Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 2. juni 2020
Svarnummer:
23

Indsendt af

Inger Hutters

Virksomhed / organisation

Østerbro Havnekomité

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lokalplan for Svanemølleholm 

TILLÆG fra Østerbro Havnekomité

 

Østerbro Havnekomité har den 20. Maj 2020 indsendt høringssvar til det fremlagte forslag til lokalplan for Svanemølleholm. På grund af manglende oplysninger i Lokalplanforslaget, er dette en tilføjelse til det oprindeligt fremsendte. 

Spildevandsledninger fra Østerbro og Gentofte til Lynetten

Det er kommet frem, at der mangler meget væsentlige oplysninger i Lokalplanen vedrørende den grund, som By & Havn agter at sælge til opførelse af 7-etagers kontorhuse. Nedenunder ligger der nemlig en samling af to hovedkloaker til Lynetten, fra hhv. Østerbro og Gentofte. Karsten Krogh Andersen, tidligere drikkevands- og spildevandsingeniør og nuværende direktør for Institut for Bæredygtig Udvikling, skriver i Politiken den 30. maj, at ”det er teknisk uforsvarligt og fagligt helt uacceptabelt at bygge ovenpå spildevandsledninger. Det vil være umuligt at reparere og ombygge en ledning udefra, hvis der ligger en bygning ovenpå ledningen. Endvidere vil tryk og sætninger fra en bygning, der ligger ovenpå, kunne beskadige selve ledningen.” 

Vi opfordrer til at det tunge byggeri opgives og dette dejlige område indrettes som opholdssted med kultur og fritidsaktiviteter, som vi har foreslået i vores høringssvar (Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter, som foreslået af Østerbro Lokaludvalg, 2012).

Miljø- og sundhedsproblemer ved udledning af mekanisk (u-renset) spildevand til Øresund

At der i forbindelse med undersøgelser af ledningen skal udledes 290.000 kubikmeter mekanisk renset (u-renset) spildevand over 5 dage til Øresund, er ligeledes uacceptabelt. Hvad nu, hvis undersøgelsen ikke kan gennemføres på 5 dage? Hvordan ser nødplanen så ud? Det bør under alle omstændigheder undgås, dels af hensyn til folkesundheden, dels af hensyn til livet i Øresund. Spildevand er ferskvand og derfor lettere end havvand. Så det svømmer ovenpå. Der skal ikke mange ændringer i vindretning til, før det u-rensede spildevand føres ind mod kysten til fare for folkesundheden, ikke mindst i denne Corona-tid. Havnebade og badestrande vil ikke kunne bruges. 

Hvis det af hensyn til byggeriet er nødvendigt at flytte spildevandsledningen,  kan det ikke gøres på hverken 5 eller 7 dage. Det vil koste flere måneders udledning af u-renset spildevand til Øresund. I henhold til international lovgivning, er det ganske enkelt forbudt at udlede store mængder u-renset spildevand til Øresund over længere tid, da det vil give ubodelig skade på plante- og dyrelivet. Det vil påvirke iltforholdene negativt, tilføre tungmetaller og andre giftige forbindelser, give øget algevækst, skade fisk og deres formering. Ålegræssletterne, som er af essentiel betydning for den marine fauna,  vil lide alvorlig skade.

Af disse årsager kan Østerbro Havnekomité ikke gå ind for en flytning af spildevandsledningen. 

Miljøproblemerne omkring Sundkrogsgade

Miljøproblemerne ved at gøre Sundkrogsgade til en 4-sporet motorvej af hensyn til containertrafikken, vil blive uacceptabelt store. Derfor bør alternative forslag til placering af en containerterminal vurderes endnu en gang.  

Fra Havnekomiteen vil vi atter pege på at undersøge muligheden for at finde ny placering af Containerterminalen og Benzinøen, der begge er  forurenende virksomheder, som ligger i nærheden af tæt bebyggelse. En flytning ville frigøre en række attraktive nye byggegrunde langs vandet. 

Et evt. opfyld ved Avedøre Holme eller Peberholmen bør undersøges, og hvis vanddybden dér er utilstrækkelig eller fredningsforhold forbyder det, må man længere ud. 

Efter den nye  politiske udmelding fra Lars Weis, synes der at være en åbning for, at der kan findes et flertal for, at containerterminalen flyttes til Køge Havn, som Køge tidligere har foreslået. 

Hvis det også skulle vise sig umuligt af hensyn til de moderne, meget store containerskibes krav til vanddybden, kunne havnen ved det nedlagte kulkraftværk, Stigsnæs ud for Skælskør eventuelt  komme på tale. Stigsnæs Havn er den dybeste havn i Nordeuropa. Den ligger p.t ubenyttet hen og ville  kunne tage imod de nyere meget store containerskibe, der kræver stor vanddybde. 

 

Den 1. Juni 2020 

                                                   Inger Hutters, formand for Østerbro Havnekomité

 

 

 

 

Få nyt om høringer

Abonnér