Høringssvar vedrørende Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Oprettet: 9. maj 2018
Svarnummer:
459

Indsendt af

Nina Fuglsang

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Et højhus på Nuuks Plads er helt malplaceret, og planen bør skrinlægges. Forestillingen om flere boliger i København er selvsagt sympatisk og i tråd med befolkningsfremskrivninger for byen – og boligbehovene må selvfølgelig forsøges håndteret over tid. Men et højhus på 75 meter på Nørrebro – i Københavns tættest befolkede område – har ingen berettigelse. Der er tale om et fejlplaceret og monstrøst projekt, der ikke forholder sig til sine omgivelser i kraft af sine ekstreme dimensioner, og som i lyset af sine ekstreme dimensioner vil medføre betragtelige gener for lokalområdet og dets beboere. Der er ikke naturligt at bygge så højt i et allerede fuldt udbygget område og tilmed så tæt op ad eksisterende boligbyggeri, som der er lagt op til med lokalplanforslaget for Nuuks Plads. Placeringen af et højhus på 75 meter på Nuuks Plads har alt for store negative følgevirkninger for lokalområdet, herunder for den eksisterende boligmasse og de nærliggende grønne og rekreative områder. Højhuset passer ikke ind i omgivelserne og områdets egenart, og højhuset vil kaste markante skygger og resultere i vindgener og øget støjbelastning i området til stor gene for nuværende beboere og institutioner mv. Hertil kommer, at et boligtårn på 75 meter vil resultere i et stort antal nye beboere, som vil skabe yderligere pres på lokalområdets vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsfaciliteter og grønne områder samt den omkringliggende infrastruktur – uagtet åbningen af en metrostation. Et højhusbyggeri af de ønskede dimensioner bør i sagens natur henlægges til (nye bolig-) områder, hvor der kan byplanlægges omkring højhusbyggeriet. Dette med henblik på at skabe harmoniske og indbydende boligområder, der appellerer til at blive brugt og levet i, og hvor der opleves samspil og harmoni med hensyn til blandt andet æstetik, dimensioner og funktioner i forhold til omgivelserne – og hvor der samtidig kan tages behørige hensyn til de sædvanlige følgegener af højhusbyggeri, herunder skygger, vindturbulens mv. Endvidere savnes der konkret i lokalplanforslaget yderligere og mere detaljerede skyggesimuleringer i større (og mere tydelige og genkendelige) formater, herunder skyggesimuleringer der dels dækker flere forskellige tidspunkter på dagen hhv. årstider, dels dækker en større del af lokalområdet, herunder også grønne områder, skoler og daginstitutioner, inklusiv en sammenlignende analyse af skyggeeffekter som følge af den eksisterende boligmasse uden et højt boligtårn på 75 meter. Det synes mangelfuldt og usagligt, at dette ikke er belyst i tilstrækkelig grad og medtaget i høringsmaterialet. Herudover savnes det konkret, at lokalplanforslaget forholder sig uddybende til dels risikoen for eventuelle refleksioner/genskin fra et højt boligtårn på de omkringliggende boligkarréer og institutioner, herunder fra boligtårnets vinduer mv., dels støjbelastningen fra boligtårnet i forhold til de omkringliggende omgivelser, herunder fra tårnets taghave hhv. tagterrasse. Endelig bemærkes, at høringssvarene taler deres tydelige sprog. Der er intet ønske om flere højhuse på Nørrebro – heller ikke med en placering ved Nuuks Plads, som lokalplanforslaget lægger op til. Det synes desuden visions- og historieløst, at der er et ønske om at nedrive Koppels modernistiske arkivbygning i sort skifer, der repræsenterer et vigtigt stykke dansk arkitektur fra efterkrigstiden, og det kan undrer, at samtiden (endnu) ikke betragter Koppels arkivbygning som bevaringsværdig.