Oprettet: 18. september 2022
Svarnummer:
212

Indsendt af

Stinne Grønaa Nielsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Københavns kommune er så privilegeret, så rig, at have et naturområde med biodiversitet, der langt overstiger de almindelige byparker, nemlig Amager Fælled. Fordi det er et stort sammenhængende område, har der udviklet sig et komplekst dyre- og planteliv. En høj biodiversitet.

Men med de foreløbige tiltag for at bygge (endnu mere) på Amager Fælled, er der allerede sket reducering af arter.  Arter er hindret i at yngle, reder er med al sandsynlighed blevet fjernet, dyrelivet omkring er reduceret.

Det er sket på trods af kommunens hidtidige strategi for biodiversitet.  Ikke mindst i vinter, forår, sommer 2022. Statusopgørelser bør derfor ske hyppigere end årligt.

Visionen i ”Forslag til biodiversitet i København 2022-2050” om at vende tilbagegang af arter i København, bør derfor indbefatte

- at Fælledby projektet, og øvrige større planlagte projekter om at bygge på Amager Fælled standses

- at Amager Fælled i sin helhed fortsat/igen skal indgå som en væsentlig faktor i Københavns kommunes strategi for rig biodiversitet. Så Amager Fælled, som stort naturområde fortsat kan spille ”en vigtig rolle for variationen og antallet af arter. Her er mange levesteder for dyr og planter, som både er med til at opretholde byens bestand af arter, men også er med til at tiltrække flere”. Det er en realisering af  intentionen om at fastholde byens store naturområder  som er ”en forudsætning for at opretholde og understøtte byens mange arter”.

Ja, den største biodiversitet på land findes i byens større grønne områder. Amager Fælled og Utterslev mose. Derfor bør indgå helt konkret i planen at disse områder bevares, om muligt sikres yderligere. På baggrund af global biodiversitetskrise og nutidig data om biodiversitet i områderne, bør ikke fortsættes med hidtidige byggeplaner med efterfølgende kortlægning, inden tidssvarende tiltag i forhold til biodiversiteten der. Med mindre intentionen er tab af biodiversitet. Tiltag for biodiversitet i de områder kan ikke udsættes.

Det fremgår af forslaget, at kommunen ønsker at prioritere områder på Amager Fælled lige omkring Fælledby-projektområdet. Hvordan tænkes det realistisk at prioritere (bevare, forbedre) natur og biodiversitet i et område, der står overfor massiv menneskelig aktivitetspres hvis Fælledby-projektet realiseres?  Stoppes planer om Fælledby-projektet ikke, fremstår dette forslag ikke som reelt.

Hvor lægges der i forslaget vægt på at give naturen plads? Ikke blot som mål for menneskelig aktivitet? Naturen har brug for plads. Dét skal københavnere lære.

Som borger i København tvivler jeg på seriøs indsats for biodiversitet fra kommunens side, når der udarbejdes en biodiversitetsstrategi, imens biodiversitet reduceres i stor skala i kommunen. Dvs aktuel praksis på ”by-udviklingsområdet” går i modsat retning, og gør det meget hurtigt.

Er det en oplyst forvaltnings plan? i en ”grøn hovedstad”?

Selvfølgelig skal Københavns Kommune arbejde for at understøtte fredninger af naturområder. Ikke kun på papiret.

Selvfølgelig skal ”byens eksisterende biodiversitet med levesteder, fødesøgningsområder og stor artsrigdom bevares og understøttes, dér hvor den allerede findes”. Og hvor de sidste 6 måneders ødelæggende aktivitet har reduceret liv, men der endnu er mulighed for genoprettelse af biodiversitet, fx på Amager Fælled. Det er nu planer og visioner skal føres ud i livet.