Luftfoto med markering af Middelalderbyens afgrænsning

Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen

Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal balancere de mange hensyn og skabe rammer for mindre biltrafik og bedre hverdagsliv.

Høringsfrist:

26. september 2022
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
240
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Indre By Lokaludvalg har drøftet og kommenteret det vedhæftede høringssvar fra Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
239
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Løsninger til at håndhæve intentionen i planen Adgangsbegrænsning Det er usandsynligt, at reduktion af antal p-pladser vil reducere særligt den mest uønskede trafik i ydertimerne. Det kan alene opnås ved at reducere mængden og arten af køretøjer, der kan køre ind i Middelalderbyen. Flere sammenlignelige byer har indført pullerter, som med kort, kode, radiobrik (Brobizz) eller nummerpladescanning kan lade godkendte passere, men forhindre uønskede køretøjers adgang. Nummerpladescanning Der er allerede en aktiv miljøzone omkring København, som afholder ældre dieselbiler på gule og snart også hvide nummerplader fra at køre i miljøzonen ved hjælp af nummerpladegenkendelse, automatisk opslag i Motorregistret med udsendelse af bødeforlæg til ikke godkendte køretøjer. Dette system er lige velegnet til nulemissionszoner som til øvrig begrænsning af biltrafikken i Middelalderbyen. Indre By Lokaludvalg anbefaler nummerpladegenkendelse, som allerede administreres i den nuværende miljøzone af Sund & Bælt. Det vil desuden give uvurderlig, anonymiseret viden om de forskellige køretøjstypers belastning af Middelalderbyen fordelt over døgnets timer. Noisetraps Der bør afsættes midler til at opsætte et passende antal af disse støjfælder i Københavns Kommune. Trafikstøj har sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig vækning. ref: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/ København og andre bymidter i større byer har - trods trafik reducerende foranstaltninger - et stigende støjproblem, som bedst kan beskrives som adfærdsskabt. Selv om antallet af køretøjer og deres fart er markant mindre end på motorveje, har det længe være kutyme for et mindretal at føre sig frem i og på modificerede køretøjer for at tiltrække sig opmærksomhed. Midlerne er modificerede udstødninger og motorstyringer kombineret med aggressiv kørsel, høj musik og tilråb for åbne vinduer, hvor der er flest mennesker i gaderne at imponere, dvs. særligt i aften- og nattelivet. Trods indførsel af periodiske syn for motorcykler siden 1. januar 2022 samt mulighed for at stoppe motorcykler til et vejsidesyn, er støj fra motorcykler og den måde, de køres på, fortsat et problem: https://bilmagasinet.dk/guides/vejsidesyn-til-motorcykler https://www.tv2lorry.dk/lorryland/fra-i-dag-gaelder-der-helt-nye-og-strengere-regler-for-motorcykelejere Selvom motorcykler kan være meget støjende, så overgås de i antal af støjende, modificerede biler, muskelbiler, partybusser og biler med høj musik, herunder taxaer, så det er langt fra nok at gøre noget ved motorcykler, hvis man vil adressere Københavns gadestøj. Pr 1. januar 2020 trådte skærpede regler i kraft med forhøjet bødestraf for køretøjer modificeret til eller ført således at de støjer unødvendigt. Ref: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201812L00202 Det var sammenfaldende med Corona-nedlukning og synes ikke at have haft nogen effekt på støjen og adfærden i bybilledet. Dette kan evt. underbygges ved at søge aktindsigt i, hvor mange gange Københavns Politi har gjort brug af disse nye bestemmelser. Generelt præges bybilledet i København af, at Politiet mangler ressourcer til at håndhæve ordensreglementet og desværre også ofte færdselsreglerne. Ligesom moderne sensorteknologi har gjort fart- og rødkørsel-kameraer mulige, findes der nu også akustiske sensorer, der måler art, styrke og retning på støjkilder og automatisk registrerer med billeddokumentation: Paris' borgmester, Anne Hidalgo, gør noget ved støjforurening: https://musictech.com/news/paris-sound-sensors-medusa-sound-pollution/  Paris 2022 https://www.theguardian.com/world/2022/feb/15/noise-radar-in-paris-will-catch-raucous-cars-and-motorbikes   Ligeledes i Spanien og London: https://ing.dk/artikel/trafikstoej-draeber-stoej-radar-skal-bekaempe-ulovlig-larm-motorcykler-biler-248725 Der bør afsættes midler til at opsætte et passende antal af disse støjfælder i Københavns Kommune. I en evalueringsperiode kan Politiet manuelt vurdere støjfældernes registreringer og evt nøjes med at indkalde støjende biler til syn, indtil man har opnået nok erfaring med og tillid til systemet til automatisk bødeudskrivning som for fartfælder og rødkørselskameraer. I hele perioden kan Kommunen dokumentere det generelle støjniveau i trafikken, samt de tidspunkter, det står værst til. Denne viden er ikke tilgængelig for nuværende, men er yderst relevant, både hvis man vil gøre noget ved det nuværende alt for høje støjniveau samt hvis man vil gennemføre Lynetteholm-projektet med 10.000-vis af lastbiltransporter gennem byen Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
238
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Spørgsmål til forvaltning/politi der skal afklares for at planen kan virke For at Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen skal fungere, skal man sikre sig at forudsætningerne er på plads. Dette betyder: Hvordan vil kommunen regulere antallet af tilladelser og sørge for at der er et blandet erhverv i hele bydelen? Hvordan vil kommunen håndhæve at disse tilladelser overholdes? Når forvaltningen støder på en ulovlig udeservering sker der ofte det, at de rådgiver den ansvarlige til hvordan den kan lovliggøres. Er dette et led i en generel strategi og har forvaltningen et overblik over hvor mange tilladelser, der er plads til? Hvordan vil kommunen se på hhv. hvor meget udeservering og natteliv, der er plads til i Middelalderbyen? Hvor mange ressourcer har politiet til at håndhæve festen i gaden, narkosalg og hobbykørsel i Middelalderbyen? Mange af vores gader er smalle og der er brug for “overskudsplads” til f.eks. hvis en bredere bil kommer forbi. Hvordan vil forvaltningen sikre sig at der er plads, som ikke inddrages af erhverv? For nyligt har man ændret området omkring Nørrebrogade bl.a. ved at fjerne P-pladser og gøre det sværere at være bilist. Denne plan minder om hvad man vil med Middelalderbyen. Hvad har dette gjort ved området og er der som følge af dette projekt kommet ting frem, såsom hvilke butikker der klarer sig godt og om enkelte erhverv bliver tilgodeset?  Disse erfaringer kan bruges strategien for Middelalderbyen. Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
237
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Vigtige forhold, som planen ikke nævner Manglende kollektiv transport på gadeplan Den kollektive transport, der er i Middelalderbyen, ligger under jorden i form af Metroen. Der mangler en kollektiv transport på gadeplan, som forbinder Middelalderbyen med busser til f.eks. et hospital. Skal vi som beboere tage metroen, skal vi skifte bus/metro undervejs til gene for dårligt gående. Disse busser skal holde nær steder som apoteker og madindkøb og have stop nær andre busser til f.eks. hospitaler mm. Disse busser kan køre i to ruter: Kgs. Nytorv -> Gammel Strand -> Rådhuspladsen -> Nørreport På gaderne midt i Middelalderbyen såsom Store Kannikestræde og Skindergade. Ved at indføre en mindre, elektrisk bus, der kører rundt i Middelalderbyen, vil man kunne løse dette problem. Denne bus vil også kunne køre hen til turiststeder, så turister nemmere kan komme rundt også selvom de er dårligt gående.  Respekt for Middelalderbyens historiske miljø versus mobilitet Mange steder i Middelalderbyen er der brosten og andet der hæmmer f.eks. personer i kørestol. Omvendt har Middelalderbyen en historie og et bymiljø, som vi skal værne om. Ofte har personer i kørestol flere problemer med udeservering og andet på de smalle fortove end belægningen. Der skal være en balance imellem de to hensyn. Hvordan kan affaldshåndtering finde sted på en bedre måde? De tidlige morgentimer i Middelalderbyen præges af unødvendigt mange skraldebiler, som afhenter affald hos erhverv og hos private husholdninger. De fleste gader er udnævnt til såkaldte ”røde gader”, hvilket betyder, at skraldebilerne allerede kører fra kl. 06 i stedet for fra kl. 07. Eftersom afhentning af erhvervsaffald er liberaliseret, skal hver virksomhed entrere med sin egen affaldshåndteringsvirksomhed i fri konkurrence med mange andre affaldshåndtører. Derfor kører skraldebiler fra mange virksomheder de samme ruter rundt i gaderne og afhenter enkelte eller få skraldespande hvert sted, med det resultat, at hver gade i Indre By med blandet bolig og erhverv besøges af 3-6 skraldebiler hver dag seks dage om ugen. Værst står det til med kommunens egen afhentning af affald fra egne bygninger, herunder kulturhuse, institutioner, kontorer mm i toholdsskift, hvilket indebærer skraldebiler i alle nattens timer, selvom der ofte er god plads i Middelalderbyen i dag- og aftentimerne. Det er både nødvendigt at hjemtage affaldshåndteringen fra husholdninger, erhverv og kommunale bygninger og naturligvis at overgå til el-drift, for at minimere belastningen af Middelalderbyen.   Hvordan kan varelevering finde sted på en bedre måde Varelevering finder ligesom affaldshåndtering ofte sted om natten til gene for beboerne, pga. motorstøj og specielt kørsel med trådbure og palleløftere på stålhjul over brolægningen. Begrænsning af varelevering til tidsrummet kl. 04-11 er i sig selv ingen hjælp. Hvorfor vælger man at starte mulige støjende aktiviteter som varelevering allerede kl. 04 om morgenen, når kommunale affaldsbiler ikke må være der for at vise hensyn til beboerne? Man er nødt til at regulere, hvilket udstyr og køretøjer leverandørerne bruger. Selvom man flere steder har denne periode på varelevering i tidsrummet kl. 04-11, respekteres den ikke, og når en bil leverer varer udenfor dette tidsrum, ser man sjældent politi følge op på sagen. Der kan i forbindelse med varelevering også ses på størrelsen af lastbilerne: Hvordan man sikrer sig at de ikke kører halvtomme rundt og om mere varelevering kan ske via ladcykler i stedet for biler. Varelevering kræver plads. Da man fjernede alle P-pladser i Vestergade, førte det til, at biler, der skulle levere varer, kørte rundt for at finde et egnet sted eller holdt ulovligt. Det skal afklares, hvordan erhverv i dag får leveret varer. Der er planer om at indsnævre Nørregade, som i dag er en af de primære indgange for varekørsel til Middelalderbyen. Dette kan løses ved, at varelevering sker i et givent tidsrum, som også viser hensyn til beboerne i gaden. Hastighedsbegrænsning på 30 km/t Hastighedsgrænser på 30 km/t bør indføres hurtigst muligt i Middelalderbyen og 15 km/t på brolagte gader og gågader med kørsel tilladt. Under de nuværende regler og med den aktuelle skiltning på Middelalderbyens gågader er 15 km/t blot en anbefalet maksimal hastighed, således at 40 km/t reelt er tilladt, og et køretøj skal over 50 km/t for overhovedet at stå til en hastighedsbøde. Køretøjet skal over 100 km/t på en gågade for at kunne konfiskeres under de nuværende regler for vandvidskørsel. Begge dele er naturligvis livsfarligt og bør imødekommes med mere ansvarlige hastighedsgrænser, således at fartkontrol bliver relevant og kan udløse passende store bøder. København er meget glad for brostensbelægning, og det er også smukt, men både støjen og vibrationerne er skadeligt for de gamle fredede bygninger, når køretøjer bevæger sig hurtigt over de toppede sten. Derfor bør der altid indføres kørselsforbud eller hastighedsbegrænsning på 15 km/t, hvor der er brosten på kørebanen. Slebne brosten til cykler er fantastisk og er med til at definere København som cykelby. Slebne brosten er også et must på kørebanen, hvor man ikke kan begrænse bilernes hastighed til 15 km/t.   Opgør med gratis parkering i weekenden, der modvirker mindre trafik i Middelalderbyen Gratis parkering fra lørdag kl. 17 til mandag kl. 08 overalt i Københavns Kommune er en opfordring til at tage bilen til byen. Det skaber både mere trafik og flere parkerede biler i byen. Byrums- og Trafikplanen bør revidere gratis parkering som trafikreducerende tiltag. Indtil videre er gratis parkering for elbiler et udmærket tiltag for at få bilkøbere til at vælge grønt - ikke mindst i byen, men man bør på et tidspunkt overveje, om elbiler udefra fortsat skal have gratis parkering i København.   Større problemer med parkering om aften og natten Mere p-kontrol i aften- og nattetimerne skal imødekomme det parkeringskaos, der præger Middelalderbyen efter fyraften. Det ville naturligvis være bedre og billigere at begrænse antallet af køretøjer, der kan køre ind i Middelalderbyen   Bedre kontrol med om hastigheder og trafikregler overholdes Rødkørsel, dvs. kørsel over for rødt, er særligt farligt på stærkt befærdede gader som for eksempel Stormgade ved Vester Voldgade og Frederiksholms Kanal, hvor mange fodgængere og cyklister krydser. Det går hårdest ud over de bløde trafikanter, når køretøjer ikke standser for rødt. Automatiske rødkørselskameraer skal indgå i en forsøgsordning med det formål, at de hurtigst muligt bliver mere udbredte og permanente. Fartkontrol skal gøres oftere på de steder og tidspunkter, hvor hastigheden skaber utryghed og risiko for ulykker. Automatiske fartkameraer, såkaldte fartfælder, er en oplagt håndhævelse af færdselsreglerne med minimalt ressourcetræk for politiet.   Opgør med hvad der kan kaldes en cykel, for at give bedre forhold til cyklister På trods af investeringer i cykelstier, falder antallet af cyklister i Verdens bedste cykelby. En af årsagerne er det støt stigende antal knallerter bl.a. foranlediget af diverse madudbringningstilbud. KK bør tage aktivt stilling til denne køretøjstype, særligt de benzindrevne, som forurener, støjer og generer byen, ved at forbyde dem på alle cykelruter, som allerede er tilfældet udvalgte steder på Havneruten. Ved indførelse af nulemissionszoner løses problemet med benzinknallerterne automatisk.   Håndhævelse af hvordan turistbusser bruger Indre By Som det er nu, må turistbusserne kun være udvalgte steder i Indre By. Flere turister er begyndt at cykle, men der er turister, som ikke har denne mulighed. Turistbusser overholder sjældent tomgangsregulativet, men holder med motoren kørende i længere tid i centrum af København, og når de kører, er det ofte til / fra / i de mest følsomme byområder. Tur-operatørerne anvender ofte så store busser, at de er nødt til at køre op over fortovet for at kunne komme om hjørnerne eller passere andre køretøjer til stor skade for byen og bløde trafikanters tryghed. HopOn/HopOff busserne er et særskilt problem, som bør løses ved et forbud eller i det mindste et stop for de store diesel-dobbeltdækkere og deres kørsel på for eksempel Nytorv-Domhusporten-Lavendelstræde, som benyttes af cyklister, der skal på tværs af Middelalderbyen. Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
236
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Hvordan skal lokalt erhverv og beboere tilgodeses i byrumsplanen? Udeservering Der er et forretningspres på for at få mere udeservering, bl.a. fordi at det offentlige område til udeservering kommer gratis med og udlejerne derfor kan kræve en højere husleje. Vores bydel bliver fattigere, hvis ikke vi har et varieret erhvervsliv. Brugen af det offentlige rum bør afspejle dette og have en god balance imellem de forskellige erhverv og beboelse. Det er især ved udeserveringer, vi oplever at fortovene ikke er tilgængelige for gående i Middelalderbyen. Lokaludvalget er bekymret for, at der vil blive etableret udeserveringer på nedlagte parkeringspladser, som kommunen ikke har ressourcer til at kontrollere, hvilket vil føre til yderligere kaos for så vidt angår udeserveringer i Indre By. Natteliv Der står i forvaltningens indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, at man ved, at nattelivet er en gene, men nu hvor der er kommet en ny restaurationsplan, vil det blive løst og derfor ikke noget, som man skal tage højde for. Dette er et sats, og tidligere restaurationsplaner har ikke løst problemet. Nattelivet i Indre By skal håndteres med regler og den nødvendige kontrol, der modsvarer antallet af tilladelser, der er givet, og antallet af personer der opholder sig i bydelen især om natten. Nattelivet giver problemer på to måder: 1. Bredere fortov giver bedre mulighed for ophold på fortovet og dermed mere fest i gaden. Såfremt man vælger at gøre en gade med meget natteliv bilfri, vil man opleve at gaden bruges som en gågade og at festen i gaden vil sprede sig til hele gaden, eftersom den kan rumme flere mennesker. Under byrumsforsøgene i Vestergade blev festen i gaden ikke dæmpet af denne årsag. 2. Den biltrafik, der mest kendetegner trafikken i aften- og nattetimerne, når der er flest mennesker i byen, er biltrafik, som ikke har andet formål end at køre. Et betydeligt antal biler cruiser rundt i Middelalderbyen typisk med flere mennesker ombord, høj musik, nedrullede vinduer som en måde at deltage i festen i gaden. Nogle af bilerne er dyre såkaldte muskelbiler, andre modificeret til at larme ekstra meget vha. sportsudstødninger og chiptuning for at opnå effekter som “POPS & BANGS, CRACKLE og BURBLE” i udstødningen. Disse cruisende biler søger ikke p-pladser, men udelukkende opmærksomhed. I det omfang at fjernede p-pladser giver plads til mere byliv, vil denne uønskede og unødvendige trafikform kun tiltage. Ønske om brug af Middelalderby til udendørs musikarrangementer og sportsarrangementer med musik Allerede i dag oplever vi ofte trafikale ændringer som følge af musik- eller sportsarrangementer. Indre By har i dag en meget stor andel af alle arrangementerne i Københavns Kommune. Byrums- og trafikplan vil primært dæmpe antallet af P-pladser, men der vil fortsat være trafik. Byrums- og trafikplanen vil ikke give bedre plads til sports- og musikarrangementer. Der skal ved udendørs musik- og sportsarrangementer være en kontrol til stede, som modsvarer de tilladelser, som kommune udsteder. Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
235
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Grundlaget Der mangler trafiktællinger som grundlag for en analyse af parkeringsbehovet i Middelalderbyen; både om dagen og om natten. Der mangler data på antallet af private parkeringspladser i gårde i Middelalderbyen. Der mangler svar på, hvor parkeringen og trafikken rykker hen, når der nedlægges parkeringspladser i Middelalderbyen. Hvordan skal lokalt erhverv og beboere tilgodeses i trafikplanen? Nedlæggelsen af parkeringspladser i Middelalderbyen vil i praksis betyde, at der nedlægges parkeringspladser, som beboerne i Middelalderbyen nu benytter om natten (dvs. parkeringspladser i prikgaderne i Middelalderbyen jf. "Licenszone for Indre By"). Ladepladser til elbiler Ladepladser til elbiler reduceres ikke i Byrums- og Trafikplanen ligesom erhvervs- og handicappladser.  Lokaludvalget mener, at det er bemærkelsesværdigt, at man fortsat vil kunne parkere sin el-bil gratis i Middelalderbyen. Erhvervspladser Parkeringspladser til gulpladebiler reduceres ikke i Byrums- og Trafikplanen. Disse pladser kan anvendes af alle i weekenden og efter kl. 17 på hverdage, hvilket primært er af interesse for besøgende bilister, men kun har ringe interesse for beboere, medmindre man alligevel skal køre inden kl. 7 næste morgen. Erhvervspladserne bør i videst muligt omfang bestykkes med ladestandere, dels for at imødekomme nulemissionszonen, og dels fordi parkeringsbegrænsningen sikrer rotation og dermed mulighed for ikke alene at oplade varevogne om dagen, men også personbiler aften, nat og weekend.   Adgang til Middelalderbyen: Søgetrafik Indre By Lokaludvalg er helt enig med svar nr. 74 fra Håndværkerforeningen København, at så længe der er fri adgang for alle køretøjer til Middelalderbyen, så må det forventes, at søgetrafikken til en parkeringsplads vil stige. Bilisterne må forventes først at søge en ledig parkeringsplads inde i Middelalderbyen, inden de begynder at cirkulere på gaderne rundt om bydelen og påvirke mobiliteten negativt i øvrige Indre By.   Frederiksholms Kanal Fjernelse af p pladser langs Frederiksholms Kanal og tilstødende gader med let adgang fra Ring 2 vil ikke medvirke til at reducere trafik i Middelalderbyen, og Bylivsplanen ser ikke ud til at have planer for dette område, som også står sidst i rækkefølgen for projektgennemførelse. Indre By Lokaludvalg anbefaler, at man bevarer disse p-pladser. Kun når der er etableret tilsvarende parkeringspladser for beboere i BLOX, under Langebro og andre steder inklusiv de tidligere lovede pladser, kan det overvejes at nedlægge disse parkeringspladser på gadeplan, hvis der er bedre bylivsplaner for området.   Cykelparkering Noget af den ekstra plads kan bruges til cykelparkering; også til ladcykler. Mange fortove i bydelen er smalle og mange butikker og cafeer sørger aktivt for, at man ikke kan parkere en cykel ved deres facade. Ved at bruge nedlagte P-pladser til cykelparkeringer vil man kunne rydde op cykelparkeringen. Til ladcykler, kan man med fordel vælge en opsætning, hvor ladcykler kan låses fast til stativet. Det er en løsning, som allerede findes og er i brug flere steder. Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Anette
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
234
Virksomhed / Organisation :
Beboer siden 1985
By:
K
Postnr.:
1159
Jeg støtter høringssvar nr. 113, 210 og 227.
Læs høringssvar fra Anette
Indsendt af:
Kren Erik Nielsen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
233
By:
København K
Postnr.:
1111
Jeg finder at grundlaget - både formålet og beslutningsgrundlaget - som værende utilstrækkeligt til at gennemføre så omfattende og negative konsekvenser for Middelalderbyen at forslaget bør afvises. Jeg støtter endvidere høringssvar 113, 210 og 227
Læs høringssvar fra Kren Erik Nielsen
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
232
Vedhæftede filer: 3
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
En plan, der afspejler, at vi har en beboet bykerne Respekten for beboelsen i Middelalderbyen København har som noget unikt en beboet bykerne. Dette giver en unik stemning til bydelen, som man skal værne om. Beboerne skal tilgodeses i hvordan denne plan føres ud i livet, både hvad angår hvordan man ønsker at bydelen bruges og hvilke behov beboerne har. Men allerede i dag sker der meget i bydelen. Indre By har en uforholdsmæssig stor del af udeserveringen, nattelivet, og musikarrangementer i Københavns Kommune. Tallet for Indre By ligger på 40% for hele Kommunen. Bydelen har også mange turister og flere hoteller end andre bydele, foruden dem der lejer ud til turister privat. Dette medfører en støj, som har taget overhånd. Skal der beholdes beboelse i Middelalderbyen, må der findes en bedre balance. Et andet aspekt af balancen mellem beboere og erhverv, kan man finde i referatet af Teknik- og Miljøudvalgets møde, hvor byrums- og trafikplanen blev behandlet. Her blev det foreslået og vedtaget, at flere af de tilbageværende P-pladser på gadeplan skal gå til erhverv og taxier og færre skal gå til beboerne. Borgerdialog Kigger man på evalueringen, som Teknik- og Miljøudvalget udsendte tidligere i år, kan man se, at der er tre grupper: Besøgende, erhverv og beboere. Man får det indtryk, når man læser forvaltningens evaluering, at alle grupper er blandet sammen i samme undersøgelse. Dertil kommer, at beboere er beboere i forskellige dele af Middelalderbyen. De har skullet svare på flagskibsprojekter, som de ikke har lokalt kendskab til. Samtidig ser man sætninger i materialet, hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt ønsket kommer fra en beboer eller en, som kun kender gaden sporadisk om dagen. Evalueringen mangler en borgerdialog, som er mere lokal.   I perioden 12.-15. september 2022 bad lokaludvalget derfor Indre By Borgerpanel svare på spørgsmål med relation til byrums- og trafikplanen. Jeg har vedhæftet resultaterne for Indre By som helhed og for Middelalderbyen, samt en foreløbig sammenfatning og konklusion på resultaterne. Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Rolf Konow
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
231
Virksomhed / Organisation :
Reklamefotograf Rollf Konow
By:
København K
Postnr.:
1471
Undertegned Rolf Konow boende i Ny Vestergade 7,3 og har som fotograf kontor og fotostudie i gården i Ny Vestergade 7a Jeg er dybt frustreret over at jeg hører at man vil fjerne 75 % af parkeringspladser i MidtByen. Som fotogaf, som arbejder i film banchen, og tit og ofte arbejder både på Fyn og Jylland, har en bil som jeg bruger til at transpoterer mig og att mit fotoudstyr rundt i landet. På nuværende tidspunkt er det meget svært at finde parkeringpladser og jeg kan ikke se hvordan jeg skal kunne finde parkering hvs man som før skrevet fjerner 75% af parkringpladser i Midtbyen. På nuværende tidspunkt har jeg en pareringstilladelse og området, samt en pareringsplads i kælderen på Istals Plads, som meget langt væk fra Ny Vestergade Når min søster, som bor nær byen Bath i England, skal på indkøb i Bath så parkerer hun udenfor Bath i noget der hedder Park and Ride, hvor man efter at have parkeret bliver transporteret med Bus til byen Bath. I Danmark kunne et sådan sted være nær en Metro station eller S-Tog station.  Nå men det var bare en ide for at gøre plads til de beboer i Midtbyen som brug for at parkere deres bil. Med venlig hilsen fra Rolf Konow  
Læs høringssvar fra Rolf Konow
Indsendt af:
Peter Dolf
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
230
By:
København
Postnr.:
1208
Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen afspejler for mig en klart nedprioritering af beboernes livskvalitet samt forringelse af vores offentlige faciliteter og forhold. Beboer i Kbh K virker ikke til at være berettiget til de sammen forholdt som de fleste i Københavns øvrige bydele.   Jeg støtter i allerhøjeste grad høringssvar 113 og 213. 
Læs høringssvar fra Peter Dolf
Indsendt af:
Indre By Lokaludvalg
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
229
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
Kbh V.
Postnr.:
1599
Overordnet Indre By Lokaludvalg kvitterer for det store arbejde, der er lagt i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen, men ærgrer sig over, at man vælger kun at anvende ét greb til at reducere trafikken: At fjerne parkeringspladser. Det kan givetvis betyde, at færre rationelle bilister begiver sig ind i Middelalderbyen i håb om at finde parkering, men også, at den enkelte nødvendigvis kommer til at søge længere efter en parkeringsplads, altså mere søgetrafik i dagtimerne. Der mangler således trafiktællinger som grundlag for en analyse af parkeringsbehovet i Middelalderbyen; både om dagen og om natten. Der mangler i øvrigt ogsår data på antallet af private parkeringspladser i gårde i Middelalderbyen. Desværre er Middelalderbyens største trafikale udfordringer ikke biler i dagtimerne, men snarere den noget kaotiske trafik i aften- og nattetimerne, hvilket de følgende svar vil uddybe. Det er lokaludvalgets opfattelse, at Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen ikke tilgodeser beboernes interesser. Lokaludvalget mangler således svar på, hvad kommunen vil med Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen ud over at nedlægge parkeringspladser. Derudover mangler lokaludvalget svar på, hvor parkeringen og trafikken rykker hen, når der nedlægges parkeringspladser i Middelalderbyen, idet lokaludvalget har en formodning om, at parkeringen og trafikken rykker til og vil belaste dels områderne rundt om Middelalderbyen, dels gennemkørselsgaderne i Indre By. Endelig mangler lokaludvalget svar på, hvordan sammenhængen er mellem Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen og andre planer, som kommunen har vedtaget eller arbejder med i øjeblikket, fx trafikplaner og klimaplanen. Flagskibsprojekter I planen er der beskrevet en række flagskibsprojekter. I mange af flagskibsprojekter foreslås det at gøre fortovene bredere. Såfremt at vejbanen skal være fire meter bred, hvor meget kan fortovene reelt udvides, og hvilke byrum og aktiviteter skal bredere fortov understøtte? A Nørregade, Dyrkøb og Bispetorvet Nørregade: Man ønsker at gøre Nørregade til en Cykelgade hvor biler kan køre på cyklernes præmisser. Fortovene skal udvides mest muligt og kørebanen skal indsnævres. Bemærkning: Her skal man være opmærksom på, at Nørregade i dag er en gade, som mange bruger til f.eks. varelevering til butikker i Middelalderbyen. Dette skal der findes en løsning på, f.eks. ved at have varelevering i et specifikt tidsrum. Dyrkøb: Her vil man nedlægge parkeringspladsen til fordel for et bl.a. et grønt anlæg og et miljø til ikke-kommercielt ophold. Der kommer en pladsbelægning i granit over Nørregade og Studiestræde. Dele af Bispetorvet vil blive bevaret. Bemærkning: Dyrkøb ligger i skyggen og derfor ikke blev brugt til ophold under byrumsforsøget i 2021. Lokalt er der en bekymring for, at Dyrkøb vil tiltrække natteliv, hvis området indrettes til ophold. Der er beboere i området. Parkeringspladserne på Dyrkøb bør opretholdes, eventuelt som el-bilpladser eller delebilpladser. På Dyrkøb kan der anlægges et sorteringspunkt. B Skindergade, Gammeltorv og Vestergade Skindergade: Skindergade skal være en blandet transit- og handelsgade. Der er ønske om bredere fortov i Skindergade. Gammeltorv: Skal anvendes til ikke-kommercielt ophold. Bemærkning: Her skal man huske på at Gammeltorv ligger umiddelbart i forlængelse af Vestergade og har på lige fod med Vestergade et aktivt natteliv. Hvilken konsekvens har det, at der en plads til ikke- kommercielt indhold ved et nattelivsområde? Vestergade: Gaden skal være en transit- og cykelgade. Fortovene skal udvides, så gaden er et godt alternativ til Strøget. Bemærkning: Her er skal man overveje om gaden har den rigtige erhvervssammensætning. Om folk vælger Strøget ,fordi Vestergade virker død om dagen pga. de mange barer. Om et bredere fortov vil give mere fest i gaden, fordi der er bedre plads til personer udendørs på fortovene. Bemærkning: Planen mangler en beskrivelse af Kattesundet. Kattesundet er i dag er en lidt kedelig gade, som reelt gør, at personer bliver på Strøget og ikke opdager byrummet syd for Strøget.   C Lille Kongensgade, Nikolaj Plads, Store Kirkestræde og Højbro Plads Lille Kongensgade og Store Kirkestræde: Begge gader anlægges som gågader med cykler, beboerkørsel og varekørsel tilladt. Denne gade får samlet belægning fra facade til facade. Cyklister prioriteres højt og der vil være plads til udeservering og varelevering nær facaden. Bemærkning: Man skal være opmærksom på, at restauratører i gaden vil anmode om mere plads til udeservering og at der i denne gade også ligger en natklub og steder, som har åbent sent; noget, der kan skabe en fest i gaden. Nikolaj Plads: Denne plads skal bruges til ikke-kommercielt ophold. Cykelparkeringen på pladsen vil blive fjernet og inventaret vil blive sat op på en ny måde. Højbro Plads: Pladsen skal både bruges til kommercielle aktiviteter og ikke-kommercielt ophold. Pladsen vil i højere grad fremstå som et sted, hvor man kan gå, og belægningen ændres, så cyklisterne anspores til at tage hensyn til gående. Beboer- og varekørsel tilladt. Enkelte steder på pladsen nedlægges cykelparkeringen.   D Knabrostræde, Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs Knabrostræde får et let bredere fortov, og den tidligere brolægning under asfalten blotlægges. Gaden har en blanding af restauranter og butikker, og materialet siger, at den har en rolig stemning, som man ønsker at understrege ved at plante mindre træer. Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs: Disse tre gader får let bredere fortov og brosten på kørebanen. Pga. pladshensyn vil man ikke plante træer i gaden, men fokusere på facadebeplantning og mindre grønne elementer.   Med venlig hilsen Indre By Lokaludvalg v/ Bent Lohmann
Læs høringssvar fra Indre By Lokaludvalg
Indsendt af:
Thomas Opstrup
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
228
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Jeudan
By:
København K
Postnr.:
1260
Se vedhæftede høringssvar fra Jeudan.
Læs høringssvar fra Thomas Opstrup
Indsendt af:
Karina Muriel Mimoun
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
227
By:
København K
Postnr.:
1150
Jeg har boet i indre by i mange år, og i år, har jeg måtte kapitulere og flytte til en anden del af København, for jeg er blevet så træt af, at der kontinuerligt blev dårligere og dårligere forhold for os, der bor i middelalderbyen.   Siden Nørreport blev renoveret, er der fjernet mange p-pladser, og nu kan jeg forstå, at I bliver ved. Miljøet, blev der sagt. Forurening blev der råbt. Ja. Men samtidig med, at I fjerner beboernes parkeringspladser og derved deres biler, så giver i flere nye hoteller tilladelse til at etablere sig i bykernen. Som om der ikke var hoteller nok. Med hvert hotel følger der xx antal lastbiler, der hver dag levererer mad og linned og kører affald væk, for ikke at tale om de biler, der kommer med gæster. I kan jo tage udgangspunkt i det nye store hotel på Købmagergade. Eller Landemærket, hvor to ejendomme er omdannet til hotellejligheder. Eller på Pustervig, hvor en hel ejendom, er blevet til hotellejligheder, eller det nye hotel ved Nørreport. Det er blot en lille del af indre by.    Det er rigtig meget erhvervskørsel med større og mindre biler hver dag, det giver jo ikke mening, i forhold til, at der samtidig bliver fjernet så mange p-pladser til de af beboerne, der har en beboerlicens.   Få dog etableret p-pladser alene til dem med en beboerlicens. Og lad byens gæster holde i p-kældrene. Der vil være mindre kørsel frem og tilbage - og mere ro. Spær af, så kun erhvervsliv og beboerne kan køre igennem, så vi slipper for alle omegnsturisterne og muskelbilerne, der for sjov kører gennem gaderne aften og nat.    Få dog lavet en bykerne, der også fungerer for beboerne - for det er dem og nærmiljøet, der jo også tiltrækker turisterne og gavner økonomien.   Gadefesten er gennem de seneste ti år også blevet værre.  Det samme er støjen. Det bliver ikke bedre af, der kommer bredere fortove og mere udeservering.    Det samme er sært nok også, muligheden for at køre sikkert gennem bydelen på cykel. Det giver jo for pokker ikke mening, nu vi heller ikke må køre bil. Blot se jeres omlægning i Pisserenden/nørrekvarter, hvor p-pladser er fjernet til fordel for udeservering, som også er flyttet ud på fortove, og hvor man som cyklist skal passe på, ikke at blive jordet af dem, der går rundt på gaden. Ikke fortovet. Men gaden.    Der er simpelthen ikke styr på det område, som I netop har lavet om. Og i bliver ved.    Dialogen med Rådhuset er også gennem årene blevet værre. Jeg havde i min egenskab som (nu forhenværende) formand for Rundetårn kvarters beboer netværk, haft møder med borgmestre. Politikere. Politiet. Ansatte på Rådhuset. I stormøder. Små møder. Og dialogmøder. Alt for at få forbedret forholdene for dem der bor i indre by. Det var hver gang, som at slå hovedet mod en mur.    I tager ordene grøn og levende by til gidsel i jeres håndtering af middelalderbyen, der undskyld mig, længe har været elendigt håndteret.   Med det resultat, at beboerne til sidst må søge væk, og vi ender med en utryg spøgelsesby i de perioder, hvor der ikke bor turister. Til sidst søger også turisterne væk, for hvis hele indre by, bliver omdannet til Ramblaen i Spanien, frasorterer vi dem fra, der ønsker kultur og en spændende metropol, og får dem der søger festen. Og ærligt talt, hvor meget tis kan en by rumme?   En middelalderbydel skal emme af kultur. Af god stil. Og ikke bare af friture og øl og tis. Og så skal det også emme af nærmiljø. Men det gør det jo ikke, hvis I bare giver beboerne dårligere og dårligere forhold, for så er resten af dem der er tilbage, også en dag væk.   Jeg er ikke færdig med Indre by, da jeg ejer en udlejningsejendom på Købmagergade, med en blanding af både erhvervslejemål og beboelse, men hvis det fortsætter på denne måde, så vil det blive svært at tiltrække lejere. Det gælder både kontorerne og beboerne.     Kære Rådhus. Gør det bedre, end i har gjort indtil videre. I må simpelthen vågne op. Vi er træt af valgløfter, kampe og manglende hensyn til beboerne.    Pres ikke beboerne ud, det er dem, der giver byen liv.   Jeg bakker Rundetårn Kvarters høringssvar 210 op. 
Læs høringssvar fra Karina Muriel Mimoun
Indsendt af:
Flemming Ettrup
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
226
By:
København K
Postnr.:
1153
Min hustru og jeg støtter i høj grad høringssvar 210, sendt fra Rundetårn-kvarter Beboerforening. Venlig hilsen Flemming Ettrup, beboere siden 1975
Læs høringssvar fra Flemming Ettrup
Indsendt af:
Arne Bjørn Nielsen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
225
Virksomhed / Organisation :
Bryggebo
By:
København S
Postnr.:
2300
Til TMF, Kbh.s Komm. Som bryggebo og som medlem af Kbh.s Ældreråd finder jeg Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen meget visionær og lovende. Nedlæggelsen af p-pladser er for mig en nødvendig forudsætning for forbedringer af byrummene. Nødvendig lokal trafik skal stadig kunne foregå, da det er de parkerede biler som skæmmer gadebilledet og ødelægger byrummene. Desuden glæder jeg mig til forsøget med afmærkning af udeserveringsareal, så konflikter kan nedbringes og tilgængeligheden kan øges. Mvh. Arne Bjørn Nielsen
Læs høringssvar fra Arne Bjørn Nielsen
Indsendt af:
Maria Teudt-Jørgensen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
224
Virksomhed / Organisation :
Beboer
By:
KØBENHAVN K
Postnr.:
1173
Jeg støtter høringssvar 210
Læs høringssvar fra Maria Teudt-Jørgensen
Indsendt af:
Christian Nøhr
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
223
By:
KØBENHAVN K
Postnr.:
1127
Kære Borgerrepræsentation Jeg er beboer i indre by igennem en lang årrække og DELER meget gerne pladsen i vores bykerne med alle de andre beboere og udefrakommende som naturligvis er velkomne i hjertet af landets hovedstad. Husk at byen også skal være til at bo i for almindelige mennesker. Vi har et transportbehov af større genstande, vi har et besøgsbehov fra vores forældre og andre medlemmer af familien og nogle gange har vi også bare et ønske om at have en bil for komfort. Det bør vi også kunne og bo i indre by. Hvis ikke det er muligt ender vi med at Indre By er befolket med kontorer og intet andet. Dette forslag tipper balancen i byen langt over på de besøgendes præmisser. Jeg kører gerne i elbil (hvis sigtet er klima), jeg behøver ikke at parkere foran min bygning (hvis sigtet er at fjerne parkeringspladser og udnytte pladsen bedre), men det må være muligt at jeg som borger kan komme til min bolig med bil og have gæster/håndværkere løbende.  Det er ikke muligt, hvis 3/4 af alle pladser i min nærhed afvikles. mvh Christian Nøhr  
Læs høringssvar fra Christian Nøhr
Indsendt af:
Jens Hvass
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
222
By:
København K
Postnr.:
1451
Jeg støtter høringssvar nr. 210 samt høringssvar nr. 113. Hvor Københavns Kommunes fokus på cyklismen og den kollektive trafik som helhed er naturlig og prisværdig, så mangler der ikke mindst i Indre By et fokus på den gående trafik – den fundamentalt mest bæredygtige trafikform, der som bonus ikke har nogen parkeringsproblemer, om end langt flere bænke og steder man kan sætte sig ville være befordrende for mange forskellige grupper af gående.
Læs høringssvar fra Jens Hvass
Indsendt af:
Josephine
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
221
By:
København K
Postnr.:
1112
Kæmpe forringelse af vores livskvalitet som beboer i middelalderbyen at i fratager os muligheden for at parkere tæt på vores bopæl.  Der må kunne findes en løsning til bredere fortorve, cykelparkeringer og grønne beplantninger, uden at i nedlægger vores parkeringspladser.  Det er allerede svært at finde parkeringspladser, og nu nedlægger i 750 af dem. Det bliver et kæmpe problem for os beboere, som er afhængige af vores bil på daglig basis. Der MÅ og SKAL bare findes en løsning til os med beboerlicens til middelalderbyen. Og det er IKKE, at vi kan parkere i de “ikke prikkede” gader - som om der ikke er rift nok om dem i forvejen.    PLEASE, lad os beholde vores parkeringspladser og vores ret til at parkere tæt på vores boliger.
Læs høringssvar fra Josephine
Indsendt af:
Kirsten Henriksen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
220
By:
Valby
Postnr.:
2500
Det er fint, at der nu lægges en plan for anvendelsen Indre By, og det er godt at se, at der lægges vægt på forgængere og cyklister. Desværre lægger planen op til, at der mange steder skal anvendes brosten som belægning. Det giver problemer for cyklister: Mange vibrationer og forøget risiko for at vælte pga. ujævn belægning. Dette gælder også, selv om der anvendes slebne brosten. Desuden er der stor risiko for at glide i regnvejr, da brosten bliver glatte, når de er våde. For fodgængere, der er dårligt gående, giver brosten også problemer , pga. ujævnhederne i belægningen.  Brugere af kørestole og rollatorer bliver meget generet af brostensbelægning, da hjulene kan "komme i klemme" mellem brostenene. Det sammen gælder barnevogne og klapvogne. Derudover medfører brosten støjgener - rumlelyde - både for beboerne i området og for dem, der færdes i området eller sidder på bænke mm.. Jeg vil derfor foreslå, at der arbejdes med andre typer belægning - fx mønstret asfalt.    
Læs høringssvar fra Kirsten Henriksen
Indsendt af:
Frank Zadi
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
219
Virksomhed / Organisation :
The Living Room
By:
Copenhagen K
Postnr.:
1454
Hey! I would like to say that I am in favour for the changes to the inner city parking as described in the kommune proposal. I feel that it has become very crowded to have cars, bikes and pedestrians all cramped into the smaller streets of the inner city, and as more and more tourists visit Copenhagen I think the proposed changes will breath new life into the city center. Also, I feel that this proposal is very much in line with the international trend to increase the number of walking streets in city capitals. Regards, Frank
Læs høringssvar fra Frank Zadi
Indsendt af:
Jens Jakob Bierring
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
218
Virksomhed / Organisation :
Perspektiv v/Jens Jakob Bierring
By:
København S
Postnr.:
2300
Meget ros til den måde I har afholdt borgermøde på. Det er et vigtigt skridt hen imod 2 vejs kommunikation at man har mulighed for at tale direkte med forvaltningen ! Ros til jeres frilægning af pladsrum for cykler og nedlægning af P pladser til fordel for cykelparkering og forhåbentligt også mange flere træer og blomsterbede !
Læs høringssvar fra Jens Jakob Bierring
Indsendt af:
Steffen Jensen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
217
By:
København K
Postnr.:
1151
Støtter høringssvar 210.
Læs høringssvar fra Steffen Jensen
Indsendt af:
Steffen Jensen
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
216
By:
København K
Postnr.:
1251
Støtter høringssvar 220,
Læs høringssvar fra Steffen Jensen
Indsendt af:
Katharina Nøhr
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
215
By:
København k
Postnr.:
1127
Jeg støtter høringsvar nr. 113
Læs høringssvar fra Katharina Nøhr
Indsendt af:
EFK8 - Ejerforeningen Klosterstræde 8
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
214
By:
København K
Postnr.:
1157
Foreningen støtter høringssvar 124
Læs høringssvar fra EFK8 - Ejerforeningen Klosterstræde 8
Indsendt af:
Lene Burchardi
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
213
Virksomhed / Organisation :
Beboerrepræsentationen Kompagnistræde 16-18/Knabrostræde 15
By:
København K
Postnr.:
1210
Høringssvar vedr. Byrums- og trafikplan for middelalderbyen De gode intentioner lyser ud af forslaget, men der er nogle åbenlyse prioriteringer, hvor beboernes behov og tilgængeligheden for handicappede har alt for lille betydning. Skribenten er handicappet bilist med handicapskilt, og på vegne af den gruppe vil jeg anføre: HANDICAPPEDES FORHOLD er kun omtalt på planens s. 52, og omhandler mest friholdelse af fortove, hvilket også er absolut nødvendigt. Desværre er kommunens praksis på området at man ser igennem fingre med åbenlyse overtrædelser af de gældende regler (en flisebredde skal være friholdt). Hvis man ønsker at handicappede skal kunne færdes til fods (med krykker, rollator, kørestole eller hvad der nu er aktuelt), så må man føre tilsyn med, at udeserveringer ikke optager hele fortov. Samtidig gives der mange uforståelige tilladelser, hvor alle regler om plads til fodgængere, handicappede og barnevogne etc. tilsidesættes. Restaurant Kronborg i Brolæggerstræde 12 er et eksempel på en uforståelig tilladt udeservering, der hver dag tvinger alle fodgængere ud på den meget smalle kørebane, som for øvrigt er ret trafikeret, da alle transporter til erhvervene i Kompagnistræde skal køre den vej. Som fodgænger går man på vejbanen med store lastbiler, mens Kronborgs gæster fylder HELE fortovet. Hvis middelalderbyen igen skal blive tilgængelig for handicappede er det også absolut nødvendigt at der etableres nok cykelstativer, så antallet af cykler på fortove reduceres. Fremgængeligheden på pladser omtales, men det er slet ikke der, problemet ligger. Det skal nævnes at rigtigt mange butikker og restaurationer har fået den idé at etablere skiltning på udsmykkede cykler, hvilket yderligere fylder gaderummet op. Forvaltningen har en meget løs praksis, hvor man i allerhøjeste grad tager hensyn til erhvervslivet på bekostning af fodgængere og ikke-kommercielt ophold. Denne FORVALTNINGSKULTUR er man nødt til at gøre op med, hvis tilgængeligheden skal øges. Lige nu er den meget ringe, og det er ikke på grund af parkerede biler. Hvis andre handicappede end byens egne beboere skal kunne bruge middelalderbyen, så er det også nødvendigt at der etableres mere end 6 nye handicap-besøgspladser. Som det er i dag er mange af de forhenværende handicappladser blevet ’spist’ af handicap-nummerpladepladser, og Parkering København har overfor denne skribent telefonisk anført, at man ikke kan etablere flere pga. de smalle gader. Det skulle være årsag til det i forvejen meget lave antal handicappladser. Det betyder at man som handicappet bilist er nødt til at køre rundt og rundt for at lede efter en almindelig p-plads. Så når man fjerner 750 pladser, så er 6 pladser på ingen måde nok til at kompensere for at handicappede kan besøge byen. Derudover er det vigtigt at Line Barfoeds løfte til handicappede beboere om, at de skal have en handicap-nummerpladeplads overholdes. Skribenten er også formand for en beboerrepræsentation, og på vegne af denne gruppe vil jeg anføre følgende: BEBOERNES BEHOV er ikke i særlig grad tilgodeset i planen, idet vi frygter, at det areal, der spares på nedlagte parkeringspladser blot vil blive inddraget til kommerciel brug, som vi ser det nu. Ovennævnte KULTURÆNDRING I FORVALTNINGEN, så embedsmændene faktisk håndhæver regler og intentioner om begrænsning af udeservering, skiltning og reklamecykler er helt nødvendigt. Støj fra nattelivet er til voldsom gene for alle beboere i middelalderbyen. Det er nødvendigt at sikre at STØJVAGTEN har kompetence og ressourcer til at rykke ud, når beboerne beder om det - de mangler i høj grad kapacitet. En anden meget generende nattelivsgene er støjen fra MUSKELBILER og MOTORCYKLER som kører rundt og rundt i en uendelighed uden lydpotte, med åbne vinduer og musikken hamrende derudaf. Dette problem bliver slet ikke adresseret i den foreliggende plan, for det løses ikke ved manglende parkeringspladser, da de slet ikke parkerer. Festen, salget eller hvad det nu er der sker er centreret omkring korte ophold siddende i bilen og så kører man videre mens man gasser op. Kunne man finde en måde at forhindre disse biler i at køre ind i nattetimerne (fx ved at begrænse indkørsel til beboere, taxaer, handicappede og erhvervskøretøjer fra 21-07 torsdag, fredag og lørdag nat. Eller på anden måde at løse dette virkeligt store problem. Hvis man som beboer en gang imellem have brug for at kunne købe stort ind, køre i Ikea eller lignende, hvor man har behov for biltransport, så bliver også det helt umuligt efter nedlæggelsen af alle p-pladser. Jeg vil foreslå, at der laves mindst en parkeringsplads i hver gade/stræde som er FORBEHOLDT BEBOERE (beboeren kan evt. lægge et sygesikringskort med tildækket CPR-nummer i ruden), og så kunne parkering være tidsbegrænset til 2 timer eller lignende. ERHVERVSPLADSERNE bruges kun sjældent fra kl. 7-17, og dette tidsinterval gør, at beboere ikke har let ved at bruge erhvervspladserne om natten. De fleste bilister med bolig i Indre By er børnefamilier, og børnefamilier skal ofte aflevere børn omkring 8-8:15 og har brug for en plads igen fra omkring kl. 15:30 til 16. Hvis man derfor rykkede tidspunkterne for erhvervskørsel, så vil denne ’bytten plads’ komme til at fungere langt bedre, og det ville ikke være til nævneværdig gene for erhvervslivet. GENNEMKØRSEL PÅ GAMMELTORV/NYTORV FORBEHOLDT BEBOERE I MIDDELALDERBYEN kunne også kompensere beboerne med biler lidt for alle de gener, vi bliver udsat for. Vi kører hver eneste dag adskillige unødvendige kilometer, fordi vi ikke må køre igennem der. Hvis jeg som beboer i Knabrostræde skal købe mange varer i Netto i Fiolstræde, så skal jeg køre bil i 10-15 minutter (hvis der ikke er kø) og tilbagelægge 2,3 km.  Hvis jeg måtte køre over strækningen var der kun 400 meter og 3 minutter i bil. Det er meget lange omveje hver eneste dag, og det vil ikke rigtigt koste noget at lade alle beboere i middelalderbyen passere, ligesom hop-on busserne, Flextrafik og beboere, der bor på selve strækningen (Scientology bl.a.). Derudover vil jeg udtale min støtte til høringssvar nr. 113 fra Strædernes og Strøgets Beboerforening.
Læs høringssvar fra Lene Burchardi
Indsendt af:
L. Damm
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
212
Virksomhed / Organisation :
Rundetårn Kvarters Beboerforening
By:
Købehavn
Postnr.:
1111
Jeg støtter høringssvar 207 og 210
Læs høringssvar fra L. Damm
Indsendt af:
Lilian Sølbeck
Dato: 26. september 2022
Svarnummer:
211
Virksomhed / Organisation :
Beboer i Middelalderbyen
By:
København K
Postnr.:
1202
Jeg tilslutter mig svar nr. 113. Med tilføjelse af, at Gammel Strand ikke indgår i kommunens fortælling om trafikken og parkeringen i Middelalderbyen. Københavns allerældste plads er i dag indtaget af kæmpestore især stort set alle forurenende fødevarelastvogne (ofte 6 ad gangen) og kassevogne med varer til fordeling i Middelalderbyens mange cafeer og resturanter, som bliver fragtet videre op i byen på mindre enormt støjende transportvogne, som stort set alle kører på metalhjul over brostenene, og med flere brosten i gaderne vil være meget støjende i de smalle gader. Lastvogne har inden for de sidste 10 år væltet 2 af de meget få grønne træer, der findes på pladsen. Hvorfor er der ikke krav om gummihjul? Og hvorfor er der ikke krav om en mere hensynsfuld distribution af varer til Middelalderbyen. Dertil kommer cykelparkeringerne og ikke mindst udeserveringerne, som vokser mere og mere ud på pladsen.     
Læs høringssvar fra Lilian Sølbeck

Sider