Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
190

Indsendt af

Kirsten Olrik

Virksomhed / organisation

Miljøbiologisk Laboratorium ApS

Postnr.

2900

By

Hellerup

Høringssvar

Høringssvar

Forslag til højere Biodiversitet i Københavns Kommune

Østerbro Havnekomité

Tillæg til høringssvar til brug for embedsmændene samt By & Havn

 

Biodiversitet – hvordan ser den ud på Verdensplan?

Aldrig har mennesker ødelagt så meget natur på så kort tid ved at bygge ud på havet, fælde skove, anlægge kæmpestore marker med monokulturer, bygge store dæmninger til energi, der ødelægger og udtørrer Jordens ferskvandssystemer. Det rammer naturligvis biodiversiteten og arternes uddøen som en boomerang og det må stoppe, hvis Jorden skal fortsætte med at være en planet, hvor der kan bo mennesker.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening står der lige nu 1800 danske arter på listen over arter, der er ved at forsvinde.


Hvordan skaffer vi højere biodiversitet i Københavns Kommune?

I 2018 var der i Københavns Kommune 33,2 kvm grønt område per indbygger. Siden er Amager Fælled formindsket pga. byggeri. Derfor er det ikke nok med småjusteringer og hensigtserklæringer for at redde biodiversiteten i København.  


Ydre Nordhavn - Nordhavnsstubben

Københavns Kommune har kun ét område tilbage, hvor der kan skabes ny natur: Opfyldningen i Ydre Nordhavn, som er ejet af By & Havn, dvs. Københavns Kommune (95%) og Staten (5%).

Nordhavns Naturvenner[1] [1] har i 2021  udarbejdet et forslag til Nordhavns Naturpark, der kunne ligge derude. Det har et areal på ca.100 ha. Selvom det ikke kan gennemføres direkte, må det tjene som inspiration. De 100 ha. er et lille areal i forhold til de mange  beboere på Østerbro og idet kommende Nordhavn; meget mindre end Københavns Kommunes mål for bynatur lagde op til i i 2008.

 Desværre er det officielle  forslag til natur kun på 28 ha natur, som ydermere inkluderer idrætsarealer. Det redder ikke biodiversiteten.

Nordhavns Naturpark,  bygger videre på områdets eksisterende karakter af ruderat og introducerer flere lysåbne naturtyper i et bakket terræn, inde fra land og ud mod kysten:  Overdrev, krat, søer, strandoverdrev, strandeng og egentlig strand.

I de områder, der ligger tæt ved skoler og kommende bebyggelse , foreslår Nordhavns Naturvenner, at der stilles arealer til rådighed for  idræt, bl.a. ovenpå Nordhavnstunnelen, hvor det ellers kan være problematisk at bygge.


Bynært Natura 2000 område

Hensigten med Biodiversitetsplanen må være at sikre et stort sammenhængende område med vild natur og udsigt til Øresund. Der skal ikke så meget til for at redde biodiversiteten og naturoplevelserne derude. Ydre Nordhavn er blevet et af de østligste områder på Sjælland. Det krydses af fuglenes trækruter nord-syd og øst-vest. Derfor er det blevet et af de vigtigste fugleområder, ikke bare i Københavnsområdet; men i hele Danmark,.

DOF har registreret mere end 260 forskellige fuglearter på Nordhavnstippen nord for Nordsøvej og på Nordhavnsstubben. Alene det er nok til at udlægge området til bynært Natura 2000 område.


Anlæg af stier og steder til ophold

En kyststi rundt langs hele området markeret med vind- og salttålende træer, en parallel sti højere oppe i terrænet med buske her og dér langs stierne samt nogle klatrestier på tværs op og ned ad bakkerne.

Der vil være behov for steder langs stierne med overdækkede bænke. Fugleværnsfonden agter at købe et område af nordkysten og placere et fugleskjul yderst.


Urteagtige planter

Med den blandingsjord, der er lagt, vil der (med periodisk nødvendig bekæmpelse af invasive arter) komme en artsrig bundvegetation helt af sig selv, ligesom det allerede er sket på det lille område med de to søer, Nordhavnstippen, mellem Nordsøvej og det åbne vandDet er allerede blevet et værdifuldt naturområde, der bør §3-fredes.   


Højere vegetation

De træer og buske, der skal plantes på Nordhavnsstubben, skal dels være vind- og salttålende markører i landskabet. Det skal være arter, der sætter bær, som kan spises af fuglene: Bornholmsk Røn (Sorbus intermedia), Hunderose (Rosa canina), Klitrose (Rosa pimpinellifolia), Havtorn (Hippophae rhamnoides) både han- og hunplanter, så den kan sætte frugt. Der bør anvendes frøplanter med stor gendiversitet inden for arterne.


By & Havns jordmodtagelse i Nordhavn

Den vedvarende tilførsel af jord er årsag til, at der ikke allerede er en stor biodiversitet på den store opfyldning. Allerede for et år siden, overskred jordpåfyldningen den aftalte højde og mængde jord, der kan fyldes på; men den fortsætter. Nordhavnsstubben og ”Bjerget” er blevet alt for højt. De store mængder overskudsjord må fjernes. Den ødelægger vandkvaliteten i bugten udenfor med soil erosion, der nedsætter sigtdybden i vandet, så ålegræs-engene under vandet udenfor lider ubodelig skade.
 

Påvirkning på omgivelserne

Nordhavnsstubbens opførelse og den vedvarende påfyldning af jord har ødelagt kysten, vandkvaliteten og biodiversiteten mellem Charlottenlund og Svanemøllen ved at danne en lukket bugt med et indre strømforløb, som bl.a. ophober dødt ålegræs og diverse materiale fra aktiviteterne på Nordhavnsstubben.

Der er for 14 dage siden konstateret en havkolerabakterie i bugten, Shewanella algae, som i øjeblikket spredes med opvarmet saltvand i hele Verden og har forårsaget 1et alvorligt lokalt sygdomstilfælde ved Charlottenlund og 16 kendte dødsfald på Verdensplan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3748472/ .

Det er ikke den type biodiversitet, vi skal have.
 

Dett haster med Københavns Kommunes indsats for at sikre bynær natur!

Som ovenfor beskrevet, er d

et ret enkelt og tilmed omkostningslavt, hvad der skal til for at skabe et værdifuldt naturområde med høj biodiversitet i Ydre Nordhavn, som alle vil få glæde af.

Der er hverken brug for en mængde administrativ mødeaktivitet, og borgermøder eller for kostbare designerprojekter.

18. September 2022

Kirsten Olrik, Ph.d., Miljøbiologisk Laboratorium ApS

Krista Stentoft, Landskabsarkitekt

Østerbro Havnekomité

 

[1] Nordhavns Naturvenner er et samarbejde mellem 10 grønne organisationer i Københavnsområdet


 [1]