Foto af lokalplanområdet ved Nuuks Plads II

Nuuks Plads II - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at bevare det tidligere landsarkivs ældste bygning, samt nyt byggeri på op til 75 m. til primært boliger.

Høringsfrist:

9. maj 2018
Indsendt af:
Rasmus Ipsen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
349
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skovshoved Ejendomsservice
By:
Charlottenlund
Postnr.:
2920
Hermed vedhæftet høringssvar
Læs høringssvar fra Rasmus Ipsen
Indsendt af:
Tine Nielsen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
348
Vedhæftede filer: 1
By:
Charlottenlund
Postnr.:
2920
Hermed mit høringssvar ang. Nuuks Plads. Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Tine Nielsen
Indsendt af:
Gitte Kjær Hansen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
347
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
Stor forståelse for at der er behov for flere boliger, men at bygge der hvor byen er allermest befolkningstæt forstår jeg ganske enkelt ikke. Vi mangler grønne områder og pladser man har lyst til at opholde sig på. Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Gitte Kjær Hansen
Indsendt af:
Bjarne Madsen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
346
Virksomhed / Organisation :
AB Borupgaard
By:
Kkh. N
Postnr.:
2200
Hej Anvendelse og indretning af den gamle arkiv bygning , samt en plads ved metroen , syntes jeg er en mægtig ide, men jeg Jeg syntes et tårn på 75m er for voldsomt og jeg syntes at tårnes moderne udformning ikke passe med de omkring liggende bygninger arkitektur og specielt ikke den gamle arkiv bygning ! Jeg håber man har opstillet en plan B, med mulighed for en anden bygningstype , således den nye plads kan blive et rart sted at ophold sig og således at man ikke har spildt en masse penge på den foreløbige projektering ! Er det ikke muligt at afvente undersøgelse at vindforholdene omkring tåren ved Nørrebro station , inden man igangsætter et nyt tårn ! Mvh Bjarne Madsen
Læs høringssvar fra Bjarne Madsen
Indsendt af:
Marianne Manley Hansen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
345
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
NEJ TAK til højhus på et i forvejen tæt bebygget område. Det er så grotesk og arrogant overfor beboerne i området, at mase et højhus / vartegn ind på et lille areal, så de omkringboende fratages lys, udsyn. Flyt Jeres højhus ud ved vandet så kan I fortsætte Jeres rigmands gehettoer. Godt nok mangler der boliger, så tænk på de studerende og de ældre og byg - minimum - i samme højde og stil som de omkringliggende boliger. Metroselskabet er i gang med at etableret pladsen med beplantning, brolægning m.v. skal det hele rives op igen og genetableres? Skal beboerne endnu engang igennem nyt byggeri og de omkostninger det medfører. Gennemfører I projektet koster det ved næste valg, det må være på tide at I lytter til borgerne. Derudover NEJ TAK fordi der er yderligere rigtig mange saglige og faglige grunde og jeg henviser til vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Marianne Manley Hansen
Indsendt af:
Kamilla Poulsen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
344
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg skal hermed opfordre til at planerne om opførelse af et højhus på Nuuks Plads skrinlægges. Nørrebro er i dag Danmarks tættest befolkede område, hvilket jeg ser som en udfordring. Vi som bor her har lært os at tackle en hverdag med stress, mangfoldighed og trængsel, hvilket stiller særlige krav når vi skal lykkes med at bo så tæt. Vi har lært os kunsten at bo tæt med mange mennesker, men grænsen for større tilførsel af beboere er nået, med mindre det sker ved stærkt begrænset tilførsel af nye boliger i et roligt og organisk tempo. Noget der i disse år rigeligt imødekommes ved moderniseringer og etablering af nye lejligheder i de gamle ejendommes hidtidige tørre- og pulterrum, samt mindre nybyggerier af små ejendomme på de få tomme grunde. Når det er sagt, har vi nået en tærskel for tilførsel af yderligere beboere som overskrides af det skitserede højhus på Nuuks Plads. Under borgermødet blev det flere gange pointeret, at det ikke er bygherrens ansvar at tage hensyn til dette faktum og de trafikale problemer et højhus vil medføre. Det er dog jeres, politikernes, at tage dette med i jeres overvejelser inden i stemmer for dette projekt. Som det også blev pointeret på borgermødet flere gange, så har projektet allerede kostet kommunen mange penge, men jeg mener ikke at man blot skal gennemføre dette projekt på baggrund af dette uden at tage hensyn til de mange gener, som det vil skabe. Som genbo vil jeg blive stærkt berørt af et 75 meter højhus på Nuuks Plads. Først og fremmest vil min daglige udsigt til himmelen blive grundigt ødelagt af den kolos der i form af højhuset tårner sig op over tagene. Ligesom jeg vil, når jeg går på gaden, mærke den vindturbulens, som jeg i dag er forskånet for. En vindturbulens som man i beregningerne kun har lavet på selve højhuset uden at beregne på betydningen for de omkringliggende bygninger og gader. Med den vindturbulens man i dag har beregnet for pladsen og højhuset må det forventes at blive et stærkt blæsende område, og man kan i såfald diskutere om tanken om en åben plads med liv, i virkeligheden vil blive en øde plads med for stærke vindforhold. Desuden viste de nuværende beregninger på vindretning og vindturbulens fra højhuset, at der vil være øgede vindforhold på de steder, hvor man forventer at lave cykelparkering til metroens mange besøgende. Vi ved allerede i dag hvor stort cykelkaos, der er ved de nuværende metrostationer. Her vil man skabe øget kaos, da det er de færreste, der vælger at sætte deres cykel i et område med stærk vind og risiko for at cyklen vælter og beskadiges. Jeg ser derfor for mig, hvordan det omkringliggende område vil flyde med cykler. Jeg er andelshaver i Borupgaard hvor vi holder meget af lys og sol. Vi har det dejligste haveanlæg, hvor der sommeren igennem udspiller sig et herligt udeliv, med børn der leger fra morgen til aften, og de voksne der mødes til en kaffetår eller indtagelse af måltiderne. Jeg og mine bofæller er så begejstrede for ude livet at vi, på ejendommens gårdside, har bekostet opsætning af altaner, hvor dem der bor på ”den gode side” af ejendommen har eftermiddags- og aftensol der på visse tidspunkter af dagen, ligesom haven i gården, vil blive ramt af skyggen fra højhuset. Dem der ikke bor på ”den gode side” af ejendommen har indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til montering af altaner på ejendommens solside, hvilket med opførelse af højhuset, kan ende med endnu en altan med skygge. Desuden så man også på beregningerne, at især Rantzausgade, der i dag er et upcoming område med cafeer og meget liv i eftermiddags- og aftentimerne vil blive henlagt i skygge langt ned af gaden, såfremt højhuset opføres. Dette er meget ærgerligt for gaden, da der så vidt jeg er orienteret er mange planer for netop denne i forbindelse med en mulig aflukning af trafik i gaden. Rantzausgade har førhen ikke været en særlig tryg gade, men med de mange nye initiativer på cafe/restaurantsområdet har det fået en helt anden energi, som jeg frygter igen vil blive ødelagt, hvis solen ikke længere rammer gaden. Os der bor ganske tæt på krydset Jagtvej, Rantzausgade, Borups Allé oplever allerede i dag et stort pres med trafik af biler, busser, cyklister, fodgængere og henstillede cykler. Dertil kommer, at det er en daglig udfordring at finde parkeringsplads til sin bil, hvor man må køre rundt og forurene medens man i større og større cirkler leder efter en ledig parkeringsplads. Et problem der kun forøges såfremt højhuset måtte blive opført. Det bør tages med i overvejelserne at det forventes at trafikken omkring området vil forøges, når metroen åbner. En beregning man også har udeladt i de nuværende beregninger for trafikken til og fra højhuset. Man bør desuden tage højde for, at der i de nuværende planer for højhuset og butiksplanerne ikke engang er planlagt med nok parkeringspladser til at kunne dække selve højhusets behov. Dertil vil komme de mange pendlere udefra, der skal parkere i området for at komme med metro og benytte de nye butiksfaciliteter. Derudover havde man på borgermødet heller ikke taget hensyn til at de nuværende planer med detailhandel vil øge belastningen af lastbiler i området. Der var heller ikke taget hensyn til hvordan lastbilerne skulle kunne komme til og fra området, såfremt der var mere end en lastbil på samme tid. Jeg kan have en stor bekymring i forhold til den øgede belastning af lastbiler i området, når byens børn skal til og fra de nærtliggende skoler. I forhold til børn og unge vil jeg også pointere, at man i planerne for området og højhusbyggeriet ikke har taget hensyn til disse. Man planlægger at bygge familievenlige lejligheder, men hvor skal disse børn gå i skole og dagsinstitution? Disse har i dag i forvejen svært ved at dække det behov, der er for de nuværende børn i området. Derudover er der mangel på områder og fritidsaktiviteter for disse på Nørrebro. Derudover ønsker jeg at påpege nogle andre uhensigtsmæssigheder ved planerne om opførelse af det 75 meter høje tårn. Den arkitektoniske sammenhæng og synlige ro vil blive fuldstændig spoleret, såfremt der midt i et gammelt miljø, omgivet af ældre og smukke klassiske femetagers ejendomme, opføres et 75 meter højt boligtårn der i fremtiden vil stå som en skamstøtte på forfejlet byplanlægning. Af nøjagtig samme grunde, som man har forbud mod opførelse af høje huse indenfor voldene, bør dette også gælde det gamle Nørrebro. Til gengæld værdsætter jeg planen om bevarelse af og fremtidig anvendelse af Nyrops smukke bygning, oprindelig opført til landsarkiv. Jeg finder det dog bekymrende, at da man under borgermødet fremlagde projektet havde indtegnet 7 døre på hver side af bygningen. Jeg mener, at når man ønsker at bevare den smukke bygning også må tage hensyn til hvor meget man skal ændre på den nuværende struktur. Dog selvfølgelig med mulighed for at gøre bygningen let tilgængelig – dette kan måske gøres uden 14 nye indgange. I forbindelse med hvad man ønsker at benytte bygningen til, bør der ses på om man kan anvende den til nogle af de ting som området mangler – heriblandt mulighed for festlokaler og lokaler til brug for ungdoms/fritidsaktiviteter. Jeg er ikke modstander af moderne arkitektur, eller for den sag skyld højhuse, de skal blot ikke ”dumpes” tilfældigt ned blandt klassiske byejendomme, hvor de fremstår som ”de grimme ællinger” men samles i nye kvarterer som eksempelvis Nord- og Sydhavnen, Ørestad, Carlsbergbyen o.l. Jeg skal således med afgivelse af mit høringssvar opfordre til at planerne om opførelse af boligtårnet på Nuuks Plads opgives, og pladsen i stedet udlægges til rekreative formål -alternativt til opførelse af en boligejendom der visuelt og højdemæssigt flugter med naboejendommene. Afslutningsvis skal jeg udtrykke min undren over pladsens navngivning ”Nuuks Plads”, da jeg ikke ser nogen relation mellem pladsen og byen Nuuk på Grønland. Derfor foreslå jeg pladsen omdøbes til ”Martin Nyrops Plads” alternativt ”Nyrops Plads” og dermed navngives efter Martin Nyrop der var arkitekt og professor og bl.a. tegnede Østre Gasværk, Københavns Rådhus og det fredede Landsarkiv der ligger på pladsen. Nyrops Plads vil falde godt i tråd med navngivningen af de øvrige gader som grænser op til pladsen, og som alle er navngivet efter store mænd med relation til området. For at nævne nogle: Hjort Lorentzensgade, Rantzausgade, Borups Allé, Laurids Skous Gade, Struensesgade, Krügersgade, Ahlmannsgade og naboen Brorsons Kirke. I øvrigt vil denne navneændring bringe pladsens navn i harmoni med navngivningen af de øvrige stationer på Metro Cityringen. Derfor vil jeg opfordre til et navneskift til det naturlige navn ”Martin Nyrops Plads”/”Nyrops Plads” inden ”Nuuks Plads” for alvor tages i anvendelse.
Læs høringssvar fra Kamilla Poulsen
Indsendt af:
Niels Hansen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
343
Vedhæftede filer: 1
By:
København N
Postnr.:
2200
På borgermødet på Nørrebro Park skole hvor projektet om byggeri på grunden på Nuuks Plads blev fremlagt fortalte arkitekten begejstret om at beboerne trængte til et vartegn for kvarteret - et 75-80 meter højt højhus. Vi har umiddelbart ikke behov for et vartegn på Nuuks Plads - og da slet ikke et højhus, som vil komme til at stå som en skamstøtte og et eftermæle for politikernes elendig byplanlægning i mange år. Nej til højhus på Nuuks Plads Grundene for et nej er mange og henviser til vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Niels Hansen
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
342
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede brev samt to bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Martin Dannefeldt Bøthner
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
341
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A/B Jens Eliasen
By:
København N.
Postnr.:
2200
Se vedhæftede brev fra A/B Jens Eliasen
Læs høringssvar fra Martin Dannefeldt Bøthner
Indsendt af:
Jesper Kruse
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
340
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er imod, at der opføres et 75 meter højhus på Nuuks Plads. Bygningen vil med sin enorme højde kaste skygger over store dele af kvarteret, og dermed fratage lys fra beboere og erhverv.
Læs høringssvar fra Jesper Kruse
Indsendt af:
Gertrude Kiel
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
339
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Jeg er stor tilhænger af, at der gøres noget for at komme boligmanglen i København til livs. Men jeg synes ikke højhuse i kvarterer, der typisk er bebygget til femte etage, er en god løsning. Der er masser af områder, der endnu er ubebyggede i byen, og det at have en storby, hvor man rent faktisk kan se himlen, er så værdifuldt. Både for æstetikkens, livskvaliteten og folkesundhedens skyld. Det bør vi værne om.
Læs høringssvar fra Gertrude Kiel
Indsendt af:
M. Busch
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
338
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Et absolut NEJ TAK her fra, til et højhus på Nuuks Plads. For alle de argumenter - og flere endnu - som Cecilie Vognsgaards så fortrinligt har nedfældet i sit høringssvar af 8/5/2018. Og jeg håber, hun ikke tager mig det ilde op, at jeg sådan hopper med på hendes "vogn", og tilslutter mig et allerede flot forfattet svar. Mvh
Læs høringssvar fra M. Busch
Indsendt af:
Jesper Vognsgaard
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
337
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
A3 tegnestuen
By:
Blokhus
Postnr.:
9492
Se vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Jesper Vognsgaard
Indsendt af:
Martin Vandel
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
336
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg har indtil for nylig boet i området omkring Nuuks Plads og kommer der stadig jævnligt. Det er min opfattelse, at et højhus på Nuuks Plads vil bryde med den omkringliggende arkitektur på en meget negativ måde. Herudover vil det være meget generende for de øvrige beboere i området grundet blandt andet skyggevirkning, æstetik og det forøgede antal beboere - med hertil hørende biler, cykler, trængsel på fællesarealer (som i forvejen er sparsomme) osv. Se i øvrigt vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Martin Vandel
Indsendt af:
Kirstine Vognsgaard
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
335
Vedhæftede filer: 1
By:
x
Postnr.:
0000
Et højhus på Nuuks Plads vil være til gene for såvel beboere som andre mennesker, der benytter de omkringliggende områder. Herudover vil den planlagte bygning ødelægge områdets arkitektoniske æstetik. Se i øvrigt vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra Kirstine Vognsgaard
Indsendt af:
Leise Thomsen-Vasbo
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
334
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til opførelsen af et 75 meter højt højhus på Nuuks Plads
Læs høringssvar fra Leise Thomsen-Vasbo
Indsendt af:
Kirsten Ballan
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
333
By:
S
Postnr.:
2300
Jeg kommer tit i området, og opfordrer til, at planerne om opførelse af et højhus på Nuuks Plads skrinlægges. Et højhus vil slet ikke passe ind i det i forvejen tæt befolket og bebygget kvarter, hverken æstetisk eller i forhold til lys og vind forhold for de omkringliggende boliger.
Læs høringssvar fra Kirsten Ballan
Indsendt af:
Kristian Bjerregaard Hansen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
332
By:
København N
Postnr.:
2200
Til borgerrepræsentationen Vi er en lille familie på tre, der bor på Borups Allé 9, der kommer til at ligge i andet geled til det planlagte højhus og vi savner især svar på borgerrepræsentationens syn på pladser til børn i institutioner og skoler. Vi vil dog gerne starte med at rose ideerne for det gamle landsarkiv, som kunne give området et løft og synes til dels også ideerne med at anlægge ungdomsboliger på den anden del af grunden giver mening. Vi er dog meget imod det planlagte højhus pga det øgede pres på området og den skygge, som det kommer til at kaste over de få udeområder, der er i forvejen. Da vores lille pige er knap et par uger gammel, så går vores bekymring i første omgang på de lange ventelister, som der er på vuggestuer og med det planlagte højhus bliver belastninger på de omkringliggende institutioner kun endnu højere. Vi ønsker derfor svar på, hvordan Kommunen forholder sig til at der skal flytte 50 nye familier med ca. 1, 5 barn ind i et område, der i forvejen er maks presset i forhold til at få plads til sine børn? Bliver der f.eks. anlagt flere institutioner (vuggestuer og børnehaver), der skal hjælpe mod den høje belastning der er på området institutioner og hvis ikke, så ønskes svar på hvordan ventelister kan komme tilbage på en normalt niveau? Vi er desuden godt klar over, at højhuset ikke kommer til at stå færdig før vores datter skal i børnehavne, så derfor er vi også meget bekymret om pladsen på Nørrebro Parkskole, som år for år bliver presset yderligere af mængden af børn der optages. Har Kommunen tænkt sig at børn fra familier i højhuset skal høre til Nørrebro Parkskole, hvor der i forvejen er begrænset plads og hvordan skal det praktisk kunne hænge sammen i et område, hvor der er for få skoler? Vi vil derfor råde borgerrepræsentationen til at stemme imod forslaget og arbejde på at købe grunden tilbage fra Freja ejendomme med henblik på at ombygge landsarkivet som kultur- og aktivitetshus og anvende den anden del af grunden til at imødekomme det problemstillingen med de pressede institutioner og skoler i området. Med venlig hilsen Camilla Krog og Kristian Bjerregaard Borups Allé 9, 3. tv, 2200 København N
Læs høringssvar fra Kristian Bjerregaard Hansen
Indsendt af:
Hollesen Birgit
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
331
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg kan ikke forholde mig til at vi skal have et højhus,her på Nørrebro, for det første,er Nørrebro den bydel i København der er mest befolket område.Det vil også skygge for den smule sol vi kan opnå på Borups Alle. Man kan også sige at det passer ikke ind i vores område. Håber i vil tage dette til efterretning. med venlig hilsen B.Hollesen
Læs høringssvar fra Hollesen Birgit
Indsendt af:
Nicolai Jensen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
330
By:
København S
Postnr.:
2300
Et hus på 75 meter, hører slet ikke hjemme her. Huset afviger i øvrigt markant fra kvarterets øvrige arkitektur, og vil være helt fejlplacereret i nærheden af de det eksisterende byggeri. Det er simpelthen for grimt.
Læs høringssvar fra Nicolai Jensen
Indsendt af:
Mikkel Reher-Langberg
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
329
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ønsker at udtrykke min enighed med områdets øvrige beboere - en istandsættelse af området omkring Nuuks plads er meget kærkommen, men intentionen om opførelse af højhuset vil jeg gerne modsætte mig - huset vil skæmme området og være til unødig gene for dets nuværende beboere.
Læs høringssvar fra Mikkel Reher-Langberg
Indsendt af:
Jytte Malling
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
328
By:
København N
Postnr.:
2200
Efter borgermødet den 18. april 2018 på Nørrebro Park Skole har jeg haft svært ved at komme mig over fremlæggelsen af planen og jeg er så desillusioneret, at jeg er nødt til at opponere mod nogle af de oplysninger/svar, der kom fra Teknik- og Miljøforvaltningen v/Lise Petersen (LP) bl.a. Planen blev fremlagt i bedste ejendomsmægler stil. Når vi er til møde om jeres plan, som i vil proppe oveni en Metro station, så er det ikke en salgstale vi vil høre. Det vi gerne vil vide mere om er jeres stillingtagen til de konsekvenser, der er for de omkringboende, for kvarteret, for trængslen og om det rimelige i at besætte en lille potentiel åben plads, der også skal give plads til metrokunder og trafik til Nyrops arkivbygning (i øvrigt en god ide). Et forslag kunne være at bevare Koppels arkivbygning og indrette det til opmagasinerings hotel - så kan staten tjene penge på det i stedet – og dermed lade den resterende plads være åben for lokale, metrokunder og cafe kunder i Nyrop bygningen. Det må siges at være al rigelig belastning af den knebne plads. Tillige sparer staten, når de ikke skal bruge penge på erstatninger til sætningsskader 360 grader rundt om pladsen, efter pilotering til p-kælder og et tårn. Bekymringerne omkring støj blev ikke anerkendt. Især støjen fra ”den non-stop fest” på ungdomsboligernes tagterrasse i 2. sals højde. Det forlød, at det kan ikke reguleres. LP's svar : ”Hvis man ikke kan tåle støj, skal man ikke bo i byen.” Det er noget arrogant, da vi jo allerede tåler meget støj (+larm, affald) i området – prøv at gå en tur gennem Rantzausgade hvilken som helst dag/aften og besøg festerne i den grønne kile og Nørrebroparken eller stå på Ågade – det er eksempler på støjoplevelser. Læg dertil den kommende trafik til/fra metroen og cafe livet i arkivbygningen. På mødet var der heller ikke nogen erkendelse af, at ”vind” træerne vil komme til at skygge over pladsen, når de bliver store nok til at virke. Der blev heller ikke vist nogen erkendelse af de indlæg, der kom frem på mødet, som påpegede, at vind vælter cykler. Og vi kan med megen erfaring fra mange andre steder i byen forudse, at de to striber af plads reserveret til metrostationsplads (s.39) vil blive ét hulter til bulter af cykler blandet med cafégæsternes cykler. Den cykelparkering er ikke blevet vist på billederne side s.6 og 7. På mødet blev den bekymring besvaret af LP med: ”Vi har ikke noget med metroen at gøre” LP forsøgte at sidestille TDC tårnet med planens tårn ? Det fremgik tydeligt, at der skulle bo en del mennesker i bebyggelsen/tårnet , som vi ikke finder i TDC tårnet. De nye beboere har nok både familie og venner, der kommer kørende på besøg og det kan også tænkes, at nogle af de unge faktisk har råd til bil. Så slår de 65 p-pladser i kælderen jo ikke til. På spørgsmål om dette emne var svaret ”Vi kan ikke løse jeres parkeringsproblemer.” ! Nej, men i kan øge dem. Alle de nævnte beboere, familie og venner skal alle sluses ud via Jagtvej, når de skal derfra og dèt sammen med varebiler, cykler og fodgængere. Problemet er, at Jagtvej allerede er proppet til. For os, der skal krydse Jagtvej som cyklist/fodgænger gælder det allerede nu, at der er en stor trafikal risiko, da det størstedelen af dagen er et spørgsmål, hvor mange (hvor få) der kan nå at kante sig ind og ud mellem de biler/busser, der (fordi de har så travlt) er landet ude midt i krydset og på fodgængerfeltet. Til det kaos kommer der trafik til/fra metro stationen. Da mødets spørgerunde begyndte, blev der spurgt om der var en plan B. (Jeg tænkte, en revideret plan, ligesom der blev lavet i planen for BIG højhuset : ”Et spektakulært, men nedstemt kontorhus til Vibenshus Runddel prøver igen – 11meter lavere.” (Magasinet KBH)) LP svar: ” Nej, der er ikke en plan B, så hvis det ikke bliver denne plan, bliver det hele taget af bordet. Det sker ikke så tit – højest et par gange er det sket. Det koster rigtig mange penge at kassere sådan en plan – og bagefter kommer der bare en ny bygherre og laver en plan med de samme rammer” Hvilket formål tjener et borgermøde så ?? Penge taler …..... og slår ihjel …... både miljøet og fornuften.
Læs høringssvar fra Jytte Malling
Indsendt af:
Sine Dahl
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
327
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Protest mod plan om højhus på Nuuks Plads
Læs høringssvar fra Sine Dahl
Indsendt af:
Sine Dahl
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
326
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh. N
Postnr.:
2200
Protest mod plan om højhus på Nuuks Plads
Læs høringssvar fra Sine Dahl
Indsendt af:
Daniel Bøilerehauge Hartig
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
325
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej, jeg er modstander at højhuset
Læs høringssvar fra Daniel Bøilerehauge Hartig
Indsendt af:
Harley Hersom
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
324
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg ser intet grundlag - hverken arkitektonisk eller beboelses mæssig - til at der bygges et højhus midt i et brokvarter hvor al anden bebyggelse går til 4-5 sals højde. Det vil skæmme og genere omgivelserne i form af skygge og potentiel dannelse af vindtunneller. Denne bygning vil også danne præcedens for andre høje byggerier i et område som i forvejen er det tættest beboet område i Danmark. Jeg protesterer hermed imod opførelsen af højhus på Nuuks Plads på Nørrebro
Læs høringssvar fra Harley Hersom
Indsendt af:
Peter Hoffmeyer
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
323
By:
København
Postnr.:
2200
Som nabo til området omkring det gamle landsarkiv, vil jeg gerne på det kraftigste protestere mod planerne om opførelse af et 75 meter højhus, og opfordre til at planerne skrinlægges. Jeg har boet hele mit liv i A/B Borupgaard, der som mange af områdets øvrige ejendomme er opført for små 100 år siden, og på daværende tidspunkt blev bygget ud fra helt nye principper om luft og store grønne udendørsarealer til beboerne. En tanke, som dengang var helt ny på det tætbebyggede Nørrebro. Imens disse nye ideer sidenhen er blevet udbredt til store dele af det øvrige København, kan det virke som at bygherrer og politikere har glemt alt om dette historiske tiltag, når et stort højhus forsøges klemt ind mellem vores smukke gamle og i forvejen tætligende ejendomme. De fremlagte tegninger og højden på byggeriet bærer præg af en manglende respekt for den omkringliggende arkitektur, hvor mange af bygningerne er omkring hundrede år gamle og med bevaringsværdige elementer. Et sådanne byggeri vil også - foruden at tage lys fra naboejendommene - også tilføre endnu mere biltrafik til et i forvejen overtrafikeret område. Af disse grunde bør dette byggeri ikke tillades.
Læs høringssvar fra Peter Hoffmeyer
Indsendt af:
Tina Steinlein
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
322
By:
København N
Postnr.:
2200
Nej tak til et højhus på Nuuk Plads. Jeg mener ikke at et højhus vil passe ind i den arkitektur vi har i området. For ikke at tænke på de omkring boende naboer, der grundet højhuset derfor ikke længere vil få dagslys ind i deres lejligheder. Jeg er med på ideen om at åbne pladsen omkring metro stationen op for nyt byliv. Men det må kunne gøres i overensstemmelse med de nuværende bygningers udseende. Så et grønt område med plads til udendørs aktiviteter og cafeer vil være at foretrække. Argumentationen omkring at et højhus skal ses som et vartegn og en guideline for metrostationen synes jeg ikke holder. Jeg er stolt af at vi på Nørrebro, hvor mangfoldighed er vores vartegn. Så mon ikke vi finder denne metrostation også selv uden et højhus!
Læs høringssvar fra Tina Steinlein
Indsendt af:
Ella Campbell
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
321
Vedhæftede filer: 1
By:
N
Postnr.:
2200
NEJ TIL HØJHUS PÅ NUUKS PLADS! Besind jer! Ødelæg ikke vor smukke by! Byg 6 etager i stedet!
Læs høringssvar fra Ella Campbell
Indsendt af:
Jeanne Lynge Nielsen
Dato: 8. maj 2018
Svarnummer:
320
By:
København N
Postnr.:
2200
Helt grundlæggende undrer jeg mig over, at man kan tillade sig, at opføre et 75m højhus i et eksisterende bro/boligkvarter i København! Som glad beboer i dette kvarter i mere en 30 år, kan jeg ikke identificere mig med projekt arkitektens beskrivelse af vores kvarter, som identitets løst, ikke værende Frederiksberg og ikke værende det RIGTIGE Nørrebro!! Nu har vi jo i rundt regnet 10 år været under ombygning, før metrobyggeriet var et førskønnelses projekt, men genopretning af gader og kunst i kvarteret, der udtalte forvaltningen, at "Spydspidsen" som vores område nævnes, var et kvarter man stolt viste frem for udenlandske gæster, med fokus på de smukke husfacader!! Samme huse, som jo i den grad IKKE ydes retfærdighed, med dette højhusprojekt. Kun det afgrænsede lokalplans område tages der hensyn til, og ikke den visuelle større sammenhæng, og det at det er MEGET tæt på eksisterende bebyggelse. Jeg erkender det er subjektivt, men hvis nogen politiker eller arkitekt kan komme med en god forklaring på HVORFOR 75m brunt højhus passer arkitektonisk ind...så vil jeg gerne høre den!! Den med byens tårne, den køber jeg ikke, dette er et spekulationsbyggeri og ikke et ønske om at supplere byens tårne! Forklaringen om, at så kan man finde metroen (som en ung arkitekt kom med på et møde) den er godt nok langt ude! Tilbage sider man desværre med følelse af, at facit er vedtaget for lang tid siden, hele den mellemliggende demokratiske proces, inkl. dette indlæg, er bare spil for galleriet. Hvorfor har der ikke fra starten været større informativ bevågenhed omkring dette projekt, som er så grundlæggende indgribende i så mange menneskers liv! Tror der er holdt 3 møder, det havde været rimeligt med arbejdsgrupper som vi havde i projekt "spydspidsen" VI bor der jo!!! Selvfølgelig skal grunden bebygges, men hvad mon der var sket, hvis man f.eks nord for København havde projekteret et højhus midt i tæt eksisterende bebyggelse, med alle de gener der medfører med skygger, kulde og vindtuneller der kan blæse gamle damer med rollator omkuld. Bare ideén om, at man skal søge ly ved træerne i disse tilfælde lyder helt skørt, hvad med cyklisterne på Jagtvej??? Hvad med beboerne/trafikken på de omkringliggende gader??? På det sidste borgermøde blev det ganske tydeligt, at hver instans som udgangspunkt kun beskæftigede sig med forud det forud definerede lokalplansområde! På modellen af bebyggelsen/huset, der nu var blevet brunt, var de omkringliggende huse bare hvide skygger, hvilket jo var sært, hvis man ønsker en sammenhæng...også arkitektonisk! Idéen om at bygge familieboliger og ungdomsboliger lyder som en smuk salgstale for at gøre det spiseligt for politikerne, og indtil nu, er det jo gået meget godt, dog meldte Enhedslisten på sidste borgermøde at de IKKE mere stemmer for lokalpladsforslaget og byggeriet! Byggeriet beskrives som familieboliger og ungdomsboliger! Familieboliger??? hvor skal børnene være, den nærliggende skole har så mange børn, at de ikke har faste klasselokaler, og hvor skal de lege, når de er blevet for store til at være inde i gårdene?? Dette område er Københavns tættest befolkede område i forvejen???!!! Det giver ingen mening!! Ungdomsboliger, fint...men med grønt tag i så tæt bebyggelse...det er bekymrende!! Er det grønne tag reelt for trivsel, er det for a spare det område, men elles skulle sætte af til det på jorden?? Vi får det ALLE tæt, men nogle få får det godt!!! Mange tror det er for at dække udgifterne til metroen, men set er jo statens grund, der så har et ejendomsselskab Freja, der så sælger til nogen der sælger....alle skal tjene penge på dette projekt, er det rimelig overfor både de eksisterende og kommende beboere, vil demokratisk valgte politikere/repræsentanter for Københavns borgere være med til dette SPEKULATIONSBYGGERI....eller kom man bare til at sige ja til noget på et tidligt tidspunkt, var politikerne reelt informerede om hvad de sagde ja til, da området på et møde ændrede status til boligområde??? Mener at have læst det var på et decembermøde! Kendte politikerne til de konsekvenser dette byggeri reelt vil får for beboerne, eller lod de sig besnakke/imponere af en spektakulær fremlæggelse????? Jeg håber inderligt, at Københavns politikere vil ombestemme sig....vedkende sig, vi tog fejl, ja det koster da forvaltningen ikke har en planB for området, men at man så tager den om igen, og denne gang vil vi vise de eksisterende beboere, at man respekterer dem, og inddrager dem i processen på et tidligt tidspunkt! Det kan ikke være rigtigt, at man IKKE har mere indflydelse fordi Staten er bygherre!!! Kære politikere, tag ansvar, ikke KUN for tal på bundlinien, men også for de EKSISTERENDE københavneres trivsel, vi skal IKKE kun bo i visionen om en by, for dem der gerne vil flytte hertil, vi har et liv, vi har en hverdag, vi værdsætter vores boligområde ...og med respekt for udvikling og forandring, så kan man lave SÅ grundlæggende om på vores livsvilkår, at det ikke er rimeligt!
Læs høringssvar fra Jeanne Lynge Nielsen

Sider