Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel

Høringsfrist:

24. januar 2021
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 23. januar 2021
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København Ø
Postnr.:
2100
se vedhæftede svar
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Anette Kusk
Dato: 22. januar 2021
Svarnummer:
27
Vedhæftede filer: 6
Virksomhed / Organisation :
DAHL Advokatpartnerselskab
By:
Aarhus C
Postnr.:
8000
Vedhæftede høringssvar er indleveret på vegne af Haveforeningen Kalvebod.
Læs høringssvar fra Anette Kusk
Indsendt af:
birte norgreen
Dato: 22. januar 2021
Svarnummer:
26
By:
København SV
Postnr.:
2450
21. januar 2021   Høringssvar vedrørende Valby Skybrudstunnel   Som beboer i Sydhavnen og i HF Kalvebod, finder jeg Københavns Kommune og Hofors forslag om en Skybrudstunnel under Valbyparken, HF Kalvebod, Musikbyen og Tippen helt uforståelig. Det forslag kan jeg kun se som et hovsamissil, uigennemtænkt og til unødig gene for hele Sydhavnen herunder for beboerne i HF Kalvebod, Musikbyen, Enghave Kanal/Lorterenden samt naturen i særdeleshed.   Som beboer i HF Kalvebod, der er en helårs haveforening, er det svært besynderligt, at haveforeningens bestyrelse ikke er blevet kontaktet i forbindelse med den foreslåede plan. Der er blot sendt breve ud til de beboere, hvis huse direkte måtte blive berørt at skybrudsprojektet. Det kunne opfattes som chikane, men ikke mindst en arrogant måde at agere på og helt uden respekt for demokratiske spilleregler ved større anlægsarbejder i kommunalt regi. Huse bliver udsat for sætningsskader bl.a. på grund af vibrationer, beboere bliver udsat for ulidelig larm ved aktiviteter døgnet rundt i årevis, for luftforurening, og derudover for støj fra tung trafik på den smalle Tudsemindevej, der grænser helt op til Kalvebod, og som bl.a. er skolevej for haveforeningens børn og børnebørn. Jeg kan ikke se, at der overhovedet er gjort nogen overvejelser over den kolossale belastning og negative betydning, det foreslåede skybruds byggeri får for HF Kalvebods beboere og huse.   Det samme gælder også for Musikbyen, Enghave Kanals/Lorterendens beboere, Tippen og ikke mindst Sydhavnens enestående natur. Tudsemindevej er opkaldt efter den grønbrogede tudse, og den lille bestand der er tilbage, er sårbar overfor ændringer ved leve– og ynglesteder. Ved yngletid bevæger tudserne sig over Tudsemindevej, og de vil derfor uvægerligt blive kørt over af lastbiler m.v. Os der bor her ved, at vi skal køre forsigtigt i yngletiden for at køre uden om dem, men det kan tunge maskiner ikke. En anden af Sydhavnens meget særlige beboer er den smukke rødlistede Isfugl. Isfuglen har netop ophold ved og på skrænterne ved Enghave Kanal, og vil i den grad blive ramt af det planlagte byggeri på den nordlige del af Tippen. Isfuglens foretrukne fourageringssted er netop overløbet ved Enghave Kanal, da der her er lavt vand og hundestejler. Forsvinder maden, forsvinder Isfuglen. På Tippen er også tårnfalke, spurvehøge, får, alpakaer, blåklokker og meget meget mere vild natur – natur, som vil forsvinde med byggeri på Tippen. Tippen er Sydhavnens åndehul for beboere og natur. Tippen er et højt skattet selvgroet naturområde, og er ikke foreneligt med en 4 meter høj driftsbygning på 90 kvm og en dyb skakt ved inddragelse af arealet øst for Enghave Kanal/Lorterenden.   Den plan der ligger på bordet nu, tager hverken højde for de alvorlige gener planen vil udgøre for beboerne og husene i HF Kalvebod og Musikbyen, eller for det unikke rekreative område Tippen som natura miljø repræsenterer.   Dertil kommer at Sydhavnen vil blive stærkt påvirket af endnu et skybrudsprojekt. Karensminde Aksen fra Sjælør Boulevard ned gennem Karensmindes smukke grønne skov til udløb ved Enghave Kanal/Lorterenden. Der er sket en forstemmende affredning af Stejlepladsen, hvor der skal bygges boliger. Også her vil Sydhavnens beboere udsættes for tung trafik, larm og støj på bl.a. Bådehavnsgade. Banedanmark arbejder med at udvide sporkapaciteten i forbindelse med udbygningen af Ny Ellebjerg Station, hvilket kan medfører en yderligere udbygning af spor som inddrager linjen i Sydhavnen.   Set i lyset af hvordan Sydhavnen specielt i de senere år er blevet og fortsat bliver skævvredet i fremskridtets navn, så maner jeg til besindighed om, at fremskridt ikke nødvendigvis behøver at spolere et helt område. Tippen, Fiskerihavnen, haveforeningerne, Valbyparken, Enghave Kanal/Lorterenden osv. er helt unikke områder i Sydhavnen, og er Sydhavnens levende akse for os beboere.   Jeg kan forstå, at Teknik- og miljøforvaltningen i 2018 har anbefalet en ændring af Skybrudsprojektet KV64 i Valbyparken således, at rørføring forlænges langs Gl. Køge Landevej til Damhusåen mellem jernbanen og rensningsanlægget. Det må være muligt at fortsætte arbejdet med denne løsning sammen Hvidovre Kommunes socialdemokratiske borgmester. Med velvillighed fra alle parter er det svært at se, at en løsning ved "Gastårnsgrunden" ikke kan erstatte planen ved Enghave Kanal.   Det er derudover stærkt kritisabelt, at den nuværende projektbeskrivelse ikke indeholder beregninger for de økonomiske omkostninger, der er forbundet med projektet. En rørføring, som den ovennævnte, må dog alt andet lige vurderes til at være langt mere finansiel fornuftig end projektet ved Enghave Kanal.   Jeg ser frem til en revurdering af forslaget om en skybrudstunnel under Valbyparken, HF Kalvebod, Musikbyen og Enghave Kanal.   Med venlig hilsen Birte Norgreen HF Kalvebod 123 2450 KBH SV              
Læs høringssvar fra birte norgreen
Indsendt af:
Lena Diana Tranekjer
Dato: 22. januar 2021
Svarnummer:
25
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede. 
Læs høringssvar fra Lena Diana Tranekjer
Indsendt af:
Søren Hauberg Johannesen
Dato: 22. januar 2021
Svarnummer:
24
Virksomhed / Organisation :
FLSmidth A/S
By:
Valby
Postnr.:
2500
Kommentarer til FLSmidth grunden og byggeplads som etableres der: Som ejer af matrikler hvor på parkeringspladsen og dermed byggepladsen etableres har FLSmidth følgende krav: Det skal sikres at FLSmidth kørertøjer og medarbejder har adgang til parkeringsarealet, der ikke indgår i byggpladsen. Indkørsen til parkeringsarealet skal i hele projektperioden, kunne foregå fra Høffdingsvej/Ramsingsvej. Udstrækningen af byggepladsarealet skal reduceres mest muligt og reguleres løbende i forhold til de aktiviteter der skal foregå. FLSmidth skal i projektperioden kunne benytte så mange parkeringspladser som det er muligt.  
Læs høringssvar fra Søren Hauberg Johannesen
Indsendt af:
Ny Valby Udvikling A/S
Dato: 22. januar 2021
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
IngCon A/S - Anders Bidstrup
By:
Valby
Postnr.:
2500
På vegne Ny Valby Udvikling A/S henleder vi opmærksomheden på vedhæftede geotekniske risikovurdering(Geo ref. 200414) vedrørende Hofor A/S og Frederiksbergs Forsynings A/S' etablering af skybrudstunnel under den østlige del af udviklingsområdet Grønttorvet og projekteret etablering af tunnelskakt på hjørnet af Værkstedsvej og Torveporten. Vi anmoder om, at de i risikonotatet påpegede risikoelementer tages i agt i forbindelse med projektarbejdet.
Læs høringssvar fra Ny Valby Udvikling A/S
Indsendt af:
Valby Lokaludvalg
Dato: 22. januar 2021
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Valby Lokaludvalg
By:
Valby
Postnr.:
2500
Se vedlagte høringssvar
Læs høringssvar fra Valby Lokaludvalg
Indsendt af:
Jette Gottschau gottschau
Dato: 21. januar 2021
Svarnummer:
21
By:
København SV
Postnr.:
2450
14.januar 2021 Lars Grønbæk og Jette Gottschau Hf. Kalvebod 52 2450 København SV Til: Bygge- Parkerings- og Miljømyndighed Vand og VVM Njalsgade 13 2300 Købenahvn S Høringssvar vedrørende Valby Skybrudstunnel Det er bemærkelsesværdigt, at miljømyndigheden på den ene side udsender orientering til borgerne med opfordring til høringsrespons, mens man samtidig intet steds i det ret omfattende materiale, der ledsager oplægget, nævner HF. Kalvebod med ét ord. Skybrudstunnelen tænkes oven i købet at skulle løbe direkte under HF. Kalvebod. HF. Kalvebod er en helårsforening, der er bolig for et hundredetal børn og voksne. HF. Kalvebod vil, ligesom HF. Musikbyen, blive stærkt påvirket af byggeplanerne. Øget tung trafik på Tudsemindevej er betænkelig, da vejen er skolevej for vores børn. Vi finder det ikke miljørigtigt, når man fra kommunens side tilkendegiver at ville fælde bevaringsværdige træer. Det er stik imod kommunens grønne træpolitik, hvor der netop er fokus på træers bevaringsværdighed. Det virker desuden mærkværdigt og ugennemtænkt, når ikke man sørger for, at tunnelens linjeføring løber gennem de frie og ret store arealer i Valbyparken, så man undgår at genere borgerne i HF. Kalvebod og HF. Musikbyen. Høringsmaterialet giver os ikke en tryg vished for, at vores bolig i HF. Kalvebod ikke vil lide skade som følge af tunnelbyggeriet. Det bygger vi på materialets varsel om kraftige vibrationer og aktivitet døgnet rundt gennem flere år. Materialet taler da også om at, »der foretages en vurdering af bygningsskadelige vibrationer og komfortvibrationer på baggrund af målinger fra tilsvarende anlægsarbejder«. Vi er bekymrede for, at vores hus vil lide skade som følge af de kraftige vibrationer. HF. Kalvebod er bygget på opfyldningsjord, som er meget porøs og derfor også mere såbar i forhold til vibrationer. Fast grund i form af moler ligger i flere meters dybde. Støj og rystelser vil slå meget kraftigt igennem.  Vi vil gennemfotografere vores bolig med henblik på at kunne dokumentere sætningsskader som følge af tunnelbyggeriet. Vi gør indsigelse mod etablering af en byggeplads, som den beskrives i høringsmaterialet, tæt på HF. Kalvebod. Vi finder det meget kritisabelt, at kommunen i forbindelse med et tiltag, der tjener til miljømæssig forebyggelse af gener i forhold til regnvand, samtidig varsler, at der vil kunne blive tale om forurening af luften omkring udgravningerne. Det virker hensynsløst, når kommunen åbenbart mener at kunne ofre borgernes sundhed i Kongens Enghave for at sikre borgerne på Frederiksberg mod oversvømmelser.  Vi harmes over, at der åbenlyst ikke tages ordentligt hensyn til vi lokale beboere. Byggepladsen ved Musikbyen bør flyttes langt væk fra HF. Kalvebod, ligesom den planlagte linjeføring på tunnelbyggeriet bør revurderes og omgøres. Vi håber at borgerne bliver hørt dennegang, så vi ikke igen skal opleve at en høringsproces i Københavns Kommune blot fungerer som en skueproces, hvor vores daglige liv og vores ønsker ikke respekteres. Venlig hilsen Lars Grønbæk og Jette Gottschau HF Kalvebod 52 2450 København SV.
Læs høringssvar fra Jette Gottschau gottschau
Indsendt af:
Laura Winge
Dato: 21. januar 2021
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Haveforeningen Kalvebod
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Høringssvar. Kalvebod, Januar 2021. I vores helårsbeboede Haveforening, HF Kalvebod bekymrer vi os meget om det planlagte rørføringsarbejde under og omkring vores haveforening. Vi finder det beklageligt at vi ikke er blevet hørt som forening og lokal beboelse i forbindelse med planlægning af projektet, og at man ikke er gået i dialog med os omkring udviklingen af projektet. Det er kritisabelt at foreningen ikke er kontaktet, men at vi kun som individuelle beboere blot er informeret. Det er endvidere ikke alle beboere i Kalvebod der er informeret, på trods af at alle vil være følsomme overfor vibrationer fra tung lastbilkørsel og sekskantpiller der skal spunses (bankes) ned. Det er ligeledes beklageligt at det ikke er selve projektet, men kun miljøkonsekvenserne heraf, der er sat til høring. I første omgang vil jeg gerne stille spørgsmål til hele projektets udførelse, og hvorfor det ikke lægges et alternativt sted fks. Damhusåen/Harrestrup Ås munding i Kalvebodbugten, som først planlagt.   Vedr. Musikbyen / fældning af træer: Det er trist at inddrage dele af vores nabohaveforening Musikbyen for at kunne bygge rørføring, når arealerne i Valbyparken mestendels består af græsplæner man kunne bygge fra, på den anden side. Det virker som en unødvendig påvirkning af lokale kulturmiljøer og bevaringsværdig natur og fauna, herunder at man vil fælde træer, stik imod kommunens træpolitik, hvor der er fokus på træers bevaringsværdighed i kommunen. Vi henstiller vi til at vores store kastanjetræer i Valbyparken beskyttes for forurening og anden påvirkning, da kastanje er en true træart i København, og derfor unikt for vores lokalområde.   Vedr.: Støj og vibrationer “Projektet vil både medføre støj og vibrationer i forbindelse med anlægsfasen, primært i områderne omkring byggepladserne. Det kan være nødvendigt at arbejde hele døgnet med boring af tunnelen.” og “Det kan forventes, at den største trafik- og støjmæssige belastning i anlægsfasen vil være fra de byggepladser, hvorfra der bores.” Det er ikke hensigtsmæssigt at man vælger at lægge rør hvor der er beboelse hele året (Hf Kalvebod) og dele af året (Hf Musikbyen) fremfor at føre røret hvor der ikke bor nogen, andre steder i Valbyparken. Det virker ikke betryggende at man siger at man søger at begrænse støj og vibrationer mest muligt, og samtidigt varsler arbejde i døgndrift. Vibrationer, nedramning af pilotering og spunsning til støbning af 20 m dyb skakt etc. mellem kl. 8 og 17, og byggeaktiviteter fra kl. 7 – 19, vil give en voldsom støjforurening inkl rystelser i op til to år. Vi henstiller til at byggeplads, og etablering af skakte under terræn ikke bliver lige ved siden af, og under, vores helårsbeboede haveforening. Det virker vilkårligt når der er så meget øvrigt friareal i området, at lægge den tungeste støj klods op af beboelse. Det vil medføre støj og vibrationer til stor gene for samtlige beboere, og gøre vores veje usikre for vores skolebørn, med tung lastvognskørsel, især ved de fire byggepladser der er planlagt, heraf en tæt på Kalvebod.  “Der foretages en vurdering af bygningsskadelige vibrationer og komfortvibrationer på baggrund af målinger fra tilsvarende anlægsarbejder” Vi er bekymrede for at der ikke tages højde for at bebyggelsen i området er særlig sårbar idet de fleste huse ikke har støbte fundamenter, men er træhuse udviklet over tid og af blandet bebyggelse. Mange huse har punktfundamenter, som går ned i de lag der vibrerer, eller er huse med kombinationer af sokkelsten, almindelige stribefundamenter kombineret med punktfundament. Vi beder om at der tages højde for sætningsskader, og at sikre os at vores huse ikke går i stykker pga. arbejdet. Vi har eksempler på at banebyggeriet medførte at huse satte sig skævt, hvilket er en bekostelig affære i forbindelse med genopretning af huse og de gener dette medfører. Vi bor på lossepladsopfyld der er meget ustabilt – især i den sydlige halvdel af haveforeningen er der meget langt ned til fast grund. Vi er orienteret om at der ligger sand i 2,5-3 m og under det er ler og under det sand igen, herefter kalklag. Revner er lette at se, men sætningsskader tager ofte lang tid før de viser sig. Det er ikke nok at vi selv tager billeder – det kan man ikke se det ud fra – projektet må betale at en registrering af vores huse bliver lavet rigtigt. Sammen med det vil vi henstille til at der udføres en undersøgelse af jordbundsforholdene. Så vi er garanteret skadefri på vores boliger.   vedr.: Rekreative Forhold vs. levet liv “En vurdering af de begrænsninger som anlægsarbejderne kan medføre for de rekreative interesser særligt i områder omkring Valbyparken, Musikbyen og Enghave Kanal, både hvad angår støj og trafik, vil også indgå i rapporten.” Derudover vil vi gerne sige fra over for et planlagt byggeri med både larm og rystelser i fra morgen til aften, med boring under os om natten. Mange i haveforeningen er pensionister, selvstændige der arbejder hjemme, freelancere og børnefamilier – vi er derfor hjemme uden at have mulighed for at få en pause for larm 24 timer i døgnet. Derudover er vi børnefamilier og mange pensionister, og alle har brug for nattesøvn i de år byggeriet varer. Det er en velkendt faktor at støj kan medføre stress og tidlig død. Vi henstiller derfor at de der pga støj måtte ønske midlertidig genhusning mens byggeriet står på, kan få dette fuldt finansieret i de år byggeriet varer, herunder økonomisk kompensation for de gener dette måtte medføre. Derudover henstiller vi til at de der har hjemmearbejdspladser kan få økonomisk kompensation, og få dækket udgifter til at leje kontorpladser ude i byen, pga støj og rystelser, der umuliggør eget arbejde i hjemmet.  At der arbejdes i døgndrift sker på baggrund af støjmålinger beregnet på målinger i lejlighedsbebyggelser, hvilket er usammenligneligt da støjen i boliger på den baggrund er beregnet til 70 db.  I haveforeningen har vi små træhuse hvor støjen vil være meget mere tydelig herunder små rystelser. Vi kan allerede nu mærke rystelser fra Vej og Parks tunge kørsel på Tudsemindevej eller grønne koncerter i parken, I HELE Kalvebod, da det er en meget følsom bebyggelse. Når der er Grøn Koncert ryster alt på vores hylder, i flere dage, når lastbiler kører forbi. Forhold man ikke kan arbejde under. Vedr. Forurening: Vi vil gøre indsigelse mod byggepladsen ved siden af Kalvebod da det allerede nu nævnes, at der kan komme en øget forurening af omgivelserne. Vi ved at der er tungmetaller i jorden i følge KBHs Kommunes egne jordbundsundersøgelser og vi ønsker ikke at vores børn eller os selv bliver udsat for en øget forurening af ukendt styrke. Kommunen henstiller til at alt jord, altid, skal være afdækket i området og betragtes som giftigt affald ved bortskaffelse. Dette er ikke foreneligt med gravearbejdet / byggeplads ligevedsiden af vores boliger, og vi kan derfor blive udsat for jordstøv med tungmetaller og andet. Det er ikke nok for børnefamilier at forurening af omgivelser begrænses “mest muligt”. Det er for diffust. Vi skal ikke have en øget forurening omkring vores børn. “Risikoen for jord- og grundvandsforureninger samt risiko for forurening af luften omkring udgravningerne, når der graves i den forurenede jord, vil blive belyst i miljøkonsekvens-rapporten. Nødvendige afværgeforanstaltninger vil indgå, så eventuelle påvirkninger kan undgås eller begrænses mest muligt”. Vi vil bede jer sikre at der ikke forurenes med kemikalieholdig jord vi ved der er tilstede.   Vedr.: Trafikkaos og bløde trafikanter: Endeligt er det fra et planlægningsperspektiv utidigt at lave kæmpe byggeri ved siden af en strand der åbner samme år. Stranden har været mange år undervejs. Det forekommer kontraproduktivt at man laver et kæmpe byggeprojekt klods op ad stranden – i samme år som stranden åbner. Og vil doble op på trafik i området, uden at veje er forbedret. de trafikale forhold er mildest talt kaotiske ved større arrangementer. Derudover bedes der tages højde for at store dele af haveforeningen benytter Tudsemindevej til parkering og findes en løsning herfor. Ligesom vores børn og andre bløde trafikanter skal sikres en tryg skolevej, på Tudsemindevej og på hele ruten til Høffdingsvej, hvor der også ligger mange skoler som flere af vores børn går på. Hvordan vil I sikre at en 10 årig ny trafikant kan komme sikkert i skole når der køre kæmpe lastbiler? I bedes tage højde for at Høffdingsvej er en skolevej med flere hundrede børn, der dagligt selv transporterer sig til og fra skole på cykel. Den tunge trafik vil gøre skolevejen meget usikker for børn og deres familier i byggeperioden.   vedr: Tippen og Enghave Kanal "Ved tunnelens udløb i Enghave Kanal forventes det, at der skal bygges en teknikbygning på ca. 4 m’s højde og 90 m2 . Det bliver den eneste egentlige bygning, der vidner om det store anlæg, der befinder sig under jorden." Som lokale beboere i Sydhavnen ønsker vi ikke at der bygges på Tippen, heller ikke indgangen af Tippen til hvad der omtales som Enghave Kanal. Det er ikke i Lokalområdets interesse at vores grønne bevaringsværdige områder bliver langsomt inddraget over år. Tippen er et særligt grønt kulturområde der bidrager til bydelens egenart og kulturhistoriske identitet. Som naturområde er der flere sjældne dyrearter der vil blive presset væk fra området, fks. den sjældne isfugl i Enghave kanal, der findes unikt her. Isfuglen, som findes ved Sydhavnstippen, er rødlistet som sårbar (VU) på den danske rødliste. Byggeriet lægger sig lige der hvor isfuglen holder til ved Enghave Kanal. Derudover er der set flere ophold af Grønbroget tudse, en bilag IV-art, som skal beskyttes og ikke må trues af anlægsarbejder eller lignende aktiviteter. Det er dagligt synligt hvor meget Købehavnerne bruger naturområderne i Valbyparken og på Tippen. I alle døgnets timer. Vi vil derfor fraråde at lukke for adgangen til Tippen i byggeperioden, herunder være opmærksomme på at ruten fra Tudsemindevej til Fiskerhavnen er en trafikåre for de bløde trafikanter, der skal bevares åben, eller sikre alternativ forbindelse på tværs af SV.   Til slut – er dette en høring? Vi håber at blive hørt denne gang, så at borgerne i Sydhavnen ikke igen er deltagere i en skueproces som tilfældet var med Fiskerhavnen hvor byggeri blev gjort muligt på trods af 17.000 underskrifter imod projektet. Vi kan være bekymrede for beslutningerne allerede er taget. Hvordan kan det godtgøres at høringen som sådan er en høring? Det samlede billede i dette anlægsprojekt er at der ikke tages hensyn til lokal beboelse og sårbarheden i vores huse, bløde trafikanter, og bevaringsværdige grønne miljøer med den foreliggende plan – og at den bedes revurderes, helst finde en alternativ placering, som minimum en alternativ placering af byggeplads ved Musikbyen flyttes væk fra beboelse og væk fra Tippen, Ligesom at Tippen og Enghave Kanal ikke bør inddrages til synligt 90m2 i 4 m højde bebyggelse midt i naturskønt område.   MVH Laura Winge, PhD Stipendiat, Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet. Beboer i HF Kalvebod, 2450 Kbh SV.
Læs høringssvar fra Laura Winge
Indsendt af:
Lone Kirk
Dato: 20. januar 2021
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
By:
København SV
Postnr.:
2450
                                                                                        Kalvebod den 20.1.2021 Høringssvar vedr. miljøkonsekvens rapport for Valby Skybrudstunnel. Indsendt af Lone Kirk HF Kalvebod 1, 2450 København SV Jeg modtog som beboer i Kalvebod Helårs forening brev i min E-boks den 4.jan 2021. Jeg blev temmelig rystet, da jeg ved at gennemlæse materialet omkring Valby Skybrudstunnel, kunne forstå at der i projektet ville være 4 store byggepladser i anlægsperioden. Den ene af disse, byggepladsen ved Musikbyen, vil skulle anlægges ca. 10m fra mit hus i Kalvebod. Samt yderligere en byggeplads ikke langt herfra ved Enghavekanal. Projektet vil have omfattende indflydelse på os helårsbeboere i Kalvebod, kolonihavefolk i Musikbyen samt de mange der bruger Valbyparken og Tippen. Med forventet anlægsarbejde ved byggepladsen ved Musikbyen i 2 år samt ved byggeplads Enghavekanal i op til 40 mdr., hvor der efter projektplanerne er projekteret en teknikbygning på 50-90 m2. Jeg har tidligere oplevet bygningen af Godsbanen i forbindelse med Øresundsbroen, her var der arbejdsplads, her blev spunset, der kom spunsvægge lige udenfor mit hus på Tudsemindvej. Det forløb ser nu ud til at skulle gentage sig. Jeg oplevede, hvor fysisk og psykisk påvirket man bliver af disse meget store projekter, lige udenfor ens hoveddør. Den usikkerhed det giver i forhold til støj, vibrationer, forurening, tung trafik, sikkerhed for folk der bor og færdes i området etc. Endvidere har jeg i Godsbaneforløbet oplevet, at selv om projektet fra bygherrer synes velbeskrevet og med grundige forundersøgelser, vil der i sådanne projekter givet være/komme overraskelser i processen, som ikke har været undersøgt grundigt nok. Som det beskrives i projektet med mange afvæbnende formuleringer eksempelvis ”der forventes ikke at være væsentlige gener” og ”der forventes ikke at …” ” der forventes ikke at være vibrationer i væsentlig grad…”disse afvæbnende og ukonkrete formuleringer kan det være svært at argumentere mod. Derfor er det vigtigt, at der kontinuerligt måles og undersøges på forskellige parametre, så der løbende kan korrigeres og rettes op på eventuelle fejl og uventede gener. Det har undret mig meget, at vi i materialet ikke nævnes som helårsbeboelse, vi er ca. 90 husstande, hvoraf der er mange børnefamilier. Jeg har talt med andre beboere i helårsforeningen Kalvebod og ikke alle har modtaget brev vedr. projektet hvilket kan undre, da projektet vil have stor indvirkning på vore alles dagligdag i flere år. Jeg mener at projektet vil have væsentlige indvirkning på både området og på manges sundhed både fysisk og psykisk. Det følgende er områder, jeg mener det er væsentligt at få belyst og undersøgt nærmere samt emner, hvor jeg mener, at vi som beboere så tæt ved projektet skal sikres og inddrages tæt i forløbet. -At vores huse bliver undersøgt og kortlagt inden projektstart, hver enkelt, da hvert enkelt hus er ”unikt. Mange af husene i Kalvebod er der bygget og udvidet på løbende, dette betyder, at der vil være huse på sokkelsten, huse hvor der er andre typer af fundament samt huse, hvor der vil være en blanding af forskellige fundaments typer. Dette i forhold til at undersøge om der kommer/vil være sætningsskader på husene i forbindelse med projektet samt efterfølgende. Da projektet givet vil betyde mange vibrationspåvirkninger af forskellig art, i et følsomt område. En  eventuel grundvandssænkning vil ligeledes kunne have betydning for husene og vores område. -At der løbende foretages støjmålinger fra både arbejdspladsen og den meget tunge trafik der vil komme i området. -At byggepladserne skærmes mest muligt, med størst muligt hensyn til det omkringliggende. Dette både i forhold til støj, støv, lugtgener, samt vi skærmes fra det kraftige lys der vil være på byggepladsen samt sikkerheden for alle i forbindelse med anlægsperioden. -At der foretages målinger i forhold til forurening af luften, da støvet fra arbejdet kan komme vidt omkring. Vi ved det er gammel losseplads der arbejdes i, hvorfor der løbende må undersøges hvad det betyder for forureningen af luften og af området, når der arbejdes i forurenet jord. Dette har betydning for os alle der bor og færdes her. -At trafikken gennemtænkes grundigt, der er mange børn i Kalvebod, hvoraf mange af dem er skolesøgende. Mange besøger hver dag Valbyparken, Naturlegepladsen og Tippen, endvidere bruger mange cyklister hver dag området, både rekreativt samt til og fra arbejde. Samt vores trafikafvikling med biler, parkering samt adgang for ambulancer, brandvæsen mm. -At der er en løbende dialog med beboere i Kalvebod med henblik på eksempelvis uventede gener samt evt. genhusning/erstatningsbolig i perioder, hvor det kan være svært at arbejde og/eller bo så tæt på igangværende anlægsarbejde. -At projektets betydning for natur, fugle og dyreliv undersøges grundigt både området på Tippen og i Valbyparken. -At området ved færdiggørelse hurtigt etableres tilbage og ikke henstår som byggeplads længere end nødvendigt.   Som beboer i Kalvebod har jeg oplevet Valbyparken og området gennem ca. 38 år. Inden for de sidste år er der sket en væsentlig forøgelse af antallet af mennesker der bruger parken og Tippen. Både til cykelture, gåture, ophold på plænerne i forårs-sommertid, børnefamilier og institutioner på Naturlegepladsen samtidig med at mange kommer for at betragte Isfuglene der ofte ses ved starten af Gåsebæksrenden og Enghavekanal. Blandt andet i lyset af dette, vil det være ødelæggende for mange, at et meget brugt grønt område i byen nu bliver byggeplads i en årrække. Mit håb er at der undersøges meget grundigt i forhold til rimelige alternativer til linjeføringen, eksempelvis en af de tidligere planer om rørføringen ved Gl. Køgelandevej med inddragelse af den tidligere gasværksgrund og hvor udmundingen vil være tæt ved det eksisterende rensningsanlæg. Denne plan synes umiddelbart, at ville medføre langt færre gener for både beboere i helårshuse/lejligheder, kolonihavefolkene i Musikbyen samt de mange brugere af både Valbyparken, Naturlegepladsen, Tippen, den nye strand, samt de mange cyklister der hver dag bruger cykelruterne gennem parken. Hvis projektet gennemføres er det mit håb, at dette vil ske i tæt dialog med de berørte beboere og brugere og at der vil være en løbende grundig orientering, så det vil være muligt at korrigere/afhjælpe uforudsete gener.                                       Lone Kirk, HF Kalvebod 1, 2450 København SV
Læs høringssvar fra Lone Kirk
Indsendt af:
Daniel Nolan
Dato: 20. januar 2021
Svarnummer:
18
By:
Valby
Postnr.:
2500
Jeg erklærer mig enig med nedenstående budskab: " Som beboer i Valby Have er det bekymrende at læse at området igen bebyrdes med et længerevarende og støjende byggeprojekt, som forstyrrer hverdagslivet og forurener luften. Valby Have har været under udbygning siden 2005, og vi har nu i 15 år haft skiftende arbejdskørsel i og omkring området. Jeg kan kun modsige mig at det fortsætter, for vi tåler ikke mere støj fra byggepladser, ligesom de trafikale forhold, flere gange, har vist sig farlige og uhensigtsmæssige for både børn og voksne.    Lydmæssigt henstilles til, at der opstilles særlige krav til udførelsestidspunkt, så vi ikke får ekstra støj i weekender og ydertimer, fx fra spunsning, boring og kørsel.  Trafikalt bør der opstilles krav til kørsel på Ramsingsvej/Høffdingsvej aht. skolebørn. Der bør endvidere nedlægges p-pladser i dette område for at sikre sikre trafikale forhold. Byggepladsadgang kan med fordel overvejes fra det endnu ikke færdigudbyggede Grønttorvet, ligesom skybrudstunnellens udstrækning kan overvejes forkortet, så det højtliggende Ramsingsvej/Høffdingsvej og underboribgen under BaneDanmarks areal udelades.  Beskrivelsen fortæller ikke noget om potentielle lugtgener ved hverken anlægsperiode eller driftsperiode for skybrudstunnellen. Dette bør afdækkes, da boligområdrne Valby Have og Grønttorvet, hvor man begge steder bor meget tæt, ikke tåler en sådan påvirkning af miljøet. Lugtgener bør derfor afdækkes og tages med i betragtningerne.   Slutteligt bør det afdækkes om skybrudstunnellen fysisk og tidsmæssigt går i vejen for det allerede lokalplanlagte projekt ved FL Schmidt inklusive broforbindelsen over banen. Som beboer i Valby Have er det vigtigt at have mulighed for at færdes ind og ud af mit boligområde på anden måde en via Gl. Køge Landevej, som er meget trafik- og støjbelastet. En broforbindelse til Grønttorvet muliggør dette, og Valby Haves beboere ønsker denne gennemført.    Er broforbindelsen udlagt i olandokumenter (kommuneplan eller vedtaget lokalplan), og umuliggøres denne med skybrudstunnellen, bør der i forbindelse med skybrudsprojektet gives mulighed for høring af ændringer til disse planlovssikrede dokumenter."
Læs høringssvar fra Daniel Nolan
Indsendt af:
Camilla
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
17
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer i Valby Have der igennem mange år har været omgivet at byggepladser og står overfor endnu en med yderliger udbygning af FLS grunden er det bekymrende med endnu en byggeplads med støjgener og tung trafik. Arbejdskørslen bør foregå via Høffdingsvej/Ramsingsvej dog med stor hensyntagen til de mange små bløde trafikanter, der dagligt benytter cykelstien der forbinder Ib Schønbergs Allé med Ramsingsvej på vej til/fra skole og børnehave.  Byggepladsadgang kan med stor fordel anlægges på det endnu ikke færdigudbyggede Grønttorv.  Det er bekymrende at anlæggelse af den allerede lovede gang/cykel forbindelse mellem ValbyHave og Grønttorvet udskydes flere år.
Læs høringssvar fra Camilla
Indsendt af:
Søren Hvalkof
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
16
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Hvalkof Consulting - Environmental and Social Anthropology
By:
København SV
Postnr.:
2450
Indsendt af Søren Hvalkof, Hf. Kalvebod 50, 2450 Københavns SV (Vejkode 9232, bygning 52 og bygning 135) Vedr. påvirkninger fra anlægsarbejderne på beboere, bygninger, infrastruktur, miljø og natur i Hf. Kalvebod Nærværende høringssvar er for hvert tema opdelt i hhv.: a) de forhold og påvirkninger der specifikt vedrører min ejendom Hf. Kalvebod 50 b) de påvirkning der desuden omfatter hele Hf. Kalvebod og tilgrænsende områder og natur. Præsentationsrækkefølgen af det specifikke og det generelle afhænger af konteksten. Svar og indsigelser er baseret på det i blivhoert.kk.dk bilagte høringsmateriale herunder især Niras’ afgrænsningsnotat.   1. Boligområdet Hf. Kalvebod og klassificeringen af bebyggelsen Det er påfaldende og bekymrende at Hf. Kalvebod ikke er nævnt med så meget som en bisætning i det ellers omfangsrige høringsmateriale.  Der henvises kun til omkringliggende ”kolonihaver” eller synonymet ”Musikbyen”. Hf. Kalvebod er ikke en kolonihave. Det er en helårs-haveboligforening, der har fungeret på helsårsbasis siden det første arealejemål blev indgået med KK i 1920. Vi har således lige haft 100-års jubilæum som helårs-haveboligforening, og vi indgår ikke i nabobebyggelsen ”Musikbyen”, som er en separat selvstændig enhed. Hf. Kalvebod består af 90 haver udlagt som helårsbeboelse med tilhørende faciliteter. Vi grænser direkte op til Tudsemindevej og til det anlægs- og byggeområde der er projekteret til samleskakt mellem Gåsebækkloakken og Gåsebækrenden under betegnelsen ”Musikbyen”. Desuden fremgår det af det tracé der er skitseret på bilagte kortmateriale at tunnelen skal bores tværs igennem den østlige del af Hf. Kalvebod inden tilslutningen til skaktanlæg og bygværk ved byggepladsen Musikbyen, der ligger som umiddelbar nabo med en afstand <20 m fra Hf. Kalvebod. Det kan undre at Hf. Kalvebods status som særligt boligområde med helårsbeboelse, og i et vist omfang erhverv, ikke er taget ad notam i planlægningen af skybrudsanlægget, herunder vurdering af diverse gener i anlægsfasen. I mit specifikke tilfælde er mit hus opført i 1977, med udbygninger i 1988 og 2001, samt løbende energiforbedringer, renoveringer etc. Det har siden dets opførelse været registeret som helårshus (parcelhus) på lejet grund, og jeg har siden jeg flyttede ind, betalt ejendomsskat som helårshus. Registrering af tilbygninger, ombygninger, og energiforbedringer er løbende blevet registreret i BBR (OIS). Der er ingen forhold der har forhindret planlæggerne af Valby Skybrudstunnel at konstatere dette. Jeg må derfor som mangeårig ejendomsskatteyder kræve at blive behandlet som boligejer af et helårshus (på lejet/fremmed grund), og ikke som ejer af en sommerbeboet kolonihave. Dette forhold gælder naturligvis også alle andre beboere af Hf. Kalvebod. At dette ikke er tilfældet fremgår at notatet i Tabel 1 i Afgrænsningsnotatet s. 24 omhandlende metoder til vurdering af miljøfaktorer (Befolkning…): ”Der udføres en overordnet kortlægning af alle bygninger, der potentielt udsættes for vibrationspåvirkninger og den enkelte bygnings vibrationsfølsomhed vurderes, ligesom potentielt vibrationsfølsomme virksomheder identificeres. Kortlægningen foretages på grundlag af orthofotos, oplysninger fra OIS/BBR-registret samt gadefotos.” ”Påvirkningen af haveforeningshusene omkring skaktene ved Musikbyen og Enghave Kanal vurderes samlet ud fra foreliggende oplysninger.” Men da Hf. Kalvebod ikke er del af Musikbyen og har karakter af helårsbebyggelse, kan man ikke benytte den samlede (fælles) vurdering af kolonihavebebyggelserne ved de to nævnte anlægsområder som standard (baseline) for påvirkningerne. Desuden skal det også bemærkes at ikke alle beboere har opdateret BBR databasen med nyere oplysninger om ejendomsforbedringer, energirenoveringer etc. Det skyldes bl.a. at BBR i flere omgange har været umulig at tilgå, at det krævede skriftlig henvendelse til KK, samt at ikke alle beboere har kvalifikationer der tillader dem at manøvrere i det digitale univers. Derfor bør der foregå en særskilt registrering af de påvirkede ejendomme/boliger i Hf. Kalvebod, med andre kriterier for vibrations-, støj-, støv- og lyspåvirkninger i overensstemmelse med helårsbebyggelse i et plan, og med henblik på afværgeforanstaltninger og kompensation.   2. Støj, vibrationer og lys Vibrationer Hvad angår min egen ejendom Hf. Kalvebod 50, så ligger den præcist på det punkt hvor boremaskinen og tunnelføringen vil gå under Tudsemindesøen og ind i Hf. Kalvebod, og under hele den vestlige del af mit hus, inden den fortsætter mod SØ under de andre huse i Kalvebod og ud ved parkeringspladsen ved Musikbyen og Gåsebækrendens begyndelse. Da mit hus er bygget af flere omgange og med forskellig fundamenteringer, anser jeg det som særligt sårbart for vibrationsskader, især da huset er umiddelbar nabo til Tudsemindesøen (10 m), der ved høj vandstand har kraftig udsivning af vand mod min ejendom. Huset nyeste tilbygning er fra 2001 (køkken/bryggers),som har fuld kælder under tilbygningens samlede areal på knap 35 kvm, der blev bygget lige før anlæggelsen af søen.  Kælderen er konstrueret med filigran-armerede specialfremstillede betonelementer, og støbt bund. Desuden er der et dybt omfangsdræn og en samlebrønd med en automatisk sumppumpe, som sørger for at der ikke siver vand ind i kælderen fra sø, grund eller overflade. Resten af huset er til gengæld konstrueret på pillefundament (punktfundamentering), men i forskellige dybder. Således er den oprindelige bygning fra 1977 ikke så dybt piloteret som tilbygningen fra 1988, hvorimod den nye tilbygning fra 2001 med kælder er betydeligt dybere fundamenteret. Det betyder at de forskellige bygningsdele arbejder forskelligt ved vibrationer og rystelser, og ligeledes ved yderligere grundvandssænkning. Jeg har derfor stor bekymring for sætningsskader og ikke mindst revner og indsivning af vand fra Tudsemindesøen. Det er muligt at selve borearbejdet ikke vil påvirke nævneværdigt da det ligger relativt dybt nede i kalklaget - det er dog uklart, men spunsning og nedramning af sekantpiller til etablering af skakten ved Musikbyen vil med stor sandsynlighed påføre ejendommen betydelige vibrationer. Det skal her fremhæves at der var betydelig påvirkning af bygningen under det store jordskælv med epicenter i Skåne i 2008, hvor bøger faldt ud af reolerne på mit kontor og påvirkningen var mærkbar. Også tidligere jordrystelser pga. forskydninger i brudlinjerne i kalksandslagene under Sydhavnen har kunne mærkes meget tydeligt og har ført til faldende objekter. Det samme er også gældende for andre huse i Hf. Kalvebod, som har meget forskellige fundmenteringer, strækkende sig fra fast støbte stribefundamenter, over støbte punktfundamenter, til brøndfundamentering til løse sokkelsten, og forskellige kombinationer af disse typer.   Det er derfor vigtigt at alle husene i Hf. Kalvebod registreres før der opstår sætnings- og sprækkeskader på bygningerne, som alle er baseret på trækonstruktioner. Støj Som det fremgår  af høringsmaterialet kan der forventes betydelige støjgener under anlægsarbejdet med skaktbyggeri og tilslutninger. Selv om byggeaktiviteterne vil foregå i dagtimerne mellem 7 og 19, vil de være til væsentlig gene for beboerne i Kalvebod, forstærket af at de vil strække sig over en længere periode på 18 - 24 måneder. For mit eget vedkommende vil støj og rystelser væsentligt påvirke min arbejdseffektivitet. Jeg driver mit eget konsulentfirma fra min adresse i Hf. Kalvebod (CVR 38189557), der omfatter større skriftlige rapport- og udredningsarbejder, som kræver at man har ro til at koncentrere sig. Støj og vibrationer i dagtimerne vil således kunne påvirke produktiviteten negativt og helt umuliggøre arbejdet. Og hvis det oven i købet strækker sig over op til 12 måneder, vil det være til væsentlig gene. Hvis sådanne forhold opstår vil der blive fremsat krav om økonomisk kompensation for nedsat produktivitet og indtjening. Desuden er jeg landsdækkende censor ved 6 forskellige danske universiteter, der fordrer arbejdsro til læsning af specialer og andre skriftlige opgaver. Der er også andre beboere som har deres hjemmearbejdspladser i Kalvebod, og som på lignende vis vil blive negativt påvirket. Støj og vibrationsforholdene vil naturligvis være lige så generende for andre beboere i Hf. Kalvebod som for mig. Der er mange pensionister og ældre beboere, som vil være hjemme de fleste dage i dagtimerne. Desuden er der småbørnsfamilier med spædbørn, der ikke nødvendigvis er i institution hele dagen og som skal kunne hvile uforstyrret. Det kan ikke tilgodeses ved så voldsomme og langstrakte anlægsarbejder som den projekterede skaktkonstruktion. Det skal derfor også understreges at de erfaringer med og kriterier for rystelser og støjgener man refererer til, nemlig afgørelserne for støjniveauer fra metrobyggeriet ved Marmorkirken (Afgrænsningsnotatet, tabel 1, s. 23), ikke bare kan overføres til forholdene ved byggepladsen Musikbyen og Hf. Kalvebod. Vi har ikke som beboere valgt at bosættes os midt i et storbymiljø, hvor man må kunne forvente et vist støjniveau, men har netop valgt et bosted uden for selve storbyen, med forventet fred og lavt støjniveau. Desuden er boligbyggeriet meget lavere hvilket giver en anden lyd- og støjfordeling. Lysforurening Der er slet ikke i det tilgængelige høringsmateriale taget højde for den lysforurening der kan forventes fra en så stor anlægsplads. Det er meget beklageligt og den forventede byggebelysnings størrelse, omfang og intensitet bør klarlægges.   3. Trafik og parkeringsforhold En anden væsentlig forstyrrende faktor tunnelprojektet vil påføre os, er den konstante trafik med tunge lastbiler og anden biltrafik på Tudsemindevej, som grænser direkte op til Hf. Kalvebod. Tunge lastbiler kan registreres som rystelser i husene, og for os der bor tættest på vil der desuden være tale om en ikke ubetydelig støjgene. Det har vi som beboere kunnet konstatere hver gang der var Grøn Koncert i Valbyparken, hvor de tunge lastbiler med scenemateriale og andet har kørt igennem i dagevis. Desuden vil trafikken og vores adgang til og udgang fra Kalvebod blive væsentligt generet. Her er ikke blot tale om vores egen biltrafik, men også om de mange cyklende, herunder skolebørn, der benytter Tudsemindevej, som er vores hovedadgangsvej til haveforeningen. Trafiksikkerheden sættes over styr med en blanding af tung lastbiltrafik og mange bløde trafikkanter, og der kan meget let opstå farlige situation og ulykker. Vi har netop oplevet dette under de Grønne Koncerter og lignende offentlige arrangementer i Valbyparken, hvor der er trafikkaos på Tudsemindevej med mange farlige situationer. Desuden benytter vi selv og vores gæster både Tudsemindevej og parkeringspladsen ved Musikbyen til parkering. Selv om vi har parkeringspladser inde i Hf. Kalvebod, er pladsen begrænset og det er kun i begrænset omfang muligt at parkere i selve haverne pga. deres beskedne størrelse. Derfor er Tudsemindevej et nødvendigt parkeringsområde, som næppe kan opretholdes når den tunge trafik til og fra byggepladsen foregår. Dertil komme de gener blokering af tilkørslen til Valbyparken, badestranden og den grønne cykelrute vil påføre ikke blot os, men lokalbefolkningen og offentligheden i sin helhed. Desuden vil en indsnævring af vejbredden og passageforhindringer, obstruere adgangsvejen til Hf. Kalvebod for skraldebiler og ikke mindst udrykningskøretøjer i tilfælde af akut sygdom, ulykker eller brand. Der bør derfor stilles alternative parkeringsmuligheder til rådighed i umiddelbar nærhed, og desuden bør der findes en alternativ transportvej for den tunge trafik til og fra byggepladsen, samt undgås obstruktion af adgangsvejene til Hf. Kalvebod og Valbyparken. Det må også understreges at både jeg og mange andre beboere er helt afhængige af vores biler i forbindelse med vores arbejde. Dvs. at man ikke kan suspendere personbiltrafikken til Hf. Kalvebod i anlægsfasen, men at vi må kunne komme ud og ind, og kunne parkere.   4. Støv og luftforurening Undergrunden i hele området omkring byggepladsen Musikbyen og Hf. Kalvebod, er gammel losseplads og opfyldning (V2) med stærkt forurenet jord. Opfyldningen i området indeholder rester fra kemi- og medicinproduktion samt stærkt forurenet industriaffald. I Hf. Kalvebod har jeg og mine naboer i forbindelse med udgravninger til fundamentering af husrenovationer og i mit tilfælde udgravning af kælder, testet en række jordprøver før udgravning for at budgettere omkostningerne ved bortskaffelse af forurenet jord. Prøverne svinger mellem forureningsklasse 4 og klasse 3 jord, med indhold af en række giftstoffer, tungmetaller, opløsningsmidler og tjærestoffer. I mit eget tilfælde blev jorden afleveret (mod betaling) på Kalvebod Miljøcenter til viderebehandling og deponering. Det er derfor stærkt bekymrende at der skal graves en så stor volumen af den stærkt forurenende undergrund ud ca. 20 m fra Hf. Kalvebod, med deponering og senere læsning og transport af  forurenet jord og tunnelmuck. Det vil både støve og afdampe med uundgåelig påvirkning af Hf. Kalvebod og beboere, som både vil indånde støv og dampe, samt komme i berøring med det nedfaldne forurenede støv, ikke mindst i køkken- og prydhaver, samt på terrasser og grillpladser. Det er simpelthen ikke acceptabelt, og man bør overveje om det overhovedet er sundhedsmæssigt forsvarligt med en udgravning, deponering og borttransport af så forurenende materialer så tæt på et boligområde bestående af haveboliger/parcelhuse.   5. Natur og biodiversitet Tudsemindevej, som er navnet på hovedindgangsvejen både til byggepladsen ved Musikbyen, Hf. Kalvebod, Hf. Musikbyen og Valbyparken, er opkaldt efter de grønbrogede tudser som indtil for nogle år siden var meget talrige i Gåsebækrenden, der før godsbane-shuntens etablering levede i tusindtal i renden. For at kompensere for nedlagte ynglesteder ved rørlægningen af den øverste del af  Gåsebækrenden, anlagdes der en kunstig sø med EU-støtte, som padderne kunne reproducere sig i, og hvor ynglen kunne vokse op. Det førte til massive ynglevandringer af grønbrogede tudser fra banevolden hvor de overvintrede, til søen. Det førte desværre også til massedrab på tudser af gennemkørende biler, da KK ikke havde anlagt faunapassager. Tudsemindevej er netop opkaldt til minde om de grønbrogede tudser, som på mange måder er blevet symbolet på Sydhavnsmiljøets overlevelseskamp. Tudsebestanden gik efterfølgende stærkt ned efter en udbredt virusepidemi blandt padder, men der er stadig en bestand tilstede, og i stigning. Disse grønbrogede tudser vandrer stadig fra deres vinterhi over Tudsemindevej til søen hvor de formerer sig, inden de i løbet af sommeren igen går på land, fouragerer og søger hi i banevolden og vores haver. Den lille bestand er meget sårbar for trafik, og daglig kørsel med store lastbiler, der ikke kan manøvrere uden om en grønbroget tudse, vil uvægerligt føre til overkørsel af migrerende tudser i yngletiden. Grønbroget tudse er en bilag IV-art, som skal beskyttes og ikke må trues af anlægsarbejder eller lignende aktiviteter. Det bliver den i dette projekt. Det skal her understreges at det slet ikke er tilstrækkeligt af gennemføre en ”besigtigelse” i denne forbindelse (Afgrænsningsnotat s. 31), da man pga. af den lille bestand der kæmper for overlevelse, skal være ”på pletten” på det rigtige tidspunkt for at konstatere deres tilstedeværelse, og det gælder også lydsporing af deres paringssang (kvækken). Jeg må her på det kraftigste fraråde et bruge konsulentfirmaet Amphi Consult, der tidligere har været brugt af både KK, Øresundsforbindelsen og By&Havn, og som har demonstreret en helt utilstrækkelig metodologisk tilgang, som vidner om bestilte resultater fra bygherrernes side. Højst utroværdigt og meget beklageligt. En anden art som vil blive væsentlig påvirket af anlægsarbejderne både ved Musikbyen og ved Enghave Kanal er isfuglen, som er rødlistet. Det betyder at der ikke må foretages nogen som helst indgreb der kan forhindre deres tilstedeværelse eller skræmme dem bort. I Afgrænsningsnotatet s. 31 står der: Isfugl, som findes ved Sydhavnstippen, er rødlistet som sårbar (VU) på den danske rødliste. Skrænter mod vandløb, hvor isfugl kan have redehuller, påvirkes ikke af projektet. Der inddrages i øvrigt ikke større områder eller særligt egnede områder for fugle. Det er en fejlfortolkning af tilstedeværelsen af isfuglene. Os der bor her ser dem stort set hver dag, og vi ved at isfuglene ikke er tilknyttet Tippen, men specifikt til Gåsebækrenden (lokalt kaldet Pisserenden) og Enghave Kanal (lokalt kaldet Lorterenden), hvor de i stigende grad har etableret sig. Det startede år tilbage med overvintringsophold, der de seneste år har resulteret i ynglende par i brinkerne ved begge kanaler. Men de få fugle der er, holder især til ved hhv. Gåsebækrendens start lige ved overløbet fra Gåsebækkloakken ved indkørslen til Musikbyen, lige der hvor byggepladsen skal etableres. Det er isfuglenes foretrukne fourageringsplads, og de opholder sig tilsyneladende nærmest inde under broen ved overløbet. Når de især fouragerer der, er det fordi der her er konstant indstrømning af frisk drænvand, og derved vandkvalitetsforhold der favoriserer tilstedeværelsen af hundestejler, som er isfuglens ynglingsfødeemne. Præcist det samme gør sig gældende ved overløbet til Enghave Kanal, hvor der ligeledes altid holder en eller flere isfugle til, som deres foretrukne fourageringsplads pga. af relativt lavt vand, lavthængende grene og en god bestand af Hundestejler.  Så det kan godt være at deres redehuller ikke påvirkes i yngletiden, men hele den kolde tid på året fra oktober til marts holder de især til lige netop der hvor begge store anlægsarbejder og skaktbyggerier er projekteret. Alene af denne grund må projektet med dets nuværende linjeføring betragtes som værende imod gældende fredningslovgivning. Slutteligt skal det påtales at man påtænker at bygge på den nordlige del af Sydhavnstippen i forbindelse med anlæg af en 4 m høj driftsbygning på 90 kvm og en dyb skakt ved inddragelse af et areal øst for Enghave Kanal. Området som lokalbefolkningen har kæmpet for bevarelse af, og som DN for nogle få år siden forsøgte at få fredet, er af Sydhavnens befolkning opfattet som en integreret del af Sydhavnstippen som man i årevis har kæmpet for at bevare som selvgroet naturområde. Derfor er følgende bemærkning i Afgrænsningsnotatet s. 30 meget problematisk: ”Ved Enghave Kanal er området registreret som § 3 beskyttet eng på Miljøportalen. Området er dog som natur i byzone fra før 1992 undtaget fra naturbeskyttelsesloven”. At det er §3-beskyttet er uomtvisteligt, men byzonefortolkninger er ret tvivlsom, og hvorom alt er, så vil lokalbefolkningen og brugere af Sydhavnstippen næppe acceptere at der overhovedet bygges på området, især i lyset af den igangværende kamp mod byggeriet på Stejlepladsen, hvor endnu et byggeri på Sydhavnens tilbageværende naturområder med al sandsynlighed vil blive opfatte som en ”krigserklæring” fra KK, og føre til voldsomme reaktioner med blokader o.l. aktioner. Jeg må her henlede opmærksomheden på aktionerne imod den golf-øvebane som KK forsøgte at bygge på samme område, og som måtte opgives efter en årelang aktion og blokade. Aktionen er i Sydhavnen kendt som ”Golfkrigen”. Der kan i øvrigt næppe gennemføres noget som helst byggeri på de projekterede arealer uden en lokalplan.   6. Alternativ tunnelføring På baggrund af alle disse forhold, som blot er en opsummering af de væsentligste anker, opfordrer jeg til at den foreslåede linjeføring opgives helt, og at der findes en alternativ linjeføring med et andet udløbspunkt end Enghave Kanal og subsidiært Gåsebækrenden. Her vil jeg især pege på den oprindelige plan med afslutning på ”Gastårnsgrunden” med det samme tunnelanlæg med reservoirfunktion og udpumpning til renseanlæg, der ligger i umiddelbar nærhed, og den begrænsede overløbsfunktion til udløb i Harrestrup å/Damhusåens munding. De forviklinger der oprindeligt opstod med Hvidovre Kommune om den ”geopolitiske” jurisdiktion bør kunne løses med velvillighed og kompensation, og forekommer i bedste fald som infantil bureaukratisme. Og hvad angår frygten for vandmængder og sedimentering ved udløbet af Damhusåen, kan det ikke længere være et argument i lyset af de begrænsede mængder overløbsvand der iflg. den præsenterede projektdokumentation skal udledes i Enghave Kanal/Lorterenden og videre til samme recipient i Kalveboderne. Som det fremstår nu skal størstedelen af det opmagasinerede vand pumpes til rensningsanlæg og videre ud i Øresund. Nøjagtigt det samme må vel gælde for et eventuelt udløb ved Damhusåen/Harrestrup Ås munding i Kalvebodbugten, hvor påvirkningen af vandmiljøet og Natura-2000 området vel må være det samme som ved brugen af Enghave Kanal.   7. Afsluttende bemærkning Til slut vil jeg blot udtrykke en yderligere forundring over at der ikke er fremlagt noget budget for dette enorme projekt, eller en mulig finansieringsplan. Ligeledes undrer jeg mig over at der ikke er præsenteret en tidslinje for gennemførelsen og den politiske beslutningsproces – en ”roadmap” – der gør det muligt for borgere og skatteydere, der skal betale gildet, at forberede de nødvendige interventioner i beslutningsprocessen.
Læs høringssvar fra Søren Hvalkof
Indsendt af:
Rune Skou Larsen
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
15
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer i Valby Have er jeg bekymret for den megen støj en ny skybrudstunnel vil medføre i anlægsperioden. Jeg er også bekymret for, hvordan en sådan tunnel vil påvirke undergrunden under Valby have mht. forurening på længere sigt. Jeg synes det er ærgerligt, hvis broen først anlægsføres i 2028. Desuden er det et brud på aftalen der blev indgået mellem beboerere og bygherre i forbindelse med byggeriet der også skal igangsættes på FLS grunden. I forbindelse med dette byggeri håber jeg, at der henstilles til at lastbiler og øvrig transport i forbindelse med byggeriet ikke kører gennem Valby Have, men i stedet kører ned af den brede Ramsingsvej. Det ødelægger de private fællesveje med den megen øget trafik, og som beboer kan jeg godt være nervøs for, at skulle hæfte for ødelagte veje. Hilsen Rune
Læs høringssvar fra Rune Skou Larsen
Indsendt af:
Mette Juul Clausen
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
14
By:
Kbh sv
Postnr.:
2450
Vi bliver nødt til at passe på vores grønne områder, og sørge for, at os der bor i byen har nem adgang til naturen. Ikke bare fordi det er rart og dejligt, men også fordi al forskning viser at ophold i naturen er godt for både psykisk og fysisk helbred. Med de evigt stigende tal for depression, angst og stress, giver det simpelthen ingen mening at besvære og begrænse menneskers adgang til natur. Tværtimod, vi skal gøre det nemmere. Jeg håber I vil have det i tankerne og passe godt på vores helt fantastiske Sydhavns Tippen og vores adgang til den. Og hvis I skulle være i tvivl om hvor mange vi er der er vilde med det vilde natur, så prøv at kom herud en solskins-lørdag. Vær nu de politikere vi drømmer om. Forventningsfulde hilsner Mette
Læs høringssvar fra Mette Juul Clausen
Indsendt af:
Line Aaløse-Asmund
Dato: 19. januar 2021
Svarnummer:
13
By:
Valby
Postnr.:
2500
I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af Valby Skybrudstunnel mener jeg, at der er en række yderligere ting, som der bør fokuseres på. Jeg er beboer i Valby Have og umiddelbart bekymret for at skulle bo tæt på denne byggeplads i forhold til støj og trafik, samt udsigten til at den lovede forbindelse til Grønttorvet, nu reelt ikke kan gennemføres. Af de følgende nævnte udfordringer, mener jeg at forsinkelsen af forbindelsen mellem Grønttorvet og Valby Have (og dermed resten af Valby) er den mest udfordrende, da denne skulle forbinde de to bydele, hvilket er forventet og set frem til af beboere i begge bydele.  Ved at udskyde dette byggeri indtil tidligst 2028 fraviger man de aftaler, der gjort med beboere i disse områder. Samtidig er denne bro et væsentligt tiltag i at sikre mere sikre skoleveje mellem de tre skoler i det nye skoledistrikt mellem Kirsebærhaven skolen, Lykkebo skole og den nye skole på Grønttorvet. Det er fuldstændig uacceptabelt, at man fra Københavns Kommune ikke er interesseret I at sikre, at skolebørn kan komme sikkert i skole, når man etablerer nye skoledistrikter. Ift. trafik er det vigtigt at sikre, at cykelstien bevares åben, og at det sikres, at der kommer en sikker overgang over Ramsingsvej, meget gerne med en fodgængerovergang, da denne sti bruges som skolevej til rigtig mange børn. Der ligger tre skoler på Høffdingsvej, som stien sikrer adgang til. Overgangen over Ramsingsvej for enden af cykelstien er allerede meget kaotisk, især om morgenen. Samtidig er der i lokalplanen for udviklingen af FLS-grunden netop sikret cykelstier på Ramsingsvej for at sikre bedre adgangsforhold. Dette bør etableres i forbindelse med dette byggeri også. Samtidig bør det sikres, at adgang til byggepladsen kun sker via Ramsingsvej og ikke via Høffdingsvej. Ydermere bør det sikres at til- og frakørsel til byggepladsen sker uden for skolernes og daginstitutionernes afleverings- og afhentningstidspunkter (8-9 og 15-16.30). Ligeledes skal det sikres, at der ikke vil ske arbejdskørsel fra Ib S. Alle. Støj. Der lægges op til, at byggestøj primært vil forekomme i løbet af dagen i hverdagene. Det er bekymrende at denne mængde støj tillades i et skoleområde, som vil forventes at blive generet voldsomt at denne støj i løbet af hele skoledagen. Der bør derfor vurderes støjgener ift de omkringliggende skoler og daginstitutioner ved FLS i dagtimerne, således at der kan etableres afværgeforanstaltninger. Med dette sagt mener jeg, at man bør vurdere, om det ikke vil være mere oplagt at anlægge denne på Grønttorvet end på FLS-grunden, som jo reelt set er lovet til et andet byggeri. Mvh, Line Aaløse-Asmund, beboer i Valby Have.   
Læs høringssvar fra Line Aaløse-Asmund
Indsendt af:
Malika Pedersen
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
12
By:
Valby
Postnr.:
2500
I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af Valby Skybrudstunnel mener jeg, at der er en række yderligere ting, som der bør fokuseres på. Jeg er beboer i Valby Have og umiddelbart bekymret for at skulle bo tæt på denne byggeplads i forhold til støj, lugt og trafik, samt udsigten til at den lovede forbindelse til Grønttorvet, nu reelt ikke kan gennemføres. Følgende gælder for byggepladsen ved FL Smidth. Ift. Trafik. Det er vigtigt at sikre, at cykelstien bevares åben, og at det sikres, at der kommer en sikker overgang over Ramsingsvej, meget gerne med en fodgængerovergang. Denne sti bruges som skolevej til rigtig mange børn. Der ligger tre skoler på Høffdingsvej, som stien sikrer adgang til. Overgangen over Ramingsvej for enden af cykelstien er allerede meget kaotisk, især om morgenen. Samtidig er der i lokalplanen for udviklingen af FLS-grunden netop sikret cykelstier på Ramsingsvej for at sikre bedre adgangsforhold. Dette bør etableres i forbindelse med dette byggeri også. Samtidig bør det sikres, at adgang til byggepladsen kun sker via Ramsingsvej og ikke via Høffdingsvej. Ydermere bør det sikres at til- og frakørsel til byggepladsen sker uden for skolernes og daginstitutionernes afleverings- og afhentningstidspunkter (8-9 og 15-16.30). Ligeledes skal det sikres, at der ikke vil ske arbejdskørsel fra Ib S. Alle. Støj. Der lægges op til, at byggestøj primært vil forekomme i løbet af dagen i hverdagene. Det er bekymrende at denne mængde støj tillades i et skoleområde, som vil forventes at blive generet voldsomt at denne støj i løbet af hele skoledagen. Der bør derfor vurderes støjgener ift de omkringliggende skoler og daginstitutioner ved FLS i dagtimerne, således at der kan etableres afværgeforanstaltninger. Lugt. Der bør vurderes lugtgener i forbindelse med både etablering og drift og etableres afværgeforanstaltninger. I forbindelse med etablering af metrobyggeriet ved Ny Ellebjerg har vi oplevet store lugtgener i området. Dette kan forventes også at gælde for etablering af denne tunnel. Bro- eller tunnelforbindelse mellem Valby Have og Grønttorvet. Denne forbindelse af blevet stillet både beboere i Valby Have og på Grønttorvet i udsigt. Ved at udskyde dette byggeri indtil tidligst 2028 fraviger man de aftaler, der gjort med beboere i disse områder. Samtidig er denne bro et væsentligt tiltag i at sikre mere sikre skoleveje mellem de tre skoler i det nye skoledistrikt mellem Kirsebærhaven skolen, Lykkebo skole og den nye skole på Grønttorvet. Det er fuldstændig uacceptabelt, at man fra Københavns Kommune ikke er interesseret I at sikre, at skolebørn kan komme sikkert i skole, når man etablerer nye skoledistrikter. Der skal derfor vurderes såkaldte kumulative effekter ved de planer, der ligger for sikre skoleveje i Valby Syd samt de lokalplaner, der skal sikre forbindelsen over eller under banen. Desuden bør det vurderes om dette reelt betyder, at den medfinansiering som bygherrerne af Grønttorvet af stillet i udsigt til forbindelsen frafalder som følger at dette projekt. Med dette sagt mener jeg, at man bør vurdere, om det ikke vil være mere oplagt at anlægge denne modtagerskat på Grønttorvet end på FLS-grunden, som jo reelt set er lovet til et andet byggeri. Mvh, Malika Pedersen, beboer i Valby Have.   
Læs høringssvar fra Malika Pedersen
Indsendt af:
Louise Tang Jensen
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
11
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer i Valby Have er det bekymrende at læse at området igen bebyrdes med et længerevarende og støjende byggeprojekt, som forstyrrer hverdagslivet og forurener luften. Valby Have har været under udbygning siden 2005, og vi har nu i 15 år haft skiftende arbejdskørsel i og omkring området. Lydmæssigt henstilles til, at der opstilles særlige krav til udførelsestidspunkt, så vi ikke får ekstra støj i weekender og ydertimer, fx fra spunsning, boring og kørsel.  Trafikalt bør der opstilles krav til kørsel på Ramsingsvej/Høffdingsvej aht. skolebørn. Der bør endvidere nedlægges p-pladser i dette område for at sikre de trafikale forhold.  Byggepladsadgang kan med fordel overvejes fra det endnu ikke færdigudbyggede Grønttorvet, ligesom skybrudstunnellens udstrækning kan overvejes forkortet, så det højtliggende Ramsingsvej/Høffdingsvej og underboringen under BaneDanmarks areal udelades.
Læs høringssvar fra Louise Tang Jensen
Indsendt af:
Kgs. Enghave Lokaludvalg
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
10
By:
Kbh SV
Postnr.:
2450
Høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg vil blive eftersendt.  
Læs høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg
Indsendt af:
Solbjørg Petersen
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
9
By:
Kbh.v
Postnr.:
1671
Hvad vil der ske med H/F Musikbyen? Hvor mange haver vil blive ubrugelige i anlægs perioden? Hvad hvis havehusene ikke kan klare vibrationerne?
Læs høringssvar fra Solbjørg Petersen
Indsendt af:
Erik Schjønning
Dato: 18. januar 2021
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Edel Schjønning
By:
København SV
Postnr.:
2450
https://www.facebook.com/groups/239177653435613/permalink/696099524410088/ I dag afholdes et onlinehøringsmøde om skybrudsprojektet fra Frederiksberg, F.L.Smidt-grunden gennem Valbyparken til Enghave Kanal ved den nordlige udkant af Tippen. Der er et fyldigt materiale at læse og noget bliver man klogere på. Nedenstående er vist et udsnit af et kort, hvor nogle af de for os centrale lokaliteter er vist. Det vil uden tvivl blive lidt bøvlet i anlægsperioden (2022-2025), men vil formentlig fremover blive til fordel for vandkvaliteten i Kalvebod Bugt. Jeg hæfter mig ved, at de to broer over jernbanen vil være passable i anlægsperioden, deslige den asfalterede sti i mellem Fragtvej og Tudsemindevej (forbi Tippens 'hovedindgang' 9 og naturskolen). Men at der anlægges en midlertidig vej parallelt med asfaltstien til tung transport af store jordmængder. Dvs. blød trafik fra hele kvarteret vil skulle krydse denne...! Naturskolen og området deromkring har i mange år været det naturlige mødested for mange af arrangementerne på Tippen, de guidede ture, udflugter, naturplejearrangementer, affaldsindsamlingen osv. - Her må nytænkes. Kunne det mon tænkes, at det vigtige mødested i stedet for dets placering her i den nordlige udkant af Tippen blev flyttet (midlertidigt eller permanent) til tværstien mellem den nordlige og sydlige del af Tippen? - Mere centralt placeret og med gode adgangsforhold for bløde trafikanter både fra nord, men også fra øst, det nye holmekvarterer og fra Valbyparken. En detalje vedr. naturplejen har jeg tidligere været inde på. I det skitserede areal til skakt og pumpestation er der mindst 3 kolonier af den invasive japanske pileurt, hvis rødder nødigt skulle spredes ved det gravearbejde, der forestår - men det er en detalje.    
Læs høringssvar fra Erik Schjønning
Indsendt af:
Thomas Eistrup
Dato: 15. januar 2021
Svarnummer:
6
By:
Valby
Postnr.:
2500
De forholdsvist små veje i området omkring Ramsingvej/Høfdingvej er meget trafikalt belastet i morgentimerne som følge af de skoler, daginstitutioner og arbejdspladser, der ligger i området. Disse små veje vil kun vanskeligt kunne understøtte tung arbejdskørsel oveni morgentrafikken. Ramsingvej/Høfdingvej og stisystemet mod Valbyhave er meget benyttede skoleveje. Det skal derfor sikres, at fortsat er sikre adgangsforhold for skoleeleverne, evt. i form af etablering af lysregulerede fodgængerfelter. Byggepladsadgang kan med fordel overvejes fra det endnu ikke færdigudbyggede Grønttorvet, ligesom skybrudstunnellens udstrækning kan overvejes forkortet, så det højtliggende Ramsingsvej/Høffdingsvej og underboringen under Banedanmarks areal undlades.      
Læs høringssvar fra Thomas Eistrup
Indsendt af:
Thomas
Dato: 15. januar 2021
Svarnummer:
5
By:
Valby
Postnr.:
2500
I forbindelse med dette projekt vil jeg henstille til at der ikke foregår arbejdskørsel via Ib Schønbergs Allé. Det er tæt bebygget boligområde med mange børn og generelt mange bløde trafikanter. Ligeledes er det af stor vigtighed at stiforbindelsen fra Ib Schønbergs Allé til krydset Høffdingsvej/Ramsingsvej forbliver åben og sikker under byggeprojektet, da det er en meget benyttet og sikker skolevej for mange børn.
Læs høringssvar fra Thomas
Indsendt af:
Mette E
Dato: 15. januar 2021
Svarnummer:
4
By:
Valby
Postnr.:
2500
Hvordan vil det kommende arbejde påvirke os som beboere i Valby Have? Der har længe været skiftende arbejdskørsel i og omkring området. De trafikale forhold er farlige og uhensigtsmæssige for både børn og voksne. Og hvordan vil adgangen være fx fra Valby Have til Byens Skole, hvis der bliver byggeplads i området? Som forælder til skolebarn, der har valgt denne skole, blandt andet pga. skolevejen, er dette bekymrende. Der bør  opstilles krav til kørsel på Ramsingsvej/Høffdingsvej af hensyn til skolebørn. Byggepladsadgang kan med fordel overvejes fra det endnu ikke færdigudbyggede Grønttorvet. Hvilke forhold bliver der taget ift. støj fra arbejde? Der bør stilles krav udførelsestidspunkt, så vi ikke får ekstra støj i weekender og ydertimer, fx fra spunsning, boring og kørsel. Hvilke gener kan der følge i den fremtidige drift? Lugtgener ved anlægsperiode eller driftsperiode for skybrudstunnellen bør afdækkes. Boligområderne Valby Have og Grønttorvet er tæt bebyggede og en eventuel påvirkning af miljøet med lugtgener er ikke holdbar. Og hvilke konsekvenser har etableringen af skybrudstunellen for den planlagt broforbindelse over banen? En forbindelse til Grønttorvet, som jeg som beboer i Valby Have ser frem til.
Læs høringssvar fra Mette E
Indsendt af:
Dorota Beres
Dato: 15. januar 2021
Svarnummer:
3
By:
Valby
Postnr.:
2500
Som beboer i Valby Have er det bekymrende at læse at området igen bebyrdes med et længerevarende og støjende byggeprojekt, som forstyrrer hverdagslivet og forurener luften. Valby Have har været under udbygning siden 2005, og vi har nu i 15 år haft skiftende arbejdskørsel i og omkring området. Jeg kan kun modsige mig at det fortsætter, for vi tåler ikke mere støj fra byggepladser, ligesom de trafikale forhold, flere gange, har vist sig farlige og uhensigtsmæssige for både børn og voksne.    Lydmæssigt henstilles til, at der opstilles særlige krav til udførelsestidspunkt, så vi ikke får ekstra støj i weekender og ydertimer, fx fra spunsning, boring og kørsel.  Trafikalt bør der opstilles krav til kørsel på Ramsingsvej/Høffdingsvej aht. skolebørn. Der bør endvidere nedlægges p-pladser i dette område for at sikre sikre trafikale forhold. Byggepladsadgang kan med fordel overvejes fra det endnu ikke færdigudbyggede Grønttorvet, ligesom skybrudstunnellens udstrækning kan overvejes forkortet, så det højtliggende Ramsingsvej/Høffdingsvej og underboribgen under BaneDanmarks areal udelades.  Beskrivelsen fortæller ikke noget om potentielle lugtgener ved hverken anlægsperiode eller driftsperiode for skybrudstunnellen. Dette bør afdækkes, da boligområdrne Valby Have og Grønttorvet, hvor man begge steder bor meget tæt, ikke tåler en sådan påvirkning af miljøet. Lugtgener bør derfor afdækkes og tages med i betragtningerne.   Slutteligt bør det afdækkes om skybrudstunnellen fysisk og tidsmæssigt går i vejen for det allerede lokalplanlagte projekt ved FL Schmidt inklusive broforbindelsen over banen. Som beboer i Valby Have er det vigtigt at have mulighed for at færdes ind og ud af mit boligområde på anden måde en via Gl. Køge Landevej, som er meget trafik- og støjbelastet. En broforbindelse til Grønttorvet muliggør dette, og Valby Haves beboere ønsker denne gennemført.    Er broforbindelsen udlagt i olandokumenter (kommuneplan eller vedtaget lokalplan), og umuliggøres denne med skybrudstunnellen, bør der i forbindelse med skybrudsprojektet gives mulighed for høring af ændringer til disse planlovssikrede dokumenter. 
Læs høringssvar fra Dorota Beres
Indsendt af:
Lene Eiberg Becker
Dato: 12. januar 2021
Svarnummer:
2
By:
Valby
Postnr.:
2500
På baggrund af placering af skybrudstunnellen som skal placeres under jorden på et område som indgår i lokalplanen for FLS 391som er godkendt til at der opføres adskillige lejligheder og en meget stor daginstitution, hvor bl.a. legeområde for denne bliver ovenpå Skybrudstunnellen. Desuden er der lokalplanene for Grønttorvet nr. 462 hvoraf det fremgår at der skal være en bro over jernbanen eller en tunnel, der forbinder Grønttorvet med det øvrige Valby. Denne forbindelse skal være samme sted. Det er efterhånden meget svært at se, hvordan det hele skal hænge sammen, og vi skal være meget obs på at det er to meget store bygherre henholdsvisFB byg og ATP ejendomme, skal de have lov til tromle igennem at det pludselig ikke kan lade sig gøre, noget tyder allerede på, at de er forsent, det er i hvert svært at se hvordan det skal lade sig gøre på Grønttorvet. At det er nødvendigt med en skybrudstunnel er jeg klar over, men jeg kan ikke se at det kan hænge sammen. Den forbindelse som der er beskrevet i lokalplanen er nødvendig det er en skolevej fra Valby Have over til Kirsebærhavens skole hvor det i dag er den enste mulighed over Folehavekrydset der gør at forældre vælger en anden skole. Københavns kommune har brugt mange midler på at få etableret en forbindelse skal det virkelig bare være spildte penge.  Lad os kæmpe for at byggemastondonter ikke bare tromler lokalplaner ned.  
Læs høringssvar fra Lene Eiberg Becker
Indsendt af:
Banedanmark, Jacob Krogh Keldsen
Dato: 11. januar 2021
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Banedanmark
By:
KBH S
Postnr.:
2450
Da projektet omkring skybrudstunnelen kan påvirke jernbanesikkerheden skal der i samarbejde med Banedanmark oprettes et tredjeparts projekt hvor det sikres at at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger overholdes. Der skal tilknyttes en koordinator fra Banedanmark, og det anbefales at bygherre tager kontakt til Banedanmark Arealforvaltning i god tid ang. dette for at projektet ikke forsinkes.   Med venlig hilsen   Jacob Krogh Keldsen Arealgeograf Cand. Scient Naturforvaltning M: +45 23812809   Banedanmark Infrastruktur, Arealforvaltning Vasbygade 10 2450 København S banedanmark.dk  
Læs høringssvar fra Banedanmark, Jacob Krogh Keldsen