Høring af forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018

Forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 der vil muliggøre gennemførelsen af 36 spildevandsprojekter

Høringsfrist:

12. marts 2023
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
68
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening
By:
København
Postnr.:
2100
Danmarks Naturfredningsforening skal opfordre Københavns Kommune til at udskyde beslutning om Projekttillæg 2023 til spildevandsplan 2018 indtil en fyldestgørende redegørelse for de foretagne ændringer i forhold til 2022 foreligger, og indtil der er foretaget tilstrækkeligt dokumenterede vurderinger i forhold til konsekvenserne i forhold til miljø og natur.
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Rasmus Dalgas Kongskov
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
67
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloakspildevand, specifikt bassin ved UH14 Spangen, under sektion A2.1 i folderen. Som beboere tæt på anlægsområdet er vi komplet uforstående over hvorfor vi med mindre end en måneds høringsvarsel og uden nogen foregående dialog kan risikere at blive naboer til et enormt årelangt anlægsprojekt. I det ekstremt beskedne fremlagte materiale beskrives et projekt der ser ud til at være planlagt lige inden lukketid, men som i realiteten kan have vidtrækkende konsekvenser for os der bor i nærområdet. Et så stort og omfattende projekt bør både etisk og lovmæssigt drøftes med de omkringliggende borgere og foreninger. Det er tusindvis af spørgsmål som trænger sig på når det meget sparsomme oplæg gennemgåes, for eksempel vedrørende den bemærkelsesværdige placering, uspecificerede udformning, uangivede anlægstid, støj, miljøpåvirkning, etc. men vi vil nøjes med at efterlade det altoverskyggende spørgsmål her: - Hvorfor er vi som naboer til det her potentielle anlægsprojekt ikke blevet mødt med information og dialog langt forud for denne høring? Venlig hilsen, Sisse og Rasmus Dalgas Kongskov
Læs høringssvar fra Rasmus Dalgas Kongskov
Indsendt af:
Bjarke Skovgaard Mortensen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Kransager Villaby
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Grundejerforeningen Kransager Villaby  Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloakspildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København. Det er umiddelbart foreningens opfattelse, at der er tale om et projekt der har til hensigt at styre behandlingen af spildevand i København. Således at der ikke, ved store regnmængder, sker kloakoverløb til bygningsmassen, veje og naturområder. Det ser vi naturligvis positivt på. Til gengæld er der en række forhold omkring projektet, som foreningen er særdeles bekymret og kritiske overfor. Grundejerforeningen er ikke informeret om begrundelsen for at skifte strategi, således at der ikke længere arbejdes med afledning af overfladevand, som tidligere var planlagt. Høringsfristen har været uforståeligt kort. Den kritisk udemokratiske og mangelfulde kommunikation mellem kommunen/Hofor og den enkelte berørte grundejer, samt de berørte grundejerforeninger vedrørende projektet, er selvfølgelig stærkt problematisk. Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver tydeligt, at kommunalbestyrelsen ”samtidig” med offentliggørelse af et forslag til lokalplan, skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget” – i dette tilfælde gælder det helt indlysende dem, der får deres ejendom eksproprieret. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette også gælder ”ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde.... i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn, har væsentlig betydning for dem”. Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen selvfølgeligt burde have skønnet, at også de grundejere i kvarteret, der bor tæt på den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene og området og ikke kan undgå at blive påvirket af støj, støv og lastbilskørsel selvfølgeligt er i en situation, hvor projektet har væsentlig betydning. Der er altså tale om en klar overtrædelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og sandsynligvis også nr. 2, når ingen af os er blevet orienteret samtidig med offentliggørelsen af Projekttillæg 2023. Det er helt uforståeligt og en overtrædelse af Miljøvurderingsloven, at der ikke er lavet en VVM. Derfor er vi endda stærkt kritiske overfor, at vi ikke tidligere i høringsfasen er blevet inddraget. Den midlertidige ekspropriation af grundejeres ejendom lever ikke op til nødvendighedskravet i gældende regler. Vi er derudover stærkt kritiske på en række punkter, som vil fremgå nedenfor. Når der udføres projekter af denne størrelse, anser vi det ligeledes for naturligt at der opstår en række udfordringer i processen. Det er grundejerforeningens opgave og ansvar at vedligeholde veje, fortove, kantsten, brønde, fællesarealer etc. Der er derfor en naturlig og stærk bekymring for den påvirkning, et projekt af denne størrelse vil have på samme. Og foreningerne har deraf, selvsagt nogle krav. Derfor følger her den mest presserende liste over fokuspunkter i den anledning. Liste over opmærksomhedspunkter og grundlag for krav til processen ved udgravning af bassin på kommunens areal i Danas park / Slotsfruens Vænge, desuden Kransager villaby • Den manglende VVM-redegørelse skal straks iværksættes • Trafikgennemgang inden projektstart – Hvor må de mange lastbiler køre? – hvordan er der sørget for sikkerhed i forbindelse med skole- og institutionsvej for de mange børn? Bør der ensrettes og eller lysreguleres? Hvordan sikres det at der sanktioneres overfor vognmænd/chauffører hvis de givne forskrifter ikke overholdes? Kan der udøves projektstop som en konsekvens af væsentlig fravigelse af ovenstående? • Belastningen af de berørte veje og fortove samt kloak og vejbrønde forventes at blive så voldsom, at det ikke efterfølgende er nok at renovere, men i det overvejende vil være nødvendigt med en egentlig nyetablering. Projektets størrelse taget i betragtning bør udgiften til denne alene hvile på bygherren. I den endelige projektplan skal det være nøje præciseret, således at der ikke efterfølgende kan opstå diskussion om udgiftens placering. • Sikkerhedsvurdering og sikring. • Løbende i projektet vil der uundgåeligt være en voldsom forurening af lokalområdet bl.a. med jord. Der bør løbende foretages rengøring, dels med kost, dels med opskovling, dels ved spuling – herunder oprensning af vejbrønde løbende for samme. I denne sammenhæng skal løbende forstås som dagligt i forhold til fejning og opskovling, mindst ugentligt i forhold til spuling, dog oftere ved behov. • Trafikstøj. Hvordan skal trafikken med mere end 1000 lastbiler i udførelsesperioden reguleres? Hvad siger VVM redegørelsen? • Der bør aftales bestemte tidsrammer for de gener, der måtte følge af projektet – hvor tidligt og sent må der arbejdes – med hvilken støjbelastning. • Hvilke rammer aftales for gener for den enkelte grundejer, der er hosliggende projektet? Her tænkes bl.a. på støj, skader på hus og grund m.v. • Der forventes at være ordnede forhold for de medarbejdere der skal udføre projektet (uanset af hvem og hvordan de måtte være ansat) således, at der ikke i processen opstår situationer hvor ”der f.eks. urineres i parker og lokalområdet i det hele taget” forstået som alle arealer i de berørte grundejerforeninger. • Der skal udarbejdes en kommunikationsoversigt til grundejerne i de 3 grundejerforeninger, hvor disse oplyses om projektets størrelse, tidsmæssige ramme, mulige gener etc. etc. Denne plan skal vedligeholdes og suppleres løbende evt. med en særlig SOME-kommunikation. • Tidsramme for projekt – kommunikeret. • Miljøhensyn. Hvad siger VVM undersøgelsen? –Flora og fauna. Arkæologiske udgravninger up front inden projektstart? • Ønskes ”Rotunden” og andre grønne områder i grundejerforeningen anvendt til oplagsplads/depot? I givet fald til hvilken leje? • • Bestyrelsen i grundejerforeningen Kransager Villaby  har på baggrund af ovenstående den opfattelse, at høringsfristen skal forlænges, indtil der er udført en tilfredsstillende VVM-undersøgelse af hele projektet.  Hvis rotunden og øvrige grønne områder i grundejerforeningen anvendes, skal de  genetableres i det hele taget samt desuden i dybden (jorden tager skade, hvis der  bliver kørt på det med store tunge maskiner), det understøtter den  biodiversitetsplan, som Københavns Kommune lægger op til ved uddeling af  midler i Biodiversitetspuljen.” Der skal skabes mulighed for anlæggelse af  sammenhængende parkområder.  Der skal gennemføres en afsluttende gennemgang af de berørte områder, til  sluttelig udbedring af de opståede skader.  Høringssvar på vejen af Grundejerforeningen Kransager Villaby   Formand  Bjarke Skovgaard Mortensen 
Læs høringssvar fra Bjarke Skovgaard Mortensen
Indsendt af:
Anna Ebbesen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
65
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Kære Miljø- og Teknikudvalg i Københavns Kommune, Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloakspildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København.  Jeg håber, at man vil vælge at udsætte den reelle høringsfrist og dermed også endelig behandling af forslaget (som pt er programsat til maj 2023) til efter der er lavet en VVM-vurdering af projektet.  Jeg håber også, at man fra kommunens side af, vil genoptage den borgerdialog og det samarbejde, som man ellers har haft i de berørte grundejerforeninger i forhold til etablering af regnveje og skybrudssikring af området. De projekter som var beskrevet i 2022-tillægget var delvist medfinansieret af området, og var resultatet af lang tids samarbejde om, hvordan man løser udfordringerne skabt af klimakrisen. At kommunen vælger kommunikere om den nye løsning udelukkende til de borgere som kan få deres haver inddraget som midlertidige byggepladser, virker som en decideret fejl i kommunikationen, som jeg håber kommunen vil rette op på i den kommende tid.  Grundejerforeningen Danas Park har udarbejdet et mere detaljeret høringssvar med endnu flere kritikpunkter af både process og projekt, som jeg håber vil blive taget til efterretning af udvalg og forvaltning. Bh. Anna Ebbesen
Læs høringssvar fra Anna Ebbesen
Indsendt af:
Rikke Ilsted Kristiansen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
64
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi vil som mange andre beboere udtrykke vores undren og bekymring over anlægget af bassinet UH14. Et projekt, vi har opdaget ved et tilfælde, da det blev omtalt i grundejerforeningens facebook-gruppe. Vi forstår ikke, at der ikke har været mere information fra kommunens side om det. Der er tale om et omfattende anlægsprojekt (udgravning og støbning af et bassin på 12.500 m3!), og det undrer os, at der ikke er lavet en VVM-redegørelse.  Et så stort anlægsarbejde vil jo gribe voldsomt ind i vores lokalmiljø og påvirke det væsentligt. Det er et tæt bebygget villakvarter med smalle veje, som vil blive hårdt belastet af store lastbiler, der skal køre jord væk, maskiner til cementstøbning m.m. Det betyder ekstra CO2-udledning, og formentlig også stærkt forhøjet partikelforurening af vores nærmiljø. Samtidig er der trafiksikkerheden - mange børn cykler og går til skole gennem kvarteret, og det vil ikke være trygt med den omfattende trafik med store køretøjer. Dertil kommer de omfattende støjgener, arbejdet vil medføre. Vi kan ikke forstå, hvordan kommunen kan vurdere, at der ikke skal laves en VVM-undersøgelse. Det bør gøres, så påvirkningen af lokalmiljøet på både kort og langt sigt bliver belyst. Det undrer os desuden, at vi, der bor i de berørte grundejerforeninger, ikke er blevet informeret direkte om projektet. Selv om vi ikke er blandt de grundejere, hvis grund støder op til byggepladsen, er det dog det område, vi bor og færdes i hver dag. Vi håber, at kommunen vil lytte til de mange indvendinger, som kvarterets beboere har indsendt (og som vi kan tilslutte os) og undersøge alternative løsningsmodeller - vi kan forstå, at der tidligere har været arbejdet med sådanne. Venlig hilsen Rikke Ilsted Kristiansen og Steen Heilmann Madsen
Læs høringssvar fra Rikke Ilsted Kristiansen
Indsendt af:
Henrik Ingemann Andersen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
63
Virksomhed / Organisation :
105 meget utilfredse borgere i Husum
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indsigelse mod etablering af underjordisk bassin i det fredede parkområde på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen. Indsigelsen fremsendes på vegne af beboere i kvarteret omkring det fredede parkområde. Underskriverne er listet nedenfor. Vi vil med denne indsigelse insistere på, at Københavns Kommune ikke etablerer et underjordisk bassin på det fredede parkområde på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen. Indsigelsen vil basere sig på følgende hovedpunkter: · Byggeperioden vil med støj, støv, vibrationer og tung trafik indebære en uacceptabel forringelse af livskvaliteten for beboerne i kvarteret · Vibrationer og grundvandssænkning kan medføre sætningsskader på vores huse. · Erfaring med projekter i samme størrelsesorden og kompleksitet er med HOFORs ord begrænset, hvorfor det ikke passer til et så lille og stille kvarter som vores. · Den midlertidige ekspropriation af grundejeres ejendom lever ikke op til nødvendighedskravet i gældende regler. · Der er ikke argumenteret for, hvorfor løsninger beskrevet i tidligere planer ikke er tilstrækkelige. · Anlæggelse af underjordiske bassiner er dyrere og mere CO2 udledende end bl.a. styrtregnsveje, der er beskrevet som løsning i tidligere planer. · Det er helt uforståeligt og en overtrædelse af Miljøvurderingsloven, at der ikke er lavet en VVM. · Parken, hvor det underjordiske bassin planlægges opført, er fredet område. · Lovgivning er ikke overholdt, da grundejere, der er omfattet af forslaget, ikke blev skriftligt orienteret samtidigt med offentliggørelse af planen og høringsfristens start. · Det er i det hele taget en skandale, at vi som borgere ikke langt tidligere er blevet involveret i kommunens planer med opførelse af underjordisk bassin. Opførelsen af det voldsomt store underjordiske bassin vil i en årelang byggeperiode indebære en uacceptabel forringelse af livskvaliteten for beboere i kvarteret, da vores fredelige område bliver omdannet til en støjende byggeplads, der i omfang kan minde om dem, der blev opført ved etablering af metrostationerne. Støj fra nedboring af sekantpæle, maskiner der skal pumpe arbejdsfeltet fri for vand, kørsel, blotlægning af armering i sekantpæle mm. vil fuldstændigt ændre vores nærmiljø. Støv fra opgravning af den meget jord vil være en store gene. Vibrationer og ændring af grundvandsniveau på byggepladsen vil udgøre en fare for sætningsskader på vores huse, der for fleres vedkommende ligger ganske tæt på byggepladsen. For alene at bortskaffe den megen jord vil mere end 1000 kæmpelastbiler køre i pendulfart i vores kvarter, dertil kommer kørsel af betonelementer, maskiner, mandskab mm., Det vil udgøre en gevaldig risiko for de mange bløde trafikanter i kvarteret – særligt børnene, der er vant til at bevæge sig på cykel, når de for eksempel skal i skole. HOFOR og Københavns Kommune er allerede bekendt med, at projektet er usædvanligt stort og komplekst det lille kvarter taget i betragtning. Man har ganske overraskende før udløb af høringsfasen sendt opgaven med teknisk rådgivning af projektet med det kæmpemæssige bassin og to mindre bassiner i EU-licitation og i licitationsmaterialet udvidet perioden, hvori ansøgere skal dokumentere ”leverancer på rådgivningsydelser for lignende eller tilsvarende projekter som det udbudte” fra de normale 3 år til 8 år, ”da der i henhold til HOFORs kendskab er udført et begrænset antal projekter i samme størrelsesorden og kompleksitet”. Vi ønsker på ingen måde, at vores lille og stille kvarter skal lægge jord til usædvanligt store og komplekse underjordiske byggeprojekter, der er begrænset erfaring med. Det er vores klare opfattelse, at den midlertidige ekspropriering af grund hos 15 grundejere ikke lever op til nødvendighedskravet i Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven, hvori det understreges, at ”ekspropriation ikke må anvendes, hvis en mindre indgribende foranstaltning er tilstrækkeligt”. Vi mener, at en mindre indgribende foranstaltning rent faktisk er tilstrækkelig, og dette endda er dokumenteret af Københavns Kommune selv. Projekttillæg 2021 og Projekttillæg 2022 til Spildevandsvandsplan 2018 beskriver et projekt med styrtregnsveje og styrtregnspark, der ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken ”vil betyde færre situationer, hvor kloakkens kapacitet overskrides, og dermed mindre kloakvand på terræn og færre overløb”. ”Harrestrup Å. 10 kommuner – ét vandløb. Kapacitetsplan 2018. Bilag D” beskriver en løsning, der ” i hovedtræk ved at gennemføre en kombination af anlægsprojekter, der forsinker regnvandet i grønne områder og dels lader det løbe hurtigere ud i nederste del af åen. De grønne oversvømmelsesarealer er prioriteret højt i Kapacitetsplanen, fordi de er økonomisk langt de billigste tiltag og de kan desuden give merværdi gennem naturmæssige og rekreative synergieffekter. Oversvømmelsesarealerne skabes i ådalen, hvor vandet naturligt samler sig, og det giver et stort volumen med en lille indsats, hvilket er langt billigere end for eksempel underjordiske betonbassiner.” Løsningen, som kapacitetsplanen beskriver, kan håndtere ”omkring 3 mio. m3vand”. Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 indeholder ingen forklaringer på hvorfor eller bare påstand om, at løsningerne beskrevet i Projekttillæg 2021 og Projekttillæg 2022 eller ”Harrestrup Å. 10 Kommuner – ét vandløb. Kapacitetsplan 2018” ikke længere skulle være tilstrækkelige eller måske endda måske de bedste til at tackle problemet med overløb af kloakvand til Harrestrup Å, hvorfor det ikke kan påstås, at nødvendighedskravet til ekspropriation er opfyldt. Det må derfor betegnes som ulovligt. En mindre indgribende og dyr løsning end underjordiske bassiner findes ikke kun i Københavns Kommune tidligere planer. Ifølge Aarhus Vand har man i Århus besluttet, at regnvand og spildevand skal separeres. Når det kan lade sig gøre i Danmarks næststørste by, kan det nok også lade sig gøre i København. Generelt og ikke kun grundet ekspropriationerne er det stærkt kritisabelt, at kommunen i Projekttillæg 2023 overhovedet ikke argumenterer for, hvorfor man ønsker at erstatte de tidligere besluttede tiltag med en langt dyrere og CO2-udledende bassinløsning, der blander rent regnvand med kloakvand og tilmed vil betyde en massiv forringelse af levevilkårene for kvarterets borgere og brugere i en årelang anlæggelsesperiode. Som skatteydere i kommunen har vi en selvstændig interesse i, at kommunen behandler borgernes penge ansvarligt og aldrig vælger unødigt dyre løsninger. Sker dette, kan det jo ikke undgå på sigt at medføre enten højere skat, højere pris på vand eller besparelser på andre af kommunens ansvarsområder, hvilket er kraftigt bekymrende for os. Det er desuden vores klare opfattelse, at beslutningen om ikke at lave en miljøvurdering (VVM) er en overtrædelse af Miljøvurderingsloven. Der er ganske vist lavet en indledende screening, men den er så fejlbehæftet og mangelfuld, at det er en skandale. Ifølge den kan man gennemføre det særdeles store og komplekse byggeprojekt, der inkluderer voldsom meget lastvognstrafik, uden at det medfører ”trafikstøj” eller påvirker ”trafiksikkerhed” eller ”trafikmønstre”. Anden støj eller vibrationer nævnes slet ikke i den indledende screening, ligesom der ikke er taget højde for, at der ifølge HOFORs egne ord i EU-licitationsmaterialet er begrænset erfaring med projekter i samme størrelsesorden og kompleksitet. Beslutningen om ikke at udarbejde en VVM er imod praksis ved lignende byggeprojekter, hvilket taler for, at den alene af den grund er ulovlig. I Lyngby er man som i København i gang med projekter, der skal begrænse overløbsproblemerne. Man vil blandt andet opføre et underjordisk bassin på 9.200 m3 (bassinet hos os vil være 36 %), og har i den anledning udarbejdet en VVM (Klimatilpasning af det centrale Lyngby. Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Dato 13. september 2021). I rapporten angives miljøproblemer med støj og vibrationer. Det er på grundlag af ovenstående stærkt kritisabelt, at Københavns Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, og intet mindre end katastrofalt, at man i Københavns Kommune ikke åbent erkender, at et anlæggelsesprojekt som det planlagte ikke kan lade sig gøre uden væsentlige støj- og vibrationsgener. Forhåbentligt vil denne høring føre til, at Københavns Kommune forlader den dyre, CO2-udledende og nærmiljøødelæggende bassinløsning og går tilbage til en billigere og grønnere løsning, hvor regnvand og kloakvand behandles separat. Men tages denne indlysende rigtige beslutning ikke straks, bør man som det allermindste sætte projektet i bero, mens man udarbejder en VVM. Alt andet vil være lovstridigt. Den lille park i vores kvarter blev sammen med det øvrige parkområde omkring Harrestrup Å fredet i 2010 med det formål at sikre området som parkområde, hvor offentligheden har adgang, og sikre det regionale system af sammenhængende grønne områder. Det vil etablering af underjordisk bassin i hvert fald i byggeperioden fuldstændig umuliggøre. Da der som tidligere nævnt er andre muligheder for at sikre rent vand i Harrestrup Å, mener vi, at også fredningen taler for, at man ikke skal opføre det underjordiske bassin. For at København kan bestå som en by, der er god at bo i for både børn og voksne, må vi beskytte de små grønne områder, der findes i byen. Vi er helt enige med Danmarks Naturfredningsforening, der på deres hjemmeside nævner, at Harrestrup Å de fleste steder er ”omgivet af parker, hvilket giver københavnerne et grønt bælte, som nogle steder bliver betegnet som en skjult naturperle”. Den lille park på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen er en af disse skjulte naturperler. Projekttillæg 2023 beskriver, at HOFOR eventuelt vil inddrage andre af kvarterets grønne områder: Kansagerparken ved Brovænget og det grønne område ved Dyssevænget/Spangen. Projektet vil dermed på negativ gribe ind i alle kvarterets grønne og rekreative områder, hvilket kun gør opførslen af det underjordiske bassin endnu mere uacceptabelt. Kommunikationen med os borgere omkring hele projektet har været ikke kun mangelfuld, men i praksis fuldstændig fraværende. Der har godt nok på kommunens hjemmeside ligget oplysninger om projektet. Det kan vi se nu. Men det vil være direkte uartigt at påstå, at dette kan gøre det ud for kommunikation med os. Det må være kommunen bekendt, at vi som almindelige borgere ikke ved siden af vort almindelige liv med jævne mellemrum trawler kommunens hjemmeside igennem for at se, om vigtige beskeder er skrevet ind i en bibemærkning. Vi har som borgere en klar forventning om, at information om vigtige planer og projekter meddeles os direkte og tidligt i processen, så vi kan indgå i en jævnbyrdig og god dialog med kommunen. Det gælder i den grad dette projekt, hvor flere grundejere endda står til at få deres ejendom midlertidigt eksproprieret. Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver tydeligt, at kommunalbestyrelsen ”samtidig” med offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget” – i dette tilfælde gælder det helt indlysende dem, der får deres ejendom eksproprieret. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette også gælder ”ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde…. i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem”. Det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen selvfølgeligt burde have skønnet, at også de grundejere i kvarteret, der bor tæt på den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene og området og ikke kan undgå at blive påvirket af støj, støv og lastbilskørsel selvfølgeligt er i en situation, hvor projektet har væsentlig betydning. Der er altså tale om en klar overtrædelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og sandsynligvis også nr. 2, når ingen af os er blevet orienteret samtidig med offentliggørelsen af Projekttillæg 2023. Tidsperioden for høringen er 20. december 2022 til 12. marts 2023, men ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget” blev i de bedste tilfælde først 10. februar 2023 i e-boks orienteret om sagen.  Det er mere end halvt inde i høringsperioden! I tilfælde hvor ægtepar i fællesskab ejer en ejendom, der er omfattet af forslaget, er kun den ene ægtefælle blevet orienteret af kommunen.  De grundejere, der ikke har fået besked om ekspropriation, har slet ikke hørt noget fra kommunen. Det er kritisabelt i en grad, så vi nærmest mangler ord. Vi må forlange, at høringsperioden udvides, så alle grundejere i kvarteret får mulighed for at sætte sig ordentligt ind i forslaget og dermed får reel mulighed for at blive hørt. Som det fremgår af Projekttillæg 2021 og Projekttillæg 2022 har kommunen tidligere været i kontakt med medlemmer i Grundejerforeningen Danas Park, i forbindelse med at den tidligere grønne løsning var på tegnebrættet. Vi deltog i møder med dem, som skulle udforme løsningen, der skulle forhindre overløb til åen. Det var en god proces, hvor vi oplevede indflydelse på løsningen. Selv om ikke alle grundejere var helt trygge ved skybrudsveje, gik vi positivt ind i opgaveløsningen, som vi accepterede, da vi anerkendte problemet. Men pludseligt meddelte kommunen os, at man havde stoppet processen. Vi blev ikke orienteret om hvorfor. Vi var mange, der tænkte, at kommunen nok havde fundet en løsning andetsteds i kommunen. Vi kan nu se, at det var naivt. Kommunen burde anstændigvis have meddelt, at man havde forladt den oprindelige plan til fordel for et kæmpe byggeprojekt. Når kommunen i stedet valgte at fortie dens planer, kan vores tiltro til kommunens fremtidige kommunikation i denne sag ligge på et meget lille sted. Afslutningsvis vil vi bede HOFOR og Københavns Kommune skrinlægge ideen om et underjordisk bassin på det fredede parkområde på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen og i stedet undersøge andre løsninger på problemet. Løsninger, der findes i tæt og åbent samarbejde med borgerne, og som ikke ødelægger nærmiljøet og levevilkårene for beboere i kommunen. Underskrivere: Henrik Ingemann Andersen, Kildeløbet 4, 2700 Brønshøj Heidi Ingemann Andersen, Kildeløbet 4, 2700 Brønshøj Pernille Dalsgaard Pedersen, Åvendingen 43, st., 2700 Brønshøj Anders Jess Petersen, Åvendingen 43, st., 2700 Brønshøj Stefan Arslev Johansson, Dyssevænget 62 A, 2700 Brønshøj Peter Rundle, Kildeløbet 14, 2700 Brønshøj Rosa Abelgren, Kildeløbet 14, 2700 Brønshøj Martin Kondrup, Kildeløbet 35, 2700 Brønshøj Nanna Bach Spangsberg, Kildeløbet 31, 2700 Brønshøj Marc Bach Spangsberg, Kildeløbet 31, 2700 Brønshøj¨ Dhruv Dave, Møllebakken 30, 2700 Brønshøj Karina Dave, Møllebakken 30, 2700 Brønshøj Annalise Christensen, Åvendingen 26B, 2700 Brønshøj Viggo Buje Christensen, Åvendingen 26 B, 2700 Brønshøj Dorte Elgaard, Åvendingen 28A, 2700 Brønshøj Michael Elgaard, Åvendingen 28A, 2700 Brønshøj Jan Larsen, Møllebakken 18, 2700 Brønshøj Lis Søby Hansen, Møllebakken 18, 2700 Brønshøj Michael Rolff, Åvendingen 29, 2700 Brønshøj Annette Møller Lange, Åvendingen 29, 2700 Brønshøj Marie Løhr, Dyssevænget 51, st., 2700 Brønshøj Louise Ravn Christiansen, Kildeløbet 63, 2700 Brønshøj Mikkel Bang Nielsen, Kildeløbet 63, 2700 Brønshøj Peter Lyngemark, Kildeløbet 6, 2700 Brønshøj Annette Lyngemark, Kildeløbet 6, 2700 Brønshøj Ditte Lyngemark, Kildeløbet 6, 2700 Brønshøj Maria Njie, Kildeløbet 3, 2700 Brønshøj Tine Munk, Vesterløkken 15, 2700 Brønshøj Tim Allison, Vesterløkken 15, 2700 Brønshøj Lone Hinz, Åvendingen 46, 2700 Brønshøj Per Hinz, Åvendingen 46, 2700 Brønshøj Ditte Vilstrup, Dyssevænget 62A, 2700 Brønshøj Erik Tommy Andersen, Brovænget 10, 2700 Brønshøj Joan Bach, Brovænget 10, 2700 Brønshøj Jette Marie Steffensen, Åvendingen 21 B, 2700 Brønshøj Jan Steffensen, Åvendingen 21 B, 2700 Brønshøj Ruben Rios Jensen, Dyssevænget 42B, 2700 Brønshøj Mikkel Korner Ewertsen, Åvendingen 17 A, 2700 Brønshøj Anne Bjerre Bisgaard, Åvendingen 17A, 2700 Brønshøj Maj-Britt Amstrup, Møllebakken 34, 2700 Brønshøj Signe Sveegaard, Dyssevænget 7B, 2700 Brønshøj Bernhelm Booß-Bavnbek, Østerlågen 9, 2700 Brønshøj Per Melskens, Åvendingen 23, 2700 Brønshøj Torben Nielsen, Åvendingen 3 B, 2700 Brønshøj Christa Nielsen, Åvendingen 3 B, 2700 Brønshøj John Michael Svensson, Kildeløbet 15, 2700 Brønshøj Charlotte Lise Nielsen, Kildeløbet 15, 2700 Brønshøj Frank Schiermacher, Åvendingen 3A, 2700 Brønshøj Martin Njie, Kildeløbet 3, 2700 Brønshøj Lars Bjørklund, Kildeløbet 17, 2700 Brønshøj Helle Olesen, Kildeløbet 13, 2700 Brønshøj Sisse Dalgas Kongskov, Åvendingen 34, 2700 Brønshøj Rasmus Dalgas Kongskov, Åvendingen 34, 2700 Brønshøj Rikke Iversen, Åvendingen 11 B, 2700 Brønshøj Dan Friis Hansen, Åvendingen 11 B, 2700 Brønshøj Johan Skjerk Olesen, Kildeløbet 13, 2700 Brønshøj Anders Ritz Høybye, Dyssevænget 25 B, 2700 Brønshøj Trine Ritz Høybye, Dyssevænget 25 B, 2700 Brønshøj Mathies Mørck Jepsen, Åvendingen 20 B, 2700 Brønshøj Karoline Mørck Jepsen, Åvendingen 20 B, 2700 Brønshøj Jo Krøjer, Åvendingen 24 B, 2700 Brønshøj Klaus Toudahl, Åvendingen 24 B, 2700 Brønshøj Peter Welling, Møllebakken 34, 2700 Brønshøj Agnete Axelsen, Åvendingen 33, 2700 Brønshøj Bent Axelsen, Åvendingen 33, 2700 Brønshøj Benny Andersen, Kildeløbet 5, 2700 Brønshøj Lone Andersen, Kildeløbet 5, 2700 Brønshøj Kim Olsen, Kildeløbet 9, 2700 Brønshøj Bente Olsen, Kildeløbet 9, 2700 Brønshøj Jan Erik Nilsson, Åvendingen 36, 2700 Brønshøj Maria Bengtsen, Åvendingen 40, 2700 Brønshøj Kasper Bengtsen, Åvendingen 40, 2700 Brønshøj Agnes Stefansen, Åvendingen 42, 2700 Brønshøj Niels Stefansen, Åvendingen 42, 2700 Brønshøj Maibritt Andersen, Kildeløbet 7, 2700 Brønshøj Henrik Bech, Kildeløbet 7, 2700 Brønshøj Jeanette Siim Hansen, Åvendingen 30 A, 2700 Brønshøj Frits Hoffmann Hansen, Åvendingen 30 A, 2700 Brønshøj Esben von Buchwald, Åvendingen 16 B, 2700 Brønshøj Marlisa von Buchwald, Åvendingen 16 B, 2700 Brønshøj Pernille Madsen, Åvendingen 7 A, 2700 Brønshøj Cathrine Boe, Dyssevænget 33 A, 2700 Brønshøj Kasper Boe, Dyssevænget 33 A, 2700 Brønshøj Lene Christensen, Dyssevænget 28 A, 2700 Brønshøj Brian Christensen, Dyssevænget 28 A, 2700 Brønshøj Birgitte Als, Åvendingen 22 B, 2700 Brønshøj Linus Malmquist, Åvendingen 22 B, 2700 Brønshøj Rikke Ilsted Kristiansen, Dyssevænget 7 A, 2700 Brønshøj Steen Heilmann Madsen, Dyssevænget 7 A, 2700 Brønshøj Anders Michelsen, Åvendingen 30 B, 2700 Brønshøj Tine Seligmann, Åvendingen 30 B, 2700 Brønshøj John Meldal, Åvendingen 28 B, 2700 Brønshøj Birgitte Ankerstjerne, Vesterløkken 17 A, 2700 Brønshøj Michael Ankerstjerne, Vesterløkken 17 A, 2700 Brønshøj Amanda Ernestina Arentoft, Bakkekammen 14, 2700 Brønshøj Mette Kjeldgård, Brovænget 25, 2700 Brønshøj Mikael Tving Therkildsen, Brovænget 25, 2700 Brønshøj Birgitte Rahbek, Bakkekammen 13 A, 2700 Brønshøj Lisandro Bienes Perdomo, Bakkekammen 14, 2700 Brønshøj Ettore Scarpi, Åvendingen 32 B, 2700 Brønshøj Lis Scarpi, Åvendingen 32 B, 2700 Brønshøj Ole Hansen, Åvendingen 32 A, 2700 Brønshøj Birgitte Meldal, Åvendingen 28 B, 2700 Brønshøj Lars Pedersen, Åvendingen 31, 2700 Brønshøj Anne-Mette Holmsten, Åvendingen 31, 2700 Brønshøj
Læs høringssvar fra Henrik Ingemann Andersen
Indsendt af:
Anders Michelsen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Fredet planteart vokser i selve projektområdet, og trues af projektet. Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloak-spildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København. Undertegnede har nu konstateret at den fredede planteart Vedbend-gyvelkvæler (Orobanche hederae) vokser i selve projektområdet, tæt på eller der hvor bassin tænkes placeret. Vedbend-gyvelkvæler er fredet i Danmark, og meget sjælden. Det er en snylteplante, og dens værtsplante er vedbend (Hedera helix). Den findes under en klynge træer i selve projektområdet lige over for Åvendingen 30B (i lighed med at vi tidligere har fundet den på begge sider af vores eget hegn ud til Åvendingen, i en strækning på ca 12 m langs hegnet).  Artens tilstedeværelse i det grønne område dokumenteres af vedlagte fotos. Det fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside at arten er fredet. Den må ikke plukkes, samles ind eller graves op, eller ødelægges: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/vedbend-gyvelkvaeler/#:~:text=Vedbend%2DGyvelkv%C3%A6ler%20er%20fredet%20.,op%2C%20samles%20ind%20eller%20%C3%B8del%C3%A6gges. Inddragelse af "den grønne firkant" ved Åvendingen-Kildeløbet i projektet, eller i det mindste de omtalte arealer, strider dermed imod lovgivningen på området. Der skal ved projekteringen tages hensyn til disse forhold. Det burde endvidere påtænkes om projektet kunne finde alternative områder, fx på modsatte side af Slotsherrensvej der bedre kan rumme et projekt af påtænkte størrelse, eller andre tekniske løsninger der ikke påvirker omgivelserne og biodiversiteten lige så negativt. Grundigere forundersøgelser og bedre borgerinddragelse kunne måske afklare dette.  
Læs høringssvar fra Anders Michelsen
Indsendt af:
Poul Martin Kondrup
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
61
Virksomhed / Organisation :
Lauritzen Bulkers
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar i forbindelse med påtænkt etablering af underjordisk bassin i det fredede parkområde på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen. Undertegnede ønsker hermed at gøre indsigelse imod Københavns kommunes påtænkte projekt om etablering af et underjordisk bassin i det fredede område ved Kildeløbet/Åvendingen i Brønshøj. Indledningsvis må vi stille os undrende over for Københavns kommunes manglende kommunikation og inddragelse af os, som beboere i det berørte område taget projektets størrelse og omfang i betragtning. Vi må som borgere en klar forventning om og tillid til, at information om så vigtige planer og projekter tilgår os direkte og tidligt i processen, så vi kan indgå i en jævnbyrdig og tillidsbaseret dialog med kommunen. Det er vores klare opfattelse, at Københavns kommune i denne sag har tilsidesat brugen af Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, der fastslår, at kommunalbestyrelsen ”samtidig” med offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget”. Dette gælder også ”ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde…. i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem”. Det er vores opfattelse, at Københavns kommune burde have skønnet, at også de grundejere i kvarteret, der bor tæt på den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene og området, og ikke kan undgå at blive påvirket af støj, støv og lastbilskørsel selvfølgeligt er i en situation, hvor projektet har væsentlig betydning. Undladelse af dette er efter vores opfattelse en klar overtrædelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og nr. 2, når vi ikke er blevet orienteret samtidig med offentliggørelsen af Projekttillæg 2023. Lovgivningen synes hermed ikke overholdt, da vi som grundejere, der er omfattet af forslaget, ikke blev skriftligt orienteret samtidigt med offentliggørelse af planen og høringsfristens start. I fortsættelse af ovenstående finder vi det yderst kritisabelt, at Københavns kommune tilsyneladende har fravalgt at udarbejde en VVM-undersøgelse, som beskrevet i Miljøvurderingsloven. Vi er opmærksomme på, at der er gennemført en indledende screening, men den forekommer fejlbehæftet og mangelfuld. Ifølge den ville man nemlig kunne gennemføre dette store og komplekse byggeprojekt, der inkluderer voldsom meget lastvognstrafik, uden at det medfører ”trafikstøj” eller påvirker ”trafiksikkerhed” eller ”trafikmønstre”. Samtidig nævnes anden støj eller vibrationer slet ikke i den indledende screening, ligesom der ikke er taget højde for, at HOFOR i EU-licitationsmaterialet gør opmærksom på, at der er begrænset erfaring med projekter i samme størrelsesorden og kompleksitet. Ydermere fremgår det af Projekttillæg 2023, at HOFOR eventuelt vil inddrage andre af kvarterets grønne områder, Kransagerparken ved Brovænget og det grønne område ved Dyssevænget/Spangen. Projektet vil dermed potentielt kunne få en negativ effekt på alle kvarterets grønne og rekreative områder. I forbindelse med udarbejdelsen af dette skøn er der tilsyneladende ikke taget stilling til at der i byggeperioden vil ske en belastning i området mht. støj, støv, vibrationer og tung trafik at vibrationer og grundvandssænkning vil kunne medføre sætningsskader på områdets huse at parken, hvor det underjordiske bassin planlægges opført, er fredet at der fremadrettet vil kunne være lugtgener i forbindelse med driften af anlægget   Det er overraskende, at Københavns kommune har undladt at inddrage forhold som støj fra nedboring af sekantpæle, maskiner der skal pumpe arbejdsfeltet fri for vand, kørsel af betonelementer, maskiner, mandskab etc. Der er endvidere ikke taget stilling til, at vibrationer og ændring af grundvandsniveau på byggepladsen vil kunne udgøre en potentiel risiko for sætningsskader på områdets boliger, hvad enten de ligger tæt på byggepladsen eller ind- og udkørselsvejene for den tunge trafik. Alene bortskaffelsen af den megen jord vil kræve mere end 1000 lastbiler, der vil komme til at køre i pendulfart i vores kvarter. Hertil kommer, at opgravningen og bortkørslen af den meget jord vil generere store støvgener. Vi finder det på baggrund af ovenstående ubegribeligt, at Københavns Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, og spørgsmålet er, om kommunens beslutning om ikke at udarbejde VVM-undersøgelsen er imod gældende praksis ved lignende byggeprojekter. Det er med stor undren, at vi må konstatere, at man i Københavns Kommune tilsyneladende mener, at et anlæggelsesprojekt af disse dimensioner kan lade sig gøre uden væsentlige støj- og vibrationsgener i etableringsfasen og efterfølgende potentielle lugtgener i forbindelse med driften af anlægget. Henset til det omfattende projekt og dets påvirkning på det berørte villakvarter, finder vi den hidtidige proces og den dertil hørende kommunikation med os som berørte borgere og beboere voldsomt kritisabel og mangelfuld. På trods af at høringsperioden har strakt sig fra d. 20. december 2022 til d. 12. marts 2023, har vi ikke på noget tidspunkt modtaget nogen form for information om det planlagte projekt. Vi har derfor svært ved at have tillid til, at Københavns kommune har overholdt reglerne i såvel Planloven som i Miljøvurderingsloven. At Københavns kommune ganske overraskende har sendt opgaven med teknisk rådgivning af projektet med det kæmpemæssige bassin og to mindre bassiner i EU-licitation i udbud før udløb af høringsfasen, bestyrker os kun i denne opfattelse. Vi vil derfor opfordre til, at projektet skrinlægges i sin nuværende form, og at der ved fremtidige projekter sker tidlig borgerinddragelse i henhold til gældende regler, således at der kan findes løsninger i tæt og åbent samarbejde.   Med venlig hilsen Tina og Poul Martin Kondrup Kildeløbet 35 2700 Brønhøj
Læs høringssvar fra Poul Martin Kondrup
Indsendt af:
Lis og Finn Nielsen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
60
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vi undre os over at der ikke er gennemført en VVM-undersøgelse, da projektet har denne størrelse, i et gammelt villaområde. Hørringsfristen har været utrolig kort og det undre os, at vi og grundejerforeningerne ikke har hørt noget, siden projektet med overfladevand ved Åvendingen/rotunden. Ved det projekt var grundejer og grundejerforening inddraget igennem flere år, inden det blev skrinlagt (uden begrundelse). Vi er ligeledes bekymret vedr. belastningen af vores veje, og huse med kørsel af tunge køretøjer og dertilkommende støj, igennem flere år.  Vi undrer os over, at man vil udføre sådan et kæmpe projekt på et lille fredet område, midt i et villaområde.  
Læs høringssvar fra Lis og Finn Nielsen
Indsendt af:
Heidi Ingemann Andersen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
59
Virksomhed / Organisation :
Nabo til det fremmede parkområde ved Kildeløbet/Åvendingen
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Stop vanvidsprojektet med anlæggelse af 12.500 m3 bassin på fredet område i Husum Jeg er lamslået over, at Københavns Kommune ikke på noget tidspunkt har henvendt sig direkte til mig og orienteret om hverken planerne om opførelse af gigantisk underjordisk bassin på fredet område lige over for mit hjem eller den dertil knyttede offentlige høring. Især ikke da kommunen i den forbindelse tænker midlertidigt at ekspropriere en del af min ejendom. Det er på ingen måde tilstrækkeligt, at jeg skal have så vital information fra min mand. Og da slet ikke når han først er blevet informeret mere end halvt inde i høringsperioden. Jeg kan ovenikøbet forstå på flere af mine naboer, at de har oplevet tilsvarende mangel på direkte information. Dem, der ikke skal have deres ejendom midlertidigt eksproprieret, har slet intet hørt fra kommunen. De har måtte erfare det, efterhånden som rygtet er blevet spredt fra mund til mund. Det kan simpelthen ikke være lovligt! Det er fuldstændigt skandaløst. Da min mand og jeg i sin tid købte vores hus, var det ikke så meget på grund af selve huset, men mere på grund af vores have og de dejlige omgivelser samt den fred og ro, vi fandt i kvarteret. Vi valgte at bosætte os her, fordi vores børn skulle opleve fredelige grønne omgivelser, hvor de trygt kunne gå til skole og lege på gaderne. Nu går vi lange ture med vores hund på de fredelige veje i kvarteret og mødes med de andre hundeejere på det fredede parkområde. Jeg er sygeplejerske i skiftende vagter på en skadestue i København. Det er et hårdt og stressende job, jeg trods mange års erfaring kun magter at beholde, da jeg i fred og ro kan lade op i vores hjem og have. En kæmpebyggeplads, der i årevis larmer og støver, strækker sig helt ind på vores ejendom, vender op og ned på hele vores kvarter og indebærer en voldsom trafik med lastbiler kan ikke undgå fuldstændigt at ødelægge alt det, jeg nyder ved at bo her i kvarteret. Den vil forårsage en massiv livskvalitetsforringelse. Hvor skal jeg samle energi? Det vil være intimiderende at have fremmede håndværkere rendende rundt i ens forhave i årevis! Vi er mange, der af den ene eller anden grund er hjemme i dagtimerne. Vi risikerer simpelthen at blive syge af kæmpebyggeriets larm og indgriben i privatlivets fred. Projektet er alt for stort til et så lille kvarter som vores. Det fredede parkområde, jeg elsker, vil aldrig genvinde sin skønhed og dets rekreative værdi. Adgang til det kloakvandsfyldte bassin og udluftningskanaler vil skæmme området i uacceptabel grad. Jeg føler, at kommunen i denne sag på ingen måde har spillet med åbne kort. Jeg føler mig tromlet over, bevidst holdt i uvidenhed og kørt om hjørner med af den kommune, som mine skattekroner går til, og af de politikere, som jeg selv har været med til at vælge. Kommunen har overhovedet ikke givet bare skyggen af begrundelse for, hvorfor man har forladt den oprindelige plan med at holde kloakvand og regnvand separat. Projekttillæg 2023 ikke engang nævner, at der i tidligere projekttillæg var besluttet tiltag, der skulle give ”færre overløb” – nøjagtigt ligesom det underjordiske bassin skal nedbringe ”antallet af overløb”. Når kommunen forlader en løsning, der både er arbejdet med i flere år og ovenikøbet er både politisk besluttet og accepteret af grundejerne, til fordel for en plan, der både er langt dyrere end den oprindelige og som samtidigt forårsager massive forringelser i livskvaliteten for de omkringboende, er det helt uacceptabelt, at man ikke angiver årsagen til og begrunder skiftet. Især må dette være et krav, når den nye løsning indbefatter ekspropriation af privat ejendom. Samtidigt kan jeg ikke begribe, at kommunen kan få sig selv til offentligt at udmelde, at der med et så stort byggeri midt i et fredet parkområde omkranset af små villaveje ikke er grund til at udarbejde en miljøvurdering. Der er jo tale om et byggeprojekt, der i størrelse og art minder om byggeri af en metrostation. Selvfølgeligt er der en overhængende fare for, at et byggeri af de dimensioner vil påvirke miljøet negativt. Jeg vil med dette høringssvar kraftigt appellere til Teknik- og Miljøudvalgets politikere. Besind jer og stop projektet med det underjordiske bassin på det fredede parkområde.
Læs høringssvar fra Heidi Ingemann Andersen
Indsendt af:
Annette Møller Lange
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
58
Virksomhed / Organisation :
Nabo til projektet
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. anlægsprojekt af 12.500 m3 underjordisk bassin af kloakspildevand ved Kildeløbet/Åvendingen. Som reaktion på modtaget brev i E-Boks 10/2/23, gør jeg hermed indsigelse mod det samlede projekt. Det virker som et fuldkomment vanvittigt stort projekt at anlægge i et stille villakvarter med smalle veje, og så ovenikøbet på et fredet grønt område. Som nabo til det grønne område vil det betyde en årrække med voldsom tung trafik, støj, forurening og potentielle skader på min ejendom. Vi har alle et ansvar for at være med til at sikre vores miljø og boliger mod fremtidens kraftigere regnmængder. Det har jeg fuld respekt for, og har derfor også været en aktiv deltager i projektet omkring styrtregns veje langs Åvendingen og nedsivningsområder på vejene og Rotunden i løbet af de seneste fem år. Projektet omkring styrtregns veje har været et positivt eksempel på beboerinddragelse, med adskillige informationsmøder fra Hofor. Dette gjorde at vores grundejerforening Danas Park accepterede projektet, selvom dette også ville medføre gener for beboerne. Det virkede også miljømæssigt som den rigtige løsning, da man ville adskille regnvand fra kloakvand. Det er jo kraftig regn der medfører overløb til åen, hvorfor det virker som en lappeløsning at udvide kloakken. Så blev der pludselig tavshed omkring projektet. Så er styrtregns veje projektet droppet, og i så fald hvorfor? Det virker voldsomt provokerende og udemokratisk at man bruger lang tid (og vel også Hofor ressourcer) på at få beboere med, hvorefter man forsøger at snige et alternativt projekt igennem. Det virker faktisk som om man denne gang forsøger at undgå beboerinvolvering. Vores grundejerforening Danas Park har intet hørt, og beboere der ikke risikerer ekspropriation, har intet hørt. Faktisk var det kun mig der modtag brev i e-boks på vores matrikel; min mand har intet modtaget. Og så er der lige tidsfristen på en måned omkring vinterferien! Så er der kommunens afgørelse omkring ikke at udarbejde miljøvurdering. Det virker også som en total mangel på respekt for områdets beboere. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvur- deringslovens § 48, stk. 4. Klagen skal indgives inden 4 uger fra tids- punktet for offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 51. D.v.s 4 uger efter 30/9/22; hvordan hænger det lige sammen med at brevet i E-boks sendes langt senere? Betyder demokrati i Københavns Kommune virkeligt at vi alle skal nærlæse samtlige mødereferater for at se om det eventuelt berører vores boliger? Som tidligere nævnt er jeg naturligvis indstillet på at medvirke til at sikre fremtidens miljø. Men det skal forgå på ordentlig demokratisk vis, hvor de implicerede orienteres om planer samt alternativer. Så baseret på dette forløb må jeg insistere på at det stoppes.  
Læs høringssvar fra Annette Møller Lange
Indsendt af:
Tine Seligmann
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
57
Vedhæftede filer: 2
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Varslet inddragelse af grundejers areal ud mod Åvendingen vil true fredet planteart i skel mod vej.  Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloak-spildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København.  I vores hegn ud mod Åvendingen vokser på begge sider af hegnet plantearten Vedbend-gyvelkvæler (Orobanche hederae). Vedbend-gyvelkvæler er fredet i Danmark, og meget sjælden. Det er en snylteplante, og dens værtsplante er vedbend (Hedera helix). Det er en bestand langs hele hegnet, og på begge sider af hegnet, udstrakt over 12 meter.  Planten har spontant indfundet sig for en hel del år siden, idet vi holder haven som relativ ”Vild natur”. Artens tilstedeværelse dokumenteres af vedlagte fotos fra begge sider af hegn. Planten findes i en bræmme på ca 1 m langs hele hegnet.  Det fremgår af Miljøstyrelsen hjemmeside at arten er fredet. Den må ikke plukkes, samles ind eller graves op eller indsamles: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/froeplanter/vedbend-gyvelkvaeler/#:~:text=Vedbend%2DGyvelkv%C3%A6ler%20er%20fredet%20.,op%2C%20samles%20ind%20eller%20%C3%B8del%C3%A6gges. Det fremgår af desuden af noterne på Den Danske Rødliste https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe at Vedbend-gyvelkvæler er fredet i Danmark: https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/soeg-en-art?artid=24671 Arealet på vores grund ud mod Åvendingen kan dermed ikke inddrages i projektet, idet det strider mod lovgivningen at fjerne en bevoksning med en fredet art i en have med vild natur.   Med Venlig hilsen Tine Seligmann & Anders Michelsen Åvendingen 30 B, 2700 Brønshøj  
Læs høringssvar fra Tine Seligmann
Indsendt af:
Lajla Klamer
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
56
Virksomhed / Organisation :
GF Slotsfruens Vænge
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. projekttillæg til Spildevandsplan 2018 for København, Anlægsprojekt af forsinkelsesbassin af kloakspildevand ved Kildeløbet/Åvendingen Der har været en slående mangel på information omkring dette projekt. Da vi første gang hørte om det, tænkte vi ”det må være en fejl”. Ingen vil da finde på at planlægge et så voldsomt stort bassin, 12500 m3, på et fredet område, midt i et villakvarter med smalle veje. Det vil jo være et kæmpe anlægsarbejde 2025-2027. Men jo, der foreligger faktisk dette forslag, så her kommer vores høringssvar – i sidste øjeblik grundet manglen på kommunikation og inddragelse af beboerne i kvarteret, hvor anlægsperioden åbenlyst vil have væsentlig betydning. Så her kommer vores indsigelse: Manglen på information ved offentliggørelsen af forslag til lokalplan Det er helt uforståeligt, at nogen i kommunen har vurderet, at det ikke er nødvendigt med en VVM undersøgelse! Ud over konsekvenser for flora og fauna er det forurening og støj der skal vurderes på. Et så stort gravearbejde, med fjernelse af 12.500 m3 jord, vil give en voldsom tung trafik med lastbiler, som belaster vejene, som så skal udbedres. Der skal støbes cement i stor mængde, både trafik og støbning vil give en voldsom ekstra CO2 udledning – som ikke kan være foreneligt med kommunens mål på det område. Samtidig vil der være store støjgener af gravemaskiner, lastbiler, cementblandere osv. Hen over 2 år! Det vil berøre alle beboerne i de 3 tilstødende grundejerforeninger! En lang række forhold, der især berører de grundejere, der bliver direkte berørt, som fremgår af høringssvar fra flere. Vi tilslutter os disse kritikpunkter. Manglende sikkerhed for især skolebørn, men også alle andre, med den stærkt forøgede trafik, endda med store køretøjer. Så undrer vi os stærkt over, at der ikke er skitseret nogen alternativer f.eks. kloakseparering, som er gennemført i andre kommuner. Der findes flere andre løsningsmodeller, som oversvømmelse af engarealer, som letter presset på kloakkerne, osv. Samlet gør vi indsigelse mod at projektet gennemføres, i hvert fald i den nu beskrevne form. Venlig hilsen Lajla Klamer og Karl A. Jørgensen Spangen 8 2700 Brønshøj  
Læs høringssvar fra Lajla Klamer
Indsendt af:
Michael Rolff
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
55
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Danas Park Grundejerforening
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
  Indsigelse mod etablering af underjordisk bassin i det fredede parkområde på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen. Med hensyn til jeres skrivelse af 10. februar 2023 til min hustru Annette Møller Lange Orientering om at HOFOR i 2025-2027 muligvis vil få midlertidigt behov for en del af din ejendom i forbindelse med et anlægsprojekt, ønsker jeg hermed at gøre indsigelse mod dette projekt, og insistere på at hele projektet revurderes. Indsigelsen er baseret på følgende punkter:   Utilstrækkelig information. Den eneste modtagne information er ovennævnte besked i E-boks fredagen før vinterferien, med høringsfrist på kun en måned. Vi er to ejere på matriklen; jeg modtog intet, hvorimod information om grundskyld, affaldsgebyrer o.l. uden problemer sendes til os begge. Ingen information overhovedet til beboere i området, der ikke er berørt af eventuel ekspropriation, og i særdeleshed ingen information til vores grundejerforening Danas Park.  Den manglende information til grundejerforeningen er specielt tankevækkende i betragtning af projektet omkring skybrudsveje i vores grundejerforening i en længere årrække. Dette projekt indeholdt en lang række informationsmøder med Hofor ingeniører, og var i det hele taget et fantastisk eksempel på inddragelse af de berørte borgere. Projektet var bestemt ikke uden gener for beboerne, men grundet den konstruktive dialog med Hofor og vores individuelle ansvar for samfundet, blev projektet vedtaget med et flertal. Dette projekt blev tilsyneladende droppet uden videre information.   Manglende demokratisk proces.  Med udgangspunkt i ovenstående punkter 1.a til 1.d, kan jeg ikke undgå at have en fornemmelse af at man forsøger at presse et ekstremt voldsomt projekt igennem uden den fornødne beboerinvolvering.   Miljømæssige konsekvenser for området. Det berørte område er stille område med smalle veje uden nævneværdig gennemkørende trafik og med hastighedsdæmpende trafikbump. Området har mange børnefamilier, hvor børn kan gå og cykle alene i skole uden at skulle krydse større veje eller møde tung eller hurtigkørende trafik. Det planlagte projekt involverer enorme mængder tung lastvognstrafik til bortkørsel af 12.500 m3 jord, samt tilkørsel af materialer. Dette virker som et ekstremt indgreb i et område, hvor vejene i forvejen er meget smalle. Hvad vil de afledte konsekvenser være for de nærliggende matrikler? Udover potentielle sætningsskader på de nærliggende ejendomme i forbindelse med arbejdet, savner jeg en redegørelse på hvad en 12.500 m3 ”klods” vil betyde for grundvandsniveau etc. Jeg tænker ikke at vejnavne som Åvendingen og Kildeløbet kommer af ingenting!   Er det overhovedet den rigtige løsning? Som jeg forstår projektet, handler det om at sikre mod overløb af kloakvand til Harrestrup Å. Det er jo prisværdigt i sig selv, og indgår i projekt Ren Å hos Hofor. Men det handler i bund og grund bare om at skabe mere plads i kloakkerne. Vi forstår alle at fremtiden bringer mere ekstrem regn, og at vores boliger og miljø skal sikres mod dette. Men det rigtige må jo være at skille regnvand fra boligernes kloakvand, og så vidt muligt sikre nedsivning af regnvand. Det var jo netop pointen i det oprindelige projekt (pkt. 1d) med skybrudsveje og nedsivning i rotunden plus det område hvor man nu vil grave, samt udledning af rent regnvand i Harrestrup Å.   Baseret på ovenstående punkter henstiller jeg til at der indledes en ordentlig demokratisk proces omkring et så indgribende projekt på et i øvrigt fredet område. Jeg finder det utroligt stødende at Københavns Kommune kan lægge navn til dette.   Med venlig hilsen   Michael Rolff                                  
Læs høringssvar fra Michael Rolff
Indsendt af:
Maj-Britt Amstrup
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
54
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedrørende Spildevandsplan 2018 - Projekttillæg 2023 - etablering af 12.500 m3 forsinkelsesbassin ved UH14 (SPANGEN)   Herved fremkommer vi med indsigelse vedrørende etablering af forsinkelsesbassin på hjørnet af Kildeløbet/Åvendingen (Spangen UH14).   Indledningsvis bemærkes, at der ikke hersker tvivl om, at der skal søges løsninger på de eventuelle miljøpåvirkninger, som eventuelle kommende klimaforandringer med dertil forøget spildevandsudledning, vil udgøre i det eksisterende fælleskloaksystem - med overløb til - i dette tilfælde - Harrestrup Å.   Der var i årevis planlagt et projekt med afledning af overfladevand, hvor Grundejerforeningerne i området blev orienteret om projektet. Af uforklarlige årsager, opsagde HORFOR den pågældende aftale ? Siden er der åbenbart ikke blevet videregivet oplysninger/informationer i den mellemliggende periode - til hverken Grundejerforeninger, eventuelle eksproprieringsramte grundejere - eller andre kommende berørte parter, om nærværende Projekttillæg 2023.   Det nu fremkomne forslag til afhjælpning af eventuelle afløbssystemer, klimatilpasning og byudvikling rejser således følgende kritikpunkter:   Beslutningen om at forslaget skulle til offentlig høring, blev taget den 15. december 2022. Det har således været muligt at fremkomme med høringssvar fra den 20. december 2022. De få grundejere, HOFOR har estimeret, kan forvente at få deres ejendom eksproprieret/midlertidigt eksproprieret, fik tidligst besked om forslaget den 10. februar 2023 - dvs. tæt på 2 måneder efter, at forslaget blev sat i høring ? Det kan konstateres, at der ikke er blevet givet information om forslag/høringssvar til samtlige områdets grundejere - dette til trods for, at samtlige grundejere i de 3 omkringliggende grundejerforeninger, vil blive berørt at det projekt, der fremgår i forslaget. Det er uforståeligt, at Københavns Kommune den 30. september 2022 har truffet afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport. Projektet ved UH14 er beliggende midt i et villa-/beboelseskvarter - og såfremt forslaget vedtages, vil det betyde, at der vil være en væsentlig forringelse af trafiksikkerheden/luftforureningen i hele området. Området er beliggende midt i et beboelsesområde, hvor tung trafik med materialer og bortkørsel af jord skal transporteres til/fra villakvarterets vejsystem - og videre til/fra de større færdselsårer. Tung trafiks emissionsfaktorer anses som værende en af de store forureningssyndere. Det er uforstående, at Københavns Kommune ikke anser, at der vil være en betragtelig mængde støj, støv, vibrationer m.m. i hele området i forbindelse med etablering af et forsinkelsesbassin på 12.500 m3 - der skal graves ned i en dybde på 20 meter+. Det er derfor uacceptabelt, at Københavns Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport. Det fremgår af forslaget, at der ved UH14 (Spangen) forekommer et overløb til Harrestrup Å ca. 10 gange/årligt. Ved UH11 (Toftøjevej)forekommer overløb til Harrestrup Å oftere end 20 gange/årligt. Alligevel anser man, at der skal etableres et forsinkelsesbassin, der er ca. 5.000 m3 større ved UH14 (Spangen)? Det område, der påtænkes anvendt til projektet, er fredet ! HOFOR har allerede - før udløb af høringsfristen - sendt opgaven i licitation ? Det ses ikke, at der er taget “vidtgående skridt”, for at undgå eksproprieringen af de varslede grundejere - hvilket også kan udvides til yderligere grundejere, alt efter hvad HOFOR, under etableringen, efterfølgende måtte vurdere. I henhold til Projekttillæg 2021/2022 vil ekspropriering ikke være nødvendig.   Ovenstående er hverken udtømmeligt eller fyldestgørende, idet det fremlagte projekttillæg mildest talt er yderst mangelfuldt.   Der mangler f.eks. besvarelse af følgende:   Forklaring på, hvorfor Projekttillæg af 2021/2022 er blevet forkastet ? Forklaring på, hvorfor Københavns Kommune har sat et projekt til høring - og vel i den relation forhåndsgodkendt projektet, der omkostningsmæssig, økonomisk - såvel for etablering samt vedligehold - men også for beboernes livskvalitet, miljø, forurening m.m. - frem for at holde fast i det tidligere projekt, hvorved specielt henvises til “Kapacitetsplan 2018, bilag D” ?   Derudover er Projekttillæg 2023 - som ovenfor bemærket - yderst mangelfuld, hvorfor følgende informationer bedes synliggjort:   Resultater af Københavns Kommunes, Miljø- og Teknik, beregninger af forventede vandmængder (GIS). Erstatningansvar/genetablering/nyetablering - såvel for de respektive Grundejerforeninger som for den enkelte grundejer. Skader på eksempelvis ejendomme kan ligeledes blive konstateret år efter projektets afslutning. Udførlig projektering af projektet UH14, herunder bl.a. risicivurdring, metoder, materiale/materialeforbrug, tidsplan m.m.   Vi henstiller til, at forslaget om etablering af forsinkelsesbassin UH14 (Spangen) ikke vedtages, idet der forefindes løsningsmodeller, der økonomisk vil være billigere - samt skåne nærmiljø og beboernes livskvalitet.   På forhånd tak Peter Welling og Maj-Britt Amstrup
Læs høringssvar fra Maj-Britt Amstrup
Indsendt af:
Anders Michelsen
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloak-spildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København.  Som grundejere har vi disse generelle betragtninger og indsigelser over for projektet: Spildevandsprojektet vedr. etablering af bassinvolumener langs Harrestrup Å bør dimensioneres og projekteres så skadevirkninger for beboere begrænses mest muligt. Det forekommer helt unødigt med de varslede ekspropriationer, da arbejdet må kunne tilrettelægges så man ikke behøver at inddrage private matrikler, når der findes områder der er ”frie” og tilgængelige. Alternativt kan man nedskalere arealkravene til bassin med fx 10%, så man ikke skal inddrage private matrikler til midlertidig byggeplads. Det forekommer u-proportionalt at inddrage private matrikler som arbejdsplads, når der er tilgængelige arealer, fx græsrabatter, der kan anvendes til formålet. Endvidere skal det sikres at alle matrikler har uhindret adgang for tilkørsler, carports mv. under arbejdet. Hvis dette signaleres tydeligt i projekteringsfasen, så sikrer man bedre opbakning fra borgerne til nødvendige tiltag til at imødegå oversvømmelser.    Omkring projektet er der en række specifikke forhold, som vi som grundejere er særdeles bekymrede og kritiske overfor.  Høringsfristen har været uforståeligt kort. Den mangelfulde kommunikation mellem kommunen/Hofor og berørte grundejere og grundejerforeninger, er stærkt problematisk. Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver, at kommunalbestyrelsen skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget”. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette også gælder ”ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde…. i den udstrækning, hvor forslaget ..har væsentlig betydning for dem”.  Også de grundejere i kvarteret, der bor tæt på den planlagte byggeplads, er i en situation, hvor projektet har væsentlig betydning. Der er altså tale om en overtrædelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og. 2, med den mangelfulde orientering samtidig med offentliggørelsen af Projekttillæg 2023.   Det er en overtrædelse af Miljøvurderingsloven, at der ikke er lavet en VVM. Vi er stærkt kritiske overfor, at vi og grundejerforeningerne ikke tidligere i høringsfasen er blevet inddraget. Den midlertidige ekspropriation af grundejeres ejendom lever ikke op til nødvendighedskravet i gældende regler. Vi er derudover stærkt kritiske på en række punkter, som vil fremgå nedenfor.    • Trafikgennemgang inden projektstart. Hvor må de mange lastbiler køre? Er der lysregulering? • Hvor tidligt og sent må der arbejdes – med hvilken støjbelastning? • Hvilke rammer aftales for gener for den enkelte grundejer? Her tænkes bl.a. på støj, skader på hus og grund m.v. Det forventes at der udføres besigtigelse af skader på vores hus både før og efter projektet, for at sikre at påførte skader fra projektet efterfølgende dækkes af kommunen. Dette ønskes som skriftlig garanti. • Der skal udarbejdes en kommunikationsoversigt til grundejerne i de 3 grundejerforeninger, hvor disse oplyses om projektets størrelse, tidsmæssige ramme, mulige gener etc. etc. • Hvordan sikrer man, at de matrikler der er meget tæt på byggeriet, ikke samtidig får drænet sin grund med tilhørende sætningsskader? • For vores vedkommende, er der varslet ekspropriering af grunden. Hvordan skal vi forholde os til elbil der skal oplades i egen carport og hvordan sikres, at vi dagligt kan komme ind og ud af samme? • Varsling af ekspropriation. Hvilke konsekvenser har det for de husejere der er varslet? Er det noget man på alle mulige måder, forsøger at undgå?  Er det overhovedet nødvendigt? Kan byggesagen køre uden? Der er plads nok i frie arealer omkring? Er det noget man varsler for en sikkerheds skyld?    På baggrund af ovenstående er vi af den opfattelse, at projektet ikke bør gennemføres, alternativt høringsfristen forlænges, indtil der er udført en tilfredsstillende VVM-undersøgelse af hele projektet.  Venlig hilsen    Anders Michelsen og Tine Seligmann,  Åvendingen 30B, 2700 Brønshøj
Læs høringssvar fra Anders Michelsen
Indsendt af:
Martin Rosdahl Njie
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
52
Virksomhed / Organisation :
Danas park
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hej Som nabo til det forestående projekt er der talrige bekymringer, selvom det konceptuelle i projektet er forståeligt i sin helhed, såfremt det være sig til almenvældets bedste.   Hvordan kan installation af bassinet undgå at gøre skade på min ejendom og dets flora og fauna? Mine træer har rodnet, som strækker sig hen over det fredede område, som i vil grave op. På denne bekostning vil ældgammel beplantning dø samtidig med det tilhørende dyreliv vil svinde   Derudover bekymrer det mig, hvordan mit knap 100 år gamle hus ville kunne tolerere udgravninger og vibrationer – vil der komme revner og sætningsskader? Skal jeg bo i støv, larm og med ”skærmudsigt” i 3-4 år? Har I planer om at kompensere økonomisk for disse kæmpe gener (og skader)?   Hvor meget af min matrikel vil i bruge og ødelægge? Kan det overhovedet betale sig at gå i gang med renovation af min ejendom og grund, når I påtænker at starte jeres projekt, som kan have destruktive følger på min matrikel? Det gør det jo umuligt fx at sælge sin ejendom i den periode uden betydeligt tab   Der er kun lavet en overfladisk screening mhp. at konkludere, at der IKKE er behov for en miljørapport, hvilket findes uforsvarligt. I forvejen er projektet et tillæg fra 2018, og til sammenligning er der ikke lavet lignende. Hvor er alle beregningerne henne? Hvordan kan det være forsvarligt IKKE at lave en VVM redegørelse, når det empiriske grundlag er spinkelt, og potentielle skader er altomsiggribende? Er der afsøgt alternative løsninger og givet tilladelser, som er i overensstemmelse med loven?   Og hvordan kan høringsperioden have strækket sig fra december 2022, når vi først er adviseret i februar 2023, om at der er høringsfrist den 12. marts 2023?   Det forekommer mig uovervejet at ville bygge et kæmpe bassin i et lille villakvarter – proportionerne er helt skæve   Hilsen en bekymret nabo
Læs høringssvar fra Martin Rosdahl Njie
Indsendt af:
Klaus Toudahl
Dato: 12. marts 2023
Svarnummer:
51
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr Anlægget af bassinet UH14, Spangen, s 20-22 i Projekttillæg 2023, bilag 2 i Kbh.s Komm. Spildevandsplan 2018. Hvad betyder basinet på Åvendingen for grundvandsspejlet i nærområdet? Mange huse har kældre inkl. mit. Projektet vil med stor sandsynlighed betyde, at kælderen i perioder får vand op igennem gulvet. Hilsen Klaus Toudahl  
Læs høringssvar fra Klaus Toudahl
Indsendt af:
Michael Elgaard
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Slotsfruens vænge og varslet eksproprieret grund
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar til forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018, se vedhæftet
Læs høringssvar fra Michael Elgaard
Indsendt af:
Michael Elgaard
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
49
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Slotsfruens vænge og varslet eksproprieret grund
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar er vedhæftet
Læs høringssvar fra Michael Elgaard
Indsendt af:
Malene Lunøe Friis
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
48
Virksomhed / Organisation :
Beboer i grundejerforeningen Danas Park
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr Anlægget af bassinet UH14, Projekttillæg 2023, bilag 2 i KK's Spildevandsplan 2018. Af naboer er vi nylig blevet orienteret om, at der planlægges etablering af et underjordisk bassin til opsamling af spildevand på hjørnet af Åvendingen og Kildeløbet i Husum. I flere år har et andet projekt været planlagt med etablering af et temmelig stort regnvandsbed med næsten samme placering. Der har i denne forbindelse været god dialog med HOFOR, men sidste år blev vi orienteret at planen var indstillet. Vi fik ikke noget at vide om hvad planen for regnvandet var erstattet af eller at der var en ny plan på vej. Vi kan nu forstå at den nye plan er at etablere et underjordisk bassin på 12.500 m3 på et fredet parkområde klemt inde mellem huse midt i kvarteret Dette uden at vi er blevet informeret om denne plan (ud over at den naturligvis ligger tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside) eller hvad etableringen af bassinet vil have af konsekvenser for vores område. Det ville være fint at vide hvorfor den tidligere plan er droppet, en plan, som var langt mindre indgribende i vores kvarter, om der har været andre løsningsforslag i spil og i givet fald hvorfor den valgte løsning anses for den bedste. Vores primære anke mod projektet er at der er tale om meget omfattende og langvarigt anlægsprojekt, som er blevet planlagt uden nogen form for dialog med eller orientering af os, som er naboer til projektet. Vi er forstående overfor at problemet med overbelastning af kloaksystemet skal løses og at vi bor nedenstrøms, således at problemet på en eller anden måde skal løses i vores område.   Vi er dog meget uforstående overfor hvordan Københavns Kommune er kommet til den konklusion at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering. Det screeningsskema, som er vedlagt sagen, er for hele projekttillægget og må derfor anses at være meget overordnet. For eksempel er det alt hvad der omhandler trafik afkrydset som ’ikke relevant’. At transportere 12.500 m3 jord fra samt materialer til byggeriet på små villaveje vil, alt andet lige, skabe store ændringer i de trafikale forhold mens byggeriet står på og vil have direkte indvirkning på den skolevej som rigtig mange af kvarteret børn benytter. Derudover er jeg bekymret for om vibrationer ved så stort et anlægsprojekt kan have negativ indvirkning på vores huse i form af sætningsskader og jeg kunne også være bekymret for hvordan vores veje og fortove (som vi selv som grundejerforening står for at vedligeholde) vil se ud efter så stort et byggeri. Jeg føler som borger i Københavns Kommune at der er et demokratisk underskud i den proces, som har været hidtil og på grund af fraværet af information og dialog er det ikke muligt for os som nabo til projektet at forholde os fornuftigt til det. På denne baggrund er det meget svært at være andet end stærkt kritisk og imod projektet. Københavns Kommune skylder naboerne til et så stort anlægsprojekt at være åbne og inddragende, dele den tilgængelige og relevante information herunder en kortlægning af gener, både i anlægsfasen og på lang sigt og hvordan man påtænker at imødekomme og erstatte de skader som byggeriet vil forårsage på omkringliggende bygninger og veje.
Læs høringssvar fra Malene Lunøe Friis
Indsendt af:
Susanne & René Sandgreen
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
47
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Bassinvolumener til reduktion af overløb langs Harrestrup Å Som grundejer på Kildeløbet er vi via vores grundejerforening blevet gjort bekendt med, at der er et stort projekt på hjørnet af Åvendingen og Kildeløbet med høringssvar 12.3 som ingen – foruden de direkte berørte grundejere - er informeret om. Det virker helt uforståeligt, at der ikke er informeret om projekt, projektforløb og konsekvens for et projekt i den størrelsesorden, der jo vil berøre os alle der bor i området. Vi gør derfor indsigelse mod projektet med baggrund i manglende information. Susanne & René Sandgreen Kildeløbet 39       
Læs høringssvar fra Susanne & René Sandgreen
Indsendt af:
Per Melskens
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
46
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som nabo til det planlagte spildevandsprojekt Spangen/Åvendingen ønsker jeg at protestere mod den valgte løsning. Jeg synes, der mangler informationer om, at den valgte løsning er rigtig set på baggrund af de gener, det langvarige projekt vil få både for os naboer, men også for hele kvarteret generelt.  Desuden er jeg bekymret for, hvilken indvirkning gravearbejdetarbejdet vil få på min ejendom samt om den allerede oplyste anlægstid kan overholdes. Venlig hilsen Per Melskens
Læs høringssvar fra Per Melskens
Indsendt af:
Lise og Jørgen Nathan
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
45
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Som beboer i området og medlem af grundejerforeningen Danas Park, ønsker jeg hermed at gøre indsigelse mod dette projekt, og ønsker at I dropper det helt og revurderer hvorledes målet om færre overløb til Harrestrup Å kan opnås. Det er et helt og aldeles skamfuldt forløb uden nogen form for information. Vores grundejerforening har intet hørt fra Hofor eller Københavns Kommune, og jeg har som beboer heller ingen information fået. Dette til trods for at jeg bor i et område der formentlig vil blive voldsomt belastet af tung trafik, med dertil hørende støj, trafikale ulemper og forurening. Information er udelukkende tilgået de husejere der risikerer delvis ekspropriation, og så med en måned til indsigelser. Bestemt ikke en værdig demokratisk proces. Der har været et projekt omkring skybrudsveje fra Korsager Alle via Åvendingen til åen, med planlagt nedsivning i Rotunden på Åvendingen samt i bede. Dette har kørt siden 2018 med meget fin information fra Hofor og efterfølgende vedtagelse i grundejerforeningen. Herefter ingen opfølgende information, så er er dette droppet og erstattet? Og i givet fald hvorfor? Bassin projektet virker herudover som den helt forkerte vej at gå; i stedet for at adskille regnvand fra kloakvand, som Københavns Kommune har opfordret til i årevis, og som skybrudsvej projektet også handlede om, vælger man nu bare at lave mere kloak. Ikke særligt miljøvenligt eller fremsynet!  Endelig er det tankevækkende at man vil ødelægge et rekreativt grønt (og i øvrigt fredet) område i årevis. Og så midt i et stille villakvarter med veje der i forvejen er meget smalle.     Med venlig hilsen   Lise & Jørgen Nathan  
Læs høringssvar fra Lise og Jørgen Nathan
Indsendt af:
Niells Schou
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
44
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloakspildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København.  Der er en række forhold omkring projektet, som er stærkt kritisable og beklagelige. Jeg er ikke som grundejer i Grundejerforeningen Danas Park - ligesom grundejerforenings bestyrelse heller ikke er det - blevet informeret om begrundelsen for at skifte strategi, således at der ikke længere arbejdes med afledning af overfladevand, som tidligere var planlagt med underskreven projekt. Høringsfristen har været uforståeligt kort. Den kritisk udemokratiske og mangelfulde kommunikation mellem kommunen/Hofor og den enkelte berørte grundejer, samt de berørte grundejerforeninger vedrørende projektet, er selvfølgelig stærkt problematisk. Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver tydeligt, at kommunalbestyrelsen ”samtidig” med offentliggørelse af et forslag til lokalplan, skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget” – i dette tilfælde gælder det helt indlysende dem, der får deres ejendom eksproprieret. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette også gælder ”ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde…. i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn, har væsentlig betydning for dem”.  Det er således min opfattelse, at kommunalbestyrelsen selvfølgelig burde have skønnet, at også de grundejere i kvarteret, der ikke bor hosliggende den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene og området og ikke kan undgå at blive påvirket af støj, støv og lastbilkørsel selvfølgeligt er i en situation, hvor projektet har væsentlig betydning. Der er altså tale om en klar overtrædelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og sandsynligvis også nr. 2, når ingen af de berørte parter i Danas Park er blevet orienteret samtidig med offentliggørelsen af Projekttillæg 2023.   Det er stærkt kritisabelt og helt uforståeligt og en overtrædelse af Miljøvurderingsloven, at der ikke er lavet en VVM-undersøgelse.  Derfor er jeg endda stærkt kritisk overfor ikke at være blevet inddraget i høringsfasen tidligere. Jeg fremfører nedenfor en række stærkt kritiske punkter:  Den manglende VVM-undersøgelse skal straks iværksættes Trafik til og fra byggeplads, materialplads, mandskabsplads er ikke undersøgt. Belastningen af de berørte veje og fortove samt kloak og vejbrønde forventes at blive så voldsom, at det skal ske en egentlig nyetablering. Den enkelte grundejer skal ikke medfinansieret dette. Trafikstøj. Hvordan skal trafikken med langt flere end 1000 lastbiler i udførelsesperioden reguleres? Stillingtagen til dette indgår ikke i det udmeldte projekt på grund af den manglende VVM-undersøgelse Det er ganske uklart, hvilke aftaler for gener, der skal indgås med den enkelte grundejer, der er hosliggende projektet? Her tænkes bl.a. på støj, skader på hus og grund m.v. Miljøhensyn. Hvad siger VVM-undersøgelsen? De flere år med byggeplads må generelt forventes at generere støj og forurening, og endelig vil det færdige bassin opmagasinere spildevand under grundvandsspejlet. Det er mig helt uklart, hvorfor der affredes?   Sammenfattende handler min indsigelse mod projektet om den totale fravær af dialog og orientering, hvilket gør det yderst svært at forholde sig  til fornuften i og nødvendigheden af det foreslåede projekt. Indsigelsen går derfor på den manglende dialog, orientering og kortlægning af gener - herunder i anlægsfasen. Der mangler væsentlige informationer om: Der er ikke fremlagt oplysninger over forventede vandmængder i fremtidige ekstreme vejrsituationerbegrundelse. Der mangler begrundelsen for nødvendigheden af foranstaltningen, især hvilke områder skal beskyttes. Den manglende VVM-undersøgelse skaber unødig usikkerhed hos grundejere i Danas Park og har givet beslutningsniveuaet i det politiske niveau for ringe og for lidt indsigt i projektets størrelse samt implikationer på det berørte geografiske rum. Bestyrelsen i grundejerforeningen Danas Park oplyser, at den ikke er blevet inddraget som høringsberettiget om projektet.     Det er derfor min afsluttende opfattelse, at høringsfristen skal forlænges og Hofors udbudsarbejde skal indstilles, indtil der er udført en tilfredsstillende VVM-undersøgelse af hele projektet.    
Læs høringssvar fra Niells Schou
Indsendt af:
Niells Schou
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
43
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Høringssvar vedr. anlægsprojekt for 12500 m3 stort forsinkelsesbassin til styring af kloakspildevand, ved hjørnet af Kildeløbet / Åvendingen (Spangen U 14) som del af den samlede spildevandsplan 2018 for København.  Der er en række forhold omkring projektet, som er stærkt kritisable og beklagelige. Jeg er ikke som grundejer i Grundejerforeningen Danas Park - ligesom grundejerforenings bestyrelse heller ikke er det - blevet informeret om begrundelsen for at skifte strategi, således at der ikke længere arbejdes med afledning af overfladevand, som tidligere var planlagt med underskreven projekt. Høringsfristen har været uforståeligt kort. Den kritisk udemokratiske og mangelfulde kommunikation mellem kommunen/Hofor og den enkelte berørte grundejer, samt de berørte grundejerforeninger vedrørende projektet, er selvfølgelig stærkt problematisk. Planlovens § 26, stk. 1, nr. 1, angiver tydeligt, at kommunalbestyrelsen ”samtidig” med offentliggørelse af et forslag til lokalplan, skal give skriftlig underretning herom til ”ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget” – i dette tilfælde gælder det helt indlysende dem, der får deres ejendom eksproprieret. Samme paragrafs stk. 1, nr. 2 angiver, at dette også gælder ”ejerne af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde…. i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn, har væsentlig betydning for dem”.  Det er således min opfattelse, at kommunalbestyrelsen selvfølgelig burde have skønnet, at også de grundejere i kvarteret, der ikke bor hosliggende den planlagte byggeplads, dagligt benytter vejene og området og ikke kan undgå at blive påvirket af støj, støv og lastbilkørsel selvfølgeligt er i en situation, hvor projektet har væsentlig betydning. Der er altså tale om en klar overtrædelse af Planlovens § 26 stk. 1, nr. 1 og sandsynligvis også nr. 2, når ingen af de berørte parter i Danas Park er blevet orienteret samtidig med offentliggørelsen af Projekttillæg 2023.   Det er stærkt kritisabelt og helt uforståeligt og en overtrædelse af Miljøvurderingsloven, at der ikke er lavet en VVM-undersøgelse.  Derfor er jeg endda stærkt kritisk overfor ikke at være blevet inddraget i høringsfasen tidligere. Jeg fremfører nedenfor en række stærkt kritiske punkter:  Den manglende VVM-undersøgelse skal straks iværksættes Trafik til og fra byggeplads, materialplads, mandskabsplads er ikke undersøgt. Belastningen af de berørte veje og fortove samt kloak og vejbrønde forventes at blive så voldsom, at det skal ske en egentlig nyetablering. Den enkelte grundejer skal ikke medfinansieret dette. Trafikstøj. Hvordan skal trafikken med langt flere end 1000 lastbiler i udførelsesperioden reguleres? Stillingtagen til dette indgår ikke i det udmeldte projekt på grund af den manglende VVM-undersøgelse Det er ganske uklart, hvilke aftaler for gener, der skal indgås med den enkelte grundejer, der er hosliggende projektet? Her tænkes bl.a. på støj, skader på hus og grund m.v. Miljøhensyn. Hvad siger VVM-undersøgelsen? De flere år med byggeplads må generelt forventes at generere støj og forurening, og endelig vil det færdige bassin opmagasinere spildevand under grundvandsspejlet. Det er mig helt uklart, hvorfor der affredes?   Sammenfattende handler min indsigelse mod projektet om den totale fravær af dialog og orientering, hvilket gør det yderst svært at forholde sig  til fornuften i og nødvendigheden af det foreslåede projekt. Indsigelsen går derfor på den manglende dialog, orientering og kortlægning af gener - herunder i anlægsfasen. Der mangler væsentlige informationer om: Der er ikke fremlagt oplysninger over forventede vandmængder i fremtidige ekstreme vejrsituationerbegrundelse. Der mangler begrundelsen for nødvendigheden af foranstaltningen, især hvilke områder skal beskyttes. Den manglende VVM-undersøgelse skaber unødig usikkerhed hos grundejere i Danas Park og har givet beslutningsniveuaet i det politiske niveau for ringe og for lidt indsigt i projektets størrelse samt implikationer på det berørte geografiske rum. Bestyrelsen i grundejerforeningen Danas Park oplyser, at den ikke er blevet inddraget som høringsberettiget om projektet.     Det er derfor min afsluttende opfattelse, at høringsfristen skal forlænges og Hofors udbudsarbejde skal indstilles, indtil der er udført en tilfredsstillende VVM-undersøgelse af hele projektet.    
Læs høringssvar fra Niells Schou
Indsendt af:
Kim Haagensen
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
42
Vedhæftede filer: 1
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Hermed høringssvar vedlagt.
Læs høringssvar fra Kim Haagensen
Indsendt af:
Agnes og Niels Stefansen
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
41
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Vedrørende byggeri af underjordisk vandbassin på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen. Vi protesterer kraftigt imod planerne om etablering af et spildevandsbassin på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen. Selvom vi er klare over, at Københavns Kommune er ganske ligeglad med vores demokratiske indsigelser over for projektet, finder vi, at det er molboagtigt, kostbart og irrelevant i forhold til tidligere og billigere forslag. Mvh Agnes og Niels Stefansen    
Læs høringssvar fra Agnes og Niels Stefansen
Indsendt af:
Mikkel Vilby, formand, Slotsfruens vænge - 142 medlemmer
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
40
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen Slotsfruens vænge 142 medlemmer
By:
Brønshøj Kbh
Postnr.:
2700
  Spørgsmål og bekymringer ved spildevandsprojekt Kildeløbet/Åvendingen  Høringssvar fra Slotsfruens vænge grundejerforening. for bestyrelsen,  ved formand Mikkel Vilby   Grundejerforeningen slotsfruens vænge: Mener at der skal foretages de ting i undergrunden, der skal til, for at fremtidssikre vores fælles kloakker.  De øgede vandmængder fremtiden bringer, har konsekvenser for os alle og vi ønsker ikke at stå i vejen for de tiltag der skal til, for at det hele virker som det skal.   Men mange er bekymrede over at den løsning der er i projektet, er for voldsom, og at den vil have uoverskuelige konsekvenser, især i byggeperioden.  Nogen taler om andre mulige løsninger, der vil kunne løse problemet, uden et så stort hul i jorden.   Er der andre mulige løsninger?   Derudover har vi lidt kommentarer og spørgsmål til forslaget   1. De forskellige grundejerforeninger får i øjeblikket lavet “grønne veje” Vi forstår at dette projekt kan noget af det samme, er det rigtigt forstået. Er der en mulighed for at man kan vente, og se på effekten af de løsninger for foretages nu i 2023 og 2024, og derefter se på behovet for yderligere tiltag. ?   2. Vi mener ikke at vi er blevet inddraget grundigt nok i den demokratiske proces omkring projektering og beslutning af et projekt i denne størrelse. Hørings tid i Danmark er kritiseret både på landsplan og lokalt plan. Vi mener ikke at 8-9 uger er nok for grundejerforeninger og borgere har tid og mulighed for at tale denne sag igennem. Derudover er materialet mangelfuldt og der er ikke lavet en vvm-rapport. “VVM-pligt og tilladelse Alle anlæg, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er VVM-pligtige. Det omfatter alle anlæg i VVM-bekendtgørelsens bilag 1 ved etablering samt for ændringer og udvidelser omfattet af bilag 1, punkt 38.”   3. Findes der andre løsninger på problemet der er mindre omfattende i det tætte og lille villa område vi bor i. ? Er det det første der har været på tegnebordet ved kommunens ingeniører. Eller har vi noget at vælge imellem?   4. Området er fredet, er det overhovedet lovligt at udføre projektet? Kan forstå at der ikke er søgt ophævelse endnu?   5. Vi bekymrer sig om hvilke konsekvenser et sådant projekt kan have på vores veje, riste, dæksler, asfalt. Projektet foregår på meget små villaveje med fartbump Vil vi blive kompenseret økonomisk eller via aftaler om renovering af vores fælles veje under og efter projektet. ?   6. Lokal forurening, Diesel? De maskiner der anvendes under projektet, kører de på el, eller diesel. Hvis diesel? er der så de filtre der skal være for at sikre at det lokale miljø ikke påvirkes. Kan man stille krav om at alle maskiner kører på el. Der er noget med co2 neutralitet i kommunen i 2025 gælder det også byggeri af infrastruktur, under byggeperioden.    7. Varsling af ekspropriation. Hvilke konsekvenser har det for de husejere der er varslet. Er det noget man på alle mulige måder, forsøger at undgå.  Er det overhovedet nødvendigt? Kunne et krav være, at dette ikke må ske, og at byggesagen skal køre uden. Der er vel plads nok i de frie arealer omkring? Er det noget man varsler for en sikkerheds skyld eller …?   8. Hvilke veje vil blive brugt til ind og udkørsel til projektet? Ved man det allerede ? Kan der stilles krav om størrelsen/vægten af lastbiler der må køre ind i vores kvarter?   I håb, Med venlig hilsen Mikkel Vilby for bestyrelsen og grundejerforeningen, Slotsfruens vænge 142 medlemmer   Slotsfruens Vænge er en grundejerforening (GF) med  142 medlemmer fordelt på Dyssevænget 1-37 og 2-50 B Åvendingen 1-23 og 2-34,  Spangen samt Slotsherrensvej 146-160.  
Læs høringssvar fra Mikkel Vilby, formand, Slotsfruens vænge - 142 medlemmer
Indsendt af:
Mimi Rasmussen
Dato: 11. marts 2023
Svarnummer:
39
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Indsigelse mod etablering af underjordisk bassin i det fredede parkområde på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen  Vi er for ganske nylig blevet orienteret af naboer om, at der skal bygges et underjordisk bassin til opsamling af spildevand på hjørnet af Åvendingen og Kildeløbet, og vi er for et par dage siden - også af naboer - blevet informeret om, at hvis man vil indgive et høringssvar, skal det ske før d. 12. marts. Det er jo lige om lidt! Og det, uden at vi ved noget om, hvorfor dette projekt har erstattet det, Hofor informerede os om på bedste vis sidste år, og uden at vi ved, hvilken konsekvens det vil få for vores kvarter samt uden at vi ved, om der er foretaget undersøgelser af andre modeller for opsamlingen, og hvorfor man i givet fald så har valgt den løsning, vi nu har hørt om - fra naboer, men ikke, som forventeligt, fra kommunen eller andre aktører.  Det betyder, at vi naturligvis ikke kan tage stilling til projektet, og at det derfor er urimeligt at forvente af os - lægmænd - at vi skal indgive et høringssvar med faglige argumenter for/imod, men vi vil her indstille til, dels at høringsfristen udsættes, og dels at vi får en kvalificeret og mundtligt information om projekt, konsekvens, varighed etc. på et møde inden for kort tid, hvor vi kan stille de spørgsmål, vi som beboere måtte have. Det må man som borger i en demokratisk kommune som minimum kunne forvente! vh. Mimi Rasmussen og Claudio Santambrogio Dyssevænget 45A, 2700 Brønshøj 
Læs høringssvar fra Mimi Rasmussen

Sider