Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
46

Indsendt af

H/ F Kløvermarken

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringsvar vedr. Spildevandsplanen 2018-0341019.

Vedr.: Kloakering af kolonihaver.

Fra H/F Kløvermarken af 1912. Matrikel 23B.

Vi har følgende bemærkninger som vi håber inddrages i det videre forløb.

Vi foreslår at der ikke etableres separat kloak for regnvand, da der på vores matrikel ikke er problemer med afledning af dette. Vi er bevidste om at
grunden er forurenet, da det er en opfyldt losseplads. Der har dog været regnet på denne i knap 200 år, hvorfor den væsentligste forurening, må anses
at være sket allerede. Lejerne står under alle omstændigheder overfor en udgift, der i værste fald for nogle ikke vil være muligt at løfte. Ved kun at
etablere spildevandsledning fås en mindre udgift med den største effekt. Ved at etablere regnvandsafledning opnås næppe nogen stor effekt om nogen.
Af samme økonomiske årsag foreslås det at udsætte igangsætningen til så sent som muligt. Konkret til fx 2025. Herved kan lejerne opnå mulighed for at
spare lidt sammen, til den kommende store huslejestigning.
Kommunen bedes overveje muligheden for at tilbyde etablering af stikledning i forbindelse med etablering af hoved kloak, og under samme finansierings-model. Herved sikres det også at der tilsluttes så hurtigt som muligt.
Da kommunen har været ejer af en forurenet grund længe før den blev til kolonihaver, bør udgifter til forurenet jord ikke komme lejerne til ulempe.
Dette bedes der også tages hensyn til i den kommende huslejestigning. Det kan overvejes om opgravet jord kan forblive på matriklen eller kommunen
kan løfte økonomien ifm. forureningen uden at lade denne merudgift ramme lejerne.

PÅ H/F Kløvermarkens vegne

Formand Gitte Metzsch

Få nyt om høringer

Abonnér