Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 29. maj 2020
Svarnummer:
18

Indsendt af

Bjarne Larsen

Virksomhed / organisation

Borger Østerbro

Postnr.

2100

By

København Ø.

Høringssvar

Høringssvar til forslag for Svanemølleholm 
 
I Nordhavnen er der et fint gammel historisk kajareal - Kalkbrændeløbskaj som løber stort set nord / syd. Arealet ligger lige overfor nogle af områdets mange sejl og roklubber, som flittigt benyttes af mange af byens borgere. Nu har Københavns Kommune og By & Havn fremlagt en lokalplan, hvor der på Kalkbrænderiløbskaj gives mulighed for, at Nykredit og AP Pension kan opfører erhvervsbyggeri / hovedsæde.  Helt logisk burde erhvervsbygninger opføres ind mod Sundkrogsgade. Bygningerne vil en stor del af døgnet være tomme, og det tjener ikke noget formål at de skal ligge ud mod Kalkbrænderiløbskajen. Det vil her være helt naturligt, at arealet blev anvendt til boligbyggeri. 
 
Der er i Lokalplanen tale om forslag til byggeri af 2 enorme klodser til erhverv. Dette vil ikke på nogen måde bibringe området nogen form for værdi til fællesskabet. Desværre har Kommunen på vanlig vis - efter ønske fra bygherren - givet tilladelse til byggeri i op til en højde af 38 meter, Dette vil medfører at bygningerne kommer til at fremstå som nogle voldsomme elementer i området,  hvilke vil give problemer med bl.a. delvis skygge og ligeledes blæst omkring bygningerne. Evt. byggeri skal fastholdes med en max højde på 24 meter.  
 
Vedr. selve bredden af af kajarealet er dette reduceret til en beskeden afstand  ud  for de planlagte byggerier. Det er uforståeligt og begynder at minde lidt om byggeriet på Kalvebod Brygge. Hele kajarealet på strækningen fra nord til syd skal have en fri bredde på mindst 25 meter gerne mere fra kajkant til evt. kommende byggeri.  Selve kajarealet på Kalkbrænderiløbskaj skal alene og udelukkende være et samlet areal, der skal anvendes til forskelligartede aktiviteter, der på et bredt plan kan komme alle borger til gavn og glæder.  Som det anføres i Østerbro Havnekomiè høringssvar er der af Østerbro Lokaludvalg udarbejdet - Kalkbrænderiløbskaj et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter - Det anviser på en fremadskuende måde hvorledes arealet kan indrettes - anvendes, således at det det kommer flest mulig til gode, og det ikke er private interesser der er styrende for anvendelsen.  
 
I forslaget ser det ud til at Kranparken som en undtagelse, kan blive et vellykket  areal der er disponeret i Lokalplanen. Det øvrige af Kalkbrænderiløbskaj skal som anført foranstående, ses og bearbejder med forskellige aktiviter, mindre relevante bygninger, mv. som et sammenhængende rekreativt område. 
 
Med venlig hilsen Bjarne Larsen 

 
 

Få nyt om høringer

Abonnér