Foto over lokalplanområdet

Svanemølleholm - lokalplan 594

Lokalplanen skal gøre det muligt, at Svanemølleholm ved Sundkrogsgade i Nordhavn kan udvikles med op til 110.000 m2 serviceerhverv.

Høringsfrist:

2. juni 2020
Indsendt af:
Knud Erik Hansen
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening - København
By:
Valby
Postnr.:
2500
OGSÅ VEDLAGT SOM FIL _________________________________________________________________________________________________________ Høringssvar til lokalplanforslag for Svanemølleholm   Ikke tænkt som en del af et grønt Nordhavn Svanemølleholm ligger et sted i Nordhavn, der har potentiale til at blive en super populær havnepark. Den ligger mod vest og til eftermiddagssolen. Den ligger ud til Kalkbrænderiløbet med livlig sejleaktivitet – i sejlbåde, robåde m.m. Det ligger tæt ved Østerbro. Det kan blive Østerbros og Nordhavns – og måske hele Københavns havnepark. Den foreslåede promenade kan slet ikke leve op til den kvalitet en havnepark kan levere til københavnerne. Den vil sandsynligvis mest blive en promenade og ikke et sted til ophold. Det kræver mere bredde og inventar til ophold og grønne arealer. Svanemølleholm ligger tæt ved den gamle skudehavn. Der ligger omkring den nogle grønne områder, som i sig selv er meget værdifulde – bl.a. Tangen og det grønne område vest for Skudehavnsbassinet. Både Svanemølleholm og området ved Skudehaven kan sammen komme til at udgøre et yderst attraktivt rekreativt område. Fra Skudehavnen kan der skabe forbindelse til den Nordhavns Naturpark, som Nordhavns Naturvenner har foreslået. Samlet kan det blive et af københavnernes mest attraktive grønne område. Der er brug for det. Flere og flere københavnere både bruger og sætter pris på de grønne områder. Det er derfor vigtigt at bruge de efterhånden begrænsede muligheder, der er i København for nye områder med natur og grønt til københavnerne. DN København vil derfor foreslå, at der langs kajen til Kalkbrænderiløbet skabes 50 m grønt bælte, og at der i den nordlige del af området skabes en 150 m bred korridor ind til skudehavnen. Det kunne være en grøn korridor langs den nordlige kanal langs Skudehavnsvej. Det kan fint kombineres med den foreslåede Kranpark og de to kanaler ind til skudehavnen. Begge dele er fine elementer i planen. Vi forudsætter, at Kranparken udlægges om offentligt tilgængelig park. Bebyggelsen Den foreslåede bebyggelse er præget af, at der skal bygges mange etagemeter. Det er trist for os alle, at det skal være en hovedpræmis for et byområde. Det bliver en kompakt og tæt bebyggelse og med efterhånden traditionelle og lidet opløftende glasfacader. De bliver bebyggelser med minimale lysskakter i karreerne og smalle lyskiler i bygningskroppene. Alt sammen for at presse flest mulige etagemeter ind. Det er en trist at se, at det skal præge bygningskvaliteten i København. Området fortjener bedre og mindre kompakte bebyggelser, og med mindre højder – og slet ikke 38 meter høje bygninger. Den gode beliggenhed ud til Kalkbrænderihavnen bør bruges til boliger og ikke til serviceerhverv. Det vil give boliger en god beliggenhed i forhold til lys. Alle andre placeringer i området er med den tæthed, der er foreslået, er fyldt med skygger det meste af tiden. Der bør til bebyggelserne stilles høje krav til arkitekturen, bebyggelsesprocenten og højden bør sænkes markant for byggefelterne. Vandet Det åbnes op for, at der kan bygges træbrygger langs Kalkbrænderiløbet. Det bør ikke ske. Kalkbrænderiløbet er et stærkt trafikeret løb med især sejlbåde og robåde. De har brug den bredde løbet har nu – så både at ubesværet og sikkert kan passere hinanden og til at de mange både, der skal ind i Svanemøllehaven kan krydse tværs gennem sejlretningen. Det er prisværdigt at der etableres 2 nye kanaler og at de i følge tegninger føres ind til skudhavnen (det fremgår dog ikke af selve lokalplanen, der rummer et mere afgrænset område). Træer Der er i området 12 bevaringsværdige som foreslås fældet. Der placering er ikke nærmere angivet. Det er derfor ikke muligt konkret at vurdere om det er rimeligt at de fældes. DN København finder, at der bør gøres store anstrengelser for at bevare sådanne træer og at det også kan være rimeligt at bygningers placering m.m. tilpasser sig så sådanne træer kan bevares. De er positivt at planlægges plantet et stort antal nye træer. Det er ikke angivet at der skal plantes træer langs de to kanaler ind til skudehavnen. DN København finder, at der bør plantes træer langs kanalerne. Ubebyggede områder I lokalplanens §8 stk. 5 (ubebyggede arealer, byrum) fastlægges at 40% af arealet skal udlægges i græs og 10 % som bede. Endvidere skal der plantes 429 nye træer. I stedet for plænegræs bør der tænkes i mulighederne for at etablere en mere artsrig og varieret vegetation. I stedet for at udlægge næringsrig muldjord bør der udlægges næringsfattig jord og udsås forskellige eng- og overdrevsurter. De nyplantede træer bør være af hjemmehørende arter for at fremme biodiversiteten mest muligt.  Trafik Sundkrogsgade foreslås udvidet til 4 spor. Det bliver derfor en helt anden gade end gaden med de nuværende 2 spor. Det vil gøre skade på bymiljøet. Der ligger en metrostation tæt ved og der bør lægges op til at det er den der bruges. 4 spor kan endvidere medføre, at det bliver en brugt vej ud til en kommende containerterminal på Stubben og Krydstogtterminalen, skabe støj og dele området markant i to dele. Det vil medføre en yderligere belastning af krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavns­gade. Vejstrukturen bør fremme den nye havnetunnel bliver forbindelsen til disse mål. DN foreslår derfor at Sundkrogsgade bibeholdes med 2 spor. Lynetteholmledningen Det er udtryk dårlig planlægning, at Lynetteholmledningen ’akut’ har været søgt lukket. Der er ikke noget akut over den prøvning af ledningens styrke, der skulle gennemføres. Det må have været de involverede bekendt lang tid før. Det er problematisk, at alternativer til lukning af ledningen ikke har været belyst, men blot afvist med, at de ikke er proportionelle. DN København finder, at håndteringen af lukningen har været præget af ligegyldighed over for de konsekvenser en udledning i især sommertiden vil have for flora og fauna i Øresund. DN København finder det forkert, at Lynetteholmledningen ikke angivet i forudsætningerne for lokalplanen. Det er endvidere problematisk, at der ikke før lokalplanen fremsættes, er en afklaring af om Lynetteholmledningen kan klare den store belastning de store bygninger giver og om der derfor er brug for en anden udformning af lokalplanen.
Læs høringssvar fra Knud Erik Hansen
Indsendt af:
Østerbro Lokalråd /ved Torkil Groving
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
26
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokalråd
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til forslag til lokalplan for ”Svanemølleholm” Undgå yderligere kontorbyggeri ved Kalkbrænderiløbet og udnyt i stedet områdets potentiale for en rekreativ sammenhæng med det bagvedliggende Østerbro. – Iværksæt en ny planlægning med udgangspunkt i visionsoplægget ”Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter”, udgivet af Østerbro Lokaludvalg 2012 og indarbejdet i ”Bydelsplan for Østerbro 2013”. Østerbro Lokalråd anser strækningen ved Kalkbrænderiløbskaj som et af Nordhavns mest oplagte områder til rekreative formål, hvor beliggenheden med rigelig eftermiddags- og aftensol og placeringen tæt på det bagvedliggende brokvarter indbyder til at udvikle denne kajstrækning som en aktiv havnepromenade med faciliteter, der kan skabe sammenhæng mellem den nye og den gamle bydel. Vi må derfor på det kraftigste advare mod gennemførelse af det forslag til lokalplan, som nu er sendt i høring for ”Svanemølleholm” og som vil medføre massivt og alt for højt kontorbyggeri. Der er ikke brug for her i Nordhavn at gentage de planlægningsmæssige fejltagelser fra f. eks. Kalvebod Brygge, hvor der på nogen af havnens mest attraktive kajstrækninger er blevet etableret kontorbyggeri, som kun er befolket i dagtimerne og om aftenen ligger øde hen uden liv – som kolde og grå spøgelsesbygninger. Den samme fejl er desværre allerede blevet begået med noget af det tidlige kontorbyggeri, som allerede findes i bunden af Kalkbrænderiløbet. Her kan man ved selvsyn se hvor kedeligt et ellers attraktivt område kan udvikle sig. – Og nu sidder vi så og må forholde os til et lokalplanforslag, der oven i købet lægger op til endnu højere bebyggelse –  helt op til 34 m, hvilket er fuldstændigt i strid med intentionerne om bæredygtighed i det tidligere plangrundlag for Nordhavn, hvor den maksimale bebyggelseshøjde skulle begrænses til samme niveau som det bagvedliggende brokvarter. Østerbro Lokalråd må ud fra alle erfaringer appellere til, at lokalplanforslaget trækkes tilbage, og at der i stedet indledes en planproces, hvor der tages udgangspunkt i den enestående mulighed, der er for at udvikle Kalkbrænderiløbskaj rekreativt og skabe sammenhæng mellem ny og gammel bydel. Som det er vist i visionsoplægget, ligner området mellem kajkanten og Sundkrogsgade med sin bredde på ca. 100 m det tilsvarende område ved Islands Brygges havnepark. I bydelsplanen for Østerbro fra 2013, er der skitseret et hav af muligheder, hvor der er plads til både grønne og blå områder med udnyttelse af nærheden til vandet og etablering af faciliteter for robåde og kajakker, men også idrætsfaciliteter på land, hvor der kan dyrkes motion og sundhed, samtidig med at der kan etableres markedsdage og caféliv. Indretningen af området kan sagtens variere, men hvis det skal kunne udvikle sig som en attraktiv folkepark for gammel og ny bydel, kræver det mere end et 25 m bredt bælte. Kajstrækningen vil kunne udvikles med både bredere og smallere forløb med muligheder for at skabe rammer om et aktivt byliv med anvendelse til forskellige fritidsformål og som mødested for  folk med mange forskellige aktiviteter. Desværre nåede udviklingen at løbe fra visionsoplæggets kulturhistoriske dimension med idéen om indpasning af de gamle kranspor i et grønt område, men muligheden for udvikling af Kranparken må fastholdes, selv om kransporene nu er væk. Det er desuden vigtigt, at der som tidligere forudsat etableres tilstrækkeligt brede kanaler, der kommer til at forbinde Kalkbrænderiløbet med Skudehavnsløbet, så der for roere etableres mere tilgængelige passager, der forbinder området. Så de i lokalplanforslaget viste kanaler skal selvfølgelig føres igennem og videre til vandområderne i Skudehavnen. Omvendt er det helt i modsætning til tankerne om den bæredygtige bydel at ville foretage vejudvidelse af Sundkrogsgade fra 2 til 4 spor. De tidligere forudsætninger har været trafikforsyning i form af kollektiv trafik og gode forhold for bløde trafikanter. En vejudvidelse vil skabe en barriere, som ikke styrker sammenhængen i området, men tværtimod vil forringe adgangsmulighederne til den aktive havnepromenade. Så sammenfattende vil Østerbro Lokalråd opfordre til, at planerne om omfattende kontorbyggeri i lokalplanområdet tages af bordet, at vejudvidelsen droppes og at der i stedet indledes en planlægning for en bæredygtig og rekreativ udnyttelse af Kalkbrænderiløbskaj, hvor der arbejdes videre ud fra visionsoplægget fra 2012. Vi tænker , at denne planlægning skal omfatte hele Kalkbrænderiløbskaj på strækningen fra den eksisterende lystbådehavn og dennes klubhus og op til Færgehavn Nord, der ligger uden for området i det aktuelle lokalplanforslag. (På denne – den nordligste del af kajen opererer visionsoplægget i øvrigt med etablering af badefaciliteter – i så god afstand fra sejlads og roning, at det ikke skulle kunne give konflikter eller medføre fare for ulykker). Med venlig hilsen Torkil Groving fmd. Østerbro Lokalråd P.S. (Vi forudsætter i øvrigt, at HOFOR opgiver eventuelle tanker om at lade den kommende store skybrudsledning udmunde ved Færgehavn Nord, og at der i stedet – som ønsket af Miljøstyrelsen – udarbejdes forslag til alternativ linjeføring, hvor skybrudsledningen føres længere ud til dybere vand i Øresund. Vi forudsætter i det hele taget, at der også på spildevandsområdet arbejdes med etablering af bæredygtige løsninger).
Læs høringssvar fra Østerbro Lokalråd /ved Torkil Groving
Indsendt af:
Peter
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2300
Hvordan kan kommunen vedtage en lokalplan for et område som de selv skal tjene penge på til financieringscirkus af metro. Kommunen sælger grunde til by og havn. kommunen ejer by og havn kommunen vedtager lokalplan, der sikrer by og havn maksimal fortjeneste selvom der er forsyningsledninger i jorden.
Læs høringssvar fra Peter
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekomité
By:
København Ø
Postnr.:
2100
  Høringssvar til forslag til lokalplan for Svanemølleholm  TILLÆG fra Østerbro Havnekomité   Østerbro Havnekomité har den 20. Maj 2020 indsendt høringssvar til det fremlagte forslag til lokalplan for Svanemølleholm. På grund af manglende oplysninger i Lokalplanforslaget, er dette en tilføjelse til det oprindeligt fremsendte.  Spildevandsledninger fra Østerbro og Gentofte til Lynetten Det er kommet frem, at der mangler meget væsentlige oplysninger i Lokalplanen vedrørende den grund, som By & Havn agter at sælge til opførelse af 7-etagers kontorhuse. Nedenunder ligger der nemlig en samling af to hovedkloaker til Lynetten, fra hhv. Østerbro og Gentofte. Karsten Krogh Andersen, tidligere drikkevands- og spildevandsingeniør og nuværende direktør for Institut for Bæredygtig Udvikling, skriver i Politiken den 30. maj, at ”det er teknisk uforsvarligt og fagligt helt uacceptabelt at bygge ovenpå spildevandsledninger. Det vil være umuligt at reparere og ombygge en ledning udefra, hvis der ligger en bygning ovenpå ledningen. Endvidere vil tryk og sætninger fra en bygning, der ligger ovenpå, kunne beskadige selve ledningen.”  Vi opfordrer til at det tunge byggeri opgives og dette dejlige område indrettes som opholdssted med kultur og fritidsaktiviteter, som vi har foreslået i vores høringssvar (Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter, som foreslået af Østerbro Lokaludvalg, 2012). Miljø- og sundhedsproblemer ved udledning af mekanisk (u-renset) spildevand til Øresund At der i forbindelse med undersøgelser af ledningen skal udledes 290.000 kubikmeter mekanisk renset (u-renset) spildevand over 5 dage til Øresund, er ligeledes uacceptabelt. Hvad nu, hvis undersøgelsen ikke kan gennemføres på 5 dage? Hvordan ser nødplanen så ud? Det bør under alle omstændigheder undgås, dels af hensyn til folkesundheden, dels af hensyn til livet i Øresund. Spildevand er ferskvand og derfor lettere end havvand. Så det svømmer ovenpå. Der skal ikke mange ændringer i vindretning til, før det u-rensede spildevand føres ind mod kysten til fare for folkesundheden, ikke mindst i denne Corona-tid. Havnebade og badestrande vil ikke kunne bruges.  Hvis det af hensyn til byggeriet er nødvendigt at flytte spildevandsledningen,  kan det ikke gøres på hverken 5 eller 7 dage. Det vil koste flere måneders udledning af u-renset spildevand til Øresund. I henhold til international lovgivning, er det ganske enkelt forbudt at udlede store mængder u-renset spildevand til Øresund over længere tid, da det vil give ubodelig skade på plante- og dyrelivet. Det vil påvirke iltforholdene negativt, tilføre tungmetaller og andre giftige forbindelser, give øget algevækst, skade fisk og deres formering. Ålegræssletterne, som er af essentiel betydning for den marine fauna,  vil lide alvorlig skade. Af disse årsager kan Østerbro Havnekomité ikke gå ind for en flytning af spildevandsledningen.  Miljøproblemerne omkring Sundkrogsgade Miljøproblemerne ved at gøre Sundkrogsgade til en 4-sporet motorvej af hensyn til containertrafikken, vil blive uacceptabelt store. Derfor bør alternative forslag til placering af en containerterminal vurderes endnu en gang.   Fra Havnekomiteen vil vi atter pege på at undersøge muligheden for at finde ny placering af Containerterminalen og Benzinøen, der begge er  forurenende virksomheder, som ligger i nærheden af tæt bebyggelse. En flytning ville frigøre en række attraktive nye byggegrunde langs vandet.  Et evt. opfyld ved Avedøre Holme eller Peberholmen bør undersøges, og hvis vanddybden dér er utilstrækkelig eller fredningsforhold forbyder det, må man længere ud.  Efter den nye  politiske udmelding fra Lars Weis, synes der at være en åbning for, at der kan findes et flertal for, at containerterminalen flyttes til Køge Havn, som Køge tidligere har foreslået.  Hvis det også skulle vise sig umuligt af hensyn til de moderne, meget store containerskibes krav til vanddybden, kunne havnen ved det nedlagte kulkraftværk, Stigsnæs ud for Skælskør eventuelt  komme på tale. Stigsnæs Havn er den dybeste havn i Nordeuropa. Den ligger p.t ubenyttet hen og ville  kunne tage imod de nyere meget store containerskibe, der kræver stor vanddybde.    Den 1. Juni 2020                                                     Inger Hutters, formand for Østerbro Havnekomité      
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekomité
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til forslag til lokalplan for Svanemølleholm  TILLÆG fra Østerbro Havnekomité   Østerbro Havnekomité har den 20. Maj 2020 indsendt høringssvar til det fremlagte forslag til lokalplan for Svanemølleholm. På grund af manglende oplysninger i Lokalplanforslaget, er dette en tilføjelse til det oprindeligt fremsendte.  Spildevandsledninger fra Østerbro og Gentofte til Lynetten Det er kommet frem, at der mangler meget væsentlige oplysninger i Lokalplanen vedrørende den grund, som By & Havn agter at sælge til opførelse af 7-etagers kontorhuse. Nedenunder ligger der nemlig en samling af to hovedkloaker til Lynetten, fra hhv. Østerbro og Gentofte. Karsten Krogh Andersen, tidligere drikkevands- og spildevandsingeniør og nuværende direktør for Institut for Bæredygtig Udvikling, skriver i Politiken den 30. maj, at ”det er teknisk uforsvarligt og fagligt helt uacceptabelt at bygge ovenpå spildevandsledninger. Det vil være umuligt at reparere og ombygge en ledning udefra, hvis der ligger en bygning ovenpå ledningen. Endvidere vil tryk og sætninger fra en bygning, der ligger ovenpå, kunne beskadige selve ledningen.”  Vi opfordrer til at det tunge byggeri opgives og dette dejlige område indrettes som opholdssted med kultur og fritidsaktiviteter, som vi har foreslået i vores høringssvar (Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter, som foreslået af Østerbro Lokaludvalg, 2012). Miljø- og sundhedsproblemer ved udledning af mekanisk (u-renset) spildevand til Øresund At der i forbindelse med undersøgelser af ledningen skal udledes 290.000 kubikmeter mekanisk renset (u-renset) spildevand over 5 dage til Øresund, er ligeledes uacceptabelt. Hvad nu, hvis undersøgelsen ikke kan gennemføres på 5 dage? Hvordan ser nødplanen så ud? Det bør under alle omstændigheder undgås, dels af hensyn til folkesundheden, dels af hensyn til livet i Øresund. Spildevand er ferskvand og derfor lettere end havvand. Så det svømmer ovenpå. Der skal ikke mange ændringer i vindretning til, før det u-rensede spildevand føres ind mod kysten til fare for folkesundheden, ikke mindst i denne Corona-tid. Havnebade og badestrande vil ikke kunne bruges.  Hvis det af hensyn til byggeriet er nødvendigt at flytte spildevandsledningen,  kan det ikke gøres på hverken 5 eller 7 dage. Det vil koste flere måneders udledning af u-renset spildevand til Øresund. I henhold til international lovgivning, er det ganske enkelt forbudt at udlede store mængder u-renset spildevand til Øresund over længere tid, da det vil give ubodelig skade på plante- og dyrelivet. Det vil påvirke iltforholdene negativt, tilføre tungmetaller og andre giftige forbindelser, give øget algevækst, skade fisk og deres formering. Ålegræssletterne, som er af essentiel betydning for den marine fauna,  vil lide alvorlig skade. Af disse årsager kan Østerbro Havnekomité ikke gå ind for en flytning af spildevandsledningen.  Miljøproblemerne omkring Sundkrogsgade Miljøproblemerne ved at gøre Sundkrogsgade til en 4-sporet motorvej af hensyn til containertrafikken, vil blive uacceptabelt store. Derfor bør alternative forslag til placering af en containerterminal vurderes endnu en gang.   Fra Havnekomiteen vil vi atter pege på at undersøge muligheden for at finde ny placering af Containerterminalen og Benzinøen, der begge er  forurenende virksomheder, som ligger i nærheden af tæt bebyggelse. En flytning ville frigøre en række attraktive nye byggegrunde langs vandet.  Et evt. opfyld ved Avedøre Holme eller Peberholmen bør undersøges, og hvis vanddybden dér er utilstrækkelig eller fredningsforhold forbyder det, må man længere ud.  Efter den nye  politiske udmelding fra Lars Weis, synes der at være en åbning for, at der kan findes et flertal for, at containerterminalen flyttes til Køge Havn, som Køge tidligere har foreslået.  Hvis det også skulle vise sig umuligt af hensyn til de moderne, meget store containerskibes krav til vanddybden, kunne havnen ved det nedlagte kulkraftværk, Stigsnæs ud for Skælskør eventuelt  komme på tale. Stigsnæs Havn er den dybeste havn i Nordeuropa. Den ligger p.t ubenyttet hen og ville  kunne tage imod de nyere meget store containerskibe, der kræver stor vanddybde.    Den 1. Juni 2020                                                     Inger Hutters, formand for Østerbro Havnekomité        
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Roklubberne i Svanemøllehavnen v. Niels Bak Henriksen
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danske Studenters Roklub, Roforeningen KVIK, Roklubben Skjold og Roklubben Gefion
By:
Købenavn Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar Lokalplanforslag for Svanemølleholm   På vegne af roklubberne i Svanemøllehavnen Danske Studenters Roklub Roforeningen KVIK Roklubben Skjold Roklubben Gefion   Indledning Roklubberne støtter, at der sker en byudvikling på Svanemølleholmen, som vil give et løft, der er til gavn for den almene befolkning og liv i området. Samtidig vil de planlagte kanaler være en væsentlig forbedring af vores rofarvand, især for den rekreative roning. Farvandet ud for området (Kalkbrænderihavnsløbet) er samtidig ikke alene adgangsvejen til vores klubber, men er også vores ubetinget vigtigste træningsområde for de roere, som træner mere intenst. Det er det eneste område vi har med læ i østenvind, som er almindeligt især i forårssæsonen, og det er det, som sikrer, at man kan regne med at kunne komme på vandet størstedelen af dagene, og dermed planlægge en kontinuerlig træning. Dette gælder ikke bare for konkurrenceroere, men også for en stigende del af motionsroerne, da vi lige som mange andre sportsgrene oplever, at træningsindholdet er blevet vigtigere og vigtigere for de medlemmer, som søger os. Med andre ord: Det er vores sportshal, vores træningsbane. Det er altså afgørende, at vilkårene for brugen af farvandet ikke bliver forringet af byggeriet på Svanemølleholmen.   Sikkerhedsforhold Det nuværende udkast lokalplan vil efter vores opfattelse og erfaring skabe alvorlige sikkerhedsmæssige problemer i det tæt trafikerede farvand i Kalkbrænderihavnsløbet. Det gælder især på to væsentlige områder: Kastevinde og vindspring på grund af højt byggeri Øget risiko for at publikum bader i løbet Kastevinde fra højt byggeri: Problemet med vindnedfald fra høje bygninger er kendt. Man skal ikke længere væk end ind i selve Kalkbrænderihavnen for at opleve voldsomme kastevinde og vindspring, som suser rundt mellem bygningerne og gør det svært for både med ringe eller helt uden motorkraft at manøvrere. Derfor advarede vi også mod dette på det formøde om lokalplanprocessen for Svanemølleholmen, som ro- og sejlklubberne deltog i, i anden halvdel af 2019. Det blev her lovet, at vindforholdene ville blive undersøgt. Alligevel kunne vi konstatere, da ændringerne til kommuneplanen skulle i supplerende høring, at byggehøjden ud mod vandet pludselig var hævet til 34 meter til forskel fra det oprindelige kommuneplanforslag. Dette protesterede vi mod, blandt andet med følgende bemærkninger: ”Løbet er uden tvivl Danmarks tættest besejlede lystbådefarvand, og det er med ret blandet trafik (en optælling i forbindelse med tunnelbyggeriet viste op til 60 sejl- og motorbåde og op til 60 robåde og kajakker ind og ud af løbet i timen). En del af sejlbådene er uden motor (det gælder bl.a. alle de meget benyttede skolebåde for sejlerskolerne) og er tvunget til at manøvrere for sejl. Samtidig manøvreres robåde og kajakker udelukkende ved muskelkraft. Roklubberne har i dag forbud for deres medlemmer mod at sejle ind i Kalkbrænderihavnen, og det skyldes blandt andet vindturbulenserne, som gør det svært at manøvrere. Tendens til turbulenser påvirker altså manøvredygtigheden for både roere og sejlere og vil derfor give risiko for kollissioner i det trafikerede farvand. Desuden påvirker det kajakkernes balance. Derfor bør mulighederne for meget højt byggeri i området rykkes tilbage fra kajen.” Alt dette er fortsat aktuelt i det foreliggende lokalplanforslag. På trods af dette og på trods af, at vi to gange tidligere har gjort opmærksom på problemet, er ingen af disse forhold på nogen måde taget til efterretning eller bare i det mindste omtalt i lokalplanforslaget. Det fremgår heller ikke af materialet, om den lovede undersøgelse af vindforholdene er foretaget. Det er ikke ordentlig planlægning at blive advaret to gange mod en væsentlig risikofaktor, og så først gå imod den i de sidste rettelser i kommuneplanen og siden ikke engang nævne den i lokalplanoplægget. Det kan godt være, man har solgt grundene, inden forholdene var undersøgt, men det kan ikke være årsag til at skabe sikkerhedsmæssige problemer for sejlads og roning i området, og dermed ødelægge farvandet som trænings- og idrætsfacilitet, da der så ikke længere vil kunne ros kraftfuldt/koncentreret. Det skal bemærkes, at det ikke er den overordnede bebyggelsesprocent eller højde af bygningerne, vi vender os imod, men at man placerer de højeste bygninger helt ud mod vandet i stedet for at rykke dem tilbage på grunden og aftrappe højden frem mod kajen.   Badende: Erfaringerne andre steder i byen viser, at en træbrygge som fx den ved Sandkaj vil opfordre til, at mange springer i vandet, på trods af, at det er ulovligt.   Kalkbrænderiløbet er måske det mindst ønskelige sted i byen at få en sådan udvikling. Badende vil være i umiddelbar fare i det tæt befærdede løb. I forhold til robådene, så kommer deres åreblade i fremstrækket med en betydlig fart over vandoverfladen i vandret tilstand – anslået op til 30 km i timen – og altså med årens skarpe kant forrest og vægten af 110 kg båd plus 5 roere bag. Samtidig kan badende i vandet være svære at se. Dette kommer formentlig til at koste alvorlige ulykker, hvis badning i området bliver almindeligt. Derfor bør området ved kajen udformes, så den indbyder så lidt som muligt til badning, og dette bør skrives ind i lokalplanen. Som det er nu forholder den sig ikke til det, selv om den griber direkte ind i kajanlæggets udformning. Dette kan gøres enten ved, at træbryggen monteres med et hegn mod vandet i stil med det, som findes ved havnebadene. Eller endnu bedre ved helt at opgive træbryggen, og i stedet udlægge kajkanten til område for husbåde. En række af både på langs af kajen vil ikke rage længere ud, end det ikke generer trafikken, vil bidrage til det maritime miljø og billedet af en aktiv havn, samtidig med det effektivt forhindrer badning fra kajen.   Kanalerne Som nævnt vil de planlagte kanaler gennem området give et betydeligt løft til dele af roklubbernes aktiviteter, idet de vil genetablere den adgang til Københavns inderhavn, som de facto gik tabt med opfyldningen ved den nye krydstogtskaj. Derfor noterer vi også med tilfredshed, at kanalerne vil få en bredde på minimum 20 meter. Den største af roklubbernes standardbåde, den 4-åres inrigger med styrmand, har en længde på 11-12 meter og fylder ca. 6 meter i bredden, inklusiv årer. Det vil sige, at der skal bruges mindst 15 m kanalbredde, for at to både kan passere hinanden uden problemer, også på dage med vindafdrift, strøm i kanalerne etc. Derfor er det vigtigt, at bådpladser holder sig inden for de 2 meters bredde, som er angivet i lokalplanen. Vi har også noteret os, at det kun er den nordlige kanal, som planlægges med træbrygger ned til vandet. Da det må forventes, at trafikken ind til inderhavnen især vil foregå gennem den sydlige kanal, lyder det som et fornuftigt valg. Det kunne også overvejes at friholde den ene side af den sydlige kanal for bådpladser. Det skal dog understreges, at hvis der planlægges at give tilladelse til, at kanalrundfartens både skal kunne passere gennem kanalerne, så vil der skulle være plads til, at robådene kan passere kanalrundfartsbådene i modsat retning. Dette kan undtagelsesvist gøres med årerne helt eller delvist trukket ind, men dette hæmmer bådenes manøvredygtighed betydeligt, og det vil næppe kunne gøres på den plads, der er tilbage, hvis der også skal være bådpladser i kanalerne, uden risiko for, at bådene skrammer hinanden. Kanalernes østlige ende ligger umiddelbart uden for lokalplanområdet, men her ville det være ønskeligt, hvis skæringen med den nord-syd gående kanal mellem Orientbassinet og Skudehavnen bliver udformet med skråt afskårne hjørner.   På vegne af Danske Studenters Roklub Roforeningen KVIK Roklubben Skjold Roklubben Gefion   Høringssvaret er også vedhæftet som PDF
Læs høringssvar fra Roklubberne i Svanemøllehavnen v. Niels Bak Henriksen
Indsendt af:
By & Havn
Dato: 2. juni 2020
Svarnummer:
21
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
By:
København K
Postnr.:
1259
Hermed fremsendes By & Havns høringssvar vedr. lokalplanforslag Svanemølleholm. Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra By & Havn
Indsendt af:
Marie Louise Poulsen
Dato: 1. juni 2020
Svarnummer:
20
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vordingborggade er i øjeblikket plaget af meget og tung trafik med mange lastbiler dagligt. Trafikken generer ikke blot borgerne i Vordingborggade, men føres også direkte forbi en vuggestue. Herudover generes borgere i Vordingborggades sidegader som Vardegade. Der må findes en anden vej til trafikken i Nordhavn, så den nuværende situation bliver forbedret. Det er derfor meget bekymrende med et byggeprojekt, der kan forværre den trafikale situation på Vordingborggade. 
Læs høringssvar fra Marie Louise Poulsen
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 30. maj 2020
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hermed Østerbro Lokaludvalgs høringssvar. Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Bjarne Larsen
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Borger Østerbro
By:
København Ø.
Postnr.:
2100
Høringssvar til forslag for Svanemølleholm    I Nordhavnen er der et fint gammel historisk kajareal - Kalkbrændeløbskaj som løber stort set nord / syd. Arealet ligger lige overfor nogle af områdets mange sejl og roklubber, som flittigt benyttes af mange af byens borgere. Nu har Københavns Kommune og By & Havn fremlagt en lokalplan, hvor der på Kalkbrænderiløbskaj gives mulighed for, at Nykredit og AP Pension kan opfører erhvervsbyggeri / hovedsæde.  Helt logisk burde erhvervsbygninger opføres ind mod Sundkrogsgade. Bygningerne vil en stor del af døgnet være tomme, og det tjener ikke noget formål at de skal ligge ud mod Kalkbrænderiløbskajen. Det vil her være helt naturligt, at arealet blev anvendt til boligbyggeri.    Der er i Lokalplanen tale om forslag til byggeri af 2 enorme klodser til erhverv. Dette vil ikke på nogen måde bibringe området nogen form for værdi til fællesskabet. Desværre har Kommunen på vanlig vis - efter ønske fra bygherren - givet tilladelse til byggeri i op til en højde af 38 meter, Dette vil medfører at bygningerne kommer til at fremstå som nogle voldsomme elementer i området,  hvilke vil give problemer med bl.a. delvis skygge og ligeledes blæst omkring bygningerne. Evt. byggeri skal fastholdes med en max højde på 24 meter.     Vedr. selve bredden af af kajarealet er dette reduceret til en beskeden afstand  ud  for de planlagte byggerier. Det er uforståeligt og begynder at minde lidt om byggeriet på Kalvebod Brygge. Hele kajarealet på strækningen fra nord til syd skal have en fri bredde på mindst 25 meter gerne mere fra kajkant til evt. kommende byggeri.  Selve kajarealet på Kalkbrænderiløbskaj skal alene og udelukkende være et samlet areal, der skal anvendes til forskelligartede aktiviteter, der på et bredt plan kan komme alle borger til gavn og glæder.  Som det anføres i Østerbro Havnekomiè høringssvar er der af Østerbro Lokaludvalg udarbejdet - Kalkbrænderiløbskaj et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter - Det anviser på en fremadskuende måde hvorledes arealet kan indrettes - anvendes, således at det det kommer flest mulig til gode, og det ikke er private interesser der er styrende for anvendelsen.     I forslaget ser det ud til at Kranparken som en undtagelse, kan blive et vellykket  areal der er disponeret i Lokalplanen. Det øvrige af Kalkbrænderiløbskaj skal som anført foranstående, ses og bearbejder med forskellige aktiviter, mindre relevante bygninger, mv. som et sammenhængende rekreativt område.    Med venlig hilsen Bjarne Larsen     
Læs høringssvar fra Bjarne Larsen
Indsendt af:
Anna Hellmers
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ørsted
By:
Gentofte
Postnr.:
2820
Til Københavns Kommune,   Vedhæftet findes Ørsted høringssvar i forbindelse med aktuel høring om forslag til lokalplan ”Svanemølleholm”.   Med venlig hilsen Anna Hellmers Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
Læs høringssvar fra Anna Hellmers
Indsendt af:
Rikke Schade Weje
Dato: 29. maj 2020
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Vejdirektoratet
By:
Næstved
Postnr.:
4700
Til Københavns Kommune Vedhæftet fremsendes Vejdirektoratets bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til Lokalplan Svanemølleholm (inkl. 2 bilag). Mvh. Rikke Schade Weje, Landinspektør Vejdirektoratet
Læs høringssvar fra Rikke Schade Weje
Indsendt af:
Steffen Hougaard
Dato: 25. maj 2020
Svarnummer:
15
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Da jeg skrev høringssvar forleden, vidste jeg ikke noget om, at spildevand skulle leedes urenset ud i en uge. Det er helt uacceptabelt. Jeg må have overset det i lokalplanen. Hvis det ikke står der, er det kun så meget værre. Den slags skal ikke holdes hemmeligt. Jeg giver min fulde støtte til de politikere, der nu går ud og får det vanvid til at stoppe. Der må findes en løsning, så spildevandet bliver renset inden det sendes ud i sundet. Vebnlig hilsen
Læs høringssvar fra Steffen Hougaard
Indsendt af:
Kristine Hammer
Dato: 25. maj 2020
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
1976
By:
København N
Postnr.:
2200
Jeg glæder mig til at se udviklingen af det gl. område og sætter stor pris på krav til kulører mv., som bevarer havneudtrykket, herunder også bevaringen af skinnerne. Jeg er bekymret for, om udviklingen vil besværliggøre og/eller forhindre udledning af det rensede spildevand samt drift og vedligehold af ledningen. Jeg vil pege på behovet for en tydeliggørelse af, at byggeri og anlæg skal have en høj grad af fremkommelighed for handicappede; både beboere, bysbørn, gæster og turister - og dermed ikke kun leve op til lovens krav ift. byggeri af boliger. Ambitionerne må gerne være høje! Endelig vil jeg foreslå, der bliver etableret en toiletbygning nær ved eller i det nye byrum ved løbet, da det må forventes, her vil komme mange mennesker. Venlig hilsen Kristine Hammer
Læs høringssvar fra Kristine Hammer
Indsendt af:
Didde Fe
Dato: 24. maj 2020
Svarnummer:
13
By:
Havndal
Postnr.:
8970
Den planlagte udledning af spildevand bør ikke udføres, men bør omlægges til anden løsning. Det er en uacceptabel løsning af udlede så store mængder urenset vand i Øresund, hvor det ubestrideligt vil få konsekvenser for det unikke bundmiljø og hele det omgivende økosystem. Det burde være borgerrepræsentationens fornemmeste opgave at beskytte nulevende og kommende liv ved at værne om naturen, og det er direkte skammeligt at voksne mennesker kan vælge en så kortsigtet og potentiel skadelig løsning.  Må der blive truffet en ny afgørelse til gavn for alt og alle - husk, vand er liv, liv er helligt. 
Læs høringssvar fra Didde Fe
Indsendt af:
Mille Samia Hansen
Dato: 24. maj 2020
Svarnummer:
12
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Så står man her igen - træt af det der foregår bag vores rygge, sammen med alle andre (og vi er mange der er ved at være trætte) om en handling det er svært at se fornuft eller demokrati i. Denne gang er det Øresund det går ud over. Beslutninger som er vanvittige og truffet henover hovedet på os. Der er jo ikke meget demokrati tilbage - eller endvidere mening med det længere når det eneste vi har at skulle have sagt er det kryds vi sætter... I tillid til at kommuner og regeringer kan samarbejde om fornuftige tiltag. DET HER ER ALT ANDET!!!! STOP DET! NU!
Læs høringssvar fra Mille Samia Hansen
Indsendt af:
Jeppe
Dato: 24. maj 2020
Svarnummer:
11
By:
København nv
Postnr.:
2400
Det bør ikke være muligt at man giver dispensation for regler om udledning af spildevand blot fordi man ikke som bygherre har tid eller råd til at lægge en ny ledning inden man går igang med det videre byggeri.  det er hyklerisk at der gives store bøder til landmænd og andre som forurener vores natur, og så kan man fra komunal side give lov til at sådan byggeri når det er naturen som skal betale prisen.    håber aldrig dette byggeri kommer til at ske. 
Læs høringssvar fra Jeppe
Indsendt af:
Anne Alstrup Pedersen
Dato: 24. maj 2020
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
1989
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Hej, Det gør mig meget bekymret at der kan godkendes en plan om at udlede spildevand direkte ud i Øresund på 5 dages fulde blæs, uden at selve Borgmesteren for Teknik og Miljø Ninna Hedeager Olsen, er informeret om dette. Kan jeg også bare gå ned og hælde saltpetersyre ud i havet, uden at det får konsekvenser for mig, så længe jeg hentyder til, at dette vil skabe flere boliger i Københavns Kommune? Vi ved jo godt hvad det er for en type boliger der bliver bygget på Svanemølleholmen, det er netop af den type som ikke kommer til at løse noget som helst af bolignøden i København. Alle med en tung pengepung kan få sig et sted at bo i København. Men det kan den studerende, læreren, sygeplejerisken, pædagogen, social & sundhedshjælperen ikke. Alle borgere i Københavns kommune med en alm lønindkomst har ikke, eller knapt nok midler til at betale en husleje mellem 12-20 tusinde kroner om måneden. De boliger i bygger tvivler jeg på, vil appelere til den almene dansker, som netop er den person der mangler boligen! Det er et arkitekthelvede der finder sted ude på Svanemølleholmen, netop som ude på Ørestaden. Skal naturen vitterligt skades for en hver pris? Eller skal Københavns kommune til at vågne op, og rent faktisk gøre noget ved bolig manglen i København. Jeg er så træt af at se den samme historie gentage sig, og hver gang en ekspert på miljø området er ude og råbe vagt i gevær, så bliver der ikke lyttet. Hvad skal vi med disse eksperter, hvis i ikke vil lytte til dem? Hvad skal vi med borgmester poster, hvis sager der vedrører dem, flyver direkte over hovedet på dem? Hvad skal vi med miljøet og naturen, når det alligevel ikke vil respekteres at vi står over for vores hidtil værste miljø & klima katestrofe vi ikke kender de dybereliggende konsekvenser af endnu?  Der hviler en form for "Manjana" kultur over jeres hoveder, selvom konsekvenserne ikke er til at se her og nu, så vil det på længere sigt komme og bide jer i røven, forhastede beslutninger som dette fører intet godt med sig. Så må i tabe nogle millioner på dette og finde en anden løsning, for i kan simelthen ikke være andet bekendt!  Vh Anne 
Læs høringssvar fra Anne Alstrup Pedersen
Indsendt af:
Valentina Crast
Dato: 24. maj 2020
Svarnummer:
9
By:
Lille Skensved
Postnr.:
4623
Som borger i Danmark er det i min interesse at værne om både natur og miljø i landet. Byggeprojektet har den meget konkrete konsekvens, at en kloakledning er kommet ud af funktion og hundredetusindvis af kubikmeter spildevand vil blive udledt direkte i Øresund. Dette kan betyde at havmiljøet i det berørte område udsættes for katastrofale følger, som: iltsvind, algevækst og udslettelse af dyreliv. Intet byggeprojekt må stå over vores moralske og etiske forpligtelse at passe på vores land, vand og liv. Udledningen må ikke ske og det må være de involveredes pligt at sikre en løsning som tilgodeser naturlivet i området.  
Læs høringssvar fra Valentina Crast
Indsendt af:
Michael Monberg
Dato: 24. maj 2020
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Veganerpartiet
By:
København K
Postnr.:
2200
Dette nybyggeri bør ikke have potentielt skadelige følgevirkninger på havmiljø.  I forbindelse med byggeriet er det planen at lukke en kloakledning, og at lukke spildevandet ud i Øresund. Det kan ikke accepteres at havmiljøet skal lægges til last, blot fordi Hofor og Novafos ikke mener at det er økonomisk muligt at omlægge ledningen så længe byggeriet står på.  Vi ønsker at der laves et oplæg til omlægning af rørledningen og at dette derefter lægges frem for kommunens borgere.  
Læs høringssvar fra Michael Monberg
Indsendt af:
LAJLA HJORTH
Dato: 21. maj 2020
Svarnummer:
7
By:
CHARLOTTENLUND
Postnr.:
2900
DET ER DOG ENDNU ET SKRÆKINDJAGENDE  FORSLAG  TIL ØDELÆGGELSE AF VOR HAVNEFRONT ! DERFOR EN STOR TAK TIL ØSTERBRO  HAVNEKOMITÈ's KLOGE INDSIGELSE v/ formanden Inger Hutter, SOM STØTTES FULDT OG HELT 
Læs høringssvar fra LAJLA  HJORTH
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 20. maj 2020
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekomité
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar til forslag til lokalplan for Svanemølleholm fra Østerbro Havnekomité   På ét af de dejligste områder i Nordhavn, en vestvendt havnestrækning med udsigt til solnedgang over København, ønsker lokalplanforslaget samt By & Havn at give mulighed for højt og massivt erhvervsbyggeri til Nykredit og AP Pension.   Områderne er endnu åbne og frie, med lys, luft og sol; men der planlægges nu med en bebyggelsesprocent på 155 og en maksimal højde på 34 m. Det er endnu en total og helt uforståelig ødelæggelse af miljøet i Nordhavn.    Vi opfordrer til, at man i stedet planlægger ud fra det visionsoplæg, som Østerbro Lokaludvalg fik udarbejdet i 2012: Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter. Projektet indeholder mange af de kultur- og fritidsaktiviteter, som mangler i Nordhavn. Tilbud, som også østerbroerne har behov for.   Det foreslåede byggeri bliver for højt, grimt, mørkt, koldt, skyggefuldt og blæsende. Den høje kontorbebyggelse kommer til at dække for udsigten til himmel og aftensol på den østlige side af Sundkrogsgade.    Det vil være en stor fejl at udvide Sundkrogsgade til en 4-spors vej. Det er ikke foreneligt med den omlægningen af samfundet, som er nødvendig på grund af klima- og biodiversitetskrisen samt evt. kommende pandemier.    Hvis man gennemfører planen om Sundkrogsgade som en 4-sporet boulevard med tæt, forurenende og meget støjende trafik, vil det  afskære det lille grønne område ned mod vandet, Kranparken og molearealet, fra den østlige boligbebyggelse, som var det en jernbane uden overskæring eller en flod uden bro over. Havnekomitéen har tidligere gjort opmærksom på, at hvis containerterminalen placereres yderst mod nordøst på Nordhavn, vil den støjende og forurenende trafik til og fra containerterminalen også skulle igennem Sundkrogsgade og forringe miljøet her væsentligt.   Kan det blive værre og mere umenneskeligt?   Kanalernes forløb I COBE’s masterplan er der kanaler nord og syd for Svanemølleholmen, som forbinder Svanemøllebugten med Skudehavnen. I lokalplanforslaget ser det ud som om kanalerne ender blindt inde i boligbyggeriet. Kanaler med saltvand uden gennemstrømning kan blive miljøfarlige, iltfattige og derfor udvikle det meget giftige svovlbrinte. Vi opfordrer til, at kanalerne gennemføres til at have forbindelse med Skudehavnen.   Offentligt byrum Bygherren bør stå for finansiering og etablering af Kranparken. Derefter ønsker vi, at  parken bliver en offentlig park, hvor  Københavns Kommune står for driften og  sikrer, at borgerønsker, som f.eks. opholdsmuligheder/ bænke, kan opsættes.  Kranparken bør forbindes med et bredere opholdsområde ned mod vandet end den foreslåede promenade på 15 meter.   Generelle betragtninger Vi håber, at Coronakrisen har gjort det tydeligt, at rammerne for byudviklingen i Nordhavn skal ændres. Luftforureningen er normalt meget høj i København, incl. Nordhavn, og manglen på grønne områder er stor. Men her under Coronakrisen, hvor byen har været lukket, har himlen været klar og blå som aldrig før, især i skumringen. Nu er forureningen med partikler fra biler og krydstogsskibe sænket og luften er renere og sundere for alle de mange københavnere med luftvejslidelser. I 2014 viste en opgørelse fra Københavns Kommune, at der vil komme et stort pres på de grønne områder, når byen vokser med 100.000 indbyggere frem mod 2027.   Da vil hver københavner have 31 m2 grønt areal, mod 35 m2 i dag. Både i den nye etape af Nordhavn og på Sluseholmen er der planlagt mindre end 1 m2 offentlig tilgængeligt grønt område per beboer.  Københavnerne har gennem de sidste mange uger under Coronakrisen vist, at byen mangler grønne områder. Især mangler der opholdsmuligheder langs havnen, herunder også langs Svanemøllebugten. Sandkaj er for lille. Det har Havnekomiteen påpeget mange gange i høringer og skrivelser til politikerne i BR. Vi støtter stadig en bred promenade på 17 m langs hele Sandkaj, som var hovedgrebet i COBEs masterplan.  Også planerne for byggeri af de mange kontorarbejdspladser og hoteller bør revideres, da det er usandsynligt, at der bliver brug for dem. Vores bud er, at der i fremtiden bliver flere, der arbejder fleksibelt hjemme og ude, samt at mange af konferencerne bliver holdt på nettet for at få udslippet af CO2 fra flytrafikken bragt ned.   Venlig hilsen Inger Hutters - Formand for Østerbro Havnekomité
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Steffen Hougaard
Dato: 17. maj 2020
Svarnummer:
5
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Til Københavns Kommune Svanemølleholms omgivelser bør bevares, fx eksisterende erhverv. Sundkrogsgade bør etableres med 2 spor. Trafik til og fra området bør ledes hen til Nordhavnstunnellen. Hvis der alligevel laves 4 spor, bør 2 være til biler og 2 til busser - bybusser og krydstogtbusser. Kajen bør være fri til fodgængere og cyklister. Det planlagte grønne område - kaldet byrum - er vigtigt for at gøre området attraktivt for mennesker. I afsnit II bør der ikke bygges højere end 24 meter, dvs ikke dispenseres til 30 meter. Med venlig hilsen
Læs høringssvar fra Steffen Hougaard
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 5. maj 2020
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Jan Mogensen
Dato: 10. april 2020
Svarnummer:
3
By:
Copenhagen
Postnr.:
2100
Dette er et super godt projekt, gerne byg tæt og højt i hele Nordhavnen.
Læs høringssvar fra Jan Mogensen
Indsendt af:
Vestergaard
Dato: 8. april 2020
Svarnummer:
2
By:
Kbh
Postnr.:
2200
Den urimeligt tætte, høje og fantasiløse bebyggelse af Nordhavnen fortsætter. Lokalplanen kaldes malerisk ”Svanemølleholmen”, - og det er så også det eneste romantiske ved de planer.   Det bliver for højt, grimt, mørkt, koldt, skyggefuldt, og blæsende.   7 bebyggelseslag, i sorte, mørkegrå og mørkegrønne farver. Jfr. side 30, § 7, stk. 1. c)   Kan man gøre det værre og mere umenneskeligt?   Områderne er vel stadig åbne og frie, med lys, luft, og sol, - og så planlægges der med endnu en total ødelæggelse af området. Det er meningsløst, sørgeligt.
Læs høringssvar fra Vestergaard
Indsendt af:
L. Vestergaard
Dato: 8. april 2020
Svarnummer:
1
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Det bliver for højt, grimt, mørkt, koldt, skyggefuldt, og blæsende.   7 bebyggelseslag, i sorte, mørkegrå og mørkegrønne farver. Jfr. side 30, § 7, stk. 1. c)   Kan man gøre det værre og mere umenneskeligt?   Områderne er vel stadig åbne og frie, med lys, luft, og sol, - og så planlægges der med endnu en total ødelæggelse af området. Det er meningsløst, sørgeligt.
Læs høringssvar fra L. Vestergaard