Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Indsendt af:
Anne-Mette Hjalager og Bue Beck
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
150
By:
København K
Postnr.:
1209
De grønne elementer skal understøtte byens kulturarv Det er med stor tilfredshed, at vi ser, at Københavns Kommune tager alvorligt fat på indretningen af byrummene. Det er også godt, at kommunen ønsker at lytte til borgerne og brugerne. Vi bemærker, at hensynene til dem, som bor og arbejder i byen skal vægtes op, og at borgerrepræsentationen endelig har erkendt, at tålegrænsen for middelalderbyen som partyzone og parkeringsareal er overskredet. Trykket skal bringes ned. Kommentarerne nedenfor omfatter alene kommunens forslag til arbejdet med de grønne elementer. Middelalderbyen har historiske betingede gadeforløb, hvor husenes facader udgør det absolut bærende visuelle og æstetiske element. Træer har en overordentlig beskeden rolle i middelalderbyen og dermed i den kulturarv, som kommunen forvalter. Traditionelt har man haft store træer og haver i baggårdene, og der er heldigvis stadig mange grønne elementer i byens gårdrum. En bevaring af de grønne miljøer i gårdene er helt essentiel for byens kvaliteter for dem, som bor og arbejder der. Kommunen bør træde i karakter på dette område og gå i dialog med ejerne. Det giver mening, at kommunen foreslår en træbeplantning eller genbeplantning på udvalgte torve og pladser. Herved kan man visuelt støtte op om pladsen som et bærende element i byens struktur. Det forudsætter, at træernes placering bliver meget nøje planlagt, således at de enten følger pladsens anlæg og arkitektur, eller at de placeres med en klar ide om at indramme bygningers indgangspartier eller andre arkitektoniske træk. En ”tilfældig” placering uden en klar forudgående kulturhistorisk analyse af stedet må vi på det kraftigste fraråde. Det er nødvendigt, at kommunen ikke bare forholder sig til byens ”gulve”, men også inddrager facaderne i planlægningen, således at den grønne planlægning sker i tre dimensioner. I illustrationsmaterialet mangler vi at se indikationer på en sådan indsigt og omhyggelighed. Der er gadeforløb, hvor man helt bør afstå fra at plante træer. Det er intet gyldigt argument, at træerne er ”små”. Begrebet ”grønne forbindelser” er hentet fra byplanlægningens overskudslager, og det skal ikke med vold og magt trækkes ind i en middelalderby, hvor der er andre ting på spil end i parcelhusområder. Heldigvis ser vi i oplægget en vis varsomhed med at foreslå træer i gadeforløbene. Ideen med at tillade en mere eller mindre selvforvaltet gadefacadebegrønning må vi tage helt afstand fra og på det kraftigste fraråde. Stokroser, efeu, figentræer m.v. i plantehuller har intet at gøre på og ved gadefacader i et kulturhistorisk vigtigt miljø som København. Det vil utydeliggøre og udviske kulturarvens kendetegn. Den slags borgerforvaltede begrønninger er egnet til arkitektur og praksis for eksempel i tæt-lav bebyggelser i omegnen, men det er ikke grønt element, som skal ind i middelalderbyen. Det er ikke et gyldigt argument, at beboerne synes, at det er ”hyggeligt” eller ”pænt”. Der er også et funktionelt problem med gadefacaders begrønning. Københavns Kommune foreslår dem anlagt i områder, som har et aktivt værtshusliv. Mon ikke plantehullerne bliver til kommunale urinaler? Fuldmandsadfærd er slem nok i forvejen, inviter ikke til at gøre problemet værre. Facadebegrønning på gårdfacaderne er derimod en god mulighed for at opnå en mere intim byrumskarakter, der inviterer til ophold. I gårdrummene giver det mere mening at tillade en vis selvforvaltet praksis. Kommunen har en vigtig rolle for at stadfæste regler om det grønne element i lokalplaner. Københavns Kommune mangler tidssvarende lokalplaner for middelalderbyen. Når man lægger bestemmelser om bevaring og beplantningsmuligheder ind i lokalplaners får nuværende og kommende ejere et beslutningsgrundlag og en retssikkerhed. Det er også kommunens opgave at sikre, at ikke-planlagt beplantning fjernes eller tilpasses. Endelig skal kommunen vedligeholde byens gade- og pladstræer, så de helhedsmæssigt fremstår smukt og i harmoni med facadeforløb, pladsarkitektur og diverse gadeinventar. Kommunen har taget et vigtigt skridt, men udmøntningen bør tage kulturhistorien endnu mere ind. Begrønning skal understøtte og ikke modsige kulturhistorien. Kommunen opfordres til at involvere ikke bare borgerne, men også den ypperste ekspertise på dette område.
Læs høringssvar fra Anne-Mette Hjalager og Bue Beck
Indsendt af:
Marinus Sørensen
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
149
By:
København
Postnr.:
1209
Kære Københavns kommune Jeg har noteret at I vil nedlægge rigtig mange parkeringspladser, hvilket vil skade mig ret meget. Vi har købt lejligheden i Badstuestræde i 2017. Jeg har elbil, så jeg ikke forurener ret meget. I vil gøre det meget vanskeligt for mig, at bruge bilen hvilket jeg ikke synes er fair. Jeg er nu 71 år og med tiden får jeg gangbesvær. Jeg kan ikke se, at der etableres alternative parkeringsfaciliteter for mig Man skulle ikke tro, at beslutningstagerne bor i indre by Jeg kan godt forstå, at man vil minimere trafikken i indre by, men det kan man gøre ved at lave det ret vanskeligt for gennemkørsel. Jeg kan ikke forstå, at man ikke giver beboere (med beboer licens) fortrinsret frem for udefra kommende. Altså parkering forbeholdt for beboere med beboerlicens. Derved ville beboernes parkeringsproblem være løst og kommunen vil tage hensyn til dens beboere. Håber, at dette indput vil blive hørt og taget til efterretning. Hilsen Marinus Sørensen
Læs høringssvar fra Marinus Sørensen
Indsendt af:
Claus Fritzsche
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
148
By:
København K
Postnr.:
1208
Vi som bor her i middelalderbyen synes at hensynet til borgerne boende i Middelalderbyen er fraværende. En by som København skal fungere på borgernes/indbyggernes præmisser, hverdagen skal kunne fungere, beboere skal kunne parkere deres bil tæt på områderne hvor de bor. Der skal ikke nedlægges/flyttes p-pladser, men laves flere, fordi en bil der har fundet en plads ikke forurener, det gør biler der leder efter plads Kommunen vil gøre ”trængslen” mindre, hvorfor har man så gjort det gratis for alle el-biler at parkere, også ”ikke beboere”?? De må endda parkere gratis hvor beboerlicensen ikke gælder i rød zone i dagtimerne (prikgaderne) Det ender med vi ”sander til” i el-biler det er jo billigere at køre i egen bil end med den offentlige trafik, og så skal de ikke betale for parkering. Det burde koste det samme at parkere med en el-bil som med en almindelig bil, den optager jo også en plads Husk at en el-bil også forurener alt efter hvordan den strøm den kører på er lavet! Se her: Elproduktion fra vedvarende energi, der omfatter el fra vind, vand, sol, biogas, biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, betragtes som CO2 neutralt, men udgjorde kun 19% af brændslet i 2021, resten 81% var atomkraft (16%) naturgas (27%) olie (3%) kul og brunkul (35%) se eldeklarationen for 2021 https://orsted.dk/erhverv/el/love-og-regler/eldeklaration Nej tak til flere bænke, der er rigeligt  
Læs høringssvar fra Claus Fritzsche
Indsendt af:
Jørgensen
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
147
By:
København K
Postnr.:
1452
Vi støtter ikke forslaget om nedlæggelse af parkering i middelalderbyen. Det er ikke i beboernes eller Københavns Kommune interesse at lave middelalderbyen om til en ”hulumhej-fest-bydel” med uendelige nattelige fester, og fulde folk som bliver hængende i byrummet til gene for nattesøvn i alle ugens dage. Den nuværende udvidede mulighed for at cafeerne kan lade stole og borde stå udenfor på fortovet og små stykker af vejen, betyder at der i nattens løb er forsamlinger af fulde folk, der råber, synger, snakker højt, spiller musik og skændes højlydt. Der samles grupper af mennesker i både weekender og på alle hverdage. Tidligere var der relativ ro på hverdage i kvarteret, det er ændret og bliver forstærket med forslaget om, at hele kvartet skal være en stor ”forlystelsespark”, - det er total misforstået. Det er ikke i orden, at os som bor her, skal agere statister i en politisk vision, som vi ikke selv har valgt… Vi støtter selvfølgelig og helhjertet, alle de årlige store arrangementer som afvikles i bydelen med parader, fest, sport mv., hvor gaderne er lukkede og bilerne er flyttet. Det er skønt og vigtigt. Samtidigt, er det også rart, at kvarteret bliver sig selv igen efterfølgende, hvor gaderne bliver åbnet og bilerne kommer tilbage. Middelalderbyen er charmerende fordi cafeer, restauranter, barer, butikker og beboere og biler sameksisterer. Vi skaber netop sammen den levende by, som i dag er velbesøgt af alle der bruger København, og som millioner af turister oplever og finder inspirerende. Biler og parkering er en del af bybilledet, det er vigtigt for butikker, erhverv og os, som bor her. Det giver trykhed, at der falder ro over kvarteret om aftenen og natten, at man kan parkerer på gaden letter dagligdagen, præcis som for resten af den danske befolkning. Kvarterets børn skal være trygge og have deres nattesøvn i fred! Kære politikere, - lad vores bydel være i fred!  
Læs høringssvar fra Jørgensen
Indsendt af:
Mette Malene Langkilde
Dato: 24. september 2022
Svarnummer:
146
Virksomhed / Organisation :
Jorck Ejendomsselskab
By:
Kgs. Lyngby
Postnr.:
2800
Jeg gør rent på Jorck Ejendomsselskab og har brug for at kunne parkere ved parkeringspladsen Dyrkøb overfor Vor Frue Kirke. Jeg bruger kun parkeringspladsen for at kunne passe mit arbejde, i forvejen er P-Pladser til almindelige biler halveret. Når jeg skal ind til Kbh. for at hygge mig tager jeg altid det offentlige men når jeg skal arbejde har jeg brug for at kunne tage Rene klude, sække, rengøringsmidler osv. med og det kræver at man kan parkere i byen for at passe sit arbejde. Det kan simpelthen ikke passe at man snart ikke kan parkere nogen steder, tænker i på alle de virksomheder som har brug for de forskellige servicefag i deres virksomheder? Jeg er derfor klart imod nedlæggelse af P-pladser.
Læs høringssvar fra Mette Malene Langkilde
Indsendt af:
Ann Seemann
Dato: 23. september 2022
Svarnummer:
145
By:
København V
Postnr.:
1556
Jeg vil være uhyre taknemmelig, hvis TMU vil starte med at få en oversigt over hvor mange private p-kældre, der allerede er i indre by. Det kan ikke være rigtig at kommunen henholder sig til at de ikke kender omfanget af private p-kældre, men insisterer på at ville bygge en ny under Dantes Plads uden at kende omfanget af de 5-6000 –private p-pladser, der allerede ligger inden for en radius af 1 km.   Jeg synes også at det vil være en god ide hvis TMU vil: a) Undersøge hvorfor så mange p-kældre står tomme i Indre by. Finde ud af, hvordan man får københavnerne til at lære at anvende de eksisterende p-kældre, så det giver mening at undlade at bygge yderligere p-kældre. b) For et par uger siden (24.08.) var jeg til borgermøde på Rådhuset og fik præsenteret det nye forslag til Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen 2022. I flg. den plan, så repræsenterer Dantes Plads og Vester Voldgade i dag præcis det, man ønsker at fremme i resten af Middelalderbyen: Byrum, der fortæller om egenart og kulturarv Bedre balance i bylivet mellem kultur-, erhverv- og hverdagsliv Mere plads til fodgængere og cyklister En grønnere natur   Hvis man undlader at bygge en p-kælder på Dantes Plads, vil man bevare: En plads, der kan være en rollemodel for hele gennemførelsen af ’Byrumsplan for Middelalderbyen 2022’ En fredeliggjort og renoveret Vester Voldgade (VV), hvor der er plads til skolebørn og institutions-børn i nærområdet samt til de flere hundrede skolebørn fra hele Danmark, der dagligt passerer Dantes Plads og Vester Voldgade for at besøge områdets mange museer. En stor cykelfremkommelighed op og ned ad hele Vester Voldgade og Lille Langbro, den nye cykelbro mellem VV og Amager. Dantes Plads, med et veletableret nærmiljø: En grøn perle, hvor mange børn, beboere og turister hver dag passerer, leger og opholder sig En lille kunstplads, som Brygger Jacobsen for 100 år siden forærede københavnerne, for at fremhæve og bevare den smukke kunstakse imellem Glyptoteket, Nationalmuseet til Christiansborg. Jeg håber inderligt, at TMU vil se velvilligt på og tage initiativ til at få omgjort beslutningen om p-anlæg på Dantes Plads og bevare en velfungerende akse i den ånd, som Brygger Jacobsen i sin tid anlagde pladsen i.
Læs høringssvar fra Ann Seemann
Indsendt af:
Kjeld Allan Thrane Larsen
Dato: 23. september 2022
Svarnummer:
144
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Rådet for bæredygtig trafik
By:
København N
Postnr.:
2200
Som repræsentant for Rådet for bæredygtig trafik har jeg ved adskillige lejligheder, specielt i følgegruppen, påpeget en alvorlig mangel ved planforslaget: afgrænsningen af Middelalderbyen og derved planens uambitiøse tackling af vort samfunds overordnede problemstilling, klimakrisen. Den fysiske afgrænsning betyder, at de store gennemkørende veje for pendlertrafikken er udtaget af Middelalderbyens geografi, herunder Bremerholmgennembruddet, Stormgade og Ring 2. Derudover har man behændigt udskåret Dantes Plads og dele af Vester Voldgade for at tilgodese konstruktionen af et overflødigt underjordisk p-anlæg.
Læs høringssvar fra Kjeld Allan Thrane Larsen
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 23. september 2022
Svarnummer:
143
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar. 
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Hanne
Dato: 23. september 2022
Svarnummer:
142
By:
København K
Postnr.:
1204
Jeg støtter høringssvar nr. 113.
Læs høringssvar fra Hanne
Indsendt af:
Jens Christian Berner
Dato: 23. september 2022
Svarnummer:
141
Virksomhed / Organisation :
Egmont
By:
København K
Postnr.:
1148
Høringssvar – Udvikling af Middelalderlandsbyen   Idet vi takker for henvendelsen og muligheden for kommentering, vil vi hermed give vores mening til kende om Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen.   Overordnet kan vi kun bifalde målsætningen med at skabe et byrum der giver bedre balance i bylivet, en grønnere Middelalderby og bedre forhold for fodgængere og cyklister.   Målsætningerne ligger fint i tråd med Egmont egne ønsker for en fremtidig udvikling og vi kan særligt tiltræde udlægningen af Pilestræde med separat kørebane, fortov, cykelparkering, muligheder for at åbne stueetagerne op samt opgradering af Nina Bangs Plads. Egmont deltager gerne i udviklingen af Nina Bangs plads med hensyn til at skabe en grøn oase, et trygt og aktivt byrum.   Vi læser naturligvis afsnittet i planen omkring implementering med stor interesse, idet formuleringen og intentionen giver os som bygningsejere mulighed for at præge den nærmere udformning og detaljering af tiltagene.   Egmont og vores lejere i Gutenberghus har desværre også oplevet den voksende og ukurante parkering af cykler på gader og fortove som desværre nu er blevet så stort et problem for byens borgere og handlende, at vi henstiller til at kommunen tænker nye tanker for at løse dette store problem. Egmont opfordrer kommunen til at overveje en cykelbøde ordning og/eller en udvidet adgang for bygningsejere til at fjerne cykler der henstår ulovligt. Ulovlig parkering af cykler forhindrer dels adgang til vores ejendomme, dels problemer for brandveje. Der mangler decideret cykelparkeringsarealer og Egmont ønsker at indgå i en dialog med kommunen om muligheden for at omdanne nogle af vores bil parkeringspladser i vores kælder til en cykelparkeringskælder – muligvis med offentlig adgang mod betaling af et abonnement. En sådan løsning vil være en støtte til omstillingen til en grønnere by med flere cykler end biler.    Herudover oplever vi desværre også et stigende problem med cigaretter og skod som vi også gerne vil i dialog med kommunen omkring. Vi har selv tænkt at en form for pant ordning, hvor rygere skal aflevere 20 skodder for at købe en ny pakke cigaretter eller at der betales pant for skodder, hvilket kunne være modeller for at rygerne rydder op efter sig selv.         Med venlig hilsen     Jens Christian Berner General Manager, Egmont Real Estate   Egmont Ejendomsadministration A/S Vognmagergade 11 | 1148 København K | Danmark Tel +45 23 65 36 97 jcb@egmont.com | www.egmont.com CVR 84 85 35 18   EGMONT          
Læs høringssvar fra Jens Christian Berner
Indsendt af:
Ulrik Grathwohl
Dato: 22. september 2022
Svarnummer:
140
By:
København K
Postnr.:
1115
Erhvervsparkering. Overordnet kan jeg kun bifalde idéerne som kommer til udtryk i planen. Middelalderbyen trænger virkelig til konsistent trafikplanlægning, og nu med metroen burde tiden være kommet. Jeg skal blot komme med en kommentar på detailniveau. Det drejer sig om erhvervsparkering. Jeg har i en menneskealder boet og drevet forretning i Klareboderne. Denne gade består, på den ene side, af en række små velholdte borgerhuse fra midten af 1700-tallet der alle har butik i nederste etage og almindelig beboelse i de øvre. Forholdene i dag byder på et enkeltflise-fortov og derefter en mur af parkerede biler, oftest så velparkerede at man ikke kan klemme sig imellem. De parkerede større biler lukker lyset ude fra stueetagerne, og alle gør de gaden ufremkommelig for fodgængere. Det er i dag en udfordring at drive forretning med det smalle fortov og en konstant række parkerede biler. Vi havde håbet på en forbedring. Nu ser jeg så i planen, at man agter at bibeholde erhvervsparkering i den ende af Klareboderne som ligger nærmest Pilestrædet.  Det er ikke godt at bryde den ensartede husrække op og give de erhvervsdrivende i de tre berørte ejendomme forringede vilkår i forhold til resten af gaden. Jeg vil henstille at placeringen af erhvervsparkeringspladser genovervejes, så den ikke kommer til at modvirke de små gaders særlige karakter Erhvervsparkering, som den udfolder sig i dag i min gade, er biler på gule nummerplader der holder parkeret i mange timer, gerne hele dagen. Det er meget sjældent ren af- og pålæsning. Jeg vil anbefale at man gentænker kategorien ”erhvervsparkering”, at man definerer de forskellige behov for erhvervsparkering, adskiller af- og pålæsning af varer fra håndværkeres behov for længerevarende parkering. Man bør give mulighed for varelevering i et afgrænset tidsrum samt for at håndværkere enkelt kan søge og få lejlighedstilladelser i forbindelse med opgaver. Dertil behøves ikke i forvejen afsatte erhvervsparkeringspladser i de små og sårbare gader. En reserveret ”erhvervsparkering” bør være målrettet omlæsning fra større lastbiler og derfor placeres hvor de store biler kan manøvrere uden fareforvoldelse og besvær. Jeg skal også udtrykke min støtte til de mange høringssvar der advarer mod at den frigjorte plads overtages af restaurationers udeservering. Det må da snart være tydeligt for rådhuset, at gener fra nattelivet er et meget alvorligt problem for beboerne.
Læs høringssvar fra Ulrik Grathwohl
Indsendt af:
Henriette Elmer
Dato: 22. september 2022
Svarnummer:
139
Virksomhed / Organisation :
Hovedstadens Beredskab
By:
København V
Postnr.:
1553
Vedr. høringssvar til Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen Hovedstadens Beredskab ønsker at afgive nedenstående høringssvar til fremsendte Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen af 28. juni 2022 fra Københavns Kommunes Teknik- og miljøforvaltning med journ. Nr. 2022-0133806-4. Hovedstadens Beredskab har af høringsmaterialet for Byrums- og trafikplan for middelalderbyen noteret sig, at man med planen ønsker markant færre gadeparkeringspladser for biler end i dag, og at der åbnes op for muligheden for at områdets gader og pladser kan disponeres på ny. Middelalderbyens smalle og krogede gadeforløb medfører som udgangspunkt særlige forhold for beredskabet i forhold til fremkommelighed og mulighed for at etablere en effektiv og forsvarlig brandredning og slukning. Ændres indretning og anvendelse af gader og pladser henstiller Hovedstadens Beredskab, at ændringerne ikke påvirker eksisterende byggeris brandmæssige forhold ved at besværliggøre muligheden for beredskabet i at tilvejebringe nødvendig brandredning og slukning. Man bør i planlægningsarbejdet være opmærksom på hensynet til redning og slukning ved indretninger af vejarealer og pladser med træer, bredere fortove, vareleveringspladser, fartdæmpende foranstaltninger, cykelparkeringer mv. Ligeledes sikre, at der er mulighed for adgang for beredskabets stigemateriel til gårdrum o.lign. fra vejarealer og pladser. De valgte løsninger til indretning og anvendelse af vejarealer og pladser skal derudover sikre mulighed for, at beredskabet hurtigt og uhindret kan fremføre køretøjer og mandskab, idet der planlægges med tilstrækkelig god fremkommelighed, gode udstigningsforhold fra køretøjerne og en god beskaffenhed af underlaget ved brandveje og brandredningsarealer til fremføring og opstilling af stigemateriel mv. Hovedstadens Beredskab kan af høringsmaterialet ikke tage endelig stilling til om de konkrete ændringsforslag påvirker beredskabets mulighed for brandredning og slukning, da materialet blandt andet ikke er målbart og ikke angiver de nøjagtige placeringer af redningsåbninger i eksisterende byggeri. Det videre planlægningsarbejde med indretning af veje og pladser bør i videst muligt omfang følge de principper, som er beskrevet i nuværende byggelovgivning omkring redningsberedskabets indsatsforhold, for derved at tilbyde størst mulig sandsynlighed for at redning af personer ved beredskabets stigemateriel og slukning lykkes. Hovedstadens Beredskab står til rådighed, såfremt der er spørgsmål til beredskabets høringssvar og opfordrer til dialog, når nærmere ønsker for planer foreligger og inden de implementeres.
Læs høringssvar fra Henriette Elmer
Indsendt af:
Rasmus Elverdam
Dato: 22. september 2022
Svarnummer:
138
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Magasin du Nord
By:
København K
Postnr.:
1095
Hermed vedhæftet høringssvar fra Magasin du Nord
Læs høringssvar fra Rasmus Elverdam
Indsendt af:
Helen
Dato: 22. september 2022
Svarnummer:
137
By:
Köbenhavn K
Postnr.:
1220
Jeg støtter høring 56 . Find en em alternativ løsning. Hvis man bare fjerner 70-75% av p pladser før os beboer skaber man bare flere problemer ( unødvendige  som jeg ser det) 
Læs høringssvar fra Helen
Indsendt af:
Birgitte Brems
Dato: 22. september 2022
Svarnummer:
136
By:
København K
Postnr.:
1123
Jeg bor i Indre By, men uden for middelalderbyen. Jeg er afhængig af vores bil for at komme på arbejde, og dermed også af parkering. Ved at nedlægge SÅ mange pladser i middelalderbyen, uden at anlægge nye parkeringsanlæg, så vil parkeringssituationen for os lige udenfor bliver endnu dårligere. Hvis den bliver det, vil vi blive tvunget til at flytte.  En by uden adgangsforhold og plads til biler skaber en by, hvor kun helt unge og meget gamle mennesker kan bo. Rigtig mange børnefamilier og arbejdende folk er afhængige af en bil. Hvis det er det, man politisk ønsker, så kunne man i det mindste tone klart flag. Men jeg synes det er en rigtig ærgerlig udvikling for Danmarks hovedstad!    Jeg tror der er mange beboere i Indre By, som ikke nødvendigvis bruger deres biler hver dag. Hvis beboerlicenserne virkede til de eksisterende private parkeringsanlæg (og til de nye, som jeg virkelig ikke fatter hvorfor man ikke bygger), så kunne man flytte mange biler fra gaden - inkl. vores i fx weekender eller ferieperioder. Eller hvad med at give adgang til parkering på fx universitets område på og ved Kommunehospialet i aften og weekend? Man KUNNE tænke kreativt og i partnerskaber, fremfor blot at forringe forholdene for hundredevis af københavnere.  Jeg håber, at I vil lytte til mit og mange andres høringssvar.  Mvh. en bekymret københavner
Læs høringssvar fra Birgitte Brems
Indsendt af:
Lea Nørtved
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
135
By:
København K
Postnr.:
1209
Lad mig starte med at slå fast at jeg ikke er bilist, ikke ejer en bil, elsker min cykel og alle de fortræffelige måder der er via den offentlig trafik, til at komme ud af byen. Ydermere bor jeg til leje, så jeg har ingen bekymring for min ejendomsværdi ift. den udvikling, der er i gang i Indre By, i form af at udvikle den mere og mere til et voksen-Bonbonland, frem for en by hvor der kan bo og leve mennesker, med arbejde, døgnrytmer og nattesøvn som en almindelig selvfølge.   Den politiske drøm er uambitiøs og helt skudt af!   Det har i årevis provokeret mig helt vildt, både på egne og mine medborgeres vegne, at det i Middelalderbyen er stort set umuligt at undgå at begå omkring fem trafikale lovovertrædelser for at komme fra A til B på den mest rationelle og simple måde, og det er fuldstændig ligegyldigt om man at cyklist eller billist. Der er simpelthen en uforskammet måde at behandle borgere på i deres egen bydel. Med det i blodet kan jeg på alle måder kun tage afstand fra meget af forslaget.   Gader og områder hvor der nu står parkeret biler, fungerer i dag (og havde aldrig troet jeg skulle tænke sådan!) som mentale åndehuller, fordi der netop ikke sker noget, og at byen bare får lidt lov til at være, og det har en by i særdeleshed også brug for! At nedlægge så mange parkeringspladser, for at erstatte med grønne rekreative områder, lyder smukt på papiret. Men udover at det fratager både beboere og folk, der arbejder og driver virksomhed i Indre By mulighed for at agere, som de har behov for, for at få en hverdag til at fungere, vil det uden tvivl kun medføre mere uautoriseret ophold og druk på alle tider af døgnet. Hvilket hverken byen, beboerne, ordensmagten eller kommunens renovation har brug for. Det er det samme som at nedlægge en by. En by er et sted hvor mange mennesker lever tæt sammen, og for at dette skal kunne fungere, er det vigtigt at der bliver opretholdt et vist fornuftigt funktionsniveau.   Det skriger til himlen at nedlægge trafikken, alt imens der indføres små åndsvage tivolitoge der kører rundt i gaderne fyldt med voksne mennesker der, døde i blikket, mest af alt ligner softice-zombier. Er det virkelig den ambition politikerne har for en bymidte og en hovedstad? Det er simpelthen så uendeligt sørgeligt og – rent politisk – hamrende uambitiøst!   Der er i store dele af Indre By kæmpe problemer med partybusser og privat boomblast-kørsel. Forbyd i stedet dette og genindfør lukkeloven, så burde der nemt og simpelt kunne komme nogenlunde styr på dele af det voksen-Bonbonland som byen desværre er ved at udvikle sig til.   Det er en rigtig fin idé med flere træer i byen, men dette burde dog kunne løses uden at fjerne parkeringspladser.   Og lad mig til sidst lige kommentere på Teknik- og Miljøborgmesterens groteske tanke om at få lov at åbne private gårdhaver til offentlig adgang, som hun luftede i sin tale til borgermødet den 24. august på Rådhuset: Gud ske tak og lov, at vores private ejendomsret er grundlovssikret! At have den drøm og ambition om at fratage os vores sidste stille helle er grænseoverskridende provokerende!   Mvh Lea / Badstuestræde.
Læs høringssvar fra Lea Nørtved
Indsendt af:
Morten Aagaard
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
134
By:
København V.
Postnr.:
1552
Til Politiker i Københavns Kommune mv. Det er da dejligt at der er interresse for vores middelalderby, men det er mig rigtig kedeligt at erfare at det nu igen skal gå udover bilerne og p-pladser. Jeg driver bl.a. virksomhed fra min adresse og er stærkt afhægig af at kunne køre rundt i DK ud fra min adresse. Det er problematisk at man nu planlægger at nedlægge yderligere p-pladser i middelalderbyen som i forvejen er stærkt begrænset i p-muligheder. Det vil være meget svært at drive min virksomhed samt generelt at bo uden de p-muligheder der er i dag, og min virksomhed er en attraktiv skatteyder til KK, så det ville efter min vurdering være dumt at presse den ud af byen. I stedet for at nedlægge p-pladser uden at tænke andre løsninger end så må man bare lade være med at have bil, så må man begynde at tænke anderledes, så skal de p-pladser for alt i verden nedlægges så må man gøre noget for at begrænse udefra kommende biler. Kunne man tænke p-pladser kun for beboerlicens og ikke udefra kommende biler? Kunne man etablere flere el-bilspladser (jeg vil meget gerne skifte diesel bil til el men for få ladepladser), kunne man "tvinge" sig beboeradgangsfri parkering i f.eks. blox altså ikke nu men som fremadrettet krav til en byggetilladelse for et sådan byggeri. Kunne man overbygge banelemmet til stor p-plads osv... Og først når man har dette på plads kunne man påbegynde middelalderbyen for man har løst beboerbehov. Når det så er sagt, hvorfor skal der være så mange p-pladser til KK biler reserveret ved rådhuset mod brandstationen? Hvorfor er de ikke fri for alle? Hvorfro skal andre lede efter p-plads men ikke medarbejdere der og folk med borgmestertitel? Hvorfor har man ikke sørget for at p-pladser under Langebro var klar for længe siden? Men måske man skulle lade alle de p-pladser der kommer under Langebro alene være for beboerlicens og ikke udefra kommende biler. Nu må det være tid til at tænke på bogere som har behov og brug for bil, og ikke kun cykler. Der er rigtig meget godt i den plan, og det er positivt men men men man kan ikke bare nedlægge p-pladser. Vi kunne jo også slukke for strømme i hele KK mellem kl. 17-18, det vil nok ikke betyde det store for nogle og gøre deres hverdag og liv besværligt! Jeg håber at man tænker at man ikke bare kan vedtage dette uden løsning på p-problemer er løst inden. En skuffet og bekymret borger.
Læs høringssvar fra Morten Aagaard
Indsendt af:
Beboer - Klosterstræde
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
133
By:
København K
Postnr.:
1157
Jeg støtter hørringssvar 124
Læs høringssvar fra Beboer - Klosterstræde
Indsendt af:
Maiken Wexø
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
132
By:
København K
Postnr.:
1062
Når man som beboer i Middelalderbyen læser om de forskellige tiltag, rystes man over hvor lidt hensyn til beboerne i området vægtes. Intet sted i planen nævnes der forbedringer som tilgodeser beboerne.  Det er svært at forestille sig at man noget andet sted i Danmark ville kunne slippe afstede med at forringe forholdende for beboeren i et ligende omfang uden det ville medføre ramaskrig. Hvis man vil fjerne parkeringspladser i gaden må man da først kigge på hvordan man kan løse parkeringsforholdene for beboerne med flere parkeringskældere. Ellers gør man det stort set muligt for beboere i indre by at have bil. Det undre i det hele taget at man ikke som det første har forsøgt at kigge på hvordan man kan tilgodese beboerne i området, så de kan bakke op om planen. . Planen virker derimod som om den er designet med henblik på at fjerne beboelse fra middelalderbyen og udelukkende fremme oplevelsen af byen for turister og besøgende. Der er ellers meget man kunne tage fat på, så som støj fra beværtninger og det uhæmmede antal affaldsbiler som privatiseringen har medført, affald i gaderne, og de allerede rystende dårlige parkeringsforhold, hvor man som beboer er nødsaget til at fjerne sin bil i tidsrummet mellem kl. 10-17, hvilket resulterer i at man som beboer må affinde sig med et pænt antal parkeringsbøder når man pga sygdom eller andet er nød til at lade sin bil stå.  Som beboere i indre by i gennem det meste af mit liv, vil jeg gerne bakke om om en grønnere by. For at opnå det kunne man starte med at indføre en betalingsring og gøre det sværere for besøgende udefra at køre ind og rundt i byen. Parkeringspladser kunne være forbeholdt beboere og dem der betaler deres skat i byen og bidrager til at gøre den levende. Vi er trods alt ikke så mange og derfor vil man kunne begrænse antalet uden at genere boboerne. Men den slags overvejelser har ikke indgået. Ligeledes er der ingen tale om hvordan flere grønne områder med beplantning kunne gøre det mere atttraktivt at bo i indre by. For mange af os der bor her er det pga meget firkantede fredningsregler umuligt at få opført altaner, selv i vores baggårde og det kunne derfor have været rart hvis man havde overvejet om der skal kigges på nogle af de fredningsregler, samt i det hele taget at tænke over hvordan beboerne i indre by kan få mere adgang til grønt, både til ophold og som udsigt.   Som planen er nu får I ikke min opbakning.    
Læs høringssvar fra Maiken Wexø
Indsendt af:
Søren
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
131
By:
København
Postnr.:
1201
Imod endnu et populistisk forslag uden sans for virkeligheden
Læs høringssvar fra Søren
Indsendt af:
Nicklas
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
130
By:
København K
Postnr.:
1455
Jeg er imod foreslaget! det er i forvejen svært at finde en parkeringsplads, som boende med bil i København K
Læs høringssvar fra Nicklas
Indsendt af:
Beboer Kattesundet
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
129
By:
København K
Postnr.:
1458
Plads til ALLE også dem med behov for en bil! Vi er mange beboere i middelalberbyen, der har behov for at kunne have en bil parkeret tæt på ens bopæl. Ved at fjerne op imod 75% af P-pladserne, så vil vi ikke have mulighed for at parkere og holde tæt på vores hjem. Dette vil medføre en væsentlig forringelse af vores kvarter, hvis man begrænser muligheden for at kunne parkere tæt på ens bolig, da visse af os beboere har behov bilen til at kunne tranportere os selv, ens familie, affald osv. i forbindelse med arbejde og fritidsaktiviteter.  Med hensyn til udeservering, så er det også med til at øge de i forvejen store støjgener der er i indre by, og det vil igen gå ud over os der bor her. Vi kan ikke holde vinduerne åbne om sommeren, da man ikke kan få ro i ens egen stue pga. larm og støj fra de mange mennesker samlet lige udenfor ens vindue. Jeg er generelt imod at Københavns kommune fjerner offentlige parkeringspladser og lader private selskaber etablerere meget dyrere løsninger for os borgere, såsom P-huse og P-kældre, hvor der bliver taget overpriser for at kunne få lov til at holde parkeret. Disse former for parkeringsanlæg er ikke alene dyre at etablere, men også til gene for de beboere der bor i nærheden, da man øger trængslen på vejene til og fra ved ind og udkørslen til disse anlæg. De er heller ikke videre tænkt ind i bybilledet, da de mange gange ikke gøre noget godt for området de placeres.   Mvh. Roberto
Læs høringssvar fra Beboer Kattesundet
Indsendt af:
Anne Brennum
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
128
By:
København K
Postnr.:
1204
Jeg støtter høringsvar nr 113, især at fjernelse af p-pladser ved frederiksholm kanal vil medføre meget store gener og unødvendig kørsel.
Læs høringssvar fra Anne Brennum
Indsendt af:
Kristensen
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
127
By:
København K
Postnr.:
1101
Tung trafik gennem Kbh K Der kører mange store lastbiler med byggeaffald, cementblandere mv. nedad Christian IX Gade hver dag. Da der ikke bygges i Kbh K, tænker jeg, at det er lastbiler, der skal skal fra syd til nord, eller nord til syd, som vælger at køre GENNEM midtbyen. Jeg kommer fra Holstebro, og der kører den tunge trafik, der ikke har nogen ærinder inde i byen, ad ringvejen UDEN OM byen. Kunne vi gøre noget lignende i København?  Jeg vil gerne invitere kommunen til at lave trafiktælling fra min altan og måle luftforurening. Kun eldrevne køretøjer i byen Måske vi kunne tage den et skridt videre og sige, at kun eldrevne køretøjer har adgang til området indenfor ringvejen.  Cykelkaos Jeg er glad for at læse, at I tager fat på det cykelkaos, der er i Kbh K. Cykler i massevis holder hulter til bulter og blokerer for passagen for fodgængere.  Ikke kommercielle rekreationsområder Jeg var også glad for at læse, at der kommer bænke mv, så det bliver muligt at sidde i solen, uden at det er i forbindelse med caféer mv.
Læs høringssvar fra Kristensen
Indsendt af:
Janus Wald
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
126
By:
København K
Postnr.:
1066
Til rette vedkommende  Udsigten til at nedlægge 75% af p-pladserne i middelalderbyen vil betyde en væsentlig forringelse for os, der bor i kvarteret. I forvejen er det svært at finde en p-plads og endnu sværere at parkere i nærheden for beboere i middelalderbyen. Med en alindelig beboerlicens er det forvejen ikke muligt for mange af os at parkere i umiddelbar nærhed af vores hjem i dagtimerne. Disse pladeser er i stedet reserveret til udefrakommende, der skal handle elign. Med en yderligere reduktion i antallet af pladser blver det yderst vanskeligt for beboere at komme til ogf fra arbejde (udenfor byen), transportere større ting og børn til fritidsaktiviteter o.lign samt at benytte en frtidsbolig. Denne "luksus" at kunne anvende en bil er en naturlig ting for alle andre i Danmark - og i det meste af det øvrige København. Men blot ikke for beboere i indre by. Kommunens politikere henviser til den offentlige trafik - metroen - men da det ikke er muligt - eller ønskeligt - kan man ikke som beboer i indre by få en parkeringslicens til eksempelvis et af bro-kvarterene. Dette betyder, at man som beboer i indre by fratages muligheden for at arbejde, hvor man vil og tage på weekend, hvor man ønsker. Jeg finder denne udvikling stærkt problematisk, da vi som de eneste i Danmark ikke længere har mulighed for at arbejde eller nyde tid - hvor vi vil - væk fra den by vi til daglig bebor.  En by skal være et levende sted, hvor folk kan komme til - også udenfor metrolinjeføreingen - og bo i uden at være stavnsbundet. Med dette foreslag frygter jeg at byen kvæles og i stedet bliver en forlystelsespark.      
Læs høringssvar fra Janus Wald
Indsendt af:
Peter
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
125
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København K
Postnr.:
1358
Med den trafik som der er i Middelalderbyen, de daglige parkeringsvanskeligheder samt prisen på denne, så er man generelt kun bilejer fordi det er absolut nødvendigt pga. arbejde, mobilitet, etc. og ikke som en ”bonus”. Generelt er det således, at dem som kan cykle eller tage offentlig transport allerede gør det. Med det i mente så opnår man markante gener for beboerne hvis man fjerner ca. 70% af alle parkeringspladser da de lokale beboeres behov for en bil jo ikke forsvinder af den grund – folk skal jo fortsat på arbejde, etc.. Som det er i øjeblikket, så kan man forvente at cirkulere rundt i 30 minutter for at finde en fri p-plads indenfor en 500m radius af sit hjem – hvilket jo egentlig er 30 minutter spild liv og spildt CO2/NOX. Dette skyldes jo at der knap og nap er nok parkeringspladser i Middelalderbyen til dem der bor i Middelalderbyen som det er nu. F.eks. da man i sin tid omlagde Nørre Voldgade og reducerede antallet af p-pladser steg den tid det tog at finde en P-plads signifikant – og denne reduktion i antal af P-pladser var jo marginal if. til nærværende forslag.          København er en levende by, men det meste liv foregår jo i hjemmet og ikke i det offentlige rum. I disse hjem skal der ofte laves forskellige opgaver som VVS, EL, murerarbejde og des lige, især fordi boligmassen ofte er af ældre dato. Dette betyder, at man selv går i byggemarkedet og har behov for at parkere tæt på, men det betyder også at håndværkere skal have acceptable adgangsforhold så de gider at arbejde i Middelalderbyen. Med nedlæggelsen af så mange parkeringspladser vil det blive endnu vanskeligere end der er nu at få fat i en håndværker der gider at komme idet man allerede nu oplever at folk fravælger opgaver grundet de dårlige parkeringsforhold, eller at det bliver markant dyrere. Givetvis oprettes 14 nye pladser – men set i lyset af at 700+ P-pladser fjernes så er det kun en symbolsk gestus mere end en løsning for de lokale.    Forholdene for de svageste borgere forringes desuden med nedlæggelse af alle disse p-pladser. Folk der har brug for parkering f.eks. i forbindelse med handikap stilles dårligere med fjernelse af alle disse P-Pladser. Antallet af handikapparkeringspladser er i forvejen lavt og ofte taget af folk uden tilladelse når man dømmer ud fra hvad man se af parkerede biler i områder, og antallet af biller der med tilladelse der holder på almindelige pladser. 6 nye pladser vil således ikke dække det nye forventede behov endsige dække det nuværende. I Indre By forefindes en række almen praktiserende læger og speciallæger hvortil handikappede således vil får svære tilgang til. Og man må spørge sig om man har haft kontakt til handikapforeninger eller læger i området for at høre hvad behovet for handikapparkering er? Således klinger det hult at man siger at man vil gøre noget for dem med mobilitetsudfordringer når man fjerner parkering og kun kompenserer med 6 nye pladser. En løsning må således være, at sålænge der er et behov for parkering for almindelige københavnere i Middelalderbyen (med og uden særlige behov) så bør man sikre p-pladser til disse - og hvis ikke på gaden, så i P-hus som på Israels Plads. Desværre er den ofte fyldt op for beboerparkering men ideen er jo god. Bibehold ligeledes tilstrækkelig gadeparkering til beboere, til håndværkere, til handikappede, og begræns for alle andre. Alternativet er at man får en Middelalderbyen der er flot at se på med kontorer, hoteller, etc. men uden rigtige københavnere da folk ikke længere kan få hverdagen til at fungere. Et København for københavnere betyder vel at man tager hensyn til dem som bor i lokalmiljøet og deres daglige liv mere end til politiske ambitioner, turister eller arkitektoniske ideer.  
Læs høringssvar fra Peter
Indsendt af:
D. G.
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
124
By:
København K
Postnr.:
1157
I håbet om, at I faktisk læser og tager stilling til høringssvar, så tillader jeg mig at komme med min kommentar til jeres forslag, som omhandler at foretage ændringer i byrummet, hvortil der skal fjernes i alt 750 ud af de nuværende ca. 1.050 parkeringspladser til almindelige biler, elbiler og erhvervskøretøjer og opsættes yderligere op til 1.000 cykelstativpladser i områdets gader. Som ganske lille sidebemærkning i forslaget, har I beskrevet at der med i denne plan også er en overvejelse om at regulere prisen for parkering, så der skabes øget incitament til ikke at parkere længere end højst nødvendigt i området. Derudover foreslås det at ændre hastighedszonen fra nuværende 40 km/t til 30 km/t i ring rundt om middelalderbyen. Generelt set er det super fine forslag – Men som beboer i Middelalderbyen ser jeg et par udfordringer. Flere grønne områder Fedt – Vi elsker natur og elsker flere træer og små oaseområder, hvor vi kan sidde med vores egen kop kaffe, eller 2go fra en af de hyggelige nærliggende caféer. Parkeringspladser At fjerne mere end 2/3 dele af alle parkeringspladser vil skabe en generel udfordring for, at få håndværkere til at udføre arbejde i vores boliger, samt foreninger. En del boliger i området er enten bevaringsværdige, eller fredet og det er derfor ret væsentligt, at vi har mulighed for at kunne rekvirere håndværkere, til udførelse af reparationer m.m. som er korrekt udført for en sikring af bevaringsværdien, eller fredningen. Som beboer i Middelalderbyen har vi – Endda med det nuværende antal af parkeringspladser – alle oplevet at have en frustreret håndværker i røret, som ikke har kunne finde en parkeringsplads. Tid som vi som beboere skal betale ekstra til håndværkeren og derfor kan det være fristende at sige til håndværkeren, at de må holde ulovligt og sætte parkeringsafgiften på slutfakturaen. Ligeledes oplever vi også en kæmpe stigning i priser på dagligt vedligehold fra ejendomsservicefirmaer, vinduespudsere, privat rengøring m.m., da de i fremtiden ville skulle bruge uforholdsvis lang tid på at parkere, for at udføre deres arbejde. Som beboer i Middelalderbyen, kan vi formentligt godt selv undvære vores biler holdene parkeret tæt på vores bolig. Det er ikke noget der er kommet som en overraskelse for særligt mange af os der bor her, at det er en af betingelserne ved at bo i centrum, at parkeringen kan være en udfordring. Dermed har de fleste en løsning på det problem, eller sågar udskiftet bilen med en cykel. Men når det er sagt, så er der stadig beboere som af den ene eller anden årsag er afhængige af sin bil og som ikke har anden mulighed, end at bruge en af de – I dag ca. 1.050 parkeringspladser, som foreslås skal reduceres til 450 parkeringspladser. Som beboer i Middelalderbyen, er det sådan at os der har en bil ikke kan holde her på hverdage mellem kl. 10.00 – kl. 17.00 – Der kan være dage hvor man er syg, ens barn syg, eller hvor der er sket noget akut der gør at man er nødt til at betale for at holde sin bil parkeret, simpelthen af den grund at vi ikke har muligheden for at fjerne bilen. Når der ligger en overvejelse om at regulere prisen, vil denne regulering også påvirke os som beboere og dermed blive en fordyrende udgift, for bilejerne. Som beboer i Middelalderbyen, er vi vant til at have byens larm med i vores dagligdag. Med byens larm menes der som primært glade mennesker, der er i byen på alle tider af døgnet. Vi er vant til at der spilles musik, at gæster på restauranter, barer, diskoteker m.m. er udendørs for at ryge, eller blot for at få frisk luft. Til tider kan glade mennesker slå over i sang, de kan blive sure, komme op og slås med hinanden eller de kan komme til at smide affald, glasskår m.m. Det er et aktivt valg vi formentligt alle har taget, da vi valgte vores nuværende adresse, at alle de ting følger med. Det som vi ikke har tilvalgt og som er en nyere ting inden for de sidste år, er biler der cruiser på samtlige af de strækninger der er mulige at køre på. At køre op og ned af gader er ikke så slemt, men desværre er det ikke nok. Der bliver dyttet, larmet med pistolskudslignende udstødningsrør, gasset op og oftest medfulgt af meget høj musik fra hver enkelt bil. Denne Karavanelignende kørsel starter ofte onsdag/torsdag, men med sikkerhed har vi ”glæde” af bilkørslen hver fredag og lørdag aften fra ca. kl. 21.00 og til ud på natten. Er det varmt i vejret køres der længere tid rundt, end hvis der er knap så varmt i vejret. Og er der varmt i vejret, så har vi som beboere i Middelalderbyen ofte behov for at have vinduer stående åbne, sådan at vi kan få luft ind i vores smukke, men tætpakkede huse, hvor der ved en hel dags solskin bliver meget varmt i alle rum. Men nu har vi som beboere i Middelalderbyen et valg at træffe – Kan vi sove i larmen fra bilerne? Kan vi sove i varmen? – Og det er så et af de ret så kedelige valg vi alle, inkl. forældre til børn skal træffe op til hver weekend her i Middelalderbyen. I øvrigt er der væsentligt mere biltrafik i byen om aftenen end der er om dagen – Og her taler vi om bilister, som ikke skal finde en parkeringsplads, men som udelukkende kører rundt, for at støje i bylivet og gøre opmærksomme på sig selv. At sætte hastighedsbegrænsningen ned er et super fint tiltag, men det betyder også en langsommere karavanekørsel ned ad vores smukke gader. At vi som beboere i Middelalderbyen (igen) bliver overset i byplanlægningen, ved at I indpakker i at vi får bedre plads til fodgængere og cykler, at vi får en grønnere bydel, med bedre balance og et byrum der fortæller, så er fortællingen desværre nok at det for os som beboere i Middelalderbyen er en forringelse af vores livskvalitet.
Læs høringssvar fra D. G.
Indsendt af:
Ingvill og Lars Solbø Christiansen
Dato: 21. september 2022
Svarnummer:
123
By:
Kbh V
Postnr.:
1553
  Politikerne kører over cyklister, børn og unge Planen om at gøre Middelalderbyen næsten bilfri er meget prisværdig. Men, det er et overgreb af format, når Teknik- og Miljøforvaltningen med en streg på bykortet tegner Dantes Plads ud ad Middelalderbyen, støtter anlæggelse af Q-parks p-kælder til 214 biler på Dantes Plads med ind/udkørsel hen over den fredeliggjorte, grønne og meget benyttede gang- og cykelpassage - Vester Voldgade - fra Rådhuspladsen til Lille Langebro og Christianshavn. Læg mærke til, at H.C. Andersens Boulevard har fået et hak, så strækningen Ny Kongensgade hen ad Vester Voldgade forbi Dantes Plads til Stormgade og ud igen til Boulevarden ikke længere hører til Middelalderbyen, sådan som f.eks. Rådhuset, Brandstationen og Københavns Bymuseum gør det.  Den fredeliggjorte Vestre Voldgade er netop et godt eksempel på hvordan et relativt bilfrit bymiljø kan tiltrække og give gode betingelser for cyklister og gående. Derfor er jeg og mange med mig uforstående overfor at flere partier fastholder at der skal bygges et parkeringshus på Dantes Plads. Det vil tilføre relativt få ekstra p-pladser, til gengæld vil det ødelægge den fredeliggjorte cykelgade Vester Voldgade, der daglig benyttes af mere end 10.000 cyklister på vej til og fra arbejde over cykelbroen LilleLangebro og som netop er med til at bevirke at København fungerer for rigtigt mange bløde trafikanter på vej til og fra arbejde. Gaden har flere skoler og institutioner, og børn og unge benytter netop den stille gade som en tryg og nem forbindelse.  Både Dantes Plads og Vester Voldgad indenfor er seneste år er blevet istandsat for meget store beløb, og efterfølgende præmieret for deres bidrag til en grønnere og mere attraktiv bykerne. Nu står den ikoniske, historiske plads til at blive ødelagt af et parkeringshus byggeri og installationer, og den effektive og trygge cykelforbindelse vil blive afbrudt af mere end 1.000 nye biler på vej ind og ud af parkeringshuset daglig, som alle skal krydse både plads, fortove og cykelbaner. Det vil giver øgt CO2 udledning, forurening og fare for de mange bløde trafikanter der daglig befinder sig i området. Læg dertil at Blox med en belægningsprocent under 10% ligger lige nede af gaden og snart kommer der 1.500 nye p-pladser i Postbyen tæt på.  Er det virkelig det vi vil med Middelalderbyplanen – at køre fuldstændig hen over cyklister, børn og unge i et nu fredeliggjort, velfungerende cykel og gangområde?  Tænk nu over det:  Inkluder den fredeliggjorte og renoverede Vester Voldgade i byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen. Her er der allerede plads til skolebørn og institutionsbørn i nærområdet samt til de flere hundrede skolebørn fra hele Danmark, der dagligt passerer Dantes Plads og Vester Voldgade for at besøge områdets mange museer. Bevar den velfungerende, grønne cykelforbindelse til og fra indre by via Vester Voldgade og Lille Langbro. Bevar Dantes Plads, som et historisk, veletableret nærmiljø og bevaringsværdig, grøn perle i Middelalderbyen. Vi opfordrer derfor politikerne i København; inkluder Dantes Plads i de gode planer for Middelalderbyen. Tag nu initiativ til at få omgjort beslutningen om bygningen af et p-anlæg på Dantes Plads til glæde for københavnerne, børnene og cyklisterne.
Læs høringssvar fra Ingvill og Lars Solbø Christiansen
Indsendt af:
Søren Pedersen
Dato: 20. september 2022
Svarnummer:
122
By:
Kbh K
Postnr.:
1201
Jeg støtter høringssvar 110.
Læs høringssvar fra Søren Pedersen
Indsendt af:
laura hertz
Dato: 20. september 2022
Svarnummer:
121
By:
Vesterbro
Postnr.:
1552
Jeg synes det er så underligt at når man kigger på ældre kort af middelalderbyen så er dantes plads en del af den, men nu har kommunen pludselig skråret dantes plads ud af middelalderbyen.  er det fordi q-park skal lave ne underjordisk parkeringskælder der?  Og hvorfor er det ikke blevet nedlagt endnu.  Der mangler ikke parkerinspladser i den del af indreby, da blox parkerinskælder længere ned af vester voldgade overhovede ikke noget nær fuld belagt.  Derudover er vi beboere meget bekymret for hvad så en parkerinskælder vil gøre ved vores nærmiljø .Indgangen er tegnet til at blive fra vester voldgade , altså middelalderbyen, som der eller er en del snak op skal have mindsket bilismen.  Som Dantes plads er nu er den et lille frirum fra hc andersens boulevards alt alt for voldsomme færdselsåre. Træerne på Dantes pladshar endelig vokset sig store, børne løber på løbehjul og løber på bakkerne, tursterne og de lokale nyder at sidde på restaurenten på de skønne sommeraftner og dage. og vi har et fantastsik kunsværk stående som bliver ivrigt fortograferet hver eneste dag.  Lige der hvor bil nedkørelse er plant til at være kører der mange hundrede cykler forbi pga af den fine cykelbro til islandsbrygge. Der er også mange skole børn der går til og fra skole hver dag da den classenske legatskole ligger længere henne af vejen .  Vi har ikke brug for flere biler i middeladerbyen, og heller ikke på Dantes Palds , der er metro tog og busser der kører lige til døren, det er så bekymrende at københavns kommune med den ene hånd vil gøre middelbyen grønnere og mere bæredygtig og med den anden hånd invitere de lige en ordentlig omgang co2 direkte ned i lungerne på.  Trist trist trist. 
Læs høringssvar fra laura hertz

Sider