Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 28. februar 2019
Svarnummer:
49

Indsendt af

H/F Strandhøj

Virksomhed / organisation

H/F Strandhøj,

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Købehavn den 28. februar 2019

Indsigelse til Spildevandsplan 2018

Vedr. Kloakering og bortledning af regnvand fra kolonihaver.

Indsigelse fra H/F Strandhøj, Kløvermarksvej 65, 2300 København S.
H/F Strandhøj har 89 haver.
Foreningen er en del af matrikel 23, Amagerbro.

Foreningen ser overordnet positivt på, at der kloakeres i området. Foreningen ser dog med bekymring på en række forhold.

Separatkloakering - Bortledning af regnvand
Det anføres, at der skal separatkloakeres på matriklen. Foreningen mener ikke at der er behov for at separatkloakere, da regnmængden på hustage er forsvindende lille i forhold den regnmængde, der falder på beplantede arealer og grusstier og veje.

Hvis man antager at bebyggelsesprocenten på hvert enkelt havelod er 10 - 15% og medregner veje og fællesarealer i de enkelte foreningers areal, vil bebyggelsesprocenten være under 10%. Det vil sige at mængden af det regnvand, der kan bortledes fra arealet vil være tilsvarende. Det er meget lidt i forhold til den samlede mængde regn, der falder i områderne og medfører en vis fordyrelse af anlægsarbejdet. Pt. anslået til 25.152 kr. pr have.
Dette er økonomisk ude af proportion med den fordel, som kan opnås ved at separatkloakere.

Dette skal også ses i lyset af, at området er etableret for 100 år siden, hvor der siden er faldet en del regn, må man formode, at en stor del af forureningen allerede er udvasket. Endvidere bør nævnes at de fleste haveejere opsamler regnvandet og anvender dette til vanding.

Overordnet planlægning på matriklen
Med hensyn til placering af afløb og pumper, må det blandt andet på grund af højdeforskelle, være besparende at se de foreninger, der har fælles grænser som ét område, så ledningsføringen kan begrænses til det mest rationelle. Besparelsen vil muligvis kunne gøre det acceptabelt for hver enkelt forening at dele den samlede udgift.

Venlig hilsen

På H/F Strandhøjs bestyrelsens vegne
Julie Marie Falkentorp
Formand

Hf.strandhoej@gmail.com

Få nyt om høringer

Abonnér