Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 25. februar 2019
Svarnummer:
20

Indsendt af

Jarl Feyling

Virksomhed / organisation

Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Spildevandsplan 2018
Høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Som indledning vil lokaludvalget bemærke, at det bør fremgå af spildevandsplanen, at den menneskeskabte globale opvarmning forårsaget af forurening med CO2 og andre klimabelastende stoffer, har kostet byens borgere dyrt i udgifter til udbygning og ombygning af kloaksystemet, og at vi ser ind i endnu større udgifter hertil fremover. Det bør fremgå klart af planen, at den i høj grad er nødvendiggjort af årtiers manglende indsats imod forureningen af miljøet med CO2 og andre klimaskadelige stoffer'.
I Helhedsplan for Utterslev Mose: ”Det er helt centralt, at vi gør en indsats for at reducere udledningerne af spildevand til Utterslev Mose for at vandkvaliteten bliver bedre.” (Helhedsplanen for UM, 2017, s. 9) Dette er også målsætningen for kommunens vandhandleplan ”Den Blå Plan”

Det fremgår at udkast til Spildevandsplan 2018 at belastningen af Utterslev Mose via overløbsbygværkerne skal begrænses for at sikre at kommunen kan leve op til statens vandområdeplaner i 2021. (s. 80)

Det er næppe sandsynligt at Københavns Kommune kan leve om til EU’s Vandrammedirektiv om at alle vandmiljøer – og især Utterslev Mose - skal have en god økologisk kvalitet inden 2021, der er den næste frist, efter at den nu en gang er blevet overskredet (2015)

Med berostillelsen af sedimentoprensningen i Fæstningskanalen er målopfyldelsen blevet yderligere udskudt. Den endelige og praktisk relevante deadline er 2027.

I udkastet til Spildevandsplan 2018 står:

” UM26 aflaster i dag seks gange om året til Utterslev Mose. Aflastningshyppigheden skal i planperioden
begrænses til en gang årligt ved etablering af bassinvolumen eller tilsvarende.” (Side 79)

Da Spildevandsplanen løber frem til 2028, mener Lokaludvalget at planteksten bør skærpes således at effekterne af de planlagte aflastningsforanstaltninger reelt kan gøre en forskel når det gælder om at opnå et vandmiljø af god økologisk kvalitet inden 2027. Lokaludvalget henstiller til forvaltningen at anlægsprojektet ifm. U26 gennemføres i første halvdel af planperioden, og at dette kommer til at fremgå af Spildevandsplan 2018.

Vedr. U11:

I udkastet til Spildevandsplan 2018 står der:
”U11 aflaster i dag fem gange årligt. Udløbet er beliggende i Københavns Kommune, men oplandet til
udløbet ligger primært i Gladsaxe Kommune (469 ha). Kun den vestlige del af Tingbjerg (37 ha) ligger i
udløbets opland. HOFOR skal tage initiativ til et samarbejde med NOVAFOS, så der sker en reduktion
af antallet af aflastninger til én gang årligt senest i 2026”

Lokaludvalget opfordrer til at udvise en større ambition når det gælder indsatsen omkring U11. Det er der flere grunde til:

1. U11 er i dag til stor gene når det gælder stanken og synlige resultater efter at have modtaget større mængder kloakvand. Der er fra Københavns kommune sat store kræfter i gang for at skabe en ny identitet for det byområde der ligger på begge sider af Vestvolden mellem Bystævnet/U11 og Åkandevej. Vestvolden og Fæstningskanalen skal i den forbindelse have opgraderet sine kvaliteter som naturområde.
2. Der er igangsat en oprensning af Fæstningskanalen. Når næste etape igangsættes efter den aktuelle berostillelse vil strækningen mellem U11 og Utterslev Mose være oprenset. Det vil derfor være meget ærgerligt at kanalen udsættes for gentagende årlige udledninger af kloakvand.
3. Sammen med slamoprensningen skal reduktionen af spildevandsudledninger via overløbsbygværkerne give Utterslev Mose den fornødne reduktion i tilførelsen af fosfor, der er afgørende for at vandmiljøet forbedres.

Lokaludvalget henstiller til forvaltningen at indsatserne omkring U11 der skal medføre maksimalt én årlig hændelse skal gennemføres i første halvdel af planperioden, og at dette kommer til at fremgå af Spildevandsplan 2018.

I relation til antallet af overløbshændelser via U11, har Lokaludvalget tidligere rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om en bedre monitorering af U11, da opgørelserne fra Novafos (tidligere Nordvand) ikke stemmer overens med de lokale registreringer, der tyder på lang flere ’hændelser’ end hvad officielt er registreret.

Lokaludvalget finder det i øvrigt problematisk at der ikke forelægger en regulær udledningstilladelse i relation til forsyningsselskabernes udledning af spildevand via U11. Vi er bekendt med at denne udledningspraksis oprindeligt er blåstemplet af Landvæsenskommissionen i starten af 1960’erne, længe før Miljøloven trådte i kraft med kravet om at alle spildevandsudledninger kræver spildevandstilladelser. Lokaludvalget har gentagende gange efterlyst dette juridiske grundlag og de vilkår for udledningerne, der må være knyttet til kendelsen fra Landvæsenskommissionen.

Uanset om de pågældende myndigheder og forsyningsselskaber kan fremfinde noget, der minder om en udledningstilladelse, så vil alene de ændringer, der inden for de seneste par år er foretaget i oplandet til U11 (Klimatilpasningen i Høje Gladsaxeparken m.v.) betyde, at man ikke længere kan anse udledningen som værende identisk med de forhold, der i sin tid begrundede en godkendelse af spildevandsudledningerne via U11. Og det er uanset om ændringerne er til det bedre. Derfor bør Københavns Kommune som tilsynsmyndighed forpligte sig på at regulere U11 og gøre det tydeligt at ansøgningen om en ny udledningstilladelse, skal holdes på maximalt en årlig hændelse. Også selvom om der i de statslige vandplaner endnu ikke er formuleret et specifikt krav herom.

Afledning af regnvand til Utterslev Mose
I lokalplanerne for Store Torv og Lille Torv er der stillet krav om, at der separatkloakeres efter det to-strengede princip for spildevand og regnvand. Dette betyder, at bygherre skal holde spildevand og regnvand adskilt indenfor grunden. Ikke desto mindre beskriver Spildevandsplan 2018, at det således separerede regnvand ledes til fælleskloakken umiddelbart udenfor områderne. Det drejer sig om henholdsvis 15.000 m3 og 2.900 m3 vand. Tidspunktet, hvor investeringen i separatkloakeringen kommer miljøet og kloaksystemet til gode, er angivet til ”På sigt” og ”Indtil der kommer mulighed for videre afledning”. Der bør fastsættes en dato for, hvornår regnvandet kan behandles efter hensigten. I dag kommer vandet til Utterslev Mose fra Harrestrup Å, der ikke har en tilfredsstillende økologisk kvalitet. Hvis regnvandet efter en tilstrækkelig filtrering/rensning kunne tilføres Utterslev Mose, ville det kunne forbedre vandkvaliteten i denne.
Referencer: Bilag 4 – Igangsatte projekter, side 132 og 136.

Grønne villaveje
Grundejerforeninger og vejlaug, der ønsker at etablere regnbede på de private fællesveje, oplever, at der stilles unødigt mange bureaukratiske forhindringer fra Københavns Kommune og HOFORs side. Det er en meget krævende opgave for en grundejerforeningsbestyrelse at gennemføre et sådant projekt, hvilket på nuværende tidspunkt har resulteret i etableringen af ganske få grønne villaveje. Vi opfordrer kommunen til at gøre det lettere at etablere grønne villaveje.

Der bør efter Lokaludvalgets vurdering straks nedsættes en tværgående arbejdsgruppe med medlemmer fra HOFOR, Novafos, samt Gladsaxe og Københavns kommune, der kan søge effektive løsninger for overløbsbygværket U11 der imødekommer kommunens vandhandleplan, den kommende statslige vandplan og kravene fra EU’s Vandrammedirektiv.

Med venlig hilsen

Jarl Feyling
Næstformand. for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Michael Hoff
Fmd. for Miljøudvalget / Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Få nyt om høringer

Abonnér