Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Valby Skybrudstunnel

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

4. januar 2021 til 24. januar 2021

Sagsnummer

2020-0862248

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. januar 2021

Høring ikke åben

Projektet

Valby Skybrudstunnel skal bortlede vand fra Valby og Frederiksberg Vest og således være med til at sikre disse områder mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Udover den egentlige skybrudsfunktion skal tunnelen bruges som bassin til opmagasinering af overløbsvand fra Gåsebækkloakken. Det betyder, at mængden af vand, der i dag løber urenset fra kloakken til Gåsebækrenden (det såkaldte overløbsvand), når det regner kraftigt, reduceres. Vandet fra tunnelen ledes til renseanlæg i stedet for til havet, og derved opnås der både færre overløbshændelser og en samlet reduktion i mængden af forurenet overløbsvand til vandområdet. Skybrudstunnelen vil medføre opfyldelse af spildevandsplanens målsætning om at reducere antallet af overløb fra Gåsebækrenden fra 4-5 gange om året til under 1 overløb om året. Valby Skybrudstunnel kommer således til at aflaste spildevandssystemet, og forberede det til fremtidens klimaudfordringer, samtidig med at vandmiljøet, herunder også badevandet i Kalveboderne, belastes mindre af overløb med forurenet spildevand. 

Valby Skybrudstunnel skal anlægges mellem Høffdingsvej/Ramsingsvej, hvor F. L. Smidth har til huse, og Enghave Kanal ved haveforeningen Musikbyen dybt nede i kalken under det gamle grønttorv, Valby Idrætspark og Valbyparken. Se nærmere i ansøgning og oversigtskort samt høringsfolder. 

Har du bemærkninger til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten?

Inden anlæg og drift af Valby Skybrudsprojekt skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet iht. miljøvurderingsloven. Det betyder, at bygherrene HOFOR og Frederiksberg Forsyning skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for dette projekt. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive og vurdere projektets sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet i bred forstand, dvs. på befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab.

Af høringsfolder og afgrænsningsnotat fremgår det hvilke miljøforhold der undersøges i den kommende miljøkonsekvensrapport for dette projekt.

Har du bemærkninger til hvilke miljøforhold der yderligere bør indgå i HOFOR’s og Frederiksberg Forsynings kommende miljøkonsekvensrapport, så afgiv dine bemærkninger skriftligt her på blivhørt frem til og med den 24. januar 2020.

Orienteringsmøde

Forsyningsselskaberne afholder et informationsmøde om Valby Skybrudstunnel, hvor alle interesserede er velkomne. På mødet vil der blive informeret om projektet og om den miljøvurdering, som skal gennemføres, og man vil kunne stille spørgsmål til projektet.

Informationsmødet vil blive afviklet som et onlinemøde. Mødet afholdes den 18. januar 2021, kl. 19 – 21. 

Link til onlinemødet vil blive vist på www.hofor.dk/valbyskybrudstunnel eller www.frb-forsyning.dk/valbyskybrudstunnel. Her kan du også holde dig orienteret, hvis der skulle ske ændringer pga. fx Covid-19-situationen.

OBS. Et fysisk møde som tidligere beskrevet i høringsfolderen afholdes ikke.

Kontakt