Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II

Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringsfrist:

9. maj 2018
Indsendt af:
Mette Skaarup Yde
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
439
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Det er svært at forstå argumenterne for at skulle bygge så massivt et højhus i en bydel som i forvejen er så tæt befolket. Pladsen ved metroen og det smukke landsarkiv er et oplagt sted for et åbent byrum. Hvis der alligevel i sidste ende viser sig flertal for at bygge et så massivt højhus - og dermed vartegn for bydelen - så kræver forslaget simpelthen en ekstra tur, hvor ambitionsniveauet for æstetik og arkitektur kommer meget mere i højsædet.
Læs høringssvar fra Mette Skaarup Yde
Indsendt af:
Camilla Birkmose
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
438
By:
Frederiksberg C
Postnr.:
1850
Kvarteret har igennem de sidste 20-30 år gennemgået utroligt mange forskønnelser og byfornyelse, der i den grad har højnet levestandarten og det visuelle udtryk. Det er nu et områder der fremstår indbydende arkitektonisk med rekreative og grønne områder. Men dette planlagte højhus bryder hele harmonien hvilket går ganske imod planen om at "fastholde det høje arkitektoniske og kvalitetsmæssige detaljeringsniveau, som er i kvarteret". Derudover mener jeg ikke at det yderst tætbefolkede indre Nørrebro har behov for et 75 m højt tårn der understøtter "Københavns Kommunes overordnede strategi om at byfortætte ved de kommende metrostationer". Højhuset er den diametrale modsætning til hele lokalplansforslagets baggrund og formål, og kommer til at dominere og spolere harmonien i området med store støj-, vind- og skyggemæssige gener for det nuværende beboere.
Læs høringssvar fra Camilla Birkmose
Indsendt af:
P. Jensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
437
By:
København N
Postnr.:
2200
Et højhus midt på Nørrebro? Nej, vel! København mangler åndehuller og luft, pladser, rum og himmelsyn – ikke et højhus, der både skygger og tager lyset, skaber vindgener og turbulens; et højhus, der genererer endnu mere trafik i de små gader. Det virker ikke gennemtænkt, og projektet mangler i foruroligende grad retvisende dokumentation. Byrummet bliver klaustrofobisk.
Læs høringssvar fra P. Jensen
Indsendt af:
Eva Christensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
436
By:
København
Postnr.:
1354
Nej tak til flere højhuse i København. Det ser ikke pænt ud og ødelægger en ellers pæn by.
Læs høringssvar fra Eva Christensen
Indsendt af:
Peter Nørgaard Thomsen og irene Späth Kucza
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
435
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi undrer os over, at der skal bygges et højhus på Nuuks Plads og vi synes, at der i den del af København bliver for lidt lys og luft. Et sådan højhus giver en masse utilsigtede skyggevirkninger og der kan komme voldsomme vindstød. Derfor siger vi nej til højhus på Nuuks Plads.
Læs høringssvar fra Peter Nørgaard Thomsen og irene Späth Kucza
Indsendt af:
Bodil Brødreskift
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
434
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg så gerne, at der med den beboertæthed der er på Nørrebro, i stedet for et højhus bliver prioriteret flere rekreative aktiviteter.
Læs høringssvar fra Bodil Brødreskift
Indsendt af:
Sidse Nielsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
433
By:
København N
Postnr.:
2200
Der vil være problemer med skygge for beboere langs Jagtvej og et højhus vil ikke passe ind i den omkringliggende bebyggelse. Derudover vil der både være pladsproblemer i forhold til parkeringspladser for cykler og biler, når man ser på de normer der er dimensioneret efter og holder det op imod det faktiske behov som der blandt andet kan ses ved Frederiksberg metro station. Ligeledes er der i forvejen udstedt flere p-tilladelsen i forhold til parkeringspladser i Københavns Kommune og når der så gives lempelige krav til antallet af parkeringspladser i parkeringskælderen vil det blive endnu sværere at finde parkeringspladser til biler i området.
Læs høringssvar fra Sidse Nielsen
Indsendt af:
Nis Andersen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
432
By:
København N
Postnr.:
2200
Et højhus på Nuuks Plads vil være til gene for mange beboere på Jagtvej, da det vil kaste en skygge der i løbet af hele dagen vil ramme facaderne på lejlighederne ud til Jagtvej. Det er ligeledes i strid mod det bydelsatlas der er lavet for området, da der her beskrives at ”Det er væsentligt, at det nye hus i et nutidigt formsprog forholder sig bevidst til de karakteristiske træk i den omgivende bebyggelse, herunder bygningshøjde og form, proportioner og vinduesformater, facadematerialer, facaderelief og etagehøjder”. Et højhus er ikke nødvendigt for at opnå den tilladelige bebyggelsesprocent, da flere etager på den projekterede længebygning vil kunne skabe det samme antal kvadratmeter og blot være i niveau med de eksisterende lejligheder. Derudover indgår byggeriet ikke i en plan for resten af området og hele byudviklingen set i et større perspektiv end blot Nuuks Plads. Dette gælder skoler, grønne arealer mm. Det er også her bemærkelsesværdigt at alle lokalplaner i de omkringliggende områder kun tillader byggerier i 4 til 5 etager.
Læs høringssvar fra Nis Andersen
Indsendt af:
Stig Skytte Rasmussen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
431
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Privat person
By:
København N
Postnr.:
2200
1. Jeg ønsker ikke et højhus på Nuuks Plads da jeg ikke mener at det passer ind i brokvartererne, det vil passe bedre nede ved havnen og kunne være et vartegn for byen. 2. Der bliver talt meget om den planlagte plads ved højhuset men den og de omkringliggende huse vil ligge i skygge meget af den bedste tid om eftermiddagen 3. Det siges at der er taget højde for fald vinde pga. bygningens højde men der er mange lignende problemer med vind/storm ved andre bygninger i København, SAS hotellet inde ved Hovedbanegården, indgangen ved Herlev Hospital, Telefonhuset på Borups Alle, mf. 4. Jeg tvivler også på om bygningen er undersøgt for vindinduceret støj når det blæser, ligesom når man kører bil med tagbøjler. 5. Er bygningen undersøgt for egensvingninger pga. vind? 6. Jeg forudser mange gener i en evt. byggefase, ramning af pæle støj og vibrationer, sænkning af grundvandet, støv, alt sammen noget der vil skade de gamle eksisterende bygninger i området, hvem skal betale for evt. skader? Vil der være kompensation lige som ved Metro byggeriet? 7. Er der udført en risikoanalyse hvor højhuset er udset som terrormål ligesom i New York? Der bor mange mennesker i området. 8. Jeg foreslår et alternativ til højhuset, hvor man bygger en trelænget bygning som slutter op til det gamle Landsarkiv, pladsen der opstår mellem de 4 bygninger overdækkes med et glastag som er set ved Nationalmuseets gård og andre bygninger i udlandet bla. Christchurch New Zealand og giver et byrum der passer bedre til det danske vejr , noget der mangler i dette område af Nørrebro, jeg vedhæfter en skitse og et foto fra New Zealand Håber meget vi kan få et alternativ til højhuset og jeg vil gerne uddybe mine ideer over for arkitekten og kommunen Med venlig Hilsen Stig Skytte Rasmussen
Læs høringssvar fra Stig Skytte Rasmussen
Indsendt af:
Eleonora
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
430
By:
København n
Postnr.:
2200
Jeg er imod opførelsen af højhuset på nuuks plads
Læs høringssvar fra Eleonora
Indsendt af:
Andrew Nicholls
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
429
By:
Copenhagen
Postnr.:
2200
Nej tak til højhuset på Nuuks Plads! Et højhus på 75 – 78 meter på Nuuks Plads vil skabe skygge og vindturbulens, ligesom det vil tage udsynet fra mange beboere. Der vil desuden komme øget trafik i området og der vil blive endnu mere pres på parkeringspladser både til cykler og biler. Det, vi har brug for på Nørrebro, er udendørsrum, sports- og andre kulturfaciliteter og rimelig adgang til institutioner og skoler. Det får man ikke af at bygge endnu tættere. Det er beskæmmende, at kommunalpolitikerne ikke har interesseret sig mere for sagen ved for eksempel at deltage i de informationsmøder, der har været afholdt. Der har været fremført masser af kritik af højhuset ved de møder, men det er kun blevet hørt af forvaltningspersonale og arkitektfirmaet bag. Det er tydeligt, at de ikke har set det som deres opgave at videreformidle kritikken.
Læs høringssvar fra Andrew Nicholls
Indsendt af:
Glenn Petersen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
428
By:
København N
Postnr.:
2200
Indsigelse til forslag til lokalplan Nuuks Plads II Forslag til placering af et 75m højhus på Nuuks Plads vil give mange gener i form af skygge, vind, støj, øget trafik samt ikke mindst en ødelæggelse af Nørrebroarkitekturen og dermed Nørrebromiljøet. Området fremtræder i dag arkitektonisk helstøbt med boligkarreer, der omkranser landsarkivet. Det foreslåede højhus vil fremstå malplaceret og tage hovedrollen i et kulturhistorisk miljø og dermed ødelægge Nørrebroarkitekturen. Det er ansvarsløst at tilføre et støj- og trafikbelastet område endnu mere støj og trafik, under dække af at skabe et mangfoldigt liv på Nørrebro. Det er rigtigt fint at inddrage den smukke bygning, landsarkivet, i en løsning til gavn for kvarterets beboere og gæster, men et højhus hører ikke hjemme i en bydel med lav bebyggelse. Konkret vil tårnet skabe skygge for eftermiddagssolen i min lejlighed. Jeg foreslår: at Københavns politikere ændrer planen, så bebyggelsen harmonerer med den omkringliggende bebyggelse, med hensyn til højden og udformning. Jeg foreslår, at Københavns byplanlægning, tager hensyn til eksisterende forhold og bevarer de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som gør København til en smuk by. Jeg foreslår, at Københavns politikere tænker på fremtiden: planlægning, så Nørrebro får en kvalitetsmæssig opdatering i en skala i harmoni med eksisterende bebyggelse. Med venlig hilsen Lone Ahrentzen
Læs høringssvar fra Glenn Petersen
Indsendt af:
Philip Gath
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
427
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg skal hermed opfordre til at planerne om opførelse af et højhus på Nuuks Plads skrinlægges. Nørrebro er i dag Danmarks tættest befolkede område, hvilket jeg ser som en udfordring. Vi som bor her har lært os at tackle en hverdag med stress, mangfoldighed og trængsel, hvilket stiller særlige krav når vi skal lykkes med at bo så tæt. Vi har lært os kunsten at bo tæt med mange mennesker, men grænsen for større tilførsel af beboere er nået, med mindre det sker ved stærkt begrænset tilførsel af nye boliger i et rolig og organisk tempo. Noget der i disse år rigeligt imødekommes ved moderniseringer og etablering af nye lejligheder i de gamle ejendommes hidtidige tørre- og pulterrum, samt mindre nybyggerier af små ejendomme på de få tomme grunde. Når det er sagt, har vi nået en tærskel for tilførsel af yderligere beboere som overskrides af det skitserede højhus på Nuuks Plads. Som genbo vil jeg blive stærkt berørt af et 75 meter højhus på Nuuks Plads, først og fremmest vil min daglige udsigt til himmelen blive grundigt ødelagt af den kolos der i form af højhuset tårner sig op over tagene. Ligesom når jeg går på gaden, vil mærke den vindturbulens jeg i dag er forskånet for. Jeg er andelshaver i Borupgaard hvor vi holder meget af lys og sol. Vi har det dejligste haveanlæg, hvor der sommeren igennem udspiller sig et herligt ude liv, med børn der leger fra morgen til aften, og de voksne der mødes til en kaffetår eller indtagelse af måltiderne. Jeg og mine bofæller er så begejstrede for udelivet at vi, på ejendommens gårdside, har bekostet opsætning af altaner, hvor dem der bor på ”den gode side” af ejendommen har eftermiddags- og aftensol der på visse tidspunkter af dagen, ligesom haven i gården, vil blive ramt af skyggen fra højhuset. Dem der ikke bor på ”den gode side” af ejendommen har indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til montering af altaner på ejendommens solside, hvilket med opførelse af højhuset, kan ende med endnu en altan med skygge. Os der bor ganske tæt på krydset Jagtvej, Rantzausgade, Borups Allé oplever allerede i dag et sandt helvede med trafik af biler, busser cyklister og fodgængere og henstillede cykler. Dertil kommer, at det er en daglig udfordring at finde parkeringsplads til sin bil, hvor man må køre rundt og forurene medens man i større og større cirkler leder efter en ledig parkeringsplads. Et problem der kun forøges såfremt højhuset måtte blive opført. Ovenfor er nævnt de direkte ulemper for mig som andelshaver i Borupgaard, men derudover ønsker jeg at påpege nogle andre uhensigtsmæssigheder ved planerne om opførelse af det 75 meter høje tårn. Den arkitektoniske sammenhæng og synlige ro vil blive fuldstændig spoleret, såfremt der midt i et gammelt miljø, omgivet af ældre og smukke klassiske femetagers ejendomme, opføres et 75 meter højt boligtårn der i fremtiden vil stå som en skamstøtte på forfejlet byplanlægning. Af nøjagtig samme grunde, som man har forbud mod opførelse af høje huse indenfor voldene, bør dette også gælde det gamle Nørrebro. Til gengæld værdsætter jeg planen om bevarelse af og fremtidig anvendelse af Nyrops smukke bygning, oprindelig opført til landsarkiv. Jeg billiger nedrivning af Koppels sorte magasinbygning, og ønsker at området udlægges som en åben plads til et af de åndehuller vi har så hårdt brug for på Nørrebro. Jeg er ikke modstandere af moderne arkitektur, eller for den sag skyld højhuse, de skal blot ikke ”dumpes” tilfældigt ned blandt klassiske byejendomme hvor de fremstår som ”den grimme ællinger” men samles i nye kvarterer som eksempelvis Nord- og Sydhavnen, Ørestad, Carlsbergbyen o.l. Jeg skal således med afgivelse af mit høringssvar opfordre til at planerne om opførelse af boligtårnet på Nuuks Plads opgives, og pladsen i stedet udlægges til rekreative formål alternativt til opførelse af en boligejendom der visuelt og højdemæssigt flugter med naboejendommene. Afslutningsvis skal jeg udtrykke min undren over pladsens navngivning ”Nuuks Plads”, da jeg ikke ser nogen relation mellem pladsen og byen Nuuk på Grønland. Derfor foreslå jeg pladsen omdøbes til ”Martin Nyrops Plads” alternativt ”Nyrops Plads” og dermed navngives efter Martin Nyrop der var arkitekt og professor og bl.a. tegnede Østre Gasværk, Københavns Rådhus og det fredede Landsarkiv der ligger på pladsen. Nyrops Plads vil falde godt i tråd med navngivningen af de øvrige gader som grænser op til pladsen, og som alle er navngivet efter store mænd med relation til området. For at nævne nogle: Hjort Lorentzensgade, Rantzausgade, Borups Allé, Laurids Skous Gade, Struensesgade, Krügersgade, Ahlmannsgade og naboen Brorsons Kirke. I øvrigt vil denne navneændring bringe pladsens navn i harmoni med navngivningen af de øvrige stationer på Metro Cityringen. Derfor vil jeg opfordre til et navneskift til det naturlige navn ”Martin Nyrops Plads”/”Nyrops Plads” inden ”Nuuks Plads” for alvor tages i anvendelse.
Læs høringssvar fra Philip Gath
Indsendt af:
Malika
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
426
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Nej tak for højhuse
Læs høringssvar fra Malika
Indsendt af:
Marie Finderup Christensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
425
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er stærkt imod, at der bliver bygget et højhus på Nuuks Plads. I forvejen er byen ved at blive spoleret af grimme høje nye bygninger, der skæmmer bybilledet. Hvis man vil skabe flere boliger, må det ske på anden vis.
Læs høringssvar fra Marie Finderup Christensen
Indsendt af:
René Kristiansen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
424
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg ønsker ikke der bliver opført et 75 meter højhus tæt på borupgård som jeg bor i. Da en potentiel bygning vil føje mindre sollys til gården, samt vinden omkring højhuset vil være meget kraftig i det nærliggende område. Derudover vil man tilføre flere mennesker til et i forvejen, overbefolket område. Så NEJ til højhuset!
Læs høringssvar fra René Kristiansen
Indsendt af:
Vibeke Niels-Christiansen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
423
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod lokalplanen for Nuuks Plads. Højhuset bliver alt for højt og passer ikke ind i den eksisterende bebyggelse.
Læs høringssvar fra Vibeke Niels-Christiansen
Indsendt af:
Nanna Uhrbrand
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
422
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
By:
København K
Postnr.:
1300
Til Københavns Kommune København 9. maj 2018 Vedr.: Kommentar til forslag til lokalplan Nuuks plads II Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at Eva & Nils Koppels bygning til Landsarkivet på Nuuks Plads er af meget høj arkitektonisk kvalitet og repræsenterer sin tids bygningskultur på en måde, der giver bygningen høj bevaringsværdi. Derfor bør bygningen bevares og omprogrammeres til nye funktioner. Den lukkede arkivbygning er sammen med Martin Nyrops nationalromantiske bygning en del af Nørrebros kulturhistorie. De to arkivbygninger supplerer hinanden i fortællingen om opbevaring og formidling af de danske arkivalier i 1900-tallet. Det ældste er højtidelig bygning med åbning for publikum, hvorimod den yngre formidler en mere rationel tilgang til opbevaring af arkivmateriale, der ikke har behov for dagslys. Koppels lukkede skifer-æske ligger mod Hiort Lorenzens Gade og Martin Nyrops teglstensbygning ligger Rantzausgade, i mellem de to bygninger er der mulighed for at lave en plads med de udadvendte byfunktioner, der skal være på metronettet. Udvikling af byer er meget andet end tabula rasa projekter, hvor de eksisterende bygninger fjernes helt og nye skyder op i en højde, der er fremmed på det kvarter, der bygges i. Som en mere generel bemærkning ønsker Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur at opfordre til, at Københavns Kommune stiller krav til bygherre og developer om, at der skal udarbejdes en bygnings- og kulturarvsanalyse med en værdisætning af de eksisterende og omkringliggende bygninger med henblik på en kvalificeret dialog om de eksisterede bevaringsværdier tidligt i planprocessen. De eksisterende SAVE-vurderinger fra 1996 er ikke længere tidssvarende og der er behov, for en opdatering der inkludere bygninger efter Anden Verdenskrig. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har været i dialog med arkitekt og forfatte til Koppelmonografi Johannes Hedal Hansen. Han mener, at Koppels arkivbygning bør bevares fordi Eva og Nils Koppel indtager en særposition i dansk senmodernisme, idet de på stilfærdig vis opponerede imod den fremherskende dogmatiske holdning inden for faget. Landsarkivet er et af de bedste eksempler herpå, og den skiferbeklædte kasse med let indadskrånede facader er et tilbagevendende tema i arkitektparrets produktion. Venlig hilsen Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 70 22 12 99
Læs høringssvar fra Nanna Uhrbrand
Indsendt af:
Anders Marquard
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
421
By:
København N
Postnr.:
2200
Pænt nej tak til et højhus (mere) på Nørrebro. Udover det problematiske i udseende, skygger, endnu flere mennesker i et tætbefolket område, vil dette projekt medfører, at beboerne i dette område vil ende med at være naboer til en byggeplads i 10-15 år.
Læs høringssvar fra Anders Marquard
Indsendt af:
Lone Ahrentzen, byplanarkitekt m.a.a.
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
420
By:
Glostrup
Postnr.:
2600
Indsigelse til forslag til lokalplan Nuuks Plads II Forslag til placering af et 75m højhus på Nuuks Plads vil give mange gener i form af skygge, vind, støj, øget trafik samt ikke mindst en ødelæggelse af Nørrebroarkitekturen og dermed Nørrebromiljøet. Området fremtræder i dag arkitektonisk helstøbt med boligkarreer, der omkranser landsarkivet. Det foreslåede højhus vil fremstå malplaceret og tage hovedrollen i et kulturhistorisk miljø og dermed ødelægge Nørrebroarkitekturen. Området fungerer som en lommepark for områdets beboere. Det er ansvarsløst at tilføre et støj- og trafikbelastet område endnu mere støj og trafik, under dække af at skabe et mangfoldigt liv på Nørrebro. Jeg foreslår: at Københavns politikere ændrer planen, så bebyggelsen harmonerer med den omkringliggende bebyggelse, med hensyn til højden og udformning. Jeg foreslår, at Københavns byplanlægning, tager hensyn til eksisterende forhold, menneskelige dimensioner og bevarer de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, som gør København til en smuk by. Jeg foreslår, at Københavns politikere ikke lader sig overtale af Freja Ejendomme til en høj udnyttelse af grunden, med et mystisk tårn ude af skala med den omkringliggende bebyggelse men tænker på fremtiden: planlæg, så Nørrebro får en kvalitetsmæssig opdatering i en skala i harmoni med eksisterende bebyggelse. Med venlig hilsen Lone Ahrentzen
Læs høringssvar fra Lone Ahrentzen, byplanarkitekt m.a.a.
Indsendt af:
Københavns Stiftsøvrighed
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
419
Vedhæftede filer: 3
By:
København K
Postnr.:
1165
Se venligst vedlagte 3 dokumenter.
Læs høringssvar fra Københavns Stiftsøvrighed
Indsendt af:
Karina Sønderholm
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
418
By:
København N.
Postnr.:
2200
Kære Københavns Kommune, Det er sørgeligt, at man vælger at plante et højhus i en bydel, der der fortjener langt mere og bedre end et stort højhus. Vi vil have grønne områder i stedet for. Højhuse kan man placere udenfor byen, hvor der er mere plads. De folk der tager disse beslutninger. Bor de selv i området? Eller er dette blot et prestige projekt for politikere, arkitekter, ingenører mm.? Det er sørgeligt, at man vil være med til at ødelægge byen på denne måde. Og samtidig nedlægger man flere og flere parkeringpladser alle vegne, så os beboer i området kan køre rundt i halve timer, når vi kommer hjem fra arbejde. Er der overhovedet indtænkt parkering i dette prestige-byggeri? Eller skal vi opleve en endnu større kamp om de få parkerings-muligheder vi har. Det er virkelig sørgeligt, at man på den måde vil være med til at ødelægge København og dens bydele. De folk der har besluttet dette bor tilsyneladende ikke selv lige op til pladsen, for så havde de nok valgt en anden løsning. Vh. Karina
Læs høringssvar fra Karina Sønderholm
Indsendt af:
Karina Sønderholm
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
417
By:
København N.
Postnr.:
2200
Kære Københavns Kommune, Det er sørgeligt at man vælger at plante et højhus i en bydel der der fortjener langt mere bedre en stort højhus. Vi vil have grønne områder i stedet for. Højhuse kan man placere udenfor byen, hvor der er mere plads. De folk der tager disse beslutninger. Bor de selv i området? Eller er dette blot et prestige projekt for politikere, arkitekter, ingenører mm.? Det er sørgeligt, at man vil være med til at ødelægge byen på denne måde. Og samtidig nedlægger man flere og flere parkeringpladser alle vegne, så os beboer i området kan køre rundt i halve timer, når vi kommer hjem fra arbejde. Er der overhovedet indtænkt parkering i dette prestige-byggeri? Eller skal vi opleve en endnu større kamp om de få parkerings-muligheder vi har. Det er virkelig sørgeligt, at man på den måde vil være med til at ødelægge København og dens bydele. De folk der har besluttet dette bor tilsyneladende ikke selv lige op til pladsen, for så havde de nok valgt en anden løsning. Vh. Karina
Læs høringssvar fra Karina Sønderholm
Indsendt af:
Jens Holten Poulsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
416
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg er imod planen om opførelse af højhusbyggeri på Nuuks Plads af følgende årsager: - Nørrebro er allerede det tættest beboede område i København, og der er derfor ikke behov for et højhusbyggeri til. Der er tværtimod brug for rekreative områder, en svømmehal og lign., der kan komme de omkringliggende beboere til gode. - Højhusbyggeriet på Nuuks plads strider imod den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der gælder for Region Hovedstaden. Flere beboere vil skabe øget trængsel og trafik på et allerede tæt befærdet områder, og det vil ikke bidrage til et grønnere byrum. - Ift. lokalplanen fra 2013 lever planen om et højhusbyggeri ikke op til Københavns Kommunes mål om at styrke byens arkitektoniske egenart. Projektet bærer præg af at være et kortsigtet byggeprojekt af dårlig kvalitet drevet af ejendomsspekulation. - Skyggevurderingerne i Muljøvurderingerne indikerer, at højhusbyggeriet vil påvirke de omkringliggende arealer i en grad, som jeg ikke mener er acceptable. Vindforhold vil desuden blive forringet omkring Nuuks Plads, som følge af et højhusbyggeri. Jeg håber meget, at kommunen vil tage den massive modstand til efterretning. Og lad København forblive en af de mest "liveable cities". Bedste hilsner Jens Holten Poulsen
Læs høringssvar fra Jens Holten Poulsen
Indsendt af:
Nørrebro Lokaludvalg
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
415
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København N
Postnr.:
2200
Se vedhæftet høringssvar.
Læs høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg
Indsendt af:
Sarah
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
414
Vedhæftede filer: 1
By:
KBH N
Postnr.:
2200
Jeg er positiv over for at Nuuk Plads åbens op og jeg ser helt klart også spændende muligheder i at åbne det gamle landsarkiv op, men det er meget tydeligt at hele projektet på Nuuk Plads, som det er tegnet nu, handler om, at der er nogen, (kommunen/staten) der skal tjene penge. Det er et fattigt projekt og jeg kan på ingen måde bifalde det. Jeg er stor modstander af det højhus. Hele processen har også været fuld af arrogance over for de mennesker, der bor i området, og på Nørrebro i det hele taget. Jeg håber oprigtigt, at det bliver stemt ned af politikerne. Det er et trist, destruktivt og kapitalistisk projekt, der på ingen måde vil løse boligproblemer eller komme de lokale beboere til gode. Jeg vedhæfter et meget relevant dokument, som jeg håber politikerne læser grundigt før de stemmer. Det er Marianne Vognsgaard og Dorte Ibsen der har udarbejdet det. Mvh, Sarah
Læs høringssvar fra Sarah
Indsendt af:
Milena Bonifacini
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
413
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Akademiraadet
By:
København K
Postnr.:
1050
Center for Byplanlægning Njalsgade 13 1503 København V. blivhoert.kk.dk Høringssvar vedr. lokalplan for Nuuks Plads, København Københavns nye metrolinie, Citylinien, får 17 stationer, der vil gøre byen mere tilgængelig, skabe nye byrum og således blive et kapitel i udviklingen af Københavns yderkvarterer. Metrolinien og de nye byrum vil blive en samlet fortælling om, hvordan vi som samfund forvalter eksisterende værdier og udvikler nye i København ved indgangen til det 21. århundrede. Akademiraadet bifalder ambitionen om, at de nye byrum skal bidrage til at udvikle mangfoldigt byliv. Akademiraadet mener imidlertid, at mangfoldighed bedst styrkes ved at tage udgangspunkt i eksi-sterende, lokale kvaliteter, der allerede i dag er karakteristiske og netop gør, at København opleves som et netværk af bykvarterer, der har hver sin identitet, atmosfære og sjæl. Denne struktur gør, at København opleves autentisk, vedkommende og i øjenhøjde med borgere og gæster. Landsarkivet for Sjælland, Bornholm og Lolland-Falster blev opført langs Rantzausgade i 1893 med Martin Nyrop som arkitekt. Placeringen af Landsarkivet ud til Jagtvej, anlagt 1750, gav bygningen og den villalignende læsesalsbygning syd-vest herfor en særlig byplanmæssig status som byrum og som en ’port’ til byen ved ankomst fra nord-vest. Allerede ved opførelsen havde Martin Nyrop planer om en pendant til den opførte magasinbygning, men det blev Eva og Nils Koppel, der i 1967 opførte den skiferbeklædte magasinbygning, der fuldendte Martin Nyrops tanker. Magasinbygningen blev opført langs Hiort Lorenzens Gade og fik samme proportioner som arkivbygningen mod Rantzausgade med hvilken, den blev forbundet med mel-lembygninger i én etage. Martin Nyrops læsesalsbygning måtte i den forbindelse ofres. Eva og Nils Koppels projekt var funktionelt og en logistisk sikker løsning på Landsarkivets behov for større arkiver, flere læsesale og bedre flow. Arkitektonisk var det tillige en både vovet og meget sikker disposition at lade magasinbygningen med de let indadskrånende facader fremstå lukket og beklædt med skifer. De to længebygninger gav hinanden et stærkt, skulpturelt modspil, der også i dag fremstår friskt og overbevisende. Akademiraadet mener, at Nuuks Plads - med anlæggelsen af den nye metrostation og landsarkivets fraflytning af bygningerne - har potentiale til at udvikle sig som en attraktiv destination i byen. De eksisterende arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter på Nuuks Plads er iøjnefaldende og kan udvikles yderligere således, at Københavns særegne kvaliteter og menneskelige skala styrkes. Akademiraadet finder, at følgevirkningerne af den skitserede nye bebyggelse med et 75 m højt hus på Nuuks Plads vil være svækkede lysforhold med kraftige skygger, ligesom der vil opstå turbulens omkring bygningen. Disse virkninger modarbejder intentionerne om at skabe rammer om et mang-foldigt byliv. Akademiraadet anbefaler, at den fremtidige udvikling af Nuuks Plads tager udgangspunkt i de lokale kvaliteter, og det arkitektoniske potentiale, som Nyrops Landsarkiv i røde tegl danner sammen med Koppels skiferbeklædte skrin, et helt unikt byrum i København. Akademiraadet mener, at byudvikling på Nuuks Plads bør forankres lokalt, så det kommer fællesskabet i kvarteret til gode. På denne måde etableres der lokalt ejerskab til udviklingen, borgerne udvikler stolthed over at bo her, kvarterets gæster føler sig velkomne og Københavns omdømme som en venlig by styrkes. Byudviklingens samfundsmæssige betydning på længere sigt bør prioriteres højt. Det er karakteristisk, at de senere års mest vellykkede byudviklingsprojekter alle har taget udgangs-punkt i eksisterende bygninger og deres iboende muligheder for at optage nye programmer. I begyndelsen af det 21. århundrede råder grådigheden med kortsigtede projekter, der alene fokuserer på byen som forretning. Alt bliver mere og mere ens, hvis vi ikke værner om det særlige, de eksisterende kvaliteter i alle byens skalatrin. Akademiraadet stiller sig til rådighed for yderligere dialog om sagen. Venlig hilsen Akademiraadet Milena Bonifacini formand
Læs høringssvar fra Milena Bonifacini
Indsendt af:
Signe Skov
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
412
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg håber at Københavns Kommune vil kendes for at bevare byens særlige pladser og give alle Nørrebros beboere gode grunde til at færdes i byrummene. Jeg mener ikke at et højhus ved Nuuks passer til vores område. Det vil skabe skygge og spærre for at blikket kan strække sig mod horisonten. Bevar vores udsyn og de solrige pladser. Drop højhuset!
Læs høringssvar fra Signe Skov
Indsendt af:
Tobias G Mortensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
411
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Der ska ik bygges et høj hus på Nørrebro
Læs høringssvar fra Tobias G Mortensen
Indsendt af:
Jens Johansen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
410
By:
København
Postnr.:
2200
Tårnet bør fjernes fra lokalplansforslaget. Nuuks Plads og kvarteret omkring kalder mindst af alt på dette 75 m høje fremmedelement, der savner enhver skalamæssig sammenhæng med stedet. Der bør foretages grundlæggende ændringer af projektet, så det reelt forholder sig til det kvarter i byen, det skal være en del af. Det går simpelthen ikke at bygge flere og flere højhuse i det centrale København – det har uhyggelige og asociale og konsekvenser på sigt for byen som helhed. Nej tak til endnu flere dyre ejerboliger uden uden bopælspligt. Det er upassende at Freja Ejendomme forsøger at sælge projektet som løsningen på byens mangel på ungdomsboliger, når det egentlig kun handler om at maksimere eget afkast.
Læs høringssvar fra Jens Johansen

Sider