Oprettet: 21. juni 2021
Svarnummer:
12

Indsendt af

Finn Hansson

Virksomhed / organisation

Toftevang Vejlag

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar til Helhedsplan for udviklingen af Bystævneparken/Husum Haveby, Brønshøj-Husum (2021-0028709) fra Toftevang Vejlag.

 

På vegne af de 65 naboer til Bystævneparken/Husum Haveby, der bor lige syd for Bystævneparken på vejene Gårdtoftevej, Botoftevej Hørtoftevej, Ærtebjergvej og Toftagervej i Toftevang Vejlag sender Toftevang Vejlags bestyrelse hermed vores høringssvar til Helhedsplanen for Bystævneparken/Husum Haveby. Høringssvaret omfatter tre punkter, naboskab, trafikforhold og miljø/vand.

 

1.  Det gode naboskab.

Vi ser meget positivt på, at planen omfatter et grønt og bæredygtigt byggeri af familieboliger og institutioner op til vores område. De nuværende blinde sideveje skal efter planen åbnes, så Ærtebjergvej, Hørtoftevej, Botoftevej og Gårdtoftevej åbnes for cyklende og gående trafik.  Det vil betyde, at vi får gode muligheder for kontakt og naboskab med de kommende beboere i Bystævneparken/Husum Haveby som kan blive en del af det eksisterende gode naboskab mellem Birkevang og Toftevang vejlag.

 

Biltrafik.

Trafikanalysen i helhedsplanen rummer et scenarie 1, hvor adgang for biltrafik skal ske via Ærtebjergvej med op til 400 biler om dagen. Dertil kommer den gennemkørende biltrafik. Allerede i dag er Toftagervej belastet af gennemkørende biler, som søger at undgå trængslen på Frederikssundsvej. Udkørsel fra Ærtebjergvej er vanskelig pga. af trafikken på Frederikssundsvej, hvorfor det må antages at en del af de +400 biler vil søge andre veje. Det vil betyde en betydelig belastning af de små veje i området, ikke blot Ærtebjergvej. Det vil gøre cykel- og gangtrafik farlig, især for legende børn. Dertil kommer, at Ærtebjergvej er den nærmeste adgangsvej for fodgængere fra både Birkevang og Toftager Vejlags område til busterminalen på Husum Torv. Det vil også være tilfældet for beboerne i den kommende Bystævneparken/ Husum Haveby.

Planen foreslår også, at den nuværende blinde vej Toften åbnes for biltrafik som servicevej. Det er vanskeligt at se, hvordan biltrafikken på Toften kan begrænses til den foreslåede servicetrafik. Det vil betyde en yderligere belastning af privatbiltrafik i området.

Den samlede belastning af biltrafik på de små veje i området vil også betyde, at cykel- og gangtrafikken fra de nye boliger i Bystævneparken/Husum Haveby til Toftvang Vejlags områdevil blive begrænset. Erfaringsmæssigt er cykel og gangtrafik en vigtig del i udviklingen af kontakten mellem naboer.

Vi håber af disse grunde, at planen om biltrafik til Bystævneparken /Husum Haveby via Ærtebjergvej tages ud af Helhedsplanen og den brede vej Bystævnet bruges i stedet.

Vi efterlyser endvidere en helhedsplan for trafikken i hele området omkring helhedsplanen, således at den voksende belastning af biltrafik på vejene i hele området Mørkhøjvej/Frederiksundsvej/Storegårdsvej omkring inddrages i helhedsplanen.

 

3. Miljø/vand

Toftevang Vejlag har i nogle år samarbejdet med HOFOR om et klimatilpasningsprojekt, et LAR projekt, som med faskiner og regnbede vil aflaste det underdimensionerede kloaksystem. Arbejdet med LAR-projektet starter i dette efterår. At gøre Ærtebjergvej til en biltrafikvej for gennemkørende trafik til og fra Bystævneparken/Husum Haveby vil betyde, at vejen trækkes ud af projektet, hvorved effekten af LAR-projektet reduceres betragteligt.

I den forbindelse vil vi også på det skarpeste protestere mod den i planen foreslåede afledning af overfladevand til kloaksystemet i de omkringliggende villakvartere.  LAR-projektet skal aflaste det allerede det i dag underdimensionerede kloaksystem. En tilslutning af overfladevand fra Bystævneparken/Husum Haveby vil ødelægge effekten af LAR projektet.

 

En generel kommentar til helhedsplanen. Det planlagte byggeri har en meget høj udnyttelsesprocent, som ikke svarer til navnet Haveby. Endvidere er der planlagt flere huse med mellem 3 og 5 etager meget tæt på villakvartererne, det virker ikke som en bebyggelsesmæssig integration mellem områderne.

 

Brønshøj juni 2021.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen for Toftevang Vejlag

Finn Hansson (formand)

Toftagervej 8, 2700 Brønshøj.