Høringssvar vedrørende Svanemølleholm - lokalplanforslag

Oprettet: 2. juni 2020
Svarnummer:
27

Indsendt af

Knud Erik Hansen

Virksomhed / organisation

Danmarks Naturfredningsforening - København

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

OGSÅ VEDLAGT SOM FIL
_________________________________________________________________________________________________________


Høringssvar til lokalplanforslag for Svanemølleholm

 

Ikke tænkt som en del af et grønt Nordhavn

Svanemølleholm ligger et sted i Nordhavn, der har potentiale til at blive en super populær havnepark. Den ligger mod vest og til eftermiddagssolen. Den ligger ud til Kalkbrænderiløbet med livlig sejleaktivitet – i sejlbåde, robåde m.m. Det ligger tæt ved Østerbro. Det kan blive Østerbros og Nordhavns – og måske hele Københavns havnepark.

Den foreslåede promenade kan slet ikke leve op til den kvalitet en havnepark kan levere til københavnerne. Den vil sandsynligvis mest blive en promenade og ikke et sted til ophold. Det kræver mere bredde og inventar til ophold og grønne arealer.

Svanemølleholm ligger tæt ved den gamle skudehavn. Der ligger omkring den nogle grønne områder, som i sig selv er meget værdifulde – bl.a. Tangen og det grønne område vest for Skudehavnsbassinet. Både Svanemølleholm og området ved Skudehaven kan sammen komme til at udgøre et yderst attraktivt rekreativt område.

Fra Skudehavnen kan der skabe forbindelse til den Nordhavns Naturpark, som Nordhavns Naturvenner har foreslået.

Samlet kan det blive et af københavnernes mest attraktive grønne område. Der er brug for det. Flere og flere københavnere både bruger og sætter pris på de grønne områder. Det er derfor vigtigt at bruge de efterhånden begrænsede muligheder, der er i København for nye områder med natur og grønt til københavnerne.

DN København vil derfor foreslå, at der langs kajen til Kalkbrænderiløbet skabes 50 m grønt bælte, og at der i den nordlige del af området skabes en 150 m bred korridor ind til skudehavnen. Det kunne være en grøn korridor langs den nordlige kanal langs Skudehavnsvej.

Det kan fint kombineres med den foreslåede Kranpark og de to kanaler ind til skudehavnen. Begge dele er fine elementer i planen. Vi forudsætter, at Kranparken udlægges om offentligt tilgængelig park.

Bebyggelsen

Den foreslåede bebyggelse er præget af, at der skal bygges mange etagemeter. Det er trist for os alle, at det skal være en hovedpræmis for et byområde. Det bliver en kompakt og tæt bebyggelse og med efterhånden traditionelle og lidet opløftende glasfacader. De bliver bebyggelser med minimale lysskakter i karreerne og smalle lyskiler i bygningskroppene. Alt sammen for at presse flest mulige etagemeter ind. Det er en trist at se, at det skal præge bygningskvaliteten i København.

Området fortjener bedre og mindre kompakte bebyggelser, og med mindre højder – og slet ikke 38 meter høje bygninger.

Den gode beliggenhed ud til Kalkbrænderihavnen bør bruges til boliger og ikke til serviceerhverv. Det vil give boliger en god beliggenhed i forhold til lys. Alle andre placeringer i området er med den tæthed, der er foreslået, er fyldt med skygger det meste af tiden.

Der bør til bebyggelserne stilles høje krav til arkitekturen, bebyggelsesprocenten og højden bør sænkes markant for byggefelterne.

Vandet

Det åbnes op for, at der kan bygges træbrygger langs Kalkbrænderiløbet. Det bør ikke ske. Kalkbrænderiløbet er et stærkt trafikeret løb med især sejlbåde og robåde. De har brug den bredde løbet har nu – så både at ubesværet og sikkert kan passere hinanden og til at de mange både, der skal ind i Svanemøllehaven kan krydse tværs gennem sejlretningen.

Det er prisværdigt at der etableres 2 nye kanaler og at de i følge tegninger føres ind til skudhavnen (det fremgår dog ikke af selve lokalplanen, der rummer et mere afgrænset område).

Træer

Der er i området 12 bevaringsværdige som foreslås fældet. Der placering er ikke nærmere angivet. Det er derfor ikke muligt konkret at vurdere om det er rimeligt at de fældes. DN København finder, at der bør gøres store anstrengelser for at bevare sådanne træer og at det også kan være rimeligt at bygningers placering m.m. tilpasser sig så sådanne træer kan bevares.

De er positivt at planlægges plantet et stort antal nye træer. Det er ikke angivet at der skal plantes træer langs de to kanaler ind til skudehavnen. DN København finder, at der bør plantes træer langs kanalerne.

Ubebyggede områder

I lokalplanens §8 stk. 5 (ubebyggede arealer, byrum) fastlægges at 40% af arealet skal udlægges i græs og 10 % som bede. Endvidere skal der plantes 429 nye træer.

I stedet for plænegræs bør der tænkes i mulighederne for at etablere en mere artsrig og varieret vegetation. I stedet for at udlægge næringsrig muldjord bør der udlægges næringsfattig jord og udsås forskellige eng- og overdrevsurter. De nyplantede træer bør være af hjemmehørende arter for at fremme biodiversiteten mest muligt. 

Trafik

Sundkrogsgade foreslås udvidet til 4 spor. Det bliver derfor en helt anden gade end gaden med de nuværende 2 spor. Det vil gøre skade på bymiljøet. Der ligger en metrostation tæt ved og der bør lægges op til at det er den der bruges. 4 spor kan endvidere medføre, at det bliver en brugt vej ud til en kommende containerterminal på Stubben og Krydstogtterminalen, skabe støj og dele området markant i to dele. Det vil medføre en yderligere belastning af krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavns­gade. Vejstrukturen bør fremme den nye havnetunnel bliver forbindelsen til disse mål.

DN foreslår derfor at Sundkrogsgade bibeholdes med 2 spor.

Lynetteholmledningen

Det er udtryk dårlig planlægning, at Lynetteholmledningen ’akut’ har været søgt lukket. Der er ikke noget akut over den prøvning af ledningens styrke, der skulle gennemføres. Det må have været de involverede bekendt lang tid før.

Det er problematisk, at alternativer til lukning af ledningen ikke har været belyst, men blot afvist med, at de ikke er proportionelle.

DN København finder, at håndteringen af lukningen har været præget af ligegyldighed over for de konsekvenser en udledning i især sommertiden vil have for flora og fauna i Øresund.

DN København finder det forkert, at Lynetteholmledningen ikke angivet i forudsætningerne for lokalplanen. Det er endvidere problematisk, at der ikke før lokalplanen fremsættes, er en afklaring af om Lynetteholmledningen kan klare den store belastning de store bygninger giver og om der derfor er brug for en anden udformning af lokalplanen.

Få nyt om høringer

Abonnér