Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 21. februar 2019
Svarnummer:
15

Indsendt af

André Just Vedgren

Virksomhed / organisation

Kolonihaveforbundet Hovedstaden Syd (tidl. Kreds 1)

Postnr.

2770

By

Kastrup

Høringssvar

Som noget nyt omfatter den kommende Spildevandsplan 2018 også kolonihaver.
Vi er glade for at vi også kan bidrage til at deltage i miljømæssige og hygiejniske tiltag.

Vi har følgende kommentarer:

I Udkast til Spildevandsplan står:

Økonomi
Københavns Kommune mellemfinansierer kloakeringen af kolonihaver, som forventes at koste 4,5 mia. kr. Når et projekt igangsættes, afsættes der finansiering og anlægsmåltal. Lånet tilbagebetales over en 30-årig periode over lejen. Hertil kommer udgifter til installationer, renter og tilslutningsbidrag.
Den årlige leje for alle kolonihaver i København er 5,51 kr. pr. m2 nettoareal, jf. gældende lejeaftale af den 1. januar 2017.

Vores kommentarer:
I lejekontrakten mellem Københavns kommune og Kolonihaveforbundet, som er gældende i perioden 1.4. 2011 til 31.12.2024, har begge parter skrevet under på at ovennævnte lån afdrages via den årlige leje. Der står endvidere, at renteudgifterne er lig med Københavns kommunes interne rente. Denne aftale regner vi med stadig står til troende.
I et notat skriver ADVOKAT BO VESTERGAARD, Møderet for Højesteret: ”Der er ikke tale om, at kommunen skal finansiere en kloakering for nogle borgere, men om at kommunen skal kloakere sin egen grund, som man lejer ud til en kolonihaveforening. Den interne finansiering, der ligger i at kommunen betaler for kloakeringen, kan man naturligvis søge inddækket gennem lejen for kolonihaverne, som godt må ske til en lavere leje end markedslejen. Kommunen låner altså ikke ud til nogle borgeres finansiering af kloakering på deres grunde, men skal finansiere kloakeringen af sin egen grund, og kan herefter uden at være bundet den gældende markedsrente vurdere, hvordan man vil fastsætte lejen for det grundstykke, som lejes ud til kolonihaveforeningen, som netop ikke behøver ske til markedslejen for grundstykket, hvilket har direkte hjemmel i kolonihaveloven. Der er derfor ikke tale om ulovlig statsstøtte, hvis kommunen finansierer kloakeringen til anden rente end markedsrenten”

I forarbejdet til Udkast til Spildevandsplanen står følgende: Borgerrepræsentationen den 19. januar 2017, Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand: Socialdemokratiet videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen: ”Socialdemokratiet ønsker, at omkostningerne for de private grundejere holdes nede, og at det offentlige indgår med mulige støtte ordninger til de grundejere, som skal afkoble regnvand fra kloakken”.

VI ØNSKER AT KOLONIHAVERNES TILBAGEBETALING OVER 30 ÅR INDEHOLDER EN RENTE SVARENDE TIL KOMMUNENS INTERNE RENTE

Ifølge HOFORs hjemmeside er tilslutningsbidraget på landsplan fastsat til et beløb svarende til 62.227 kr. inklusive moms pr. havelod. Hvis der kun kloakeres for spildevand er beløbet 60% af tilslutningsbidraget, svarende til 37.336 kr. pr. havelod.
Vi anbefaler at kommunen optager forhandlinger med HOFOR om at kolonihaverne kan få refusion på tilslutningsbidraget, da de alle håndterer tag- og overfladevandet på egen grund. Mange kolonihaver håndterer regnvand via nedløbsrør og tønder til brug for vanding af afgrøder. Der henvises til at andre kommuner har fået fastsat til et beløb svarende til de faktiske udgifter.
I denne forbindelse skal bemærkes at det i kommunen kun er tilladt for kolonister at overnatte 7 måneder om året. Der lukkes for vand i perioden 1.11-31.3 og vi bruger derfor ikke vand i denne periode. Der bor ikke mange i kolonihaverne i de yderste 2 måneder.

Det giver ingen mening af separere for regn- og spildevand. Det meste regn ryger direkte ned i jorden. I bedes tage kontakt med HOFOR om dette.

I Udkast til Spildevandsplan står følgende: Københavns Kommune mellemfinansierer kloakeringen af kolonihaver, som forventes at koste 4,5 mia. kr. Når et projekt igangsættes, afsættes der finansiering og anlægsmåltal. Lånet tilbagebetales over en 30-årig periode over lejen. Hertil kommer udgifter til installationer, renter og tilslutningsbidrag.

Ifølge Københavns kommunes egne beregninger (jf. oplæg til lokaludvalgene) vil lejen stige med gennemsnitlig 330 % (stigning mellem 136% og 545 %) når afdrag på lånet, som betales over huslejen, påbegyndes når de respektive haveforeninger er færdigkloakeret i perioden 2020- 2028.

Derudover kommer der en vandafledningsafgift på ca. 20,93 kr kr./år pr. havelod.

Såfremt der ikke kommer måler på det brugsvand som ender i kloakken, vil det være rimeligt at vi får en nedsat afgift, da en stor del af brugsvandet i kolonihaver ikke går videre til kloakken.
Efter HOFORs gældende takster vil der skulle betales mere i vandafledningsafgift end for brugsvandet.

Forurenet jord
I udkast til Spildevandsplanen står:

Lejestigningen er afhængig af lokale forhold for kloakeringen, fx forurenet jord og eksisterende kloakker.

Vores kommentarer
Det er ikke rimeligt at kolonihaver, som er beliggende på forurenet jord, skal betale mere end de øvrige kolonihaver. Nogle steder er kolonihaver lagt ovenpå tidligere lossepladser, som blev nedlagt for 100 år siden. Det kan aldrig være nuværende og kommende kolonister som skal betale for tidligere tiders forurening. Det er rimeligt, at det er forureneren der betaler.

I udkast til Spildevandsplan står
Kloakeringen forventes igangsat i 2019.
Vores kommentarer
Vi forstår det således at etableringen af selve kloakeringen foregår i perioden 2020-2028, hvor der startes med overnatningshaver på kommunal jord, som tilhører de såkaldte 1. og 2. ”bølge”. Endvidere har I fortalt på det offentlige møde 30. januar, at der vil blive en høring før kloaketablering i hver have.
Dette er vi tilfredse med.

Andre forhold
Finansiering af etablering til stikrør i forbindelse med kloakeringen
Københavns kommune er ansvarlig for at der etableres hovedkloakrør til en brønd i hver have.
Af såvel praktiske som økonomiske grunde vil det være hensigtsmæssigt at hovedkloakrørene bliver ført helt til ende – det vil sige helt ind til kolonihavehusene. Dette kan bedst ske ved at kommunen også medtager stikrørene fra den kommende brønd og ind til de enkelte huse i den kommunale finansiering. Modsat kan vi risikere:
At stikrørene ikke bliver etableret, såfremt den enkelte kolonist ikke har de nødvendige midler (der bor stadig en del enlige og pensionister i haveforeningerne) eller
At stikrørene bliver etableret mange år senere til skade for miljøet og grundvandet.
Vi ved godt at den enkelte kolonist har pligt til at etablere stikrør, men såfremt vedkommende ikke har de fornødne midler, har vi ikke redskaber til at få det gennemført.
Et alternativt forslag vil være at der etableres stikrør i forbindelse med salg.
Finansiering af udskiftning af brugsvandsrør
I en del kolonihaver er brugsvandsrørene af en sådan beskaffenhed at de trænger til at blive udskiftet. De er efterhånden så gennemtærede at reparationsudgifterne bliver større og større år for år. Dette erfares blandt andet ved den årlige åbning af vandet 1. april. Det vil blive en bekostelig affære såfremt den enkelte haveforening separat skal finansiere udskiftning af brugsvandsrørene. Det vil være hensigtsmæssigt – både praktisk og økonomisk - at udskiftningen sker samtidig med arbejdet med etablering af de kommende kloakrør – helt ind til de enkelte huse.
Alternativt vil vi anbefale at nedlægning af brugsvandsrørene sker samtidig med at kloakrørene bliver gravet ned, således at der ikke sker 2 nedgravninger i vores fællesarealer
Økonomisk byrde = en anden sammensætning af de fremtidige kolonister
Lejestigningen på baggrund at kloakeringen vil mere end tredobles: Der er tale om kolonister som består af mange enlige og pensionister, en del med lave indtægter. I en af vores kolonihaver er sammensætningen følgende: Enlige pensionister 21%, Enlige ikke-pensionister 24%, pensionistægtepar/-samlevere 15 % og ægtepar/samlevere som ikke er pensionister 41 %. I alt 45 % enlige og 36 % pensionister. Når kloaklånet skal afdrages, vil mange af vore mindst bemidlede enlige og pensionister flytte - de vil ikke have råd til lejen. Vi får så en helt anden sammensætning af kolonister i vores kolonihaver end vi har i dag. Derudover skal nogle haveforeninger henlægge/spare op til udskiftning af brugsvandsrør, hvilket også bliver en bekostelig affære. Samtidig skal de enkelte kolonister/haveforeninger spare op til etablering af stikrør til kloakering og muligvis også stikrør til brugsvandsrør. Det er vigtigt at den sociale sammensætning af kolonihaverne også fremover indeholder kolonister fra alle lag af samfundet.

Få nyt om høringer

Abonnér