Høringssvar vedrørende Forslag til spildevandsplan 2018

Oprettet: 26. februar 2019
Svarnummer:
26

Indsendt af

Dan Lykke Pedersen

Virksomhed / organisation

HF Sommerly

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Høringssvar Spildevandsplanen 2018-0341019
Afsnit om ”kloakering af kolonihaver”
Fremsendt af : HF Sommerly, 2300 S (beliggende på Kløvermarksvej)
Hvem er HF Sommerly: En haveforening med mulighed for overnatning, oprettet i 1909.
Hvem er grundejer: Københavns Kommune er ejer af grunden matrikel 23, foreningen er underlagt lejekontrakt med Kolonihaveforbundet og har aktuelt 22 lodlejere.

Vores forenings høringssvar har følgende hovedpunkter:
A. Foreningen tager til efterretning, at forslaget til Spildevandsplanen 2018 har en målsætning om at kolonihaver med overnatning inden for planperiodens 10 år skal kloakeres.

B. Kort om de aktuelle fysiske vilkår vedrørende kloakering af vores haveforening
Vi er en haveforening, der har været beliggende på det nuværende areal siden 1909, og er kategoriseret som sæsonhaver med mulighed for overnatning. Vi har efter godkendelse fra Københavns Kommune gennemført etablering af fælles toilet med opsamlingstank, der tømmes. Der er mulighed for tømning af egne tørklosetter heri.
De enkelte haver benyttes som nytte eller lysthaver og består typisk af et mindre ældre byggeri (max. 15% af havelodden) og et haveanlæg.
C. Kloakeringsprojektets omfang
Projektet har en så omfattende karakter, at det medfører væsentlige fysiske og økonomiske omkostninger. Mange af vores medlemmer er plus 60 år og har derfor brug for at indtænke spørgsmålet i planlægningen af deres otium. Da foreningen er lille med kun 22 havelodder betyder det, at ”arbejdskraftreserven” i forhold til bestyrelsesarbejdet i foreningen er meget begrænset, og et projekt som dette vil trække tunge veksler på få mennesker.
De økonomiske omkostninger har et omfang, der for mange vil opleves som særdeles indgribende i privatøkonomien, både i form af lejestigning samt egne investeringer i forbindelse med tilslutning til spildevandssystemet.
Derudover kommer følgeomkostninger for foreningen, som f.eks. reetablering af vandforsyning, som også kræver finansiering.

D. Lejet grund på registreret forurenet jord
Vi er lejere på en kommunalt ejet grund, som er kategoriseret som forurenet. Årsagen til forureningen er, at det er en gammel losseplads. Arealet blev nedlagt som opfyld- og losseplads i 1824, hvorefter der, i henhold til det vi har kunnet få oplyst, er blevet foretaget en ler-forsegling og efterfølgende påført et ikke ubetydeligt lag ren muld, etableret formodentlig i midten af 18-hundredetallet. Herefter har området ligget brak og fungeret som forland til den militære befæstning og voldanlæg frem til 1892, hvor området blev overdraget til det Kjøbenhavnske Haveselskab med henblik på oprettelse af små kolonihaver til københavnske arbejdere fra brokvartererne.
Københavns Kommune har som ejer aldrig, som der ellers er pligt til jf. Miljøbeskyttelsesloven, foretaget en forsvarlig miljøoprensning af en eventuel tilbageværende rest af forurening fra den gang.
E. Separat kloak for regnvand, når grunden er forurenet
Spildevandsplanen oplister ønsket om, at der, hvor grundene er registreret med en forurening, af miljøhensyn, skal gennemføres en kontrolleret bortledning af regnvand gennem kloaksystemet. Planen foreskriver ligeledes, at bortledningen almindeligvis fremadrettet bør ske gennem et selvstændigt regnvandssystem separat fra det øvrige spildevandssystem.
Foreningen er af den opfattelse, at der i beslutningen skal lægges et proportionalitetsprincip til grund for et konkret krav om separering. Projektkravet bør holdes op mod den miljømæssige gevinst for grundvandet og vandet i Stadsgraven og se på, hvorvidt dette står i rimeligt mål med den økonomiske meromkostning. Som oplyst på borgermødet i januar, påføres den enkelte lodlejere ved etablering af separering en op til 80% fordyrelse i anlægsudgifterne. Hidtil gældende byggeregler har medført, at der maksimalt kan bebygges 15% af havelodden. Dette medfører at der således kun opsamles regnvand fra maksimalt 15 % af havelodden. Den øvrige nedbør forsvinder ved nedsivning.
F. Vores anbefalinger til Spildevandsplanen 2018
1. Vi er blevet anmodet om at afgive vores ønske til, hvornår i planperioden foreningen skal kloakeres. Vi har et ønske om, at det konkrete projekt i vores forening tidligst igangsættes i 2024 – 2025. Dette levner tid til forberedelse både for den enkelte lodlejer og foreningen som helhed.
2. Vi anbefaler, at der ikke skal ske en bortledning af regnvand igennem det etablerede kloaksystem, ej heller at der bliver påført krav om separering af regnvand og spildevand. Dette begrundes i en vurdering af proportionaliteten mellem den opnåede minimale miljøgevinst for den omkringliggende natur i forhold til de væsentlige økonomiske meromkostninger ved etableringen (ca. 80% merudgift jf. COWI rapporten).
3. Vi ønsker, at Københavns Kommune som ejer påtager sig de fulde økonomiske meromkostninger vedrørende håndteringen, bortskaffelsen og genopfyldningen af evt. forurenet jord i forbindelse med projektets konkrete gennemførelse. Dette begrundes i, at kommunen ejer grunden, hvorfor den i forbindelse med salg/udlejning skal bekoste en oprensning.
4. Vi ønsker, at det kommunale finansieringstilsagn, der er givet af Borgerrepræsentationen, kan omfatte den samlede udgift til etablering af hele kloaksystemet i haveforeningen, og derfor også vil komme til at omfatte stikledninger på de enkelte lodder frem til samlebrønd ved husfundament og altså ikke kun hovedledningen ned gennem havegangen.

Med venlig hilsen
Dan Lykke Pedersen, fmd.
HF Sommerly

Få nyt om høringer

Abonnér