Mølle Allé - lokalplan 616

  • Luftfoto af lokalplanområdet
Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri med boliger, ungdomsboliger, daginstitution samt udvidelse af dagligvarebutik.

Høringstype

Lokalplan

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

2. september 2020 til 28. oktober 2020

Indsendelsesfrist for høringssvar

28. oktober 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 616 Mølle Allé som PDF (8 mb)

Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2022 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, Henvendelser modtaget i høringsperioden, Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden og den supplerende høring, Referat af borgermøde, Foreslåede ændringer efter den offentlige høring og den supplerende høring, Forslag til ændrede lokalplantegninger, Smedjen på Valby Langgade 55 - Vurdering af bevaring i lokalplan, Smedjen på Valby Langgade 55 - Ny SAVE vurdering, Henvendelser modtaget i supplerende høring, Supplerende høring af ændringsforslag.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 2. september 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 16. juni 2022.

Klagemulighed

Indtil den 14. juli 2022 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 616 Mølle Allé. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Mølle Allé som PDF (18 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, bevaringsværdige træer, almene boliger samt bevaringsværdier i lokalplanområdet.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 2. september 2020.

Borgermøde

Find information om borgermødet mandag den 19. oktober 2020

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et print af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Valby Bibliotek, Annexstræde 2, 2500 Valby

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 30. september 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Hent startredegørelse for Mølle Allé som PDF

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. april 2020 startredegørelse for Mølle Allé. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, bevaringsværdige træer, almene boliger, notat om normerne for parkering i Kommuneplan 2019 samt muligheder for at realisere intentionerne i Kommuneplan 2019 om almene ungdomsboliger.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Kontakt