Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”

Høringsfrist:

5. februar 2019
Indsendt af:
Sally Mountfield
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
81
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
København
Postnr.:
1452
Jeg er enig med mange beboere, der i høringssvar før mig har skrevet, at belastningen på Indre By er for høj. Dette er især sket over de sidste 10 år. København er unik ved at have en beboet bykerne, hvilket betyder at vi bedre kan tiltrække turister og have en bydel, man kan lide at opholde sig i. Som beboere i Indre By, ved vi at mange fra hele København og andre bruger bydelen, men der må være en balance. Der er tiltag i forslaget jeg støtter: - En midling, der finder sted over 15 minutter giver en støre forudsigelighed for os naboer. Især hvis man kræver at arrangøren logger, hvor højt der spilles så der ikke er tvivl om, at grænserne er overholdt. - Plombering af udstyr, således at arrangøren ikke kan skrue op for lydstyrken efter lydprøven. - Udvide definition til en mere dækkende definition. I det omfang et arrangement spiller musik, er det lige generende om det er en koncert eller et sportsarrangement. - Jeg anerkender ligeledes forvaltningens ønske, om at have flere arrangementer uden for indre by, hvor der idag er en høj koncentration af arrangementer og bevillinger. Når det er sagt har vi ikke fået færre arrangementer i indre by og flere af dem må spille højere. Allerede idag kan jeg høre musikken, når der er arrangementer på Vor Frue Plads og den plads vil i fremtiden, få lov til at spille højere musik. Dertil kommer et ukendt antal arrangementer, uden for godkendte pladser, som også finder sted i gader med støjgener. Hvorfor er der ikke flere arrangementer i hele København, således at de ikke koncentreres i Indre By? Borgere fra hele København ønsker at deltage i musikarrangementerne, hvorfor der burde være tilbud i hele byen. Kommunen skal naturligvis sikre sig, at den nødvendige kontrol er til rådighed og at dem, der bryder reglerne, ikke får lov til at fortsætte. Man kan ligeledes sprede arrangementerne over hele året, så der er færre tilbud om sommeren og flere om vinteren. Derudover kan man stille flere krav til de arrangementer, der finder sted i Indre By og tiltrækker mange personer. Idag er de større arrangementer blevet en forretning. Der findes små hyggelige tiltag, men der er rigtig mange større arrangementer, der er blevet professionaliseret. Forskriften bør afspejle dette og f.eks. kræve tekniske løsninger, der gør at arrangementerne bliver mindre generende for naboerne. Ligeledes burde man kræve at de større arrangementer, tager et større ansvar for de personer, som deltager i arrangementet. både logistisk i forhold til at de skal til og fra arrangementet, men også sørge for, at man ikke behøver at pisse i en port, men har faciliteter til rådighed. Man skal også holde øje med, at de ikke medtager deres egen højtaler. Idag kan man ved nye teknologiske muligheder, ændre de krav man stiller til arrangørerne og dette bør kommunen gøre. Såfremt en politihelikopter er nødvendig for at holde styr på et arrangement, skal dette tælle med i støjregnskabet, betydende at det f.eks. forkortes eller holdes tidligere på aftenen. Naboorienteringen skal gøres tydeligere. Det skal være tydeligere, hvem der skal informeres og om hvad. Helst skulle alle tilladelser lægges op på en portal, så jeg imens et arrangement foregår, kan finde ud af, om det har søgt tilladelse. Det sker at nogle tager chancen og laver et piratarrangement og vi har som beboere meget lille mulighed, for at gennemskue hvad der er givet tilladelse til, når kommunen er lukkket kl 16 på hverdage. Dette gør vores muligheder for at klage ringere.
Læs høringssvar fra Sally Mountfield
Indsendt af:
Nørre Kvarters Beboerforening
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
80
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
1455
Se vedhæftede
Læs høringssvar fra Nørre Kvarters Beboerforening
Indsendt af:
Morten Vesely
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
79
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Medlem af Nørre Kvarters Beboerforening
By:
København K
Postnr.:
1454
Luk op og læs venligst vedføjede dokument, som fremstår i en mere læsevenlig udgave end denne rubriks kaotiske layout. Tak.
Læs høringssvar fra Morten Vesely
Indsendt af:
Frederik Birket-Smith
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
78
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Strøm
By:
København V
Postnr.:
1654
Se vedhæftede pdf.
Læs høringssvar fra Frederik Birket-Smith
Indsendt af:
Søren Rud
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
77
By:
København K
Postnr.:
1453
Jeg tilslutter mig flere andre høringssvar - bl.a. nr. 43 og nr. 59. Herudover foreslår jeg, at kommunen tager hele spørgsmålet om lydmålinger op til grundig revision, meget gerne med eksterne lyd-eksperter. Måden, der i dag måles lyd på, er ikke relevant for en moderne storby. Ofte hører vi fra Miljøkontrollen, at de ikke kan måle ved nærmeste beboelse, fordi det blæser. Andre gange, kan de ikke lave en seriøs måling, fordi den øvrige støj fra generatorer eller et opstemt publikum umuliggør målingen. Det afgørende for om et arrangement kan accepteres, må være en vurdering af det generelle lydniveau - ikke kun musikken. Det er også et problem, at der skal måles som gennemsnit over 15 minutter. For det første tvivler jeg på, at der rent faktisk måles i så lang tid under et overfyldt arrangement, for det andet, betyder det i praksis, at arrangementet kan spille 100dB i 7 minutter og 60dB i 7 minutter, så har man overholdt reglerne, men godt nok generet naboerne meget voldsomt i 7 minutter. Man kan heller ikke sammenligne en generel lydmåling i smalle gader i Indre By eller på en lille plads omgivet af huse, med en lydmåling på Rådhuspladse, i Østre Anlæg eller andre større pladser. I de smalle gader oplever vi Street Canyon, der opstår,når lyd forplanter sig mellem husene. Vi oplever ofte, at lydgener er større i 3. sals højde end på gadeplan, hvilket nok så mange lydmålinger ved nærmeste beboelse, aldrig vil give et retvisende billede af.. Flere høringssvar gør opmærksom på afledte gener fra større arrangementer - ud over selve lydniveau fra musikken. Det er et problem, at forskriften ikke adresserer disse gener. Vi har eksempler fra Miljøkontrollen på, at det generelle støjniveau fra publikum uden musik kan være 90dB, men støjgener ved opbygning af scener, lydprøver, demontering og den fest i gaden, som i Indre By ofte følger efter et arrangement, må tages med i betragtning, når en tilladelse gives.
Læs høringssvar fra Søren Rud
Indsendt af:
Kristoffer Buck Bramsen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
76
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Pumpehuset
By:
København V
Postnr.:
1554
Se vedhæftede høringssvar. Høringssvaret er til offentliggørelse.
Læs høringssvar fra Kristoffer Buck Bramsen
Indsendt af:
K. Kamil
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
75
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
Kbh.K
Postnr.:
1456
I høringssvar nr. 13 rammer Sascha Lystrup Andersen sømmet på hovedet med hendes kommentar kopieret forneden, lad dog flere områder få glæde af den øgede fokus og tilstrømning der hører til ved udendørs arrangementer. København kan med sin nye METRO forbindelser, samt et udemærket S-Togs net, begynde at ligne en metropol ved at små 'landsbyer' popper op omkring stationerne. Connecting the dots....Gøre det mere tiltrækkende og spændende at bo udenfor de centrale takstzoner 1 og 2 København. Tænk større! Er sikker på at borgere i Indre By/Middelalderbyen vil hidse sig mindre op over støj fra diverse arrangementer, hvis der er lidt længere mellem dem i deres nabolag. Sasha Lystrup Andersen Svarnummer 13 24. january 2019: Spred glæden: spred musik og arrangementer og fremhæv de mange charmerende bydele Hovedstaden er andet og mere end Indre By Brønshøj/Husum og Valby har kun 2 hver af pladser med grænseværdier, mens Indre By har fået ”tildelt” 25, en god del i Middelalderbyen. Igen, musikken og festen fejler intet, det er kun fordi mængden af fest og musik er eroderende i forhold til at få en hverdag til at hænge sammen. Derfor – lad andre bydele få glæde af en aktiv musikkultur – bring byen sammen ved at fordele festen udover hovedstaden. Med den nye metro kan vi netop promote andre bydel. En indsats for at sprede til andre bydele (og at reducere antallet og længden af events) kunne være en ambition. Se den vedhæftede oversigt. Udover den bykulturelle gevinst ved at sprede musik og festarrangementer er der også hensynet til de borgere som kommunen virker meget trætte af – Det er sgu ikke i orden..
Læs høringssvar fra K. Kamil
Indsendt af:
Alexander Stevns
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
74
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Foreningen Carpark
By:
Frederiksberg
Postnr.:
2000
Kære Københavns Kommune, Tilbage i forsommeren 2018, anbefalede vi, sammen med over fem hundrede københavnske kulturaktører og 27.000 medunderskrivere, Københavns Kommune at ændre Forskrift for udendørs musikarrangementer. Vi forstår udmærket Københavns Kommunes hensigt om at skabe rammer for et hensynsfuldt kultur- og byliv. Byen skal være et sted for alle. Kigger man på omfanget af støjrelaterede klager ved musikarrangementer, er det dog svært at se, hvordan en forskrift skulle kunne afhjælpe byens reelle udfordringer med støj. Støjklager i København - I 2017, forelå der i alt 71 støjklager over koncerter i byens rum. Over 80% af dem faldt på bare 5 af de i alt 48 københavnske pladser, der var med i evalueringen af forskriften. - Sammen med Strøm henvendte vi os til TMF i januar i år med henblik på at få tallet på de faktiske klager ved musikarrangementer i 2018. Her oplystes det, at TMF ikke kunne skaffe en retvisende opgørelse, da den data, der efterspurgtes, skulle selekteres manuelt, og at det derfor ville være et for omfattende og tidskrævende arbejde at levere det fornødne, inden deadline for høringssvaret. Kan det virkelig være rigtigt, at Københavns Kommune ikke engang selv er orienterede om “problemets” omfang? - Forskriften tager desuden ikke højde for, at hovedparten af klager over “musik-støj” i København relaterer sig til forskriften for beværtning og/eller den politimæssige opgave ift. bærbare lydanlæg eller lydcykler. Fx viser tal fra TMF, efter forespørgsel fra Berlingske Tidende i 2016, at omkring 85% af alle støjklager er møntet på det københavnske natteliv, byens udeservering og... kommunens egen-byggeri. Det er altså ikke os, der skaber gener i byen. På Carpark mener vi, at 27.000 underskrifter mod 71 “støj”-klager taler deres tydelige sprog. Når over 80% af alle støjklager over musikarrangementer falder på bare 5 pladser i København, er en generaliserende forskrift desuden ærgerlig. Det er ligeledes ærgerligt, at det er byens idræts-, fritids og kulturaktører, dem der skaber arrangementer og begivenheder, dem der skaber dagligt liv for byens borgere og sætter København på verdenskortet, der skal bøde. Dette når Kommunens egne tal viser, at klager over netop arrangementer med musik er relativt beskedne. Det er en ommer. dB(A)-niveauer Når der nu alligevel kommer en forskrift, ser vi stadig udfordringer ved de værdier for “støj”-niveauer, der er beskrevet. I udkastet bliver det juridisk bindende for kulturarrangører i København at fastholde et støjniveau til nærmeste beboelse på mellem 60-80 dB(A) Det betyder, - 8 pladser på 60 dB - svarer til almindelig samtale - 38 pladser (foruden alle de pladser, der ikke fremgår af listen) på 70 dB - svarer til almindelig trafikstøj - 7 pladser på 75 dB - svarer til almindelig trafikstøj - 11 pladser på 80 dB - svarer til en lastbil, der kører forbi med 10 meters afstand (Vejdirektoratet, Hvad er Lyd?) Ligesom Dansk Live pointerer, er de angivne niveauer så lave, at de færreste koncerter reelt vil kunne gennemføres uden at overstige lydniveauerne. Vi opfordrer derfor til at øge dem - ikke for at genere naboer, men for at sikre at kulturlivet skal bestå ude i de københavnske byrum. Som Dansk Live også pointerer i deres høringssvar, er koncerter desuden dynamiske i deres udtryk. Der er stille numre, der er numre, man kan danse til, der er numre, der bygges op, og der er pauser i musikken, når forsangeren skal interagere med publikum. For at få et mere retvisende billede, bør tiden, der måles over, justeres til 60 minutter. Krav om støjmålinger I forskriften står, at alle aktører bliver pålagt støjmålinger for at gøre det beviseligt, at man holder sig inden for grænserne. Flere professionelle lydvirksomheder har udtalt, at disse målinger vil medføre betydelige omkostninger for arrangører, og at de er umulige at udføre med præcision. I et interview med TV2 Lorry d. 19. juni 2018 fortalte Fanny Broholm (Alternativet), at støjvagter var i tvivl om, hvorvidt der var sket et brud på reglerne, når der blev spillet musik. Dette fordi baggrundsstøjen fra biler, maskinel og folk var højere end den dB-grænse, der var sat for udendørs musikarrangementer jf. det gamle udkast. Det nye udkast befinder sig stadig på værdier, der kan sidestilles med det førnævnte, og det finder vi problematisk. Og hvem skal betale? Som en af de mindre kulturaktører på Frederiksberg, er vi nervøse for, hvad en forskrift i nabokommunen vil have af konsekvenser for os. Hvert år er vi over 30 frivillige, der sammenlagt bruger over tusind timer på at gøre Hovedstadsområdet til et mere interessant sted at være. Betyder det ikke også noget? Vi vil samarbejde for et hensynsfuldt byliv, og vi forstår, at der er et behov for at finde løsninger, der tilgodeser hele byen. Men det kræver en tæt dialog, og det synes vi ikke, at forskriften fordrer. På vegne af Foreningen Carpark Alexander Stevns Bestyrelsesformand
Læs høringssvar fra Alexander Stevns
Indsendt af:
Vesterbro Lokaludvalg
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
73
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Lokaludvalg
By:
Kbh. v
Postnr.:
1758
Høringssvar vedr. Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer Vesterbro Lokaludvalg skal hermed afgive høringssvar vedr. forslag til forskrift for udendørs musikarrangementer. Det er et område, som fremkalder mange forskellige holdninger – hvilket klart afspejler sig i de høringssvar, vi har kunnet læse på ”Bliv Hørt”. Disse forskellige holdninger findes selvfølgelig også på Vesterbro. Vi er en bydel med mange unge og med mange børnefamilier, og der er derfor sikkert en stor fælles interesse for at kunne deltage i aktiviteter i byens åbne rum – men også helt forståelige forskelle i oplevelsen af støj og larm, ikke mindst om aftenen. Forslaget til revision af forskriften for udendørs musikarrangementer forsøger at balancere disse forskellige hensyn, og vi tror, at det er godt for byen at have nogle fornuftige spilleregler. Vi synes som udgangspunkt at det er fint med fokus på de steder og pladser i byen, som oftest må forventes at skulle danne rammen om udendørs musikalske arrangementer – og at arbejde med differentierede støjgrænser for de forskellige steder. Det er eksempelvis godt, at der arbejdes med lavere støjgrænser på Litauens Plads i forhold til for eksempel Halmtorvet, Flæsketorvet og Enghave Plads. Litauens Plads er en dejlig intim plads med boliger hele vejen rundt, et godt sted at mødes og afholde mindre arrangementer – men ikke velegnet til meget støjende aktiviteter. Hvad angår Enghave Parken kan der være behov for at være mere præcis på, hvor i parken støjgrænsen gælder – vi formoder, at forskriften primært tænker på arrangementer ved musiktribunen. Byen udvikler sig med nye bydele og byrum, og vi foreslår, at ”Reguleringsparametre for specifikke lokaliteter” er en dynamisk liste, som kan inddrage nye byrum, der kan skabe gode rammer for aktiviteter og arrangementer. Det kan for eksempel være relevant i de nye bydele f.eks. ved havnen og i Carlsbergbyen samt ved Otto Busses Vej. Mere problematisk er forskriftens generelle grænseværdi på 70dB. Det giver et skævt udgangspunkt at benytte en grænse, som svarer til den baggrundsstøj, der er på flere pladser og veje. Det er forståeligt, at de kulturelle aktører reagerer og finder, at det vil være meget vanskeligt at gennemføre musikarrangementer indenfor de grænser – og det kan godt opleves som et benspænd i forhold til de visioner, som udtrykkes i den kommuneplanstrategi, vi lige har haft i høring: en verdensby med kant og mod til at udvikle fremtidens storbyliv. Vi kan anbefale, at der skelnes mellem forskellige typer arrangementer, og at støjgrænser differentieres på tidspunkter af dagen, og at det således muliggøres, at der kan spilles højere på nogle tidspunkter og lavere fx sent om aftenen. Der kunne også laves et loft for, hvor mange dage om året der kan tillades høje støjgrænser på en specifik lokation. Vi tænker, at det vil være godt, hvis kommunen kan blive mere skarp på, hvad det er for gener, som borgere egentlig klager over – er det musikken, er det nattelivsstøj, er det ’uautoriseret’ musik, er det affald og tis – eller er det antallet af mennesker, der hæver støjniveauet og øger nogle borgeres utryghed? I nogle af høringssvarene er der et ønske om retningslinjer for fordeling af tilladelser. Vi tror, at det er en god ide at skabe en mere enkel og nem indgang til kommunen, når der skal søges om tilladelse. Det vil være godt, at der er en sammenhæng mellem, hvilke arrangementer som får støtte fra kommunen, og hvad der gives af tilladelser. Vi vil her gerne pege på, at det kan være gavnligt også at have øje for, hvilke arrangementer lokaludvalgene deltager i/støtter, når der skal uddeles tilladelser. Med venlig hilsen Thomas Egholm Formand for Vesterbro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vesterbro Lokaludvalg
Indsendt af:
KBH - Commerce & Culture
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
72
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KBH - Commerce & Culture
By:
København K
Postnr.:
1165
Se venligst vedhæftede høringssvar.
Læs høringssvar fra KBH - Commerce & Culture
Indsendt af:
kasper prange hansen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
71
Virksomhed / Organisation :
Kulturhuset Islands Brygge
By:
København s
Postnr.:
2300
Hermed høringssvar til 3 punkter. § 7. Er lydprøver inkluderet i de 3 timer som arrangementet i sin helhed max må være? § 7. stk 2. Hvem kvalificerer hvilke 15 udendørs arrangementer der bliver godkendt og på hvilken baggrund? Vi finder at 15 arrangementer er meget lavt sat. § 13. Hvilke krav, regler eller arrangementstyper kan der ligge til grund for at få dispensation? Og hvad kan man få dispensation for: Db niveau, antal arrangementer, varighed andet?
Læs høringssvar fra kasper prange hansen
Indsendt af:
Dorte Vibjerg & Lars Nissen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
70
Virksomhed / Organisation :
Sparta Atletik & Motion
By:
København Ø
Postnr.:
2000
Fra Sparta Atletik & Motion oplyses hermed følgende kommentarer til Københavns Kommunes forslag til revideret Forskrift for udendørs musikarrangementer. Selv med det nye forslag til reviderede forskrifter er det for os stort set umuligt at overholde forskrifterne ved vores store arrangementer såsom Telenor Copenhagen Marathon, DHL Stafetten og Copenhagen Half Marathon. En realistisk støjgrænse til motion- og sportsarrangementer vil efter vores vurdering være på minimum 80 dB. Et niveau lavere end 80 dB vil resultere i, at vi ikke blot er nødsaget til at skrue niveauet for speakning og musik kraftigt ned, men at vi langs ruten endog skal bede publikum dæmpe sig. I forhold til § 6, stk. 3 vil det give os store problemer, at musikarrangementer først må afholdes fra kl. 10.00. Copenhagen Marathon har start på Islands Brygge kl. 9.30, og her er både speakning, starttale, nationalmelodi og musik vigtige elementer i selve startmomentet. I forhold til §11 ville det være en stor hjælp for os at kunne bruge bystrøm. Vi er i dag nødt til at etablere generatorer rundt på ruten for at sikre tilstrækkeligt med strømkilder, hvilket er både dyrt og støjende. Et alternativ, hvor vi skal bruge Eltel (eller andre udbydere) til at åbne for bystrømmen vil også være et meget dyrt projekt for os. I forhold til §11 stk. 2, 3, 5, 6 annoncerer vi i dag ikke specifikt for de musiksteder, der er på ruten. Det vil dog være muligt for os at integrere i den overordnede orientering, som vi allerede i dag varetager med flyers i opgange og annoncering i lokalaviserne. Digital orientering i form af nyhedsbreve, applikationer til mobiltelefoner eller lignende effektive metoder har vi ikke mulighed for at gøre brug af jf. de nye GPDR-forskrifter, og dette skal i så fald ske via kommunen. Med udgangspunkt i ovenstående mener vi fortsat, at der er behov for yderligere kritisk og realistisk drøftelse af forskriften og dens påvirkning på hovedstadens levede liv, bymiljø og -udvikling, fritid, kunst og kultur – med respekt for byens borgere. Vi foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget, der er myndighed på dette område, indbyder til fortløbende dialog mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Københavns kultur- og fritidsaktører inklusive undertegnede, som er repræsenteret samlet i Foreningen for Oplevelser & Festivaler (under stiftelse). Hvis vi fortsat ønsker et aktivt og kvalitetsorienteret kultur- og fritidsliv i Københavns byrum, skal vi sammen søge en ændring af forskriften. Vi håber derfor, at Københavns Borgerrepræsentation vil tage imod vores opfordring. Med venlig hilsen Dorte Vibjerg Lars Nissen Direktør Løbschef Sparta Atletik og Motion Sparta Atletik og Motion
Læs høringssvar fra Dorte Vibjerg & Lars Nissen
Indsendt af:
Ziggy Silver
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
69
Virksomhed / Organisation :
Baggaardsbaroner
By:
Købehavn N
Postnr.:
2200
Vi opfordrer Københavns Kommune til ændring af Forskrift for udendørs musikarrangementer. I nuværende form fordrer forskriften, at der stort set ikke kan gives tilladelse til nogen som helst aktiviteter i de fremhævede områder. Forskriftens dB­-anbefalinger anser vi for uholdbare, og under de nuværende forhold har forskriften massive negative konsekvenser for kvaliteten af aktiviteter i Københavns byrum. Der er behov for kritisk og realistisk at drøfte forskriften og dens påvirkning på Hovedstadens levede liv, bymiljø og ­ udvikling, fritid, kunst og kultur med respekt for byens borgere. Vi foreslår, at Teknik-­ og Miljøudvalget, der er myndighed på dette område, indbyder til fortløbende dialog mellem Teknik­ og Miljøforvaltningen, Kultur­ og Fritidsforvaltningen og os selv, repræsentanter fra Københavns kultur­ og fritidsaktører. Hvis vi fortsat ønsker et aktivt og kvalitetsorienteret kultur­ og fritidsliv i Københavns byrum, skal vi sammen arbejde for en ændring af forskriften. Vi håber, at I vil tage imod vores opfordring.
Læs høringssvar fra Ziggy Silver
Indsendt af:
Michael Justesen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
68
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Dansk Musiker Forbund København
By:
København N
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Dansk Musiker Forbund København vedr. revideret forskrift for udendørs musikarrangementer Dansk Musiker Forbund København har følgende bemærkninger til den reviderede forskrift for udendørs musikarrangementer: 1. Lydgrænser: Dansk Musiker Forbund København er fortsat skeptisk over for forskriftens indhold om, at lydniveauet på musikarrangementer på åbne pladser fortsat er påført et juridisk bindende lydniveau på max 60-70 dB. Hertil er det dog positivt, at forvaltningen har åbnet for, at der er i nogle tilfælde, vil være en lydgrænse på 80 dB. Overordnet finder Dansk Musiker Forbund København det uhensigtsmæssigt at have en fast lydgrænse på så lavt et niveau. Det er efter vores professionelle vurdering ikke muligt at gennemføre koncerter med god kvalitet på det lydniveau. Bestyrelsen i Dansk Musiker Forbund København er alle selv udøvende musikere, og det er vores professionelle vurdering, at forskriften har medført og fortsat vil medføre kvalitetsforringelser på udendørs koncerter. Ifølge Høreforeningens lydniveauskala svarer 60 dB til en normal samtale, hvor 70 dB svarer til trafikstøj. Forskriften betyder dermed, at en stor del af en given koncert kun kan høres af det allernærmeste publikum. 2. Definition af musikarrangementer: Dernæst har forvaltningen defineret, hvad der forstås som musikarrangementer. Her sidestilles livekoncerter med sportsarrangementer, gadefester og lignende. Dansk Musiker Forbund København finder det ærgerligt, at professionelt opstillede og udførte livekoncerter skal sidestilles med musik fra sportsarrangementer, og at livekoncerter derudover skal konkurrere med sportsarrangementer om de allerede få dage, hvor der må spilles musik på byens pladser, parker og gader, hvilket fører os til næste punkt. 3. Antal af dage for musikarrangementer: Dansk Musiker Forbund København mener stadig, at reglerne for, hvilke pladser, man må afholde musikarrangementer på samt at antallet af dage, der må opføres koncerter på de pågældende pladser, er alt for få. Måling af lyd i forhold til støj opfattes forskelligt. Konstant støj er enerverende og irriterende, hvor en koncert med god lyd og musik dels fremstår dynamisk og dels inden for en accepteret tidsramme. Annoncerede koncerter er dermed begivenheder, som man som borger accepterer ved at leve i en storby, og som måske er grunden til, at man har valgt at bo i en storby. Derudover vil det begrænsede antal af dage skade festivaler som fx Copenhagen Jazz Festival, når livekoncerter nu skal konkurrere med begivenheder som sportsarrangementer. Derudover har Dansk Musiker Forbund København følgende konstruktive forslag til forskriften: 1. Dansk Musiker Forbund København anbefaler, at professionelt udførte livekoncerter ikke sidestilles med høj musik ved fx sportsarrangementer, og at de professionelt udførte livekoncerter ikke underlægges samme strenge lydgrænser som sportsarrangementer. 2. Dansk Musiker Forbund København anbefaler i stedet, at lydgrænsen for professionelt udførte livekoncerter vurderes med udgangspunkt i det spillede repertoire, og at kommunen løbende tager en vurdering af, hvor stor gene koncerterne rent faktisk er for borgerne. Når forvaltningen har haft åbne møder omkring forskriften, har forvaltningen ofte fokuseret på, at det er fester og ikke professionelt udførte livekoncerter, som er til gene for borgerne. Derfor anbefaler vi, at forvaltningen overvejer om man i virkeligheden straffer de forkerte ved fortsat at skrue ned for musikken. 3. Slutteligt vil Dansk Musiker Forbund København gerne erkende, at dB-grænserne kan reguleres ved de arrangementer, som særligt giver anledning til dette. Dog mener vi overordnet, at det i stedet er relevant at kigge på de definerede rammer, som forskriften indeholder, og som borgerne kan stole på, samt ordentlige praktiske forhold ved Københavns festivaler. Det ser vi i højere grad, som effektive regulatorer i forhold til en effektiv styring af begivenhederne. Overordnet vil Dansk Musiker Forbund København gøre opmærksom på, hvor vigtige de københavnske musikfestivaler som fx Copenhagen Jazz Festival, CPH Opera Festival, og Frost Festival er for byen. Festivaler tiltrækker først og fremmest mange turister, men også internationale kunstnere. Sidstnævnte er med til at sætte København på verdenskortet som en god kulturby. Generelt er de mange musikarrangementer i København med til at gøre København til en musikalsk metropol og med til at definere byen som en aktiv og kreativ kulturby. Uden dette vibrerende musikliv vil København miste en stor del af sin kulturelle charme, og de bløde musiktoner vil blive overdøvet af trafikstøj. Dansk Musiker Forbund København håber, at Teknik- og Miljøudvalget vil tage ovenstående med i sine overvejelser om den reviderede udgave af forskriften.
Læs høringssvar fra Michael Justesen
Indsendt af:
Eva Rehling
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
67
Virksomhed / Organisation :
Amager Kulturpunkt, Musiktorvet
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
København d. 1. februar 2019 Høringssvar på ’udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”, Teknik- og Miljøudvalget den 17. december 2018’ Svar fra Amager Kulturpunkt med pladsen ’Musiktorvet’. Vi er glade for at få en række arrangementer (20 stk.), hvor vi må spille op til 80 dB. Det vil gøre det mulig at gennemføre nogle af vores musikarrangementer, og det er vi glade for. Vi må imidlertid gøre opmærksom på, at de arrangementer (10 stk.), hvor vi må spille op til 60 dB er en tilladelse der ikke giver mening. Musiktorvet ligger direkte ud til Øresundsvej, som har meget trafik, herunder også tung trafik og et busstoppested lige foran Musiktorvet. Lige op ad Musiktorvet ligger også en daginstitution med legepladser lige ud til pladsen, hvilket også bidrager til en høj baggrundsstøj. Baggrundsstøjen på Musiktorvet er derfor i forvejen over 60 dB. Vi har gennemført flere målinger og baggrundsstøjen er f.eks. på 67,5 dB på en almindelig søndag eftermiddag, hvor den er langt højere i hverdagen. Vi kommer derfor ikke til at kunne gennemføre nogen form for arrangement med en grænse op til 60, da baggrundsstøjen vil overdøve musikken – også ved en koncert hvor de lokale børn optræder. Det samme gælder de outdoor biograftilbud vi har planlagt, hvor lydsporet også vil være over 60 dB. Vi har derfor ikke brug for en bevilling på 10 arrangementer til 60 dB og kommer ikke til at gøre brug af den – det er simpelthen ikke muligt. Erfaringer fra Tivoli viser, at ved 96 dB ved ’front of house’(mixerpulten) kunne det meste af publikum ikke høre musikken. Vi ønsker os i stedet, at kunne gennemføre flere arrangementer på 80 dB f.eks. 40 stykker, da børnearrangementer og outdoor biograf vil kunne gennemføres indenfor den grænse. Derudover kunne vi ønske os, at få lov til at gennemføre 20 arrangementer til 90 dB. De fleste af vores arrangementer har en varighed på under to timer og derudover en lydprøve der kan tage op til en time. Dvs. at vi ikke bruger de 5 timer. Vi kunne derfor ønske os en højere dB grænse men i et kortere tidsrum, hvilket ville give os mulighed for at gennemføre de kulturtilbud de lokale borgere ønsker. Derudover kunne vi ønske os en drøftelse af, hvorfor man har sat de dB grænser man har sat. Hvorfor er 80 den højeste og 60 dB den mest udbredte? Musiktorvet ligger tæt på beboelse, modsat f.eks. Pavillion i Fælledparken. Vi har begge en 60 dB som hovedregel, men i praksis betyder det, at vi ikke kan gennemføre arrangementer, men de kan godt, da de har længere til naboer. Vi kunne ønske os, at man, fremfor at træffe beslutning på det nuværende grundlag, indleder en periode, hvor alle lydfolk på de forskellige arrangementer, hen over sommerhalvåret gennemfører lydmålinger og sender f.eks. en logfil ind til TMF. Derefter arbejder en arbejdsgruppe, der også har professionelle lydfolk fra branchen med, ud fra resultaterne, og finder løsninger der kan lade sig gøre. På den måde kunne vi opnå et fælles regelsæt eller spilleregler for udendørs arrangementer, som gør det muligt både at levere kultur på vores pladser i byen og samtidig kunne leve i den som borger. Med venlig hilsen Eva Rehling Chef for Amager Kulturpunkt, herunder Musiktorvet
Læs høringssvar fra Eva Rehling
Indsendt af:
Randi Sørensen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
66
Virksomhed / Organisation :
Brugerbestyrelsen, Amager Kulturpunkt, Musiktorvet
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
København d. 4. februar 2019 Høringssvar på ’udkast til revision af ”Forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns Kommune”, Teknik- og Miljøudvalget den 17. december 2018’ Svar fra brugerbestyrelsen på Amager Kulturpunkt med pladsen ’Musiktorvet’. Vi har gennem mange år arbejdet aktivt for at udbygge kulturlivet på Amager, både hvad angår det professionelle udbud af musik, men også inden for børnekulturen. Vi har stor forståelse for udfordringen med, på den ene side at ville have en levende bydel og på den anden side at have en by, man kan holde ud at bo i. Vi anerkender, at forskriften forsøger at imødekomme dette dillema. En storby som København bør kunne rumme store events, navnlig dem som passer sammen med byens profil, men foruden de store begivenheder, er det vigtigt, at der kan afholde mange mindre og mere lokale arrangementer på byens pladser og torve. På Musiktorvet må man for nærværende afvise arrangementer, fordi dB-grænsen på 60 dB er så lav, at man hverken kan have et loppemarked med lidt underholdning i form af musik/ korsang, eller et arrangement med optræden fra en børneinstitution eller vores Børnekulturhus Ama’r, hvor børnene optræder og spiller, danser eller synger. Vi mener, at den form for arrangementer ikke er lige så anmassende og støjende, som en heavy koncert en fredag aften. Vi havde derfor gerne set en differentiering mellem typen af arrangementer. En dB grænse på 60 -70 svarer iflg. Branche Fællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside til almindelig tale, hvorfor den almindelige tale på Musiktorvet vil overdøve musikken, når den tilladte støjgrænse for 10 af arrangementerne er på 60db. Byens pladser har forskellige naboforhold, og man bør måske i stedet foretage konkrete målinger over en periode for at finde frem til et passende støjniveau for de enkelte pladser. Amager Kulturpunkts lydchef har målt baggrundsstøjen, altså uden arrangementer på pladsen til at være over 60 dB. Når der kører en bus forbi, er støjgrænsen derfor overskredet. Vi foreslår derfor, at man som et forsøg frigiver antallet af tilladte arrangementer og dB grænser på pladsen i et år og gennem det år tager målinger af, hvad det reelle støjniveau er, og hvornår naboerne opfatter det som en urimelig belastning. Og at man i samarbejde med Amager Kulturpunkts lydteknikkere finder den mest hensigtsmæssige måde at indrette pladsen på i forbindelse med afviklingen af diverse arrangementer. Et sådan forsøg skal naturligvis gennemføres i tæt dialog med naboerne. Og vi er som brugerbestyrelse fuldstændig overbeviste om, at personalet i Amager Kulturpunkt kan og vil give den nødvendig sparring til at et sådan forsøg kan gennemføres på mest hensigtsmæssige måde, navnlig da de også er en del af den kommunale forvaltning. Derudover forslår vi at dB grænsen og antallet af arrangementer sættes væsentligt op. Musiktorvet er for en væsentlig dels vedkommende omgivet af kommunale institutioner, så 40 arrangementer på 80 dB og 20 på 90 dB kunne være en løsning, da institutionerne ofte er lukkede, når arrangementer foregår. Med venlig hilsen Randi Sørensen Formand for Brugerbestyrelsen i Amager Kulturpunkt, Musiktorvet
Læs høringssvar fra Randi Sørensen
Indsendt af:
Bjørn Winnem
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
65
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Freelance Lydtekniker
By:
københavn v
Postnr.:
1674
København d.4. Februar 2019 Høringssvar til Foreskrift for Udendørs Musikarrangementer Jeg vil i mit virke som lydtekniker, primært i København, blive svært udfordret hvis den nye forskrift, såvel som den foregående stadfæstes og i fremtiden håndhæves. Lyd niveauer og støjgrænser. De foreslåede støjgrænser på de i planen nævnte pladser i København, tager udgangspunkt i en støjmåling som man benytter ved støj fra Erhverv, altså fabrikker og arbejdspladser der ligger tæt op af beboelse. Disse målinger er ganske fornuftige når de drejer sig om at bekæmpe konstant støj fra feks et ventilationsanlæg eller deslige som i forbindelse med industri støjer konstant døgnets 24 timer. Det er fuldstændigt forståeligt at ingen mennesker skal udsættes for en sådan påvirkning. Men disse metoder og lydniveauer kan ikke bruges i forbindelse med musikalsk "støj". Ved musikarrangementer er der tale om en tidsbegrænset periode og et dynamisk program med pauser og meget forskellige støjniveauer igennem arrangementets varighed. Typisk vil et koncertforløb vare mellem en og halvanden time efterfulgt af 45 minutter til en times pause. Erhvervs og industrimæssige påvirkninger af nærmiljøet tåler altså ingen sammenligning med hvordan musik arter sig i byrummet og derfor bør man ikke blande disse scenarier sammen. De i forskriften bestemte decibel værdier er fuldstændigt urealistiske og vil betyde at man på langt de fleste af de nævnte pladser, samt alle gader og pladser som ligger uden for de nævnte områder, ganske simpelt ikke længere kan afholde arrangementer med rytmisk musik. Eks. Hvis man spiller på et jazztrommesæt op på feks Blågårdsgade vil denne aktivitet alene kunne forsage en overskridelse af grænseværdien på 70 db ved nærmeste nabo - UDEN forstærkning. En lilletromme på et akustisk trommesæt kan nå lydtryk på op til 120 db, på en gade vil der maksimalt være 5 meter til nærmeste husmur og så vil lydtrykket fra trommen være cirka 105 db når det rammer muren. På pladser må grænseværdierne fastsættes efter hvor langt der er til nærmeste nabo, jo længere der er, jo lavere en grænse kan man fastsætte ved naboen, lydtryk falder med 3 db per afstandsfordobling. Hvis vi skal tale om realistiske værdier, må man altså konkludere at i gader og stræder må en grænse ligge på 90-105 db, eller ingen grænse, da der alligevel er så kort afstand til naboer at den er urealistisk at overholde. I koncertbranchen har vi længe været enige om at et maksimum gennemsnit på 103 db over 15 minutter er et fornuftigt niveau hvor musikken kan få lov at udfolde sig uden at det bliver for højt for publikum. Her må man tage i betragtning at musik er dynamisk og altså ikke konstant er 103 db i nævnte tilfælde men varierer mellem 90-105 db over tid. I praksis ender de fleste koncerter med at ligge på et gennemsnitligt niveau på 98-100db. Byens grundstøj. Ser man på Miljø og Fødevareministeriets støjkort http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise vil man meget hurtigt se at forskriftens grænseværdierer meget langt væk fra hvad man må anse for at være realistisk. Mange af de pladser der er nævnt har tilstødende gader som ved almindelig trafik og brug overstiger de værdier der stikkes ud til kulturlivet. Altså "må" en koncert ikke overdøve den trafik og bystøj som i forvejen er i området, så bliver det selvsagt umuligt at afholde en koncert, da publikum ikke vil kunne høre musikken hvis en bil eller bus kører forbi. Det er en smule underligt at man ikke har taget dette scenarie i betragtning, især da de fleste lydteknikere som har lavet arrangementer i 2018 har stået side om side med en af kommunen udsendt støjkontrollør, og bevidnet at man måtte vente med at måle til trafikstøjen havde lagt sig. Boombox kultur. Der er de sidste 5 år opstået en kultur af mobile batteridrevne lydanlæg bygget og opereret af amatører, disse er i den grad skyldige i at naboer til pladser i byen bliver overeksponeret af larm i sommermånederne. Det ville være på sin plads at stikke heftige bøder ud til dette folk som helt uhæmmet spiller som det passer dem på alle tider af døgnet. Brug energien her istedet for at gå efter kulturaktører som gerne vil bidrage til et rigt Københavnsk kulturliv, og ovenikøbet ofte gør det med støttekroner fra andre kasser i kommunen. Konklusion. De grænseværdier som pt er sat er komplet urealistiske og betyder at man stort set må stoppe med at afholde musikarrangementer i det offentlige rum i Københavns Kommune. Venlige hilsen Bjørn Winnem. Freelance Lydtekniker hos Vega, Strøm Festival, Tivoli, Jazzfestival, Søndags koncerter på Nemoland, Pumpehuset samt mange andre kulturaktører i København.
Læs høringssvar fra Bjørn Winnem
Indsendt af:
jan grünwald
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
64
Virksomhed / Organisation :
Medlem af Stræderne og Strøgets Beboerforening
By:
københavmn k
Postnr.:
1208
Jeg er helt enig i høringssvar nr 55. Beboerne i Middelalderbyen lider under en konstant larm fra musik- og andre arrangementer især i sommerhalvåret, så vi ikke kan være i vores hjem. Beboerne i andre dele af byen - som fx Valby og Vanløse ønsker at få flere arrangementer til deres bydele. Løsningen er åbenlys: FLYT ARRANGEMENTERNE UD AF INDRE BY! Og gerne i god afstand af beboelse. ALLE vi få opfyldt deres ønsker: Koncertarrangørerne ville kunne spille så højt, som de mener, det er nødvendigt, musikelskere kan gå få deres koncerter, beboerne i Middelalderbyen kan få fred (eller ihvertfald så "kun" støj fra nattelivet). Hvorfor vil kommunen ikke opfylde alles ønsker?? Det er mig en gåde! Kommunen nævner godt nok en hensigtserklæring om, at flere arrangementer flyttes ud af Middelalderbyen. MEN besynderligt nok er der med foreskriften sket det modsatte - der er langt op til endnu flere arrangementer og med højere lydgrænser. Dette forekommer mig komplet uforståeligt og imod bedre vidende. Som beboer midt mellem Nytorv og Rådhuspladsen vil jeg på det skarpeste opponerede mod, at lydgrænsen på Nytorv er sat op til 80 db, og at der må være 25 arrangementer, og at Rådhuspladsen slet ingen grænser her. Teknik og Miljøforvaltningen skriver selv i materialet: "Højere støjgrænser på bl.a. Nytorv og Frue Plads kan give flere gener i Indre By, særligt Middelalderbyen. Det er forvaltningens erfaring, at mange af de større koncertarrangementer afholdes i eftermiddags- og aftentimerne, hvor større forsamlinger bliver i området og bidrager til festen i gaden. Nytorv er den plads i byen, som forvaltningen i 2017 modtog flest klager over i forbindelse med arrangementer". Når kommunen selv så udtrykkeligt er klar over problemerne for os beboere, forekommer det så meget desto mere besynderligt, at man netop foreslår at sætte grænserne op her. Ønsker kommunen bevidst at chikanere beboerne?? Rådhuspladsen bør have db-grænser og max antal arrangementer ligesom andre pladser. Jeg ønsker desuden, at kommunen præciserer - Hvordan bliver der fulgt op, hvis regler overtrædes? Hvilke sanktioner har kommunen? Hvor store bøder vil der blive uddelt? Jeg tilslutter mig iøvrigt fuldt høringssvar nr 7, 10, 11, 12, 32, 34, 38, 41 og 43
Læs høringssvar fra jan grünwald
Indsendt af:
Hannibal C. Holt
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
63
By:
København K
Postnr.:
1302
Vi bor tæt i , og derfor må vi være tolerante overfor hinanden og hinandens nødvendige støj. Gadekoncerter med 80 db sorterer ikke under nødvendig støj. Særligt ikke når man tager i betragtning, at gæsterne til disse arrangementer langt overvejende kommer fra andre områder. 'Akustisk musik vil i mange tilfælde overskride forskriftens støjgrænser', hvilket i høj grad vidner om det uforenelige i gadekoncerter af en sådan størrelse, at man er nødsaget til at spille 80 db, og beboelse. Det foreliggende, samt arrangørernes interesse i at spille højere, længere og vildere, ignorerer komplet det som alle sundhedsfaglige autoriteter for længst har dokumenteret, nemlig at støj er en alvorlig sundhedsskadelig faktor. Særligt støj i den størrelsesorden, der her lægges op til. Det hjælper selvsagt ikke, at man koncentrerer denne belastning yderligere. I takt med det øgede pres på København og københavnerne, bliver tolerancen mindre og mindre. Beboerne har i årevis påpeget dette, og behovet for at sprede aktiviteterne ud, sådan at presset og generne fortyndes. Andre bydele vil meget gerne have yderligere aktivitet, f.eks. koncerter og lignende. Af uransagelige grunde fortsætter kommunen imidlertid med at presse mere og mere ind i hjertet af København, og nu også øge db-niveauet, og dermed øge presset på de lokalliv der trods alt er. Hvorfor spreder man ikke arrangementerne ud? Man insisterer på at bruge byen - primært indre København - som kulisse. Hvis København fortsat skal være en levende by, det vil sige en by, hvor der bor mennesker, og altså ikke bare en "kultur"-kulisse, så er man nødt til at tænke i nye baner. Det nuværende pres, og det der lægges op til i de foreliggende forskrift, er uforeneligt med beboelse. Det er krystalklart. Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer løser ikke noget - altså et nyttesløst stykke arbejde. Forstemmende!
Læs høringssvar fra Hannibal C. Holt
Indsendt af:
Mads Andersen
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
62
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på vegne af Forsvarsministeriet
By:
Hjørring
Postnr.:
9800
Se venligst vedhæftede.
Læs høringssvar fra Mads Andersen
Indsendt af:
Tali Piontek
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
61
Virksomhed / Organisation :
Eventkompagniet
By:
København k
Postnr.:
1366
Kære Kommune Kan sætte mig ind i at det ikke er nemt at gøre alle glade. Det er så vigtigt at vi ikke lukker ned for de ting der gør os lykkelige som musik og sammenkomster. Hvis i ønsker vi skal være mere stille end selve trafikken - kunne man så måske få kommunen til at komme ud med vægge til at afskære lyden og sådan kan man også se der sker noget i området. Det er som at sige - gå ind og leg på dit værelse, men man ikke har et værelse at lege på. eller kommunen sender sms til folk i området vedr en event og der så er en kontakt persons telefon nr på, som man kan skrive til hvis det er for højt. sådan kan folket føle sig inkluderet i der sker noget i nærområdet og har samtidigt mulighed for at bede om at få skruet ned. ønsker for alt i verden ikke at vi skal anses som at være en lille hyggelig nation som skal undertrykkes på vores "danske Hygge" Kh Tali
Læs høringssvar fra Tali Piontek
Indsendt af:
Søren Weihrauch
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
60
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Københavns Kommune lægger op til at fritage Refshaleøen Øst for ethvert krav til lydstyrke og varighed op til 20 gange per år. Det vil genere rigtig mange mennesker på Magretheholm og i Frihanvnområdet bla. Det rimer dårligt med at Københavns Kommune skal behandle borgerne ens. Hvilken dokumentation ligger til grund for at de berørte beboere bedre kan klare uhæmmet støj end andre beboere?
Læs høringssvar fra Søren Weihrauch
Indsendt af:
Københavns BeboerNetværk
Dato: 5. februar 2019
Svarnummer:
59
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
KBN
By:
København
Postnr.:
1453
Se vedhæftede høringssvar
Læs høringssvar fra Københavns BeboerNetværk
Indsendt af:
thomas fleurquin
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
58
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
distortion secretariat
By:
copenhagen
Postnr.:
1432
se vedlagt dokument
Læs høringssvar fra thomas fleurquin
Indsendt af:
Foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (forening / interesseorganisation under stiftelse)
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
57
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2200
Note: Foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (arbejdstitel) er en kommende interesseorganisation med stiftende generalforsamling d.14.marts 2019. Foreningen er et initiativ taget af ca. 30 af Københavns markante tilbagevendende begivenheder bl.a. Marathon København, Copenhagen Pride, Film Festivalerne, Distortion, Strøm, BlastProSeries, Golden Days, m.fl. har tilkendegivet deres kommende medlemskab skriftligt.
Læs høringssvar fra Foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (forening / interesseorganisation under stiftelse)
Indsendt af:
B. Møller
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
56
By:
København K
Postnr.:
1218
Høringssvar. Som beboer i Indre By, vil jeg på det kraftigste indgive min klage over revisionen af forskriften for udendørs musikarrangementer. Jeg tilslutter mig alle de kritiske forslag imod ændringerne. De beskriver alle forskelligt, de udfordringer og frustrationer, vi beboere i Indre By allerede lever med. Indre By er allerede i forvejen hårdt belastet af støjende natteliv, tiltagende støjende adfærd på Kanalerne, accellererende antal 'muzakere' med lydforstærkende udstyr på Strøget og det enorme antal af arrangementer der er, spredt ud over hele sommerperioden, efterhånden næsten ugentligt. Samtidig mærker vi også, på godt og ondt, boomet af byen som turisme-mekka. Derfor foreslår jeg i forlængelse af min klage, at der ligesom gældende for Indre By, bliver lagt et loft over antallet af musikarrangementer pr. år, i et større område omkring Indre By, omfattende Kanalerne og de små fredelige oaser, vi trods alt endnu har, eksempelvis Bibliotekshaven, Designmuseets Have m.fl. Med venlig hilsen Bjarne Møller
Læs høringssvar fra B. Møller
Indsendt af:
Lotte Juul
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
55
Virksomhed / Organisation :
Beboer, medlem af Stræderne og Strøgets beboerforening
By:
Copenhagen
Postnr.:
1208
Beboerne i Middelalderbyen lider under en konstant larm fra musik- og andre arrangementer især i sommerhalvåret, så vi ikke kan være i vores hjem. Beboerne i andre dele af byen - som fx Valby og Vanløse ønsker at få flere arrangementer til deres bydele. Løsningen er åbenlys: FLYT ARRANGEMENTERNE UD AF INDRE BY! Og gerne i god afstand af beboelse. ALLE vi få opfyldt deres ønsker: Koncertarrangørerne ville kunne spille så højt, som de mener, det er nødvendigt, musikelskere kan gå få deres koncerter, beboerne i Middelalderbyen kan få fred (eller ihvertfald så "kun" støj fra nattelivet). Hvorfor vil kommunen ikke opfylde alles ønsker?? Det er mig en gåde! Kommunen nævner godt nok en hensigtserklæring om, at flere arrangementer flyttes ud af Middelalderbyen. MEN besynderligt nok er der med foreskriften sket det modsatte - der er langt op til endnu flere arrangementer og med højere lydgrænser. Dette forekommer mig komplet uforståeligt og imod bedre vidende. Som beboer midt mellem Nytorv og Rådhuspladsen vil jeg på det skarpeste opponerede mod, at lydgrænsen på Nytorv er sat op til 80 db, og at der må være 25 arrangementer, og at Rådhuspladsen slet ingen grænser her. Teknik og Miljøforvaltningen skriver selv i materialet: "Højere støjgrænser på bl.a. Nytorv og Frue Plads kan give flere gener i Indre By, særligt Middelalderbyen. Det er forvaltningens erfaring, at mange af de større koncertarrangementer afholdes i eftermiddags- og aftentimerne, hvor større forsamlinger bliver i området og bidrager til festen i gaden. Nytorv er den plads i byen, som forvaltningen i 2017 modtog flest klager over i forbindelse med arrangementer". Når kommunen selv så udtrykkeligt er klar over problemerne for os beboere, forekommer det så meget desto mere besynderligt, at man netop foreslår at sætte grænserne op her. Ønsker kommunen bevidst at chikanere beboerne?? Rådhuspladsen bør have db-grænser og max antal arrangementer ligesom andre pladser. Jeg ønsker desuden, at kommunen præciserer - Hvordan bliver der fulgt op, hvis regler overtrædes? Hvilke sanktioner har kommunen? Hvor store bøder vil der blive uddelt? Jeg tilslutter mig iøvrigt fuldt høringssvar nr 7, 10, 11, 12, 32, 34, 38, 41 og 43
Læs høringssvar fra Lotte Juul
Indsendt af:
Mikkel Vinther
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
54
Virksomhed / Organisation :
Foreningen Studenterhuset
By:
København K
Postnr.:
1150
Studenterhuset har gennemgået det reviderede oplæg af Forskrift for udendørs musikarrangementer, og har deltaget i dialogmøde med andre musik- og kulturarrangører, samt repræsentanter fra Københavns Kommune. Det er vores opfattelse, at selvom kommunen har revideret flere parametre i den oprindelige forskrift, lægges der stadig op til en decibel-begrænsning, der overordnet set vil gøre praktisk taget umuligt at afholde musikarrangementer på offentlige pladser i København. Langt de fleste steder vil baggrundsstøj fra trafik og lignende overstige de grænseværdier, som forskriften fastsætter som maksimum ved nærmeste beboelse. Vi er på Studenterhuset store fortalere for det gode naboskab; at der skal være plads til både beboere og kultur i en levende storby som København, og at vi ikke skal være til gene for hinanden. Men de af kommunen foreslåede begrænsninger vil i realiteten gøre det enten ulovligt eller mere eller mindre overflødigt at afholde musikarrangementer i det fri i København. Det er i forslaget kun Rådhuspladsen, Fælledparken og Christiansborg Slotsplads (de tre steder, Københavns politikere selv fast afholder events med musik) samt Designmuseets Have som er undtaget for støjgrænser. Når lejlighedsvis dispensation ikke er mulig, kan der i praksis ikke afholdes Jazzfestival, børnemusikfestivaler m.m. på lovlig vis. Og det er vel ikke hensigten? Tale og musik ved kommunale arrangementer som den nylige åbning af Alfred Nobels Bro eller Kulturhavn må forventes at skulle ophøre fremover, hvis reglerne skal overholdes. Det er næppe heller planen. Vi tror at langt de fleste arrangører gerne vil overholde fornuftige regler. Men reglerne skal give mening både for arrangører og kontrollanter. Ellers ender vi tilbage ved den nuværende situation: at kommunale arrangementer og populære events kan larme så meget de vil, mens arrangører som overholder reglerne må give op. Vi foreslår derfor at man ser på en dispensationsordning med en fordelingsnøgle som tilgodeser så mange arrangører som muligt, og giver mulighed for en fair fordeling, både for beboere og arrangører, af de offentlige pladser som kan bruges til kulturelle arrangementer. På vegne af Foreningen Studenterhuset, Mikkel Vinther
Læs høringssvar fra Mikkel Vinther
Indsendt af:
Foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (forening / interesseorganisation under stiftelse)
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2200
Note: Foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (arbejdstitel / under stiftelse) er en interesseorganisation med stiftende generalforsamling d.14.marts 2019. Foreningen er et initiativ taget af ca. 30 af Københavns markante tilbagevendende begivenheder bl.a. Marathon København, Copenhagen Pride, Film Festivalerne, Distortion, Strøm, BlastProSeries, Golden Days, m.fl. som alle har tilkendegivet deres medlemskab.
Læs høringssvar fra Foreningen for Oplevelser & Festivaler i København (forening / interesseorganisation under stiftelse)
Indsendt af:
Helle J.
Dato: 4. februar 2019
Svarnummer:
52
By:
København K
Postnr.:
1401
Som beboer på Christianshavn ved havn og kanal er den øgede udendørs musik, særligt i sommermånederne, tilsammen med al den øvrige larm og hensynsløse blevet ubærligt. F.eks. ved Kayak ved Børsbroen, Ofelia m.m. Så nejtak til Chrb. Slotsplads - det er RIGELIGT, når der er diverse løb, konkurrencer og demoer. Søren Kirkegaards Plads ved Kgl. Bibl. kan nok gå an, hvis musikken er dæmpet - men husk, at det er et forskningsbibliotek, og vi er RIGTIG mange, som arbejder her .... Derimod er jeg meget ked af, hvis Bibliotekshaven inddraget - et af de få stillerum / oaser i centrum. Dog klasssik musik lejlighedsvis ok. Ligeledes er det utåleligt, hvis Designmuseets have inddrages - endnu et af de lydmæssige åndehuller. Vh Ydermere er det en skændsel for både ører, øjne, os selv og turister at gå gennem gågaderne, Strøget f.eks. Kunne man sørge for at der IKKE må spilles muzak med højttalere vendt ud mod gaden og dæmpet indenfor, hvis dørene er lukkede, ville det klæde Strøget. Ellers er jeg rigtig ked af at høre,
Læs høringssvar fra Helle J.

Sider