Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Forslag til spildevandsplan 2018

Københavns Borgerrepræsentation har på møde den 13. december besluttet at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2018.

Høringsfrist:

28. februar 2019
Indsendt af:
H/F Strandhøj
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
49
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
H/F Strandhøj,
By:
København S
Postnr.:
2300
Købehavn den 28. februar 2019 Indsigelse til Spildevandsplan 2018 Vedr. Kloakering og bortledning af regnvand fra kolonihaver. Indsigelse fra H/F Strandhøj, Kløvermarksvej 65, 2300 København S. H/F Strandhøj har 89 haver. Foreningen er en del af matrikel 23, Amagerbro. Foreningen ser overordnet positivt på, at der kloakeres i området. Foreningen ser dog med bekymring på en række forhold. Separatkloakering - Bortledning af regnvand Det anføres, at der skal separatkloakeres på matriklen. Foreningen mener ikke at der er behov for at separatkloakere, da regnmængden på hustage er forsvindende lille i forhold den regnmængde, der falder på beplantede arealer og grusstier og veje. Hvis man antager at bebyggelsesprocenten på hvert enkelt havelod er 10 - 15% og medregner veje og fællesarealer i de enkelte foreningers areal, vil bebyggelsesprocenten være under 10%. Det vil sige at mængden af det regnvand, der kan bortledes fra arealet vil være tilsvarende. Det er meget lidt i forhold til den samlede mængde regn, der falder i områderne og medfører en vis fordyrelse af anlægsarbejdet. Pt. anslået til 25.152 kr. pr have. Dette er økonomisk ude af proportion med den fordel, som kan opnås ved at separatkloakere. Dette skal også ses i lyset af, at området er etableret for 100 år siden, hvor der siden er faldet en del regn, må man formode, at en stor del af forureningen allerede er udvasket. Endvidere bør nævnes at de fleste haveejere opsamler regnvandet og anvender dette til vanding. Overordnet planlægning på matriklen Med hensyn til placering af afløb og pumper, må det blandt andet på grund af højdeforskelle, være besparende at se de foreninger, der har fælles grænser som ét område, så ledningsføringen kan begrænses til det mest rationelle. Besparelsen vil muligvis kunne gøre det acceptabelt for hver enkelt forening at dele den samlede udgift. Venlig hilsen På H/F Strandhøjs bestyrelsens vegne Julie Marie Falkentorp Formand Hf.strandhoej@gmail.com
Læs høringssvar fra H/F Strandhøj
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se vedhæftede høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg godkendt i møde den 28.2.2019.
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Erik Hernvig Jørgensen
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
47
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Lejer i HF Søndrebro Bonderrosestien 129
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar til Spildevandsplan 2018 Jeg, Erik Jørgensen, boende i haveforeningen Sønderbro på Artillerivej , Bonderosestien 129, har bemærket at et stort antal kolonihaveforeninger står over for at skulle separat kloakeres. Det forventes at være en større økonomiske byrde der lægges ud på kolonihaverne gennem tilslutningsbidrag og huslejestigning måske op til 180.000. Det har betydning for, hvem der har råd til at leje en kolonihave, det er helt hel i vejret. Jeg vil gerne fremhæve betydningen af kolonihaver som et bredt tilgængeligt tilbud til borgere, der ønsker adgang til grønne arealer. Jeg opfordrer til engrundig inddragelse af kolonihaveforeningerne og en individuel vurdering af, hvornår den enkelte kolonihaveforening skal separat kloakeres og hvornår regnvand kan håndteres via LAR- Løsninger, De enkelte havelodder laver lokal nedsivning alene af regnvand gennem jordoverfladen på selve loddet, idet ingen af lodderne er befæstet i væsentligt omfang, desuden bruges regnvandet til vanding af vores afgrøder i haven. De matrikler de har zinktagrender, skal tvinges til at erstatte dem med plastik, der ikke forurener, for at bruge LAR – løsninger. En god måde at reducere tilslutningsudgiften, er som man har gjort i HF Kongelunden, hvor der ikke skulle betale tilslutningsafgift pr. havelod, men ”kun” betale tilslutnings afgiften på hovedkloakken for haveforeningen. Det kan også overvejes om "primitiv haveforening" kan søge om dispensation fra yderligere kloakering af vores haveforening. Vi har et fællestoilet med kloakering og koldt vand, samt på hverthavelod ved skel en koldtvandshane. Jeg har ikke ønsker om, at kolonihavehusene skal blive små sommerhuse, men bruger mere haverne som et sted vi kommer tæt på naturen. Desuden henvises til Høringssvar fra ”Kolonihaveforbundet hovedstadens syd” der har har nogle retprincipielle overvejelser og løsningsforslag. Venlig Hilsen Erik Jørgensen
Læs høringssvar fra Erik Hernvig Jørgensen
Indsendt af:
H/ F Kløvermarken
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
46
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringsvar vedr. Spildevandsplanen 2018-0341019. Vedr.: Kloakering af kolonihaver. Fra H/F Kløvermarken af 1912. Matrikel 23B. Vi har følgende bemærkninger som vi håber inddrages i det videre forløb. Vi foreslår at der ikke etableres separat kloak for regnvand, da der på vores matrikel ikke er problemer med afledning af dette. Vi er bevidste om at grunden er forurenet, da det er en opfyldt losseplads. Der har dog været regnet på denne i knap 200 år, hvorfor den væsentligste forurening, må anses at være sket allerede. Lejerne står under alle omstændigheder overfor en udgift, der i værste fald for nogle ikke vil være muligt at løfte. Ved kun at etablere spildevandsledning fås en mindre udgift med den største effekt. Ved at etablere regnvandsafledning opnås næppe nogen stor effekt om nogen. Af samme økonomiske årsag foreslås det at udsætte igangsætningen til så sent som muligt. Konkret til fx 2025. Herved kan lejerne opnå mulighed for at spare lidt sammen, til den kommende store huslejestigning. Kommunen bedes overveje muligheden for at tilbyde etablering af stikledning i forbindelse med etablering af hoved kloak, og under samme finansierings-model. Herved sikres det også at der tilsluttes så hurtigt som muligt. Da kommunen har været ejer af en forurenet grund længe før den blev til kolonihaver, bør udgifter til forurenet jord ikke komme lejerne til ulempe. Dette bedes der også tages hensyn til i den kommende huslejestigning. Det kan overvejes om opgravet jord kan forblive på matriklen eller kommunen kan løfte økonomien ifm. forureningen uden at lade denne merudgift ramme lejerne. PÅ H/F Kløvermarkens vegne Formand Gitte Metzsch
Læs høringssvar fra H/ F Kløvermarken
Indsendt af:
Brødnby Kommune v. Anni Svendsen
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
45
Virksomhed / Organisation :
Brøndby Kommune; Miljøafdelingen
By:
Brøndby
Postnr.:
2605
Høringssvar til Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 Brøndby Kommune, Miljøafdelingen har med interesse læst Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018. Vi har ingen kommentarer til planen, men ser frem til samarbejder om projekter i forbindelse med Harrestrup Å mm.
Læs høringssvar fra Brødnby Kommune v. Anni Svendsen
Indsendt af:
Johnny Olback
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
44
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Hf. Kløverblomsten
By:
København S
Postnr.:
2300
Spildevandsplanen 2018-0341019
Læs høringssvar fra Johnny Olback
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
43
Virksomhed / Organisation :
Allan Marouf
By:
Østerbro
Postnr.:
2100
Høringssvar vedr. Spildevandplan 2018 Mængden af overløb bør begrænses mest muligt, og Østerbro Lokaludvalg håber at den nye plan vil bidrage til, at der fremadrettet kommer færre oversvømmelser og færre overløb. Med venlig hilsen Allan Marouf Formand for Østerbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Peter Beck
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
42
Virksomhed / Organisation :
HF Søndervang
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Priserne der blev oplyst på borgermødet omhandlende kloakering i kolonihaver, er skønnet til mellem 90.000 og 180.000! Det er ikke et udtryk for et kvalificeret skøn og helt uacceptabelt. Som det allerede er anført fra flere haveforeningers side, der har fået kloakeret og nogle endda suppleret med etablering af hel-årsvand, er de priser som Cowi har skønnet, helt ude af proportioner. HF Søndervang vil gerne være blandt de første der skal kloakeres, men det er umuligt at videregive informationer til vore medlemmer, når prisoverslaget er så usikkert, som det fremgår nu.
Læs høringssvar fra Peter Beck
Indsendt af:
Miljøpunkt Amager
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
41
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Amager
By:
København S.
Postnr.:
2300
Se vedhæftet.
Læs høringssvar fra Miljøpunkt Amager
Indsendt af:
amager vest lokaludvalg
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
40
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
amager vest lokaludvalg
By:
københavn S
Postnr.:
2300
er tilføjet
Læs høringssvar fra amager vest lokaludvalg
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
39
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Henning Tillemand
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
38
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Formand Hf Mejlgaarden
By:
København
Postnr.:
2770
Høringssvaret er vedhæftet
Læs høringssvar fra Henning Tillemand
Indsendt af:
Alex Heick
Dato: 28. februar 2019
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Alex Heick
Indsendt af:
Petra Larsen
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
36
Virksomhed / Organisation :
H/F Emdrupvænge
By:
København N
Postnr.:
2200
Bestyrelsen i H/F Emdrupvænge vil hermed opfordre til, at vi som "primitiv haveforening" kan søge om dispensation fra yderligere kloakering af vores haveforening. Vi har et fællestoilet med kloakering og koldt vand, samt på hvert havelod ved skel en koldtvandshane. Vi har ikke ønsker om, at kolonihavehusene skal blive små sommerhuse, men bruger mere haverne som et "skovturssted", hvor vi er om dagen, og oftest tager hjem om aftnen. Der er hverken toilet eller badeværelser i kolonihavehusene - nogle har et lille tekøkken. Desuden er der heller ikke indlagt strøm i kolonihaveforeningen. Vi kan godt li´ den helt enkle koloinihavetankegang uden den store luksus, der tilgengæld er til at betale for de fleste - så både alm. lønmodtagere og pensionister m.fl. har råd til at have en kolonihave. Vores håb er derfor, at der bliver mulighed for at søge om dispensation for yderligere kloakering.
Læs høringssvar fra Petra Larsen
Indsendt af:
Daniel Ebert Pedersen
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
35
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Jeg vil blot fremsende et ønske om, at HF Mejlgården kommer i betragtning som en af de første haveforeninger, når kloakering skal startes op.
Læs høringssvar fra Daniel Ebert Pedersen
Indsendt af:
alex boesen
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Fremlejer i H / F Bredegrund
By:
københavn S
Postnr.:
2300
Jeg har fået udarbejdet projektbeskrivelse, tegning og modtaget tilbud fra Kloakmester Henning Lybke(formand for danske kloakmestre). Der er ligeledes været samarbejde med Kent Hynne fra HOFOR Tilbudet omfatter både kloakering og montering af drikkevands brønde. Forventet pris ifølge tilbud per kolonihave 51.367 kr incl moms. Jeg har stort ønske om at få udført kloakeringen hurtigst muligt. Vedlagt følgende; - Projektbeskrivelse - Tegning - Tilbud Med venlig hilsen, Alex Boesen
Læs høringssvar fra alex boesen
Indsendt af:
Lisbeth Jensen
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
33
By:
København SV
Postnr.:
2450
Ang betaling af kloakeringsanlægget i vejene i syv kolonihaver i Sydhavnen: I “Forslag til Spildevandsplan 2018” lægges der op til, at 56 kolonihaver i København (heraf syv i 2450) i løbet af de næste ti år skal spildevandskloakeres. Haveforeningerne i København ligger almindeligvis på een matrikel. Vi har forstået, at kloakeringsplanerne for kolonihaverne, kan indbefatte både husspildevands- og/eller regnvandskloakering. Vi har desuden forstået, at HOFOR kun skal trække og bekoste tilslutningsstikket til matrikelgrænsen i de forskellige haveforeninger, uanset hvilken type kloakering det drejer sig om. Det betyder, at haveforeningerne selv skal betale udgifterne for intern kloakering i vejene . Vi undrer os over, at denne praksis skal gælde for København, når den f.eks. ikke er blevet lagt til grund for kloakering af kolonihaver i perioden 2004-2012 i f.eks. Hvidovre Kommune. Desuden mener vi det ville være urimelig forskelsbehandling i forhold til f.eks. parcelhusejere. Her står HOFOR for udgiften til kloakrørene, der føres helt frem til grundstykkerne. Det kan blive en bekostelig affære for de enkelte kolonihavelejere, at Københavns Kommune således går enegang og forlanger at haveforeningerne selv skal betale for kloakanlæggene i vejene. BR har vedtaget, at anlægsudgifterne til kloakering i kolonihaverne financieres over kommunekassen, og at midlerne tilbageføres til “kassen” over en 30-årig periode, hvor lejerne tilbagebetaler udgifterne over lejen. Kommunen skal samtidig tillægge en markedsrente, der fastsættes afhængigt af igangsættelsestidspunktet. Et priseksempel: I Hf Havebyen Mozart, (der ligger på V2-kortlagt grund), planlægger kommunen at skulle kloakere regnvandet fra tagene. Den samlede udgift (inkl. anlægget på det enkelte lod) til en regnvandskloak er vurderet til 150.000 kr pr havelod. Selv med et 30-årigt lån til 4% fra Københavns Kommune, bliver prisen høj. Omkring 700kr/måned for priseksemplet. Vi anbefaler derfor, at HOFOR betaler for kloakanlæggene i fællesvejene i de københavnske kolonihaveforeninger, således som HOFOR har praktiseret andre steder.
Læs høringssvar fra Lisbeth Jensen
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
32
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Se vedlagte høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Ole Klinder
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
31
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi har en kolonihave i Haveforeningen Strandlyst og mener at kommunen bør påtage sig finansieringen af det forestående kloakeringsprojekt. Som det fremgår af forslaget til spildevandsplanen2018 frygter vi at blive pålagt udgifter til bekostning af: Jordrensning på kommunens ejendom samt Rørlægning til brug for regnvandsafledning med det formål at aflede maksimalt 7 % af grundarealet, idet ubefæstede arealer, græsplæner, urte- og prydhaver ikke kan afvandes via et kloaksystem. Desuden er vi mange der bruger opsamlet regnvand til have-vanding. På vegne af 28 navngivne haveejere med venlig hilsen Ole Klinder Strandgang 6
Læs høringssvar fra Ole Klinder
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
København V
Postnr.:
1758
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 Vesterbro Lokaludvalg har behandlet Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 og har følgende kommentarer til planen: Vesterbro er et særligt problematisk område, da det allerede stort set er fuldt udbygget for det gamle Vesterbros vedkommende og fordi området ligger lavt ud mod havnen. Vesterbro Lokaludvalg kan tilslutte sig de overordnede målsætninger i planen, som dels sikrer, at de rekreative områder fastholdes, at badevandskvaliteten i havnen opprioriteres, således at havnen overalt har en god badevandskvalitet, og at der arbejdes hen mod at undgå oversvømmelse og vand i kældrene, hvad der jo er et særligt problem på Vesterbro på grund af områdets lave beliggenhed. Vesterbro Lokaludvalg kan derfor tilslutte sig hovedtrækkene i planen, herunder at der i de nye boligområder ved havnen sker en kloakseparering, hvilket i praksis ikke kan lade sig gøre på det gamle Vesterbro. Vesterbro er karakteriseret ved få grønne områder, hvorfor havneområdet er særligt attraktivt for bydelens yngre, men også ældre, som bruger havnens som badeområde. Vesterbro Lokaludvalg vil foreslå, at det genovervejes, om også Frederikholmsløbet kan gøres mere badeegnet. Vesterbro Lokaludvalg er desuden enig i, at kolonihaveområderne bør kloakeres, og at især de kolonihaveområder, som ligger tæt ud mod havnen bør opprioriteres. Vesterbro Lokaludvalg er også enig i, at husbådene bør tilsluttes kloaksystemet, da de ellers udleder direkte i havnen. Derfor skal der være opmærksomhed på at samle husbådene i klynger, som kan kloakeres, således at disse klynger af husbåde ikke begrænser tilgængeligheden for andre til havnen. Med venlig hilsen Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
joan antonsen
Dato: 27. februar 2019
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
H/F Strandlyst
By:
København S
Postnr.:
2300
H/F Strandlyst høringssvar til spildevandsplan 2018 vedhæftet
Læs høringssvar fra joan antonsen
Indsendt af:
Sanne Jakobsen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Haveforeningen Dan af 1902
By:
Valby
Postnr.:
2500
På vegne af bestyrelsen for HF Dan af 1902 fremsendes vedhæftet høringssvar til forslag til spildevandsplan 2018 angående kloakering af kolonihaveforeninger i kommunen. Med venlig hilsen Sanne Jakobsen
Læs høringssvar fra Sanne Jakobsen
Indsendt af:
Camilla Ebert Pedersen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
27
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi (i H/F Mejlgaarden) ønsker, at blive taget i betragtning til at være blandt de første, der får kloakeret.
Læs høringssvar fra Camilla Ebert Pedersen
Indsendt af:
Dan Lykke Pedersen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HF Sommerly
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar Spildevandsplanen 2018-0341019 Afsnit om ”kloakering af kolonihaver” Fremsendt af : HF Sommerly, 2300 S (beliggende på Kløvermarksvej) Hvem er HF Sommerly: En haveforening med mulighed for overnatning, oprettet i 1909. Hvem er grundejer: Københavns Kommune er ejer af grunden matrikel 23, foreningen er underlagt lejekontrakt med Kolonihaveforbundet og har aktuelt 22 lodlejere. Vores forenings høringssvar har følgende hovedpunkter: A. Foreningen tager til efterretning, at forslaget til Spildevandsplanen 2018 har en målsætning om at kolonihaver med overnatning inden for planperiodens 10 år skal kloakeres. B. Kort om de aktuelle fysiske vilkår vedrørende kloakering af vores haveforening Vi er en haveforening, der har været beliggende på det nuværende areal siden 1909, og er kategoriseret som sæsonhaver med mulighed for overnatning. Vi har efter godkendelse fra Københavns Kommune gennemført etablering af fælles toilet med opsamlingstank, der tømmes. Der er mulighed for tømning af egne tørklosetter heri. De enkelte haver benyttes som nytte eller lysthaver og består typisk af et mindre ældre byggeri (max. 15% af havelodden) og et haveanlæg. C. Kloakeringsprojektets omfang Projektet har en så omfattende karakter, at det medfører væsentlige fysiske og økonomiske omkostninger. Mange af vores medlemmer er plus 60 år og har derfor brug for at indtænke spørgsmålet i planlægningen af deres otium. Da foreningen er lille med kun 22 havelodder betyder det, at ”arbejdskraftreserven” i forhold til bestyrelsesarbejdet i foreningen er meget begrænset, og et projekt som dette vil trække tunge veksler på få mennesker. De økonomiske omkostninger har et omfang, der for mange vil opleves som særdeles indgribende i privatøkonomien, både i form af lejestigning samt egne investeringer i forbindelse med tilslutning til spildevandssystemet. Derudover kommer følgeomkostninger for foreningen, som f.eks. reetablering af vandforsyning, som også kræver finansiering. D. Lejet grund på registreret forurenet jord Vi er lejere på en kommunalt ejet grund, som er kategoriseret som forurenet. Årsagen til forureningen er, at det er en gammel losseplads. Arealet blev nedlagt som opfyld- og losseplads i 1824, hvorefter der, i henhold til det vi har kunnet få oplyst, er blevet foretaget en ler-forsegling og efterfølgende påført et ikke ubetydeligt lag ren muld, etableret formodentlig i midten af 18-hundredetallet. Herefter har området ligget brak og fungeret som forland til den militære befæstning og voldanlæg frem til 1892, hvor området blev overdraget til det Kjøbenhavnske Haveselskab med henblik på oprettelse af små kolonihaver til københavnske arbejdere fra brokvartererne. Københavns Kommune har som ejer aldrig, som der ellers er pligt til jf. Miljøbeskyttelsesloven, foretaget en forsvarlig miljøoprensning af en eventuel tilbageværende rest af forurening fra den gang. E. Separat kloak for regnvand, når grunden er forurenet Spildevandsplanen oplister ønsket om, at der, hvor grundene er registreret med en forurening, af miljøhensyn, skal gennemføres en kontrolleret bortledning af regnvand gennem kloaksystemet. Planen foreskriver ligeledes, at bortledningen almindeligvis fremadrettet bør ske gennem et selvstændigt regnvandssystem separat fra det øvrige spildevandssystem. Foreningen er af den opfattelse, at der i beslutningen skal lægges et proportionalitetsprincip til grund for et konkret krav om separering. Projektkravet bør holdes op mod den miljømæssige gevinst for grundvandet og vandet i Stadsgraven og se på, hvorvidt dette står i rimeligt mål med den økonomiske meromkostning. Som oplyst på borgermødet i januar, påføres den enkelte lodlejere ved etablering af separering en op til 80% fordyrelse i anlægsudgifterne. Hidtil gældende byggeregler har medført, at der maksimalt kan bebygges 15% af havelodden. Dette medfører at der således kun opsamles regnvand fra maksimalt 15 % af havelodden. Den øvrige nedbør forsvinder ved nedsivning. F. Vores anbefalinger til Spildevandsplanen 2018 1. Vi er blevet anmodet om at afgive vores ønske til, hvornår i planperioden foreningen skal kloakeres. Vi har et ønske om, at det konkrete projekt i vores forening tidligst igangsættes i 2024 – 2025. Dette levner tid til forberedelse både for den enkelte lodlejer og foreningen som helhed. 2. Vi anbefaler, at der ikke skal ske en bortledning af regnvand igennem det etablerede kloaksystem, ej heller at der bliver påført krav om separering af regnvand og spildevand. Dette begrundes i en vurdering af proportionaliteten mellem den opnåede minimale miljøgevinst for den omkringliggende natur i forhold til de væsentlige økonomiske meromkostninger ved etableringen (ca. 80% merudgift jf. COWI rapporten). 3. Vi ønsker, at Københavns Kommune som ejer påtager sig de fulde økonomiske meromkostninger vedrørende håndteringen, bortskaffelsen og genopfyldningen af evt. forurenet jord i forbindelse med projektets konkrete gennemførelse. Dette begrundes i, at kommunen ejer grunden, hvorfor den i forbindelse med salg/udlejning skal bekoste en oprensning. 4. Vi ønsker, at det kommunale finansieringstilsagn, der er givet af Borgerrepræsentationen, kan omfatte den samlede udgift til etablering af hele kloaksystemet i haveforeningen, og derfor også vil komme til at omfatte stikledninger på de enkelte lodder frem til samlebrønd ved husfundament og altså ikke kun hovedledningen ned gennem havegangen. Med venlig hilsen Dan Lykke Pedersen, fmd. HF Sommerly
Læs høringssvar fra Dan Lykke Pedersen
Indsendt af:
Torben Christensen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
Hermed fremsendes høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2018 i vedlagte fil.
Læs høringssvar fra Torben Christensen
Indsendt af:
Tom Jørgensen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
24
Virksomhed / Organisation :
Agendaforening Nordvest
By:
København NV
Postnr.:
2400
Der er behov for at regnvand mest muligt afkobles fra kloaksystemet. Løsningen med faskine til det zinkholdige tagvand er ikke så attraktiv, da det stadig er et "affaldsproblem" og ikke en mere naturvenlig ressource, man står med. Den store ressource for lokal natur - planter, insekter og fugle, som kunne opnås ved overfladearrangementer som små bassiner, regn bede osv. ødelægges med zink. Hvis zinkholdigt regnvand ledes til kloak, bliver zinkionerne vel heller ikke fjernet før vandet fra renseværket ledes til Øresund. Kort sagt: det er uheldigt at forurene regnvand som det sker nu. Derfor foreslås, at det forbydes at installere zinktagrender, zinknedløbsrør og andre nærmere afgrænsede zinkoverflader på tage, både ved nyetablering og renovering - undtagelser kun ved særlig tilladelse i få tilfælde.
Læs høringssvar fra Tom Jørgensen
Indsendt af:
Susanne Jacobsen
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
23
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Hvornår bliver der kloakeret i kolonihaverne H/F Søndervang samt H/F Sydgrænsen?
Læs høringssvar fra Susanne Jacobsen
Indsendt af:
KJELD SKOU
Dato: 26. februar 2019
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
Formand HF Kongedybet
By:
KØBENHAVN S
Postnr.:
2300
Høring om spildevandplan for kolonihaver 30.01.2019 Haveforeningen Kongedybet Agerhønestien/ Kongelundsvej , deltog i høring om spildevandplan for kolonihaver. Vi blev under fremlæggelsen præsenteret for nogle voldsomme priser, både for kloakering, men også tilslutnings-afgift for alle vore medlemmer. Vi mener, at når haveforeningen skal betale for kloakering, så kan man ikke også forlange tilslutnings afgift for hver have. Der skal måske betales for tilslutning af vore rør når de sluttes til HOFOR´s , på Kongelundsvej eller hvor rørføring bliver. Vi synes at kloakering er nødvendig, men vores utilfredshed angår priser. Håber i tager hensyn til dette når spildevandplanen skal godkendes, og kloakarbejdet skal forhandles med den enkelte forening. Mvh. Kjeld Skou Formand HF Kongedybet Agerhønestien 21
Læs høringssvar fra KJELD SKOU
Indsendt af:
Nikita Ebert Pedersen
Dato: 25. februar 2019
Svarnummer:
21
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Vi vil meget gerne blive taget i betragtning til at blive en af de første kolonihaver der får nedlagt rør.
Læs høringssvar fra Nikita Ebert Pedersen
Indsendt af:
Jarl Feyling
Dato: 25. februar 2019
Svarnummer:
20
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Brønshøj-Husum Lokaludvalg
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Spildevandsplan 2018 Høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg Som indledning vil lokaludvalget bemærke, at det bør fremgå af spildevandsplanen, at den menneskeskabte globale opvarmning forårsaget af forurening med CO2 og andre klimabelastende stoffer, har kostet byens borgere dyrt i udgifter til udbygning og ombygning af kloaksystemet, og at vi ser ind i endnu større udgifter hertil fremover. Det bør fremgå klart af planen, at den i høj grad er nødvendiggjort af årtiers manglende indsats imod forureningen af miljøet med CO2 og andre klimaskadelige stoffer'. I Helhedsplan for Utterslev Mose: ”Det er helt centralt, at vi gør en indsats for at reducere udledningerne af spildevand til Utterslev Mose for at vandkvaliteten bliver bedre.” (Helhedsplanen for UM, 2017, s. 9) Dette er også målsætningen for kommunens vandhandleplan ”Den Blå Plan” Det fremgår at udkast til Spildevandsplan 2018 at belastningen af Utterslev Mose via overløbsbygværkerne skal begrænses for at sikre at kommunen kan leve op til statens vandområdeplaner i 2021. (s. 80) Det er næppe sandsynligt at Københavns Kommune kan leve om til EU’s Vandrammedirektiv om at alle vandmiljøer – og især Utterslev Mose - skal have en god økologisk kvalitet inden 2021, der er den næste frist, efter at den nu en gang er blevet overskredet (2015) Med berostillelsen af sedimentoprensningen i Fæstningskanalen er målopfyldelsen blevet yderligere udskudt. Den endelige og praktisk relevante deadline er 2027. I udkastet til Spildevandsplan 2018 står: ” UM26 aflaster i dag seks gange om året til Utterslev Mose. Aflastningshyppigheden skal i planperioden begrænses til en gang årligt ved etablering af bassinvolumen eller tilsvarende.” (Side 79) Da Spildevandsplanen løber frem til 2028, mener Lokaludvalget at planteksten bør skærpes således at effekterne af de planlagte aflastningsforanstaltninger reelt kan gøre en forskel når det gælder om at opnå et vandmiljø af god økologisk kvalitet inden 2027. Lokaludvalget henstiller til forvaltningen at anlægsprojektet ifm. U26 gennemføres i første halvdel af planperioden, og at dette kommer til at fremgå af Spildevandsplan 2018. Vedr. U11: I udkastet til Spildevandsplan 2018 står der: ”U11 aflaster i dag fem gange årligt. Udløbet er beliggende i Københavns Kommune, men oplandet til udløbet ligger primært i Gladsaxe Kommune (469 ha). Kun den vestlige del af Tingbjerg (37 ha) ligger i udløbets opland. HOFOR skal tage initiativ til et samarbejde med NOVAFOS, så der sker en reduktion af antallet af aflastninger til én gang årligt senest i 2026” Lokaludvalget opfordrer til at udvise en større ambition når det gælder indsatsen omkring U11. Det er der flere grunde til: 1. U11 er i dag til stor gene når det gælder stanken og synlige resultater efter at have modtaget større mængder kloakvand. Der er fra Københavns kommune sat store kræfter i gang for at skabe en ny identitet for det byområde der ligger på begge sider af Vestvolden mellem Bystævnet/U11 og Åkandevej. Vestvolden og Fæstningskanalen skal i den forbindelse have opgraderet sine kvaliteter som naturområde. 2. Der er igangsat en oprensning af Fæstningskanalen. Når næste etape igangsættes efter den aktuelle berostillelse vil strækningen mellem U11 og Utterslev Mose være oprenset. Det vil derfor være meget ærgerligt at kanalen udsættes for gentagende årlige udledninger af kloakvand. 3. Sammen med slamoprensningen skal reduktionen af spildevandsudledninger via overløbsbygværkerne give Utterslev Mose den fornødne reduktion i tilførelsen af fosfor, der er afgørende for at vandmiljøet forbedres. Lokaludvalget henstiller til forvaltningen at indsatserne omkring U11 der skal medføre maksimalt én årlig hændelse skal gennemføres i første halvdel af planperioden, og at dette kommer til at fremgå af Spildevandsplan 2018. I relation til antallet af overløbshændelser via U11, har Lokaludvalget tidligere rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om en bedre monitorering af U11, da opgørelserne fra Novafos (tidligere Nordvand) ikke stemmer overens med de lokale registreringer, der tyder på lang flere ’hændelser’ end hvad officielt er registreret. Lokaludvalget finder det i øvrigt problematisk at der ikke forelægger en regulær udledningstilladelse i relation til forsyningsselskabernes udledning af spildevand via U11. Vi er bekendt med at denne udledningspraksis oprindeligt er blåstemplet af Landvæsenskommissionen i starten af 1960’erne, længe før Miljøloven trådte i kraft med kravet om at alle spildevandsudledninger kræver spildevandstilladelser. Lokaludvalget har gentagende gange efterlyst dette juridiske grundlag og de vilkår for udledningerne, der må være knyttet til kendelsen fra Landvæsenskommissionen. Uanset om de pågældende myndigheder og forsyningsselskaber kan fremfinde noget, der minder om en udledningstilladelse, så vil alene de ændringer, der inden for de seneste par år er foretaget i oplandet til U11 (Klimatilpasningen i Høje Gladsaxeparken m.v.) betyde, at man ikke længere kan anse udledningen som værende identisk med de forhold, der i sin tid begrundede en godkendelse af spildevandsudledningerne via U11. Og det er uanset om ændringerne er til det bedre. Derfor bør Københavns Kommune som tilsynsmyndighed forpligte sig på at regulere U11 og gøre det tydeligt at ansøgningen om en ny udledningstilladelse, skal holdes på maximalt en årlig hændelse. Også selvom om der i de statslige vandplaner endnu ikke er formuleret et specifikt krav herom. Afledning af regnvand til Utterslev Mose I lokalplanerne for Store Torv og Lille Torv er der stillet krav om, at der separatkloakeres efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand. Dette betyder, at bygherre skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Ikke desto mindre beskriver Spildevandsplan 2018, at det således separerede regnvand ledes til fælleskloakken umiddelbart udenfor områderne. Det drejer sig om henholdsvis 15.000 m3 og 2.900 m3 vand. Tidspunktet, hvor investeringen i separatkloakeringen kommer miljøet og kloaksystemet til gode, er angivet til ”På sigt” og ”Indtil der kommer mulighed for videre afledning”. Der bør fastsættes en dato for, hvornår regnvandet kan behandles efter hensigten. I dag kommer vandet til Utterslev Mose fra Harrestrup Å, der ikke har en tilfredsstillende økologisk kvalitet. Hvis regnvandet efter en tilstrækkelig filtrering/rensning kunne tilføres Utterslev Mose, ville det kunne forbedre vandkvaliteten i denne. Referencer: Bilag 4 – Igangsatte projekter, side 132 og 136. Grønne villaveje Grundejerforeninger og vejlaug, der ønsker at etablere regnbede på de private fællesveje, oplever, at der stilles unødigt mange bureaukratiske forhindringer fra Københavns Kommune og HOFORs side. Det er en meget krævende opgave for en grundejerforeningsbestyrelse at gennemføre et sådant projekt, hvilket på nuværende tidspunkt har resulteret i etableringen af ganske få grønne villaveje. Vi opfordrer kommunen til at gøre det lettere at etablere grønne villaveje. Der bør efter Lokaludvalgets vurdering straks nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med medlemmer fra HOFOR, Novafos, samt Gladsaxe og Københavns kommune, der kan søge effektive løsninger for overløbsbygværket U11 der imødekommer kommunens vandhandleplan, den kommende statslige vandplan og kravene fra EU’s Vandrammedirektiv. Med venlig hilsen Jarl Feyling Næstformand. for Brønshøj-Husum Lokaludvalg Michael Hoff Fmd. for Miljøudvalget / Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Jarl Feyling

Sider