Oprettet: 16. november 2017
Svarnummer:
6

Indsendt af

Jan Trojaborg

Virksomhed / organisation

Københavns Lærerforening

Postnr.

1809

By

Frederiksberg

Høringssvar

www.blivhoert.kk.dk
Høringssvar vedr.
Modtagerholds fremtidige placering
Der er nogle forudsætninger, som skal være i orden, hvis den foreslåede fordeling af M-klasser hen over byen er tilfredsstillende.
For det første skal der inden beslutningen om placeringen af holdene være drøftet med ledelsen på de omfattede skoler – i de tilfælde hvor der enten skal nedlægges klasser/eller skal ændres klasse-kategorier fra fx M0 til M2/eller oprettes nye klasser – hvorvidt lokaleforholdene er i orden, og hvorvidt det eksisterende personale kan omflyttes fra en kategori til en anden. Hvis det sidste ikke umiddelbart kan ske, er det et krav, at de pågældende får den fornødne efteruddan-nelse til at varetage den nye, anderledes funktion.
For det andet forudsætter vi, at fordelingen reelt afspejler, hvor eleverne bor.
For det tredje forudsætter vi, at nyordningen lever op til de vedtagne beslutninger om, at det blot er 20 % af de afdækkede elever, der fremover bliver direkte integreret i en almen klasse og ikke en langt højere procent.
For det fjerde er der behov for en varig løsning, så eleverne ikke igen flyttes rundt, og så lærerne ikke endnu en gang bliver forflyttet, hvilket for nogles vedkommende er sket op til 7 gange.
Endelig mener vi, at det er urimeligt, at specialskoler, som modtager børn, der kommer til lan-det, ikke bliver økonomisk tilgodeset. Det er en uacceptabel forskelsbehandling, der skader børnenes integration.
På foreningens vegne
Jan Trojaborg, formand 16. november 2017

Få nyt om høringer

Abonnér