs høringssvar fra Nikolaj Noel Christensen
Indsendt af:
Tine Forsberg
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
193
By:
København N
Postnr.:
2200
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025).
Læs høringssvar fra Tine Forsberg
Indsendt af:
Anne Holm Hansen
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
192
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Astma-Allergi Danmark
By:
Roskilde
Postnr.:
4000
Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 Astma-Allergi Danmark har med stor interesse læst Københavns Kommunes Forslag til biodiversitet i København og finder det store fokus på biodiversitet anerkendelsesværdigt, og ikke mindst et vigtigt skridt mod et grønnere og sundere Danmark. Men i fremtidens arbejde med biodiversitet og byplanlægning bør man tage hensyn til kommunens mange borgere med pollenallergi, som hvert år plages af snue, rindende øjne og træthed i pollensæsonen. For at nå i mål med store dele af strategierne som Københavns Kommune fremlægger i denne offentlige høring, er det helt essentielt at inddrage allergivenlig beplantning. Københavns Kommune pointerer, at strategien understøtter implementering og indsatsopfyldelse af Københavns Kommunes handlingsplan for FN’s verdens mål med fokus på tre af de 17 verdensmål. For at komme i mål med Mål 3 – Sundhed og Trivsel: ”Kommunens vision er, at københavnerne skal være blandt de borgere i verden, som har den bedste livskvalitet- og det skal alle københavnere kunne mærke”, er det helt essentielt at inddrage allergivenlig beplantning og ikke mindst allergivenligt vedligehold af de grønne områder i København.  Samme gør sig gældende for tema 2 – i år 2050 anvendes biodiversitet som et redskab, der bidrager til opnåelse af fysisk og mental sundhed og trivsel for byens borgere’. For at opnå sundhed og trivsel for byens mange borgere med allergi, er det en direkte nødvendighed at inddrage allergivenlig beplantning. Det er en udbredt misforståelse, at bedre biodiversitet er en fjende mod borgerne med allergi. Det forholder sig faktisk lige omvendt. Derfor indledte vi i 2022 et samarbejde med blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og KAB, landets største boligadministrator, for at vi i fællesskab kan tænke klogt i fremtidens byplanlægning. Og det er vigtigt, for selvom pollentyper som fx birkepollen kan komme til København fra udlandet, er lokale kilder til stadighed til stor gene for de mange borgere med pollenallergi. Hvor sæsonen for birkepollen er kort mens intens, er sæsonen for græspollen lang og drøj, da der i Danmark er over 100 hjemmehørende græsser, som blomstrer forskudt. Tidens trend med at lade græsset gro og stå i blomst i store dele kommunes grønne områder, er til stor gene for de mange med allergi overfor græspollen. Græspollen er store og flyver sjældent langt. Faktisk er det under 1% af græspollen, som flyver mere end en kilometer fra planten, og netop derfor har lokal beplantning og vedligeholde en kæmpe betydning for de mange borgere, der i flere måneder må leve med forringet livskvalitet grundet allergi   Vi vil på vegne af vores medlemmer, pointerer vigtigheden i at reducere mængden af blomstrede græs samt buske og træer som hassel, el, elm, birk og platan i København. Højtstående blomstrende græs kan med fordel minimeres til mindre mosaikker under trækronerne og/eller erstattes af områder med hjemmehørende urter, til glæde for både insektliv og borgere. Det er essentielt at græsset slås inden det når at stå i blomst, for at undgå store mængder græspollen, samt at det afklippede græs bortskaffes. Som alternativ til de allergene træer kan der i stedet plantes insektbestøvende arter, som fx ginkgo biloba, heste-kastanie, løn, lærk og diverse   frugttræer.  Med allergivenlig beplantning, kan vi sikre en mere lige adgang til de muligheder for udendørsliv og fysisk aktivitet, som København tilbyder. Venlig hilsen Direktør, Anne Holm Hansen
Læs høringssvar fra Anne Holm Hansen
Indsendt af:
Mogens Bundgaard
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
191
Virksomhed / Organisation :
DAB Dansk almennyttigt Boligselskab
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Københavns kommunes handlingsplan for biodiversitet falder fint i tråd med DAB’s nuværende strategi for både biodiversitet og fællesskaber. DAB administrerer Hovedstadens almennyttige Boligselskab med 12 boligafdelinger i København Kommune. Allerede i 1987 tog DAB initiativ til at stoppe anvendelsen af pesticider i driften af boligafdelingernes friarealer. Siden da har den løbende rådgivning fra selskabets landskabsarkitekter medført en betydelig stigning i artsrigdom og diversitet i de grønne områder, ligesom variationen i plantevalg bidrager til en større oplevelse året igennem for boligafdelingernes beboere. I selskabets nuværende grønne vision er der fokus på den bæredygtige hverdag, og der arbejdes på alle niveauer for at udvikle et mere bæredygtigt liv i boligafdelingerne, eksempelvis har 150 af de administrerede boligafdelinger tilsluttet sig DAB’s kampagne ”Bo med Natur” for at skabe mere liv i friarealerne. DAB er i forvejen kendt for sit velfungerende beboerdemokrati og sammen med Aktive Fællesskaber i DAB tages der i disse år initiativ til nye frivillige fællesskaber, der yderligere vil styrke beboerdemokratiet og være med til at engagere beboerne til både fælles sociale aktiviteter og arbejdsgrupper om biodiversitet. Vi kan derfor se en god synergi i at kommunen understøtter partnerskaber inden for den almene boligsektor, hvor der er noget at arbejde videre på, både store grønne områder og et potentiale af frivillige beboere. Hertil kan DAB’s ekspertise og lange erfaring indenfor drift, rådgivning og udvikling af de grønne områder være med til at nå målene.
Læs høringssvar fra Mogens Bundgaard
Indsendt af:
Kirsten Olrik
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
190
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøbiologisk Laboratorium ApS
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
Høringssvar Forslag til højere Biodiversitet i Københavns Kommune Østerbro Havnekomité Tillæg til høringssvar til brug for embedsmændene samt By & Havn   Biodiversitet – hvordan ser den ud på Verdensplan? Aldrig har mennesker ødelagt så meget natur på så kort tid ved at bygge ud på havet, fælde skove, anlægge kæmpestore marker med monokulturer, bygge store dæmninger til energi, der ødelægger og udtørrer Jordens ferskvandssystemer. Det rammer naturligvis biodiversiteten og arternes uddøen som en boomerang og det må stoppe, hvis Jorden skal fortsætte med at være en planet, hvor der kan bo mennesker. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening står der lige nu 1800 danske arter på listen over arter, der er ved at forsvinde. Hvordan skaffer vi højere biodiversitet i Københavns Kommune? I 2018 var der i Københavns Kommune 33,2 kvm grønt område per indbygger. Siden er Amager Fælled formindsket pga. byggeri. Derfor er det ikke nok med småjusteringer og hensigtserklæringer for at redde biodiversiteten i København.   Ydre Nordhavn - Nordhavnsstubben Københavns Kommune har kun ét område tilbage, hvor der kan skabes ny natur: Opfyldningen i Ydre Nordhavn, som er ejet af By & Havn, dvs. Københavns Kommune (95%) og Staten (5%). Nordhavns Naturvenner[1] [1] har i 2021  udarbejdet et forslag til Nordhavns Naturpark, der kunne ligge derude. Det har et areal på ca.100 ha. Selvom det ikke kan gennemføres direkte, må det tjene som inspiration. De 100 ha. er et lille areal i forhold til de mange  beboere på Østerbro og idet kommende Nordhavn; meget mindre end Københavns Kommunes mål for bynatur lagde op til i i 2008.  Desværre er det officielle  forslag til natur kun på 28 ha natur, som ydermere inkluderer idrætsarealer. Det redder ikke biodiversiteten. Nordhavns Naturpark,  bygger videre på områdets eksisterende karakter af ruderat og introducerer flere lysåbne naturtyper i et bakket terræn, inde fra land og ud mod kysten:  Overdrev, krat, søer, strandoverdrev, strandeng og egentlig strand. I de områder, der ligger tæt ved skoler og kommende bebyggelse , foreslår Nordhavns Naturvenner, at der stilles arealer til rådighed for  idræt, bl.a. ovenpå Nordhavnstunnelen, hvor det ellers kan være problematisk at bygge. Bynært Natura 2000 område Hensigten med Biodiversitetsplanen må være at sikre et stort sammenhængende område med vild natur og udsigt til Øresund. Der skal ikke så meget til for at redde biodiversiteten og naturoplevelserne derude. Ydre Nordhavn er blevet et af de østligste områder på Sjælland. Det krydses af fuglenes trækruter nord-syd og øst-vest. Derfor er det blevet et af de vigtigste fugleområder, ikke bare i Københavnsområdet; men i hele Danmark,. DOF har registreret mere end 260 forskellige fuglearter på Nordhavnstippen nord for Nordsøvej og på Nordhavnsstubben. Alene det er nok til at udlægge området til bynært Natura 2000 område. Anlæg af stier og steder til ophold En kyststi rundt langs hele området markeret med vind- og salttålende træer, en parallel sti højere oppe i terrænet med buske her og dér langs stierne samt nogle klatrestier på tværs op og ned ad bakkerne. Der vil være behov for steder langs stierne med overdækkede bænke. Fugleværnsfonden agter at købe et område af nordkysten og placere et fugleskjul yderst. Urteagtige planter Med den blandingsjord, der er lagt, vil der (med periodisk nødvendig bekæmpelse af invasive arter) komme en artsrig bundvegetation helt af sig selv, ligesom det allerede er sket på det lille område med de to søer, Nordhavnstippen, mellem Nordsøvej og det åbne vand. Det er allerede blevet et værdifuldt naturområde, der bør §3-fredes.    Højere vegetation De træer og buske, der skal plantes på Nordhavnsstubben, skal dels være vind- og salttålende markører i landskabet. Det skal være arter, der sætter bær, som kan spises af fuglene: Bornholmsk Røn (Sorbus intermedia), Hunderose (Rosa canina), Klitrose (Rosa pimpinellifolia), Havtorn (Hippophae rhamnoides) både han- og hunplanter, så den kan sætte frugt. Der bør anvendes frøplanter med stor gendiversitet inden for arterne. By & Havns jordmodtagelse i Nordhavn Den vedvarende tilførsel af jord er årsag til, at der ikke allerede er en stor biodiversitet på den store opfyldning. Allerede for et år siden, overskred jordpåfyldningen den aftalte højde og mængde jord, der kan fyldes på; men den fortsætter. Nordhavnsstubben og ”Bjerget” er blevet alt for højt. De store mængder overskudsjord må fjernes. Den ødelægger vandkvaliteten i bugten udenfor med soil erosion, der nedsætter sigtdybden i vandet, så ålegræs-engene under vandet udenfor lider ubodelig skade.   Påvirkning på omgivelserne Nordhavnsstubbens opførelse og den vedvarende påfyldning af jord har ødelagt kysten, vandkvaliteten og biodiversiteten mellem Charlottenlund og Svanemøllen ved at danne en lukket bugt med et indre strømforløb, som bl.a. ophober dødt ålegræs og diverse materiale fra aktiviteterne på Nordhavnsstubben. Der er for 14 dage siden konstateret en havkolerabakterie i bugten, Shewanella algae, som i øjeblikket spredes med opvarmet saltvand i hele Verden og har forårsaget 1et alvorligt lokalt sygdomstilfælde ved Charlottenlund og 16 kendte dødsfald på Verdensplan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3748472/ . Det er ikke den type biodiversitet, vi skal have.   Dett haster med Københavns Kommunes indsats for at sikre bynær natur! Som ovenfor beskrevet, er d et ret enkelt og tilmed omkostningslavt, hvad der skal til for at skabe et værdifuldt naturområde med høj biodiversitet i Ydre Nordhavn, som alle vil få glæde af. Der er hverken brug for en mængde administrativ mødeaktivitet, og borgermøder eller for kostbare designerprojekter. 18. September 2022 Kirsten Olrik, Ph.d., Miljøbiologisk Laboratorium ApS Krista Stentoft, Landskabsarkitekt Østerbro Havnekomité   [1] Nordhavns Naturvenner er et samarbejde mellem 10 grønne organisationer i Københavnsområdet  [1]  
Læs høringssvar fra Kirsten Olrik
Indsendt af:
TrudeHøyer
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
189
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Det er positivt, at udkastet til Strategi for biodiversitet noterer det store potentiale i at åbne byens rørlagte åer. Åbning af Ladegårdsåen og øvrige vandløb bør derfor som konsekvens indskrives i biodiversitetsstrategien som et selvstændigt strategisk mål frem mod 2050. Desuden bør åbning af den første del af åen fra Hillerødgade til Jagtvej langs Bispeengen indskrives i den første Handleplan (2022-2025).
Læs høringssvar fra TrudeHøyer
Indsendt af:
Christianshavns Lokaludvalg
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
188
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Christianshavns Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Se det vedhæftede høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Christianshavns Lokaludvalg
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
187
Virksomhed / Organisation :
formand for Østerbro Havnekomité
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høring om Forslag til Biodiversitet i København. Høringssvar fra Østerbro Havnekomité.   ”Vi står i dag overfor en global biodiversitetskrise. En krise, der betyder, at flere arter nu er i fare for at uddø end på noget andet tidspunkt i menneskets historie. I år 2050 skal der være mere plads til biodiversitet i København. Mindst 30 % af Københavns areal skal være udlagt som offentligt tilgængelige grønne områder, og 10 % af Københavns areal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3”. Denne fine indledning bør følges op af  mere konkrete planer og udpegning af nye områder, så krisen kan imødegås. Man det er ikke nok med småjusteringer og hensigtserklæringer. Det har derfor undret os, at der ikke  i handleplanerne  bliver peget på de store opfyldningsarealer i Nordhavn, der er ejet af Københavns Kommune (95%) og Staten (5%). Her har vi i Nordhavns Naturvenner, sammen med  9 andre  grønne organisationer  fået udarbejdet en plan, Nordhavns Naturpark  for bynær natur på  ca.100 ha.  De 100 ha. er et meget mindre areal til de mange  beboere på Østerbro og kommende Nordhavn end Københavns Kommunes mål for bynatur i 2008.  Desværre er der lige nu kun forslag om 28 ha natur, som inkluderer idrætsarealer. Vores forslag, Nordhavns Naturpark  bygger videre på områdets eksisterende ruderatkarakter og introducerer flere lysåbne naturtyper :  Stranden,  Strandeng,  Søer,  Krat, Strandoverdrev. I yderområder, tæt ved kommende bebyggelse er placeret mulighed for arealer til idræt. Ydre Nordhavn er et af de vigtigste fugleområder i Københavnsområdet, hvor DOF har registreret mere end 260 forskellige arter. Vi håber meget, at hensigten med Biodiversitetsplanen  er at sikre et stort sammenhængende område med adgang til vild natur og havudsigt.   Igennem de seneste år har Miljøpunkt Østerbro arrangeret mange velbesøgte ture i området og behovet for en naturskole i Nordhavn, som en del af Københavns Naturskoler er tydeligt. Nordhavns Naturvenner har derfor udarbejdet   Der er brug for en Naturskole i Nordhavn.   Et naturskoletilbud i Nordhavn vil være til gavn for hele byen, løfte mulighederne for at tilbyde varierede og lærerige skoledage til navnlig skolerne på Østerbro og bidrage til at inddrage lokalbefolkningen i at have medansvar for naturområderne. Biodiversitetskrise er nok et for mildt udtryk. Der er tale om, at et stadig stigende    antal  arter uddør og dermed forrykker det fine samspil i naturen og menneskers mulighed for at leve som nu. Det haster ! I en tale for et par dage siden fortalte  Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, at lige nu står 1800 danske arter på listen over arter, der er ved at forsvinde.   Vi tror ikke, der er brug for en mængde administrativ mødeaktivitet. Sæt fantasien løs. Lad naturformidlere og lokale ildsjæle få mulighed for at udvikle initiativer, indledningsvis på forsøgsbasis. Gør status hvert år og sæt nye mål.          
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 18. september 2022
Svarnummer:
186
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Se det vedhæftede høringssvar fra Indre By Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg

Sider