Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 2. juni 2020
Svarnummer:
26

Indsendt af

Østerbro Lokalråd /ved Torkil Groving

Virksomhed / organisation

Østerbro Lokalråd

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lokalplan for ”Svanemølleholm”

Undgå yderligere kontorbyggeri ved Kalkbrænderiløbet og udnyt i stedet områdets potentiale for en rekreativ sammenhæng med det bagvedliggende Østerbro.

– Iværksæt en ny planlægning med udgangspunkt i visionsoplægget ”Kalkbrænderiløbskaj – et oplevelsesmekka med lokale kvaliteter”, udgivet af Østerbro Lokaludvalg 2012 og indarbejdet i ”Bydelsplan for Østerbro 2013”.

Østerbro Lokalråd anser strækningen ved Kalkbrænderiløbskaj som et af Nordhavns mest oplagte områder til rekreative formål, hvor beliggenheden med rigelig eftermiddags- og aftensol og placeringen tæt på det bagvedliggende brokvarter indbyder til at udvikle denne kajstrækning som en aktiv havnepromenade med faciliteter, der kan skabe sammenhæng mellem den nye og den gamle bydel.

Vi må derfor på det kraftigste advare mod gennemførelse af det forslag til lokalplan, som nu er sendt i høring for ”Svanemølleholm” og som vil medføre massivt og alt for højt kontorbyggeri.

Der er ikke brug for her i Nordhavn at gentage de planlægningsmæssige fejltagelser fra f. eks. Kalvebod Brygge, hvor der på nogen af havnens mest attraktive kajstrækninger er blevet etableret kontorbyggeri, som kun er befolket i dagtimerne og om aftenen ligger øde hen uden liv – som kolde og grå spøgelsesbygninger. Den samme fejl er desværre allerede blevet begået med noget af det tidlige kontorbyggeri, som allerede findes i bunden af Kalkbrænderiløbet. Her kan man ved selvsyn se hvor kedeligt et ellers attraktivt område kan udvikle sig.

– Og nu sidder vi så og må forholde os til et lokalplanforslag, der oven i købet lægger op til endnu højere bebyggelse –  helt op til 34 m, hvilket er fuldstændigt i strid med intentionerne om bæredygtighed i det tidligere plangrundlag for Nordhavn, hvor den maksimale bebyggelseshøjde skulle begrænses til samme niveau som det bagvedliggende brokvarter.

Østerbro Lokalråd må ud fra alle erfaringer appellere til, at lokalplanforslaget trækkes tilbage, og at der i stedet indledes en planproces, hvor der tages udgangspunkt i den enestående mulighed, der er for at udvikle Kalkbrænderiløbskaj rekreativt og skabe sammenhæng mellem ny og gammel bydel. Som det er vist i visionsoplægget, ligner området mellem kajkanten og Sundkrogsgade med sin bredde på ca. 100 m det tilsvarende område ved Islands Brygges havnepark.

I bydelsplanen for Østerbro fra 2013, er der skitseret et hav af muligheder, hvor der er plads til både grønne og blå områder med udnyttelse af nærheden til vandet og etablering af faciliteter for robåde og kajakker, men også idrætsfaciliteter på land, hvor der kan dyrkes motion og sundhed, samtidig med at der kan etableres markedsdage og caféliv. Indretningen af området kan sagtens variere, men hvis det skal kunne udvikle sig som en attraktiv folkepark for gammel og ny bydel, kræver det mere end et 25 m bredt bælte.

Kajstrækningen vil kunne udvikles med både bredere og smallere forløb med muligheder for at skabe rammer om et aktivt byliv med anvendelse til forskellige fritidsformål og som mødested for  folk med mange forskellige aktiviteter. Desværre nåede udviklingen at løbe fra visionsoplæggets kulturhistoriske dimension med idéen om indpasning af de gamle kranspor i et grønt område, men muligheden for udvikling af Kranparken må fastholdes, selv om kransporene nu er væk.

Det er desuden vigtigt, at der som tidligere forudsat etableres tilstrækkeligt brede kanaler, der kommer til at forbinde Kalkbrænderiløbet med Skudehavnsløbet, så der for roere etableres mere tilgængelige passager, der forbinder området. Så de i lokalplanforslaget viste kanaler skal selvfølgelig føres igennem og videre til vandområderne i Skudehavnen.

Omvendt er det helt i modsætning til tankerne om den bæredygtige bydel at ville foretage vejudvidelse af Sundkrogsgade fra 2 til 4 spor. De tidligere forudsætninger har været trafikforsyning i form af kollektiv trafik og gode forhold for bløde trafikanter. En vejudvidelse vil skabe en barriere, som ikke styrker sammenhængen i området, men tværtimod vil forringe adgangsmulighederne til den aktive havnepromenade.

Så sammenfattende vil Østerbro Lokalråd opfordre til, at planerne om omfattende kontorbyggeri i lokalplanområdet tages af bordet, at vejudvidelsen droppes og at der i stedet indledes en planlægning for en bæredygtig og rekreativ udnyttelse af Kalkbrænderiløbskaj, hvor der arbejdes videre ud fra visionsoplægget fra 2012.

Vi tænker , at denne planlægning skal omfatte hele Kalkbrænderiløbskaj på strækningen fra den eksisterende lystbådehavn og dennes klubhus og op til Færgehavn Nord, der ligger uden for området i det aktuelle lokalplanforslag. (På denne – den nordligste del af kajen opererer visionsoplægget i øvrigt med etablering af badefaciliteter – i så god afstand fra sejlads og roning, at det ikke skulle kunne give konflikter eller medføre fare for ulykker).

Med venlig hilsen

Torkil Groving

fmd. Østerbro Lokalråd

P.S.

(Vi forudsætter i øvrigt, at HOFOR opgiver eventuelle tanker om at lade den kommende store skybrudsledning udmunde ved Færgehavn Nord, og at der i stedet – som ønsket af Miljøstyrelsen – udarbejdes forslag til alternativ linjeføring, hvor skybrudsledningen føres længere ud til dybere vand i Øresund. Vi forudsætter i det hele taget, at der også på spildevandsområdet arbejdes med etablering af bæredygtige løsninger).

Få nyt om høringer

Abonnér