Offentlig høring af Helhedsplan for Bystævneparken med Miljørapport

Helhedsplanen skaber retning for en kommende byudvikling i Bystævneparken, og danner grundlag for den efterfølgende lokalplanlægning.

Høringsfrist:

27. juni 2021
Indsendt af:
Søren Juul Knudsen
Dato: 27. juni 2021
Svarnummer:
23
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som beboere i villakvarteret omkring Tofteagervej er vi bekymrede over at de blide sideveje skal åbnes. Det vil ændre kvarterets karakteristik fra et lukket sammenhængende og trygt område. Vi frygter at en åbning af kvarteret kan give flere indbrud da de nye stier vil fungerer som flugtveje for kriminelle, desuden mener vi at stierne er unødvendige for at opnå et godt naboskab med det nye kvarter. Vi er også kede af at bebyggelsesprocenten i Bystævneparken vil blive markant øget, så området bliver markant mindre grønt end i dag. Dette kan ikke løses med navngivning eller smart retorik, området bliver kun grønt, hvis man giver plads til grønne arealer. På borgermødet blev der nævnt, at man overvejer en ny vej for biltrafik gennem vest volden mod Tingbjerg, dette mener vi vil være ødelæggende for området på volden, der i dag en et flittigt benyttet parkområde for alle områdets beboere både fra Husum og Tingbjerg. Det vil være en bedre ide at forbedre forbindelsen til Tingbjerg for cykler og gående. Særligt broen over volden kunne godt trænge til at blive udskiftet med en bredere bro med bedre adskillelse mellem cykler og gående.
Læs høringssvar fra Søren Juul Knudsen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 27. juni 2021
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Jan og Ea Lauritzen
Dato: 27. juni 2021
Svarnummer:
21
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi bliver nød til at opponere mod høringssvaret fra Toftevangsvejlags formand, som har givet ok for åbning af de blinde veje. (Cykel/gangsti) Vi undre os over at han taler for os 65 medlemmer, vi er rigtig mange som er stærkt imod åbningen, da det vil give en utryghed, for vores område som idag fungere trygt og godt for både børn og ældre, da der ikke kommer andre end dem der har tilknytning til vores veje.
Læs høringssvar fra Jan og Ea Lauritzen
Indsendt af:
Louise Holm
Dato: 26. juni 2021
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Louise Holm
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedlagt er høringssvar til helhedsplanen vedr. Bystævneparken fra boligejere og beboere på Ærtebjergvej i Husumj. Høringsvaret består af 3 sider, som er vedhæftet særskilt. Side 2 har samme indhold, men forskellige underskrifter, da der ikke var plads til samtlige underskrifter på side 2. Mvh. Louise Holm
Læs høringssvar fra Louise Holm
Indsendt af:
Lars Boye
Dato: 25. juni 2021
Svarnummer:
19
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg har disse kommentarer til Helhedsplanen af 18.12.20. og Beslutning på BR 22.april. 1. Opkobling på omgivelserne - OPKOBLING OG SAMMENHÆNGE PÅ TVÆRS s. 65 i Helhedsplanen: Forslaget om en lokal gennemgående vej, der kobler Ærtebjergvej og Kobbelvænget vil forringe trafiksikkerheden i kvarteret omkring Ærtebjergvej. I området har vi i mange år haft problemer med gennemkørende trafik på Toftagervej, når bilister ”smutter” uden om lyskurven ved Husum torv. Disse biler udgør en risiko for kvarterets børn. Og indførelsen af endnu en gennemkørsel vil forværre dette. I lyset af erfaringerne må vi f.eks. forvente, at en stor del af trafikken fra det nye boligområder, der skal ud af Frederikssundsvej mod Herlev eller af Mørkhøjvej vil benytte sig af Ærtebjergvej, for at undgå Husum torv.   2. Overfladevand – s. 79 i Helhedsplan: Vi har allerede store problemer med oversvømmede kloakker ved skybrud i kvarteret omkring Toftagervej. Disse problemer er i sær opstået efter at en del af villaerne i haveforeningen, der grænser op til Ærtebjergvej er blevet sluttet på. Og en yderligere tilslutning, som beskrevet på siden 79, vil forværre dette stærkt: ”Herfra ledes vandet enten til Bystævnet eller, på grund af terrænet, til eksisterende kloak i villakvarteret.”   3. Tilgængelighed, infrastruktur og parkering – Beslutning på BR 22.april - Løsningen – Forslag til helhedsplan: Den foreslåede åbning af Ærtebjergvej, Hørtoftevej, Botoftevej samt Gårdtoftevej for cykel- og fodgængertrafik vil, uanset de fine formål, øge usikkerheden i det eksisterende og meget fredelige villakvarter. For at øge trygheden i Bystævneparken begrænsede man for nogle år siden antallet af adgang til området. Og man lukkede for andre af dem uden for normal åbningstid. Det kan derfor undre, at man nu vil åbne flere adgange, for at ”skabe tryghed”.
Læs høringssvar fra Lars Boye
Indsendt af:
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Dato: 25. juni 2021
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hermed høringsvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg samt referat af spørgsmål og kommentarer fra digitalt borgermøde afholdt d. 19. maj
Læs høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Indsendt af:
Københavns Ældreråd
Dato: 25. juni 2021
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Ældreråd
By:
København
Postnr.:
2200
Københavns Ældreråds høringssvar vedr. helhedsplanen for Bystævneparken.
Læs høringssvar fra Københavns Ældreråd
Indsendt af:
Leif Korsholm
Dato: 24. juni 2021
Svarnummer:
16
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg har i mit tidligere høringssvar klart gjort opmærksom på min holdning og ønske til at der ikke sker åbning af gående og cyklister fra Bystævneparken til de blinde vej i Toftevang Vejlag men at dette i dag fungerer fint via adgangen ved Toftens afslutning. Jeg bliver derfor nødt til at kommentere at formanden for Toftevang Vejlag udtaler sig på vegne af de 65 naboer i Toftevang Vejlag, bl.a. en tilslutning at der sker en åbning for gående og cykler. Dette mener jeg slet ikke der er belæg for da rigtig mange af beboerne på de blinde veje er store modstandere af dette. Det er derfor ikke korrekt, at formanden udtaler sig sådan og at besluttende myndigheder kunne have den opfattelse at medlemmerne i Toftevang Vejlag har taget beslutning om at tilslutte sig dette. Jeg må samtidig også henvise til dele af det svar formanden har givet til flere medlemmer, der har udtryk stor skepsis omkring formanden høringssvar: "Vi har endvidere haft møder med medlemmer af Teknik – og miljøudvalget, som har vist forståelse for vores bekymring for biltrafikken på ærtebjergvej, men samtidig gjorde det klart, at sidevejene under alle omstændigheder åbnes for gående og cyklende." Dette strider da totalt imod at der er en åben høring som skulle kunne give anledning til ændringer i helhedsplanen, hvis det på forhånd alligevel bliver som Teknik- og Miljøudvalget vil have det.  Jeg vil klart gøre opmærksom på, at jeg ikke har haft tid til at spørge til dokumentation for denne udtalelse af hensyn til udløb af fristen for indgivelse af høringssvar.        
Læs høringssvar fra Leif Korsholm
Indsendt af:
Hans Mol
Dato: 22. juni 2021
Svarnummer:
15
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
1. Åbning af Toften som servicevej. Jeg meget bekymret for den foreslåede åbning af Toften. I miljøvurderingsrapporten pkt 6.1.3 forventes det at der vil køre 13 vare- og servicevogne i døgnet. Hvorfor skal der åbnes for tung trafik på en stille privat vej for så få biler? Vil det ikke være muligt at de få lastbiler i stedet kører at den eksisterende vej i bystævneparken øst for Byggefelt BF01b og BF02 til Bystævnet? Vendepladser, som nævnes i nævnte rapport, er også en bedre mulighed. Åbning af Toften vil også gøre det som en nem genvej for almindelige bilister - som ignorerer evt. adgang forbudt skiltet -  og Toftagervej er også en oplagt forbindelse videre til Frederiksundsvej, når der er som ofte kø på Storegårdsvej i retning mod Husum Torv. Dette vil medføre usikre situationer for beboerne og cyklisterne på vejene, specielt efter vi har fået vores klimaveje i vejlaget, som vil gøre vejene smaller. 2. Åbning af eksisterende hegn til de blinde veje for cykler og gående Der bliver lagt op til åbning for cykler og gående til de 4 blinde vej i Toftevang Vejlag. Vejenes karakter vil i dette tilfælde blive væsentlig påvirket. Det er i dag stille og trygge veje, børnene kan lege på gaden, personer med uærlige gøremål bliver hurtigt bemærket. Personlig faldt jeg netop derfor for et af husene på de blinde veje. Mange beboere ville nok overveje at flytte hvis de blinde veje bliver åbnet og hvis der kommer mere trafik på de øvrige veje og føler sig jaget væk fra rolige og trygge Toftevang. Hvorfor i stedet for ikke bruge de smukke eksisterende cykel- og fodgængerstier lang Vestvolden? 3. Ærtebjergvej Hvis vejen bliver åbnet for biltrafik kan der nemt opstå kø mod Frederiksundsvej hvor det allerede i dag er svært at komme til i myldretiden. En del af bilisterne ville så i stedet køre via Toftagervej og Hustoftevej - veje som snart bliver til Klimaveje, og som allerede i dag er ret trafikeret (specielt Hustoftevej). Åbning af Ærtebjergevej for biltrafik vil få store konsekvenser for beboerne på vejen og det vil øge usikkerheden på vejen for børnene og cyklisterne/gående, som færdes til og fra Birkevang.  
Læs høringssvar fra Hans Mol
Indsendt af:
Karsten Kjær
Dato: 22. juni 2021
Svarnummer:
14
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Den offentliggjorte helhedsplan for Bystævneparken vil, - hvis planen gennemføres uændret, skabe en række væsentlige problemer for områdets naboer; øget trafik og støjbelastning, blokering af udsigt og indblik-problemer. Desuden arbejder kommunen med planer om at føre Bystævnet igennem Vestvolden til Tingbjerg, hvilket i givet fald vil føre til yderligere ødelæggelse af et fredet fortids- minde.   Ifølge planen vil næsten al biltrafik til og fra Bystævneparken komme til at foregå via Bystævnet. Det vil, - sammen med en forlængelse af Bystævnet til Tingbjerg, resultere i, at beboerne langs denne vej vil blive udsat for væsentlig mere trafik og støj, - noget som de færreste af vejens beboere vil bryde sig om. Der er ikke nogen tvingende grunde til at lave en ny tilkørselsvej til Tingbjerg, så derfor bør planen om at forlænge Bystævnet droppes !   Helhedsplanen angiver, at der skal opføres 4  6-etagers karreer på vestsiden af Bystævnet. Disse karreer vil frarøve beboerne på vejens østside udsigten til Vestvoldens karakteristiske alle-træer og til det, der bliver tilbage af Bystævneparkens smukke beplantning. Der vil uden tvivl komme væsentlige indblik-problemer for beboerne på denne side af vejen, da de nye bygninger vil komme til at ligge blot 20-30 meter fra vore stuevinduer. Endelig vil de nye 6-etagers bygninger komme til at virke som en høj bymur, - helt ude af skala med den overvejende 3-etagers bebyggelse på vejens østside.   Ved at bygge mange hundrede nye boliger i Bystævneparken, vil kommunen forsøge at løse pro- blemer i Tingbjerg. Det er ikke nogen heldig løsning, da det vil skabe nye problemer i og omkring Bystævneparken. Jeg vil derfor opfordre til, at kommunen helt dropper den fremlagte helhedsplan, og at man begynder forfra med en bebyggelsesplan, der kommer til at omfatte væsentlig færre  boliger, og som derfor i langt højere grad vil have karakter af en haveby: Rækkehuse i 1 og 2  etager, og/eller fritliggende stokhusbebyggelse i 2-3 etager. Det vil give området et åbent og grønt præg, - en bebyggelse i en menneskelig skala, og det vil i højere grad få fremtidens Bystævnepark til at hænge sammen med de omgivende kvarterer.
Læs høringssvar fra Karsten Kjær
Indsendt af:
Søs og Peer Christensen
Dato: 22. juni 2021
Svarnummer:
13
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er til stor Undren at vores formand og bestyrelse i toftevangvejlag udtaler sig om åbning for gående og cyklende trafik på de lukkede veje ind til bystævnet det er absolut ikke noget vi alle er enige i og det har ikke været til debat på nogen generalforsamling vi er en del der synes at det er en dårlig ide da vi føler os trygge ved at bo i et lukket område   med venlig hilsen    Søs og Peer Christensen Hørtoftevej 11
Læs høringssvar fra Søs og Peer Christensen
Indsendt af:
Finn Hansson
Dato: 21. juni 2021
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Toftevang Vejlag
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar til Helhedsplan for udviklingen af Bystævneparken/Husum Haveby, Brønshøj-Husum (2021-0028709) fra Toftevang Vejlag.   På vegne af de 65 naboer til Bystævneparken/Husum Haveby, der bor lige syd for Bystævneparken på vejene Gårdtoftevej, Botoftevej Hørtoftevej, Ærtebjergvej og Toftagervej i Toftevang Vejlag sender Toftevang Vejlags bestyrelse hermed vores høringssvar til Helhedsplanen for Bystævneparken/Husum Haveby. Høringssvaret omfatter tre punkter, naboskab, trafikforhold og miljø/vand.   1.  Det gode naboskab. Vi ser meget positivt på, at planen omfatter et grønt og bæredygtigt byggeri af familieboliger og institutioner op til vores område. De nuværende blinde sideveje skal efter planen åbnes, så Ærtebjergvej, Hørtoftevej, Botoftevej og Gårdtoftevej åbnes for cyklende og gående trafik.  Det vil betyde, at vi får gode muligheder for kontakt og naboskab med de kommende beboere i Bystævneparken/Husum Haveby som kan blive en del af det eksisterende gode naboskab mellem Birkevang og Toftevang vejlag.   Biltrafik. Trafikanalysen i helhedsplanen rummer et scenarie 1, hvor adgang for biltrafik skal ske via Ærtebjergvej med op til 400 biler om dagen. Dertil kommer den gennemkørende biltrafik. Allerede i dag er Toftagervej belastet af gennemkørende biler, som søger at undgå trængslen på Frederikssundsvej. Udkørsel fra Ærtebjergvej er vanskelig pga. af trafikken på Frederikssundsvej, hvorfor det må antages at en del af de +400 biler vil søge andre veje. Det vil betyde en betydelig belastning af de små veje i området, ikke blot Ærtebjergvej. Det vil gøre cykel- og gangtrafik farlig, især for legende børn. Dertil kommer, at Ærtebjergvej er den nærmeste adgangsvej for fodgængere fra både Birkevang og Toftager Vejlags område til busterminalen på Husum Torv. Det vil også være tilfældet for beboerne i den kommende Bystævneparken/ Husum Haveby. Planen foreslår også, at den nuværende blinde vej Toften åbnes for biltrafik som servicevej. Det er vanskeligt at se, hvordan biltrafikken på Toften kan begrænses til den foreslåede servicetrafik. Det vil betyde en yderligere belastning af privatbiltrafik i området. Den samlede belastning af biltrafik på de små veje i området vil også betyde, at cykel- og gangtrafikken fra de nye boliger i Bystævneparken/Husum Haveby til Toftvang Vejlags områdevil blive begrænset. Erfaringsmæssigt er cykel og gangtrafik en vigtig del i udviklingen af kontakten mellem naboer. Vi håber af disse grunde, at planen om biltrafik til Bystævneparken /Husum Haveby via Ærtebjergvej tages ud af Helhedsplanen og den brede vej Bystævnet bruges i stedet. Vi efterlyser endvidere en helhedsplan for trafikken i hele området omkring helhedsplanen, således at den voksende belastning af biltrafik på vejene i hele området Mørkhøjvej/Frederiksundsvej/Storegårdsvej omkring inddrages i helhedsplanen.   3. Miljø/vand Toftevang Vejlag har i nogle år samarbejdet med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt, et LAR projekt, som med faskiner og regnbede vil aflaste det underdimensionerede kloaksystem. Arbejdet med LAR-projektet starter i dette efterår. At gøre Ærtebjergvej til en biltrafikvej for gennemkørende trafik til og fra Bystævneparken/Husum Haveby vil betyde, at vejen trækkes ud af projektet, hvorved effekten af LAR-projektet reduceres betragteligt. I den forbindelse vil vi også på det skarpeste protestere mod den i planen foreslåede afledning af overfladevand til kloaksystemet i de omkringliggende villakvartere.  LAR-projektet skal aflaste det allerede det i dag underdimensionerede kloaksystem. En tilslutning af overfladevand fra Bystævneparken/Husum Haveby vil ødelægge effekten af LAR projektet.   En generel kommentar til helhedsplanen. Det planlagte byggeri har en meget høj udnyttelsesprocent, som ikke svarer til navnet Haveby. Endvidere er der planlagt flere huse med mellem 3 og 5 etager meget tæt på villakvartererne, det virker ikke som en bebyggelsesmæssig integration mellem områderne.   Brønshøj juni 2021.   Venlig hilsen Bestyrelsen for Toftevang Vejlag Finn Hansson (formand) Toftagervej 8, 2700 Brønshøj.  
Læs høringssvar fra Finn Hansson
Indsendt af:
claus ringborg
Dato: 21. juni 2021
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er dejligt at helhedsplanen lægger så meget vægt på det grønne at der er forhaver, baghaver, gårdhaver og fælleshaver.  Jeg er bekymret for havernes størrelse når der arbejdes meden bebyggelsesprocent på over 100%.  Jeg savner omtale af muligheder for boldspil. Jeg havde forventet at der blev stillet krav til et sundt indeklima og at de kommende bygningerne patinerer smukt og godt, så de også er smukke om 100 år. Jeg havde forventet at det i Helhedsplanen blev påskønnet at lokalmiljøet arbejdede på at klimasikre mod 10 års hændelser og hermed gøre byrummet endnu mere grønt. Det er derfor trist at jeg kan konstatere at der fortsat arbejdes med en mulighed for at lave vores byrum om til gennemkørselsvej. Dette tiltag er i direkte modstrid med anbefalingerne i analysen 'En grøn omstilling af trafikken' der er fremsendt til borgerepræsentationen. Jeg håber vi får lov til at gennemføre den fulde klimasikring og begrønningen af byrummet snarest og gerne inden lokalplanen sendes i høring.    Jeg håber at de kommende beboere i 'Husum haveby' bliver glade beboere og at de nuværende beboere i området rundt om Havebyen forsætter med at være glade beboere.
Læs høringssvar fra claus ringborg
Indsendt af:
claus ringborg
Dato: 21. juni 2021
Svarnummer:
11
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det er dejligt at helhedsplanen lægger så meget vægt på det grønne at der er forhaver, baghaver, gårdhaver og fælleshaver.  Jeg er bekymret for havernes størrelse når der arbejdes meden bebyggelsesprocent på over 100%.  Jeg savner omtale af muligheder for boldspil. Jeg havde forventet at der blev stillet krav til et sundt indeklima og at de kommende bygningerne patinerer smukt og godt, så de også er smukke om 100 år. Jeg havde forventet at det i Helhedsplanen blev påskønnet at lokalmiljøet arbejdede på at klimasikre mod 10 års hændelser og hermed gøre byrummet endnu mere grønt. Det er derfor trist at jeg kan konstatere at der fortsat arbejdes med en mulighed for at lave vores byrum om til gennemkørselsvej. Dette tiltag er i direkte modstrid med anbefalingerne i analysen 'En grøn omstilling af trafikken' der er fremsendt til borgerepræsentationen. Jeg håber vi får lov til at gennemføre den fulde klimasikring og begrønningen af byrummet snarest og gerne inden lokalplanen sendes i høring.    Jeg håber at de kommende beboere i 'Husum haveby' bliver glade beboere og at de nuværende beboere i området rundt om Havebyen forsætter med at være glade beboere.
Læs høringssvar fra claus ringborg
Indsendt af:
Peer Christensen
Dato: 20. juni 2021
Svarnummer:
10
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det nye projekt i Bystævneparken synes at være et godt projekt, specielt hvis de eksisterende grønne områder fastholdes og der realiseres flere grønne områder. Der bør dog ikke bygges for tæt og for højt af hensyn til de omkringliggende bebyggelser. Den trafikale løsning vurderes ikke gennemtænkt.  Åbningen af de eksistrende blinde veje for gennemgang af gående og cyklister vil skabe utryghed blandt de faste beboere, da det i forhold til i dag vil kunne øge uvedkommende adgang. Her tænkes specielt på flugtveje for både indbrudstyve og andre der ønsker at flygte fra poliet, f.eks. ulovlige knallerter m.v.   Til- og frakørselsforhold forslåes løst dels ved åbning af Ærtebjergvej og dels ved åbning af Toften for servicetrafik. Dette vil give en meget stor belastning af specielt Ærtebjergvej og generelt hele kvarteret. Trafik fra Herlev vil med det nuværende forbud mod venstresving give trafik gennem det tilstødende kvarter i Toftevang Vejlag (da de bliver nødt til at køre via Storegårdsvej og herefter igennem Toften/Hustoftevej eller Toftagervej til Ærtebjergvej) og den generelle trafikafvikling vil skabe belastning af et i dag stille villakvarter, hvor børn, pensionister og øvrige har levet i tryghed som nu forsvinder p.g.a. en meget uhensigtsmæssig, trafikal løsning. Det kan foreslåes, at man i stedet benytter eksisterende og udmærkede trafikale løsninger via Bystævnet for biler og tung trafik og Toften som adgangsvej for gående og cykler. På den måde kan man adskille tunge og lette trafikanter.  Vi føler, at vi som bor i Toftevang Vejlag bliver taget som gidsler i en modernisering af Bystævneparken med det nuværende forslag til trafikal løsning.  
Læs høringssvar fra Peer Christensen
Indsendt af:
Bente Møller
Dato: 18. juni 2021
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Enhedslisten Brønshøj/Husum
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Enhedslisten i Brønshøj/Husum er overordnet positive overfor planen for Husum Haveby. Men vi har nogle betragtninger, som vi håber modtagerne af høringssvaret vil overveje. Grønne områder, træer og bebyggelsesprocent. I flg. planen skal den Husum Haveby være en grøn, bilfri bydel. Det undrer os derfor, at bebyggelsesprocenten bliver højere end den nuværende, Bystævneparken er præget af grønne friarealer med mange flotte bevaringsværdige træer. Planen betyder, at alt for mange træer fældes. Hvis vi skal reducere CO2 udslippet i København, som Borgerrepræsentationen har besluttet, er der brug for mere grønt, for flere træer. Træer kan ikke bare lige erstattes, det tager mange år for et træ at vokse til de flotte størrelser, der er i Bystævnet. Plads til fællesskab. I den tidligere plan var der afsat plads til en skole. Det er der ikke længere. Begrundelsen er, at beregninger viser, at behovet ikke vil være der. Men behovet kan nemt komme. Der kommer mange nye beboere i Tingbjerg i takt med nybyggeriet der. Boligafdelingerne i Voldparken, Arildsgård og Kobbelvænget i er ret høj grad i dag sølvbryllups/guldbryllups kvarter. Så antallet af børn der vil stige indenfor en overskuelig årrække.  En skole vil være et godt samlingspunkt for områdets beboere, så fællesskab udvikles i lokalområdet. Boliger til alle. Alt nybyggeri i København er meget dyrt. Det gør det urimeligt svært for mennesker med almindelige indtægter at få en bolig, de kan betale. København er og skal være en blandet by, hvor der er plads til alle uanset indkomst, uddannelsesbaggrund og etnicitet. Kassedamen, SOSU hjælperen og assistenten, rengøringsassistenten, sygeplejersken, læreren, pædagogen, den arbejdsløse, førtidspensionisten, folkepensionisten, den studerende o.s.v. kan ikke betale huslejerne i nybyggeriet eller købe en bolig. Derfor bør 25% af boligerne i Husum Haveby være almennyttige, meget gerne med et eller flere seniorbofællesskaber. Trafik. Vores bydel er underprioriteret med offentlig trafik. Vi har en S-togs station, som ligger i udkanten af bydelen, og derfor kun er et gode for en meget lille del af beboerne. Vi er henvist til busser, hvilket betyder langsom transport. F.eks. tager det typisk lige så lang tid af komme fra Husum Torv til Rådhuspladsen med 5c, som det tager at køre med 973x fra Aalborg til Sæby (50 km.) Vejen Bystævnet er en smal almindelig vej med cykelsti i begge sider og fortov i den ene. Den vil blive ekstra trafikeret med Husum Haveby og den planlagte vej over volden fra Tingbjerg. Bystævnet er også hovedadgangen til og fra Vestvolden og Tingbjerg for cyklende og gående. Øget trafik betyder møg og støj for beboerne i boligafdelingerne Voldparken/Arildsgård og Kobbelvænget. Området er i forvejen stærkt belastet af trafikken på Gadelandet/Storegårdsvej, hvor der nærmest køres ræs på vej til motorvejen. Hertil kommer den belastning Frederikssundsvej er for området. Med nybyggeri i Husum Haveby og Tingbjerg bør der laves en trafikplan for vores bydel, som forbedrer den offentlige trafik og regulerer biltrafikken, så vi ikke får yderligere belastning af støj og møg.  
Læs høringssvar fra Bente Møller
Indsendt af:
Dorte Halling
Dato: 15. juni 2021
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen i Hf. Birkevang
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Københavns Kommune,  Vi sender hermed vores høringssvar og kommentarer til helhedsplanen for fremtidens Bystævneparken – Husum Haveby. Vores nærmeste nabo. Med venlig hilsen Haveforeningen Birkevang - et helt særligt område med 140 helårsboliger i udkanten af København Hf. Birkevang er grundlagt som andelsselskab i 1926, siden 1941 med helårstilladelse. I 1992 vedtog Københavns Kommune en lokalplan for området.   Hf. Birkevang byder nye naboer velkommen Først og fremmest ønsker beboerne i Hf. Birkevang at hilse vores nye naboer i fremtidens Bystævnepark – Husum Haveby velkomne og inspirere til et grønt boligkvarter med fællesskab og nærvær.  Hf. Birkevang er generelt positivt indstillet overfor ideerne i Helhedsplanen for Bystævneparken, som kan styrke Husum og København, som en blandet og mangfoldig by. Vi bor i en bydel med flere udsatte boligområder og har brug for et løft og en tilgang af ressourcestærke borgere. Det er derfor vigtigt, at det nye kvarter bliver et reelt alternativ til andre populære områder i udkanten af København. Vi er klar over, at Husum Haveby er tæt forbundet med byudviklingsplanen i Tingbjerg, men finder det uheldigt, hvis man i forsøget på at løse problemerne i ét område forringer kvaliteterne i de tilstødende. Derfor har vi et par konstruktive forslag, som vi mener kan være med til at sikre et godt naboskab og et endnu mere attraktivt boligkvarter. Derfor vil vi også gerne igen invitere embedsmænd, politikere og arkitekter m.fl. til en guidet tur i vores helårshaveforening, hvor vi kan uddybe vores forslag og kommentarer. Vi giver kaffe og kage i fælleshuset. I dette høringssvar har vi valgt at fokusere på tre emner; henholdsvis øget trafik, antallet af boliger og bevaringsværdige træer.  Ny by - ny trafik: Behovet for en trafikal helhedsplan I helhedsplanen er et af de helt store emner for Hf. Birkevang trafikken. Hvordan sikrer man i fremtiden infrastrukturen i Husum, og hvordan er Bystævneparken tænkt ind i området. I dag er trafikken på Frederikssundsvej, Husum Torv, Mørkhøjvej mv. allerede meget presset, og skaber lange bilkøer mv. Dette gør, at bilister på nuværende tidspunkt bruger den første del af Ærtebjergvej samt Hustoftevej for at undgå trafikproppen ved lyskrydset Frederikssundsvej/Storegårdsvej. Vi er derfor ikke i tvivl om, at en åbning af Ærtebjerg vil skabe en massiv strøm af smutvejs-trafikanter. Vi mener, en åbning for biltrafik på Ærtebjergvej fra Husum Haveby, og den deraf øgede trafik, vejstøj og luftforurening vil have en meget negativ påvirkning på området og beboerne. I forbindelse med udviklingen af Tingbjerg og Husum, er det desuden planen at lave en vej, som forbinder Tingbjerg med Bystævneparken, hvilket ville give mulighed for at benytte vejen gennem Husum Haveby og videre ad Ærtebjergvej som smutvej til og fra Hillerødmotorvejen/Frederikssundsvej. Det vil give endnu mere gennemkørende trafik i det stille villakvarter, og Husum Haveby, der i helhedsplanen beskrives som en bilfri by.  I planen er der også tænkt i, at denne lille stikvej Toften skal anvendes som udkørsel for 13 tunge køretøjer dagligt, hvilket vi også mener er uhensigtsmæssigt, da det i dag også er en stille villavej med mange bløde trafikanter. Derudover vil lastbiltrafikken kollidere med ønsket om Den grønne baghave som et rekreativt område og Husums grønne genvej, som beskrevet i Helhedsplanen. Vi er i Hf. Birkevang derimod positive overfor en åbning for cyklister og gående på de små villaveje Hørtoftevej, Botoftevej, Gårdtoftevej og Ærtebjergvej. Allerede i dag er området og vejene brugt som et yndet alternativ til Frederikssundsvej for bløde trafikanter. Derfor foreslår vi i Hf. Birkevang, at man følger scenarie 1 for vejstrukturen, der er beskrevet i Trafikanalysen af Helhedsplan for Bystævneparken, og én gang for alle stopper ideerne om at anlægge en stærkt trafikeret vej midt igennem et stille boligkvarter, og at man i stedet benytter den eksisterende hovedvej i kvarteret, nemlig Bystævnet.  Nye tider – nye naboer: Et nyt kvarter midt i det gamle Som tidligere nævnt er vi i Hf. Birkevang generelt meget positive for udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel som nærmeste nabo, som kan være med til at styrke Husum, som en blandet bydel, hvor der er både ejer, lejer og andelsboliger. Samtidig mener vi, at det er vigtigt, at der bliver tænkt kvalitet frem for kvantitet, når man bygger nyt. Dels skal byggeriet være bæredygtigt og leve op til de krav, der er til den form byggeri, dels bør man overveje bebyggelsestætheden ekstra grundigt, ikke mindst ift. tiltrække ressourcestærke borgere til området. Tankerne er allerede til stede i Helhedsplanen, men vi mener ikke, at de er tillagt stor nok vægt. Af Miljøvurderingen fremgår det, at Bystævneparkens område udgør ca. 10 hektar og rummer i dag ca. 71.500 m² etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 70%, hvilket i vores øje giver en fin balance mellem bebyggelse og grønne områder. I planen er der desværre lagt op til en bebyggelsesprocent på 103%, hvilket vi mener er alt for højt. Planerne i Helhedsplanen står desuden i stærk kontrast til bestemmelserne i lokalplanen for den nærmeste nabo, nemlig os i Hf. Birkevang, hvor det er fastlagt, at området skal være åbent og grønt med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40 procent, én etage plus evt. udnyttet tagetage og en byggehøjde på højst 6,2 meter.  For os i Hf. Birkevang vil det i have stor indvirkning på vores lokalmiljø, hvis der kommer meget høje rækkehuse, i værste fald 15 meter, ganske tæt på vores mange små og lave huse (BF08 og BF09). Både ift. arkitektur, såvel som skygge og indbliksgener. Samme bekymring har vi ift. karrebebyggelsen i u-form på 5-8 etager (BF07), som kan blive meget massivt og lukket mod omgivelserne. Vi vil derfor foreslå, på linje med tankerne i planen i øvrigt, at bebyggelsen stiger trinvis mod øst, så det laveste byggeri er tættest på Hf. Birkevang og villakvartererne ved siden af.  Derudover mener vi, at det er vigtigt, at bygningernes facader fremstår let, lyst og grønt, hvilket vil hænge bedre sammen med Haveforeningen Birkevang, Villakvarteret, Vestvolden og de mange bevaringsværdier træer i området. Gamle træer og nye mennesker: Bevaringsværdig natur Det sidste emne vi vil beskæftige os med i dette høringssvar er naturen og de mange træer i Bystævneparken og nærområdet generelt. Vi ser naturen som et af Brønshøj-Husums helt store kvaliteter, og vi er derfor også glade for, at man i helhedsplanen er gået seriøst til værks og har vurderet, hvilke grønne kvaliteter, der skal være og allerede er i Bystævneparken – Husum Haveby.  Når det er sagt, mener vi, at det er vigtigt for både nuværende og kommenende generationer, at man bevarer så mange af de bevaringsværdige træer som muligt. Det gør sig gældende både ift. CO2-udslip, biodiversitet og livskvalitet. I lokalplanen for Hf. Birkevang fremgår det, at man i videst muligt omfang skal bevare træer, de tanker ønsker også gør sig gældende i Husum Haveby. Vi vil opfordre til, at når man finder det strengt nødvendigt at fælde træer og beplantning i øvrigt sørger for at plante nyt. Allerhelst ser vi, at man minimum planter to nye træer, hver gang man fælder et gammelt. Til slut vil vi gerne gentagne vores invitation til politikere, embedsmænd og arkitekter til at komme på besøg i Birkevang. 
Læs høringssvar fra Dorte Halling
Indsendt af:
Nikolaj Peters
Dato: 14. juni 2021
Svarnummer:
7
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Overordnet set, er det positivt, at der sker udvikling i Bystævneparken og at det medfører yderligere rekreative muligheder. I planen er der dog scenarier, der potentielt har uhensigtsmæssigt meget negativ indflydelse på de omkringliggende områder.  Dele af byggeplanen inkluderer nedrivning af fæstningsanlægget, samt ophævelse af fredninger i Vestvolden. Disse områder er fredet i dag og skaber en grønt område med både vild og kæmmede naturområder. Føres der vej og trafik igennem her, må det uden tvivl have en negativ effekt på både natur og dyreliv i Vestvolden, men også de mange af os, der bruger det dagligt som et bilfrit frirum, der er sikkert for cyklende, gående og børn. Det bemærkes i både trafik og miljørapport, at det eksisterende vejnet kan håndtere den øgede trafik ved en modernisering af Bystæveparken. Derfor er jeg meget stærk modstander af at ødelægge det omkringliggende kvarter ved at åbne for motoriseret trafik. På planerne står især åbning af Ærtebjergvej ud som meget unødvendig, da den i dette scenarie primært vil lede ind til et fåtal af bygninger i den moderniserede bystævnepark, som alligevel kan tilgåes gennem det eksisterende vejnet via en langt mere effektiv og bredere vej.  Når man tager konsekvensen, i forhold til naboerne på ærtebjergvej i betragning, er jeg også meget uforstående - det vil øge usikkerheden på vejen for både børn og de mange cyklende og gående, der krydser ærtebjergvej ind og ud af Birkevang. Der er i forvejen en øget belastning på vejen fra frederikssundsvej, hvor folk forsøger at køre igennem ærtebjergvej for at spare tid - en åbning af ærtebjergvej vil øjensynligt forøge dette mønster til stor usikkerhed for mit eget barn og andres, der benytter især den nederste del af Ærtebjergvej som fristed fra biler, hvor man trygt kan færdes. Det er et unikt og meget populært familieområde, der potentielt ødelægges og forandres til gavn for meget få. Jeg hilser idéen om gennemgang for cyklende og gående velkommen, da det gør nabolagene i stand til at blande, men den motoriserede trafik ødelægger et område, der er meget unikt til Husum/Brønshøj-området, ligesom ophævning af en fredning forekommer mig fuldstændig absurd. Fredningen er lagt for at beskytte området og bør ikke ophæves pga. et byggeri.
Læs høringssvar fra Nikolaj Peters
Indsendt af:
Eva Elming
Dato: 9. juni 2021
Svarnummer:
6
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi tilslutter os 100% de øvrige høringssvar der foreligger angående Helhedsplanen for Bystævneparken. Navnlig de trafikale problemer de indsendte høringssvar omtaler, bliver et kæmpe problem for vores område, hvis ikke indkørselsforholdene til Bystævneparken ændres, og hvis vores veje bliver gennemkørselsveje. I forvejen er vores område blevet belastet i højere og højere grad af gennemkørende biler, der tager en smutvej for at slippe for lyskrydset ved Storegårdsvej. På Hustoftevej lever børnene fra Fritidshjemmet i stor fare når de krydser vejen. Trafikken er hurtig og tit tankeløs. At Toften skulle blive en servicevej lyder ligeså som noget der kan blive et stort problem. Især når man ser hvordan chaufførerne fra centralkøkkenet kører stærkt når de kører ud med madvarer. Toftagervej og sidevejene her, samt Ærtebjergvej er under forandring til klimaveje, med Hofor som entreprenør. Et projekt der har  været igang i flere år. Her sker åbenbart en kollision mellem disse projekter, som ikke bliver taget alvorligt, eller hvor ledelserne af hhv. Teknisk Forvaltning og Hofor overhovedet ikke arbejder sammen. Det virker helt Kafkask hvad der foregår i den retning. Selve udbygningen og ombygningen af Bystævneparken kan sikkert  være et udmærket projekt, men de trafikale forhold er helt uanstændige, og det blev allerede påpeget for et par år siden, da der blev holdt møde om projektet netop i Bystævneparken, og hvor folkene fra Teknisk forvaltning og Københavns kommune deltog.          
Læs høringssvar fra Eva Elming
Indsendt af:
Københavns Stift
Dato: 7. juni 2021
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Stift
By:
København K
Postnr.:
1165
Se vedhæftede bemærkniger.
Læs høringssvar fra Københavns Stift
Indsendt af:
Mette Thomasen
Dato: 3. juni 2021
Svarnummer:
4
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hvor lyder det dejligt med nytænkning af Bystævneparken. Min familie og Jeg har altid benyttet de grønne friarealer til daglige gåture og i særdeleshed som et grønt frirum i byen. Jeg opponerer dog imod at det skal være på bekostning af området omkring, især de små villaveje som støder op til Bystævneparken. Jeg bor på Toften hvor der i det omkringliggende område bor en del ældre mennesker samt mange børnefamilier som cykler, går og leger på disse småveje. Toften er dd en lukket vej, mindre villavej, som fører videre ind i en sti til Bystævneparken og som dagligt bruges af mange mennesker som enten går eller cykler. dette fungerer godt dd og jeg vurderer absolut at det skal fortsætte sådan. Jeg opponerer stærkt imod tanken om at åbne denne vej op som servicevej. Vejen er en ualmindelig dårlig løsning som servicevej da det vil øge utrygheden og sikkerheden for de mange familier der bor i dette område. Det skulle gerne fortsætte med at være et rimeligt trygt område uden tung trafik. På Toften er vi meget plaget af beboerer fra omkringliggende bebyggelser som parkerer deres biler/lastbiler/arbejdsbiler på vores vej således at vi dagligt har store udfordringer med at komme ud af vores egen indkørsel. Derudover er de grønne områder og villavejene omkring præget af alt det affald som kastet ud af de parkerede biler. Vi rydder dagligt disse efterladenskaber op. Derudover bruges vores mindre villaveje Toften, Toftagervej og Ærtebjergvej som hurtig gennemfartsvej fra/til Storegårdsvej/ Frederikssundsvej med voldsom høj fart. Dette er meget utrygt da vejlauget har 2 grønne områder hvor børnene leger. disse grønne områder ligger op til Toften, hvilket absolutogså peger på at Toften som servicevej er et elendigt forslag. Dd kører der tung trafik på storegårdsvej/ Bystævnet med 1 reel indkørsel samt 1 serviceindkørsel. Dette fungerer fint og har gjort det i mange årtier. Vi på Toften er i forvejen meget hårdt præget og belastet af KAB`s "skæve boliger". Jeg håber meget på jeres lydhørhed ifht de indkomne høringssvar i forbindelse med fornyelsen af Bystævneparken.
Læs høringssvar fra Mette Thomasen
Indsendt af:
Ole Møller
Dato: 1. juni 2021
Svarnummer:
3
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
01-06-2021 Ole Møller 2700 Brønshøj   Vedrørende byfornyelse af Bystævneparken i Husum.   Jeg bor på Toften, hvor jeg kan forstår at man har planer om at vores lille villavej skal bruges som servicevej, det vil jeg gerne opponerer imod, den fungerer i dag for gående og cykler, skulle gerne være et trygt sted at bo for børn og ældre mennesker og forventer dette kan fortsætte.   Vi er i forvejen plaget af at beboerne i Husumgård der parkerer deres biler på vores villaveje, så man nogle gange har svært ved at komme ud eller ind af sin indkørsel, og med de ulemper det har til følge, af skrald som de efterlader.   I forbindelse med omlægning af Frederikssundsvej, som har skabt lange køer på Frederikssundsvej, med det til følge at bilerne så køre ad Åkandevej-Gadelandet-Storegårdsvej og så smutter ind om vores små villaveje som Hustoftevej, Toften og Toftagervej. Så Ærtebjergvej er i forvejen belastet af denne trafik.   Vi har børn der leger på Toftevang-Vejlaug 2 grønne arealer der støder op til Toften, det vil være meget utrygt at have sine børn legende der, hvis det skal være en Servicevej til Bystævneparken.   Jeg kan ikke forstå at man skal benytte vores små private villaveje, fordi man vil lave byfornyelse af Bystævneparken. I de sidste 50 år har man kun haft en indkørsel til Bystævneparken. Det må være muligt at føre servicevejen ud til Bystævnet forbi de ”Skæve Boliger” der støder op til Bystævneparken/ Bystævnet da dette er en bred vej, og kan bære stærk og tung trafik.   Jeg vil foreslå at man fik opsat et lysregulering for enden af Bystævnet og Storegårdsvej, da Storegårdsvej i forvejen er en stærk trafikeret vej.
Læs høringssvar fra Ole Møller
Indsendt af:
Leif Korsholm
Dato: 22. maj 2021
Svarnummer:
2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Jeg har altid betragtet Bystævneparken som en slags oase med store friarealer, med plæner, stier og blomstområder mellem byen og Vestvolden. At der så besluttes en meget tættere bebyggelse, vil jeg være ked af, men den beslutning er der nok ikke så meget at gøre ved, for når beslutningerne er kommet så langt over så lang tid, så er løbet nok kørt for at stoppe projektet.   For mig drejer det sig nu mest om "damage control" i forhold til de beslutninger der tages om adgang til og fra området i forhold til - de beboere, der i god tro har bosat sig med forventning at her er stille og trygt i området op til Bystævneparken - den generelle trafikale situation i området.   I forbindelse med omlægning af Frederikssundsvej med busbaner er der sket en markant ændring af trafikmønsteret med lange køer på Frederiksundsvej. Mange forsøger at skyde genvej fra Storegårdsvej/Gadelandet via Hustoftevej/Ærtebjergvej eller Toften/Toftagervej/Ærtebjergvej og oftest med høj fart for at forsøge at vinde lidt tid i forhold til de store kødannelser på Frederikssundsvej. Jeg frygter, at en åbning af Ærtebjergvej, vil forstærke dette mønster og betyde en endnu større utryghed for børn, ældre og øvrige bebeoere, der bor og færdes på de tidligere så sikre veje i området, og at det i forvejen store kaos på Frederikssundsvej bliver forværret yderligere ved udkørsel fra Ærtebjergvej. Beboerne på Ærtebjergvej vil fra tidligere at bo på en lille og stille vej pludselig skulle bo på en gennemfartsvej med hvad det påfører af støj, forurening og utryghed og dermed blive ofre for en meget uhensigtsmæssig og uigennemtænkt trafikal løsning som kaldes en helhedsløsning for det nye område. Der foreslåes også åbning af de øvrige veje der grænser op til Bystævneparken for gående og cyklister for at åbne til området. Det sker også på bekostning af de beboere, der har bosat sig i området og specielt på de lukkede veje med trygheden om, at færdsel på vejen er lille og sker kun for personer med ærinde hertil. Åbningen vil ødelægge denne tryghed. Der er sikkert en årsag til at Haveforeningen Birkevang har fået lås med kode kun for beboerene på deres fjerneste udgang til Mørkhøjvej, så kun personer med ærinde kan komme til og fra via denne adgang.   Der findes allerede i dag en god trafikal mulighed med gode til og frakørselsforhold for biler via Bystævnet som er bred og beboelse væk fra vejen samt en kortere vej til cykler og gående via Toften. Af planen fremgår det at åbning af området sker for at skabe større tryghed i området, med det menes vel det "nye" område, nu Bystævneparken. Denne åbning sker på bekostning af de nuværende beboere i områderne op til Bystævneparken, og derfor bør trafikplanen ændres.   Hvis det overhovedet skulle være nødvendigt at åbne til de nuværende områder for at skabe tryghed i det nye område, er det så det rigtig projekt generelt?   Jeg håber at mit høringssvar vil gøre, at man virkelig tænker på dem, der vil være taberne ved en gennemførsel af det nuværende forslag og foretage de nødvendige justeringer. For at anskueliggøre det for den enkelte beslutningstager vil jeg stille dette spørgsmål: Ville du med det nuværende forslag købe et hus på Ærtebjergvej til de nuværende priser?  
Læs høringssvar fra Leif Korsholm
Indsendt af:
Anja Godsk PederEn
Dato: 4. maj 2021
Svarnummer:
1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Det lyder dejligt at bystævneparken nytænkes. Jeg opponerer dog imod, at det skal være på bekostning af området jeg selv og andre bor i. Bor på Toftagervej, og er en del af Toftevang vejlaug. Her bor mange forskellige familier-ældre-yngre, børnefamilier.  Jeres forslag om færdsel via ærtebjergvej-er forrykt. Det er idag en blind vej-folk har bosat sig bl.a. pga dette, da der i vores oase, er begrænset trafik. Det er utopisk at tro, at vejen vil kunne bære gennemkørende biler, og at det er muligt, at de udsluses på Frederikssundsvej, da der i forvejen er meget trængt på Frederikssundsvej flere gange om dagen. Det vil forringe trafiksikkerheden for alle os der bor her.    I forhold til trafik gennem Toften-som Toftagervej støder op til, vil det også der, forringe trafik sikkerheden for alle der færdes her-især børn.  Der er grønne områder for enden af Toftagervej-hvor vores børn og andres børn ofte leger, og det vil klar være utrygt, hvis i åbner op for en øges gennemstrømning af trafik netop der. Jeg vil foreslå at i nøjes med at have gennemstrømning af trafik til/fra bystævneparken via Bystævnet, som det er idag. På denne vej er der ikke huse med haver, hvor børn løber og leger, men derimod høje bygninger med lejligheder, og derved forringer i ikke trafik sikkerheden for beboerne i dette område. Jeres forslag om, at der skal være hurtigere veje ud fra Bystævne parken, med ærtebjergvej/Toften- ser jeg ikke som et argument. Det handler om, at skabe de bedste rammer samlet set, og ikke kun for kommende beboere i bystævne parken. Det vil forringe forholdene væsentligt for os der bor i Toftevang vejlaug, og det kan jeg ikke bakke op omkring.  Vi er et vejlaug som værner om vores område, rydder op og holder det pænt-efter andre folk som ikke bor her, men passere området, og smider deres affald her. Dette formoder jeg ligeledes vil forværres, hvis i åbner op for yderligere færdsel via Toften eller Ærtebjergvej.   
Læs høringssvar fra Anja Godsk PederEn