Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 22. februar 2019
Svarnummer:
17

Indsendt af

Jørgen Ullman

Virksomhed / organisation

Lersøsammenslutningen (HF Fremtiden, HF Øbro, HF Venners Lyst, HF Blomsten, HF Aldersro og HF 4.maj)

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Rente
Ifølge den aftale vi har med Københavns kommune, skal det kommunale lån til kloakering afdrages via den årlige leje over 30 år med Københavns kommunes interne rente.
Vi går ud fra at denne aftale stadig er gældende og at der ikke vil blive opkrævet markedslejerente.

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidraget til HOFOR er fastsat til 62.227 kr. inklusive moms pr. havelod. Hvis der kun kloakeres for spildevand er beløbet 37.336 kr. pr. havelod. Vi ønsker at I forhandler med HOFOR om at kolonihaverne kan få refusion på tilslutningsbidraget, da vi håndterer tag- og overfladevandet i vores egne haveforeninger.

Separation for regnvand
Det giver ingen mening at separere for vand da det meste af regnvandet går direkte ned i jorden. Udover dette vil der sjældent blive givet tilladelse til dette, da vore haveforeninger ligger på forurenet jord. Vil I forhandle med HOFOR om dette?

Vandledningsafgift
Vandafledningsafgiften er på ca. 20,93 kr kr./år pr. havelod. Såfremt der ikke kommer måler på det brugsvand som ender i kloakken, ønsker vi at få en nedsat afgift, da en stor del af brugsvandet i vore kolonihaver ikke går videre til kloakken, men anvendes til havevanding, udendørs badning, etc. Efter HOFORs takster vil vi skulle betale mere i vandafledningsafgift end for brugsvandet.

Forurenet jord
Alle vore 398 haver ligger på forurenet jord: Hvorfor skal vi betale mere end bygninger beliggende på ikke-forurenet jord? Vi ligger ovenpå en tidligere losseplads, som blev nedlagt i 1920, efter en 40 års periode. Det må være den der forurener, der betaler.

Finansiering af etablering til stikrør i forbindelse med kloakeringen
Vi ønsker at udgifterne til etablering af stikrørene bliver en del en kommunens hovedentreprise, eventuelt som en tillægspakke.
Hvis ikke risikerer vi:
• At stikrørene ikke bliver etableret, såfremt den enkelte kolonist ikke har råd til det
• At stikrørene bliver etableret mange år senere, evt. ved ejerskifte (hvor mange år har den enkelte kolonist til at etablere stikrørene?).
Kommende leje
Ifølge Københavns kommunes egne beregninger vil lejen stige med gennemsnitlig 330 %, som betales over lejen, med start når vores respektive haveforeninger er færdigkloakeret på et tidspunkt i perioden 2020- 2028.

Finansiering af udskiftning af brugsvandsrør
I nogle af vore kolonihaver trænger brugsvandsrørene til at blive udskiftet. Det vil blive meget dyrt hvis disse haveforeninger skal finansiere udskiftning af brugsvandsrørene samtidig med betaling af den nye leje.
Vi vil anbefale at finansieringen af disse medtages som en tillægspakke til kommunens hovedentreprise, og at de nedlægges samtidig med nedlægningen af de interne kloakrør inde i haveforeningerne.

Tidsperiode
Etableringen af selve kloakeringen foregår i perioden 2020-2028, hvor der startes med overnatningshaver på kommunal jord, som tilhører de såkaldte 1. og 2. bølge. Endvidere har på et offentligt møde 30. januar fortalt, at der vil blive en høring før kloaketablering i hver haveforening. Dette er vi glade for.
2 af vore haveforeninger ønsker at fremrykke til 1. bølge (HF Aldersro og HF Blomsten). De andre 4 haveforeninger (HF Fremtiden, HF Øbro, HF Venners Lyst og HF 4. maj) ønsker at forblive i bølge 2.
Da vi ved at I ønsker at det foregår geografisk vil vi anbefale, at alle 6 haveforeninger forbliver i bølge 2 - men i starten - eller at alle 6 haveforeninger fremrykkes til sidst i bølge 1.

Få nyt om høringer

Abonnér