Høring af forslag til projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018

Forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 der vil muliggøre gennemførelsen af 36 spildevandsprojekter

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

20. december 2022 til 12. marts 2023

Sagsnummer

2022-0295620

Indsendelsesfrist for høringssvar

12. marts 2023

Høring ikke åben

Københavns Borgerrepræsentationen har på møde den 15. december 2022 besluttet at offentliggøre forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018. 
Se forvaltningens indstilling til politikerne og referatet af mødet i Borgerrepræsentationen her:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m...

Forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 vil muliggøre 36 projekter indenfor projektkategorierne afløbssystem, klimatilpasning og byudvikling, som er defineret i rammeplanen Spildevandsplan 2018. Der er ingen projekter i projektkategorien renseanlæg.

Projekterne medvirker til at understøtte kommunens serviceniveau for kloakken, klimatilpasning, målsætninger for badevandskvaliteten i Københavns Havn og Øresund samt statens målsætninger for vandområder.
Har du bemærkninger til forslag til projekttillægget kan du afgive høringssvar her senest 12. marts 2023.
Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af projekttillægget. Projekttillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse.

Læs forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018 (PDF), se vedhæftede dokument.

Læs miljøscreening og afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport til forslag til Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018, se vedhæftede afgørelse og klagevejledning. Klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport skal ske inden for 4 uger fra offentliggørelsen her på bliv hørt. 

 

Kontakt