Foto af lokalplanområdet Vejlands Kvarter

Forslag til spildevandsplan 2018

Københavns Borgerrepræsentation har på møde den 13. december besluttet at offentliggøre forslag til Spildevandsplan 2018.

Høringsfrist:

28. februar 2019
Indsendt af:
Annette Rohde
Dato: 25. februar 2019
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
H/F Bellevue Brønshøj
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar fra H/F Bellevue Brønshøj Høringsvar fra H/F Bellevue i Brønshøj i forbindelse med kloakering af kolonihaver i Københavns kommune. 1. Fremrykning H/F Bellevue ønsker at blive rykket frem i rækkefølgen til kloakering. Motivation H/F Bellevue er nabo til Utterslev Mose i Brønshøj. Utterslev Mose er et stort naturområde, som blev fredet i 2000 og er kendt for blandt andet sit fugleliv – især gæssene. Vi vil meget gerne rykkes frem i kloakeringskøen, så den manglende kloakering ikke kommer miljøet til skade. Yderligere så er vi en haveforening med meget gamle vandrør og har haft en del utilsigtet vandspild de senere par år. Da det er en stor udgift at udskifte vandrør, vil vi gerne slå projektet sammen med kloakering, så vi ikke skal foretage gravearbejdet to gange inden for en kort årsrække. Derfor vil vi gerne anmode om at blive rykket frem i køen. Vi håber, at I har mulighed for at tilgodese vores ønske. 1. Pensionisters begrænsede økonomi Vi anmoder om " indefrysning " for alle omkostninger i forbindelse med kloakering af pensionisters huse i kolonihaver Motivation Det vil for mange pensionister være meget svært, at finde penge i budgettet til en så stor omkostning, og for mange være umuligt at optage lån til dette. Dette vil betyde, at mange pensionister vil være nødt til at afhænde deres kolonihave. Muligheden kunne være at betalingen/lånet bliver "indefrosset" og skal indfries af ny køber ved salg. En ordning i tråd med pensionister der bor i eget hus som får "indefrosset" ejendomsskatten. 2. Tilslutningsafgift H/F Bellevue anmoder om fritagelse for tilslutningsafgiften, enten helt eller delvis. Da kloakering tidligere blev udmeldt som et lovpligtigt tiltag (2010-2015), var der eksempler på, at kolonihaveforeninger blev fritaget for denne afgift. Alternativt kan afgiften ”indefryses” og realiseres ved salg af den nye køber. Motivation For at fastholde så mange nuværende kolonihaveejere som mulig. Der er i vores kolonihave medlemmer der har haft deres have i mere end 30 år og er gået på pension. En del af dem vil få store problemer med bare en lille forøgelse af deres månedlige udgifter til haven, hvilket uden tvivl vil betyde, at de vil være nødt til at skille sig af med deres ” hjertebarn” kolonihaven. 3. Vandrør En udskiftning af haveforeningers vandrør bør være en del af projektet, såfremt dette ønskes. Dette vil være en vigtig del af ”projektet for et bedre miljø”. Gamle vandrør kan være årsag til et stort unødigt vandspild til skade for miljøet og ikke mindst økonomien. Det vil være hensigtsmæssigt, at vandrørene placeres frostfrit, da der med den officielle åbningstid for kolonihaveforeninger fra 1/4 til 31/10 kan være risiko for frostsprængninger på grund af det ustadige vejr. Motivation I mange kolonihaver er der formodentligt gamle vandrør. For vores vedkommende har dette betydet et stort vandspild grundet utætte rør. Unødigt vandspild er lige så stor en udfordring for miljøet, som udledning af diverse spildevand, da vand ikke er en utømmelig ressource.
Læs høringssvar fra Annette Rohde
Indsendt af:
Kurt Arend Hansen
Dato: 24. februar 2019
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HF Vennelyst
By:
København
Postnr.:
2300
Hermed fremsender HF Vennelyst, sit høringssvar til Spildevandsplan 2018, vedhæftet PDFfil. Med venlig hilsen Kurt Arend Hansen Formand
Læs høringssvar fra Kurt Arend Hansen
Indsendt af:
Jørgen Ullman
Dato: 22. februar 2019
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
Lersøsammenslutningen (HF Fremtiden, HF Øbro, HF Venners Lyst, HF Blomsten, HF Aldersro og HF 4.maj)
By:
København NV
Postnr.:
2400
Rente Ifølge den aftale vi har med Københavns kommune, skal det kommunale lån til kloakering afdrages via den årlige leje over 30 år med Københavns kommunes interne rente. Vi går ud fra at denne aftale stadig er gældende og at der ikke vil blive opkrævet markedslejerente. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget til HOFOR er fastsat til 62.227 kr. inklusive moms pr. havelod. Hvis der kun kloakeres for spildevand er beløbet 37.336 kr. pr. havelod. Vi ønsker at I forhandler med HOFOR om at kolonihaverne kan få refusion på tilslutningsbidraget, da vi håndterer tag- og overfladevandet i vores egne haveforeninger. Separation for regnvand Det giver ingen mening at separere for vand da det meste af regnvandet går direkte ned i jorden. Udover dette vil der sjældent blive givet tilladelse til dette, da vore haveforeninger ligger på forurenet jord. Vil I forhandle med HOFOR om dette? Vandledningsafgift Vandafledningsafgiften er på ca. 20,93 kr kr./år pr. havelod. Såfremt der ikke kommer måler på det brugsvand som ender i kloakken, ønsker vi at få en nedsat afgift, da en stor del af brugsvandet i vore kolonihaver ikke går videre til kloakken, men anvendes til havevanding, udendørs badning, etc. Efter HOFORs takster vil vi skulle betale mere i vandafledningsafgift end for brugsvandet. Forurenet jord Alle vore 398 haver ligger på forurenet jord: Hvorfor skal vi betale mere end bygninger beliggende på ikke-forurenet jord? Vi ligger ovenpå en tidligere losseplads, som blev nedlagt i 1920, efter en 40 års periode. Det må være den der forurener, der betaler. Finansiering af etablering til stikrør i forbindelse med kloakeringen Vi ønsker at udgifterne til etablering af stikrørene bliver en del en kommunens hovedentreprise, eventuelt som en tillægspakke. Hvis ikke risikerer vi: • At stikrørene ikke bliver etableret, såfremt den enkelte kolonist ikke har råd til det • At stikrørene bliver etableret mange år senere, evt. ved ejerskifte (hvor mange år har den enkelte kolonist til at etablere stikrørene?). Kommende leje Ifølge Københavns kommunes egne beregninger vil lejen stige med gennemsnitlig 330 %, som betales over lejen, med start når vores respektive haveforeninger er færdigkloakeret på et tidspunkt i perioden 2020- 2028. Finansiering af udskiftning af brugsvandsrør I nogle af vore kolonihaver trænger brugsvandsrørene til at blive udskiftet. Det vil blive meget dyrt hvis disse haveforeninger skal finansiere udskiftning af brugsvandsrørene samtidig med betaling af den nye leje. Vi vil anbefale at finansieringen af disse medtages som en tillægspakke til kommunens hovedentreprise, og at de nedlægges samtidig med nedlægningen af de interne kloakrør inde i haveforeningerne. Tidsperiode Etableringen af selve kloakeringen foregår i perioden 2020-2028, hvor der startes med overnatningshaver på kommunal jord, som tilhører de såkaldte 1. og 2. bølge. Endvidere har på et offentligt møde 30. januar fortalt, at der vil blive en høring før kloaketablering i hver haveforening. Dette er vi glade for. 2 af vore haveforeninger ønsker at fremrykke til 1. bølge (HF Aldersro og HF Blomsten). De andre 4 haveforeninger (HF Fremtiden, HF Øbro, HF Venners Lyst og HF 4. maj) ønsker at forblive i bølge 2. Da vi ved at I ønsker at det foregår geografisk vil vi anbefale, at alle 6 haveforeninger forbliver i bølge 2 - men i starten - eller at alle 6 haveforeninger fremrykkes til sidst i bølge 1.
Læs høringssvar fra Jørgen Ullman
Indsendt af:
Niels Kaalund
Dato: 22. februar 2019
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Frederiksberg Kommune
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Høringssvar Frederiksberg Kommune, se bilag
Læs høringssvar fra Niels Kaalund
Indsendt af:
André Just Vedgren
Dato: 21. februar 2019
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kolonihaveforbundet Hovedstaden Syd (tidl. Kreds 1)
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Som noget nyt omfatter den kommende Spildevandsplan 2018 også kolonihaver. Vi er glade for at vi også kan bidrage til at deltage i miljømæssige og hygiejniske tiltag. Vi har følgende kommentarer: I Udkast til Spildevandsplan står: Økonomi Københavns Kommune mellemfinansierer kloakeringen af kolonihaver, som forventes at koste 4,5 mia. kr. Når et projekt igangsættes, afsættes der finansiering og anlægsmåltal. Lånet tilbagebetales over en 30-årig periode over lejen. Hertil kommer udgifter til installationer, renter og tilslutningsbidrag. Den årlige leje for alle kolonihaver i København er 5,51 kr. pr. m2 nettoareal, jf. gældende lejeaftale af den 1. januar 2017. Vores kommentarer: I lejekontrakten mellem Københavns kommune og Kolonihaveforbundet, som er gældende i perioden 1.4. 2011 til 31.12.2024, har begge parter skrevet under på at ovennævnte lån afdrages via den årlige leje. Der står endvidere, at renteudgifterne er lig med Københavns kommunes interne rente. Denne aftale regner vi med stadig står til troende. I et notat skriver ADVOKAT BO VESTERGAARD, Møderet for Højesteret: ”Der er ikke tale om, at kommunen skal finansiere en kloakering for nogle borgere, men om at kommunen skal kloakere sin egen grund, som man lejer ud til en kolonihaveforening. Den interne finansiering, der ligger i at kommunen betaler for kloakeringen, kan man naturligvis søge inddækket gennem lejen for kolonihaverne, som godt må ske til en lavere leje end markedslejen. Kommunen låner altså ikke ud til nogle borgeres finansiering af kloakering på deres grunde, men skal finansiere kloakeringen af sin egen grund, og kan herefter uden at være bundet den gældende markedsrente vurdere, hvordan man vil fastsætte lejen for det grundstykke, som lejes ud til kolonihaveforeningen, som netop ikke behøver ske til markedslejen for grundstykket, hvilket har direkte hjemmel i kolonihaveloven. Der er derfor ikke tale om ulovlig statsstøtte, hvis kommunen finansierer kloakeringen til anden rente end markedsrenten” I forarbejdet til Udkast til Spildevandsplanen står følgende: Borgerrepræsentationen den 19. januar 2017, Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand: Socialdemokratiet videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: ”Socialdemokratiet ønsker, at omkostningerne for de private grundejere holdes nede, og at det offentlige indgår med mulige støtte ordninger til de grundejere, som skal afkoble regnvand fra kloakken”. VI ØNSKER AT KOLONIHAVERNES TILBAGEBETALING OVER 30 ÅR INDEHOLDER EN RENTE SVARENDE TIL KOMMUNENS INTERNE RENTE Ifølge HOFORs hjemmeside er tilslutningsbidraget på landsplan fastsat til et beløb svarende til 62.227 kr. inklusive moms pr. havelod. Hvis der kun kloakeres for spildevand er beløbet 60% af tilslutningsbidraget, svarende til 37.336 kr. pr. havelod. Vi anbefaler at kommunen optager forhandlinger med HOFOR om at kolonihaverne kan få refusion på tilslutningsbidraget, da de alle håndterer tag- og overfladevandet på egen grund. Mange kolonihaver håndterer regnvand via nedløbsrør og tønder til brug for vanding af afgrøder. Der henvises til at andre kommuner har fået fastsat til et beløb svarende til de faktiske udgifter. I denne forbindelse skal bemærkes at det i kommunen kun er tilladt for kolonister at overnatte 7 måneder om året. Der lukkes for vand i perioden 1.11-31.3 og vi bruger derfor ikke vand i denne periode. Der bor ikke mange i kolonihaverne i de yderste 2 måneder. Det giver ingen mening af separere for regn- og spildevand. Det meste regn ryger direkte ned i jorden. I bedes tage kontakt med HOFOR om dette. I Udkast til Spildevandsplan står følgende: Københavns Kommune mellemfinansierer kloakeringen af kolonihaver, som forventes at koste 4,5 mia. kr. Når et projekt igangsættes, afsættes der finansiering og anlægsmåltal. Lånet tilbagebetales over en 30-årig periode over lejen. Hertil kommer udgifter til installationer, renter og tilslutningsbidrag. Ifølge Københavns kommunes egne beregninger (jf. oplæg til lokaludvalgene) vil lejen stige med gennemsnitlig 330 % (stigning mellem 136% og 545 %) når afdrag på lånet, som betales over huslejen, påbegyndes når de respektive haveforeninger er færdigkloakeret i perioden 2020- 2028. Derudover kommer der en vandafledningsafgift på ca. 20,93 kr kr./år pr. havelod. Såfremt der ikke kommer måler på det brugsvand som ender i kloakken, vil det være rimeligt at vi får en nedsat afgift, da en stor del af brugsvandet i kolonihaver ikke går videre til kloakken. Efter HOFORs gældende takster vil der skulle betales mere i vandafledningsafgift end for brugsvandet. Forurenet jord I udkast til Spildevandsplanen står: Lejestigningen er afhængig af lokale forhold for kloakeringen, fx forurenet jord og eksisterende kloakker. Vores kommentarer Det er ikke rimeligt at kolonihaver, som er beliggende på forurenet jord, skal betale mere end de øvrige kolonihaver. Nogle steder er kolonihaver lagt ovenpå tidligere lossepladser, som blev nedlagt for 100 år siden. Det kan aldrig være nuværende og kommende kolonister som skal betale for tidligere tiders forurening. Det er rimeligt, at det er forureneren der betaler. I udkast til Spildevandsplan står Kloakeringen forventes igangsat i 2019. Vores kommentarer Vi forstår det således at etableringen af selve kloakeringen foregår i perioden 2020-2028, hvor der startes med overnatningshaver på kommunal jord, som tilhører de såkaldte 1. og 2. ”bølge”. Endvidere har I fortalt på det offentlige møde 30. januar, at der vil blive en høring før kloaketablering i hver have. Dette er vi tilfredse med. Andre forhold Finansiering af etablering til stikrør i forbindelse med kloakeringen Københavns kommune er ansvarlig for at der etableres hovedkloakrør til en brønd i hver have. Af såvel praktiske som økonomiske grunde vil det være hensigtsmæssigt at hovedkloakrørene bliver ført helt til ende – det vil sige helt ind til kolonihavehusene. Dette kan bedst ske ved at kommunen også medtager stikrørene fra den kommende brønd og ind til de enkelte huse i den kommunale finansiering. Modsat kan vi risikere: At stikrørene ikke bliver etableret, såfremt den enkelte kolonist ikke har de nødvendige midler (der bor stadig en del enlige og pensionister i haveforeningerne) eller At stikrørene bliver etableret mange år senere til skade for miljøet og grundvandet. Vi ved godt at den enkelte kolonist har pligt til at etablere stikrør, men såfremt vedkommende ikke har de fornødne midler, har vi ikke redskaber til at få det gennemført. Et alternativt forslag vil være at der etableres stikrør i forbindelse med salg. Finansiering af udskiftning af brugsvandsrør I en del kolonihaver er brugsvandsrørene af en sådan beskaffenhed at de trænger til at blive udskiftet. De er efterhånden så gennemtærede at reparationsudgifterne bliver større og større år for år. Dette erfares blandt andet ved den årlige åbning af vandet 1. april. Det vil blive en bekostelig affære såfremt den enkelte haveforening separat skal finansiere udskiftning af brugsvandsrørene. Det vil være hensigtsmæssigt – både praktisk og økonomisk - at udskiftningen sker samtidig med arbejdet med etablering af de kommende kloakrør – helt ind til de enkelte huse. Alternativt vil vi anbefale at nedlægning af brugsvandsrørene sker samtidig med at kloakrørene bliver gravet ned, således at der ikke sker 2 nedgravninger i vores fællesarealer Økonomisk byrde = en anden sammensætning af de fremtidige kolonister Lejestigningen på baggrund at kloakeringen vil mere end tredobles: Der er tale om kolonister som består af mange enlige og pensionister, en del med lave indtægter. I en af vores kolonihaver er sammensætningen følgende: Enlige pensionister 21%, Enlige ikke-pensionister 24%, pensionistægtepar/-samlevere 15 % og ægtepar/samlevere som ikke er pensionister 41 %. I alt 45 % enlige og 36 % pensionister. Når kloaklånet skal afdrages, vil mange af vore mindst bemidlede enlige og pensionister flytte - de vil ikke have råd til lejen. Vi får så en helt anden sammensætning af kolonister i vores kolonihaver end vi har i dag. Derudover skal nogle haveforeninger henlægge/spare op til udskiftning af brugsvandsrør, hvilket også bliver en bekostelig affære. Samtidig skal de enkelte kolonister/haveforeninger spare op til etablering af stikrør til kloakering og muligvis også stikrør til brugsvandsrør. Det er vigtigt at den sociale sammensætning af kolonihaverne også fremover indeholder kolonister fra alle lag af samfundet.
Læs høringssvar fra André Just Vedgren
Indsendt af:
Per Olsen
Dato: 20. februar 2019
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Haveforeningen Frederiksholm
By:
København SV
Postnr.:
1452
vedr. h/f Frederiksholm 2450 SV Vi syntes helt overordnet at det er en rigtig god ide at vores forening står til at skulle kloakeres og at det er det eneste miljømæssige korrekte. Vores første bekymring er at vi som størsteparten af haveforeningerne i området ligger på gammel opfyld og losseplads grund, vores bekymring er den at vi som lejere af en forurenet grund, kommer til at betale en sammenliget med en ikke forurenet grund, meget højere pris for kloakering. Det bliver altså os som nuværende lejere der alene kommer til at betale for fortidens synder. Man kunne måske med rette, have en forhåbning om at Københavns kommune, var med til at påtage sig sin del af ansvaret og derved også påtage sin den merudgift som der er i forbindelse med kloakering af et forurenet område som vores. Vores 2. bekymring er at der skulle opstå en situation, hvor at der blev projekteret med at der skal være separation af regnvand og spildevand, ud over at det økonomisk vil blive en markant fordyrelse for de enkelte lod lejere, så har vi også svært ved at hvad det skulle gavne, da der i så tilfælde skulle opsamles vand fra et tagareal på 40 m2 ( hvor af mange i dag opsamler regnvand som de bruger til vanding i haven)ud af et grundareal på 300 m2 og at der derudover er hele det omkring liggende område, som igen er på et meget meget stort antal m2, hvor der ikke vil blive opsamlet regnvand. At Københavns kommune har valgt en finansieringsmodel, hvor det bliver med 30 årige lån som betales tilbage via lejeafgiften, har vi ikke noget at indvende imod. Vi ses frem imod at når det bliver vores forenings tur, at vi bliver inddraget i det mere detaljerede forløb og lokale aftaler. Med venlig hilsen Per Olsen Formand for H/F Frederiksholm.
Læs høringssvar fra Per Olsen
Indsendt af:
HF Engdal
Dato: 19. februar 2019
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
Tak for et godt og informativt borgermøde den 30.1.2019 vedrørende kloakering af kolonihaver. Bestyrelsen i HF Engdal finder det yderst relevant, at der snares muligt kloakeres i kolonihaverne for at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildvandet. Bestyrelsen er bekendt med, at det kun er ganske få haver, som har installeret samletanke til opsamling af spildvandet, medens de resterende haver i vores forening har etableret alternative løsninger til håndtering af spildvandet. Vi kan også konstatere, at der som en konsekvens af natbeboelse 7 mdr. om året etableres flere og flere installationer (vaske- og opvaskemaskiner), der bidrager til udledning af spildvand. Samlet set medvirker vores forening til en stor miljøpåvirkning, som bestyrelsen ser frem til at få reduceret. HF Engdal har tidligere i en mail af 26.8.2018 som en af de få haver, tilkendegivet overfor Kolonihaveforbundets kreds 1, at foreningen er interesseret i en højere placering på den foreløbige "rækkefølgeplan" gerne blandt de første på listen af kommunale haver. Foreningen skal derfor gentage dette ønske over for Teknik- og Miljøforvaltningen i vores høringssvar. I den forbindelse kan bestyrelsen oplyse, at HF Engdal er en mindre forening med 40 havelod placeret i forlængelse af hinanden med en gennemgående havegang fra Englandsvej 218 til Røde Mellemvej 149. I forhold til den prioriterede rækkefølge ligger vores forening ikke i nogen "klynger" eller "klumper". Til gengæld ligger den midt i et villakvarter, afgrænset af HF Engly til den ene side og Kålagervej til den anden side. HF Engly blev for flere år siden udlagt til helårsbeboelse, og er således allerede kloakeret. På de vilkår forudsætter bestyrelsen, at kloakeringen af vores forening "teknisk set" er uden større begrænsninger, og derfor kan tilkobles eksisterende kloaksystemer, som en af de første kolonihaver i den samlede plan. På vegne af bestyrelsen. Anne-Marie Friislund - formand Bodil Vendel - kasserer
Læs høringssvar fra HF Engdal
Indsendt af:
Henning Tillemand
Dato: 14. februar 2019
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2770
filen er vedhæftet
Læs høringssvar fra Henning Tillemand
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 13. februar 2019
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Katja
Dato: 9. februar 2019
Svarnummer:
10
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Savner at man også tænker i de individuelle boliger. Som krav ved nybyggeri og restaureringer. Genbrug af håndvaskevand fra baderum til toiletskyl. Evt alt gråt spildevand til det formål. Der er flere steder det er implementeret, man kan hente erfaringer derfra. Der spildes mere rent drikkevand på den konto end man egentlig er bevidst om.
Læs høringssvar fra Katja
Indsendt af:
Katja
Dato: 9. februar 2019
Svarnummer:
9
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Savner at man også tænker i de individuelle boliger. Som krav ved nybyggeri og restaureringer. Genbrug af håndvaskevand fra baderum til toiletskyl. Evt alt gråt spildevand til det formål. Der er flere steder det er implementeret, man kan hente erfaringer derfra. Der spildes mere rent drikkevand på den konto end man egentlig er bevidst om.
Læs høringssvar fra Katja
Indsendt af:
Per Worsøe
Dato: 8. februar 2019
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelse Haveforeningen Vestereng
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi har i mange år set frem til, at vores haveforening ville blive kloakeret. Derfor deltog vi også to personer fra bestyrelsen i det orienteringsmøde, som blev afholdt d. 30. januar i Njalsgade 13. Men vi blev rystede over at høre prisniveauet på kloakeringen. Det er jo helt vanvittige beløb, man regner med at en kloakering vil koste, og regningen væltes over på beboerne, som bare bor til leje og som, for rigtig manges vedkommende i hvert fald i vores haveforening, er helt almindelige folkepensionister. Men man ønsker måske, at haveforeningerne, som ellers altid har været et fritidsområde for folk, som ikke havde råd til villaer eller sommerhuse, nu kun skal befolkes af velhavere? For det er helt sikkert, at der er virkelig mange i vores haveforening, som ikke vil have råd til at fortsætte med at bo til leje i en kloakeret haveforening på de økonomiske betingelser som blev præsenteret på mødet. Man kan ikke undgå at få tanker om, at der er noget galt i Københavns Kommune, når kloakering af haveforeninger her bliver fem-seks gange dyrere end i andre kommuner.
Læs høringssvar fra Per Worsøe
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftet høringssvar som vedtaget af Amager Øst Lokaludvalg på møde den 31. januar 2019.
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Anja Møller Asgaard
Dato: 1. februar 2019
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
H. Lundbeck A/S
By:
Valby
Postnr.:
2500
H. Lundbeck A/S har læst Københavns kommunes forslag til spildevandsplan 2018 Virksomheden H. Lundbeck ligger indenfor det område der er omfattet af kommunens skybrudsplan, og som omtales i spildevandsplanen. Ligeledes er Lundbeck placeret på nogle af de arealer der indgår de planlagte projekter der ligger som en del af skybrudsplanen. Lundbeck har ikke nogle indvendinger imod Spildevandsplan 2018, men vil dog gøre opmærksom på, at vi allerede har en dialog i gang med kommunen omkring effekten af skybrudsplanen for vores site og forventer således, at vores synspunkter bliver taget i betragtning, som en del af denne dialog.
Læs høringssvar fra Anja Møller Asgaard
Indsendt af:
Henning Tillemand
Dato: 22. januar 2019
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2770
I det udsendte materiale står beskrevet man forventer arbejdet udført senest 2029 i foreningerne, det er her spørgsmålene presser sig på, vejene i en haveforening en ca. bredde af 4 m. og som regel med ”kun” en ind/udkørsel, det får den betydning ved nedlæggelse af kloakrør i foreningen, vil det medføre store problemer for medlemmernes afhentning af deres dagrenovation og tømning af deres samletanke m.m., idet vejene bliver spærret i en vis omfang af en længere periode. Spørgsmål: • Hvor mange meter kloakrør forventer man at kunne lægge om dagen. • Bliver opgravningen opfyldt med det samme så snart rørene er lagt, eller bliver der lagt køreplader over det opgravede. • Overfladevand bliver der anlagt dræn med kloakriste til overfladevandet. • Tilslutningsafgiften er det et gebyr for hele matriklen, eller er det pr. havelod. • Skal de eksisterende samletanke graves op eller får de lov at blive liggende, hvis de får lov til at blive, må lejerne så bruge dem til opsamling af regnvand. Problemer: • Tømning af samletanke, perioden medens arbejdet bliver udført • Afhentning af dagrenovation, er som regel ugentligt. Hvordan bliver foreningerne inddraget i planlægningen af arbejdet, bliver arbejdet udført i sommermånederne eller i perioden fra september – april, som i alle foreninger er den periode der giver de mindste problemer for entreprenøren og kolonisterne. Hf Mejlgaarden Kongelundsvej 199, 2300 København S, beliggende syd for Øresundsmotorvejen, er der til orientering ikke nedlagt kloakrør på kongelundsvejen foreningen kan tilsluttes! Formand Henning Tillemand Hf Mejlgaarden 66
Læs høringssvar fra Henning Tillemand
Indsendt af:
Henrik Christoffersen
Dato: 20. januar 2019
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
HFB, Bestyrelsen, Formand
By:
København S
Postnr.:
2300
Kære Københavns Kommune Det er vores erfaringer, at der i sådanne sager her er mange spørgsmål også fra vores fremlejere omkring, hvorfor, hvordan, hvornår og ikke mindst vigtig, hvordan berør det mig som fremlejere økonomisk. Da vi er en lille forening med 16 fremlejere, så kunne I overveje at begynde med en haveforeningen som er af mindre beskaffenhed og som hurtigere giver projektet og berørte en hurtig erfaring fx hvilke udfordringer der måtte komme for så stort et projekt som er sat i høring. Alene nuværende byggestop for Kreds 1., Hovedstaden syd vidner om, at der selv kommunalt er udfordringer med fortiden og hvordan og hvem der kan lægges til last. Yderligere er servituter, lokalplaner, BBR oplysninger mv. overset igennem tiden, alene for vores lille foreningen, hvilket stiller alle parter i dag, i svære situationer fra Københavns Kommune til fremlejere i foreningerne. Vi vil her forsøge at give vores besyv med til hvordan samskabelse og borger inddragelse kunne fremmes, men vi er ligeledes sikker på, at det er med i overvejelserne, så her vores perkspektiver og tanker til spildsvandsprojektet. Samskabelse og borgerinddragelse For Spildevandprojektet kunne man overveje at medtage de erfaringer som der er fx fra byggestop projektet, og dermed gribe spilevandsprojektet mere smidigt i analysefasen fx kunne der analytisk og kommunikativt udarbejdes en-to testcase som visuelt, økonomiske og kommunikativ viser og svare på de bekymringer som ligger ude i foreningerne. Det kunne yderligere overvejes at inddrage kolonisterne (borgerne) i udarbejdelsen af testcases, altså bestyrelser, fremlejere som er ude i foreningerne sådan, at der opnås en bredere viden om evt. forskelligheder i foreningerne, alt efter hvor i byen vi er placeret. Vi er overbevist om, at det vil fremme det fællessprog som er ved at dannes omkring projektet, og som vil vokse som projektet skrider frem og bliver til virklighed, helt fysisk ud i foreningerne. Projektet bør overveje en yderligere inddragelse end blot ét skriv og ét borger møde på to timer. Vi kan have bekymringer, og mederfaringer fra Byggestopsagen, at der i højere grad bør være fx en referencegruppe bestående af et bredere repræsentantskab, så bestyrelser og fremlejere også kan bidrage til projektet med viden og hverdagskommunikation, så forståelsen for projektet kommer helt ud i foreningerne fra start. Projektet kunne overveje en løbende dialog fra sag til sag med de berørte foreninger på et meget tidlig analysetidspunkt, sådan at borgerinddragelse sker og ikke blot en høring, som ingen kan huske 10 år efter. Mere åbenhed fra start og kommunikationsdesign omkring projektet, og hvordan Københavns Kommunes projektplan og tanker se ud for den enkelte foreningen. Yderligere kunne samarbejdeende partnerne overveje at lægge ud med en-to fysiske testcases i samarbejde med fx en lille foreningerne som Bredegrund og en større foreningen. Testcasene kunne danne grundlag for bedre belysningen af lokalforhold, servitutter, ejerforhold med mv. som der skal tages hensyn til og give spildevandsprojektet tidlige erfaringer som kan kommunikeres hurtigt og dermed skabe åbenhed og forståelse for projektet, så man ikke ender hvor byggestops projektet er pt. Ofte sidder bestyrelserne ind med viden om deres eget lokale forhold, som andre parter ikke altid er opmærksomme på. Overvej: 1.) hvordan borgerinddragelse kan komme til at forgå mere foreningensnært 2.) hvordan kan vi udarbejde kommunikation som er mere visuelt fx en lille film eller noget andet i samarbejde med foreningerne. Så vi får nogen redskaber til at videregive hvad, hvordan og hvorfor til vores fremlejere, så vi kommer godt fra start, nu projektet strækker sig over 10 år. 3.) hvordan er det muligt at gå sammen bredt om testcase med udgangspunkt i en-to foreninger før det første spadestik, og ikke blot hvem vil være de første, men hvilke foreninger vil danne grundlag for den bedste belysningen og kommunikation til resten som venter på, at det bliver deres tur. Vi se meget frem til projektet og byder det velkommen. Med venlig hilsen HFB, Rumæniensgade 3-5, 2300 KHB S
Læs høringssvar fra Henrik Christoffersen
Indsendt af:
Steen Jakobsen
Dato: 16. januar 2019
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Hf 1907
By:
København S
Postnr.:
2300
HF 1907 ønsker at stå forrest på listen til ny kloak. Vi vil gerne have information omkring have leje omkostning stigning, i forbindelse med financiering og hvad tilslutnings afgiften bliver. Bliver det for matriklen HF1907, eller pr lod. Skal lod lejeren selv betale for kloakering fra brønd til hus? På vejene af HF 1907 Formand Steen Jakobsen
Læs høringssvar fra Steen Jakobsen
Indsendt af:
Henrik Andersen (Formand)
Dato: 15. januar 2019
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
HF 4. Maj
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Når man ser hen over de ca. priser i Kommunen estimerer ,for at få kloakering ind i vores haveforening (kolonihavehuse), kan det blive en væsentlig fordyrelse, hvis man f.eks. ligger på forurenet jord som vi gør. Det gælder både for det stykke kloakering, der skal ligge ved alle husende, men også for det stykke der skal ind i selve husende. Kloakeringen hen til vores huse skal være over et kommunelån betalt ind over huslejen og stykket ind i selve huset, skal man så betale individuelt. Vi mener at det ikke kan være rigtigt, at når det er Kommunen der udlejer haveforeningsområdet til os, må det også være dem, der skal betale for den fordyrelse det koster at få fjernet den forurenede jord. Det er kommunen der har anvist foreningsområdet i sin tid, ovenpå en jorddækket losseplads. Det kan da ikke have sin rigtighed, det pålægges hver kolonihavelejer, denne jord skal væk. Vi håber i vil se på dette
Læs høringssvar fra Henrik Andersen (Formand)
Indsendt af:
Svend Aage Schiermacher
Dato: 3. januar 2019
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
rådgivende ingeniør
By:
København K
Postnr.:
1401
Rensningsanlæg Lynetten er efterhånden ret gammelt og har ikke den fornødne kapacitet til fremtiden. Samtidig er den placeret på Refshaleøen, hvor den med bl.a. lugtgener hindre noget af byudviklingsmulighederne på øen. Med det nye byudviklingsprojekt Lynetteholmen, der kommer til at ligge tæt op ad rensningsanlægget, vil der også her ske indskrænkninger af byudviklingsmulighederne som følge af bl.a. lugt. Endelig vil kvm.- prisen her være for høj til at bibeholde rensingsanlæg på stedet. Alternativt kunne der etableres en overdækning m.v. men det bør gennemtænkes grundigt. Derfor må der gerne snarest findes en ny anvendelig placering. Det kunne være Benzinøen eller Avedøre Holme. Derfor bør store dele af planarbejdet omkring Afløbsplanen, gennemtænkes og evt. justeres, hvis det bliver hensigtsmæssigt at flytte Lynetterensningsanlægget bort fra Refshaleøen.
Læs høringssvar fra Svend Aage Schiermacher

Sider