Luftfoto af lokalplanområdet

Mølle Allé - lokalplan 616

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre nyt byggeri med boliger, ungdomsboliger, daginstitution samt udvidelse af dagligvarebutik.

Høringsfrist:

28. oktober 2020
Indsendt af:
Kirsten Scheel-Whitte
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
57
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ønsker den gamle smedje i Valbys centrum bevaret. Der er allerede blevet fjernet alt for mange af de bygninger, der gav det centrale Valby charme og karakter. Der er netop blevet revet to ældre bygninger ned overfor smedjen på den anden side af Valby Langgade. De vil blive erstattet af beton og parkeringsplads! Den smule, der er tilbage af det ældre Valby, bør bevares. Og der bør ikke bygge/tilbygges noget, der rager op over de eksisterende hustage langs Valby Langgade. Jeg flyttede til Valby, fordi det er/var et smukt sted. Udviklingen har bestemt ikke været respektfuld over for stedets "sjæl". Hvorfor rive ned i stedet for at restaurere og bevare? Vi får aldrig den slags bygninger tilbage igen.
Læs høringssvar fra Kirsten Scheel-Whitte
Indsendt af:
Thomas Korsgaard Skjødt
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
56
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg protesterer mod den planlagte nedrivning af Valby Smedje. Nedrivningen vil ødelægge det værdifulde kulturmiljø. Se nu i stedet at få smedjen fredet!
Læs høringssvar fra Thomas Korsgaard Skjødt
Indsendt af:
Kirsten Henriksen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
55
Virksomhed / Organisation :
3R Consult
By:
Valby
Postnr.:
2500
Den gamle smedje skal bevares. Den er unik i Valby. Den viser os, hvordan husene i den gamle landsby så ud. Sammen med rytterskolen (biblioteket) bidrager den helt særligt til Valbys kulturmiljø. Andre bydele er kede af at have mistet deres landsbyidentitet. Ved bevarelse af smedjen har Valby mulighed for at holde fast i rødderne.
Læs høringssvar fra Kirsten Henriksen
Indsendt af:
Cathrina Karup
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
54
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som borger i Valby ønsker jeg at Valby Gamle Smedje skal bevares, den er en vigtig del af Valbys særpræg og historie. Bebyggelsesprocenten bør heller ikke stige i Mølle Alle karréen. Det er ikke hensigtsmæssigt med tættere eller højere bebyggelse i den gamle del af Valby. Der er rigelig med ny bebyggelse i Valby. Fokuser på at løse de trafikale udfordringer og på at bevare, og gøre de byrum der er, grønnere.
Læs høringssvar fra Cathrina Karup
Indsendt af:
Anne-Marie Knuth-Winterfeldt
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
53
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg bor i Valby og er bekymret for at den rest af charmerende grønt bymiljø, der er tilbage i den gamle del af Valby bliver ødelagt og tabt uden mulighed for at genskabe kvaliteten.  1. Smedjen er en bevaringsværdig bygning som ikke. Skal rives ned for give plads tul noget nyt. Den er ikke oprindelig i al træværk, er der argumenteret med, det er det heller ikke på Christiansborg. Renovering må være en naturlig del af nænsom bevaring af kulturarv såsom smedjen.  2. bebyggelsesprocenten foreslås i lokalplanforslaget at stige. Jeg er slet ikke enig i, at tættere bebyggelse i den gamle del af Valby er hensigtsmæssig.  kommunen vil gerne have flere boliger, men det skal  ikke være på bekostning af de eksisterende boligmiljøer.  kommunen vil være grønnere med flere grønne åndehuller hedder det, men faktum er, at der i disse år bliver bygget på frie arealer i en grad, der er uheldig og trist .  Vi kan ikke bo tættere i Valby.  Vi vil gerne gå glip af urtehave på taget af Netto mod et rigtigt klimavenligt område med fritlagte areal til beplantning uden  belægning.  Bevar smedjen og undgå stigning i bebyggelsesprocenten.  med venlig hilsen  Anne Marie Knuth Winterfeldt 
Læs høringssvar fra Anne-Marie Knuth-Winterfeldt
Indsendt af:
Helge Rørdam Olesen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
52
By:
VALBY
Postnr.:
2500
Undertegnede mener at den gamle smedje på Valby Langgade 55 bør bevares. Valby ændrer sig meget i disse år og har også gjort det i de foregående, men jeg mener at det er vigtigt at bevare nogle elementer af det gamle. Især i det centrale Valby, som stadig har lidt tilbage af sit særpræg fra starten af 1900-tallet, er det vigtigt ikke at forpasse chancen for bevaring at bevare særpræget. Smedjen er en af de få bygninger, der stadig fremstår som den så ud i starten af 1900-tallet – og muligvis længere tilbage. Lokalplanforslaget tillader visse bygninger med facade ud mod Valby Langgade at forblive genkendelige, men det mest udprægede eksempel på Valbys ældre historie bliver sløjfet dersom det står til lokalplanforslaget. Jeg finder helt klart at lokalplanforslaget bør ændres på dette punkt.
Læs høringssvar fra Helge Rørdam Olesen
Indsendt af:
Christopher Bernt-Struzik Westergaard
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
51
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg ønsker at den gamle smedje i Valby bevares.
Læs høringssvar fra Christopher Bernt-Struzik Westergaard
Indsendt af:
Kaare Mølgaard Jørgensen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Valby Langgade 65-67 ApS
By:
Nærum
Postnr.:
2850
I forbindelse med Københavns Kommunes forslag til Lokalplan Mølle Alle, 2500 Valby skal der hermed gives følgende Høringssvar: Baggrund:: Som ejer af Valby Langgade 61-63-65-67 er vi både en direkte del af det område der omfattes af lokalplanforslaget og også nærmeste naboer 3F’s kommende projekt. Området omkring Tingstedet, Lillegade, Mølle Alle og Valby Langgade er kendetegnet ved at være en central del af det helt unikke landsbymiljø som er kendetegnet for netop denne del af Valby og udmærker sig ved at have et mangfoldigt og velfungerende handelsliv, bestående af mange mindre specialbutikker, cafeer, restauranter m.v. som fungerer godt i samspil med de mange boliger og forskellige boformer der findes i området. Det stillede forslag til Lokalplan ses som værende generelt i god overensstemmelse med disse kvaliteter, idet der dog skal fremsættes følgende: Forslag til ændringer/præciseringer: §6  stk. 5: Med de viste byggevolumener kan det ikke lade sig gøre at overholde højdegrænseplanet mellem bygning H og nabobygningen mod syd (bygning B) som ligger midt på bygnings H’s facaden. Der er kun 3 meter mellem bygningerne i 1. sals højde. En afstand på kun 3 meter i 1. sals højde giver desuden meget dårlige lys- og udsigtsforhold for boligerne i bygning H især fordi bygning B ligger midt på bygning H’s sydfacade. Afstanden bør minimum være 9-10 m. Hvis dette er tilfældet vil højdegrænseplanet også kunne overholdes. Det bemærkes i den forbindelse af bygning B ligger væsentligt højere end bygning H da der er store niveauforskelle. Lillegade er kraftigt stigende fra Valby Langgade. Samtidigt virker det forkert at halvdelen af bygning B kun kan opføres i 2 etager især fordi både bygning H og resten af bygning B er i 3 etager. Det foreslås derfor at hele bygning B kan opføres i 3 etager men at der skal holdes en afstand på 9-10 meter til bygning H fra 1. sal og op. I praksis betyder det at der fjernes 2 boliger på hver ca. 3 meter i bredden på 1. salen af bygning B. Disse boliger placeres på den tilbageværende del af bygning B som på nuværende tidspunkt kun er i 2 etager. Dette vil tillige skabe en mere harmonisk bebyggelse og skabe mulighed for at der kan etableres et velfungerende friareal mellem bygningerne. Der henvises til det vedlagte snit gennem Lillegade som illustrerer dette forhold. §7  stk. 3: Kravet er uforståeligt.  Lokalplanen for naboområdet Lokalplan 112 har følgende passus: ”udnyttede tagetager skal fortrinsvis udføres med kviste eller lign. opbygninger mod vejside.” Den samlede længde af kvistene på taget af bygningen på Valby Langgade 65-67, som vi gerne ser som reference, er således 50-60% af tagets længde. For at skabe bedre harmoni mellem bygningerne på Valby Langgade bør kravet om længden på kvistene udgå eller som minimum øges til 50%. §7 stk. 4: Kravet om altaner bør ikke gælde for område II. Facaden mod gården er meget kort og er et indvendigt hjørne. Det betyder at altaner vil ligge meget tæt og vil give indbliksgener imellem boligerne. Punkt a, e, og f vil ikke kunne overholdes. På Valby Langgade 65-67 er der etableret en fælles tagterrasse hvorfra der er adgang til boligerne. Vi forestiller os en lignende løsning for bygningen i område II. Af frygt for at dette tolkes som en altangang må punkt c udgå eller suppleres med: ”adgang via fælles tagterrasse tillades.” §8 stk. 4: Terrænregulering langs Lillegade kan af hensyn til handicap adgang (niveaufri adgang) blive nødvendigt da der er meget store terrænforskelle. Dette bør indarbejdes i det kommende plangrundlag. §8 stk. 9: Betingelse for ibrugtagning skal kun gælde for område I.   Med venlig hilsen VALBY LANGGADE 65-67 ApS     Kaare Mølgaard Jørgensen                 Bilag:   Skitse som viser snit gennem Lillegade  
Læs høringssvar fra Kaare Mølgaard Jørgensen
Indsendt af:
Ebbe Bay
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
49
Virksomhed / Organisation :
Snedker- & Tømrenes pensionist klub
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som repræsentant for perionistklubben vil jeg protestere mod nedrivning af 'Smedjen'. Klubben bruger smedjen som samlingssted. Derudover ahr den kulturel betydning, både for os som håndværkere og for Valbys borgere. 
Læs høringssvar fra Ebbe Bay
Indsendt af:
Hanne Wiwe
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
48
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg synes bestemt, den gamle smedje i Valby skal bevares. Det er en smuk gammel, bevaringsværdig bygning. At den på et tidspunkt ikke er blevet renoveret efter fredningsmyndighedernes forskrifter, er da ikke et argument for at fjerne den helt. Der bliver bygget så meget i Valby. Så denne lille, smukke bygning, må der da være plads til at lade blive stående, når nu vi valbyborgere er så glade for den.
Læs høringssvar fra Hanne Wiwe
Indsendt af:
Niels Borger
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
47
By:
Valby
Postnr.:
2500
Vedr. Mølle Allé - Lokalplanforslag , "Smedjen" fra 1843 skal bevares, fordi den er den sidste bygning fra perioden, der står i sit originale udseende på trods af en renovering i 1987. Rytterskolen og huset i baggården ved Frelser Hæren sal er renoveret til ukendelighed. Smedjen har en forbindelse til Københavns Rådhus, da kleinsmeden lavede arbejdet på Rådhusuret (se på Lokalarkivets billeddatabase) og Bindesbøll brugte smedjen til de arbejder hvor der skulle bruges jern. Lokalerne er et led i den mødeaktivitet der er i området, hvilket det også var tænk fra Tømrer/Snedkerforbundets side ved købet af grunden i sin tid. Kulturelt er Smedjen vigtig i Valby.
Læs høringssvar fra Niels Borger
Indsendt af:
Mathias Hermansen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
46
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bevar smedjen - den er en væsentlig del af handelsgaden qua sin historik og udtryk. 
Læs høringssvar fra Mathias Hermansen
Indsendt af:
Susanne B. Kristensen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
45
By:
Valby
Postnr.:
2500
"Jeg protesterer mod den planlagte nedrivning af Valby Smedje. Nedrivningen vil ødelægge det værdifulde kulturmiljø."
Læs høringssvar fra Susanne B. Kristensen
Indsendt af:
Gunnar Wille
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
44
Virksomhed / Organisation :
Gunnar Wille ApS 83757515
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedjen bør bevares. Den er en del af Valbys historie og det vil være en tragedie hvis den forsvinder. Som så mange andre smukke industribygninger er blevet fjernet i Valby. Lad det ikke ske igen. Gunnar Wille
Læs høringssvar fra Gunnar Wille
Indsendt af:
Jens Elbrønd
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
43
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener at Smedjen i Valby naturligvis skal bevares. Så meget som overhovedet muligt af Valby landsby skal bevares for eftertiden. Valby er noget særligt og må ikke ende som alle de andre ligegyldige byområder i omegnen!!!
Læs høringssvar fra Jens Elbrønd
Indsendt af:
Lars Frode Frederiksen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
42
By:
Valby
Postnr.:
2500
En del af denne del af Valby bør bevares. Der er stadig lidt af et historisk kvarter tilbage, og det kan nok ikke tåle flere nedrivninger - og det kan ikke genskabes. Det gælder bl.a. den gamle smedje. 
Læs høringssvar fra Lars Frode Frederiksen
Indsendt af:
Ulrik Høgsbro
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
41
By:
København
Postnr.:
2500
Jeg protesterer mod den planlagte nedrivning af Valby Smedje. Nedrivningen vil ødelægge det værdifulde kulturmiljø.
Læs høringssvar fra Ulrik Høgsbro
Indsendt af:
Henry Nielsen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
40
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bevar "den gamle smedje" ved Valby Langgade! Det er vigtigt for Valby, at de små gamle huse omkring det centrale Valby Langgade bevares. De skaber den lokale identit og danner kulissen for et af bydelens vigtigste kulturelle områder, der trækker tråde tilbage til bydelens oprindelse. Hvis disse små steder ikke bevares mister Valby sjæl, og kommer mest til at bestå af beboelse uden kultur - måske ender kvarteret en dag som gennemfartsområde i stedet for tiltrækningsområde.  For at bydelen (som i forvejen lægger grund til rigtig mange nye bygninger og kvarterer) skal holdes sammen, må de ældre steder bære mens de nye får deres egen identitet. Derfor skal de skæve steder også bestå. Hold "byudvilklingen" til de nye kvarterer, hvor der stadig kan lægges meget energi i at skabe pladser og sammenknytning. Hvis viljen er til andet end profit, så renover de mindre, gamle bygninger og brug dem til småerhverv eller kreative områder. Det gør beboerne gladere og mere villige til at betale for at bo der i længden. Det er vigtigt for Valby og for København!
Læs høringssvar fra Henry Nielsen
Indsendt af:
Jeannet Alting
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
39
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bevar smeden  i Valby. en historisk bygning der er en del af det gamle Valby og en stor det af Valbys charme sjæl og med til at give Valby sin helt særlige atmosfære.  Forsvinder den gamle bydel forsvinder årsagen til vi bor her  samtidig med en bydel der er en helt særlig bydel i København. 
Læs høringssvar fra Jeannet Alting
Indsendt af:
Gitte Staunstrup
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
38
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg protesterer imod at den gamle smedie skal rives ned. Det er en fin, bevaringsværdig bindingsværksbygning, som er med til at karakterisere det gamle Valby. Det er Valby ældste bygning efter Rytterskolen.
Læs høringssvar fra Gitte Staunstrup
Indsendt af:
Rikke
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
37
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener smedjen skal bevares. 
Læs høringssvar fra Rikke
Indsendt af:
Dan Jønsson
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
36
By:
VALBY
Postnr.:
2500
Er modstander af et sådant mastodontbyggeri som foreslået.   Indfaldsveje til nybyggeriet kan ikke etableres, og hvis byggeriet godkendes, vil byggeriet udgøre en betydelig gene (lysindfald mm.) for beboere i eksisterende bygninger.       
Læs høringssvar fra Dan Jønsson
Indsendt af:
Claus Bue Nielsen
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
35
By:
Valby
Postnr.:
2500
Smedjen skal bevares..... og stop venligst dette alt for voldsomme og, for Valby bymidte, ødelæggende nybyggeri. TAK
Læs høringssvar fra Claus Bue Nielsen
Indsendt af:
Sannah Green
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
34
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg mener at den gamle smedje bør bevares, da uden den og de andre oprindelige gamle bygninger i Valbys bymidte vil Valby ikke være Valby. Denne bydel er netop kendt for de unikke gamle huse der altid bliver brugt når Valby beskrives. De er smukke og fortælle en masse historie om det gamle Københavns udvidelse og selvfølgelig særlig Valby. 
Læs høringssvar fra Sannah Green
Indsendt af:
Anastasia Emilia Kallias
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
33
By:
Valby
Postnr.:
2500
Étplans-bindeværk har også charme
Læs høringssvar fra Anastasia Emilia Kallias
Indsendt af:
Nete Hector Schram
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
32
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bevar smedien, og det gamle Valby, det er vigtigt at bevare historien!
Læs høringssvar fra Nete Hector Schram
Indsendt af:
thomas tomcat
Dato: 27. oktober 2020
Svarnummer:
31
By:
kbh
Postnr.:
2500
Jeres plan er rædsom. "Fjerne det ordentlige gamle håndværk. Bygge mere modernistisk, hårdtkantet byggeri" Det er bare en rædsomt dårlig idé at IGEN fjerne en smuk bygning for at gøre plads til mere grimt. Hold nu op! Der er ingen, der kan lide det.  Valby har rigelig med grimt, hårdt byggeri. Smedjen er et af de få, gamle åndehuller. Hvor man kan sidde og hygge lidt, når nu der er så ucharmerende henne på Tingstedet. Øv, hvor er det bare stygt, at I igen laver Valby lidt grimmere :-(
Læs høringssvar fra thomas tomcat
Indsendt af:
Jacob Leth III
Dato: 25. oktober 2020
Svarnummer:
30
By:
Valby
Postnr.:
2500
Nedenstående Høringssvar nr 29 er skrevet på baggrund af oplysninger fremført på Borgermøde 19.10.
Læs høringssvar fra Jacob Leth III
Indsendt af:
Jacob Leth III
Dato: 24. oktober 2020
Svarnummer:
29
By:
Valby
Postnr.:
2500
Københavns Kommune har en mangeårig tradition for gårdsaneringer der har priorteret sol, luft og grønne gårdrum til beboerne i byens karreer. Dette gælder dog ikke i nærværende lokalplan for Mølle Alle Karre. Tværtimod. Inde i karreen der omgives af Mølle Alle, Lillegade, Valby Langgade og Toftegårds Alle tænkes en 4-etages bygning opført. Arkitektfirmaet Entasis argument for bygningens opførsel er baseret på en søgt atkitektonisk formulering vedrørende etablering af en sti der vil halvere karreen og give alibi for bygning D. Et offentlig gaderum etableret midt i karreen skal derved retfærdiggøre bygningen. Entasis sammenligner stien med Pistolstrædet i Indre By. Inspirationen er altså voldsom urban og i stærk modsætning til Københavns Kommunes politik med store åbne gårdrum iøvrigt: Det er ikke kotyme at bygge højt og tæt i en karre. Entasis argumenterer endvidere for stien og bygningens værdi for valbyborgere i en arkitektonisk newspeak der ser det nyttige i en destruktion af det gode liv for de nuværende beboere i karreens mange gårdhaver mod at Valbys borgere i almindelighed får adgang til karreen via en smal grøn sti langs 4-etagers bygninger og til nyttehaver på taget af et Netto supermarked. Borgerne i Valby har Søndermarken rundt om hjørnet, rigeligt med supermarkeder og ikke brug for en smal sti gennem en karre. Det har arkitekt og bygherre derimod for at få projektet gennemført. Beboerne i Mølle Alle Karreen bør behandles med respekt og bør som mange andre københavnere have ret til et åbent gårdrum med sol og luft, relativ ro og et socialt liv der ikke skal presses af institutioner og ungdomsboliger i op til 16 meters højde midt i karreen. Det er ikke i orden. Lokalplanforslaget skal forkastes.
Læs høringssvar fra Jacob Leth III
Indsendt af:
Bettina Hauge
Dato: 23. oktober 2020
Svarnummer:
28
By:
Valby
Postnr.:
2500
Lokalplanen tager ikke hensyn til faldende etagehøjde hvad angår bygningerne i midten af gården. De er væsentligt højere end den eksisterende bygning, som de vil lægge sig tæt op ad. Bygningshøjden må ned, så man ikke gentager gamle dages tætbebyggede baggårde! Den stjæler desuden udsyn og sol. Nettoudvidelsen hænger overhovedet ikke sammen mht. adgangsforhold. Lilledal er alt for smal til den type trafik! Vareindlevering er ganske ikke mulig, som det er foreslået. Bebyggelsen kan gerne være træ og på murværk filsede vægge i den klassiske Valby-gule og lyse farver. Bevar smedjen - og byg grønt omkring huset, samt gør det til et fælleshus, som beboere kan leje - i hele karreen.    
Læs høringssvar fra Bettina Hauge

Sider