Forslag til spildevandsplan 2018

  • Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter
Københavns Borgerrepræsentation har på møde den 13. december besluttet at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2018.

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

20. december 2018 til 28. februar 2019

Sagsnummer

2018-0341019

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. februar 2019

Høring ikke åben

Baggrund

Alle kommuner er forpligtet til at lave en spildevandsplan, som fastlægger håndtering af spildevand, herunder regnvand. Københavns Kommune har lavet et forslag til Spildevandsplan 2018 som erstatning for den nuværende Spildevandsplan 2008, fordi der er kommet ny viden om udfordringer på spildevandsområdet.

Udfordringerne handler om manglende kapacitet på byens renseanlæg og i byens kloaksystem. Renseanlæggene Damhusåen og Lynetten skal udbygges, så de kan håndtere fremtidens større spildevandsmængder, som skyldes befolkningstilvækst og øgede regnmængder. Belastningen på kloakken skal mindskes ved af håndtere regnvandet ved siden af fælleskloakken så spildevand på gaden og overløb til havnen og andre vandområder undgås. Endelig er der en udfordring med manglende styr på spildevandshåndteringen i en række kolonihaver.

For at imødegå disse udfordringer og dermed sikre vandmiljøet, badevandskvaliteten og byen mod fremtidige skybrud gennemføres en række nye indsatser.

Indhold

Spildevandsplanen er opdelt i 4 afsnit om målsætninger, status og planer og indsatser. Dette skal sikre at borgere, virksomheder og forsyningsselskaber kan orientere sig om eksisterende forhold og planlægge efter de nye indsatser og krav, der fremgår af planen.

De nye indsatser, som spildevandsplanen lægger op til er:

  • Udbygning af renseanlæg
  • Separatkloakering i en del af kommunen
  • Kloakering af en række kolonihaver
  • Begrænsning af udledninger fra overløbsbygværker

Der er udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen efter de gældende regler herom.

Retsvirkning

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget Spildevandsplan 2018 vil planen være bindende for både grundejere, spildevandsselskaberne (HOFOR og BIOFOS) og Københavns Kommune.

Grundejerne har herefter pligt til at kloakere deres ejendom i overensstemmelse de vilkår der er fastsat i spildevandsplanen og tilslutte sig de kloakstik, som HOFOR fører frem grænsen af deres ejendom.

Offentlig høring

Alle har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslag til Spildevandsplan 2018 og til miljøvurderingen af spildevandsplanen. Bemærkningerne vil indgå i Teknik- og Miljøforvaltningens endelige behandling af planen. Forvaltningen skal modtage bemærkningerne senest den 28. februar 2019.

Læs Spildevandsplan 2018 og miljøvurderingen af den

Spildevandsplan 2018 er en digital plan med interaktive kort- og søgefunktioner. Se hele Spildevandsplan 2018 her.

Miljøvurderingen af Spildevandsplan 2018 er et bilag til den digitale spildevandsplan. Se miljøvurderingen af Spildevandsplan 2018 her.

Kontakt