Oprettet: 15. juni 2021
Svarnummer:
8

Indsendt af

Dorte Halling

Virksomhed / organisation

Bestyrelsen i Hf. Birkevang

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Kære Københavns Kommune, 

Vi sender hermed vores høringssvar og kommentarer til helhedsplanen for fremtidens Bystævneparken – Husum Haveby. Vores nærmeste nabo.

Med venlig hilsen

Haveforeningen Birkevang - et helt særligt område med 140 helårsboliger i udkanten af København

Hf. Birkevang er grundlagt som andelsselskab i 1926, siden 1941 med helårstilladelse. I 1992 vedtog Københavns Kommune en lokalplan for området.

 

Hf. Birkevang byder nye naboer velkommen
Først og fremmest ønsker beboerne i Hf. Birkevang at hilse vores nye naboer i fremtidens Bystævnepark – Husum Haveby velkomne og inspirere til et grønt boligkvarter med fællesskab og nærvær. 

Hf. Birkevang er generelt positivt indstillet overfor ideerne i Helhedsplanen for Bystævneparken, som kan styrke Husum og København, som en blandet og mangfoldig by. Vi bor i en bydel med flere udsatte boligområder og har brug for et løft og en tilgang af ressourcestærke borgere. Det er derfor vigtigt, at det nye kvarter bliver et reelt alternativ til andre populære områder i udkanten af København. Vi er klar over, at Husum Haveby er tæt forbundet med byudviklingsplanen i Tingbjerg, men finder det uheldigt, hvis man i forsøget på at løse problemerne i ét område forringer kvaliteterne i de tilstødende. Derfor har vi et par konstruktive forslag, som vi mener kan være med til at sikre et godt naboskab og et endnu mere attraktivt boligkvarter.

Derfor vil vi også gerne igen invitere embedsmænd, politikere og arkitekter m.fl. til en guidet tur i vores helårshaveforening, hvor vi kan uddybe vores forslag og kommentarer. Vi giver kaffe og kage i fælleshuset.

I dette høringssvar har vi valgt at fokusere på tre emner; henholdsvis øget trafik, antallet af boliger og bevaringsværdige træer. 

Ny by - ny trafik: Behovet for en trafikal helhedsplan
I helhedsplanen er et af de helt store emner for Hf. Birkevang trafikken. Hvordan sikrer man i fremtiden infrastrukturen i Husum, og hvordan er Bystævneparken tænkt ind i området.

I dag er trafikken på Frederikssundsvej, Husum Torv, Mørkhøjvej mv. allerede meget presset, og skaber lange bilkøer mv. Dette gør, at bilister på nuværende tidspunkt bruger den første del af Ærtebjergvej samt Hustoftevej for at undgå trafikproppen ved lyskrydset Frederikssundsvej/Storegårdsvej. Vi er derfor ikke i tvivl om, at en åbning af Ærtebjerg vil skabe en massiv strøm af smutvejs-trafikanter. Vi mener, en åbning for biltrafik på Ærtebjergvej fra Husum Haveby, og den deraf øgede trafik, vejstøj og luftforurening vil have en meget negativ påvirkning på området og beboerne.

I forbindelse med udviklingen af Tingbjerg og Husum, er det desuden planen at lave en vej, som forbinder Tingbjerg med Bystævneparken, hvilket ville give mulighed for at benytte vejen gennem Husum Haveby og videre ad Ærtebjergvej som smutvej til og fra Hillerødmotorvejen/Frederikssundsvej. Det vil give endnu mere gennemkørende trafik i det stille villakvarter, og Husum Haveby, der i helhedsplanen beskrives som en bilfri by. 

I planen er der også tænkt i, at denne lille stikvej Toften skal anvendes som udkørsel for 13 tunge køretøjer dagligt, hvilket vi også mener er uhensigtsmæssigt, da det i dag også er en stille villavej med mange bløde trafikanter. Derudover vil lastbiltrafikken kollidere med ønsket om Den grønne baghave som et rekreativt område og Husums grønne genvej, som beskrevet i Helhedsplanen.

Vi er i Hf. Birkevang derimod positive overfor en åbning for cyklister og gående på de små villaveje Hørtoftevej, Botoftevej, Gårdtoftevej og Ærtebjergvej. Allerede i dag er området og vejene brugt som et yndet alternativ til Frederikssundsvej for bløde trafikanter.

Derfor foreslår vi i Hf. Birkevang, at man følger scenarie 1 for vejstrukturen, der er beskrevet i Trafikanalysen af Helhedsplan for Bystævneparken, og én gang for alle stopper ideerne om at anlægge en stærkt trafikeret vej midt igennem et stille boligkvarter, og at man i stedet benytter den eksisterende hovedvej i kvarteret, nemlig Bystævnet. 

Nye tider – nye naboer: Et nyt kvarter midt i det gamle
Som tidligere nævnt er vi i Hf. Birkevang generelt meget positive for udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel som nærmeste nabo, som kan være med til at styrke Husum, som en blandet bydel, hvor der er både ejer, lejer og andelsboliger.

Samtidig mener vi, at det er vigtigt, at der bliver tænkt kvalitet frem for kvantitet, når man bygger nyt. Dels skal byggeriet være bæredygtigt og leve op til de krav, der er til den form byggeri, dels bør man overveje bebyggelsestætheden ekstra grundigt, ikke mindst ift. tiltrække ressourcestærke borgere til området.

Tankerne er allerede til stede i Helhedsplanen, men vi mener ikke, at de er tillagt stor nok vægt. Af Miljøvurderingen fremgår det, at Bystævneparkens område udgør ca. 10 hektar og rummer i dag ca. 71.500 m² etageareal svarende til en bebyggelsesprocent på 70%, hvilket i vores øje giver en fin balance mellem bebyggelse og grønne områder. I planen er der desværre lagt op til en bebyggelsesprocent på 103%, hvilket vi mener er alt for højt.

Planerne i Helhedsplanen står desuden i stærk kontrast til bestemmelserne i lokalplanen for den nærmeste nabo, nemlig os i Hf. Birkevang, hvor det er fastlagt, at området skal være åbent og grønt med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40 procent, én etage plus evt. udnyttet tagetage og en byggehøjde på højst 6,2 meter. 

For os i Hf. Birkevang vil det i have stor indvirkning på vores lokalmiljø, hvis der kommer meget høje rækkehuse, i værste fald 15 meter, ganske tæt på vores mange små og lave huse (BF08 og BF09). Både ift. arkitektur, såvel som skygge og indbliksgener. Samme bekymring har vi ift. karrebebyggelsen i u-form på 5-8 etager (BF07), som kan blive meget massivt og lukket mod omgivelserne.

Vi vil derfor foreslå, på linje med tankerne i planen i øvrigt, at bebyggelsen stiger trinvis mod øst, så det laveste byggeri er tættest på Hf. Birkevang og villakvartererne ved siden af. 

Derudover mener vi, at det er vigtigt, at bygningernes facader fremstår let, lyst og grønt, hvilket vil hænge bedre sammen med Haveforeningen Birkevang, Villakvarteret, Vestvolden og de mange bevaringsværdier træer i området.

Gamle træer og nye mennesker: Bevaringsværdig natur
Det sidste emne vi vil beskæftige os med i dette høringssvar er naturen og de mange træer i Bystævneparken og nærområdet generelt. Vi ser naturen som et af Brønshøj-Husums helt store kvaliteter, og vi er derfor også glade for, at man i helhedsplanen er gået seriøst til værks og har vurderet, hvilke grønne kvaliteter, der skal være og allerede er i Bystævneparken – Husum Haveby. 

Når det er sagt, mener vi, at det er vigtigt for både nuværende og kommenende generationer, at man bevarer så mange af de bevaringsværdige træer som muligt. Det gør sig gældende både ift. CO2-udslip, biodiversitet og livskvalitet. I lokalplanen for Hf. Birkevang fremgår det, at man i videst muligt omfang skal bevare træer, de tanker ønsker også gør sig gældende i Husum Haveby.

Vi vil opfordre til, at når man finder det strengt nødvendigt at fælde træer og beplantning i øvrigt sørger for at plante nyt. Allerhelst ser vi, at man minimum planter to nye træer, hver gang man fælder et gammelt.

Til slut vil vi gerne gentagne vores invitation til politikere, embedsmænd og arkitekter til at komme på besøg i Birkevang.