Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole

Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye model.

Høringsfrist:

20. november 2017
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 20. november 2017
Svarnummer:
18
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg besluttede på lokaludvalgsmødet den 14. nov. 2017 følgende udtalelse: Vi har læst forslaget og finder det tvivlsomt om den foreslåede forandring vil føre til de planlagte gevinster.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Mogens Petersen (formand for Nørrebro Lokaludvalg)
Dato: 20. november 2017
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Lokaludvalg
By:
København
Postnr.:
2200
Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Som det fremgår af høringsbrevet har Børne- og Ungdomsudvalget den 9. marts 2016 besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et forslag til en fleksibel modtagermodel for nyankomne børn i dagtilbud og skole. Forvaltningen har nu fremlagt en ny modtagermodel for børn i dagtilbud og skole, som står til godkendelse. Hel overordnet, ser vi her en meget overvejet og gennemtænkt model. Men modellen bærer meget præg af perioden 2015-2016, hvor der forholdsvist pludselig ankom et meget højt antal flygtende mennesker til Danmark, heriblandt mange børnefamilier fra krigsområder som Syrien, Afghanistan mm., og børn og unge alene på flugt. Modellen skulle/skal hjælpe både de nyankomne børn og deres familier samt dagtilbud- og skoleområdet til at klare den nye store opgave. Det høje antal af flygtende mennesker i 2015 og 2016 er sikkert forklaringen bag, hvorfor modellen præsenterer forholdsvis hurtige og pædagogisk usædvanlige løsningsforslag. Man forventede jo, at flygtninge-strømmen vil være stigende de næste år (s.18 i høringsmaterialet). F.eks. forslås det, at lærerne skal opkvalificeres til de nye opgaver i takt med at børnene allerede starter i modellen. Derudover forslås, at de nye modtagerklasser skal placeres på netop de folkeskoler i København som i forvejen har der højeste antal tosprogede børn, da en placering på skoler med et lav procent af tosprogede vil indebære udgifter til bygningsudvidelser og nyanlæg (s. 16). Men antallet er nyankomne flygtningefamilier, som får opholdstilladelse og bliver bosat i København er dalet enormt i 2017. Og der er ikke udsigter til at den danske flygtningepolitik vil ændre sig indenfor de næste år. Derfor er målgruppen for den nye modtagermodel i dag meget færre børn og unge end da modellen blev udarbejdet. Vi kunne ikke få de præcise tal, men faktum er kendt. Derfor mener vi i Nørrebro Lokaludvalg, at modellen skal tilpasses den nuværende situation, før den implementeres. Dette både i respekt for forvaltningens store stykke arbejde, men også med henblik på, at målgruppen er så lille i forhold til den administrative og ressourcemæssige pris for en implementering. Der er mange gode tiltag i modellen. Vi ser den individuelle visitation som et godt værktøj, og derudover ser vi meget positivt på opkvalificeringen af lærerne på de modtagende skoler, den tætte opfølgning på elevernes progression, brobygningsaktiviteter mellem M- klasser og almindelige klasser og alle slags buddy–ordninger mm. Hvad vi efter vores erfaringer anser som mindre fordelagtigt er, at placere de nyankomne børn på netop de skoler, som har et meget højt antal tosprogede elever i forvejen, og som har en lavt procent af uddannelsesparate elever osv. Vi mener, at antallet af nyankomne børn og unge er så lille, at man med hensyn til en god integration og den personlige og faglige udvikling med fordel kunne vælge andre skoler end netop fx Tingbjerg Helhedsskole og på Nørrebro; Rådmandsgade Skole og Nørrebro Park Skole. Vedlagt er listen over Københavns skoler efter antal af tosprogede elever, uarbejdet af København Kommune for Berlingske i 2017. Med venlig hilsen Mogens Petersen Formand for Nørrebro Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Mogens Petersen (formand for Nørrebro Lokaludvalg)
Indsendt af:
Noah Torp-Smith
Dato: 17. november 2017
Svarnummer:
16
Virksomhed / Organisation :
Skole og Forældre København
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
I Skole og Forældre København er vi enige i målsætningen om at tosprogede elever integreres i den almene folkeskoles klasser så hurtigt det er hensigtsmæssigt muligt. Vi har dog nogle bekymringer vedrørende teksten der er sendt i høring, som vi gør opmærksom på i det følgende. Vi mener ikke at en målsætning på en bestemt procentsats for afdækkede elever der integreres i almene klasser, er befordrende. Vi mener at den enkelte elevs integration skal bero på en faglig og social vurdering og ikke skal bestemmes af en målsætning der er sat op af overvejende økomoniske årsager. Vi mener at det er en god tanke at det enkelte barn får en tilknytning til lokalsamfundet på lige fod med folkeskolens øvrige børn, så det er godt, at man påtænker at afskaffe "taxabørn", der transporteres rundt i byen og dermed ikke får en tilknytning til det lokale miljø. Man skal på den anden side påtænke at modtagerhold skal have en størrelse der gør det muligt for de enkelte skoler at planlægge gode og dynamiske undervisningsforløb og som sikrer et bæredygtigt økonomisk grundlag. Hvis der er for få modtagerbørn på en skole, er det svært for skolen at få det til at være økonomisk bæredygtigt. Endelig vil vi påpege at der ud over midler til direkte sprogstøtte også skal være resurser til arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel (AKT) med eleven og til det ekstra arbejde med klassen i almindelighed der vil opstå som følge af den påtænkte integration.
Læs høringssvar fra Noah Torp-Smith
Indsendt af:
Skoleleder Ulla Jensen
Dato: 17. november 2017
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Utterslev Skole
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar fra Utterslev Skoles skolebestyrelse til høring om modtageholds fremtidige placering BUF har 23. oktober sendt den fremtidige placering af M-klasser i høring. Heraf fremgår, at der lægges op til, at Utterslev Skole fra næste sommer ikke længere skal have M-klasser. Bestyrelsen på Utterslev Skole bakker op bag de nye principper for modtagelse af nyankomne børn i skoler og dagtilbud, og vi vil fra skolens side gøre vores yderste for at tage godt imod de børn, der vil starte direkte i skolen. Vi ser det som helt afgørende, at distriktseleverne i M-klasserne får mulighed for at gå på deres lokale folkeskole. På Utterslev Skole har vi et særdeles velfungerende fagligt og socialt miljø i vore to modtageklasser. Vores dygtige medarbejdere skaber gode sociale miljøer for børnene, med sammenhæng og sammenhold i.f.t. eleverne i skolens øvrige klasser. Dermed giver vi de nyankomne børn et solidt dansk hverdagssprog, så de kan tilegne sig kundskaber og færdigheder i skolens fag. Vi har på skolen gennem årene opbygget en stærk tværprofessionel teamkultur med et godt samarbejde blandt medarbejderne. Det bidrager til, at nytilkomne elever kommer godt fra start. Det tætte samspil med modtageklasserne har vi også stor glæde af i resten af skolen. Modtageklassernes kompetente lærere og børnehaveklasseleder bidrager med viden om sproglig udvikling, forældresamarbejde med etniske minoritetsforældre og integration. Særligt i det sidste år har vi fået etableret et større samarbejde mellem m-klasserne og almenklasserne, der løfter de elever, vi får gennem "Ny i København". Vi håber fra bestyrelsens side, at dette vil indgå med vægt i den videre behandling af placering af modtageklasserne. På skolebestyrelsens vegne Sekretær Ulla Jensen, skoleleder
Læs høringssvar fra Skoleleder Ulla Jensen
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 17. november 2017
Svarnummer:
14
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Valby Lokaludvalgs høringssvar. Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Susan Egehoved
Dato: 17. november 2017
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vesterbro Ny Skole
By:
København V
Postnr.:
1762
På Vesterbro Ny Skole har vi med stor succes udviklet praksis for modtagelse i og udslusning fra vores to MII-klasser. Elevgruppen er opdelt i fagene matematik, engelsk, basisdansk og øvrige skolefag, således at nyankomne elever følger fagene på det hold, hvor deres skolefærdigheder og skolefaglige sprog er mest niveausvarende. Det er således ikke elevernes alder eller længden af deres ophold i Danmark, der er det primære argument for hold-/fagplacering, hvilket skaber mulighed for differentieret undervisning og flere positive kammeratskabseffekter. Ræsonnementet er, at den dynamiske klassesammensætning kvalificerer elevernes skolefaglighed og frigiver mentale ressourcer til flersprogsindlæring. At have mere end én M-klasse skaber desuden fleksibilitet til hurtigere og i større omfang at arbejde med klassepraktikker, som Vesterbro Ny Skole også har oplevet stor succes med. Klassepraktikker taler positivt ind i målsætningen om, at eleverne bliver udsluset fra modtageklassen til en almen klasse 20% hurtigere end det er tilfældet i dag. Ændringsforslag til modtagerholds fremtidige placering Vesterbro Ny Skole ønsker at bevare de nuværende to MII-klasser (mellemtrin). Vesterbro Ny Skole vil gerne udvide med to MI-klasser (indskoling). Bemærk desuden, at Vesterbro Ny Skole ikke ønsker at udvide med MIII-klasser, idet antallet af normalklasser i udskolingen er for få til at kunne indgå i arbejdet med klassepraktikker.
Læs høringssvar fra Susan Egehoved
Indsendt af:
Anne Marker
Dato: 17. november 2017
Svarnummer:
12
Virksomhed / Organisation :
Kildevældsskolen
By:
København
Postnr.:
2100
Høringssvar vedr. Modtageklasser. Skolebestyrelsen på Kildevældsskolen. Vi ønsker fortsat at have M-klasser på Kildevældsskolen. Kildevældsskolen har igennem mange år opbygget kompetencer omkring modtagelse af tosprogede elever og har velfungerende M-klasser med kvalificerede personale. Lærerne der er tilknyttet klassen har mange års erfaring med undervisning af tosprogede elever og har den store efteruddannelse, som Københavns kommune udbød, i Dansk som andetsprog. Hvis kommunens begrundelsen for at pege på Kildevældsskolen handler om fordeling af tosprogede elever, vil vi gøre opmærksom på, at Kildevældsskolens tosprogsprocent er faldende. Dertil har elevklientellet i M-klasserne gennem årene ændret sig fra at være flygtningebørn fra ressourcesvage hjem i forhold til børnenes skolegang til børn fra familier med stærk skoletradition og opbakning til skolen. Stort set alle m-elever er tilknyttet skolens fritidshjem eller klub. Samarbejdet mellem lærere pædagoger fungerer rigtigt godt og sikrer eleverne en god start i Danmark. Skolens beliggenhed gør, at der er rigtig gode transportmuligheder til og fra Kildevældsskolen. Kildevældsskolen er kendetegnet ved at være en multikulturel skole, det er vi stolte af. Modtagelsesklassen er et rigtig godt vidnesbyrd herom. Tosprogede elever har også brug for at kunne spejle sig i andre tosprogede elever i almenklasserne. Ifølge den nye lovgivning vedr. nytilkomne elever skal der ændres i antallet af modtageklasser. Vi foreslår derfor at Kildevældsskolen fremover får en modtageklasse. Venlig hilsen Skolebestyrelsen
Læs høringssvar fra Anne Marker
Indsendt af:
Søren Friis
Dato: 17. november 2017
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Lykkebo Skole
By:
Valby
Postnr.:
2500
HØRING – Modtagerholds fremtidige placering Skolebestyrelsen bemærker ændringen for skolens hold fra M-klasser dækkende fra M0, M1 og M2 til 2 stk. Indskolingshold og 1 Mellemtrinshold. Vi kan ikke se baggrunden for, at skolen ikke skal kunne tilbyde M-pladser i hele skoleforløbet. Vi kan have en bekymring for at familier derfor bliver skilt på flere skoler, for at skoletilbuddet passer. Ved at familier kan have tilknytning til to skoler i et M-hold forløb, er der også to skoler som familierne kan pege på ved udslusning. Dermed skal de(t) barn der ikke har haft M-forløb på samme skole, igen skifte. Det bekymrer os, da vi oplever at skift medfører, at der igen skal anvendes tid og kræfter på at skabe faglige og sociale relationer, samt tid på at falde ind i en ny skoles kultur. Vi savner en tydeliggørelse af dette i materialet. På vegne af skolebestyrelsen ved Lykkebo Skole Søren Friis
Læs høringssvar fra Søren Friis
Indsendt af:
Line Michan
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
10
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Husum Skole
By:
Brønshøj
Postnr.:
2700
Husum Skoles bestyrelse støtter op om, at nyankomne udenlandske elever integreres i den almene skole, så snart det er muligt og hensigtsmæssigt. Husum Skole har allerede de første erfaringer med direkte udslusning af elever i klasserne, og ud fra disse erfaringer vil vi henlede opmærksomheden på, at det er afgørende at der følger de nødvendige ressourcer med eleven for at sikre en god integration og start på den nye skolegang. Ud over ressourcer til direkte sprogstøtte kan der være behov for betragtelige ressourcer til AKT arbejdet med eleven, og arbejde med klassen som helhed. Som almenskole er det en ny opgave, vi skal til at løfte og en opgave, som vi ikke kender omfanget af fra år til år, så det kan blive en udfordring at have medarbejdere med de rigtige kompetencer til rådighed. Vi henstiller derfor til, at der indregnes tilstrækkelige ressourcer til at følge opgaven for den enkelte skole i budgetmodellen for området.
Læs høringssvar fra Line Michan
Indsendt af:
Else Marie Nygaard
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
9
Virksomhed / Organisation :
Damhusengens Skoles bestyrelse
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Høringssvar fra Damhusengens Skole vedr. den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler Ud fra tankerne om det gode børneliv er det ideelt at tilstræbe en nærhed mellem skole og hjem, hvilket også er intentionen i den model for fremtidig placering af modtagehold som forslaget vedrører. Spørgsmålet er dog om det princip vil føre til en vellykket integration. I området Brønshøj/Vanløse er der i dag en skæv fordeling af antallet af to-sprogede elever på områdets. Der er flere skoler med mindre end 20 procent to-sprogede og en enkelt skole med over 90 procent to-sprogede elever. Samtidig er der en god infrastruktur, som vil gør det logistisk muligt for elever at nå frem til en skole, som ligger lidt længere væk fra deres bopæl og på sigt blive en del af skolelivet her. Fra Damhusengens Skoles bestyrelses side vil vi udtrykke en bekymring for, at man vil oprette modtageklasser på Tingbjerg og Korsager Skole med henholdsvis 94 og 45 procent tosprogede elever. Vi ser gerne, at man overvejer muligheden for at benytte en skole som vores – eller andre med lave andele af tosprogede elever – som hjemsted for modtageklasser. Vi tror det vil kunne bidrage til en mere vellykket integration mod tildeling af de fornødne ressourcer til opgaven. Damhusengens Skoles bestyrelse nov. 2017 Set fra området Brønshøj/ Vanløse Denne høring vedrører alene den fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler, som skal justeres som konsekvens af den nye model. Godkendelsen af modellen betyder, at det fremadrettet tilstræbes, at elever i indskolingen og mellemtrinet tilbydes en plads i det område eleven er bosat.
Læs høringssvar fra Else Marie Nygaard
Indsendt af:
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
8
Virksomhed / Organisation :
Forældreforeningen Brug Folkeskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Høringssvar vedrørende fremtidige placering af modtagehold på kommunens skoler Angående en fordobling af modtageelever i udskolingen på Bavnehøj Skole. Forældreforeningen Brug Folkeskolen bekymrer sig om sammensætningen af elever i udskolingen på Bavnehøj Skole. Det går godt med rekruttering af nye elever til skolen, men der er fortsat et problem med at fastholde børn fra resursestærke familier og etnisk danske familier i udskolingen. Med en fordobling af modtageklasser fra to til fire i udskolingen, vil gruppen udgøre en meget stor del af udskolingseleverne - mere end hver tredje elev! Vi er ikke i tvivl om, at lærerne er dygtige og kan gøre M3-eleverne så dygtige, som de kan blive. Men hvis det viser sig, at M3-eleverne er særligt udfordrede fagligt og socialt, er vi i tvivl om, hvorvidt de er bedst placeret på bavnehøj skole, som i forvejen er udfordret på flere parametre i udskolingen. Vi gør opmærksom på, at Bavnehøj Skole ligger i et udsat byområde og foreslår, at man i stedet placerer modtageklasserne på en skole et andet sted i byen, da vi mener, at integrationsopgaven er en opgave for alle skoler i København at bidrage til at løse.
Læs høringssvar fra Forældreforeningen Brug Folkeskolen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen på Lundehusskolen
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Lundehusskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Skolebestyrelsen på Lundehusskolen tager fordelingen af modtagehold til efterretning. Skolebestyrelsen hæfter sig ved det muliges kunst i forhold til at leve op til de 20 % hurtigere indslusning i almenklasserne.
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen på Lundehusskolen
Indsendt af:
Jan Trojaborg
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Lærerforening
By:
Frederiksberg
Postnr.:
1809
www.blivhoert.kk.dk Høringssvar vedr. Modtagerholds fremtidige placering Der er nogle forudsætninger, som skal være i orden, hvis den foreslåede fordeling af M-klasser hen over byen er tilfredsstillende. For det første skal der inden beslutningen om placeringen af holdene være drøftet med ledelsen på de omfattede skoler – i de tilfælde hvor der enten skal nedlægges klasser/eller skal ændres klasse-kategorier fra fx M0 til M2/eller oprettes nye klasser – hvorvidt lokaleforholdene er i orden, og hvorvidt det eksisterende personale kan omflyttes fra en kategori til en anden. Hvis det sidste ikke umiddelbart kan ske, er det et krav, at de pågældende får den fornødne efteruddan-nelse til at varetage den nye, anderledes funktion. For det andet forudsætter vi, at fordelingen reelt afspejler, hvor eleverne bor. For det tredje forudsætter vi, at nyordningen lever op til de vedtagne beslutninger om, at det blot er 20 % af de afdækkede elever, der fremover bliver direkte integreret i en almen klasse og ikke en langt højere procent. For det fjerde er der behov for en varig løsning, så eleverne ikke igen flyttes rundt, og så lærerne ikke endnu en gang bliver forflyttet, hvilket for nogles vedkommende er sket op til 7 gange. Endelig mener vi, at det er urimeligt, at specialskoler, som modtager børn, der kommer til lan-det, ikke bliver økonomisk tilgodeset. Det er en uacceptabel forskelsbehandling, der skader børnenes integration. På foreningens vegne Jan Trojaborg, formand 16. november 2017
Læs høringssvar fra Jan Trojaborg
Indsendt af:
Faglig klub Kildevældsskolen
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Faglig klub Kildevældsskolen
Læs høringssvar fra Faglig klub Kildevældsskolen
Indsendt af:
Faglig klub fra Kildevældsskolen
Dato: 16. november 2017
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Kildevældsskolen
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Modtagehold, høringssvar fra Kildevældsskolen
Læs høringssvar fra Faglig klub fra Kildevældsskolen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen på Nørrebro Park Skole
Dato: 15. november 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Nørrebro Park Skole
By:
Kbh N
Postnr.:
2200
Som svar på fremsendte mulighed for høring om modtagerholds fremtidige placering pr. 23. oktober 2017 har skolebestyrelsen på Nørrebro Park Skole flg. kommentarer: • Bestyrelsen bakker op om fordelingen af modtagerhold • Bestyrelsen er bekymret for den faglige vurdering i kriteriet om en placering af mindst 20% af børnene i normalklasser i år to. Bestyrelsen mener ikke, at et på forhånd fastsat mål om en bestemt andel af børn nødvendigvis afspejler en faglig vurdering. Således kan der i enkelte år være færre børn end 20%, der kan/bør placeres i normalklasser, ligesom det omvendte kan være tilfældet. Bestyrelsen foreslår i stedet flg. Sætning indskrevet i målsætningen: "tilstræbes omkring 20%, men at det er den faglige vurdering, der er afgørende for den direkte udslusning".
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen på Nørrebro Park Skole
Indsendt af:
Dorte Pedersen
Dato: 14. november 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grøndalsvængets Skole
By:
København NV
Postnr.:
2400
Høringssvar Modtagelse af nyankomne børn i dagtilbud og skole Visitation Vi ser det som positivt at der er udviklet en mere fagligt kvalificeret visitation af eleverne. Vi er dog bekymrede for om det praktisk taget er muligt for visitationen at følge med i tider hvor der ankommer mange børn. Vi henleder ligeledes opmærksomheden på at elever der visiteres til direkte til almenklasser kan komme i klasser hvor der i forvejen er mange sprogudfordrede elever. Hurtigere udslusning Det er vigtigt at børn som er parate til at bliver udsluset også bliver det. Vi er dog bekymret for om modtagerskolen er klar over opgavens omfang og har relevant kompetence til stede til den konkrete elev. Det er nødvendigt med en tydelig beskrivelse af hvornår en elev er parat til udslusning. Man må anerkende at lærerne omkring M-holdene fremover skal til at udsluse elever tidligere end de fagligt oplever er korrekt. Man må samtidig anerkende at modtagerskolerne fremover vil modtage elever som ikke nødvendigvis har det sproglige og faglige niveau som modtagerskolerne har forventninger til. Det er vigtigt at der kommer en klar og tydelig udmelding om hvornår en elev er målbart er parat til udslusning. En udmelding om hvilke parametre der vægtes. Ved udslusning bør man være opmærksom på at børn M-elever vil blive udsluset til klasser hvor der i forvejen kan være en relativ stor gruppe af elever som også har sproglige udfordringer. Placering af M-hold Grøndalsvængets skole skal fremover have M-indskoling og M-mellemtrin. Dette øger sandsynligheden for at søskende kan starte på samme skole. Skolen skal dog fremover have et hold mindre. Dette er vi ærgerlige over. Vi har både plads samt kompetencer til stede. M-alfa Vi vil godt gøre opmærksom på, at man med forslaget til ny modtagelsesmodel tilsyneladende vælger at nedlægge byens eneste M-alfa-klasse. Dermed anerkender man ikke længere, at det kræver ekstra ressourcer, og tager længere tid for disse børn, at blive klar til udslusning. Samtidig vil vigtig viden omkring undervisning af analfabeter måske dermed gå tabt! Forflyttelse Vi vil gerne opfordre til at personalet for flyttede M-hold får tilbudt at flytte med. Ligeledes vil vi henlede opmærksomheden på, at der også er personale med pædagogisk baggrund som kan komme i klemme. Skal der fremover være pædagoger tilknyttet M-indskoling?
Læs høringssvar fra Dorte Pedersen
Indsendt af:
Skolebestyrelsen på Langelinieskolen v/ Kristian Borg
Dato: 9. november 2017
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Langelinieskolen
By:
Kbh. Ø.
Postnr.:
2100
Svar på høring om ’Placering af modtagerhold’ Høringssvar fra skolebestyrelsen på Langelinieskolen – Område Indre By/Østerbro. Indsendt d. 9. november 2017. _____________________________________________________________________________________ Skolebestyrelsen på Langelinieskolen støtter op om de politiske beslutninger om: at det tilstræbes at elever tilbydes en plads i en modtagerklasse i det byområde, hvor eleven er bosat at der arbejdes med direkte integration – hvor der er muligt, samt at eleverne udsluses hurtigere end man gør i dag I forhold til forslaget om at Langelinieskolen på sigt ikke skal have modtagerklasser stiller skolebestyrelsen sig undrende. Gennem de seneste år har vi arbejdet målrettet for at opbygge kompetencerne til at kunne tilbyde et sprogbasseret og helhedsorienteret undervisningstilbud, der gør modtageeleverne til aktive sprogbrugere fra start og giver eleverne de nødvendige forudsætninger for at kunne klare sig i almenundervisningen. Denne kompetence er nu fuldt udviklet, og bl.a. derfor ser vi Langelinieskolen som et oplagt sted for at arbejde med modtagerklasseeleverne. Vi ser det som noget positivt for Langelinieskolens elever og ansatte, at vi som rettighedsskole, er med til at modtage og integrere børn fra andre steder i verden – og vi ser Langelinieskolen som et sted, hvor der er et godt overskud til, og en stor interesse for, denne opgave. Derudover er Langelinieskolens geografiske placering, centralt i ’Område Indre By/Østerbro’, et oplagt sted, hvor familierne kan lade deres børn blive gående – efter et endt forløb i modtagerklassen, da skolevejen til en central placeret skole ikke bliver for lang. Den tidlige udslusning og hurtige tilknytning til almenundervisningen giver mest mening, hvis modtagelsesklasseeleven efterfølgende skal fortsætte på skolen, hvilket i de fleste tilfælde vil være geografisk bestemt. I forhold til forvaltningens indstilling er skolebestyrelsen særlig undrende overfor, at forvaltningen tilsyneladende ikke har inddraget en kvalitativ evaluering af modtagerklassernes praksis, elevtilfredshed, forældretilfredshed – og aldrig har besøgt vores modtagerklasse. Derfor savner vi i skolebestyrelsen en begrundelse for, hvorfor netop Langelinieskolen i forlængelse af en ny struktur skal afgive sin modtagerklasse. Med afsæt i ovenstående ønsker skolebestyrelsen at forvaltningens forslag tilrettes, således at Langelinieskolen også efter 2018 har modtagerklasser på skolen. På vegne af skolebestyrelsen på Langelinieskolen Cecilie Bogh – skolebestyrelsesformand Andreas R. Nielsen – næstformand i skolebestyrelsen Kristian Borg - skoleleder
Læs høringssvar fra Skolebestyrelsen på Langelinieskolen v/ Kristian Borg