Luftfoto af lokalplanområdet

Mølle Allé - lokalplan 616

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri med boliger, ungdomsboliger, daginstitution samt udvidelse af dagligvarebutik.

Høringsfrist:

28. oktober 2020
Indsendt af:
Mathilde
Dato: 23. oktober 2020
Svarnummer:
27
By:
Lyngby
Postnr.:
2800
Test
Læs høringssvar fra Mathilde
Indsendt af:
Thorkil Krag
Dato: 22. oktober 2020
Svarnummer:
26
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som relativt nytilflyttet borger i Valby undrer vi os over, at Københavns kommune på den ene side signalerer, at man vil have grønne løsninger og luft mellem boligerne, og at man i kommunens forvaltning samtidig giver den ene tilladelse efter den anden til at bygge tæt og højt og derved fjerne de små åndehuller, der har været, og som det havde været muligt at skabe med ret små ændringer. 
Læs høringssvar fra Thorkil Krag
Indsendt af:
Poul Rahbek Rasmussen
Dato: 18. oktober 2020
Svarnummer:
25
Virksomhed / Organisation :
Arkitekt maa
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg protesterer imod at den gamle smedie skal rives ned. Det er en fin, bevaringsværdig bindingsværksbygning, som er med til at karakterisere det gamle Valby - og det er jo lige præcis det, som lokalplanforslaget ellers påstår at ville bevare. Smedien benyttes til kulturelle formål: lb.a. som møderum for lokale foreninger og som øvelokale for et orkester. 
Læs høringssvar fra Poul Rahbek Rasmussen
Indsendt af:
Birgit Jensen
Dato: 11. oktober 2020
Svarnummer:
24
By:
København
Postnr.:
2200
Jeg er imod at den gamle bygning nedrives. En storby har brug for konkrete bygninger og steder der fører tilbage i tiden for ikke at blive for steril. Og Valby er i forvejen ved at miste sit særpræg ligesom andre bydele med alle de kedelige firkantede betonkasser der bygges.
Læs høringssvar fra Birgit Jensen
Indsendt af:
Bent Nødskov Jensen
Dato: 9. oktober 2020
Svarnummer:
23
Virksomhed / Organisation :
Fiskars Denmark A/S
By:
Valby
Postnr.:
2500
Igen har vi ikke set den endelige plan for byggeriet. Ligesom Toftegårds allé 7, som ved svindel fik opført en alt for høj tagryg, der ikke ligner tegningerne fra arkitekten/tegnestuen, bliver vi snydt igen. Hvorfor holder arkitekten/tegnestuen ”Entasis” tegninger tilbage, så vi ikke kan få lov til at se hele byggeriet. Det er jo en direkte løgn, når de påstår, at man ikke har illustrationer af bygningerne ind mod karreen, Mølle allé, Toftegårds allé og Valby Langgade. Man har mere travlt med at illustrerer, her skal være fest, ved at vise to unge mennesker, der kommer slæbene på en stor højtaler. Hele 4 bygninger er afsat til ungdomsboliger og 2 til børneinstitutioner. At placerer en ungdomsbolig midt i karreen, kan da kun genere mest mulige i hele området. Den ene børneinstitution endda på en tidligere bilmekanikergrund. Hvorfor vil man politisk ikke vil foretage en miljøvurdering? Når man tydeligvis ved, at trafikstøjen i området er overstiger den vejledende grænseværdi. I dag kan vi ikke have vores vinduer åbne ud til Valby Langgade og Toftegårds allé i myldertiden, vi vil heller ikke i fremtiden kunne åbne til gården uden at skulle høre på 4 ungdomsboliger, 2 børneinstitutioner og en varelevering til Netto samt andre erhverv. Gården er et af de få steder hvor vi kan trække os tilbage uden den støjende trafik fra Valby Langgade og Toftegårds allé.  Man har givet tilladelse, at området kan bruges til boligformål, serviceerhverv såsom butikker, restauranter, liberale erhverv, kollektive anlæg, institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, som er forenelige med anvendelsen til boliger. Altså et endnu et spinderiet som jo allerede har ødelagt lokalplan 179, om at Valby Langgade på strækningen fra Kirstinedalsvej til Horsekildevej, Valby Tingsted, Toftegårds Allé samt Toftegårds Plads opretholdes som handelsgader. Ved et byggeri så tæt på de eksistere boliger kan der kun komme sætningsskade på vores gamle huse. Hvem skal betale for det? Når bussen 4A køre forbi og ramme kantstenen hopper hele bygningen, hvordan vil det ikke gå når armeringsjern skal bankes ned til en parkeringskælder. En parkeringskælder som slet ikke er tilstrækkeligt for et byggeri i den størrelse. Der er en grund til at gaden hedder Lillegade. De få illustrationer vi har set er der flere skrå vinduespartier som vender direkte mod karreen Mølle allé, som går direkte mod Teknik- og Miljøudvalget egen anbefalinger. Vi har ikke set illustration af bygningerne ind mod Toftegårds allé, men jeg formoder, de har samme skrå vinduespartier. Et tværsnit igennem bygningen midt i karreen har man bevist lagt, så det går igennem bygningen Valby Langgade 51, så det ikke er tydeligt, hvordan det komme til at se ud. Igen et svindelnummer fra bygherre og arkitekt. Hvor er beredskabsplanen ved brand for området? Det er betænkelig, at bygherren 3F ønsker at udvide deres arbejdsplads, men ikke selv ønsker at være i huse i deres egen byggeri. Muligvis fordi det er så grimt, at man ikke vil associeret med noget så trist, gråt og tankeløst byggeri. 3F foretrække normalt røde mursten, så i et gråt miljø, er de skredet. Her har man igen selvmodsigende argumenter med lokalplan 112 Lillegade. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for byfornyelse med vidtgående hensyn til det eksisterende miljø i området, så nybyggeri, tilbygning og istandsættelse indpasses i miljøet og den blandede anvendelse af området fastholdes. Formålet er at sikre bevaring af enkelte bygninger. Intet af det vi har set indtil nu passer med det eksisterende miljø, men mindre man regner Langgadehus som nabo og vidtgående hensyn er noget, der er helt anderledes. Man har travlt med at fortælle om bevaringsværdige bygninger i området med rødt, gult og okkerfarvet mursten, mens man presser en samling grå murstenshuse med store glaspartier ned i områder. Alt er til salg i København, hvis man vifte en pengeseddel foran en politiker. Vi ved, at politikker er som duerne på Rådhuspladsen, nede på jorden kan man håndfodre dem, men ligeså snart de flyer op i luften, skider de på en.
Læs høringssvar fra Bent Nødskov Jensen
Indsendt af:
Kasper Leick og Signe Leick Jensen
Dato: 7. oktober 2020
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som udgangspunkt er der fornuftige tiltag i den foreliggende lokalplan, hvis det bliver det kvalitetsbyggeri med lærlingeboliger, familieboliger og grønne områder som bygherren 3F har ambitioner om. Dog er der områder hvor planen har for voldsom indvirkning på de nuværende beboere samt ikke lever op til de beskrevne ambitioner. Vi mener også at planen mangler visualiseringer, som viser disse konsekvenser, og vi har derfor lavet et bud på disse som er vedhæftet som bilag 1+2.  Vi ønsker at visualiseringerne skal indgå i det endelige materiale. Vi har også et ændringsforslag, der er vedlagt som bilag 3. Vedlagt er også billeder af Valby Langgade 51 anno 1910 og 2020 som bilag 4 Centralt i planen er ambitionen om at skabe en overgang fra karrébyggeriet til den gamle Valby Landsby. Som der står: ”Bebyggelsens påvirkning af bymiljøet: Den nye bebyggelse tilpasser sig den omkringliggende bebyggelse og danner overgang fra landsbyen til karrébyen.” Problemet er at planen bliver væsentligt omgået når det kommer til østlige del af byggeriet. Man har opportunt valgt at Valby Landsby starter ved Valby Langgade 53, og dermed overset det 120 år gamle hus, Valby Langgade 51. Hvis der er noget der repræsenterer det gamle Valby og udviklingen i kvarteret er det dette hus. Huset er opført i 1898 som bondehus. Den gang Valby var en bondelandsby. Der findes malerier af det i Valby Lokal Arkiv. I 1928 bliver det bygget om, der bliver opført et mansardtag og huset bliver nu til småindustri, med en lejlighed i øverste etage, i overensstemmelse med Valbys udvikling.  Huset er holdt originalt, med de originale vinduer og porte, skiffertag og gult indfarvet mørtel. Det er et af de ældste og mest originalt holdte hus i hele det område planen omhandler. Alligevel er planen at bygge et 16 meter højt, 4 etagers byggeri, 2.5 meter(!) fra Valby Langgade 51, som kun er 6 meter højt. Et spring på 10(!) meter. Det er et spring som er nævnt med en enkel sætning i planen, og som der kun er en ufuldkommen visualisering af. Der er lavet en enkel visualisering imod Valby Langgade 51, men her har man undladt at sætte vinduer og døre i visualiseringen, så man ingen fornemmelse får af de faktiske forhold. Vi har selv fået fremstillet nogle visualiseringer som kan give et indtryk  Som man kan se på det vedhæftede visualisering (bilag 1) giver det en helt grotesk overgang til “det gamle Valby”. Man kan se det enorme spring imellem det nye og det gamle.   OVERGANG MELLEM BYGNING D OG HUSET. (BILAG 1)   I lokalplansforslaget står der: ”Projektet vil bidrage til at afslutte karrébebyggelsen på Mølle Allé og Valby Langgade og formidle overgangen til det gamle Valby Landsbys lave huse.” Ikke nok med at det æstetisk bliver klodset, hele den nordlige del af området bliver mørkelagt i store dele af dagen. Der er udarbejdet skyggediagrammer i forbindelse med planen, og som der meget rigtigt fastslås: ”Skyggepåvirkningen vil primært påvirke ejendommene umiddelbart nord for den nye bebyggelse i gården.” Det er voldsomme påvirkninger der er tale om. Som man ser på nedestående visualisering, bliver gården til Valby Langgade 51 inddæmmet af det 16 meter høje hus der bygges lige op af skellet. Ikke alene bliver gården, til en slags fængselsgård, med høje mure på begge sider, den bliver også mørkelagt, og igen det ser æstetisk absurd ud. Der er med det påtænkte byggeri tale om at når man ser ud af vinduet på første sal, kigger man lige ind i huset. 2,5 meter væk.  Se vedhæftede visualisering (bilag 2)    BYGNING D SET FRA GÅRDHAVE. (BILAG 2)   Mørket bliver også en stor udfordring for de omkringliggende gårde, blandt andet, Valby Langgade 49. Deres udearealer og legepladser bliver ubrugelige om eftermiddag/ aftenen, som er der hvor de fleste beboere bruger områderne. Det vigtige må være, ikke alene, at få udarbejdet skyggediagrammerne, men også at tage hensyn til resultaterne. I forhold til skellet til Valby Langgade 51, må vi udbede os at bygherren og kommunen gør rede for den lovhjemmel der tillader at bygge så højt, så tæt på skellet.   Mulig afhjælpning: Bygningen (omtalt Bygning D) i gården har stor skyggeindvirkning på mange ejendomme. Men hvis den bygges alligevel må vi insistere på at den i det mindste honorere både lokalplanens grundtanker og afhjælper nogle af de værste gener, som den påfører de nuværende beboere i den nordlige del. Man bør som et minimum nedtrappe bygning D. Så den starter som en 1 etages bygning op imod Valby Langgade 51 og derefter trapper sig op til først 2 etager og derefter 3/4 etager. Se bilag 3   ÆNDRING TIL BYGNING D (BILAG 3)   Det vil delvist løse to problemer. Overgangen til Valby Landsby bliver, i overensstemmelse med lokalplanen, nu faktisk en overgang imellem karréerne og den gule by. Den helt absurde overgang imellem nyt og gammelt undgås. Der vil blive mere lys, og ikke mindst mindre “inddæmning” af de mest skygge påvirkede områder i den nordlige del af byggeriet. Omkostningerne i etage m2, må være overskuelige i forhold til byggeriet omfang. Det skal dog understreges at løsningen kun er farbar, hvis højderne reelt holdes til 1 og 2 etager, og ikke benyttes til tag terrasser med hegn etc. som alligevel skaber skygge og inddæmning. Beslutningstagerne må gøre sig klart at det ikke kan nytte med gode tanker, hvis de ikke gennemføres i praksis. Her må man se på at de skrevne ambitioner i planen ikke er i overensstemmelse med det byggeri der skitseres, og der må sørges for de nødvendige justeringer, så byggeriet kan udvikles i pagt med det gamle København.   BILLEDER AF Valby Langgade 51 anno 1910 / Valby Langgade 51 anno 2020 (BILAG 4)                                                    
Læs høringssvar fra Kasper Leick og Signe Leick Jensen
Indsendt af:
Lars Theilade
Dato: 30. september 2020
Svarnummer:
21
By:
Valby
Postnr.:
2500
En indsigelse til de ansvarsløse karriereakademikere i Teknik- og Miljøforvaltningen, der løbende ødelægger København som led i deres egoistiske selviscenesættelse. Nu er turen kommet til det grønne, fredelige baggårdsmiljø bag Valby Langgade/Mølle Allé, hvor kommunen vil tillade pseudoakademisk spekulationsbyggeri. Spekulationsbyggeri i baggårde? Og I dropper miljørapporten? Det er forbudt at give røvfuld. Men en eller anden dag vil I måske møde en person med mindre overbærenhed overfor jeres pseodoakademiske vision for ødelæggelse af københavnernes hjem og lokalmiljøer. Og hvad andet stiller man egentlig også op med karriereliderlige destruktive børn med underlige uddannelser? For fornuft preller jo af på jer. I skulle skamme jer.
Læs høringssvar fra Lars Theilade
Indsendt af:
Mølletoften 1902
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
AB Mølletoften 1902
By:
Valby
Postnr.:
2500
    Kære 3F   Vi i andelsforeningen Mølletoften 1902 kan ikke acceptere jeres planer om at bygge boliger på Mølle Alle og Lilletoften. Der er tre begrundelser for, at vi på det kraftigste er imod projektet; Den første begrundelse tager sit udspring i klimatilpasning, den anden begrundelse handler om støj- og luftforurening, og den sidste begrundelse har at gøre med lys i gården og lejlighederne for os, der allerede bor her.       Klimatilpasning Vi kan forstå, at I ikke ønsker lavet en miljøvurdering af kommunen. Dette til trods for, at der er indregnet en parkeringskælder i jeres byggeprojekt. For at få plads til denne ønsker I at fælde de træer, som I allernådigst lod stå, sidst I byggede på pladsen. Disse to beslutninger forstærker hinanden negativt, fordi parkeringskælderen kommer til at dække hele undergrunden, hvilket kommer til at lægge enormt pres på vandafledning og kloakering. Træer med et stærkt rodnet, dvs de mere end 25 år gamle træer, der står der nu, vil kunne beskytte mod oversvømmelser. Når I fælder de bevaringsværdige træer og laver en parkeringskælder, vil det med stor sandsynlighed oversvømme vores kældre, som følge af de de forventede øgede skybrud og regnskyl. De 7 nye træer, I vil plante i stedet for de bevaringsværdige gamle træer, vil ikke kunne suge regnvand på noget nævneværdigt niveau i mange år.   Hvorfor holder I fast I, at I ikke ønsker en miljøvurdering?     Støj- og luftforurening Med oprettelsen af en daginstitution, ungdomsboliger og ejerboliger/almene boliger vil der midt i gården være signifikant mere larm i gården, da bygningerne lukker gården af og skaber stort ekko. Legepladsen til daginstitutionen vil ligge ind mod vores gårdareal og er afgrænset af en 4 etagers-bygning til den anden side, hvilket skaber mere larm fra ekko-støj. Dernæst er der ungdomsboligerne, hvorfra man kan forvente mere støj end fra andre beboere og ofte længere ud på natten. I oplyser, at jeres forventede beboere ikke vil kunne optage hele parkeringskælderen, og at I derfor vil leje pladserne ud. Dette vil skabe øget trafik på Mølle Alle og Lillegade, selvom vejen helt tydeligt er en lille vej, der ikke er bygget til meget trafik. Som om de tre ovenstående eksempler på øget støj- og luftforurening ikke var nok, så har I valgt at lade Netto udvide med til op til 27.000 m2. Det betyder øget vareindlevering, og igen øget trafik og øget larm.   De fire beskrevne støj– og luftgener kommer i praksis til at udfolde sig således: Tidlig morgen: vareindlevering med lastbiler Senere morgen: personbilsstøj, når folk kører på arbejde Formiddag til eftermiddag: Ekko-støj fra børneinstitution Eftermiddag: personbilsstøj, når folk kommer hjem fra arbejde Aften til nat: støj fra ungdomsboligerne   Er alle fire støjpunkter virkelig nødvendigt for jer at gennemføre?     Naturligt lys i gården og i lejlighederne   Ifølge jeres skyggediagram vil vores gård miste alt sit lys i vintersæsonen og alt lys fra kl. 16 i sommersæsonen, grundet jeres byggeri midt på pladsen. I jeres skyggediagram har i kun medtaget tidspunkter om foråret og sommeren. Det er misvisende, idet vi jo altså også bor her om vinteren og efteråret, tidspunkter, hvor vi alle har brug for al den sol, der gives. Den smule sol, vi hidtil har fået i de mørke måneder, vil forsvinde fuldstændigt med jeres byggeri. De høje bygninger (4 etager i gården, og 5 etager ud mod Mølle Allé, se s. 47 i lokalplanforslaget) vil også betyde, at udsynet, både fra gården og fra lejlighederne, bliver blokeret, og der vil virke meget mere indelukket og være meget mindre luft ud mod gårdsiden. ”Himlen” bliver mindre så at sige, og det vil uden tvivl føles mere klemt i gården.   Synes I, at I kan være det bekendt?   Når vi i Mølletoften 1902 åbner vores vinduer eller går ned i gården er vi meget taknemmelige for den ro, der er der. Det er et rekreativt område i en støjende storby, der øger vores livskvalitet. Jeres byggeprojekt vil ødelægge gårdens primære funktion, idet vi vil blive afskåret fra at bruge vores gård, dels på grund af den øgede luftforurening, på grund af den øgede støjforurening og ikke mindst fordi gården vil ligge hen i mørke på alle de tidspunkter, det arbejdende folk er hjemme til at bruge gården.   Vi spørger derfor i undren: Hvordan ville I selv reagere, hvis det var jeres gårdmiljø, der stod til at forsvinde?   Med venlig hilsen   AB Mølletoften 1902.
Læs høringssvar fra Mølletoften 1902
Indsendt af:
Karen Due Theilade
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
19
Virksomhed / Organisation :
Beboer i AB Toftlund
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære rette vedkommende Det tiltænkte byggeri vil desværre betyde en urimelig forhøjet forurening for beboerne i området i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Vi har i forvejen et stærkt forurenet kryds med to krydsende hovedveje/ringveje. Men vi har normalt et frirum ud til gården, hvorfra det er muligt at lufte ud. Det trues nu. Da jeg var barn i Odense blev jeg meget berørt over at se et billede af selvsamme kryds i vores skolebog med overskriften: Danmarks mest forurenede lyskryds. Der var et billede af min mors daværende tandklinik i den ejendom, hvor jeg er flyttet til senere. Det er for støjende og forurenende at lufte ud til den side. Men ikke desto mindre vil man altså både skabe støj og yderligere forurening med parkeringskælder og mange biler osv. på den side, hvor der er fred. Jeg vil på det kraftigste bede kommunen om at genoverveje den beslutning. I risikerer en påvirkning af helbredet for beboerne i området både pga. den øget støj og den øget forurening. Det er påvist, at folk i de store byer dør tidligere end på landet dels på grund og forurening og dels på grund af den stress, som støjen afstedkommer. Ødelæg ikke det for os beboere.  Vi har i øvrigt i forvejen det i Valby, som I tiltænker jer at tilføje. Det er kun med risiko for at ødelægge resterne af det tilbageværende landsbymiljø i centrum af Valby. Så lad mig tilføje: Stop nu ødelæggelsen af København, men byg nyt nye steder - eller byg, hvor der har været nogle uheldigt grimme betonbebyggelser siden 60'erne, som skriger på at blive forbedret. Herudover vil jeg blot tilslutte mig det, som bestyrelsen i min andelsforening AB Toftlund allerede har indsendt til jer. Det er kopieret ind i høringssvaret nedenfor her. Venlig hilsen Karen Due Theilade   Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer. Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for iklke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang. Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe. Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!      
Læs høringssvar fra Karen Due Theilade
Indsendt af:
Jacob Leth II
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
18
By:
Valby
Postnr.:
2500
I Valby er der idag allerede en del ungdoms- og studieboliger. Ikke langt fra Mølle Alle karreen ligger Blækhuset med hele 228 boliger og bare 50 meter væk ligger Sdr Fasanvej 90 med 48 ungdomsboliger. Man kan spørge hvorfor det er nødvendigt at placere nye ungdomsboliger inde midt i en karre i Valby når der allerede er mange i bydelen? Der er ingen tvivl om at ungdomsboliger inde i en karre vil medføre store støjgener for de øvrige beboere. Det slås fast i Lokalplanforslaget for Mølle Alle på side 12. Fra april til september vil vejret indbyde til fest og sammenkomst med åbne døre og vinduer - eller i selve gårdrummet: Ja, på side 11 ses såmend et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Det er i samme periode fra forårsjævndøgn til efterårsjævndøgn at den 4-etagers bygning vil henlægge gårdhaverne i skygge om eftermiddagen og aftenen hvor de bruges mest. Det vises tydeligt i skyggediagrammerne i Lokalplanforslaget side 17-20. Beboerne til Toftegårds Alle og Valby Langgade kan med andre ord sidde i haverne i skyggen af en grotesk monolit påtvunget en lytter til festerne 2 meter væk! De fleste beboere har pga støjniveauet fra Toftegårds Alle deres soveværelser ud mod gården. Det er klart at støjen fra ungdomsboligerne, særligt om sommeren, vil påvirke beboernes søvn. Der har under Coronakrisens Lockdown været megen polemik over støj fra fester om natten. Københavns Overborgmester Frank Jensen har udtalt at det ikke kan være rimeligt at udsætte borgere for larmen. Heller ikke i Mølle Alle karreen! STOP! Lokalplanen er udtryk for stor repektløshed overfor beboerne og det lokale miljø i karreen. Lokalplanen bør forkastes og processen må gå om.   
Læs høringssvar fra Jacob Leth II
Indsendt af:
Trine Almegaard
Dato: 29. september 2020
Svarnummer:
17
Virksomhed / Organisation :
A/B Toftegårds Alle 4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvar vedr. forslag til lokalplan for Mølle allé mv. Vi har med interesse fulgt 3F’s planer for byggeri på og i nærheden af Mølle Allé, og den heraf afledte debat omkring forslag til ændring af lokalplan. Med dette korte høringssvar ønsker vi at give udtryk for vores bekymringer ift. planerne for dette byggeri. Som ejere af ejendommen Toftegårds allé 4 er vi i særlig grad bekymrede over støjgener fra de ungdomsboliger og den dagsinstitution, der ønskes opført i umiddelbar nærhed af vores gård og ejendom. Som bekendt er Toftegårds allé en af Valbys mest trafikerede veje, og vi er derfor generet af massiv trafikstøj fra gade-siden af vores ejendom. Pga. den massive støj er vi særligt opmærksomme på, at der ikke opføres bebyggelse eller lign. der også vil give generende støj fra gård-siden, da støj fra begge sider vil forringe vores boligforhold væsentligt. Vi ser i udgangspunktet positivt på, at det nuværende parkeringsområde mv. anvendes til opførelse af beboelsesejendom, men at der planlægges opførelse af en daginstitution, som forventeligt vil give støjgener i dagtimerne, og ungdomsboliger, der forventeligt vil give støjgener i aftentimerne, er vi uforstående overfor. Dette særligt i lyset af, at vi allerede har massive støjgener fra Toftegårds allé. Vi er endvidere bekymrede over skyggevirkninger fra det planlagte etagebyggeri i umiddelbar nærhed af vores gård og ejendom. Vores gård anvendes af ejendommens beboere som rekreativt område, og vi vil derfor nødigt afskæres væsentligt fra det sollys, som vi i dag har adgang til. På tilsvarende vis er vi bekymrede for, om vores ejendoms nederste etager vil blive afskåret fra en væsentlig del af det sollys, som der i dag er adgang til. Vi vil i den forbindelse foreslå, at bebyggelse i midten af karreen ikke opføres i mere end to eller højst tre etager. Vi uddyber gerne vores henvendelse, og vi er åbne for yderligere dialog omkring de fremlagte planer. Venlig hilsen Bestyrelsen for A/B Toftegårds allé 4 Trine Almegaard (formand) Lasse Hansen Marie Bernath Kure
Læs høringssvar fra Trine Almegaard
Indsendt af:
Jens Skov
Dato: 28. september 2020
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
Valby Langgade 49 A+B
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære Københavns Kommune På vegne af ejerforeningen Valby Langgade 49 A+B, fremsender jeg hermed en indsigelse mod byggeriet på Mølle Allé, forud for borgermødet d. 19/10-2020. Vi har i foreningen kigget de foreliggende dokumenter igennem, hvilket blandt beboerne har skabt en stor frygt for et fremtidigt byggeri der på sigt kommer til at påvirke os i høj grad i foreningen. Alt i alt anbefaler vi at: - Bygningstilladelsen ikke gives idet planen foreskriver et byggeri som vil skabe store gener for beboerne omkring det planlagte byggeri, herunder vores forening. Årsagen til at vi ønsker at gøre indsigelse er som følger: Skygge - Højden på byggeriet som er planlagt i gården vil udgøre en betragtelig gene for vores matrikel. I dag har gården i sin helhed et åbent og lyst udtryk. Med byggeriet i op mod 4 etager vil gården blive meget lukket. Det tiltænkte byggeri i gården ligger endvidere op mod 2 meter højere i grundplan end vores gård, hvilken igen giver os stor bekymring, da der planlægges på et højt etagebyggeri. Det vil samtidigt skabe et meget lukket gårdmiljø, hvor bygningen i midten vil tårne sig op og skabe et meget lukket gårdmiljø for både vores matrikel og andre foreningers. Vores have hvor det er planter og blå himmel, vil i stedet blive præget af et stort etagebyggeri, klods op ad vores have. Støjgener - Med et stort byggeri vil der blive skabt store støjgener i gårdmiljøet. Grundet gårdens udformning fra Valby Langgade, Toftegårds Alle og Mølle Allé, så runger det allerede en del. Med udsigten til et langvarigt byggeri med dertilhørende støjgener over lang tid, vil det være til stor irritation for beoerne under byggeperioden. Der vil med udsigten til ungdomsboliger og generelt flere beboere midt i gården også være udsigt til flere støjende naboer efter byggeriet er færdigt. - Mange ejere har investeret i altaner mod gårdmiljøet, med ønsket om et uderum som supplement til lejligheden. Altanerne bliver af mange brugt som stue, arbejdsplads, hygge og et sted hvor børn sover i barnevogn. Alt dette bliver yderst begrænset under byggeriet pga. støj, men også fremadrettet med planen om ungdomsboliger med støjende unge mennesker. Fra altanerne har beboerne udsigt til de små haver og det åbne gårdmiljø. Med udsigten til en kollods midt i gården, ødelægges udsigten betragteligt. Flere indkøbsmuligheder - Det lugter af at hele projekteringen er foregået langt væk fra Valby, udelukkende med penge for øje. Der er inden for  300 m., Fakta, 2 x Netto, Irma, Lidl, Rema 1000 og Kvickly inkl. et helt shoppingcenter. Hvad er det helt præcist der mangler? - Større butiksarealer betyder også flere leveringer af varer. I forvejen er Valby Langgade hårdt belastet og det vil derfor give en yderligere belastning af trafikken. Andre årsager - Om sommeren kan der blive ekstremt varmt i gården, da gårdene er bygget på en måde, så der er meget læ for vinden. Det giver nogle udfordringer på dage med over 25 grader og vi frygter med en stor bygning midt i det hele, at det vil komme mindre vind rundt i gården. - I vil fjerne bevaringsværdige træer og erstatte det med byggeri. Jeg vil kalde det grådighed. - Arkitekturen med mange gamle klassiske bygninger i Valby bliver ødelagt med et nyt stort byggeri. - I Lokalplasforslaget på s. 8 ”Byrum + Træer og beplantning”, står der en masse ”Hurra-ord” om gårdrummet og de såkaldte grønne omgivelser. Det er jo ikke meget mere end en udvidet passage. - Vi ønsker ikke et højt byggeri så tæt på vores have som der er planlagt. Vores have er vores frirum for beboerne i foreningen. Vi ønsker ikke et stort byggeri så tæt på, da det vil gå ud over det privatliv som mange ønsker at have når de benytter sig af haven. Vores have består af frugttræer, legeplads, køkkenhave og en lille græsplæne, hvor der endnu er masser af lys og luft. Det skal ikke ødelægges, bare fordi kommunen ser indtjeningsmuligheder i form af flere ejendomsskatter.   Forslag - Drop byggeriet i gården og lav i stedet et større grønt område med gode vilkår for biodiversitet, leg og hygge. Vi ved godt man ikke tjener mange penge i kommunekassen på grønne områder ift. Byggeri, men I politikere taler så meget om grøn omstilling, klima, miljø, truede dyrearter osv. Men der er aldrig rigtig handling bag ordene. Det er muligt at der mangler eks. Lejligheder og ungdomsboliger i hele hovedstadsområdet, men efterhånden bliver samtlige områder udnyttet, udelukkende med økonomisk gevinst for øje. Det må også være i den grønne omstillings interesse at oprette vilde grønne områder med liv til de få dyr der efterhånden er presset ud af beton, mursten og ejendomsskatter. Og ja, jeg har læst om jeres ”Strategi for et grønt København(2015-2025)” og ”Bynatur i København (2015-2025). - Såfremt der skal bygges i gården, ønskes der i det mindste en dialog med kommunen og bygherren ift. Højde, placering, størrelse osv. På bygningerne, da det nuværende er alt for højt til at vi kan acceptere det. - Drop udvidelsen af indkøbsmulighederne, da der i Valby i forvejen er masser af indkøbsmuligheder.
Læs høringssvar fra Jens Skov
Indsendt af:
Lis Rye Jensen
Dato: 27. september 2020
Svarnummer:
15
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg støtter indsigelsen sendt fra AB Toftlund Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12 påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs. at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl. 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl. 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der desuden meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klos op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer. Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang. Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe. Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!
Læs høringssvar fra Lis Rye Jensen
Indsendt af:
Michelle Jørgensen på vegne af Toftegårds Alle 8-10 ApS
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
Capital Investment
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vi støtter som forvalter af ejendommen Toftegårds Allé 8-10 støtter nedenstående insigelse mod Lokalplan-forslaget. Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.  Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for iklke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!
Læs høringssvar fra Michelle Jørgensen på vegne af Toftegårds Alle 8-10 ApS
Indsendt af:
Jacob Leth
Dato: 24. september 2020
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
I Forslag til lokalplanen for Mølle Alle er der ingen tegninger af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer. I en videre korrespondance fremgår det at Bygherre ikke ønsker flere visualiseringer udarbejdet. Ifølge Entasis "kan professionelle arbejde uden visualiseringer overhovedet. Visualiseringerne er skabt med formidlingsøjemed og kun det!" Bygherre 3F ønsker altså ikke at formidle overfor borgere eller Københavns Kommune hvorledes en 4-etagers høj bygning placeret midt i kareeen og 2 meter fra beboernes gårdhaver rent faktisk kommer til at tager sig ud! Det  bør ingen finde sig i eller Københavns Kommunen give tilladelse til!  Kan det virkelig være rigtigt at man påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet?Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan måske gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle: Men snittene er byttet om, så det er mere end svært! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen side 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.  De fleste beboere har pga støjniveauet fra Toftegårds Alle deres soveværelser ud mod gården. Det er klart at støjen fra ungdomsboligerne, særligt om sommeren, vil påvirke beboernes søvn. Der har under Coronakrisens Lockdown været megen polemik over støj fra fester om natten. Københavns Overborgmester Frank Jensen har udtalt at det ikke kan være rimeligt at udsætte borgere for larmen. Heller ikke i Mølle Alle karreen! De unge skal naturligvis have lov at feste men ikke inde midt i en gård hvor folk prøver at få deres nattesøvn. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På side 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses iøvrigt et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? I snittene på side 9 kan man måske gætte sig til hvordan bagfacaden på Bygning D vil komme til at se ud: en 4-etagers høj murstensmur afbrudt af franske altandører der vil tilvejebringe en kakofoni af agiterede stemmer, høj musik og generel støj over gården.  Som mange andre beboere må jeg endvidere protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigelig med store supermarkeder. Lige overfor ligger Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  multi parkeringskælder, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Vi har overhovedet ikke brug for endnu et stort supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!  
Læs høringssvar fra Jacob Leth
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 23. september 2020
Svarnummer:
12
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Att.: Hanne Holmberg Stolz Hermed fremsendes Metroselskabets bemærkninger til forslag til lokalplan "Mølle Alle"
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Clara Prats
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
11
Virksomhed / Organisation :
Associate professor, University of Copenhagen
By:
Valby
Postnr.:
2500
With frustration and fear I write this reply to your plans. I have grown up downtown Barcelona and lived in the last 19 years in several neighbourhoods in Copenhagen. From Østerbro to Nordvest, including Nørrebro and downtown. I have never experienced as much noise and chaos as while living in the intersection Valby Langgade with Toftegårds allé. We can’t open the windows towards the street at any time of the day if we are to hear each other, listen to music, read, or watch a movie. We can’t open the windows to the street in the night if we want to sleep. This intersection is so noisy that the only way we can survive is to open the windows to the other side, to the yard. The only way to get any peace is to be in our nice garden and our new balcony, where we can look out at some green and have some sense of rest. I am shocked and frightened to hear about the plan to build a four story building in the middle of our backyard to house a kinder-garden and a dormitory for young students. Valby center is overtaken by cars, very loud motorcycles and trucks speeding and driving on top of the walk-side to turn left toward toftegårds allé. Bikes and cars driving on the side-walk, this is what we have to teach our kids to look out for when they step out the door. In our building, two families with small kids are moving out due to the noise and lack of quality spaces for kids. With your plan, you will push many more families out of Valby. If we can’t open the windows out to the yard, sit in our balconies or enjoy our garden because it is constantly taken by screaming kid playing or young students partying, we will all have to move away. And then, what is the point of a new kinder-garden if families are pushed out of the city? I understand the need of housing for students and kinder-gardens, but I think it is unacceptable to set it in the middle of our inner yard, the only space that makes down town Valby bearable.    Clara Prats
Læs høringssvar fra Clara Prats
Indsendt af:
Margarete Kerfers
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
10
By:
Valby
Postnr.:
2500
I vores ejendom AB Toftlund har vi gård med have i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. Vi som beboer bruger haven til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en forside ud til trafikerede gader og en beskyttet bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får vi nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for os, beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.  Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Jeg må også protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!  
Læs høringssvar fra Margarete Kerfers
Indsendt af:
Ruth Ahlburg
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
9
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedrørende Lokalplanforslag Mølle Alle i Valby.   Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved A/B Toftlunds bestyrelses forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.     Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.     Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.     Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse! Mvh Ruth Ahlburg, Beboer i A/B Toftlund.
Læs høringssvar fra Ruth Ahlburg
Indsendt af:
Banedanmark
Dato: 19. september 2020
Svarnummer:
8
By:
København SV
Postnr.:
2450
Til Københavns Kommune Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 9735056 for "Mølle Allé". Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget. Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk Christian Granzow Holm Studentermedhjælper Banedanmark Arealer & Forvaltningsmyndighed Vasbygade 10 2450 København  cghl@bane.dk www.banedanmark.dk
Læs høringssvar fra Banedanmark
Indsendt af:
anne-mette gybel
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
7
By:
Valby
Postnr.:
2500
Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.      Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.      Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.      Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!         Venlig hilsen   Bestyrelsen for AB Toftlund   Valby Langgade 49/Toftegårds Alle 2   Inge Jæger   Kenneth Lokind   Henrik Lindh Sørensen   Margarete Kerfers     Jacob Leth       Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.      Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.      Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.      Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!       Re: OPRÅB + Bestyrelsens Høringssvar til Forslag til Lokalplan Mølle Alle  
Læs høringssvar fra anne-mette gybel
Indsendt af:
Benjamin Thestrup Bertelsen
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslås at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen.     De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske.     Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle.     I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højttaler! Hvor skal de mon hen at feste?     Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualiseringer af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.     Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualiseringer der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for ikke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.     Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.     Der skal derfor ikke bygges inde i karreen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse!
Læs høringssvar fra Benjamin Thestrup Bertelsen
Indsendt af:
Mette christensen
Dato: 18. september 2020
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
Til Københavns kommunen jeg vil gerne gøre indsigelse mod byggeriet i Mølle alle, 3F grunden. det er alt for voldsomt og vil skygge i vores og andre gårde og i øvrigt betyde at mange mennesker puttes ind i et i forvejen tæt befolket område. Det er helt urimeligt. det vil yderligere gå ud over de små haver som er vores åndehuller skærmet mod den  ret tunge trafik på de store veje Toftegårds alle og Valby langgade. Endelig bliver forudsætningerne for at sætte altaner op nu helt ændret.   vh Mette christensen      
Læs høringssvar fra Mette christensen
Indsendt af:
Dorte Bo Jensen
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer på Toftegårds Alle, 2500 Valby må jeg på det kraftigste tage afstand for " det nye" tiltag på Lillegade om opførelse af 4 etagers ejendomme, børneinstitutioner og kæmpe supermarked. Det er min opfattelse at man ved ide og tanke ikke har gjort en realistisk research, idet et sådan projekt komplet vil ødelægge de små oaser af liv og socialvelfærd der ligger bag murene til den , allerede, alt for trafikerede Toftegårds Alle/Valby Langgade. Min umiddelbare opfattelse er at det er griskhed uden hensyntagen til det eksisterende miljø. 
Læs høringssvar fra Dorte Bo Jensen
Indsendt af:
AB Toftlund
Dato: 17. september 2020
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 8
Virksomhed / Organisation :
Bestyrelsen i andelsboligforeningen AB Toftlund
By:
Valby
Postnr.:
2500
Beboerne i ejendommene ud til Valby Langgade og Toftegårds Alle har gårde med haver i Mølle Alle karreen som et fristed i en støjende hverdag. Under Miljøforhold i Lokalplanen s. 12  påpeges at trafikstøjen fra Toftegårds Alle overstiger vejledende grænseværdier. På samme side fastslåes at grænseværdierne for støjniveauer i et fremtidigt byggeri skal overholdes. Dvs at man erkender at der vil være en megen støj fra brugere og beboere i det påtænkte byggeri i karreen. De nuværende beboere bruger haverne til rekreation i forholdsvis ro, sol og fællesskab. Vi må det kraftigste tage afstand fra planen om at bygge i 4-etagers højde midt i karreen og i 2-3 meters afstand til haverne i gårdene for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Fra at have en Forside ud til trafikerede gader og en beskyttet Bagside i form af et solfyldt og relativt stille gårdrum, får beboerne nu to Forsider med støj døgnet rundt: Fra den voldsomme trafik i gaderne; i gården fra støjen fra en institution i dagtimerne og fra ungdomsboliger i 3 etager ovenpå i aften- og nattetimerne - især når der festes  med alkohol og høj musik. Hvilket jo naturligvis vil ske. Udover støjpåvirkningerne vil den 4-etagers høje bygning D placeret midt i karreen skygge for solen i samtlige omtalte gård- og haverum i de mest benyttede og attraktive timer. Ved forårs- og efterårsjævndøgn fra kl 16 netop som folk kommer hjem fra arbejde og kan nyde forårets komme eller sensommerens sol, vil alle gårdrum ligge i total skygge fra bygning D. Ved midsommer vil gårdrummene henligge i skygge kl 19. Så ingen lyse sommeraftener længere for beboerne i Valby Langgade og Toftegårds Alle. Det er simpelthen ikke rimeligt! Alt dette kan ses af Skyggediagrammerne på siderne 17-20 i Forslag til Lokalplan for Mølle Alle. I lokalplan-forslaget eksisterer der endvidere meget få tegninger af bygningen der tænkes opført midt i karreen. På s. 11 ses dele af facaden. Et institutionelt spekulationsdesign uden megen arkitektonisk værdi. I forgrunden ses et par unge mennesker bærende på en stor højtaler! Hvor skal de mon hen at feste? Der er ingen tegninger i lokalplanen af Bygning D's bagfacade klods op ad gårdhaverne til Valby Langgade og Toftegårds Alle. Ved forespørgsel hos Entasis - arkitektfirmaet bag byggeriet - om det var muligt at blive præsenteret for visualesinger af Bygning D fra øst, altså fra ejendommene ud til Toftegårds Alle, var svaret at arkitekten ikke havde disse visualiseringer.  Det er helt utroligt at man kan påtænke at bygge så højt og så stort i et gårdrum uden at have visualesinger der viser konsekvenserne af byggeriet. Hvorfor er tegninger til bagfacaden ikke repræsenteret i materialet? Man kan prøve at gætte sig til udformningen i et snit af byggeriet på side 9: Snittene er nemlig forkerte fordi de er byttet om! Man kan kun tænke at disse valg er bevidste for iklke at afsløre hvor elendigt, støjende og spekulativt byggeriet er i form og omfang.  Vi må også højlydt protestere mod bygningen af en større dagligvarebutik med dertilhørende parkeringskælder på hjørnet af Lillegade og Valby Langgade. Valby har rigeligt med store supermarkeder. Lige overfor ligger  Irma, om hjørnet på Fasanvej ligger Rema1000 og Lidl. Lidt op ad Toftegårds Alle er der en stor Netto og få hundrede meter væk finder man Spinderiet Shopping Center med  flere parkeringskældre, Kvickly, Fakta og en masse butikker. Møllegade og Lillegade er ikke dimensioneret til stor personbilstrafik til en p-kælder under et supermarked. Forslaget er provinsielt i sin tankegang: merkantilt ideforladt og uden forankring i virkeligheden i Valby. Det er spekulationsbyggeri af værste skuffe.  Der skal derfor ikke bygges inde i kareen! Børneinstitutioner, ungdomsboliger og lejligheder kan bygges ud til Lillegade, Netto kan få en minimal udvidelse. Lokalplan-forslaget skal ændres så det passer til Valby og tilgodeser valbyborgerne og ikke 3F's pengekasse! Inkluderet er nogle fotos fra gårdhaverne. Al himmel og sol på billederne vil forsvinde med opførelsen af Bygning D midt i karreen. Tilbage vil stå en monolit der dækker haverne iskygge på de mest attraktive tidspunkter. Venlig hilsen Bestyrelsen for AB Toftlund Valby Langgade 49/Toftegårds Alle 2 Inge Jæger Kenneth Lokind Henrik Lindh Sørensen Margarete Kerfers Jacob Leth  
Læs høringssvar fra AB Toftlund
Indsendt af:
peter eliot juhl
Dato: 10. september 2020
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
By:
valby
Postnr.:
2500
Lad være med at nedrine den 200 år gamle smedie Langgade 55. Det er Valby ældste bygning efter Rytterskolen.
Læs høringssvar fra peter eliot juhl
Indsendt af:
Ditte Katrine Engelstoftegård
Dato: 9. september 2020
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
HappyHumans
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kære Plan og Byafdeling Jeg er beboer på Mølle Alle 23, så nyder pt. min udsigt over i den grønne have, på den modsatte side. Men er også for at der bygges flere boliger i byen (især almene) og som parkeringspladsen er nu, er den jo et stort spild af plads. Jeg synes også at oplæggets måde at integrere de gamle gule huse på Valby Langgade er rigtigt fint, samt at bevare en gennemgang for os beboere der bruger pladsen til og fra Mølle Alle.  Men her er et par "gode ideer" til den fortsatte proces, som især forholder sig til de klimamæssige konsekvenser af byggeriet, hvilket er det jeg selv arbejder med og interessere mig for.  - Helt overordnet, har I overvejet at hvordan byggeriet kan efterlade det mindst mulige CO2 aftryk? Kommunen har jo flotte co2reduktionsmål, men det ser ikke ud til at de kobles til jeres egne byggerier eller de tilladelser til byggerier de giver? Prøv at gå få jeres klimamål til at hænge sammen med hele processen omkring jeres nybyggeri og gå foran private byggevirksomheder. Byggeri bidrager med ca 30 % af al CO2 udledning, hvem går foran og stopper dette? - Skal 3F huset genbruges? (jf. ovenstående) - Er byggematerialer genbrugte, lokale, genanvendelige og kan konstruktionerne skilles af og genbruges? - Er der planlagt solceller på vægge og/eller tage?  - Er der planlagt grønne vægge eller tage (gerne med adgang for beboerne), til at opsuge CO2 og partikelforurening i et meget forurenet område i byen? - Er bygningerne planlagt til at være energiproducerende (bla genbrug af spildevand til biogas, solceller og klimaskærme)? - Er regnvand indtænkt som en ressource der opsamles til bla. toiletskyl, tøjvask, vanding af udearealer mm.? - Er de grønne arealer tiltænkt fødevareproducerende planter, som beboerne kan høste af? (så de sparer CO2 på importerede fx frugt, bær, nødder og flerårige grønsager) - Er der indtænkt recirkulering af lokale ressourcer i et Bytterum?, så "storskrald" udfases og bliver en fortidig og uansvarlig måde at opmuntre borgere til at forbruge og smide væk, uden at forholde sig til de ressourcemæssige konsekvenser. - Er der indtænkt en demokratisk organisation hvor alle beboere kan samles og bidrage til den løbende pasning og udvikling af stedet? - Hvilke restiktioner for hvilke facadefarver, der skal bruges? Pt elsker alle arkitekter jo mørkegrå, mørkebrunt og sort, hvilket i mine øjne er virkeligt tungt og dystert, når det handler om så store flader. Lyse faver virker så meget lettere og falder bedre sammen med omgivelserne, her i området.   Jeg håber at spørgsmålene bliver besvaret og måske når at få oplægget kvalificeret, så det ikke ender som endnu et nyt klimabelastende monotont byggeri, hvor man ikke kan se at klimadebatten nu har varet minimum 30 år og vi har flere klimamål end nogensinde, som vi "bare" mangler at opfylde. Start nu. Grønne hilsener fra virksomhedsejer (Klimavenlige Baggårde) og klimaaktivist Ditte Kathrine Engelstoftegård  
Læs høringssvar fra Ditte Katrine Engelstoftegård

Sider