Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II

Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringsfrist:

9. maj 2018
Indsendt af:
Helle Nissen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
469
By:
København N
Postnr.:
2200
Kbh´s Kom. Undlad venligst at ødelægge området med det påtænkte byggeri. Det ligger så langt fra det man gerne vil have i området, nemlig et pænt område til ophold og et byggeri, der passer ind i omgivelserne. Skyggevirkningerne af byggeriet vil blive helt forfærdelige for dem der bor tæt på.
Læs høringssvar fra Helle Nissen
Indsendt af:
Gitte Kristensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
468
Vedhæftede filer: 2
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Nej tak til Højhus Nuuks Plads. Ja tak til lys og luft på et meget tæt bebygget område. Provinsen får statslige arbejdspladser for at skabe et Danmark i balance. De bliver flyttet fra København og til mindre befolkede egne, med store "vidder". Det vi mangler i København, specielt Nørrebro er til gengæld plads. På Nørrebro bor der næsten 80.000 mennesker på bare 4,1 km2. I Ålborg til sammenligning ca. 114.000 på ca. 1100 km2. Dette område er eget af staten. Her er en god måde til gengæld at give København og Nørrebro noget tilbage, ved at give mere plads, så vi også kommer i balance. Og skabe gode og rekreative byrum. Så København også får noget. Vi betaler trods alt mange penge i udligningsordninger til resten af landet. I øvrigt enig med flertallet af de mange høringssvar, i høj grad også Christian H. Olsen. Se også vedlagte Pdf.er
Læs høringssvar fra Gitte Kristensen
Indsendt af:
Jørn N. Jensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
467
By:
København N
Postnr.:
2200
Til Københavns Kommune, Nej tak til højhuset på Nuuks Plads. Nørrebro er Danmarks tættest befolkede område i forvejen. Der bliver færre og færre m2 pr. indbygger at færdes på. Det er helt forkert at bygge så stort på så lille en plads. Når man kan tage hensyn til en forkølet frø på Amager Fælled, så skal man også tage hensyn til levende mennesker på Nørrebro. Der er masser af plads i omegnens kommuner, hvor der kan bygges boliger. Københavns Kommune skal samarbejde med dem, for at klare den forventede befolkningstilvækst. Der bygges masser af boliger i Nordhavnen og Sydhavnen , hvor der er plads til dem- og det er ok, men det er ikke ok at ødelægge et 100 år gammelt bykvarter ved at bygge Det Tårnhøje Helvede på Nuuks Plads - som slet ikke passer ind i den eksisterende bebyggelse. Det vil også give mange - alt for mange gener, for alle de omkringboende på grund af den meget korte afstand til den nuværende bebyggelse. Højhuset med tilhørende lavhus, vil medføre et trafikalt kaos i lokalgaderne. Det påstås, at der skaffes plads til de nye beboeres biler i en p-kælder under de nye bygninger. Ca 65 p-pladser. Her glemmer man elegant at indregne de mere en 20 p-pladser, der nedlægges i Florsgade. Når man ikke må bygge så højt i Middelalderdbyen, så må det samme også gøre sig gældende for brokvarteret Nørrebro. I gamle dage i 50-erne og 60-erne nedlagde man de mange baggårde, 2. og 3. baggårde. Ny bygger man dem igen i form af højhuse, hvor man stabler folk oven på hinanden, men hvor der ikke bliver mere plads på jorden. Vær så venlig at skrotte projektet og prøv at finde på noget bedre. Hver gang der har været møde om projektet, har der været modstand mod det. Lokalrådet er imod, befolkningen er imod. Hvorfor handler kommunen hen over hovedet på dem, der skal leve med konsekvenserne.
Læs høringssvar fra Jørn N. Jensen
Indsendt af:
Kristine Yigen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
466
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Vi ønsker ikke et nyt højhus på Nuuks Plads, området er meget tæt befolket i forvejen og de få åndehuller i området uden bebyggelse bruges i forvejen af et stort antal mennesker. Metroåbningen vil sandsynligvis påvirke mængden af mennesker og trafik i området og et højhus oveni vil betyde yderligere pres på infrastruktur, grønne områder, lys og støj som vil påvirke de omkringliggende beboer og skoler. Vi er bekymret for at tætheden der pt gør adgang til feks læger vanskeligt også påvirkes negativt. Eftersom der i disse år sker store byforandringer i området både med metro, hans tavsens park og renoveringer af de omkringliggende beboelser er endnu et bygge projekt lig med yderligere støj og gener. Dette vil påvirke de nuværende beboerne negativt. Vi ønsker også at bevare den byggestil der hersker i området.
Læs høringssvar fra Kristine Yigen
Indsendt af:
Ann Quist
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
465
By:
Kbn N
Postnr.:
2200
Nej Tak til høj hus Jeg er meget forundret over at I vælger at ville bygge et højhus i bydelen hvor befolkningstætheden er allerhøjst og enda mere end dobbelt så høj som den bydel der er næsthøjeste?? I begrunder bebyggelsen med at der mangler boliger - og så vælger I en model hvor kun de 3 nederste etager skal bruges til kollegiebyggeri mens resten skal være boliger uden bopælspligt. Det passer da ikke sammen med at bygge til boligløse. Som mange af de andre høringssvar ser jeg også Problemer - ikke udfordringer- Med trafik - parkering både cykler og biler , manglende grønne områder . Jeg håber at I besinder jer og vælger at bygge nyt i de bydele med væsentlig mindre befolkningstæthed. Og at I kræver bopælspligt. Venlig hilsen
Læs høringssvar fra Ann Quist
Indsendt af:
Anne Everløff
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
464
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg gør indsigelse til forslag til lokalplan Nuuks Plads II. Placering af et 75m højhus på Nuuks Plads vil give mange gener for især os der bor i nærområdet i form af skygge og øget trafik. Området fremtræder i dag arkitektonisk helstøbt med boligkarreer, der omkranser landsarkivet. Det foreslåede højhus vil fremstå malplaceret og tage hovedrollen i et kulturhistorisk miljø og dermed ødelægge Nørrebroarkitekturen. Det er ansvarsløst at tilføre et støj- og trafikbelastet område endnu mere støj og trafik, under dække af at skabe et mangfoldigt liv på Nørrebro. Det er rigtigt fint at inddrage den smukke bygning, landsarkivet, i en løsning til gavn for kvarterets beboere og gæster, men et højhus hører ikke hjemme i en bydel med lav bebyggelse. Københavns politikere bør ændre planen, så bebyggelsen harmonerer med den omkringliggende bebyggelse, med hensyn til højden og udformning. Københavns byplanlægning bør tage hensyn til eksisterende forhold og bevare de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som gør København til en smuk by. Det er godt hvis landsarkivet kan blive til glæde for alle og ikke skæmmes af et tårn, der slet ikke passer ind og kun vil blive til glæde for få, og reducere lys og luft for mange af de mennesker der allerede bor på Nørrebro. Med Venlig Hilsen Anne Everløff
Læs høringssvar fra Anne Everløff
Indsendt af:
Anne Merete Ohrt
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
463
By:
hvidovre
Postnr.:
2650
Hvorfor i al verden bygge et 75 meter højt tårn i Københavns mest befolkningstætte område? Tårnet vil kaste skygger og vindturbulens i Jagtvej/Rantzausgade kvarteret. Og har Kbh's kommune tænkt etablering af vuggestuer/børnehaver /skoler/mm ind i planen?
Læs høringssvar fra Anne Merete Ohrt
Indsendt af:
Anders Jensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
462
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Nørrebro
By:
København N
Postnr.:
2200
Vi ønsker at gøre opmærksom på mulig fejl i miljøvurdering om luftforurening fra kraftværker, som kan gøre de øverste etager ubeboelige.
Læs høringssvar fra Anders Jensen
Indsendt af:
Kenneth Nielsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
461
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1824
Som gammel Nørrebro dreng fra Hans Tavsens Gade, må jeg indrømme jeg er noget chokeret over, at kommunen vil bygge et højhus. Som vil tage meget sol lys og der mangler sol lys på Nørrebro, derudover mangler der grønne områder ikke højhuse. Og det er meget tæt bebygget i forvejen. Det vil være synd
Læs høringssvar fra Kenneth Nielsen
Indsendt af:
Rikke Wettendorff
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
460
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Et højhus vil komme til at “vippe” hele kvarteret og dominere istedet for at spille sammen med omgivelserne. Vi bor tæt på Nørrebro og har brug for luft og udsyn til himlen. Så nej tak til højhus.
Læs høringssvar fra Rikke Wettendorff
Indsendt af:
Nina Fuglsang
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
459
By:
København N
Postnr.:
2200
Et højhus på Nuuks Plads er helt malplaceret, og planen bør skrinlægges. Forestillingen om flere boliger i København er selvsagt sympatisk og i tråd med befolkningsfremskrivninger for byen – og boligbehovene må selvfølgelig forsøges håndteret over tid. Men et højhus på 75 meter på Nørrebro – i Københavns tættest befolkede område – har ingen berettigelse. Der er tale om et fejlplaceret og monstrøst projekt, der ikke forholder sig til sine omgivelser i kraft af sine ekstreme dimensioner, og som i lyset af sine ekstreme dimensioner vil medføre betragtelige gener for lokalområdet og dets beboere. Der er ikke naturligt at bygge så højt i et allerede fuldt udbygget område og tilmed så tæt op ad eksisterende boligbyggeri, som der er lagt op til med lokalplanforslaget for Nuuks Plads. Placeringen af et højhus på 75 meter på Nuuks Plads har alt for store negative følgevirkninger for lokalområdet, herunder for den eksisterende boligmasse og de nærliggende grønne og rekreative områder. Højhuset passer ikke ind i omgivelserne og områdets egenart, og højhuset vil kaste markante skygger og resultere i vindgener og øget støjbelastning i området til stor gene for nuværende beboere og institutioner mv. Hertil kommer, at et boligtårn på 75 meter vil resultere i et stort antal nye beboere, som vil skabe yderligere pres på lokalområdets vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsfaciliteter og grønne områder samt den omkringliggende infrastruktur – uagtet åbningen af en metrostation. Et højhusbyggeri af de ønskede dimensioner bør i sagens natur henlægges til (nye bolig-) områder, hvor der kan byplanlægges omkring højhusbyggeriet. Dette med henblik på at skabe harmoniske og indbydende boligområder, der appellerer til at blive brugt og levet i, og hvor der opleves samspil og harmoni med hensyn til blandt andet æstetik, dimensioner og funktioner i forhold til omgivelserne – og hvor der samtidig kan tages behørige hensyn til de sædvanlige følgegener af højhusbyggeri, herunder skygger, vindturbulens mv. Endvidere savnes der konkret i lokalplanforslaget yderligere og mere detaljerede skyggesimuleringer i større (og mere tydelige og genkendelige) formater, herunder skyggesimuleringer der dels dækker flere forskellige tidspunkter på dagen hhv. årstider, dels dækker en større del af lokalområdet, herunder også grønne områder, skoler og daginstitutioner, inklusiv en sammenlignende analyse af skyggeeffekter som følge af den eksisterende boligmasse uden et højt boligtårn på 75 meter. Det synes mangelfuldt og usagligt, at dette ikke er belyst i tilstrækkelig grad og medtaget i høringsmaterialet. Herudover savnes det konkret, at lokalplanforslaget forholder sig uddybende til dels risikoen for eventuelle refleksioner/genskin fra et højt boligtårn på de omkringliggende boligkarréer og institutioner, herunder fra boligtårnets vinduer mv., dels støjbelastningen fra boligtårnet i forhold til de omkringliggende omgivelser, herunder fra tårnets taghave hhv. tagterrasse. Endelig bemærkes, at høringssvarene taler deres tydelige sprog. Der er intet ønske om flere højhuse på Nørrebro – heller ikke med en placering ved Nuuks Plads, som lokalplanforslaget lægger op til. Det synes desuden visions- og historieløst, at der er et ønske om at nedrive Koppels modernistiske arkivbygning i sort skifer, der repræsenterer et vigtigt stykke dansk arkitektur fra efterkrigstiden, og det kan undrer, at samtiden (endnu) ikke betragter Koppels arkivbygning som bevaringsværdig.
Læs høringssvar fra Nina Fuglsang
Indsendt af:
Andreas Wittrup Willadsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
458
By:
København
Postnr.:
2200
Kære rette vedkommende, Jeg er imod lokalplanforslag Nuuks Plads II af flere årsager, hvoraf en del allerede er nævnt i andre høringssvar, hvorfor dette blot bliver en kort opsummering af de væsentligste anker (i vilkårlig rækkefølge): Mangelfuld belysning af de åbenlyse gener højhuset kan medføre samt dem som stadig mangler at blive adresseret til trods for at disse spørgsmål har været rejst på samtlige borgermøder - såsom refleksion af sol, vindpåvirkningen for nærmeste naboer etc. Nedrivning af Koppels tilbygning, som efter min og andres (herunder fagfolks) mening ellers har en høj æstestisk, og arkitetonisk værdi... tilsyneladende også nok til at Metroselskabets vil beklæde væggene på den kommende station for at skabe samspil med Koppelbygningens skifer-facade (http://www.m.dk/#!/stations/byggepladser/nuuks+plads/om+nuuks+plads/stationen+i+2019). Støjgener som projekteringen af en stor åben tagterasse på en bygning med ungdomsboliger unægteligt vil vil medføre for naboerne om aftenen/natten. At man tillader at en byggegrund forbliver byggegrund i flere år til, netop som et langvarigt, omsiggribende og fremforalt meget støjende anlægsprojekt er overstået. At man projekterer noget, som på alle planer stikker så meget ud ift. det omkringliggende område, som ellers endelig er ved at finde sig selv - dels som det mangfoldige kvarter det er, og stadig et område der samtidig også appellerer til ressourcestærke børnefamilier, som sætter stor pris på den trafiksanering og grønne forskønnelse af området der pågår - dels med det nicheprægede, skæve næringslive, som naturligt er opstået gennem en årrække og som ifølge flere af de erhvervsdrivende forretninger i bl.a. Rantzausgade risikerer at miste det særkende området har fået opbygget, hvis Nyrops arkivbygning med et forvandles til et samsurium af stationscaféer og ekstra frekventeringssteder. Hvad der virker som et noget underdimensioneret grundlag for projektet påvirkning af alt fra trafik til manglende insitutionspladser til de ekstra tilflyttere byggeriet vil medføre. Jeg håber inderligt, at I endelig agter at ta' imod mit og de andre høringssvar der kommer, idet processen indtil videre ikke har båret præg af en opdragsgiver der inkluderer og lytter til borgerne, men blot har præsenteret det stort set samme projekt fra start til slut. Med venlig hilsen Andreas Wittrup Willadsen
Læs høringssvar fra Andreas Wittrup Willadsen
Indsendt af:
Thilde Mørup
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
457
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar til lokalplan om højhus mv. på Nuuks plads II på Nørrebro. Jeg har som nær nabo til bebyggelsen modtaget jeres høringsbrev om forslag til lokalplan om Nuuks plads. Jeg synes overordnet, at det er en god ide at se på, hvordan området kan åbnes op og i mødekomme byen. Med den kommende metrostation vil om rådet bliver et nyt adgangspunkt til det skinnebårne offentlige trafiknet. Tanken om at bevarer den eksisterede Nyrups arkivbygning, synes jeg er prisværdig, og det kan i den forbindelse ærgre, at det ikke har været muligt også at bevare Koppels tilbygning til arkivet, som ellers bestemt også er bevaringsværdig. På grundplan placerer den nye bebyggelses sig, så den underlægger sig den eksisterede Nyrups arkivbygning og skaber et nyt byrum som kunne ligger op til ophold og samvær. Når man så kommer til omdrejningspunktet for debatten og lokalplanen – højhuset, så svinder min enighed med planens intentioner til gengæld. Det er for mig bemærkelsesværdigt, at man kan prise den eksisterende bystruktur i området, og understrege at ny bebyggelse skal indpasses den eksisterende karakter, og samtidige mene at et 75 (78) m højt hus er det rigtige valg for området. Området er i dag præget at en klassiske karrestruktur fra omkring forringe århundredeskifte, og er netop karakteriseret ved at være næsten udelukkende 5 etagers boligbebyggelse, hvor et hus i op til 21 etager vil være et fremmedlegeme uden lige. Jeg forstår de overordnede tanker om at arbejde med højden i forbindelse med de nye trafikknudepunkter, men synes man skal kigge på det byområde og de fremtidsperspektiver der ligger i de enkelte områderne. I dette område på Nørrebro er der tale om et stort set fuldt udbygget område, hvor et evt. højhus ikke har udsigt til at kunne få følgesvende i højden i nærheden. Jeg mener derfor at man bør overveje om et højere hus på denne placering kunne være mindre end det foreslåede. Der ville så stadig være tale om et pejlemærke i forhold til den kommende Metro station, men i en skala så det i langt højere grad vil indpasse sig i området. Man kunne f.eks. overveje omkring det halve etageantal, så man i stedet for en tre-firdobling af højden af de eksisterende bygninger i området, kunne få noget som måske var omkring dobbelt så højt. Dette ville formegentlig også betyde en ændring i vind og skyggeforhold, så der ikke laves så væsentlige skygge- og vindgener på de nye og eksisterende rekreative uderum. Der ved ville argumenterne og fremelskningen af de nye og eksisterede byrum og parker også klinge mindre hult. Mvh. Thilde
Læs høringssvar fra Thilde Mørup
Indsendt af:
Mads Emil Wivel
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
456
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til et stort højhus på Nuuks Plads. Nørrebro er i forvejen den tættest befolkede bydel i København, så der burde i stedet fokuseres på at skabe flere grønne arealer og mere luft.
Læs høringssvar fra Mads Emil Wivel
Indsendt af:
Mads Heje Fuglsang
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
455
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse mod højhusbyggeri på Nuuks Plads. Det virker ikke som om, Borgerrepræsentationen på nogen måde har fornemmelse for området og herboende beboeres ønsker for dets udvikling. Nørrebro er Københavns tættest befolkede område. Samtidigt er det det område med færrest grønne kvadratmeter per indbygger. At mase et 75 (plus tagterasse) meter højhus ned midt på Indre Nørrebro vil efter min bedste overbevisning være en eklatant brøler, som vil skæmme området væsentligt i generationer fremover. Et sådan byggeri vil på en lang række punkter forringe det omkringliggende miljø snarere end forskønne det. Det vil kaste lange og tunge skygger året rundt og derved frarøve nærmiljøet tiltrængt lys og luft, skabe vindturbulens, øge presset med hensyn til parkeringspladser etc. Det vil desuden, uden tvivl, forringe værdien af de omkringliggende boliger med dertilhørende økonomiske konsekvenser for de berørte beboere. Jeg er klar over, at København står overfor udfordringer med hensyn til mangel på boliger, men projekter af denne karakter bør indgå i en samlet byplanlægningsmæssig sammenhæng og bør derfor henlægges til områder, hvor der er mulighed for at tænke i større helheder, så der bidrages positivt til områdets udvikling snarere end negativt. Den fremførte præmis om, at højhusbyggeriet sikrer bevarelse af Nyrops arkivbygning køber jeg ikke. Landsarkivbygningen har en høj bevaringsværdi og bør kunne bevares uanset. Byg i stedet med respekt for, og i samme højde som, de omkringliggende boliger. Desuden kan der spekuleres i, at det kun er et spørgsmål om tid førend Koppelparrets bygningsværker vil blive betragtet som bevaringsværdige, hvorfor det kan vise sig at være en stor fejl med planen om at rive Koppels arkivbygning ned. Der bliver et stort NEJ TAK herfra. Med venlig hilsen Mads Heje Fuglsang
Læs høringssvar fra Mads Heje Fuglsang
Indsendt af:
Michael Jørgensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
454
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej til højhus og ungdomsbolig på Nuuk's plads. Der mangler ikke et højhus og ungdomsboliger med tilhørende tagterrasse i området. Til borgermødet virkede det som om meget skulle skjules. Der vil komme et antal P-pladser i forbindelse med højhuset. Hvad med de besøgende? Hvor parkerer de? Der kommer et supermarked med afsætningsområde under ungdomsboligerne. Indkørslen til denne er via P-pladserne på Florsgade. Så forsvinder de også! I forvejen er en del P-pladser på Hjort Lorentzensgade inddraget i forbindelse med Metro'en. Der må forventes en del vindgener, når der bygges op i 75 meter? Med flere indbyggere må også forventes flere børn, hvilket området ikke er gearet til. I forvejen må det forventes at flere personer færdes i området efter at Metro'en åbner. Det er bekymrende så lidt, der fokuseres på os, der bor her i forvejen. Forventet larm fra en tagterasse (til ud på natten), færre P-pladser hvor der i forvejen er svært at finde en fri plads, udfordringer med vindgener fra høj bygning. Må erkende at det arkitektonisk er en flot model, men sidder med en fornemmelse af at det bliver en dårlig løsning for lokalområdet. Der var meget som blev pakket ind til borgermødet, meget som ikke skulle frem, men som blev tvunget frem via spørgsmål fra fremmødte. Så nej til projektet herfra.
Læs høringssvar fra Michael Jørgensen
Indsendt af:
Mette Jensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
453
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker ikke, at der opføres et 75 meter højt hus på Nuuks Plads. Nørrebro er det mest befolkningstætte område i hele Danmark. Der er i forvejen ikke daginstitutionspladser, læger, p-pladser eller idrætsaktiviteter nok til kvarterets beboere. At klemme et ordentligt skrummel af et højhus ind, og med det endnu flere mennesker, vil kun gøre det endnu værre. Jeg synes, at det vil klæde politikerne at fokusere på at sikre ordentlige forhold og tilbud til kvarterets beboere, fremfor at tillade et byggeri, som kommer til at påvirke livskvaliteten negativt for rigtig mange mennesker.
Læs høringssvar fra Mette Jensen
Indsendt af:
Mikkel H. Nielsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
452
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i området vil jeg være yderst utilfreds med denne ændring i lokalplanen. Det vil ødelægge så meget mere end det gavner. Vi er i forvejen presset på befolkningstætheden, så hvorfor skal vi presser ydereligere. Det kan simpelthen ikke passe at de boliger ikke kan findes andre steder.
Læs høringssvar fra Mikkel H. Nielsen
Indsendt af:
Torkil Bang
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
451
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i kvarteret er det mig en gåde, hvordan man kan tro, at en 75 meter høj bygning hører til her. Nørrebro har i forvejen rigeligt med bebyggelse i forhold til grønne arealer, og et højhus gør naturligvis tingene værre. Æstetisk bringer et tårn ikke noget godt med sig. Og hvad værre er: Det vil tage nogle af de få brugbare solskinstimer fra mange beboere i området.
Læs høringssvar fra Torkil Bang
Indsendt af:
Tirsdag Ohrt
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
450
By:
København N
Postnr.:
2200
Først og fremmest NEJ TAK til den nuværende plan for højhus på Nuuks Plads. Argumenterne er mange og gode. Jeg er enig i de fleste bekymringer vedrørende højhuset. Jeg forstår godt at vi bor i en by der mangler boliger, men præcis i dette område mangler vi institutions-pladser, skole-pladser og grønne områder. Men som borger får man desværre en følelse af, at politikerne kører deres eget show og ikke lytter til borgerne i lokalområdet. Det er ikke kun den måde, hvorpå byggeriet vil påvirke de omkringliggende bygninger negativt, der er bekymrende. Det er også måden byggeriet vil påvirke hele området omkring Rantzausgade i negativ grad, der bekymrer mig (fx. Vind, skygge, vand, parkering, trafik og visuel dominans). Så ‘Ja tak’ til byudvikling i dialog med - og respekt for lokalområdet. Nej tak til et højhus for de rigeste få. Ja tak til en lavere og mindre ‘overskyggende’ bygning til f.eks. almenboliger, skole, institutioner eller lignende...
Læs høringssvar fra Tirsdag Ohrt
Indsendt af:
Nanna Sørensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
449
By:
Kbh n
Postnr.:
2200
Nej tak!!!! Befolkningstætheden er i forvejen høj
Læs høringssvar fra Nanna Sørensen
Indsendt af:
Sofie M. E.
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
448
By:
København N
Postnr.:
2200
Som beboer i kvarteret er jeg imod opførelsen af et højhus på Nuuks Plads på Nørrebro. Ikke fordi jeg generelt set er imod at der opføres højhuse i hovedstaden. Men et stort højhus på denne beliggenhed, hvor der ikke er langt til nabohusene, vil virke bastant og skabe en klaustrofobisk følelse. Som flere allerede har påpeget så er Nørrebro den bydel der er tættes befolket - vi har brug for grønne områder og flere institutionspladser, ikke højhuse med beboelse der vil øge befolkningstætheden i kvarteret yderligere. Det må være muligt for den ambitiøse politiker i BR at finde alternativer til at løse boligmanglen i København.
Læs høringssvar fra Sofie M. E.
Indsendt af:
Ivan Krasnik
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
447
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Der er flere bekymrende elementer ved et projekt med et højhus i den størrelse som er beskrevet i forslaget; mest bekymrende er dog: - Skyggeforhold. En bygning i den planlagte højde vil skygge i en sådan grad at det vil have voldsomme konsekvenser for mange beboere både i privaten og i det offentlige rum. Bebyggelsen vil blandt andet på dette grundlag, af områdets beboere, blive set som en skamplet i et velfungerende lokalmiljø. Udvikling af lokalområdet i form nybygning på Nuuk plads er spændende, men et tårn i den monstrøse højde bør undgås.
Læs høringssvar fra Ivan Krasnik
Indsendt af:
Bjarne Danmark
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
446
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Synes det er en dårlig ide med et højhus på Nuuks plads.
Læs høringssvar fra Bjarne Danmark
Indsendt af:
Siri Seidelin
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
445
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Selvfølgelig skal der ikke ligge et højhus på Nuuks plads. Der er masser af oplagte muligheder for højhusplaceringer , og Nuuks plads er selvfølgelig ikke en af dem. Lyt til arkitekten Jan Gehl, pladsen bliver pissekold uanset hvad den beplantes med. Jeg vil have en hyggelig og lokal plads hvor beboerne folk bruger lokalområdet- det understøttes ikke af en skyskraber.
Læs høringssvar fra Siri Seidelin
Indsendt af:
Kristian Bay Knudsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
444
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære politikere i Københavns kommune Det er svært at forstå argumenterne for at skulle bygge så massivt et højhus i en bydel som i forvejen er så tæt befolket. Pladsen ved metroen og det smukke landsarkiv er et oplagt sted for et åbent byrum. Hvis der alligevel i sidste ende viser sig flertal for at bygge et så massivt højhus - og dermed vartegn for bydelen - så kræver forslaget simpelthen en ekstra tur, hvor ambitionsniveauet for æstetik og arkitektur kommer meget mere i højsædet. Mvh Kristian
Læs høringssvar fra Kristian Bay Knudsen
Indsendt af:
Christian Haargaard Olsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
443
By:
København N
Postnr.:
2200
Kære Center for Byplanlægning Jeg skriver for at udtrykke min utilfredshed med med den fremlagte lokalplansforslag: "Nuuks Plads II". Rod i kvarterets karakter. Under udvidelsen af metroringen har der stået høje kraner overalt hvor de nye stationer skal bygges. De rager højt i vejret i de gamle kvarterer på Vesterbro, Østerbro og Nørrebro fra først i 1900-tallet, hvor 5-etagers ejendomme i røde mursten ellers giver et indtryk af en by og kvarterer med historie. Jeg tror ikke jeg tager munden for fuld hvis jeg siger at det hovedsageligt er vuggestue- og børnehave-børn, der ikke har glædet sig til dagen hvor disse høje skikkelser skulle pakkes sammen igen. Heldigvis er den tid nu kommet, og brokvartererne kan finde tilbage til deres sædvanlig udseende og personlighed. Midt i glæden over at byen kan returnere til at være sig selv, er vi så blevet præsenteret for et forslag om at bygge et hus på Nuuks plads der er mere end DOBBELT (!) så højt som de kraner vi allesammen har bandet langt væk de sidste 4 år. Jeg forstår at det selvfølgelig handler om penge, men jeg er målløs over at Københavns Kommune vil massakrere vores kvarter på den måde. Inden nogen af jer nu stemmer for at skæmme vores kvarter med sådan et monstrum, synes jeg I skylder at tage forbi en byggekran, stille jer godt til rette og forestille jer hvordan det vil se ud med en klods der er dobbelt så høj og 20m bred, beliggende klods op og omgivet af klassiske bygninger fra starten af sidste århundrede. På Nørrebro bor man dobbelt så tæt. Jeg kan videre forstå at salgsoplægget i har fået stukket i hænderne lægger vægt på at der mangler boliger i København. Det er rigtigt. Boligpriserne er alt for høje, og selv hvis man har penge til at betale er det svært at finde en lejlighed. MEN, det giver bare ingen mening at et højhus på Nuuks plads skal være et af de bedre forslag til at løse den problemstilling. Nørrebro er i forvejen det ABSOLUT tættest-befolkede området i København. Kigger man på "Faktaark fra Velfærdsanalyse" fra Københavns Kommunes hjemmeside (https://www.kk.dk/sites/default/files/2016_befolkningen_efter_bydele_og_areal.pdf) vil man se at Nørrebro huser en små 4.000 beboere mere end Østerbro, men på under den halve plads. Regner man lidt vil man se at Østerbro, som er den næst-tættest-beboede bydel, har en befolkningstæthed på 8.120indb/km2, mens tallet for Nørrebro er 18.063 indb/km2. Tallet for hele Københavns Kommune er 6.010 indb/km2. Der bor altså mere end dobbelt så mange indbyggere per kvadrat-kilometer på Nørrebro som på Østerbro, og tre gange så mange som gennemsnittet i København. Hertil kommer at der er mangel på skoler og dagtilbud, for ikke at nævne fritids-faciliteter gennerelt. (Man kunne jo her overveje om byggegrunden måske kunne være brugt til at løse nogle af disse problemer frem for at gøre dem værre..). Og det er så uden at komme ind på de mere politiske-filosofiske overvejelser omkring fornuften i at sælge ud af vores fælles ejendom (jeg kommer lyn-hurtigt til at tænke på Dong og Statens Serum Institut som vi alle har hørt om de seneste par år). Alt det andet. Endelig er der de stadig (forholdsvis) uafklarede spørgsmål, så som: Hvordan bliver vindforholdene? Kan man stadig regne med at kunne cykle forbi Nuuks plads. Hvordan bliver trafikken? Det bliver spændende når både metroen og det nye skaber ekstra trafik, og den kombinerede effekt af disse nybyggerier ikke er blevet betragtet. Parkeringspladser? Der bliver cirka 50 (65 nye minus de 16-18 der nedlægges) parkeringspladser ekstra til 100 boliger, og her er i forvejen svært at få en parkeringsplads. Hvor meget lys forsvinder der reelt fra de omkringliggende lejligheder. En ting er skyggebilledet, noget andet er at bygningen på alle tider af døgnet vil dække en stor del af himlen. Specielt hvis man i forvejen har lidt begrænset udsigt pga. de bygninger der har stået der i 100 år. Vi skyldes nogle svar. Jeg ved at der er i sidste ende er brug for pengene, og at de fleste af jer nok vil ryste på hovedet og sige at et eller andet sted skal pengene jo komme fra. Og jeg ved godt at det ikke giver ligeså mange penge i kassen at bygge almindelige kedelige ikke-prestige huse med måske det halve antal boliger (5 etager på hele basen vil give 4-5 opgange med cirka 10 boliger i hver). Men jeg synes man skylder at give nogle klare svar på hvorfor nye boliger skal ligge på Nørrebro? Hvorfor man ikke kan klare sig med en bygning der ligner de omkring-liggende? Hvad man gør med alle de udfordinger som blev luftet ved de lokale høringsmøder (og som jeg har listet ovenfor)? Og så synes jeg at man skylder noget ærlighed i forhold til hvad det egentlig er der betyder noget for afgørelsen. Hele processen taget i betragtning så synes jeg, selvom tårnet ikke stikker op lige midt fra basen, at det foreslåede højhus ligner en kæmpe fuck-finger til alle os der bor i området. Mvh Christian
Læs høringssvar fra Christian Haargaard Olsen
Indsendt af:
Jan Kosch
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
442
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til højhus. Der mangler skoler og institutioner. Ikke højhuse.
Læs høringssvar fra Jan Kosch
Indsendt af:
Sandra
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
441
By:
København N
Postnr.:
2200
Når jeg læser de forskellige høringssvar igennem er argumenterne imod det nye foreslåede byggeri talrige og fyldestgørende. Som beboer i området opsummerer jeg her nogle af de punkter, der betyder mest for mig. - Malplacering af højhus på det område - Arkitektonisk er det i stærk kambulage med omgivelserne - Vil skabe gener for områdets beboere eksempelvis i form af markant øgning af skygge, vind, trafik, støj - I forvejen er det et befolkningstæt område, som nu vil blive presset yderligere Det må kunne lade sig gøre at finde et bedre alternativ som i langt højere grad respekterer lokalbefolkningens ønsker, behov og livskvalitet.
Læs høringssvar fra Sandra
Indsendt af:
A.Waagstein
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
440
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
ITU
By:
København N.
Postnr.:
2200
Se vedhæftede dokument = Høringssvar
Læs høringssvar fra A.Waagstein

Sider