Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

  • Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning
Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

28. juni 2022 til 26. september 2022

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. september 2022

Høring ikke åben

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Hent forslag til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen som PDF (20 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 20. juni 2022 besluttet at sende forslaget til byrums- og trafikplan i offentlig høring. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, forslag til byrums- og trafikplan (før ændringsforslag), kortlægningsrapport, bilag om parkering, regulering, borgerdialog, politikerspørgsmål

Find referatet fra Teknik- og Miljøudvalget her. 

Byrums- og trafikplanen leverer et samlet forslag til, hvordan de mange forskellige hensyn i dette område af Indre By skal prioriteres og balanceres i byrummet. Med baggrund i borgersamlingens anbefalinger fra 2019 lægger planen op til, at bilparkering og biltrafik skal optage mindre plads end i dag. I stedet skal der være bedre plads til fodgængere og cyklister, til ophold og grønt, til mere hensynsfuld cykelparkering og til områdets historiske fortællinger. Samtidig skal varelevering og anden nødvendig logistik fortsat kunne fungere, og beboere i bil skal have mulighed for at standse i nærheden af deres bolig. 

Borgerinvolvering og baggrund

Der er borgermøde om byrums- og trafikplanen onsdag den 24. august 2022 kl. 19-21 på rådhuset. Borgermødet kræver tilmelding. 

Hent invitation til borgermødet og se, hvordan du tilmelder dig. 

Se baggrundsmateriale, evaluering af byrumsforsøg, erhvervsanalyse og borgersamlingens anbefalinger på www.mindrebiltrafik.kk.dk 

Her finder du også oplysninger om orienterings- og debatmøder i forbindelse med strategiens offentlige høring.

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af forslaget til byrums- og trafikplan for Middelalderbyen her:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 19. juli 2022 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt